Advisory Board for Århus Tandlægeskole. Referat fra møde. Mandag den 15. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advisory Board for Århus Tandlægeskole. Referat fra møde. Mandag den 15. september 2008"

Transkript

1 Advisory Board for Århus Tandlægeskole Referat fra møde Mandag den 15. september 2008 Deltagere og medlemmer af Advisory Board: Tandlæger fra børnetandplejen Gerd Bangsbo, Ålborg, tlf Tandlæger fra privat praksis Per Ilsøe Thomas Guldborg Specialtandlæge Lisbeth Nielsen, specialtandlæge, ph.d Ny kandidat (opdateres hvert 5. år) Casper Lemvig Kruse Tandlægeforeningen og Efteruddannelsen Ole Marker Sundhedsstyrelsen Mette Halberstadt: Region Midt Kjeld Martinussen, vicedirektør, Deltog ikke Medicinsk Pædagogisk Enhed: Anne Mette Mørcke Københavns Tandlægeskole: Lis Almer, studieleder Tandlægeskolen i Oslo: Pål Brodin, dekan, prof. Aarhus Tandlægeskole: Mogens Joost Larsen, studieleder, Hanne Hintze, Lektor, afd. Oral Radiologi, Ellen Frandsen, Lektor, afd. Oral Biologi,

2 Referat: Lise Lotte Steentoft Dagsorden: 1. Gennemgang af Tandlægestudiet i Aarhus 2. Turnusuddannelsen Det første år efter tandlægeeksamen 3. Nedskæringer på Århus Tandlægeskole 4. Gennemførelse 5. Nye tider 6. Evaluering 7. Hvad kunne vore aftagere i børnetandplejen savne hos vore kandidater 8. Hvad kunne vore aftagere i den private sektor savne hos vore kandidater 9. Hvad savner vore kandidater, når de møder deres patienter efter uddannelsen Inden mødet havde MJL udsendt til samtlige deltagere tandlægeuddannelsens studieplan med moduloversigt, krav til kursusattester (fyldninger, kroner, ekstraktioner, proteser, rodfyldninger) og et resume af undersøgelsen af kandidaternes møde med praksis efter dimissionen. Ad pkt. 1 MJL gennemgik Århus Tandlægeskoles studieopbygning og supplerede med information om: Århus Universitet har søgt EU om ECTS-label, hvorfor studiets opbygning bærer præg heraf herunder udløsning af 30 ECTS-point pr. semester, udprøvning af hvert fag hvert semester, og at hvert fag minimum skal fylde 5 ects. Dette resulterer i, at vi må bundte mange af vore kurser under en fælles overskrift f.eks. Kliniske Fag på 5. semester med delkurser i: Behandlingsplanlægning, patientbehandling, klinisk og teoretisk undervisning i fagområderne klinisk oral fysiologi, aftagelig protetik, fyldninger, parodontologi, radiologi og psykologi. De studerende deltager i et kursus i Førstehjælp/Genoplivning hvert år De første 2 år er overordnet undervisning i basale fag som Anatomi, Fysiologi, Kemi, Biokemi, Mikrobiologi, Patologisk Anatomi, Materialelære, Tandmorfologi, Genetik, Histologi m.v. På fællesklinikken har 1 klinisk lærer ansvaret for 11 studerende ad gangen, og der er 9 klinikstole med patienter til rådighed pr. dag. Klinikken kører kun 4 dage om ugen. Den fælleskliniske undervisning omfatter fagområderne: Almen Klinik (hygiejne, ergonomi, føl-ordning), Behandlingsplanlægning, Tandsygdomslære, Parodontologi (bl.a. svinekæbe-operations-kursus), Klinisk Oral Fysiologi, Protetik (krone/bro, 2

3 aftagelig, fast og helprotetik samt implantat), Oral Radiologi, Endodonti, Gerontologi og Psykologi. Den kliniske kirurgiske undervisning omfatter fagområderne: Anæstesiologi, Analgesi, Oral Patologi og Medicin, Anatomitillægsmodul i kirurgi, Almen Kirurgi, Speciel Kirurgi (ekstraktioner, operationer, 1 stk. implantat). Den kliniske undervisning i ortodonti indeholder klinisk træning i 4 semestre med visitationer, vækstanalyser, behandlingsplaner og patientbehandling Den kliniske undervisning i pædodonti indeholder ud over klinisk træning: 3 dages ophold i den kommunale tandpleje, frivilligt tilbud om ophold i privat praksis, et arbejdskursus i planlægning af kommunal tandpleje samt en temadag i offentlig støtte samt klageveje. Bachelorprojektets skriftlige besvarelse udarbejdes på baggrund af en færdig patientjournal. Kandidatspecialet er integreret i den afsluttende prøve i Odontologisk Klinik og er den patientjournal, der udarbejdes under prøven. Lis Almer fra Københavns Tandlægeskole oplyste løbende under dette punkt, hvordan tandlægestudiet i København var bygget op og gjorde opmærksom på, at de to studier slet ikke er ens. Bl.a. har man i København samundervisning med medicinstudiet på de første år, har afskaffet den kliniske fremstilling af helprotese (teorien er bibeholdt) og har ingen klinisk udførelse af implantater. Normeringen på klinikken er bedre end Århus der er 1 klinisk lærer til 8 studerende, samt antal stole til rådighed er passende. Hun gjorde opmærksom på de store problemer ved overføring af studenter fra den ene skole til den anden. Pål Brodin oplyste, at Masterprojektet (Kandidatspecialet) i Oslo blev betalt og foregik igennem forskningen. De studerende havde mulighed for at begynde allerede nede på 2. semester at forske med deres projekt og endte op med en godkendelse fra vejleder samt en fremlæggelse. Ad pkt. 2 MJL skitserede kort den nye turnusuddannelse: Praktikansættelse i børnetandplejen Praktikansættelse i voksentandplejen Obl. Kursusforløb: Love og bekendtgørelser, overenskomster Klagesagssystemet Arbejdsmiljø, APV Etik, kommunikation og konflikthåndtering 3

4 Kvalitet og evidensbaseret behandling Klinikadministration, tandlægen som klinikleder Logbog, formaliserede udviklingssamtaler Alle var enige om, at den nye turnusuddannelse er god, og at den fuldender de nuværende to tandlægeuddannelser bedst mulig. Pål Brodin gjorde opmærksom på EU s standard for, hvad en tandlæge i EU skal kunne, og mente, at tandlægestudiet i Århus inkl. turnusuddannelsen leverede kandidater, der lever op til EU s standard. Ole Marker oplyste, at i forbindelse med en kandidataften i 2008 erfarede han, at i praksis er det nemmere for kandidater fra Jylland at få kombinationen af privat og offentlig ansættelse i turnusperioden til at lykkes end i Københavnsområdet, idet man her løb ind i modvilje mod ansættelse i kun 3 måneder, da det anses for at være for dyrt at investere oplæring for så kort en periode. Det er nødvendigt at arbejde på, at kombinationsstillingerne kommer på plads. Grønland har været inde i overvejelserne, men er ikke altid en mulighed. Gerd Bangsbo supplerede med, at Forsvaret er en mulighed, idet de har indvilget i at samarbejde om turnusuddannelsen. Endvidere måtte man i hvert fald indenfor den kommunale tandpleje overveje at etablere en mentorordning for de nye kandidater, idet de først efter ca. 4 måneder var i stand til at klare sig uden. På baggrund heraf spurgte Ellen Frandsen om kandidaterne var blevet ringere end tidligere, hvortil Gerd Bangsbo svarede ja, klinisk! (Ved efterfølgende kontakt med klinikken oplyses det, at de kliniske krav til de studerende reelt ikke er formindsket siden 1982.) Lisbeth Nielsen supplerede med, at opgaverne i den kommunale tandpleje har ændret sig. Man arbejder nu i teams, undersøgelsesintervallerne er blevet længere pga. lavere cariesprogression og opgaverne mere komplekse. Lis Almer oplyste, at Københavns Tandlægeskole råder over børn i kommunalt regi, hvorfor de studerende har mange børnebehandlinger. Ad pkt. 3 MJL informerede om, hvordan nedskæringerne siden 1991 har svækket mulighederne for optimal uddannelse i Århus. Til dette kunne Lis Almer istemme, at det samme er sket for Købehavn, der også løbende har skullet skære ned. I 1986 rådede ÅT over 58 heltidsvip i heltidsvip I 1986 var der 7 stud. pr. lærer og 7 klinikstole i stud. pr. lærer og 9 klinikstole I 1986 optoges 55 studerende i 2005 optoges 67 studerende 4

5 På trods heraf får de studerende mange timers klinisk træning og skal kvantitativt i fællesklinisk sammenhæng udføre min. 155 patientbehandlinger af alle arter. Hertil kommer patientbehandlinger på OR, Kirurgi og Pædodonti. Pål Brodin oplyste, at i Europa gives generelt meget mindre klinisk træning end i de skandinaviske lande, hvorfor udenlandske studenter er meget glade for at komme til Oslo på udveksling, hvor de får ordentlig klinik. Det var hans opfattelse, at vi ligger rimeligt godt klinisk og på højde med tandlægeskolen i Oslo, når turnusuddannelsen inkluderes. Pål gjorde endvidere opmærksom på Bologna-aftalens standard for undervisningsomfang, der skal ligge på 20 uger pr. semester - 19 ugers undervisning og 1 uges eksamen. Anne Mette Mørcke mente, at Bologna-kravene er opfyldt for tandlægeuddannelsen i Århus, idet både eksamen og selvstændig forberedelse skal medregnes i de 20 anbefalede uger og ECTS point tildelingen. MJL gjorde bl.a. opmærksom på, at det var vanskeligt at bemande de kliniske lærerstillinger. Thomas Guldborg foreslog, at man kunne overveje at udvikle nogle af kurserne til at være webbaserede. Ad pkt. 4 MJL gjorde rede for gennemførelsen på studiet, der viser at: 55 % gennemfører til normeret tid, 80 % gennemfører uddannelsen og 20 % falder fra. Forsinket gennemførelse skyldes vanskelighed med opstarten, graviditet, forskning, udveksling eller sygdom. Frafaldet finder hovedsagelig sted inden for de første 2 år. Pål Brodin fortalte at problemet med frafaldet var det samme i Oslo, og man havde forsøgt sig med pizzaordninger og udpræget nursing af de pågældende studerende, hvilket havde hjulpet en hel del. Alle i panelet var enige om, at det er ressourcespil at have så dyr en skole stående med en tom klinik 1 dag om ugen. Den burde bruges optimalt i forhold til mulighederne herunder mere forskning og en bedre uddannelse. Ellen Frandsen gav udtryk for, at den strategi, udvalget har ytret, er vanskelig at føre ud i livet med de nuværende ressourcer. Lis Almer oplyste, at EVA evalueringsinstituttet - tidligere havde meddelt Københavns Tandlægeskole, at curriculum var overloaded, hvorfor der i den nye studieordning er færre forelæsninger og ikke hele pensum bliver gennemgået. Derfor er der nu mere hjemmearbejde end tidligere. 5

6 Pål Brodin: Slutproduktet må være en tandlæge, der lever op til EU s profil. Desuden kan der findes inspiration i rapporten The first 5 years, udgivet af British Dental Counsil. MJL informerede om sin måde at skubbe til de studerende på med en personlig samtale inden det går helt galt og det virker! Pål Brodin: Enhver ny studerende i Oslo er tilknyttet en ældre studerende. Har man mere end 10 % fravær, rykker man et semester ned. I lighed med i DK har en studerende kun 3 prøveforsøg. Ad pkt. 5 MJL kom med stikord til Nye tider såsom globalisering, konkurrence, studieophold i udlandet, bachelorprojekt, kandidatspecialer, evaluering og auditering. Der var ingen bemærkninger hertil fra panelet. Ad pkt. 6 MJL gik herefter over til den evaluering ÅT laver årligt blandt nye kandidater og deres chefer. Der kommer ca. 50 % - 65 % tilbagemelding, nok hovedsagligt fra dem, der klarer sig godt. Kandidater, der klarer sig mindre godt, hører vi desværre ikke noget til. Man spørger sig, om de mon eksisterer? De studerende ønsker mere endodonti, aftagelig protetik, flere operationer, rodresectioner, implantater og akutte nødbehandlinger, men føler sig i øvrigt velforberedt. ÅT tager disse tilbagemeldinger til sig og forsøger at optimere undervisningen i de ønskede discipliner. Bl.a. har vi indført en temadag i Akut nødbehandling med succes. Cheferne ønsker mere endodonti, protetik og ytrer skær endelig ikke ned på klinikken. Mette Halberstadt fra Sundhedsstyrelsen måtte her oplyse om bagsiden af medaljen, hvor hun årligt behandler 500 klager. Nogle af disse klager afspejler, at nogle af de nye kandidater får lov at passe sig selv, og at andre ikke kender til deres egne begrænsninger. MJL spørger, om det er muligt at se aldersprofilen og arten af klagerne, hvilket MH ikke har mulighed for p.t., da der ingen samkøringsmuligheder foreligger. MJL foreslog, at man i fremtiden lavede en oversigt til tandlægeskolerne. Ellen Frandsen mener, at det kunne være dejligt men sandsynligvis er det ikke muligt, om vi kunne gardere os gennem prøver og eksaminer mod netop det, at de studerende skal kunne kende sine egne begrænsninger. EF spørger, om der er flere klager over tandlæger end over andre professioner. 6

7 Mette Halberstadt: Det er der intet overblik over, men oplyser, at det økonomiske aspekt har megen tyngde i klagerne. Ole Marker kan oplyse, at antallet af klager over tandlæger ligger lavere end klager over advokater. Mængden af klager er meget begrænset ca. 412 pr. år eller populært sagt én klage pr. tandlæge hvert 10. år. Ad pkt. 7, 8 og 9 Gerd Bangsbo mener generelt, at de nye kandidater er meget gode og meget reflekterende, dog mangler de noget klinisk. Pål Brodin gjorde opmærksom på, at tandlægeskolepatienternes sygdomsprofil smitter af på skolens behandlingsprofil og dermed på studenternes færdigheder. Lisbeth Nielsen gentog at de lange undersøgelsesintervaller stiller store krav til diagnostiske færdigheder, og det er vanskeligt at uddanne hertil. Men det forventes, at en tandlæge kan overskue et langt forløb i tandskifte og okklusionsudvikling i børnetandplejen og patologiske ændringer i okklusionen i voksentandplejen. Desuden skal de være i stand til at uddelegere opgaver til andre relevante behandlere i teamet. Herefter kom panelet ind på en diskussion om, hvor svært det er at stoppe de få dårlige studerende, der ikke egner sig til at blive tandlæge. Det er meget vanskeligt set i lyset af tillidsforholdet mellem lærer/studerende/patient. Desuden er det vanskeligt med eksamensbekendtgørelsen, der forlanger, at den studerende har 3 forsøg i alle discipliner, hvilket kan være hård kost for patienterne. Lis Almer opfordrede til, at man trænede de kliniske lærere i højere grad at være patienternes advokat. Der blev også opfordret til, at det er ok at tale om problemerne. Casper Kruse gjorde opmærksom på Aarhus Universitets Støttecenter for studerende med særlige behov, der på nogle felter kan støtte op om problemer herunder psykiske. Pål Brodin supplerede med, at i Norge har patientbeskyttelseslovgivningen, der ligger over uddannelseslovgivningen, givet skolen bedre betingelser for at standse uegnede studenter. Desuden har de i lighed med Danmark krav om Børneattest. Anne Mette Mørcke opfordrede til, at vi i fuld overensstemmelse med den nye 7-trins skala i vore målbeskrivelser tydeligt angiver, hvad der er en uacceptabel præstation. Desuden er det en god idé i beskrivelsen af professionsuddannelsen at henvise til 17 i fra Loven om autorisation, der bl.a. lyder En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Per Ilsøe, der selv har været klinisk lærer på ÅT i 17 år, gav udtryk for, hvor svært det er for den kliniske lærer at stoppe en studerende og den ringe opbakning, der er hertil oppe fra i systemet. Desuden er det meget tidskrævende i detaljer at udrede de mangler, den studerende udviser. Gerd Bangsbo foreslog, at andre faste lærere kunne overtage dette 7

8 arbejde måske kliniklederen? Der blev foreslået en indførelse af en logbog for de studerende, der fulgt dem hele studiet igennem. MJL bekræftede, at der foreligger notater på hver enkelt studerende, der kan spores helt ned til de første år på studiet. Pål Brodin slog herefter over på spørgsmålet om at styre politikken for rekruttering af lærere. Hvordan sikrer man sig kvaliteten af lærerkræfterne, og hvordan ser det ud med specialiseringsfag? Nogle universiteter uddanner kandidater, der udover at være tandlæge, er specialist i et fagområde, som netop det universitet har specialister i at undervise i. Det er Pål s opfattelse, at fine lærekræfter kan lokkes ind på uddannelserne, såfremt man kan tilbyde specialistfelter og specialuddannelser. Ole Marker kunne supplere med, at i USA har de ej heller problemer med rekruttering her er det et privilegium at arbejde på en uddannelsesinstitution, og det gør man uden løn! MJL gjorde opmærksom på, at lønningerne gjorde sit til den vanskelige rekrutteringssituation. Men i øvrigt arbejder instituttet på at få flere specialer ind i tandlægesektoren, men at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har meldt deres stillingtagen. I tandlægesektoren er der i DK specialer i kæbekirurgi og i ortodonti. I europæisk sammenhæng er der desuden specialer i protetik, parodontologi, endodonti, pædodonti. Gerd Bangsbo mente, at det ville styrke den kommunale tandpleje såfremt man kan få den faglighed og de specialer, der er brug for. Lisbeth Nielsen kunne supplere med, at arbejdet i den kommunale tandpleje i almindelighed må betragtes som low tech, - men at det er high brain, eftersom det kræver stor faglig indsigt og gode diagnostiske færdigheder bl.a. at efterleve kravene til tandlæger som de beskrives af SST 2007 vedr. ortodontivisitation. Ortodontiske kompetencer er helt nødvendige for at opgaven kan løses som beskrevet af SST. Pål Brodin oplyste, at 10 % af tandlægerne i Norge og Sverige har en specialeuddannelse. Det er uddannelser på 3 år og bruges bl.a. til at højne kvaliteten på grunduddannelserne. Ole Marker mente, at det ikke holder, at undervisningen på Århus Tandlægeskole i specialerne hænger på én person, og at det er nødvendigt i tide at tilrettelægge, hvem der overtager specialet, når én går på pension. Thomas Guldborg supplerede med en bekymring over, at klinikken er lukket om fredagen, og at man i forvejen har svært ved at få den basale undervisning til at hænge sammen. Man var enige om et klart behov for bedre økonomi for uddannelsen og en indsats for at få turnusuddannelsen til at fungere optimalt. Ole Marker henviste til ordningen i København, hvor tandlægestuderende havde faste vagter på nødbehandlingen i Tandlægevagten på Oslo Plads. Kunne dette overføres til Århus? 8

9 Per Ilsøe oplyste, at han ikke så dette som en mulighed, idet der i nødbehandlingen i Århus i gennemsnit behandles ca. 25 patienter af kun 1 tandlæge, hvorfor det kunne være vanskeligt for den vagthavende at undervise en eller to studerende samtidig med behandlingerne. Pål Brodin fortalte, at Oslo bruger 1,5 mio. på at sende de studerende ud i offentlig tandpleje i 5 uger på 10. semester. Dette ville den danske kommunale tandpleje have en vis parathed overfor, f.eks. med udvidelse fra de nuværende 3 dage til 1-2 uger? Lisbeth Nielsen efterlyste forslag til, hvordan studiet kunne strammes op/skæres ned, så der blev plads til mere klinik/praktik. Der kom forslag om nedskæring i kemi, biokemi og statistik. Thomas Guldborg mente, at det alligevel var vanskeligt at drive kun evidensbaseret tandbehandling. Ole Marker advarede mod at udvande det akademiske i uddannelsen, og mente i øvrigt ikke, at der var noget at spare væk i de første år, hvor den studerende alligevel ikke er klar til patientbehandling. Lisbeth Nielsen var enig i, at der skal bruges tid på at lære de videnskabelige metoder. Pål Brodin spurgte, hvor mange professorer, lektorer og ph.d.-studerende instituttet har. I Oslo har man 42 ph.d.-studerende i gang, hvilke sikrer fremtidig undervisning. På ÅT har vi p.t. ca. 10 i gang, i København er ca. 8 i gang. Anne Mette Mørcke oplyste, at der er mange penge til rådighed i ph.d.-puljen. Lisbeth Nielsen slog fast, at det er nødvendigt, at en højere uddannelsesinstitution som ÅT kan sikre forskningen og specialerne, idet aftagerne har brug herfor. Desuden er mange tandlæger interesseret i kurser i specialer, der kun vil kunne fås på tandlægeskolerne, hvor ekspertisen med videnskabelig tilgang til emnet befinder sig. Lis Almer oplyste, at i København kørte den slags som indtægtsdækket virksomhed. Diskussionen var slut kl , og Mogens Joost Larsen takkede for fremmødet og de mange og gode indslag. Det havde været givende, og ÅT vil forsøge at arbejde videre med de mange forslag og synspunkter. Lls/MJL

10 Efterskrift: Mail fra Lisbeth Nielsen af Kære kollegaer. Det var et fint og tankevækkende møde. Jeg har efterstående tænkt meget over det paradoksale i, at alle klinikfaciliteterne står ubenyttede hver fredag, medens ikke alle studerende har en stol til rådighed de øvrige 4 dage. I min logik bliver det til en 20 % reduktion af kliniktiden ( 5 dage -1 dag) og derefter igen det samme, ved at der er 9 stole til 11 studerende. Mon der er taget højde for de sidste 20% når kliniktiden for de studerende bedømmes. Jeg kan ikke gennemskue det. Når jeg taler med tandlægekolleger, føler man samstemmende, at de studerende er blevet mere usikre i det kliniske arbejde. Jeg tror ikke jeg har mødt nogen, der har sagt det modsatte. Jeg forstår de økonomiske begrænsninger, men måske er der alligevel påvirkningsmuligheder, så udviklingen kan bringes et lille skridt i "mere kliniktid"-retning. Jeg tænker videre, at når tiden er knap er det endnu mere vigtigt at den ikke bruges på opgaver /uddannelse i mindre relevante emner. Den skal helt målrettes og effektiviseres. Nå!... det var bare et lille efterskrift til mødet og vel et udtryk for, at vi blev sat i gang med at reflektere og det er jo kun godt. Venlig hilsen Lisbeth 10

AU BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I ODONTOLOGI, AARHUS UNIVERSITET

AU BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I ODONTOLOGI, AARHUS UNIVERSITET AU BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I ODONTOLOGI, AARHUS UNIVERSITET Bilag vedr. akkreditering og godkendelse 11. januar 2010 Journalnummer: AU-2009-522-147. 1 Bilag til dokumentationsrapport Vedr. akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 16. APRIL 2015 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn R E F E R A T af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn onsdag den 12. december 2007 kl.15.15 Til stede:

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Censorformandsskabet for Lægeuddannelse i Danmark Bemærkninger fra censorevalueringer ved vintereksamen 2007/2008.

Censorformandsskabet for Lægeuddannelse i Danmark Bemærkninger fra censorevalueringer ved vintereksamen 2007/2008. Censorformandsskabet for Lægeuddannelse i Danmark Bemærkninger fra censorevalueringer ved vintereksamen 2007/2008. FAG KOMMENTARER Medicinsk Genetik Fint. Ad 4. Godt Det ligger på samme niveau. Ad 5. Godt

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2009

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2009 1. Censorformandskabets sammensætning Censorformand: (genvalgt april 2006) Overtandlæge Ingelise Hansen Tapdrupvej 132 8800 Viborg ih@bu.aarhus.dk Censornæstformand: (valgt juni 2007) Overtandlæge Poul

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Oversigt over prøver med ekstern censur: Bacheloruddannelsen Antal censorer Antal besvarelser Svarprocent B1 - Liv, Sundhed og Sygdom 5 5 100 % B2 - Fra Celle til Individ 5 5 100 % B3 - Viden og Information

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Status på udrulning af ny studieordning

Status på udrulning af ny studieordning Institut for klinisk medicin Status på udrulning af ny studieordning Viceinstitutleder Jesper Hastrup Svendsen Dias 1 Ny studieplan her er vi nu IKM stormøde 26.01.16 Dias 2 Nyt 6. semester BA er udrullet

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 28.APRIL 2011 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Vinter 2014/2015

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Vinter 2014/2015 Oversigt over prøver med ekstern censur: Bacheloruddannelsen Antal censorer Antal besvarelser Svarprocent B1 - Liv, Sundhed og Sygdom (gl.) 1 0 0 % B1 Celler og Væv (ny) 5 2 40 % B2 - Fra Celle til Individ

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat den 15. september 2015 Formand Jens Termansen bød velkommen til dette

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

LOGBOG. Stud. med. Studienummer. Vejledere: For klinisk praktikophold og undervisning på Familie-Samfund-blokken. Indholdsfortegnelse

LOGBOG. Stud. med. Studienummer. Vejledere: For klinisk praktikophold og undervisning på Familie-Samfund-blokken. Indholdsfortegnelse LOGBOG For klinisk praktikophold og undervisning på Familie-Samfund-blokken Stud. med. Studienummer Vejledere: Navn Afd Navn Afd Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Kompetencer indenfor Pædiatri 3-6

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AU BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I ODONTOLOGI,

AU BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I ODONTOLOGI, AU BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I ODONTOLOGI, AARHUS UNIVERSITET Dokumentationsrapport vedr. akkreditering og godkendelse 11. januar 2010 Journalnummer: AU-2009-522-147. AARHUS UNIVERSITET Dokumentationsrapport

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere