RESTAURERINGER I PLAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURERINGER I PLAST"

Transkript

1 Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale (Sundhedsstyrelsens Vejledning nr af 30. sept om anvendelse af tandfyldningsmaterialer, s 10). Herudover skal følgende krav være opfyldt: - for fyldninger i permanente præmolarer og molarer må det ikke være åbenbart, at en amalgamfyldning vil have en bedre holdbarhed end en plastfyldning - det skal klinisk være muligt at fremstille en tilfredsstillende restaurering i plast, hvilket ikke er tilfældet ved manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, speciel stor kavitet eller stor afstand til nabotand - de pågældende tænders substanstab må ikke være større end at kravene til restaureringens mekaniske styrke og formbestandighed kan tilgodeses af plast - der må ikke være en begrundet mistanke om, at patienten er overfølsom eller allergisk over for plast eller materialer, som anvendes i forbindelse med udførelse af en plastfyldning INSTRUMENTARIUM Plast- og kofferdamkassette Beskyttelsesskærm /-briller ARBEJDSGANG 1. Verificering af diagnose og behandlingsforslag 2. Forbehandling Registrering af okklusion og artikulation ved hjælp af Millerpincet og tynd Artifoil, 20µm. Registrering af kontaktforhold til nabotænder med tandtråd. Afpudsning med tandpasta eller pimpsten i gummikop. Klasse II fyldninger: For senere at skabe kontakt mellem fyldning og nabotænder, separeres tænderne med kile eller ringfjeder (matriceholder) under hele arbejdsproceduren. Kilerne trykkes på plads ved hjælp af den flade del af

2 pincettens skaft. Ringfjederen sættes på vha. en speciel tang. 3. Ekskavering Frilægning af karieret dentin Der anvendes mikromotor evt. airrotor med et lille rosenbor eller en kugle- eller pæreformet diamant. I fronten foretages frilægningen om muligt lingualt fra. Ved approximale cariesangreb beskyttes nabotænder med proksitektor, metalstrip eller matricebånd. Fjernelse af karieret dentin og emalje Se vejledning nr. 3, Generelle retningslinjer for operativ cariesterapi. 4. Valg af endeligt restaureringsmateriale Det undersøges, om forudsætningerne for valg af plast som restaureringsmateriale stadig er opfyldt. 5. Isolering Kaviteten skylles og tørlægges, og pulpanære områder isoleres med et tyndt lag Dycal R (max. 1/2 mm). I større kaviteter kan man herudover anvende glasionomercement som opfyldningsmateriale. 6. Præparation Generelt gælder det, at præparationsgrænsen skal være jævnt forløbende. Herved undgås lettest overskud og underskud i kantområderne. Uunderstøttet emalje fjernes kun, hvis det hindrer optimal fyldning af kaviteten. En plastfyldnings retention sikres ved præparering af mindre underskæringer i kaviteten, samt ved syreætsning af emalje og dentin i og omkring kaviteten og brug af en bindingsformidler, der giver en binding af plast til emalje og dentin. Ved Kl. IV fyldninger, hvor aktiv retention oftest ikke er muligt, anvendes bevelpræparation, som sikrer, at et forøget område af emaljen er dækket med plast også efter pudsning. Denne udføres med en flammeformet diamant eller med en stålpudsestrip i områder, hvor der er tæt kontakt til nabotand. Bevelpræparationen skal have en bredde på ca. 1 mm og en vinkel mod tandoverfladen på o, men må undlades i gingivale områder med kun lidt tilbageværende emalje. Alternativt til bevelpræparation kan anvendes en chamferpræparation med en vinkel mod tandoverfladen på o. Herved undgås, at plasten trækkes ud i tynde lag med deraf følgende risiko for kantfrakturer (chipfrakturer) og kantmisfarvning. En bevelpræparation giver en mere glidende overgang mellem plast og tand og dermed ofte et umiddelbart bedre æstetisk resultat end en champherpræparation. Ved restaurering af et større hjørne kan den faciale præparationsgrænse udformes som en bølge eller med trappetrin, hvilket gør det lettere at maskere overgangen mellem plast og tand. Ved usurer med en jævnt forløbende ydre begrænsning ønsker man ikke at foretage nogen form for præparation med mindre fyldningen er mistet flere gange. I så fald kan retentionen øges ved at ridse dentinen med en diamant og ved at præparere en bevel i emaljen incisalt for usuren. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at præparere underskæringer i kaviteten. Til klasse II fyldninger anvendes okklusal hjælpekavitet kun når der ikke kan skabes aktiv retention i den approksimale kavitet. Større misfarvninger fjernes fra synlige kantområder for at undgå misfarvninger i den nye plastfyldning. I forbindelse med okklusale kontaktområder 2

3 skal der være plads til en materialetykkelse på mindst 1½ mm. Dette kontrolleres ved at lade patienten okkludere og artikulere med rødt voks i kaviteten, hvorefter dybden måles med en pochemåler. Samtidig angiver impressionerne i voksen antagonisternes baner, som har betydning ved opmodellering af randcrista og okklusalflade. Husk at fluorbehandle initiale carieslæsioner og at renovere approksimale fyldninger på nabotænderne inden fyldning af kaviteten. Ønsker man at afbryde behandlingen og foretage en provisorisk aflukning af kaviteten med ZnO/eug.-cement, skal al dentin i kaviteten først dækkes med Dycal. Herved undgås at eugenol bundet til dentinen kan interferere med plastens polymerisering, eller mindske den binding der kan opnås med en bindingsformidler. 7. Fyldning Materialer Der findes 4 lyspolymeriserende plastmaterialer på afdelingen: Charisma R og Herculite XR R som er minifil hybridplaster, Enamel plus HFO, en mikrofil hybridplast, og Tetric Flow R en minifil hybridplast med lav viskositet. Herudover findes 2 dualhærdende plastmaterialer: Rebilda R DC og Variolink II R, begge minifil hybridplast med medium viskositet. Charisma og Herculite XR kan anvendes i både fortænder og kindtænder. Charisma har de bedste kosmetiske egenskaber og anvendes derfor normalt til Klasse III, IV og V fyldninger samt til usurer. Herculite XR har de bedste mekaniske egenskaber, og bruges derfor fortrinsvis til Klasse I og II fyldninger. Charisma findes på afdelingen i 4 dentinfarver (opake) og 8 emaljefarver (translucente) og leveres i sprøjter. Herculite XR findes i 3 dentinfarver, 9 emaljefarver og 1 incisalfarve og leveres i kapsler (sprøjtespidser) til engangsbrug. Enamel plus HFO anvendes kun til store fortandsrestaureringer, hvor der ønskes ekstra høj æstetik. Der benyttes en speciel lagteknik, som imiterer den naturlige tands opbygning, og der kan ved polering opnås højglans pga. de små fillerpartikler. Enamel plus HFO findes i sprøjter i 6 universal dentinfarver som alle er opake, 3 universal emaljefarver og 2 emaljefarver til karakterisering som alle er translucente samt 1 intensiv emaljefarve til karakterisering som er opak. Rebilda DC er udviklet til stiftopbygning i rodbehandlede tænder, men kan også anvendes som opfyldningsmateriale efter intern blegning af tænder. Rebilda DC findes i 1 farve (hvid) og leveres i et dobbeltmagasin med hhv. basismateriale og katalysator, som blandes samtidig med applicering i kaviteten. Den hvide farve gør det let at skelne mellem tandsubstans og plast. Den kemiske hærdning sikrer polymerisering i dybe kaviteter, og hvor tandsubstans dækker for lyset. Tetric Flow indeholder færre fillerpartikler end de andre plastmaterialer og er derfor mere tyndtflydende. Materialet anvendes ved små reparationer af gamle og nye fyldninger og til fiksering af tænder, hvor der er brug for et materiale med gode flydeegenskaber. Tetric Flow findes på afdelingen i farve A3 og leveres i kapsler (sprøjtespidser). Variolink II anvendes til cementering af keramiske indlæg og facader. Materialet er både kemisk- og lyspolymeriserende, hvilket sikrer hærdning under keramik med lagtykkelse på mere end 2mm. Variolink II findes i 1 universalfarve i 1 viskositet (A3, high viscosity). Den udrøres med lige store dele katalysator- og basismateriale i ca. 20 sek. Arbejdstiden er ca. 4 min. Ved 3

4 cementering af keramiske facader med en tykkelse på mindre end 2mm kan det lyspolymeriserende basismateriale med fordel anvendes alene, da lyshærdet plast har en bedre farvestabilitet end kemisk hærdet. Her lyspolymeriseres 60sek for hvert areal. Farvevalg Farvevalg foretages ved hjælp af de tilhørende farveskalaer. I vanskelige tilfælde kan farvevalget kontrolleres ved at polymerisere en prøve på tanden før syreætsning og herefter bedømme farven på våd tand. Prøven fjernes med en fyldningsfjerner. Plastmaterialerne bliver som regel lidt lysere under polymerisering og i løbet af den første uge. Farvevalget noteres i journalen. Generelt gælder det, at mindre kaviteter udelukkende fyldes med emaljefarver, mens der ved større kaviteter anvendes opake farver til erstatning for dentin og translucente farver til erstatning for emalje. Opbevaring af materialer Alle plastmaterialer er anbragt i materialeskab nr. 8, dog opbevares Variolink II i køleskab. De 4 hyppigst anvendte farver i Charisma ligger i en plastkassette, som kan medbringes til unit. Plastkassetterne indeholder en kortfattet vejledning vedrørende arbejdsproceduren. Der findes et sæt Enamel plus HFO i hver kliniksektion, som kan medbringes til unit. Der skal være foretaget farvevalg, og samtlige materialer til brug ved fyldning (matrice, syre, bindingsformidler, plast, sprøjte og beskyttelsesbrille/-skærm m.m.) skal være lagt frem i den rækkefølge de anvendes, inden kaviteten ætses. Materiale fra sprøjter med Charisma og Enamel plus HFO skæres af med et rent instrument for at undgå afsmitning fra sprøjten. Lyspolymeriserende plast skal altid være effektivt beskyttet mod lys (rumbelysning og specielt operationslampen). Dette sikres ved at lukke kapselspidsen mellem fyldning af de enkelte lag, ved at dække plasten med et metalbæger samt ved at undgå det kraftige lys fra operationslampen under fyldningsproceduren. Kofferdamanlæg forebygger salivakontaminering beskytter gingiva og slimhinder mod restaureringsmaterialer m.m. skaber overblik over arbejdsfeltet Hvor det ikke er muligt at anlægge kofferdam tørlægges arbejdsområdet med vatruller og spytsuger. For at sikre tørlægning under hele fyldningsproceduren (se senere) er det vigtigt at tiden fra syreætsning til polymerisering er så kort som mulig, hvilket kræver planlægning og assistance ved stolen. Matriceanlæg Kl. III: Celluloidstrip fikseres manuelt eller ved hjælp af et såkaldt alligatornæb, og hvor det er muligt, anbringes en tilpasset trækile gingivalt for at undgå/reducere gingivalt fyldningsoverskud. Kl. IV: Directa Coform hjørnematrice eller RH-celluloidkrone tilklippes så den når 1-2 mm ud over det præparerede område på tanden. Hvis hjørnet af styrkemæssige grunde ønskes ekstra tykt (facio/lingualt), kan hjørnematricen tilpasses så hjørnet bliver for højt (gingivalt/incisalt) for senere at reduceres under pudsning. Alternativt kan anvendes en celluloidstrip lingualt/gingivalt, samtidig med at der opmodelleres i hånden. Ved restaurering af et større hjørne kan et siliconeaftryk af en diagnostisk prøveopmodellering eller af en gammel restaurering være en 4

5 god hjælp som støtte for den linguale/approksimale udformning Kl. V og usurer: Kl. I-II: Hawe's transparente cervicalmatricer vælges lidt større end kavitetens/ usurens omkreds og kontureres inden fyldning af kaviteten så overfladen bliver konform med tanden. Matricen holdes på plads ved hjælp af en pincet. Det er vigtigt at fjerne overskud før polymerisering. Hawe's transparente celluloidmatricer med anatomisk udformning til præmolarer og molarer, fikseres ved hjælp af Nystrøm matriceholdere. Hvor kontaktforholdene hindrer brug af celluloidmatrice, anvendes en anatomisk udformet stålmatrice. Matricen tilklippes individuelt gingivalt, således at randcristaniveau svarer til den naturlige tands. Separationskiler eller ringfjeder (matriceholder) fjernes umiddelbart før matricen påsættes. Efterfølgende applicering af kile vil standse en eventuel blødning fra gingiva. Ved fyldning af enkeltkombinerede kaviteter kan sektions-matriceanlæg anvendes, hvor det konturerede, nyreformede metalmatricebånd fikseres med en kile gingivalt og med en ringfjeder approksimalt. Ringen sættes på med specialtang så den holder matricen ind til tanden, samtidig med at den presser tænderne fra hinanden. God approksimal kontakt sikres yderligere ved med et instrument at presse matricebåndet hårdt mod nabotandens kontaktpunkt. Adhæsiv teknik Tanden skylles omhyggeligt med vandspray, hvorefter området tørlægges. Nabotænder beskyttes mod ætsning med en celluloidstrip. Til ætsning af emalje og dentin anvendes 35 % vandig fosforsyregel, som appliceres med en sprøjte (énganskanyle). Emaljen ætses i 30 sek., mens dentinen kun ætses i 10 sek., hvilket gøres ved at ætse dentinen samtidig med den sidste del af emaljeætsningen. Syregelen fjernes med suget, hvorefter tanden sprayes med vand i 20 sek. og der tørlægges let. Det er vigtigt at dentinen ikke udtørres, da bindingen herved forringes. Hvis dette sker, kan dentinen genfugtes med vand på en skumpellet. Som bindingsformidler anvendes Scotchbond R Multi-Purpose (SBMP). Scotchbond Primer (flaske 2: en vandig opløsning af HEMA og polycarboxylsyre) appliceres med skumpellet (Microbrush R ) på emalje og dentin i kaviteten i 10 sek., tørres og dækkes med Scotchbond Adhesive (flaske 3: en blanding af BisGMA og HEMA) i 10 sek., som efter let luftpåblæsning polymeriseres med lys i 10 sek., hvorefter kaviteten er klar til fyldning. Resten af adhæsivet beskyttes mod lys med et aluminiumsbæger og gemmes til genætsning og resinbehandling af fyldningen efter pudsning (punkt 9). Fyldning af kavitet Det er vigtigt at plasten adapteres omhyggeligt til kavitetsvægge, præparationskanter og evt. tidligere plastlag med et plastfyldningsinstrument, som jævnligt aftørres med cellstof. Plasten formes inden for max. 1 minut i en lagtykkelse på indtil 2 mm. Lyskilden anbringes så tæt på fyldningen som muligt, og der belyses i 2 x 20 sek. for hvert areal. Herefter kan et evt. næste plastlag appliceres. Ved polymerisering af mørke og gule plastmaterialer eller ved belysning langt fra plasten og gennem tandsubstans belyses i 3 x 20 sek. for at sikre optimal polymerisering. Det er vigtigt, at fyldningsmaterialet ikke udsættes for bevægelser under polymeriseringen, idet disse forringer adaptationen til kavitetsvæggene. Matriceanlægget skal derfor sidde stabilt indtil polymeriseringen er afsluttet. Klasse III (Charisma): Matricen fikseres gingivalt med en trækile eller med en tandstikker, hvor det er muligt. Hvis kavitetsdybden er under 2 mm fyldes hele kaviteten med plast, matricen trækkes til og holdes på plads med fingrene eller med et alligatornæb, mens der polymeriseres. Ved dybere kaviteter fyldes og polymeriseres i flere lag og matricen trækkes 5

6 først til ved polymerisering af sidste lag. Klasse IV (Charisma, evt. Enamel plus HFO): Ved anvendelse af hjørnematrice fyldes denne med plast før syreætsning påbegyndes. Der fyldes emaljefarve i facialt og dentinfarve i lingualt. Den fyldte matrice beskyttes mod lys under et aluminiumsbæger. Om nødvendigt af hensyn til lagtykkelsen kan en plastkerne (dentinfarve) polymeriseres centralt i kaviteten før hjørnematricen sættes på. Anvendes celluloidstrip fikseres denne gingivalt som ved Klasse III og matricen holdes på plads med en finger palatinalt. Det er vigtigt at matricen er i kontakt med nabotanden, og at det incisale hjørne får den rette placering og dimension. Ved anvendelse af siliconeaftryk som matrice, holdes dette på plads med en finger. Når der ikke anvendes hjørnematrice modelleres hjørnet op lagvist med dentinfarve lingualt og emaljefarve facialt. Klasse V samt usurer (Charisma): Kaviteten fyldes og matricen holdes på plads med en pincet. Større plastoverskud fjernes med en sonde før polymerisering. Klasse I og II (Herculite XR): Kaviteten fyldes med sprøjte. Kapselspidsen holdes i tæt kontakt med kavitetsvægge eller tidligere plastlag for at undgå luftblærer og sikre god adaptation. For at reducere væg-til-væg kontraktionen mest muligt og sikre optimal polymerisering af plasten fyldes kaviteten i skrå lag. Først fyldes den faciale del af kaviteten og der lyspolymeriseres okklusalt fra i 2 x 20 sek. 2-3 steder afhængig af kavitetens mesio-distale udstrækning. Derefter fyldes den linguale del på tilsvarende måde og til sidst den centrale del. Der fyldes med et lille okklusalt overskud, som formes med plastfyldningsinstrumentet. Det er vigtigt at forme randcrista og fissursystem før polymerisering, da det er vanskeligt at pudse til rigtig morfologi. Dette gøres ved at modellere randcrista ind på okklusalfladen i den rigtig højde og ved at sørge for at kontakten til nabotanden ligeledes ligger i den rigtige højde. Hvor det ikke skønnes muligt vha. matriceanlægget at opnå kontakt med nabotanden, kan man med et instrument presse matricen til kontakt med natotanden mens plasten polymeriserer. Efter fjernelse af kile og matriceholder efterpolymeriseres plasten gingivalt ved at belyse approksimalt/gingivalt i 2 x 20 sek. facialt og lingualt fra. Anvendes metalmatrice efterpolymeriseres umiddelbart efter fjernelse af matriceanlægget. Opbygninger (Rebilda DC): Materialet (basismateriale og katalysator) blandes i sprøjten samtidig med applicering i kaviteten. De første 2-3mm af materialet fra sprøjten kasseres for at sikre optimal blanding. Fyldning af kaviteten påbegyndes i de vanskeligst tilgængelige områder, f.eks. store underskæringer eller omkring stifter. Hele kaviteten fyldes og der lyspolymeriseres 40 sek. Alternativt kan der fyldes lagvis med lyspolymerisering af de enkelte lag. Den kemiske afbinding er afsluttet efter 5 min., hvorefter præparation/pudsning kan påbegyndes. 8. Pudsning Generelt Pudsning foretages umiddelbart efter polymerisering. Der anvendes plastpudsesæt, suppleret med pudsestrips i plast og metal, samt skiver og gummipolerere. Under pudsningen skal fyldningen holdes fugtig med vandspray. Når fyldningen er pudset færdig, kontrolleres kanttilslutning, morfologi, okklusion/artikulation og kontakt til nabotænder med sonde, artikulationspapir og tandtråd. Pas på ikke at fjerne tandsubstans under pudsning. 6

7 Kan pudsning ikke foretages i samme seance, fjernes generende fyldningsoverskud (skarpe kanter, suprakontakter og større gingivalt overskud) inden patienten sendes hjem. Dette gøres på en sådan måde, at præparationsgrænsen så vidt muligt ikke berøres. Klasse I og II fyldninger Okklusalt: Det iltinhiberede overfladelag ( µm) okklusalt, hvor fyldningen ikke har været dækket af matrice, fjernes under pudsningen. Grovpudsning foretages med pæreformet, finkornet diamant i airrotor eller opgearingsvinkelstykke. Finpudsning foretages med pæreformet, finkornet diamant i blåt/blåt vinkelstykke under vandkøling. Vær opmærksom på, at okklusalfladens morfologi skal "opmodelleres", så cuspides fremtræder konvekse og sulci er bløde og afrundede. Dybe sulci kan medføre en for ringe materialetykkelse med risiko for fraktur af fyldning. Okklusion og artikulation kontrolleres fortløbende. Der skal være okklusion på den nye fyldning, hvis der tidligere har været okklusion på tanden, eller hvis det skønnes gavnligt for tandsættets samlede kontaktforhold. Okklusale kontaktpunkter kan med fordel anbringes inden for randcrista for at forebygge fraktur af denne. Afslutningsvis poleres okklusalfladen med konisk gummipolerer under vandkøling (Identoflex, gul: fin; hvid: X-fin). Approksimalt: Grovkornede og finkornede pudseskiver (Sof-Lex R, Pop-on) og flammeformet pudsediamant i vinkelstykke med vandkøling. Bikinipudsestrip. Kontrol med sonde og tandtråd. Fyldningen pudses ikke på kontaktpunktet. Randcrista: Afrundes med pudseskiver og flammeformet pudsediamant under vandkøling. Specielt for store fortandsrestaureringer med ønske om høj æstetik Efter almindelig overfladekonturering og pudsning kan der laves overfladestruktur i plasten ved at ridse med en diamant eller en grøn sten, hvorefter overfladen poleres med diamantpolerpasta A (3µm) efterfulgt af pasta B (1µm) med en blød gedehårsbørste. Til sidst poleres til høj glans med pasta C (aluminiumoxid) vha. et filthjul, hvor kun de konvekse områder af tanden poleres. Der anvendes max. ½ cm. af hver polerpasta. NB! Denne teknik anvendes ikke ved almindelige fortandsrestaureringer. 9. Genætsning og resinbehandling Efter pudsning lukkes eventuelle spalter og defekter i og omkring fyldningen med lavviskøs plast. Dette gøres ved at ætse fyldningens kantområder og ca. 1 mm af den tilstødende emaljeoverflade med 35 % fosforsyre i 10 sek., efter at have beskyttet nabotænder med en celluloidstrip. Tanden sprayes med vand og området tørlægges. Herefter foretages en intensiv udtørring af fyldningen efterfulgt af 2 gange applicering af 99 % ethanol og luftpåblæsning. Den gemte adhæsiv (SBMP flaske nr. 3) blandes med en dråbe katalysator (SBMP-Plus flaske nr. 3,5) i 5 sek. og appliceres med skumpellet på det ætsede område. Overskud af resin fjernes med vatrulle, tandtråd og sonde, hvorefter der lyspolymeriseres i 20 sek. på hver flade. Det er specielt vigtigt at fjerne overskud af resin approksimalt før polymerisering, og for at sikre at fyldningen ikke polymeriserer sammen med nabotanden anbringes en matrice approksimalt. Evt. overskydende resin efter polymerisering fjernes med et tandrensningsinstrument. Bemærk! Fyldninger omlægges ofte af samme grund flere gange, fordi fejl i kavitetsudformningen og fremstillingsproceduren gentages. Det er derfor vigtigt, at omlavningsgrunden medinddrages i overvejelserne, når en ny fyldning fremstilles mhp. at opnå en lang funktionstid. 7

8 De hyppigste grunde til omlavning af plastfyldninger i permanente tænder er: Klasse III Sekundær caries Farvefejl Kanttilslutningsfejl Løsnet/mistet fyldning Klasse IV Løsnet/mistet fyldning Fraktur af fyldning Sekundær caries Kanttilslutningsfejl Klasse V Sekundær caries Løsnet/mistet fyldning Kanttilslutningsfejl Kantmisfarvning Klasse I/II Fraktur af fyldning Sekundær caries Kanttilslutningsfejl Fraktur af tand Løsnet/mistet fyldning Summarisk vejledning i TASJA: Plastfyldning Trin Kommentar 1. Forbehandling Okklusion, artikulation samt approksimale kontaktforhold vurderes. Afpudsning af tandsubstans og renovering af restaureringer på nabotænder. Kofferdamanlæg. 2. Ekskavering og isolering Retningslinier i ekskaveringsvejledning følges. Kaviteter med tæt relation til pulpa isoleres med Dycal i pulpanære områder, i alle kaviteter forsegles dentinkanalerne med dentinadhæsiv. 3. Præparation Jævnt forløbende præparationsgrænse og kantvinkel tæt på 90. Mindre underskæringer til sikring af retentionen. 1½ mm materialetykkelse i belastede områder. Bevel eller chamfer ved klasse IV. 4. Materialer Charisma (lyspolymeriserende) til Kl. III, IV og V. Herculite XR ( lyspolymeriserende) til Kl. I og II. Enamel plus HFO (lyspolymeriserende) til større fortandsrestaureringer med ekstra høje krav til æstetik. Rebilda DC (lys- og kemisk polymeriserende) til opbygninger. Tetric Flow (lyspolymeriserende) til reparation. 5. Farvevalg De respektive farveskalaer anvendes. Farven kan evt. kontrolleres ved polymerisering på ikke ætset 8

9 tandoverflade før syreæts. 6. Matriceanlæg Kl. III: Celluloidstrip. Kl. IV: Directa Coform hjørnematrice, tilklippet Rh-krone eller celluloidstrip. Kl. V: Transparent cervicalmatrice. Kl. II: Anatomisk udformet matrice i metal/celluloid eller sektionsmatrice. 7. Adhæsiv teknik a) Emaljeæts i 30 sek. med 35% fosforsyregel. b) Dentinen medætses de sidste 10 sek. c) Vandspray i 20 sek. d) Let tørlægning med luft uden udtørring e) Scotchbond M-P Primer (flaske 2) på emalje og dentin i 10 sek. m. skumpellet f) Let tørlægning med luftblæser i 5 sek. g) Scotchbond M-P Adhesive (flaske 3) påføres emalje og dentin i 10 sek. h) Luftblæser i 5 sek. i) Lyspolymerisering i 10 sek. 8. Fyldning af kaviteten Der fyldes i lag på max. 2mm, med max. arbejdstid på 1 min., hvorefter der lyshærdes i 40 sek. i hvert område med lyskilden så tæt på som muligt. 9. Pudsning Kan ved lyspol. plast foretages umiddelbart efter polymerisering, mens dualhærdende plast først skal afbinde kemisk i 5 min. Der anvendes borsæt til plastpudsning, pudsestrips i plast og metal, samt Soflex pudseskiver og gummipolerer (gul=fin, hvid=ekstrafin). 10. Genætsning og resinbehandling a) Fyldningens kantområder ætses med fosforsyre i 10 sek. b) Vandspray i 10 sek. c) Intensiv tørlægning med luft og 2 gange applicering af 99% ethanol efterfulgt af luftpåblæsning. d) Scotchbond M-P (flaske nr. 3) blandes med Scotchbond M-P Plus (flaske nr. 3,5) i 5 sek. og appliceres med skumpellet på det ætsede område. e) Overskud fjernes. f) Lyspolymerisering 20 sek. i hvert område. Ansvarlige: Vibeke Qvist Ulla Pallesen VEJ nr af 30/09/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 9

10 Den fulde tekst Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 956 af 23. september 2008 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren 3, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje 30. Vejledningen præciserer, hvornår plastmateriale, sølvamalgam og glasionomer anvendes ved tandfyldninger. Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udredning Udfasning af amalgam i tandplejen afklaring af muligheder og anbefalinger, I udredningen et det konkluderet, at indikationsområdet for anvendelse af plast som fyldningsmateriale kan udvides, og det er anbefalet, at det fremover kun vil være muligt at anvende sølvamalgam i blivende kindtænder, hvor det er åbenbart, at en sølvamalgamfyldning vil holde længere end en plastfyldning. Det er i udredningen vurderet, at der ikke har kunnet påvises sundhedsfare for den enkelte patient forårsaget af kviksølv fra sølvamalgamfyldninger, og sølvamalgam som fyldningsmateriale derfor synes at være forbundet med meget begrænsede sundhedsrisici. 2. Plastmateriale Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale. 3. Amalgam (sølvamalgam) Sølvamalgam kan anvendes ved fyldningsterapi i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, speciel stor kavitet eller stor afstand til nabotand. 4. Glasionomer Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, usurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium, samt til alle typer fyldninger i primære tænder. 5. Udskiftning af fyldning Der skal som udgangspunkt foreligge en sundhedsfaglig indikation, når en permanent fyldning af plast, glasionomer eller amalgam udskiftes. 6. Informeret samtykke Det bemærkes, at Sundhedsloven (nr. 95 af 7. februar 2008) indeholder regler om patienters retsstilling, herunder bl.a. sundhedspersoners pligt til at give information og indhente en patients samtykke til behandling m.v. Ifølge disse bestemmelser må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Bestemmelser om informeret samtykke i sundhedsloven har til formål at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse. 7. Journalføring Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen med bekendtgørelse nr af 12. december 2006 har udarbejdet retningslinjer for patientjournaler herunder hvad en journal nærmere skal indeholde. Ved fyldningsterapi skal det fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Den indikation, der ligger til grund for at lægge en ny fyldning samt udskifte en tidligere lagt fyldning, skal ligeledes journalføres. 8. Omhu og samvittighedsfuldhed I medfør af autorisationsloven nr. 451 af 22. maj er en tandlæge under udøvelsen af sin virksomhed, herunder anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Vejledningen træder i kraft den 1. oktober Ikrafttrædelse Sundhedsstyrelsen, den 30. september 2008 Lone de Neergaard 10

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG EKSKAVERING BUNDDÆKNING AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 2014 Institut for Odontologi Sektion for

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY KOMPOSITMATERIALE 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY SYNERGY D6 FORMLEN TILBYDER DEN HØJESTE ÆSTETIK

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

UDFASNING AF AMALGAM I TANDPLEJEN. - afklaring af muligheder og anbefalinger

UDFASNING AF AMALGAM I TANDPLEJEN. - afklaring af muligheder og anbefalinger UDFASNING AF AMALGAM I TANDPLEJEN - afklaring af muligheder og anbefalinger 2006 Udfasning af amalgam i tandplejen - afklaring af muligheder og anbefalinger Udfasning af amalgam i tandplejen afklaring

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Prestige mundbind. Fragtfri levering 169,00 95,00 295,00. Calasept Plus pasta 289,00. EDTA Solution 17% CHX Clorhexidine 2% 98,00. Irrigation Syringes

Prestige mundbind. Fragtfri levering 169,00 95,00 295,00. Calasept Plus pasta 289,00. EDTA Solution 17% CHX Clorhexidine 2% 98,00. Irrigation Syringes Scandefa 2013 Kvalitet - Service - pris Vestergade 4 - DK 8723 Løsning Tlf 7640 9300 - Fax 7640 9301 www.3d-dental.dk D Fragtfri levering Besøg vores nye webshop www.3d-dental.dk Prestige mundbind bånd

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Gode tænder hele livet

Gode tænder hele livet SUNDHEDSPLAN 2012-2017 2 Gode tænder hele livet En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet. Herning Kommunale Tandpleje har derfor i gennem mange år arbejdet

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK PRECI-CLIX RADICULAR TIL DIREKTE PLACERING I STOLEN PRECI-CLIX RADICULAR placeres af tandlægen ved et enkelt besøg af patienten. Patienten opnår en sikker retention

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Professionel tandrensning

Professionel tandrensning Kursustillæg efterår 2010 Kursustillæg efterår 2010 Professionel tandrensning et hands-on kursus om en ny æra inden for profylaksebehandling med alle tiders mulighed for shopping i Stockholm! Vi inviterer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Aarhus I vores tema om behandling af caries i mælketænder er vi nu nået til, hvordan caries rent faktisk behandles rundt i de danske kommunale

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere