KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 17 TORSDAG DEN 27. MARTS 2008, KL PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen Til behandling forelå: SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Kommunalbestyrelsens møder - ændring af mødested Bemyndigelse Fjernvarme Fyn A/S - ansøgning om garantistillelse for kassekredit Overførsel af "Geværfabrikkens" midler Reklamepolitik Udstykning af byggegrunde i Søndersø Samarbejdsaftale for kommuner i Syddanmark Samarbejdsaftalen, social- og specialundervisning Godkendelse af åbningsbalancen pr. 1. januar Høring af Regional Udviklingsplan Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling Otterup - Huslejeforhøjelse Boligselskabet L.A.B. Fyn - Regnskab Boligselskabet BSB Bogense - Regnskab Boligselskabet BSB Otterup - Regnskab Udviklingsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt - Hasmark Strand Feriecenter Praksisundersøgelse om kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet Lovpligtige tilsynsbesøg på plejehjem i 2007, samt årsrapport for de lovpligtige tilsyn Godkendelse af regnskab for 2006 for Den selvejende institution Bogense Børnehave Genåbning af aflastningspladser på Fredensbocentret...23 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...25 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 26

3 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 3 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 318. Kommunalbestyrelsens møder - ændring af mødested Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af mødekalenderen at afholde møderne i 2008 på Otterup Rådhus. I forbindelse med at Otterup Rådhus skal renoveres/ombygges, er der ikke mulighed for at afholde Kommunalbestyrelsens møde her, hvorfor Økonomiudvalget på mødet den 20. februar 2008 besluttede, at martsmødet afholdes på Søndersø Rådhus. Med samme begrundelse indstilles det, at møderne i april, maj og juni 2008 ligeledes flyttes til Søndersø Rådhus Bemyndigelse Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 7. december 2006 i h.t. Styrelseslovens 32 at give bemyndigelse til Kommunaldirektør John Therkelsen samt Vicekommunaldirektør Jes K. Hansen, til sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Vicekommunaldirektør Jes K. Hansen fratræder sin stilling med udgangen af april måned 2008, og stillingen nedlægges. Det indstilles, at Direktør Erik Larsen og Direktør Hans Gustav Behringer udover Kommunaldirektør John Therkelsen bemyndiges.

4 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Fjernvarme Fyn A/S - ansøgning om garantistillelse for kassekredit Sagsnr J.nr Odense Kommune og Nordfyns Kommune omdannede med virkning fra 1. januar 2007 de kommunale varmeforsyninger til et fælleskommunalt aktieselskab Fjernvarme Fyn A/S, hvoraf Odense Kommune ejer ca. 97 % og Nordfyns Kommune ca. 3 %. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte på mødet den 3. december 2007 anlægsbudget Fjernvarme Fyn A/S anmoder på baggrund af anlægsbudgettet i 2008 om godkendelse af en kaution overfor Danske Bank A/S, der yder en erhvervskredit, som i perioden 1. april til 30. juni 2008 udgør max kr. og i perioden 1. juli 2008 til 31. marts 2009 udgør max kr. Nordfyns Kommunes andel af kautionsforpligtelsen kan maksimalt andrage 2,92 % af kr. svarende til kr. Det forudsættes, at erhvervskreditten udelukkende anvendes til finansiering af anlægsudgifter, og derved ikke belaster kommunens låneramme jf. bekendtgørelse nr af 12. dec om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Odense Byråd godkendte ansøgningen på mødet den 13. februar Udskrift fra bestyrelsesprotokol for mødet den 3. december 2007 i Fjernvarme Fyn Notat af 5. marts 2008 fra Økonomi Det indstilles, at anmodningen imødekommes.

5 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Overførsel af "Geværfabrikkens" midler Sagsnr J.nr I budget 2008 er der afsat kr til etablering af kulturhus i Geværfabrikkens lokaler. Midlerne er afsat under Erhvervs- og Fritidsudvalget. Geværfabrikkens budget er i 2008 medtaget under Arbejdsmarkedsudvalget med følgende beløb: Budget 2008 Bygningsforsikring Forbrugsafgifter Drift og vedligeholdelse Beløbet er beregnet med udgangspunkt i forbruget på driftskontiene for Dagplejetilsynet har til huse i Geværfabrikken og betaler ikke driftsudgifter hertil. Der er budgetmæssig dækning indenfor Aktiveringscentrets budget, og midlerne kan derfor omplaceres til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Det indstilles, at Geværfabrikkens driftsbudget på kr overføres fra Arbejdsmarkedsudvalget til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2008: Indstilles godkendt.

6 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Reklamepolitik Sagsnr J.nr Vedtagelsen af en kommunal reklamelov i 2006 samt henvendelser fra institutioner om reklamering og sponsorater gør det aktuelt for Nordfyns Kommune at vedtage en reklamepolitik, der fastlægger rammerne for institutioners og afdelingers eventuelle brug af reklame og sponsering. Indstilling om Nordfyns Kommunes reklamepolitik A-gruppens forslag til reklamepolitik Økonomiske oplysninger: Eventuelle indtægter skal administreres i overensstemmelse med afdelingens/institutionens decentraliseringsaftale. Chefgruppen indstiller reklamepolitikken til vedtagelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 9. januar 2008: Udsat. Beslutning i Økonomiudvalget den 6. februar 2008: Udsat. Administrationens forslag indstilles godkendt. A-gruppen vil fremkomme med nyt forslag. A-gruppen fremlagde et ændret forslag. C-gruppen foreslog, at der i det administrative forslag ændres i andet sidste punkt, hvor der rækker længere end den igangværende valgperiode plus 1 år ændres til max. 5 år. For A-gruppens forslag stemte 13 (A, N, F og B) Imod stemte 11 A-gruppens forslag hermed godkendt.

7 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Udstykning af byggegrunde i Søndersø Sagsnr J.nr På grund af efterspørgsel på byggegrunde i Søndersø, har Borgerservice henvendt sig til Teknik og Miljø med henblik på at få iværksat nye udstykninger. Borgerservice vurderer, at der er behov for ca grunde med den nuværende efterspørgsel. Teknik og Miljø har sammen med Borgerservice udpeget arealet på vedlagte kort. Arealet, som er på ca m², er primært kommunalt ejet. En mindre del mod vest er privat ejet. Ca. halvdelen er med i kommuneplanens rammer. Samme halvdel er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 3, som udlægger den omfattede del til bolig, tæt lav og åben lav. Det foreslås, at den resterende del af arealet lokalplanlægges for at få en sammenhængende planlægning, men at der i første fase kun udstykkes ca grunde. Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for den resterende del af området koster overslagsmæssigt kr Projektering af udstykning koster overslagsmæssigt kr Forslag til nyt lokalplanlagt område Kort over gældende rammer fra kommuneplanen Kort over gældende lokalplan Økonomi: Der er ikke afsat midler i budget 2008 til nye udstykninger, hvorfor der skal ansøges om en tillægsbevilling til anlæg. Teknik- og Miljø ansøger om projekteringsbevilling på samlet kr inkl. udarbejdelse af lokalplan og indstiller videre, at hele det markerede område lokalplanlægges samlet. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 26. februar 2008: Der anmodes om en anlægsbevilling på samlet kr til udarbejdelse af plangrundlag og projektering. Bevillingen finansieres af indtægterne fra allerede i 2008 solgte byggegrunde. Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges.

8 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Samarbejdsaftale for kommuner i Syddanmark Sagsnr J.nr A06 KKR (KommuneKontaktRådet) fremsender spørgeskema vedrørende Samarbejdsaftale for kommunerne i Region Syddanmark, fase 2. Samarbejdsaftalen er opbygget om fire centrale temaer, som er udvalgt på baggrund af de kommunale tilbagemeldinger, fase 1: Varsling Dialog og information Effektiv drift og gennemsigtighed Netværk Fase 1 blev behandlet i Familieudvalget den 23. januar Administrationen har udarbejdet forslag til besvarelse. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Fase 2. Samarbejdsaftale for social- og specialundervisningsområdet - Administrationens notat af 7. januar Mellemkommunale aftaler/hensigtserklæringer om fremtidigt brug af social og socialpsykiatriske tilbud. Fase 1, Hvad skal med i Samarbejdsaftalen? KL s notat af 20. december Administrationens forslag til besvarelse. Sagen forelægges til drøftelse samt stillingtagen til svarskrivelse. Beslutning i Familieudvalget den 23. januar 2008: Arbejdet mellem udbyder og køber bør reguleres så enkelt som muligt gennem udbygning og sammenfatning af rammeaftaler, entreprenøraftaler, samarbejdsaftaler og kontrakter. Beslutning i Familieudvalget den 27. februar 2008:

9 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 9 Administrationens forslag til besvarelse indstilles godkendt. Det indstilles, at Familieudvalget følges Samarbejdsaftalen, social- og specialundervisning Sagsnr J.nr KKR (Kommune Kontakt Rådet) fremsender spørgeskema vedrørende samarbejdsaftale for kommunerne i Region Syddanmark, fase 2. Samarbejdsaftalen er opbygget om fire centrale temaer, som er udvalgt på baggrund af de kommunale tilbagemeldinger, fase 1: Varsling Dialog og information Effektiv drift og gennemsigtighed Netværk Fase 1 blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 24. januar Administrationen har udarbejdet forslag til besvarelse. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Fase 2 Samarbejdsaftale for social- og specialundervisningsområdet - Administrationens notat af 7. januar 2008 Mellemkommunale aftaler/hensigtserklæringer om fremtidigt brug af sociale og socialpsykiatriske tilbud Fase 1, Hvad skal med i Samarbejdsaftalen? KL s notat af 20. december 2007 Administrationens forslag til besvarelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. februar 2008: Administrationens forslag indstilles godkendt.

10 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 10 Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges Godkendelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Sagsnr J.nr I forbindelse med oprettelsen af Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2007 skal der udarbejdes en åbningsbalance, hvor kommunens samlede aktiver og passiver indgår. Til det brug har administrationen udarbejdet en regnskabspraksis, der beskriver, hvilke aktiver og passiver, der skal optages i åbningsbalancen hvordan aktiverne og passiverne skal værdiansættes hvilke levetider mv., der gælder for aktiverne Denne regnskabspraksis blev godkendt af Økonomiudvalget i november 2007 og har dannet grundlag for udarbejdelsen af åbningsbalancen. Åbningsbalancen er nu revideret af Kommunernes Revision. Revisionen har haft enkelte ændringer til åbningsbalancen. Disse ændringer er efterfølgende rettet i den reviderede åbningsbalance af 21. februar Åbningsbalancen udviser samlede aktiver på 1.368,0 mio. kr. og en egenkapital på 842,7 mio. kr. Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning for revision af åbningsbalancen. Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar I revisionsberetningen er revisionens ændringer til åbningsbalancen beskrevet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

11 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 11 Regnskabspraksis for åbningsbalancen Revideret åbningsbalance af 21. februar 2008 Revisionsberetning Det indstilles, at den udarbejdede regnskabspraksis for åbningsbalancen godkendes endeligt den reviderede åbningsbalance af 21. februar 2008 godkendes revisionsberetningen om revision af åbningsbalancen godkendes Det indstilles, at åbningsbalancen godkendes Høring af Regional Udviklingsplan Sagsnr J.nr Region Syddanmark har fremlagt Regional Udviklingsplan i høring. Planen har overskriften Det Gode Liv. Høringsfasen slutter den 31. marts Planen har været behandlet på alle fagudvalg i uge 9. Ingen udvalg havde bemærkninger, og alle udvalg har derfor godkendt vedlagte forslag til svarskrivelse. Planen kan læses på Forslag til svarskrivelse Det indstilles, at forslag til svarskrivelse godkendes og fremsendes til regionen. Det indstilles, at forslaget til svarskrivelse godkendes.

12 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling Otterup - Huslejeforhøjelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejeforhøjelser over 1% som følge af moderniseringsarbejder mv. godkendes af kommunalbestyrelsen. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 5. marts 2008, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af en huslejeforhøjelse på 205 kr. pr. måned pr. bolig i 10 år samt en yderligere huslejeforhøjelse på 3,72 % for afdelingens 10 boliger på Stadionvej 14 og 16 i Otterup. Huslejeforhøjelsen skyldes etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg i boligerne. Udgifterne hertil forventes at udgøre ca kr., som beboerne betaler over 10 år. Desuden medfører de årlige driftsudgifter til anlægget en huslejestigning på 3,72 %. Arbejdet og huslejeforhøjelsen er godkendt af beboerne. Projektet forventes igangsat i maj 2008 og afsluttes i juli Huslejeforhøjelsen gennemføres pr. 1. juli Boligselskabet har oplyst, at den årlige husleje i afdelingen p.t. udgør ca. 725 kr. pr. m². Huslejen vil stige til ca. 776 kr. pr. m² pr. 1. juli 2008 inkl. almindelig prisfremskrivning af huslejen. Den månedlige husleje vil stige med ca. 350 kr. pr. bolig pga. af etableringen. Huslejeberegning Notat fra afdelingsmøde Økonomiske oplysninger: Ingen direkte udgifter for kommunen. Huslejeforhøjelsen medfører en indirekte merudgift for kommunen til de beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse. Staten refunderer kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse med hhv. 50 og 75 %.

13 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 13 Det indstilles, at den ansøgte huslejeforhøjelse i afdeling 05-19, Otterup, godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling følges Boligselskabet L.A.B. Fyn - Regnskab Sagsnr J.nr Fyns almennyttige Boligselskab fremsender på vegne af Boligselskabet L.A.B. Fyn regnskab og beretning for perioden med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligselskabet, herunder dens 7 afdelinger i Nordfyns Kommune: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 1, Længehusene, Bogense 15 Overskud på kr Afd. 18, Det gamle Mejeri, Otterup 30 Overskud på kr Afd. 19, Bøgeparken mv., Otterup 257 Overskud på kr Afd. 36, Oddervænget, Bogense 13 Overskud på kr Afd. 57, Stenløkkevej, Otterup 11 Overskud på kr Afd. 58, Sletten, Otterup 22 Overskud på kr Afd. 61, Gartnerpladsen, Otterup 37 Overskud på kr Det store overskud i afdeling 19 skyldes primært færre udgifter til almindelig vedligehold samt flere lejeindtægter end budgetteret. Lejeindtægterne har været fejlbudgetteret. Afdelingernes overskud er overført til henlæggelserne. Hele boligorganisationen har i regnskabsåret 2006/2007 haft et samlet underskud på ca. kr kr., der er overført til arbejdskapitalen.

14 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 14 Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma PricewaterhouseCoopers har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for ovennævnte afdelinger. Regnskabet fremlægges i papirsagen. Økonomiske oplysninger: Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Til efterretning Boligselskabet BSB Bogense - Regnskab Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Bogense (Trægården) regnskab og beretning for perioden med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 10 lejligheder i Bogense. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et underskud på ca. kr. 400.

15 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 15 Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca. kr , som er overført til dækning af tidligere års underskud. Afdelingen har i de foregående 2 regnskabsår haft et samlet underskud på ca. kr , som forsøges afviklet over 10 år. I regnskabsår 2006/2007 er der afviklet i alt ca kr. af dette underskud. Afdelingen har tidligere haft store udlejningsvanskeligheder. Ifølge årsberetningen er der fortsat visse vanskeligheder. I regnskab 2006/2007 har der været et tab ved lejeledighed på ca kr., som er delvis dækket af henlæggelser. Da afdelingen har haft besparelser på den ordinære drift, udviser regnskabet et samlet overskud på ca kr. Huslejen blev pr. 1. juli 2006 forhøjet med 9,74 % til 773 kr. pr. m2. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabet fremlægges i papirsagen. Økonomiske oplysninger: Regnskabsmaterialet er gennemgået af Økonomi. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Til efterretning.

16 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Boligselskabet BSB Otterup - Regnskab Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Otterup regnskab og beretning for perioden med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 2 afdelinger med i alt 50 lejligheder i Otterup. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingernes regnskaber udviser: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 1, Stenløkken/Stadionvej 32 Overskud på kr Afd. 4, Damløkken/Hedemarken 18 Overskud på kr Afdeling 4, Damløkken/Hedemarken har BSB overtaget fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond pr. 1/ Regnskabet for 2006/2007 omfatter derfor kun 9 måneder. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Årsregnskabet fremlægges i papirsagen. Økonomiske oplysninger: Regnskabsmaterialet er gennemgået af Økonomi. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Til efterretning.

17 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Udviklingsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr P20 Godkendelse af Nordfyns Kommunes plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme, udkast 3 Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 7. januar 2008: Punktet genoptages den 24. januar Udviklingsplanen tilrettes på baggrund af udvalgets drøftelser. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 24. januar 2008: Udviklingsplan for Nordfyns Kommune tilrettes efter Erhvervs- og Fritidsudvalgets beslutninger. Erhvervs- og Fritidsudvalget inviterer Kommunalbestyrelsen til temadag torsdag den 14. februar 2008 kl på Otterup Rådhus om udviklingsplanen. Erhvervs- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært møde tirsdag den 5. februar 2008 kl Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 5. februar 2008: Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme, dateret 5. februar 2008, fremsendes som internt arbejdsdokument til kommunalbestyrelsens temadag den 14. februar Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 28. februar 2008: Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme dateret 5. februar 2008 indstilles godkendt. Det indstilles, at planen godkendes.

18 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt - Hasmark Strand Feriecenter Sagsnr J.nr Hasmark Strand Feriecenter har indsendt forespørgsel om kloakprojekt på campingpladsen i forbindelse med udvidelse af campingpladsens arealer mod øst, hvor der skal etableres hhv. ca. 90 hytter samt 10 nye toilet- og bad-bygninger. Da kloaksystemet langs kysten i forvejen er overbelastet, foreslår Teknik og Miljø, at der føres et nyt kloakstik frem til pladsen, så spildevandet kan ledes gennem den nyeste del af kloaksystemet, som er etableret til områderne ved Strandparken, Thorsvej m.m. Der skal derfor etableres ca. 180 lbm stikledning til den nærmeste pumpestation, som er placeret i det grønne område mellem Thorsvej og Strandparken. Projektet beløber sig til ca kr. inkl. opmåling, men ekskl. uforudsete udgifter. Økonomiske oplysninger: Økonomi kan oplyse, at der i forbindelse med udvidelse af campingpladsens arealer mod øst er indgået aftale om betaling af supplerende tilslutningsbidrag, jf. betalingsvedtægt af oktober 2006 for Nordfyns Kommune. Notat af fra Økonomi Situationsplan Hasmark Strand Feriepark Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges kr. til udførelse af projektet, som søges frigivet af kloakforsyningens rådighedsbeløb. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 26. februar 2008: Indstilles godkendt. Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges.

19 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Praksisundersøgelse om kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Sagsnr J.nr Praksisundersøgelse om kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp. Ankestyrelsen har i efteråret 2007 gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp. Undersøgelsen omfatter sager vedr. borgere, der har fået tilkendt kontanthjælp umiddelbart før den 31. maj Det fremgår af retssikkerhedslovens 79 a, at kommunalbestyrelsen i de involverede kommuner er forpligtiget til at behandle undersøgelsen i et møde. Undersøgelsen bygger på 145 sager, der er indhentet fra 15 jobcentre. Jobcenter Nordfyn er et af de jobcentre, som har medvirket i undersøgelsen. Jobcenter Nordfyn har deltaget med 9 sager. Den samlede konklusion på baggrund af undersøgelsen er, at i den væsentligste del af sagerne var placeringen i matchkategori i høj grad eller i nogen grad samlet korrekt 82% af sagerne langt de fleste sager var i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig grad oplyst 87 % af sagerne i langt de fleste sager indgår vurdering af eget arbejdsmarkedsperspektiv, faglige og praktiske kvalifikationer og helbred uanset matchkategorisering har ingen personer fået tilbudt ansættelse med løntilskud. Generelt set har Jobcenter Nordfyn klaret sig svarende til gennemsnittet for undersøgelsen. Rapporten har følgende anbefalinger:

20 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 20 at kommunerne oplyser sagerne grundigt med henblik på at vurdere indplaceringen i matchkategorier og hvilken indsats, der er brug for i det enkelte tilfælde at kommunerne nedskriver al information på sagen, så oplysningerne er umiddelbart tilgængelige i forbindelse med sagsbehandlerskift, kommuneflytning og klagebehandling at kommunerne foretager matchkategorisering ved første kontaktsamtale og samtidig foretager en nøje vurdering af graden af arbejdsmarkedsparathed, således at matchet også ved første samtale får en høj grad af nøjagtighed at kommunerne har fokus på den efterfølgende opfølgning og overholder 3 måneders fristen for opfølgning, også efter at første samtale er holdt at kommunerne giver tilbud til alle personer, uanset matchkategori at kommunerne anvender alle lovens muligheder for tilbud, herunder muligheden for ansættelse med løntilskud Jobcenter Nordfyn har aktuelt nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. arbejder med beskrivelse af matchkategoriseringen. Overholdelse af rettidigheden i forhold til kontaktsamtaler samt igangsætning af aktivering er meget centralt dels på grund af, at samtalerne og aktiveringen er et skridt i retning af, at borgeren bliver selvforsørgende, men også på grund at de refusioner, som kommunen går glip af. Skrivelse af februar 2008 fra Ankestyrelsen Notat fra Jobcentret Ankestyrelsens praksisundersøgelse beror i sagen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27. februar 2008: Rapportens anbefalinger indstilles godkendt. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget følges Forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet

21 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 21 Sagsnr J.nr Ældrerådet fremsender forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet. Forslaget er godkendt på Ældrerådets møde 30. januar Forslag til ændring vedtægter: I vedtægtens 4, stk. 4 slettes og ulønnet. Forslag til ændring af forretningsorden: I forretningsordnens pkt. 5, nr. 1 slettes og referat fra forrige møde. Under pkt. 5, udgår nr. 5. I forretningsordenens pkt. 6 tilføjes Efter hvert dagsordenspunkt vedtages protokollatets ordlyd. Ved mødets afslutning underskrives mødeprotokollen af samtlige fremmødte rådsmedlemmer. Vedtægter med nye ændringer Forretningsorden med nye ændringer Brev af 6. juni 2007 fra Socialministeriet vedrørende diæter til medlemmer af ældreråd Lov nr. 192 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (diæter m.v. til medlemmer af ældreråd) Administrations indstilling: At ændringerne godkendes Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. februar 2008: Indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges Lovpligtige tilsynsbesøg på plejehjem i 2007, samt årsrapport for de lovpligtige tilsyn

22 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 22 Sagsnr J.nr Jf. retssikkerhedslovens 15 og 16 skal kommunen føre tilsyn med kommunens plejeinstitutioner. Der har været 1 uanmeldt tilsyn fra kommunen, samt 1 uanmeldt tilsyn fra embedslægeinstitutionen i Der har været aflagt 1 anmeldt besøg fra Myndighedsafdelingen. Myndighedskonsulent Judith Poulsen deltog ved dette punkt. Tilsynsrapporter 2007 vedrørende embedslægeinstitutionens tilsyn på kommunens plejecentre: Gambo Vesterbo Søbo Bryggergården Kærgården Solgården Rapporter vedrørende uanmeldte tilsyn 2007 på kommunens plejecentre: Gambo Vesterbo Søbo Bryggergården Kærgården Solgården Rapporter vedrørende anmeldte tilsyn 2007 på kommunens plejecentre: Gambo Vesterbo Søbo Bryggergården Kærgården Solgården Udskrift fra Retssikkerhedsloven 15 og 16. Årsredegørelse udarbejdet af myndighedskonsulent Judith Poulsen Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24. januar 2008: Indstilles godkendt.

23 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: Godkendelse af regnskab for 2006 for Den selvejende institution Bogense Børnehave Sagsnr J.nr Ø00 Bogense Børnehave fremsender revideret regnskab for 2006 til godkendelse. Kommunernes Revision A/S har udført revisionen, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Driftsregnskab og Status for 2006 for Bogense Børnehave. Revisionens beretning for regnskabsåret 2006 for den selvejende institution Bogense Børnehave. Notat Bogense Børnehaves regnskab 2006 fra Økonomi den 4. februar Økonomi: Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. Det indstilles, at Driftsregnskab og Status for 2006 for Bogense Børnehave indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 27. februar 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Familieudvalget følges Genåbning af aflastningspladser på Fredensbocentret

24 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 24 Sagsnr J.nr Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. januar 2008 at vurdere, hvornår Fredensbo i Særslev kan genåbnes midlertidigt til aflastningspladser. Vurdering sker i samarbejde med Ældreområdet, og det er en fælles opfattelse, at genåbningen af aflastningspladser tidligst kan ske 1. marts 2008, på grund af ansættelse af nyt personale. Notat Orientering omkring det fortsatte pres på aflastningspladser i Nordfyns Kommune Notat af 15. februar 2008 fra Økonomi Personalemæssige konsekvenser: Aflastningen bliver organiseret så det driftmæssigt hører under Ældreområdet med gruppelederen for frit valg gruppen på Fredensbo som daglig og personalemæssig leder. Der skal normeres og ansættes fast personale til aflastningen på Fredensbo dag-, aften-, og nattevagt. Der skal være 1 person tilknyttet i alle døgnets timer. Da det er svært plejekrævende borgere med komplekse problemstillinger ansættes social- og sundhedsassistenter til Fredensbo. Der er desuden behov for 5 timer pr. uge til rengøring. Økonomiske oplysninger: I henhold til de skitserede kriterier med fuld bemanding i døgnets 24 timer vil der være behov for følgende budget til 4 aflastningspladser: Helårsvirkning Udgift i 2008 v. etablering pr. ¼- 08 Personaleudgifter inkl. vikarer, arbejdsskadeforsikring, uddannelse mm Øvrige driftsudgifter Der skal påregnes udgifter for kr til 4 aflastningspladser på Fredensbocentret med etablering pr. 1. april Det foreslås, at udgiften finansieres af akutpuljen på 1 mio.kr. samt af det afsatte budget på kr til færdigbehandlede patienter på sygehusene. Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. februar 2008: Det indstilles, at der åbnes 4 aflastningspladser på Fredensbocentret.

25 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: 25 Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges. SAGER TIL EFTERRETNING 339. Orientering fra Borgmesteren Sagsnr Referat fra møde den 7. februar 2008 i Direktørforum Referat fra møde den 26. februar 2008 i Borgmesterforum Retten i Odense fremsender stævning. Focusadvokater som advokat for Thomas S. Andersen og Michael Hansen indstævner Nordfyns Kommune. Sagen drejer sig om erstatning for skader på sagsøgernes lystbåde, opstået medens bådene har ligget i Bogense Marina. Til efterretning. LUKKEDE SAGER 340. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

26 Kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 Side: LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 14.30 Social- og Sundhedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 PÅ CENTRALKØKKENET, BRYGGERIVEJ 16,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 13. DECEMBER 2007, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 2 Fraværende: Eva Laut,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 14.30 Erhvervs- og Fritidsudvalget 8. oktober 2009 Side: 2 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BORGMESTERKONTORETS

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 TORSDAG DEN 26. JUNI 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. juni 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 6. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 27. AUGUST 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth. Annelise

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Social- og Sundhedsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Kollegiekontoret i AarhUS

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Kollegiekontoret i AarhUS Kollegiekontoret i AarhUS 14. november 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl. 10.00 Referat af møde nr. 168 i Ravnsbjerg

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2007, KL. 14.30 PÅ BOGNÆS Social- og Sundhedsudvalget 22. november 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen. Børge

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere