Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014"

Transkript

1 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk, Cand. Scient. Soc. Børge Hede, Overtandlæge Ph.D. 1

2 Indhold Formål... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Interviewundersøgelsen... 4 Resultater af den kliniske undersøgelse Sammenfatning

3 Formål Formålet med denne midtvejsrapport er at tegne et foreløbigt billede af den nuværende situation dels for de brugere af Tandrødderne, der på nuværende tidspunkt har afsluttet behandling på klinikken, og dels for de brugere, som har fået tilbud om tandbehandling, men som endnu ikke er færdigbehandlet. Klinikken har på nuværende tidpunkt været i funktion i ca. 1½ år. Med denne midtvejsrapport fremlægges de foreløbige resultater, og der vil efter planen blive udarbejdet en endelig rapport inden udgangen af Metode Den systematiske indsamling af data blev iværksat efter en indkøringsperiode, dvs. nogle måneder efter starten af projektet. Den kliniske dataindsamling er foretaget ved hjælp af et klinisk registreringsskema, som er en forenklet version af registreringsskemaer, som tidligere er anvendt i andre projekter, og som er anerkendt og valideret. De kliniske data er indhentet i perioden september 2013 til september Der foreligger på nuværende tidspunkt kliniske data fra 73 brugere, dvs. registreringer som er foretaget af tandlæger/tandplejere på klinikken i forbindelse med tandbehandling. Derudover foreligger der data fra spørgeskemaer fra 183 brugere, som har været visiteret til tandbehandling af Brydehusets visitatorer. Disse data stammer fra perioden maj 2013 september Data indeholder oplysninger om bl.a. tidligere tandlægebesøg, mundhygiejnevaner og livskvalitet. I lighed med de kliniske registreringer stammer spørgsmålene fra tidligere undersøgelser, og der er tale om afprøvede og anerkendte metoder. Endelig er der gennemført en række kvalitative interviews med brugere, visitatorer i Brydehuset samt med dele af personalet ved tandklinikken. De kvalitative interviews har taget udgangspunkt i de fund, der er gjort ved indsamling af de kvantitative data. Interviewene er foretaget af en sociolog med erfaring i denne type af undersøgelse. Der er anvendt diktafon med efterfølgende transskribering. En særskilt rapport er under udarbejdelse. I det følgende afsnit vil der i nogle af figurerne vedr. spørgeskema-delen af undersøgelsen ikke være oplysninger fra samtlige 183 personer. Dette skyldes overvejende manglende svar fra respondenterne eller svar i kategorien ved ikke. 3

4 I en del af figurerne er der ud over resultater fra undersøgelsen blandt Tandrøddernes brugere, også vist resultater fra den seneste større kliniske undersøgelse af et udsnit af den danske voksenbefolkning (KRAM undersøgelsen). Hensigten med dette er, at tandsundheden samt behandlingsbehovet hos Tandrøddernes brugere kan sammenlignes med den øvrige befolkning. Det skal dog nævnes, at KRAM populationen ikke er helt repræsentativ for den danske befolkning, bl.a. var tandsundheden hos KRAM deltagerne lidt bedre end i den danske befolkning som helhed. Det er imidlertid den bedste sammenligningsmulighed der foreligger, idet øvrige undersøgelser på klinisk niveau er mere end 14 år gamle. KRAM data stammer fra Af ovennævnte grunde skal sammenligningerne tages med et vist forbehold. Resultater Interviewundersøgelsen Figur 1-7 er baseret på svar fra 183 personer, som er visiteret til behandling på klinikken Tandrødderne. Heraf har 73 gennemført behandling Fordeling i forhold til alder blandt de 183, som har udfyldt spørgeskema er vist i figur 1. Gennemsnitsalderen for brugergruppen var 44 år, den yngste var 19 og den ældste var 64 år. På Figur 1 er det vist, at fordelingen i store træk svarer til en normalfordeling, og de fleste brugere var i 40-erne. Brugerne omfattede således næsten alle aldersgrupper Figur 1 Fordeling af brugergruppen i relation til alder 4

5 Ud af de 183 brugere af Tandrødderne var der 49 kvinder. Med hensyn til fordeling af mænd og kvinder fremgår det af figur 2, at der var flere mænd end kvinder i alle aldersgrupper. Figur 2. fordeling af mænd og kvinder i brugergruppen i relation til aldersgrupper (yngre og ældre) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Mand Kvinde 20% 10% 0% år år år år Den altovervejende del af brugerne (88 %) var misbrugere af stoffer, alkohol eller begge dele, mens ca. hver tiende var tidligere misbruger (figur 3). Et fåtal (fire brugere) rapporterede intet misbrug, hverken nu eller tidligere. Figur 3 Fordeling af brugergruppen i relation til eventuelt misbrug samt typen af misbrug Stof- og alkoholmisbrug 13% Ingen misbrug 2% Tidligere stofmisbrug 8% Tidligere alkoholmisbrug 2% Alkoholmisbrug 31% Stofmisbrug 44% 5

6 Figur 4 angiver hvilke steder brugerne var henvist fra, eller hvorfra de var blevet opmærksomme på muligheden for at opsøge Tandrødderne for tandbehandling. Langt de fleste var henvist fra Brydehuset, men en del kom også fra drikkestederne eller de var henvist af en kommunalt ansat sagsbehandler. En del var henvist fra KABS (Københavns Amts Behandlingscentre for stofmisbrugere), som dækker det tidligere Københavns Amt dvs. en del af de nærliggende kommuner. Figur 4. Type af steder hvorfra brugerne var henvist eller var blevet opmærksom på Tandrødderne Antal brugere

7 Figur 5 angiver hvilke kommuner brugerne kom fra. Lidt over halvdelen kom fra Ballerup kommune, mens 79 kom fra andre kommuner, enkelte helt fra Hillrød og Gribskov. Figur 5. Steder hvorfra brugerne var henvist eller var gjort opmærksomme på muligheden for at opsøge Tandrødderne, fordelt i forhold til kommuner. 7

8 Tidspunkt for seneste tandlægebesøg er angivet i figuren nedenunder. Besvarelserne indeholder ingen oplysninger om årsagen til det seneste tandlægebesøg, men ca. en tredjedel havde ikke været hos en tandlæge i mere end fem år (Figur 6). Figur 6: Fordeling af brugerne i procent i forhold til hvornår de sidst var hos en tandlæge Over 5 år mindre end 2 år 2-5 år 8

9 Figur 7 viser hvordan Tandrøddernes brugere opfatter deres livskvalitet i forhold til deres tænder/proteser eller problemer med deres tænder/proteser inden for det seneste år. Det problem, som de fleste havde oplevet, var besvær med at tygge maden, ligesom tre ud af fire var flove over deres tænder eller proteser. Halvdelen havde oplevet irritabilitet overfor omgivelserne på grund af tandproblemer, ligesom knap halvdelen rapporterede, at de havde oplevet at være helt ude af stand til at fungere på grund af tandproblemer. Figur 7. Tandrøddernes brugeres svar på en række spørgsmål vedr. livskvalitet i relation til tænder og tandsygdomme (n=183). Svarene er fordelt som procentandele af de tre svarkategorier Aldrig / næsten aldrig Af og til Temmelig tit / meget tit Til sammenligning er der på næste side vist en figur fra den såkaldte KRAM undersøgelse (kost, rygning, alkohol og motion), der blev gennemført i en række kommuner i KRAM undersøgelsens deltagere er ikke helt repræsentative for den danske befolkning, men det er den nærmeste sammenligningsmulighed, der foreligger. 9

10 Figur 8: KRAM- undersøgelsen svar på spørgsmål om liskvalitet KRAM-undersøgelsen (kost, rygning, alkohol og motion Det er ikke helt de samme spørgsmål, der er svaret på med hensyn til livskvalitet, men farvekoderne er ens i Figur 7 og Figur 8, dvs. gul farve ved nej i Figur 8 svarer til gul farve i figur 7 aldrig/næsten aldrig. Det fremgår således tydeligt, at Tandrøddernes brugere har rapporteret problemer med tænder og tandsygdomme i en helt anden størrelsesorden end KRAM undersøgelsens deltagere. 10

11 Resultater af den kliniske undersøgelse De følgende figurer: 9, samt tabel 1 er baseret på kliniske data indsamlet blandt 73 brugere af Tandrødderne ved baseline, dvs. ved første besøg hos Tandrødderne. Figur 9: Procentandel af brugere som har fået forskellige typer af behandling hos Tandrødderne. En bruger kan godt have fået flere af de fire typer af behandling. (Data her stammer fra de kliniske data n=73) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Behandling af Eliminering af sygdomsprocesser symptomgivende tilstande Funktionel rehabilitering Psykosocial rehabilitering Næsten alle havde modtaget egentlig behandling af sygdomstilstande i tænder, mund eller kæber, hvilket vil sige overvejende behandling af caries og parodontose. Fire ud af fem brugere af Tandrøddernes brugere havde fået behandlet symptomgivende tilstande, hvilket typisk vil være smerter fra tænder eller tandkød eller forekomst af løse tænder, der generer brugeren i betydelig grad. Tandsygdommene caries og parodontose i moderat grad giver sjældent smerter, men ubehandlede tilstande er på sigt smertegivende, og det er sådanne lidelser, som brugerne af Tandrødderne i meget stort omfang er blevet behandlet for. Godt halvdelen havde fået såkaldt funktionel rehabilitering, hvilket betyder en eller anden form for protetisk erstatning for at genetablere tyggefunktionen, ligesom halvdelen havde fået såkaldt psykosocial rehabilitering. Heri indgår, at tandsættet er blevet restaureret, således at der for eksempel ikke mangler fortænder, eller at synlige rodstumper o.l. er fjernet. 11

12 Der således er ikke tale om egentlig kosmetisk behandling, men ved restaurering af tandsættet er der taget hensyn til, at brugeren kommer til at se normal ud. Den samme bruger havde ofte modtaget flere typer af behandling. Tandrøddernes brugere er meget hyppigt belastet af smerter, det fremgår tydeligt af figur 10. Nedenstående foto illustrerer typiske tilstande, der er smertevoldende. Figur 10: Procentandel der har svaret på spørgsmål om de har haft smerter fra tænder eller tandkød inden for det seneste år blandt henholdsvis Tandrøddernes brugere (183 i alt) og KRAM populationen (4402 i alt). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kram Tandrødderne Smerter Ingen smerter Det fremgår tydeligt at Tandrøddernes brugere afviger stærkt fra KRAM populationen med hensyn til oplevede smerter inden for det seneste år. Hver tiende person i KRAM undersøgelsen havde oplevet smerter i modsætning til 90 % af brugerne af Tandrødderne. 12

13 Figur 11: Antal af tilstedeværende naturlige tænder blandt brugere af Tandrødderne og i KRAM populationen Figur 12. Procentandelen af tilstedeværende tænder i tre kategorier, 1-9 tænder, tænder samt 20 tænder eller derover blandt brugere af Tandrødderne og i KRAM populationen Antal tænder Tandrødderne Kram total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tandrødderne Kram total 20 eller flere tænder tænder 1-9 tænder Med hensyn til antal tilstedeværende tænder var der gennemsnitligt en forskel på ca. 5 tænder mellem Tandrøddernes brugere og KRAM populationen (Figur 11). Det kan måske synes at være en beskeden forskel, men det skal ses i relation til at have et samlet antal på mulige tænder. Fordelingen af antal tænder blandt brugere af Tandrødderne i forhold til KRAM-populationen er vist i Figur 12. Der var fire gange så mange med kun tænder hos Tandrøddernes brugere som blandt KRAM deltagerne. Mens en forsvindende del af KRAM deltagerne kun havde 1-9 naturlige tænder, var dette gældende for ca. 15 % af Tandrøddernes brugere. Billedet nedenfor illustrerer typisk de eksisterende tænders tilstand hos brugere af Tandrødderne. 13

14 Med hensyn til forekomst af aftagelige proteser, var der dobbelt så mange af Tandrøddernes brugere der havde en aftagelig protese i forhold til KRAM deltagerne (Figur 13) Figur 13. Procentandel af Tandrøddernes brugere og KRAM populationen, der havde aftagelig protese ved projektets start 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Tandrødderne Kram Med hensyn til forekomst af tænder med ubehandlet caries, så havde Tandrøddernes brugere gennemsnitligt 4 tænder med ubehandlet caries imod ½ tand i KRAM gruppen. Af figur 14 ses det, at i KRAM gruppen var der desuden fire gange så mange helt uden ubehandlet caries som blandt Tandrøddernes brugere, hvorimod halvdelen af Tandrøddernes brugere havde mere end 3 tænder med caries, nogle havde helt op til 19 carierede tænder. Der var meget få KRAM deltagere i gruppen med det høje antal carierede tænder. Figur 14. Tandrøddernes brugere sammenlignet med KRAM deltagerne i relation til antal af tænder med behandlingskrævende caries fordelt i tre kategorier 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen tænder med caries 1-2 tænder med caries 3-19 tænder med caries Tandrødder Kram 14

15 Antallet af gennemførte tandbehandlinger i perioden er vist i figur 15 og tabel 1. Parodontosebehandling udføres typisk af tandplejere, og der er ikke foretaget kirurgiske indgreb i forbindelse med parodontosebehandlingerne. Figur 15 Antal brugere som havde modtaget forskellige typer af tandbehandling i den aktuelle periode 50 Antal brugere 25 0 Tabel 1. Antal gennemførte behandlinger i den aktuelle periode Antal behandlinger Tandfyldning 158 Tandudtrækning 149 Parodontosebehandling* 211 Delproteser (over- eller underkæbe) 21 Helproteser (over- eller underkæbe) 16 *Der er ikke foretaget kirurgisk parodontalbehandling 15

16 Sammenfatning Tandrøddernes brugere bestod af personer i alle aldersgrupper Der var flere mænd end kvinder i alle aldersgrupper Lidt under halvdelen af brugerne kom fra andre kommuner end Ballerup Brugerne havde et overordentligt stort behov for tandbehandling Næsten alle havde oplevet smerter fra tænder eller tandkød inden for det seneste år Brugernes livskvalitet var i betydeligt omfang påvirket af deres tænders tilstand, for eksempel havde de fleste oplevet tyggebesvær, og 3 ud af 4 havde været flove over deres udseende mht. tænder eller proteser. 16

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere