Advisory Board for Århus Tandlægeskole. Referat fra møde. Mandag den 15. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advisory Board for Århus Tandlægeskole. Referat fra møde. Mandag den 15. september 2008"

Transkript

1 Advisory Board for Århus Tandlægeskole Referat fra møde Mandag den 15. september 2008 Deltagere og medlemmer af Advisory Board: Tandlæger fra børnetandplejen Gerd Bangsbo, Ålborg, tlf Tandlæger fra privat praksis Per Ilsøe Thomas Guldborg Specialtandlæge Lisbeth Nielsen, specialtandlæge, ph.d Ny kandidat (opdateres hvert 5. år) Casper Lemvig Kruse Tandlægeforeningen og Efteruddannelsen Ole Marker Sundhedsstyrelsen Mette Halberstadt: Region Midt Kjeld Martinussen, vicedirektør, Deltog ikke Medicinsk Pædagogisk Enhed: Anne Mette Mørcke Københavns Tandlægeskole: Lis Almer, studieleder Tandlægeskolen i Oslo: Pål Brodin, dekan, prof. Aarhus Tandlægeskole: Mogens Joost Larsen, studieleder, Hanne Hintze, Lektor, afd. Oral Radiologi, Ellen Frandsen, Lektor, afd. Oral Biologi,

2 Referat: Lise Lotte Steentoft Dagsorden: 1. Gennemgang af Tandlægestudiet i Aarhus 2. Turnusuddannelsen Det første år efter tandlægeeksamen 3. Nedskæringer på Århus Tandlægeskole 4. Gennemførelse 5. Nye tider 6. Evaluering 7. Hvad kunne vore aftagere i børnetandplejen savne hos vore kandidater 8. Hvad kunne vore aftagere i den private sektor savne hos vore kandidater 9. Hvad savner vore kandidater, når de møder deres patienter efter uddannelsen Inden mødet havde MJL udsendt til samtlige deltagere tandlægeuddannelsens studieplan med moduloversigt, krav til kursusattester (fyldninger, kroner, ekstraktioner, proteser, rodfyldninger) og et resume af undersøgelsen af kandidaternes møde med praksis efter dimissionen. Ad pkt. 1 MJL gennemgik Århus Tandlægeskoles studieopbygning og supplerede med information om: Århus Universitet har søgt EU om ECTS-label, hvorfor studiets opbygning bærer præg heraf herunder udløsning af 30 ECTS-point pr. semester, udprøvning af hvert fag hvert semester, og at hvert fag minimum skal fylde 5 ects. Dette resulterer i, at vi må bundte mange af vore kurser under en fælles overskrift f.eks. Kliniske Fag på 5. semester med delkurser i: Behandlingsplanlægning, patientbehandling, klinisk og teoretisk undervisning i fagområderne klinisk oral fysiologi, aftagelig protetik, fyldninger, parodontologi, radiologi og psykologi. De studerende deltager i et kursus i Førstehjælp/Genoplivning hvert år De første 2 år er overordnet undervisning i basale fag som Anatomi, Fysiologi, Kemi, Biokemi, Mikrobiologi, Patologisk Anatomi, Materialelære, Tandmorfologi, Genetik, Histologi m.v. På fællesklinikken har 1 klinisk lærer ansvaret for 11 studerende ad gangen, og der er 9 klinikstole med patienter til rådighed pr. dag. Klinikken kører kun 4 dage om ugen. Den fælleskliniske undervisning omfatter fagområderne: Almen Klinik (hygiejne, ergonomi, føl-ordning), Behandlingsplanlægning, Tandsygdomslære, Parodontologi (bl.a. svinekæbe-operations-kursus), Klinisk Oral Fysiologi, Protetik (krone/bro, 2

3 aftagelig, fast og helprotetik samt implantat), Oral Radiologi, Endodonti, Gerontologi og Psykologi. Den kliniske kirurgiske undervisning omfatter fagområderne: Anæstesiologi, Analgesi, Oral Patologi og Medicin, Anatomitillægsmodul i kirurgi, Almen Kirurgi, Speciel Kirurgi (ekstraktioner, operationer, 1 stk. implantat). Den kliniske undervisning i ortodonti indeholder klinisk træning i 4 semestre med visitationer, vækstanalyser, behandlingsplaner og patientbehandling Den kliniske undervisning i pædodonti indeholder ud over klinisk træning: 3 dages ophold i den kommunale tandpleje, frivilligt tilbud om ophold i privat praksis, et arbejdskursus i planlægning af kommunal tandpleje samt en temadag i offentlig støtte samt klageveje. Bachelorprojektets skriftlige besvarelse udarbejdes på baggrund af en færdig patientjournal. Kandidatspecialet er integreret i den afsluttende prøve i Odontologisk Klinik og er den patientjournal, der udarbejdes under prøven. Lis Almer fra Københavns Tandlægeskole oplyste løbende under dette punkt, hvordan tandlægestudiet i København var bygget op og gjorde opmærksom på, at de to studier slet ikke er ens. Bl.a. har man i København samundervisning med medicinstudiet på de første år, har afskaffet den kliniske fremstilling af helprotese (teorien er bibeholdt) og har ingen klinisk udførelse af implantater. Normeringen på klinikken er bedre end Århus der er 1 klinisk lærer til 8 studerende, samt antal stole til rådighed er passende. Hun gjorde opmærksom på de store problemer ved overføring af studenter fra den ene skole til den anden. Pål Brodin oplyste, at Masterprojektet (Kandidatspecialet) i Oslo blev betalt og foregik igennem forskningen. De studerende havde mulighed for at begynde allerede nede på 2. semester at forske med deres projekt og endte op med en godkendelse fra vejleder samt en fremlæggelse. Ad pkt. 2 MJL skitserede kort den nye turnusuddannelse: Praktikansættelse i børnetandplejen Praktikansættelse i voksentandplejen Obl. Kursusforløb: Love og bekendtgørelser, overenskomster Klagesagssystemet Arbejdsmiljø, APV Etik, kommunikation og konflikthåndtering 3

4 Kvalitet og evidensbaseret behandling Klinikadministration, tandlægen som klinikleder Logbog, formaliserede udviklingssamtaler Alle var enige om, at den nye turnusuddannelse er god, og at den fuldender de nuværende to tandlægeuddannelser bedst mulig. Pål Brodin gjorde opmærksom på EU s standard for, hvad en tandlæge i EU skal kunne, og mente, at tandlægestudiet i Århus inkl. turnusuddannelsen leverede kandidater, der lever op til EU s standard. Ole Marker oplyste, at i forbindelse med en kandidataften i 2008 erfarede han, at i praksis er det nemmere for kandidater fra Jylland at få kombinationen af privat og offentlig ansættelse i turnusperioden til at lykkes end i Københavnsområdet, idet man her løb ind i modvilje mod ansættelse i kun 3 måneder, da det anses for at være for dyrt at investere oplæring for så kort en periode. Det er nødvendigt at arbejde på, at kombinationsstillingerne kommer på plads. Grønland har været inde i overvejelserne, men er ikke altid en mulighed. Gerd Bangsbo supplerede med, at Forsvaret er en mulighed, idet de har indvilget i at samarbejde om turnusuddannelsen. Endvidere måtte man i hvert fald indenfor den kommunale tandpleje overveje at etablere en mentorordning for de nye kandidater, idet de først efter ca. 4 måneder var i stand til at klare sig uden. På baggrund heraf spurgte Ellen Frandsen om kandidaterne var blevet ringere end tidligere, hvortil Gerd Bangsbo svarede ja, klinisk! (Ved efterfølgende kontakt med klinikken oplyses det, at de kliniske krav til de studerende reelt ikke er formindsket siden 1982.) Lisbeth Nielsen supplerede med, at opgaverne i den kommunale tandpleje har ændret sig. Man arbejder nu i teams, undersøgelsesintervallerne er blevet længere pga. lavere cariesprogression og opgaverne mere komplekse. Lis Almer oplyste, at Københavns Tandlægeskole råder over børn i kommunalt regi, hvorfor de studerende har mange børnebehandlinger. Ad pkt. 3 MJL informerede om, hvordan nedskæringerne siden 1991 har svækket mulighederne for optimal uddannelse i Århus. Til dette kunne Lis Almer istemme, at det samme er sket for Købehavn, der også løbende har skullet skære ned. I 1986 rådede ÅT over 58 heltidsvip i heltidsvip I 1986 var der 7 stud. pr. lærer og 7 klinikstole i stud. pr. lærer og 9 klinikstole I 1986 optoges 55 studerende i 2005 optoges 67 studerende 4

5 På trods heraf får de studerende mange timers klinisk træning og skal kvantitativt i fællesklinisk sammenhæng udføre min. 155 patientbehandlinger af alle arter. Hertil kommer patientbehandlinger på OR, Kirurgi og Pædodonti. Pål Brodin oplyste, at i Europa gives generelt meget mindre klinisk træning end i de skandinaviske lande, hvorfor udenlandske studenter er meget glade for at komme til Oslo på udveksling, hvor de får ordentlig klinik. Det var hans opfattelse, at vi ligger rimeligt godt klinisk og på højde med tandlægeskolen i Oslo, når turnusuddannelsen inkluderes. Pål gjorde endvidere opmærksom på Bologna-aftalens standard for undervisningsomfang, der skal ligge på 20 uger pr. semester - 19 ugers undervisning og 1 uges eksamen. Anne Mette Mørcke mente, at Bologna-kravene er opfyldt for tandlægeuddannelsen i Århus, idet både eksamen og selvstændig forberedelse skal medregnes i de 20 anbefalede uger og ECTS point tildelingen. MJL gjorde bl.a. opmærksom på, at det var vanskeligt at bemande de kliniske lærerstillinger. Thomas Guldborg foreslog, at man kunne overveje at udvikle nogle af kurserne til at være webbaserede. Ad pkt. 4 MJL gjorde rede for gennemførelsen på studiet, der viser at: 55 % gennemfører til normeret tid, 80 % gennemfører uddannelsen og 20 % falder fra. Forsinket gennemførelse skyldes vanskelighed med opstarten, graviditet, forskning, udveksling eller sygdom. Frafaldet finder hovedsagelig sted inden for de første 2 år. Pål Brodin fortalte at problemet med frafaldet var det samme i Oslo, og man havde forsøgt sig med pizzaordninger og udpræget nursing af de pågældende studerende, hvilket havde hjulpet en hel del. Alle i panelet var enige om, at det er ressourcespil at have så dyr en skole stående med en tom klinik 1 dag om ugen. Den burde bruges optimalt i forhold til mulighederne herunder mere forskning og en bedre uddannelse. Ellen Frandsen gav udtryk for, at den strategi, udvalget har ytret, er vanskelig at føre ud i livet med de nuværende ressourcer. Lis Almer oplyste, at EVA evalueringsinstituttet - tidligere havde meddelt Københavns Tandlægeskole, at curriculum var overloaded, hvorfor der i den nye studieordning er færre forelæsninger og ikke hele pensum bliver gennemgået. Derfor er der nu mere hjemmearbejde end tidligere. 5

6 Pål Brodin: Slutproduktet må være en tandlæge, der lever op til EU s profil. Desuden kan der findes inspiration i rapporten The first 5 years, udgivet af British Dental Counsil. MJL informerede om sin måde at skubbe til de studerende på med en personlig samtale inden det går helt galt og det virker! Pål Brodin: Enhver ny studerende i Oslo er tilknyttet en ældre studerende. Har man mere end 10 % fravær, rykker man et semester ned. I lighed med i DK har en studerende kun 3 prøveforsøg. Ad pkt. 5 MJL kom med stikord til Nye tider såsom globalisering, konkurrence, studieophold i udlandet, bachelorprojekt, kandidatspecialer, evaluering og auditering. Der var ingen bemærkninger hertil fra panelet. Ad pkt. 6 MJL gik herefter over til den evaluering ÅT laver årligt blandt nye kandidater og deres chefer. Der kommer ca. 50 % - 65 % tilbagemelding, nok hovedsagligt fra dem, der klarer sig godt. Kandidater, der klarer sig mindre godt, hører vi desværre ikke noget til. Man spørger sig, om de mon eksisterer? De studerende ønsker mere endodonti, aftagelig protetik, flere operationer, rodresectioner, implantater og akutte nødbehandlinger, men føler sig i øvrigt velforberedt. ÅT tager disse tilbagemeldinger til sig og forsøger at optimere undervisningen i de ønskede discipliner. Bl.a. har vi indført en temadag i Akut nødbehandling med succes. Cheferne ønsker mere endodonti, protetik og ytrer skær endelig ikke ned på klinikken. Mette Halberstadt fra Sundhedsstyrelsen måtte her oplyse om bagsiden af medaljen, hvor hun årligt behandler 500 klager. Nogle af disse klager afspejler, at nogle af de nye kandidater får lov at passe sig selv, og at andre ikke kender til deres egne begrænsninger. MJL spørger, om det er muligt at se aldersprofilen og arten af klagerne, hvilket MH ikke har mulighed for p.t., da der ingen samkøringsmuligheder foreligger. MJL foreslog, at man i fremtiden lavede en oversigt til tandlægeskolerne. Ellen Frandsen mener, at det kunne være dejligt men sandsynligvis er det ikke muligt, om vi kunne gardere os gennem prøver og eksaminer mod netop det, at de studerende skal kunne kende sine egne begrænsninger. EF spørger, om der er flere klager over tandlæger end over andre professioner. 6

7 Mette Halberstadt: Det er der intet overblik over, men oplyser, at det økonomiske aspekt har megen tyngde i klagerne. Ole Marker kan oplyse, at antallet af klager over tandlæger ligger lavere end klager over advokater. Mængden af klager er meget begrænset ca. 412 pr. år eller populært sagt én klage pr. tandlæge hvert 10. år. Ad pkt. 7, 8 og 9 Gerd Bangsbo mener generelt, at de nye kandidater er meget gode og meget reflekterende, dog mangler de noget klinisk. Pål Brodin gjorde opmærksom på, at tandlægeskolepatienternes sygdomsprofil smitter af på skolens behandlingsprofil og dermed på studenternes færdigheder. Lisbeth Nielsen gentog at de lange undersøgelsesintervaller stiller store krav til diagnostiske færdigheder, og det er vanskeligt at uddanne hertil. Men det forventes, at en tandlæge kan overskue et langt forløb i tandskifte og okklusionsudvikling i børnetandplejen og patologiske ændringer i okklusionen i voksentandplejen. Desuden skal de være i stand til at uddelegere opgaver til andre relevante behandlere i teamet. Herefter kom panelet ind på en diskussion om, hvor svært det er at stoppe de få dårlige studerende, der ikke egner sig til at blive tandlæge. Det er meget vanskeligt set i lyset af tillidsforholdet mellem lærer/studerende/patient. Desuden er det vanskeligt med eksamensbekendtgørelsen, der forlanger, at den studerende har 3 forsøg i alle discipliner, hvilket kan være hård kost for patienterne. Lis Almer opfordrede til, at man trænede de kliniske lærere i højere grad at være patienternes advokat. Der blev også opfordret til, at det er ok at tale om problemerne. Casper Kruse gjorde opmærksom på Aarhus Universitets Støttecenter for studerende med særlige behov, der på nogle felter kan støtte op om problemer herunder psykiske. Pål Brodin supplerede med, at i Norge har patientbeskyttelseslovgivningen, der ligger over uddannelseslovgivningen, givet skolen bedre betingelser for at standse uegnede studenter. Desuden har de i lighed med Danmark krav om Børneattest. Anne Mette Mørcke opfordrede til, at vi i fuld overensstemmelse med den nye 7-trins skala i vore målbeskrivelser tydeligt angiver, hvad der er en uacceptabel præstation. Desuden er det en god idé i beskrivelsen af professionsuddannelsen at henvise til 17 i fra Loven om autorisation, der bl.a. lyder En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Per Ilsøe, der selv har været klinisk lærer på ÅT i 17 år, gav udtryk for, hvor svært det er for den kliniske lærer at stoppe en studerende og den ringe opbakning, der er hertil oppe fra i systemet. Desuden er det meget tidskrævende i detaljer at udrede de mangler, den studerende udviser. Gerd Bangsbo foreslog, at andre faste lærere kunne overtage dette 7

8 arbejde måske kliniklederen? Der blev foreslået en indførelse af en logbog for de studerende, der fulgt dem hele studiet igennem. MJL bekræftede, at der foreligger notater på hver enkelt studerende, der kan spores helt ned til de første år på studiet. Pål Brodin slog herefter over på spørgsmålet om at styre politikken for rekruttering af lærere. Hvordan sikrer man sig kvaliteten af lærerkræfterne, og hvordan ser det ud med specialiseringsfag? Nogle universiteter uddanner kandidater, der udover at være tandlæge, er specialist i et fagområde, som netop det universitet har specialister i at undervise i. Det er Pål s opfattelse, at fine lærekræfter kan lokkes ind på uddannelserne, såfremt man kan tilbyde specialistfelter og specialuddannelser. Ole Marker kunne supplere med, at i USA har de ej heller problemer med rekruttering her er det et privilegium at arbejde på en uddannelsesinstitution, og det gør man uden løn! MJL gjorde opmærksom på, at lønningerne gjorde sit til den vanskelige rekrutteringssituation. Men i øvrigt arbejder instituttet på at få flere specialer ind i tandlægesektoren, men at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har meldt deres stillingtagen. I tandlægesektoren er der i DK specialer i kæbekirurgi og i ortodonti. I europæisk sammenhæng er der desuden specialer i protetik, parodontologi, endodonti, pædodonti. Gerd Bangsbo mente, at det ville styrke den kommunale tandpleje såfremt man kan få den faglighed og de specialer, der er brug for. Lisbeth Nielsen kunne supplere med, at arbejdet i den kommunale tandpleje i almindelighed må betragtes som low tech, - men at det er high brain, eftersom det kræver stor faglig indsigt og gode diagnostiske færdigheder bl.a. at efterleve kravene til tandlæger som de beskrives af SST 2007 vedr. ortodontivisitation. Ortodontiske kompetencer er helt nødvendige for at opgaven kan løses som beskrevet af SST. Pål Brodin oplyste, at 10 % af tandlægerne i Norge og Sverige har en specialeuddannelse. Det er uddannelser på 3 år og bruges bl.a. til at højne kvaliteten på grunduddannelserne. Ole Marker mente, at det ikke holder, at undervisningen på Århus Tandlægeskole i specialerne hænger på én person, og at det er nødvendigt i tide at tilrettelægge, hvem der overtager specialet, når én går på pension. Thomas Guldborg supplerede med en bekymring over, at klinikken er lukket om fredagen, og at man i forvejen har svært ved at få den basale undervisning til at hænge sammen. Man var enige om et klart behov for bedre økonomi for uddannelsen og en indsats for at få turnusuddannelsen til at fungere optimalt. Ole Marker henviste til ordningen i København, hvor tandlægestuderende havde faste vagter på nødbehandlingen i Tandlægevagten på Oslo Plads. Kunne dette overføres til Århus? 8

9 Per Ilsøe oplyste, at han ikke så dette som en mulighed, idet der i nødbehandlingen i Århus i gennemsnit behandles ca. 25 patienter af kun 1 tandlæge, hvorfor det kunne være vanskeligt for den vagthavende at undervise en eller to studerende samtidig med behandlingerne. Pål Brodin fortalte, at Oslo bruger 1,5 mio. på at sende de studerende ud i offentlig tandpleje i 5 uger på 10. semester. Dette ville den danske kommunale tandpleje have en vis parathed overfor, f.eks. med udvidelse fra de nuværende 3 dage til 1-2 uger? Lisbeth Nielsen efterlyste forslag til, hvordan studiet kunne strammes op/skæres ned, så der blev plads til mere klinik/praktik. Der kom forslag om nedskæring i kemi, biokemi og statistik. Thomas Guldborg mente, at det alligevel var vanskeligt at drive kun evidensbaseret tandbehandling. Ole Marker advarede mod at udvande det akademiske i uddannelsen, og mente i øvrigt ikke, at der var noget at spare væk i de første år, hvor den studerende alligevel ikke er klar til patientbehandling. Lisbeth Nielsen var enig i, at der skal bruges tid på at lære de videnskabelige metoder. Pål Brodin spurgte, hvor mange professorer, lektorer og ph.d.-studerende instituttet har. I Oslo har man 42 ph.d.-studerende i gang, hvilke sikrer fremtidig undervisning. På ÅT har vi p.t. ca. 10 i gang, i København er ca. 8 i gang. Anne Mette Mørcke oplyste, at der er mange penge til rådighed i ph.d.-puljen. Lisbeth Nielsen slog fast, at det er nødvendigt, at en højere uddannelsesinstitution som ÅT kan sikre forskningen og specialerne, idet aftagerne har brug herfor. Desuden er mange tandlæger interesseret i kurser i specialer, der kun vil kunne fås på tandlægeskolerne, hvor ekspertisen med videnskabelig tilgang til emnet befinder sig. Lis Almer oplyste, at i København kørte den slags som indtægtsdækket virksomhed. Diskussionen var slut kl , og Mogens Joost Larsen takkede for fremmødet og de mange og gode indslag. Det havde været givende, og ÅT vil forsøge at arbejde videre med de mange forslag og synspunkter. Lls/MJL

10 Efterskrift: Mail fra Lisbeth Nielsen af Kære kollegaer. Det var et fint og tankevækkende møde. Jeg har efterstående tænkt meget over det paradoksale i, at alle klinikfaciliteterne står ubenyttede hver fredag, medens ikke alle studerende har en stol til rådighed de øvrige 4 dage. I min logik bliver det til en 20 % reduktion af kliniktiden ( 5 dage -1 dag) og derefter igen det samme, ved at der er 9 stole til 11 studerende. Mon der er taget højde for de sidste 20% når kliniktiden for de studerende bedømmes. Jeg kan ikke gennemskue det. Når jeg taler med tandlægekolleger, føler man samstemmende, at de studerende er blevet mere usikre i det kliniske arbejde. Jeg tror ikke jeg har mødt nogen, der har sagt det modsatte. Jeg forstår de økonomiske begrænsninger, men måske er der alligevel påvirkningsmuligheder, så udviklingen kan bringes et lille skridt i "mere kliniktid"-retning. Jeg tænker videre, at når tiden er knap er det endnu mere vigtigt at den ikke bruges på opgaver /uddannelse i mindre relevante emner. Den skal helt målrettes og effektiviseres. Nå!... det var bare et lille efterskrift til mødet og vel et udtryk for, at vi blev sat i gang med at reflektere og det er jo kun godt. Venlig hilsen Lisbeth 10

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker Uddannelser på dental College Aalborg tandklinikassistent laboratorietandtekniker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulent! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

INSTITUT FOR ODONTOLOGI

INSTITUT FOR ODONTOLOGI Mål- og handleplaner for INSTITUT FOR ODONTOLOGI Uge 9, 2012 1. INSTITUTTET I ORD OG VÆSENTLIGSTE NØGLETAL Institut for Odontologi (IO) (Campus Aarhus, Universitetsparken) forestår såvel den teoretiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Tandplejeruddannelsen

Tandplejeruddannelsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf 8715 3076 www.skt.au.dk 2011 Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 Kære kolleger. Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde 4 nye fantastiske kurser. Temaerne er: Prækursus : Vinsmagning i samarbejde med Skovgaard Vine 1.Diagnostik af orofaciale

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen.

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Tandlægeskole Afdeling Dato for besøg Århus Tandlægeskole, Odontologisk Institut Afdelingen for Ortodonti.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere