LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE"

Transkript

1 LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

2 LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger og handlinger afspejler disse værdier. Vi tror på, at iværksættelsen af vores værdier vil skabe langsigtede fordele for vores aktionærer, kunder, medarbejdere, leverandører og de samfund, som vi tjener. Vi tager ansvar for KVALITET... Vores produkter og tjenester er bedste i klassen hvad angår værdi i forhold til pris. Vi leverer kvalitet, stræber efter fortsatte forbedringer og reagerer hurtigt på forandring. Vi er hver især ansvarlig for kvaliteten af det, vi gør. Vi leverer KUNDETILFREDSHED... Vores indsats er koncentreret om at tilfredsstille vores kunder. Vi tror på hensynet til vores kunder, lydhørhed over for deres anmodninger og forståelse over for deres forventninger. Vi stræber efter at overgå deres forventninger hvad angår prisbillighed, kvalitet og levering til tiden. Vi viser LEDERSKAB som virksomhed og som enkeltpersoner... Northrop Grummans lederskab bygger på talentfulde medarbejdere, der anvender avanceret teknik, innovativ produktion og klog virksomhedsledelse. Vi tilfører mere værdi til en lavere pris, hurtigere. Vi leder hver især ved hjælp af vores kvalifikationer, kreativitet og samarbejde. Vi handler med INTEGRITET i alt, hvad vi gør... Vi er hver især personligt ansvarlige for de højeste adfærdsstandarder, inklusiv hæderlighed og retfærdighed inden for alle aspekter af vores arbejde. Vi opfylder vores forpligtelser som ansvarlige borgere og medarbejdere. Vi behandler kunder og virksomhedsressourcer med den respekt, de fortjener. Vi overholder alle gældende love og bestemmelser. Vi værdsætter MENNESKER... Vi behandler hinanden med respekt og er stolte af de betydningsfulde bidrag, der udspringer af menneskers og ideers mangfoldighed. Vores fortsatte succes kræver, at vi stiller den nødvendige uddannelse og udvikling til rådighed for vores medarbejdere, så de kan udvikle sig. Vi bestræber os på åbenhed og stoler på alle vores forbindelser. Vi betragter vores LEVERANDØRER som vigtige teammedlemmer Vi skylder vores leverandører den samme form for respekt, som vi viser vores kunder. Vores leverandører fortjener en retfærdig og rimelig behandling, klare aftaler og ærlige tilbagemeldinger på deres præstation. Vi tager hensyn til vores leverandørers behov, når vi driver vores forretning.

3 Indledning I Northrop Grumman stræber vi efter de højeste standarder for etik, integritet og arbejdsindsats for at give vores kunder de produkter og løsninger, som de har brug for. Disse leverandørnormer for forretningsførelse anfører de fundamentale krav, som vi forventer, at vores leverandører (og dem, som arbejder for dem, herunder medarbejdere og underleverandørers medarbejdere) overholder på alle niveauer. Disse leverandørnormer for forretningsførelse gælder også for vores tredjepartsforhandlere, kontraktarbejdere og alle andre tredjeparter, der udfører eller leverer ydelser på vores vegne. En leverandør skal fastholde de højeste standarder for etik og integritet og overholde love, bestemmelser, de kontraktlige krav med os samt disse leverandørnormer for forretningsførelse Vores leverandører skal handle etisk til hver en tid og sikre integriteten af deres handlinger. At handle med integritet betyder at man er ansvarlig for de højeste adfærdsstandarder. Derudover skal vores leverandører fuldt ud overholde alle gældende love og bestemmelser, deres kontraktlige krav og disse leverandørnormer for forretningsførelse. 2 3

4 En leverandør skal behandle mennesker med værdighed og respekt Vi forventer, at vores leverandører behandler mennesker med respekt og værdighed, opfordrer til mangfoldighed, forbliver modtagelige over for forskellige holdninger, fremmer lige muligheder for alle, og fremmer en inklusions- og etisk kultur. Leverandørerne må ikke krænke andres rettigheder og skal rette op på eventuelle negative effekter, som deres drift måtte have i forhold til menneskerettighederne. Børnearbejde Leverandører skal sikre, at der ikke anvendes børnearbejde til udførelse af arbejde. Begrebet barn henviser til enhver person, der er under den lovmæssige minimumsalder for ansættelse, gældende for det sted hvor arbejdet bliver udført. Menneskesmugling Vi støtter fuldt ud elimineringen af menneskesmugling og slaveri fra forsyningskæden og tolererer ikke nogen form for smugling af mennesker, hverken i USA eller globalt. Leverandører skal overholde bestemmelser, der forbyder menneskesmugling, og overholde alle gældende lokale love i det land eller de lande, hvor de opererer. For mere information, se venligst vores menneskerettighedspolitik på HumanRightsPolicy.aspx. Chikane Vores leverandører skal sikre, at deres medarbejdere bliver tilbudt et ansættelsesmiljø, der er fri for fysisk, psykisk og verbal chikane, eller anden misbrugsadfærd. Ikke-diskrimination Vores leverandører skal sørge for lige ansættelsesmuligheder for alle medarbejdere og ansøgere om beskæftigelse, uden nogen ulovlig forskelsbehandling. Løn og goder Vores leverandører skal i hvert tilfælde betale ansatte den minimumsløn, der kræves af lokal lov, og skal tilbyde alle jurisk påkrævede fordele. I tillæg til betaling for almindelig arbejdstid, skal arbejdere betales for overtid med sådant ekstratillæg, som loven kræver. Social dialog Vi forventer, at vores leverandører respekterer arbejdernes rettigheder til at associere frit og kommunikere åbent med ledelsen mht. arbejdsforhold uden frygt for chikane, trusler, straf, indblanding eller repressalie. Leverandører forventes at anerkende og respektere arbejdernes mulighed for at udøve deres lovmæssige rettigheder til frit at samle sig, herunder ved at tilmelde sig eller ikke tilmelde sig diverse forbund efter eget valg. En leverandør skal tage ansvar for kvalitet Kvalitet Leverandører skal udvise omhu for at sikre, at deres arbejdsprodukt opfylder vores virksomheds kvalitetsstandarder. Vi forventer, at vores leverandører har kvalitetssikringsprocesser på plads for at kunne identificere defekter og implementere korrigerende handlinger og facilitere leveringen af et produkt, hvis kvalitet opfylder eller overstiger kontraktens krav. Produktforfalskning Vi forventer, at vores leverandører udvikler, implementerer og opretholder metoder og processer, der er passende for deres produkter for at forhindre, at der kommer falske produkter og materialer blandt leveringsprodukterne. Leverandørerne skal sikre, at der efter behov er effektive processer på plads til at afsløre falske produkter og materialer og fjerne dem fra leveringsprodukterne. 4 5

5 En leverandør må ikke anvende uetisk eller ulovlig forretningspraksis Vores leverandører må ikke forsøge at opnå fordele igennem uhæderlig, uetisk eller ulovlig forretningspraksis. Antikorruptionslove Vores leverandører skal overholde alle gældende antikorruptionslove, direktiver og bestemmelser, som f.eks. U.S. Foreign Corrupt Practices Act og U.K. Bribery Act. Vi kræver, at vores leverandører afstår fra at tilbyde eller foretage nogen upassende betalinger af pengebeløb (eller noget af værdi) til embedsmænd, politiske partier, kandidater til offentlige embeder, eller andre personer. Dette inkluderer et forbud mod at facilitere betalinger, der har til formål at fremme eller sikre tilvejebringelsen af en rutinehandling fra embedsmand, som embedsmanden allerede er forpligtet til at udføre, f.eks. udstede visum eller toldgodkendelse, selv på steder hvor sådanne aktiviteter ikke overtræder lokal lovgivning. Betalinger foretaget for at beskytte personlig sikkerhed er tilladt, hvor der er en overhængende trussel mod liv eller sikkerhed, men skal registreres og rapporteres korrekt til købers repræsentant, så hurtigt som muligt under omstændighederne. Vi kræver, at vores leverandører udviser rettidig omhu for at forebygge og opdage korruption i alle forretningsaftaler, herunder: Partnerskaber Udliciteringer Joint Ventures Kompensationsaftaler Rekruttering af formidlere som f.eks. agenter eller konsulenter Ulovlige betalinger Vores leverandører må ikke tilbyde nogen ulovlige betalinger til, eller modtage nogen ulovlige betalinger fra nogen kunde, leverandør, deres agenter, repræsentanter eller andre. Kvitteringen, betalingen, og/eller løftet om penge eller noget af værdi, direkte eller indirekte, med det formål at udøve utilbørlig indflydelse eller ulovlige fordele er forbudt. Dette forbud gælder også steder, hvor sådan aktivitet muligvis ikke overtræder lokal lovgivning. Antitrust Vores leverandører må ikke engagere konkurrenter til konkurrencebegrænsende praksisser i strid med gældende lovgivning, bestemmelse eller kontraktlige krav. 6 7

6 Gaver/forretningstjenester Vi mener, at vores leverandører skal konkurrere på grundlag af kvaliteten af deres produkter og tjenester. Udvekslingen af forretningstjenester må ikke anvendes til at opnå en urimelig konkurrencefordel eller udøve utilbørlig indflydelse. I enhver forretningsmæssig relation skal vores leverandører sikre, at tilbudet om eller modtagelsen af en gave eller en forretningsmæssig venlighed er tilladt af love og bestemmelser og er i overensstemmelse med de kontraktlige forpligtelser, og at eventuelle udvekslinger ikke overtræder reglerne eller standarderne for modtagerens organisation og er overensstemmende med rimelig markedsskik og -praksis. Interessekonflikt Vores leverandører skal undgå interessekonflikter eller situationer, som giver indtryk af en potentiel interessekonflikt i deres kontakt med os. Vi kræver, at vores leverandører informerer berørte parter, hvis der opstår en reel eller potentiel interessekonflikt, herunder konflikter mellem vores virksomheds interesser og de personlige interesser hos en leverandørs medarbejdere eller tætte familiemedlemmer, venner eller forretningspartnere til en leverandør eller dennes medarbejdere. Insiderhandel Vores leverandører og deres personale må ikke anvende væsentlige og ikke-offentliggjorte informationer, der er blevet indhentet i løbet af deres forretningsrelation med os, som grundlag for handel med aktier eller værdipapirer i vores virksomhed eller i andre virksomheder, eller som gør det muligt for andre at gøre det samme. Udbudsintegritet Vores leverandører skal fastholde integriteten af vores udbuds- og erhvervelsesprocedurer. Leverandører må ikke uretmæssigt bruge konkurrenternes fortrolige eller beskyttede oplysninger til deres egen fordel. Hvis en leverandør får indsigt i nogen sådanne fortrolige eller beskyttede oplysninger, skal de straks træffe foranstaltninger for at undgå dets forkerte anvendelse og informere vores virksomhed, hvis det er nødvendigt. 8 9

7 En leverandør skal udvise god forretningsskik Import Vores leverandører skal sikre, at deres forretningspraksis er i overensstemmelse med alle gældende love, direktiver og bestemmelser, der regulerer importen af dele, komponenter og tekniske data. Vi kræver, at vores leverandører giver sande og nøjagtige oplysninger og indhenter relevante licenser og/eller samtykke, hvor det er nødvendigt. Eksport Vores leverandører skal sikre, at deres forretningspraksis er i overensstemmelse med alle gældende love, direktiver og bestemmelser, der regulerer eksporten af dele, komponenter og tekniske data. Vi kræver, at vores leverandører giver sande og nøjagtige oplysninger og indhenter relevante licenser og/eller samtykke, hvor det er nødvendigt. Anti-Boycott Som i henhold til U.S Export Administration Act og U.S Tax Reform Act eller lignende love eller bestemmelser må vores leverandører ikke deltage i, samarbejde med eller fremme ikke-sanktioneret udenlandsk økonomisk boykot. Ansvarligt køb af mineraler Leverandører skal overholde alle gældende love og bestemmelser mht. konfliktmineraler og skal hjælpe os med at overholde vores forpligtelser i henhold til love og bestemmelser. Vi indberetter årligt til USA's børsudvalg om vores forbrug af konfliktmineraler (tantalum, tin, tungsten og guld) fra Den Demokratiske Republik Congo (DRC) eller andre lande, der støder op til DRC, vedrørende produkter, der produceres eller som pr. kontrakt står til at skulle produceres af virksomheden, og vi er påkrævet at udøve rettidig omhu angående brugen af konfliktmineraler i vores logistikkæde. Vores leverandører skal understøtte vores betræbelser på at udøve rettidig omhu vedrørende brugen af konfliktmineraler i vores forsyningskæde, herunder ved at identificere produkter i deres logistikkæde, der indeholder konfiktmineraler, og bekræfte oprindelseslandet for disse mineraler

8 En leverandør skal beskytte informationer, intellektuel ejendom og forsyningskæde Fortroligheden af følsomme informationer Leverandørerne skal opretholde fortroligheden af alle de informationer, der bliver overbragt til dem af os, vores kunder eller andre tredjeparter, undtagen hvor offentliggørelse er godkendt eller lovmæssigt påkrævet (og da kun efter varsel herom). Vi kræver, at vores leverandører korrekt håndterer følsomme informationer og beskytter dem mod offentliggørelse, herunder fortrolige, kontrollerede, navnebeskyttede og personlige informationer samt konkurrencefølsomme informationer og intellektuel ejendom. Informationerne må ikke bruges til andre formål (dvs. reklamer, PR og lignende) end det tiltænkte forretningsmæssige formål, med mindre der er givet forudgående tilladelse fra ejeren. Leverandørerne skal overholde alle kontraktlige forpligtelser og gældende love, herunder datafortrolighedslove. Intellektuel ejendom Vi kræver, at vores leverandører respekterer og overholder alle gældende love og andre bindende forpligtelser gældende for intellektuel ejendomsret, herunder beskyttelse mod/af følgende: Offentliggørelse Patenter Ophavsrettigheder Varemærker Internetsikkerhed Leverandørerne skal sikre og beskytte de informationer, der bliver overbragt til dem, og de informationer, der genereres eller udvikles af dem til at understøtte vores programmer, mod uautoriseret adgang, sletning, brug, modifikation eller offentliggørelse. Vi forventer, at leverandørerne har risikobaserede internetsikkerhedsprogrammer, der er udviklet til at forhindre eventuelle trusler mod deres informationssystemer, produkter, tjenester og forsyningskæde, og at de overholder alle gældende kontraktlige og juridiske krav. Sikkerheden for forsyningskæden Ud over at overholde vores sikkerhedskrav opfordres leverandørerne til at implementere praksisser og procedurer, der garanterer sikkerheden for deres medarbejdere, ejendom og andre aktiver, herunder deres forsyningskæde. Leverandørerne opfordres til at deltage i USA's Department of Homeland Security's initiativer med told- og handelspartnerskaber mod terrorisme. En leverandør skal opretholde præcise registre Leverandørerne skal oprette og opretholde præcise registre. Alle registre, uanset format, lavet eller modtaget som bevis på en forretningstransaktion skal fuldt og præcist repræsentere transaktionen eller den hændelse, der dokumenteres. Hvis en optegnelse ikke længere er nødvendig for at udføre de aktuelle forretninger, skal optegnelserne stadig gemmes ud fra de relevante krav om arkivering. Leverandørerne må ikke forfalske eller tilvejebringe forfalskede registreringer, faktureringer eller andre erklæringer til os eller vores kunder

9 En leverandør skal opretholde en sikker og sund arbejdsplads Sundhed og sikkerhed Vi kræver, at vores leverandører overholder alle gældende sundheds- og sikkerhedsrelaterede love, bestemmelser og direktiver. Leverandørerne skal beskytte sundhed, sikkerhed og velbefindende for medarbejdere, gæster og andre, der kan påvirkes af leverandørernes aktiviteter. Miljø og bæredygtighed Vores leverandører skal overholde alle gældende miljømæssige love, bestemmelser og direktiver og skal drive forretning som ansvarlige forvaltere af miljøet. Forventninger angående det etiske program Overholdelse Vi kræver, at leverandørerne opretholder et effektivt etisk program og regeloverholdelsesprogram og overholder kravene i disse leverandørnormer for forretningsførelse. Whistleblower-beskyttelse Vores leverandører skal give sine medarbejdere metoder til at gøre opmærksom på juridiske eller etiske anliggender eller bekymringer uden frygt for repressalier. Vores leverandører skal også tage tiltag til at forhindre, opdage og korrigere eventuel gengældelse. Konsekvenser for at overtræde reglerne I tilfælde af at disse leverandørnormer for forretningsførelse overtrædes, kan vi skride til korrigerende handlinger for at afhjælpe situationen. I tilfælde af en reel eller mulig overtrædelse af lovgivning eller bestemmelse, kan det være påkrævet, at vi rapporterer det til de relevante myndigheder. Vi forbeholder os retten til at ende forholdet til en leverandør eller tage andre behørige handlinger i overensstemmelse med den eksisterende udbuds-/købskontrakt

10 Northrop Grummans åben linje Northrop Grummans åben linje er en metode til at gøre opmærksom på bekymringer eller indberette formodede overtrædelser og er tilgængelig for ikke blot medarbejderne, men også for leverandører og andre eksterne interessenter. Åben linje er tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen og administreres af et eksternt firma. Du kan ringe til åben linje via et gratis telefonnummer eller få adgang til den åbne linje via internettet. Ligegyldig hvilken metode du vælger, kan indberetninger til åben linje gøres anonymt, hvis lokale love tillader det. For de mest aktuelle kontaktoplysninger, se følgende link: Northrop Grumman åben linje numre Nordamerika USA Europa Frankrig, Tyskland, Italien, Holland Belgien ID (844) Danmark ID (844) Norge Schweiz ID (844) England Asien Kina or Japan , or Sydkorea , or Taiwan Mellemøsten Saudi-Arabien ID (844) UAE or ID (844) Australien For indberetning via internettet: 16

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORRETNINGSFØRELSE

RETNINGSLINJER FOR FORRETNINGSFØRELSE RETNINGSLINJER FOR FORRETNINGSFØRELSE RETNINGSLINJER FOR FORRETNINGSFØRELSE Indholdsfortegnelse Vores Værdier... 5 En meddelelse fra bestyrelsesformand, administrerende direktør og præsident... 6 Indledning:

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde.

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Univar Adfærdskodeks HEADLINE. Univar Adfærdskodeks

Univar Adfærdskodeks HEADLINE. Univar Adfærdskodeks HEADLINE Univar Adfærdskodeks Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion Fra Ceo...3 Vores Vision...3 Univars Styrende Principper...3 Univars Forpligtelse Over For Integritet Ærlig Og Etisk Adfærd...

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Kodeks for forretningsførelse og etik. POLITIK #1.04 Revideret: 8. december 2015 POLITIKKER OG PROCEDURER. Kære kolleger,

Kodeks for forretningsførelse og etik. POLITIK #1.04 Revideret: 8. december 2015 POLITIKKER OG PROCEDURER. Kære kolleger, Kodeks for forretningsførelse og etik POLITIKKER OG PROCEDURER POLITIK #1.04 Revideret: 8. december 2015 Kære kolleger, som I ved, er Cott forpligtet til at overholde de højeste etiske standarder og til

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Globalt Adfærdskodeks

Globalt Adfærdskodeks Globalt Adfærdskodeks Topkvalitet med integritet. - Denne side er med vilje efterladt tom - Indholdsfortegnelse En meddelelse fra vores Præsident og CEO... 5 I. Grundprincipper i Globalt Adfærdskodeks...

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere