Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital"

Transkript

1 Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital Statusrapport 31. dec v/centerleder Hans Gjørup Side 1 af 17

2 Baggrund og etablering Ifølge Lovbekendtgørelse af 19. marts 2001 om Tandpleje og i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier af 29. april 2001 er det pålagt Århus Universitetshospital i Vestdanmark og Rigshospitalet i Østdanmark at oprette 2 odontologiske landsdels- og videnscentre i tæt samarbejde med de respektive tandlægeskoler i Århus og København. Centrene skal varetage følgende opgaver: modtage børn og unge med behov for højt specialiseret rådgivning og/eller behandling af odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse, og hvor tilbudet i amtsspecialtandplejen ikke er tilstrækkeligt specialiseret tilbyde højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicap, hos hvem den tilgrundliggende diagnose giver anledning til vidtgående odontologiske problemer i tand, mund og kæber udføre systematisk indsamling af viden om og erfaringer med de sjældne tilstande, oprette vidensdatabaser, udvikle nye behandlingsmetoder, udarbejde behandlingsprotokoller og referenceprogrammer formidle den indsamlede viden til de øvrige dele af tandplejesystemet varetage formidling af viden til patienter deltage i forskning og undervisning etablere samarbejde med det kranio-faciale team, Center for Sjældne Sygdomme og andre relevante landsdelsfunktioner indgå i et skandinavisk / internationalt samarbejde Til varetagelsen af disse opgaver etableres i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier et centerteam med højt kvalificerede repræsentanter fra fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og kirurgi. Der tilknyttes pædiatrisk ekspertise fra Center for Sjældne Sygdomme. VID i Århus blev etableret i løbet af 2002, og med ansættelsen af centerleder, specialtandlæge Hans Gjørup 1. oktober 2002 samt etablering af kontor- og klinikfaciliteter omkring årsskiftet 02/03 var centeret en realitet. Den officielle indvielse fandt sted 8. nov Organisation VID er placeret på Kæbekirurgisk afdeling, Århus Sygehus. Videnscenter-samarbejdet mellem Kæbekirurgisk afdeling, Århus Sygehus og Tandlægeskolen, Aarhus Universitet baseres på en aftale indgået i 2002 og genforhandlet Side 2 af 17

3 med små ændringer primo Ifølge aftalen stiller Tandlægeskolen ortodontisk, protetisk og pædodontisk specialkompetence til rådighed i form af konsulentbistand til VID. Tandlægeskolen kompenseres svarende til en 50 % stilling for denne specialkompetence. Aftalen indebærer endvidere højtspecialiseret behandling af 3-4 meget komplicerede patienter bosiddende i Århus Amt. Amtets budget på kr. deles ligeligt mellem de to institutioner, idet den kirurgiske del af behandlinger udføres på Kæbekirurgisk afdeling. Med overgangen til den nye kommunale struktur 1. januar 2007 bliver der behov for en fornyelse af aftalen mellem Tandlægeskolen og Århus Sygehus. I forhold til Tandlægeskolens leverance af specialkompetence i den konsultative funktion ses ikke behov for væsentlige ændringer, mens aftalen om højtspecialiseret behandling af regionens egne borgere må reformuleres / opjusteres. Finansieringsaftaler med andre amter Af bekendtgørelsen om tandpleje 6C fremgår, at det er bopælsamtet der skal sikre borgere med sjældne tilstande et højtspecialiseret tilbud om odontologisk udredning og rådgivning og ligeledes amtet der skal give det højt specialiserede behandlingstilbud, når det er påkrævet. Århus Amt har i 2003 indgået en aftale med de øvrige amter i Jylland-Fyn om en solidarisk finansiering af den konsultative funktion. Aftalen er baseret på et samlet budget på 1,74 mio. kr. /år. I aftalen beskrives en sammensætning af videnscenterteamet, der svarer til nedenstående. Tandlæger i Jylland-Fyn kan i henhold til aftalen frit benytte videnscenterets konsultative funktion, når det gælder patienter, der kan henregnes til 6C. Med overgang til den nye regionale og kommunale struktur 1. januar 2007 bliver der behov for at indgå aftaler mellem de 3 vestdanske regioner om driften af videnscentret. Det er regionerne der skal sikre borgerne det højtspecialiserede tilbud i landsdels- og videnscentret. Funktionen skal fortsat være placeret på Århus Universitetshospital, dvs drives af den nye region Midt. Medarbejdere og konsulenter tilknyttet VID I oversigten angives %-del af fuldtidsstillinger. Centerleder, specialtandlæge i ortodonti Hans Gjørup 100% Sekretær: Britta Hygum / Annette Halling Petersen 75 % Klinikpersonale fordelt på 2 personer 25 % Kirurgi 35 % Ledende overtandlæge, ph.d. John Jensen Overtandlæge Martin Dahl Overtandlæge, ph.d. Sven Erik Nørholt Specialtandlæge Jytte Buhl Ortodonti 20 % Professor, dr. odont. Birte Melsen Lektor, ph.d. Thomas Klit Pedersen Afdelingstandlæge ph.d. Tine Hjorth Side 3 af 17

4 Pædodonti 20 % Professor, dr. odont. Sven Poulsen Afdelingstandlæge Gro Haukali Protetik 10 % Professor, dr. odont. Flemming Isidor Afdelingstandlæge Lone Nyhuus Afdelingstandlæge Rie Stokholm Side 4 af 17

5 Højt specialiseret rådgivning og udredning Rådgivning og udredning sker på baggrund af konsultationer og konferencer med de henviste patienter. 1. Konsultationer gennemføres enten af centerlederen alene eller af centerlederen sammen med en af de tilknyttede konsulenter fra Tandlægeskolen. Kæbekirurgisk ekspertise fra afd. O inddrages, når der er kirurgiske problemstillinger. Der anvendes 1-1½ time til anamnese og kliniske undersøgelse samt dokumentation i form af foto, røntgen, studiemodeller mv. 2. Konferencer om de mest komplekse patienter afholdes ca. 1 gang om måneden. Ved disse konferencer er patienterne ikke tilstede men præsenteres ved hjælp af den indsamlede dokumentation samt journalmateriale. Ved konferencer deltager konsulenter fra de tandlægelige fag specialer pædodonti, ortodonti, protetik og kirurgi, jf. ovenstående liste. En af overlægerne på Center for Sjældne Sygdomme kan også deltage med sin pædiatriske specialkompetence. 3. Der indhentes efter behov oplysninger fra andre hospitalsafdelinger, andre tandlæger. Evt. henvises til undersøgelser og vurderinger på andre hospitalsafdelinger. 4. Litteratursøgning om diagnostik og specielle problemstillinger er ofte påkrævet 5. På baggrund af vurderingerne ved konsultationer og konferencer udfærdiges et oplæg til handleplan og evt. behandling for patienten. Disse forslag formidles videre til patientens tandlæge i KTPL / privat praksis / amtstandplejen med kopi til amtsspecialtandplejen i bopælsamtet. 6. Forslagene formidles i de fleste tilfælde skriftligt til patienten som supplement til mundtlig orientering. I de fleste tilfælde lægges op til genindkaldelse i videnscenter for opfølgning efter 1-3 år. Videnscentret ønsker på den måde at fastholde en kontakt til de henviste patienter. Aktiviteten med genindkaldelse af patienter er steget fra 0 i 2003 til forventeligt ca. 100 i Se bilaget. Antallet af henviste patienter og hoveddiagnoserne for de henviste patienter fremgår af bilaget sidst i rapporten. Ligeledes amtsfordelingen. Der er samlet henvist 467 patienter frem til 15 okt Fordelingen efter fødselsårgang fremgår af tabellen sidst i rapporten. Flertallet er således børn, hvor henvisningerne grundliggende kommer fra kommunal tandpleje, evt. efter for visitation i amtsspecialtandplejen. Side 5 af 17

6 Højt specialiseret behandling De fleste videnscenterpatienter behandles decentralt og alle patienter fastholder deres kontakt til tandlægen i primærsektoren. En række behandlinger har vist uigennemførlige i primærsektoren. Det drejer sig om f.eks. behandling af svære mineraliseringsforstyrrelser, protesebehandling på børn og visse interceptive ortodontiske behandlinger ved usædvanlige vækst- og funktionsforhold. Ca. 20 % af patienterne er foreslået en højtspecialiseret behandling. Det drejer sig om 85 af de 467 henviste. Ca. 7 % til behandling alene på Tandlægeskolen (protetik / ortodonti / pædodonti) Ca 6 % til behandling alene på kæbekirurgisk afdeling (kirurgi / ortokirurgi / ortodonti) Ca. 6 % til behandling begge steder Iværksættelse af højtspecialiserede behandlinger sker først efter accept fra amtsspecialtandplejen i bopælsamtet. Systematisk indsamling af viden Den systematiske indsamling af viden sker ved en omfattende dokumentation af undersøgte patienter. Dette i form af fotos ekstraoralt og intraoralt røntgen: lateral ceph, panoramaoptagelser, evt. suppleret med enoral rtg., NewTom scanning eller CT-scanning. studiemodeller af tænder og tandstilling. I løbet af 2006 er skiftet fremstilling af digitale studiemodeller fremfor traditionelle gipsmodeller systematisk beskrivelse af patienten Dokumentationen gentages med års mellemrum i forbindelse med den planlagte opfølgning på hver enkelt patient. Her vil indgå systematisk beskrivelse af udført behandling og effekt af behandling Der arbejdes med oprettelse af en klinisk database, OVIDBASEN. Databasen oprettes i Klinisk Målesystem, KMS. Dette er en databaseplatform udviklet til brug i sundhedsvæsenet. Anvendes bl.a. til NIP, Det nationale indikator projekt. Databasen er WEB-baseret, og der kan således indrapporteres fra andre lokaliteter end Århus Sygehus. På længere sigt kan man tænke sig, at der udvikles en fælles database for de 2 videnscentre. Der bør også ske en koordinering med udvikling af kvalitetssikringsdatabaser i amtsspecialtandplejen. En arbejdsgruppe har i 2003 beskrevet, de parametre der ønskes inkluderet i databasen. Side 6 af 17

7 Arbejdsgruppen bestod af professor Sven Poulsen, professor Flemming Isidor, overtandlæge Sven Erik Nørholt, lektor Thomas Klit Pedersen. Dette er siden bearbejdet af centerlederen mhp. tilpasning til strukturen i KMS. Videnscenterets sekretær har sammen med kvalitetssikringsenheden på Århus Sygehus udført et stort arbejde med design af databasen. Arbejdet med databasen har været nedprioriteret i en periode, hvorfor den endnu ikke er taget i brug. Det er blevet en ganske omfattende database, og der påregnes nu en trinvis ibrugtagning. Behandlingsprotokoller og referenceprogrammer Der er i løbet af 2003 / 2004 udarbejdet en behandlingsprotokol for patienter ektodermal dysplasi og svær oligodonti. Dette er sket i fortsættelse af tidligere udført arbejde på Tandlægeskolen. I 2005 / 2006 er der udarbejdet en behandlingsprotokol for patienter med Dentinogenesis imperfecta / Osteogenesis imperfecta. Formidling af viden Formidling af viden til tandplejesystemet I videncenterets opstart var der behov for at formidle oplysning om videnscenterets ide, formål og målgruppe. Dette både overfor tandlæger og børnelæger. Det skete via en række møder i faglige selskaber, ved regionale oplysningsmøder og omtale i fagblade. Formidling af viden til patienter I forbindelse med de enkelte patientkontakter foretages naturligt formidling af information om den konkrete patients sygdom. Der er etableret en kontakt til Center for Små Handicapgrupper (CSH). CSH har som opgave generelt at informere om sjældne sygdomme. Centerlederne for de odontologiske videnscentre har haft 2 møder med CSH for orientering om fælles anliggender. Centerlederne bliver inddraget ved revision af eksisterende informationsmateriale om sjældne sygdomme med odontologiske implikationer samt ved udarbejdelse af nye materialer. Det er aftalt 1 gang årligt at afholde fællesmøde. Der har dog ikke været møder i 2005 eller Via Sjældne Diagnoser (Tidligere KMS) er der sendt en informationsskrivelse til patientforeninger tilknyttet Sjældne Diagnoser. Dette har afstedkommet flere kontakter til eksisterende patientforeninger. Centerlederen har på opfordring skrevet indlæg i medlemsbladene for OI-foreningen: Tandplejeforhold hos personer med OI Immundefektforeningen: Mundhuleproblemer hos børn med immundefekter Marfanforeningen. Rubinstein Taybi foreningen Centerlederen har holdt foredrag i følgende patientforeninger: NF-foreningen: årskursus 7. marts 2004: Tand- mund- og kæbeforhold ved Neurofibromatosis T Side 7 af 17

8 Muskelsvindforeningen: forældrekursus 24. april 2004: Tand-mund- og kæbeforhold ved Artrogryphosis multiplex congenita. Foreningen for væksthæmmede: årskursus 14. maj 2005: Tand- og kæbe-forhold ved achondroplasi ol. Foreningen for Primær Immundefekt : Samnordisk møde sept i København OI-foreningen: Kurset Børn og unge med OI 6 oktober 2006: Tandbehandling af børn med OI Videnscentrets tandplejer har holdt foredrag i følgende patientforening: Marfanforeningen: medlemsmøde i Århus september 2003: Orientering om videnscenter. Tand- mund- og kæbeaspekter ved Marfan Syndrom Centerlederen er medlem af fagrådet i Marfan foreningen. Har deltaget i et enkelt møde oktober De 2 videnscentre afholdt 9. april 2005 et orienteringsmøde for familier, hvor ektodermal dysplasi optræder. Lone Nyhuus, Gro Haukali, Jette Daugaard og Hans Gjørup udgjorde arrangement komiteen. Der var tale om et dagsarrangement med eksterne foredragsholdere. 51 deltagere foruden arrangørerne og foredragsholdere. Arrangementet blev finansieret dels ved deltagerbetaling, dels ved sponsorering fra dental-leverandører. Forskning og udvikling Videnscenteret er eller har været engageret i følgende projekter: Udvikling af OVIDBASEN, en klinisk database til registrering af videnscenterpatienter, deres behandling og resultater af behandling. Oversættelse og implementering af OHIP ( Oral Health Impact Profile ). Et spørgeskema til afdækning af oral relateret livskvalitet hos voksne. Et samarbejde med professor Peter Svensson, Tandlægeskolen. Oversættelse og implementering af CPQ ( Child perceptions questionnaire ) og PPQ ( Parental perceptions questionnaire). Spørgeskemaer til afdækning af oralrelateret livskvalitet hos børn hhv. forældrenes vurdering af samme. Et samarbejde med tandlæge, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk epidemiologisk afdeling, Ålborg Sygehus og med Afdelingen for Samfundsodontologi og Pædodonti, Tandlægeskolen i Århus. Valideringsprojekt for de oversatte spørgeskemaer, CPQ og PPQ. Et samarbejde med tandlæge, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk epidemiologisk afdeling, Ålborg Sygehus og med Afdelingen for Samfundsodontologi og Pædodonti, Tandlægeskolen i Århus. Valideringsprojektet er pågående. Opstart og deltagelse i forskningsprojektet Kliniske, histologiske og genetiske aspekter af amelogenesis imperfecta. Et projekt-samarbejde med Klinisk Genetisk afdeling, Århus Sygehus samt afdeling for Tandsygdomslære, afdeling for Oral Radiologi, afdeling for Samfundsodontologi og Pædodonti, alle Odontologisk Institut, Århus Universitet. Et familiebaseret studie, hvor første del af dataindsamlingen er afsluttet og databehandling pågår. Flere artikler er planlagt. Side 8 af 17

9 En spørgeskemaundersøgelse om protetisk behandling på voksne med Osteogenesis Imperfecta. Undersøgelsen er et samarbejde mellem de 2 videnscentre og OI-foreningen. Undersøgelsen er pågående. Oligodonti projekt: en beskrivelse af agenesi mønster hos personer med svær oligodonti. Der blev gennemført en præliminær undersøgelse i 2005, som blev rapporteret ved IAPD i Projektet fortsætter som et samarbejde med videnscenter øst, hvor der inkluderes et større antal agenesi-patienter. Afdelingen for Samfundsodontologi og Pædodonti, Århus Tandlægeskole indgår i samarbejdet. Deltagelse i et forskningsprojektet Rakitis hos børn i Danmark. Forekomst og senkomplikationer. Der er tale om et samarbejdsprojekt initieret af Børneendokrinologisk afdeling, OUH. Videnscentret deltager sammen med Afdelingen for Samfundsodontologi og Pædodonti samt afdelingen for Radiologi, Tandlægeskolen. Som en del af projektet indsamler vi de relevante odontologiske data I forbindelse med forskningsprojekterne har mulighederne for tilknytning af phd studerende, evt. scholarships været drøftet. Det er til nu ikke lykkedes at rekruttere interesserede, ligesom mulig finansiering af disse er uafklaret. Artikler og præsentationer fremgår af bilaget. Undervisning Centerlederen deltager 1 gang årligt i en temadag for 10 semester på Tandlægeskolen. Der gives en orientering om videnscentrene og formålet med disse. Centerlederen har været arrangør af et Sundhedsstyrelses-kursus for specialtandlægestuderende i ortodonti, 26. marts Emnet var Odontologiske problemer hos børn med udviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser. Kurset skal gentages om marts Side 9 af 17

10 Samarbejde med amtsspecialtandplejen Der afholdes årlige fællesmøder for videnscenterteamet og de tværfaglige teams tilknyttet de respektive amtsspecialtandplejer. Der har været tale om dagsmøder med Videnscentret som vært: 27 nov sept sept sept Møderne tjener til gensidig orientering, og der drøftes faglige emner af fælles interesse for mødedeltagerne. Også samvirket mellem amtsspecialtandplejen og Videnscentret drøftes. I starten kom de fleste henvisninger via amtsspecialtandplejen i henhold til de administrative regler, der var opsat i de enkelte amter. Efter sundhedsministeriet præcisering af henvisningsreglerne for 6C, ses et let stigende antal henvisninger direkte fra praktiserende tandlæger eller kommunal tandpleje. Efter visitation af henvisningen i Videnscentret orienteres amtsspecialtandplejen i bopælsamtet. Samarbejde med andre landsdelsfunktioner I kraft af placeringen på Kæbekirurgisk afdeling, er der et umiddelbart samarbejde med landsdelsfunktionen omkring behandling af vækstbetingede kæbedeformiteter (ortokirurgisk behandling) Behandlingen af de svære kraniofaciale anomalier udgår fra de tværfaglige, kraniofaciale konferencer, der arrangeres af og afholdes på Tandlægeskolen. Centerlederen deltager i disse konferencer, der afholdes efter behov, 2-3 gange om året. Der er etableret en kontakt til Respirationscenter Vest, hvor muskeldystrofipatienter ol. kan konfereres. Der er aftalt et formaliseret konferencesystem med deltagelse af respirationscenter(overlæge Ole Nørregaard), videnscenter (centerlederen) og Tandlægeskolen (afdelingstandlæge Tine Hjorth). Konferencerne afholdes efter behov, forventeligt 3-4 gange om året. Center for Sjældne Sygdomme (CSS), Skejby Sygehus, deltager jævnt i de månedlige konferencer i videnscenter. Der modtages henvisninger fra CSS på OI-patienter, Marfanpatienter og andre sjældne diagnoser med odontologiske manifestationer. Samarbejde med Videnscenter Øst Centerlederen har tæt kontakt til centerlederen på Videnscenter Øst via mail og telefon. Desuden møder i forbindelse med andre arrangementer, hvor begge deltager. Der afholdes ½-årlige fællesmøder med deltagelse af specialistteams fra begge centre. Afholdes skiftevis i Århus og København: Side 10 af 17

11 16. januar 2003 i København 27. maj 2003 i Århus 07. januar 2004 i København 27. januar 2005 i København 25. august 2005 i Århus 26. januar 2006 i København 17 august 2006 i Århus Samarbejde om dentale mineraliseringsforstyrrelser Afvikling af Dentale mineraliseringsforstyrrelser. Workshop 19. aug i Århus. Et arrangement med de to videnscentre som arrangører og med deltagelse af foredragsholdere og diskussionsdeltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Amelogenesis imperfecta og andre mineraliseringsforstyrrelser hos børn og unge, 13 april 2005 Et kursus afholdt for danske tandlæger i samarbejde med Dansk Pædodontisk Selskab Kvalitetssikring i amtsspecialtandplejen: begge centerledere har i 2004 og 2005 været engageret i arbejdsgrupper til etablering af en fælles kvalitetssikringsdatabase for amtsspecialtandplejen. Det gav på daværende tidspunkt en del mødeaktivitet. Videnscentrene er i øjeblikket ikke direkte engageret i udviklingsarbejdet, der angiveligt fortsætter. Årskursus Dansk Tandlægeforening 2005: videnscentrene afviklede en session med titlen Odontologiske videnscentre hvad er nu det? Flere af videnscentrenes teammedlemmer forelæste om emner med relation til videnscentrenes funktionsområde, og arrangementet havde som et delmål at udbrede kendskabet til videnscentrene blandt danske tandlæger. Referencegruppen for de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre: i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier er der nedsat en referencegruppe for de odontologiske videnscentre. I referencegruppen sidder indtil videre repræsentanter fra de 2 tandlægeskoler, fra Sundhedsstyrelsen, fra videncenterteamet samt de to ledende overtandlæger på de kæbekirurgiske afdelinger samt centerlederne. Referencegruppen har haft 2 møder i 2005 og næste møde afholdes 7. nov Skandinavisk samarbejde Sammen med Videncenter Øst er der etableret en givende kontakt til de øvrige skandinaviske kompetencecentre for sjældne sygdomme: TAKO-centeret i Oslo Mun-H-Centeret i Gøteborg Kompetencecenter for sälsynta tilständer, Odontologiske Institutionen, Jønkøping Kunskapscentrum Norr, Umeå Centerlederne var på studiebesøg i Oslo november 2003 Side 11 af 17

12 En delegation på 7 fra Videnscentret var sammen med Videnscenter Øst på studiebesøg i Gøteborg december 2002 Der er afholdt skandinaviske centerledermøder : 29. april 2003 i Gøteborg 26. september 2003 i Skagen (NFH årsmøde) 25. marts 2004 i København (workshop for teammedlemmer) nov 2004 i Oslo okt 2005 i Jönköping okt 2006 i Århus Videnscentret i Århus var vært ved sidstnævnte møde. Der var bred deltagelse fra relevante afdelinger her i Århus.. Centerledermøderne suppleres med skandinaviske videokonferencer flere gange om året. Ved disse deltager flere medarbejdere fra de respektive centre. På videokonferencerne debatteres først og fremmest faglige problemstillinger ud fra patientkasuistikker. Der er afholdt videokonferencer 1. marts, 10. maj og 12. december 2005 samt 6 feb. og 22. maj De næste videokonferencer er aftalt. Efter indledende tekniske problemer med afviklingen går det nu ganske godt. TAKO er hver gang konferenceleder. Vi benytter et kommercielt studie og betaler til TAKO centret for de ekstraomkostninger, som TAKO har ved at være den faste konferenceleder. Hver videokonference koster på den måde kr. i teknik- og transmissionsomkostninger for videnscentret i Århus. International congress on ectodermal dysplasia and oligodontia 2006 De skandinaviske videns- og kompetancecentre var værter for International congress on ectodermal dysplasia and oligodontia Kongressen blev afholdt i København og centerlederne fra København, Oslo, Jönköping og Århus udgjorde organisationskomiteen. Der var 75 deltagere og et varieret program med primært inviterede forelæsere. 18th Congres of International Association for Disability and Oral Health Nordisk Forening for Funktionshæmning og Oral Helse var værter for denne kongres, der blev afholdt i Gøteborg med centerlederen på Mun-H-Center som præsident. De nordiske Kompetence- og videnscentre afholdt ved den lejlighed et prækongreskursus af 1 dags varighed: The Nordic Model. Bidraget fra Videnscentret i Århus var et indlæg med titlen Cooperation between Dental School and University Hospital December 2006, Hans Gjørup. Side 12 af 17

13 Bilag Henvisningsoversigt. Samlet antal ny-henvisninger i perioden (pr. 15 oktober) Tidspunkt Antal jan-jun juli-dec jan-jun jul-dec jan-jul aug-dec jan-jun jul-okt Total 467 Årgang Antal 1939 og tidl Antal ny-henvisninger i perioden fordelt efter bopælsamter (pr. 15 oktober) 1.halvår Amter jun. 04 dec.04 okt NJA Århus Viborg Ringkøbing Vejle SJA Fyn Ribe Side 13 af 17

14 Antal ny-henvisninger i perioden fordelt efter diagnoser (pr. 15 oktober) Der skelnes mellem medicinske hoveddiagnoser hhv. odontologiske hoveddiagnoser. Den enkelte patient har enten en medicinsk hoveddiagnose eller en odontologisk hoveddiagnose. Til sidstnævnte henregnes også regne dentale lidelser (AI, DI, dentindysplasi og odontodysplasi), der er nævnt i bilaget med de sjældne sygdomme og handicap (Sundhedsstyrelsens retningslinier for amtskommunal og kommunal tandpleje) Odont diagnoser okt.06 Agenesi 67 AI 37 DI 12 Odontodysplasi 11 Emaljehypoplasi 17 Vækstforstyr. Lokal 5 Med. induc. Vækstforstyr. 14 Sec retention of molars 4 Atypisk rodresorption 7 Andet 10 Odontologisk hoveddiagnose 184 Medicinsk diagnose okt.06 Arthrogryposis multiplex congenita 9 Cerebral Parese, spasiticitet, 8 Cherubisme 2 Chondrodysplasier 6 D-VIT. Resistent rachitis 4 Døvblinde-fødte Ehlers Danloss 16 Ektodermal dysplasi 28 Epidermolysis bullosa 4 Freemann Sheldon Huntingstons sygdom Hypophosfatasi ol. 3 Immunsvigt 5 Incontinentia pigmenti 5 Klippel Weber Trenaunay Weber 2 Kromosomdefekter, sjældne 26 Side 14 af 17

15 Laurence Moon Bardet Biedl 2 Marfan Syndrom 19 Maroteaux Syndrom Moebius Syndrom 6 Mucopolysakkaridoser Nance Horan Syndrom 1 Neurofibromatosis 5 Noonan Syndrom 3 Oesophagusatresi Osteogenesis imperfecta 35 Osteopetrose 2 Prader Willi Pseudohypoparathyreodisme Rubinstaein Taybi 2 Sclerodermi 6 Spina muskelatrofi ol. 14 Sturge Weber Tuberøs sclerose 5 Williams Syndrom 4 Angelman 1 Acromegali 1 Charge association 1 Cleidocraniel dysplasi 10 Kraniofacial anomali 2 Soto syndrom 2 Klippel Feil 1 Ondine 1 Morbus Milroy 1 Andet 31 Medicinsk hoveddiagnose 273 Side 15 af 17

16 Genindkaldelser Aktiviteten med genindkaldelser af tidligere henviste patienter har i løbet af 2005 og 2006 antaget et stigende omfang. For en stor gruppe af de henviste patienter lægges op til fornyede konsultationer med 2 4 års mellemrum. I 2003 og 2004 har genindkalde aktiviteten kun haft et beskedent omfang. Aktiviteten er ikke registreret systematisk fra starten, hvorfor tallene for 2005 er usikre minimumstal (angivet i parentes). For 2006 ses antallet af genindkaldelser at nærme sig antallet af nyhenvisninger. Tidspunkt Antal jan-jul 2005 (11) aug-dec 2005 (19) jan-jun jul-okt Artikler Gjørup H, Daugaard-Jensen J. De odontologiske Landsdels- og Videnscentre. Tandlægebladet 2004;108(7); Gjørup H, Svensson P. OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile. Tandlægebladet 2006; 110(4): Kongrespræsentationer Gjørup H, Poulsen S. A descriptive study upon severe manifestation of oligodontia. Oral presentations; AIDP congress, Sydney 2005 Gjørup H, Nyhuus L. Dental treatment of children affected by hypohidrotic ectodermal dysplasia (HED). Poster; IADH congress, Gothenburg 2006 Centerlederens deltagelse i kongresser/kurser 2003: Symposium om amtsspecialtandplejen. Vejle 2003: Syndromdiagnostikmøde. Arrangør: Pædiatrisk selskab i KBH 2003: NFH skandinavisk møde i Skagen 2003: European Orthodontic Society (EOS), kongres i Prag 2003: Brickless Centre Seminar. Arrangør: Muskelsvindinstituttet. Århus 2003: Symposium Klinisk Genetik och Odontologi. Arrangør NFH, Malmø 2004: Syndromdiagnostikmøde pædiatrisk selskab med case-præsentation. København 2004: NFH / pædiatrisk selskab /FSO: Ortodonti og handicappede. København 2004: Konference forskning i sjældne sygdomme. Arrangør: KMS og Kræftens Bekæmpelse. København Side 16 af 17

17 2004: ECTO4 kongres i London, 2004: European Orthodontic Society (EOS), kongres i Århus 2004: FSO Årsmøde, strukturrapport, sjældne sygdomme og genetik. Vejle 2004: The 3rd Nordic Conference on Orofacial Therapy, Oslo. 2005: AIDP, 20 th Int. Congress of the Int. Ass. of Paediatric Dentistry, Sydney 2005: COST ACTION B 23. Working group 3, phenotype and genotype in Orofacial Development and regeneration. Strassbourg 2005: Mellemlederkursus I Århus Amt 2006: Aetiology and treatment of impacted permanent teeth, København. Arrangeret af de faglige selskaber DORS og DSTMK sammen med Videncenter Øst 2006: Syndromdiagnostikmøde. Arrangør: Pædiatrisk selskab i KBH 2006: ECTO6 kongres i København 2006: European Orthodontic Society (EOS), kongres I Wien 2006: Int. Association for Disability and oral Health (AIDH), kongres i Göteborg Side 17 af 17

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje

Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje En diagnosebaseret tandplejeordning efterlyses Peter Østergaard, Nina Kümmel,

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sundhedstilbud til sjældne sygdoms- og handicapgrupper

Sundhedstilbud til sjældne sygdoms- og handicapgrupper Sundhedstilbud til sjældne sygdoms- og handicapgrupper 2003 1 Sundhedstilbud til sjældne sygdoms- og handicapgrupper KMS 2003 ISBN 87-989614-0-3 Udarbejdet af Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og handicapforeninger

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Indholdsfortegnelse: Sammenfatning Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Viborg Handicapråd. Referat

Viborg Handicapråd. Referat Viborg Handicapråd Referat Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Ulla Serup Thomsen, Jacob Lynnerup, Marius

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere