Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1

2 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelsen den 23. februar 217. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, i samarbejde med NIRAS. 2

3 Indledning Baggrund og formål Kommunalbestyrelsen har besluttet at justere detailhandelsbestemmelserne fastlagt i gældende kommuneplan. Denne beslutning er baseret på analysen Dagligvarehandel i Dragør Kommune, januar 216, der konkluderer, at der er grundlag for etablering af én ny dagligvarebutik i kommunen. Samtidig ønsker kommunalbestyrelsen at tilbyde borgerne en bæredygtig detailhandelsstruktur med begrænsede afstande til indkøb. Konkret er der tale om at muliggøre etablering af et mindre område til centerformål ved Møllevej i St. Magleby. Områdets anvendelse ønskes fastlagt til lokale centerformål: detailhandelsbutikker, liberalt erhverv og andet serviceerhverv. For at kunne realisere et nyt lokalcenter skal kommuneplanens detailhandelsrammer og -struktur justeres. Derfor er nærværende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 blevet udarbejdet. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget indebærer ved sin vedtagelse og offentliggørelse: at det samlede bruttoetageareal til detailhandel i kommunen justeres, at kommunens centerstruktur justeres, at der fastlægges rammer for et nyt lokalcenter - Lokalcenter Møllevej - i St. Magleby. Kommuneplantillæggets redegørelsesdel beskriver forudsætninger og begrundelser for justeringerne i henhold til planlovens bestemmelser. Du kan læse om den forestående planproces i afsnit Proces og borgerinddragelse. 3

4 Indholdsfortegnelse Redegørelse Proces og borgerinddragelse Kommuneplantillæggets indhold og baggrund Detailhandel i Dragør, herunder pendling og opland Udviklingen i dagligvarebutiksstrukturen Butiksarealet i Dragør 215 Omsætning Forbrugspotentialet for daglighandel Handelsbalance Vurdering af arealbehov Lokalisering af ny butik Statslig og regional planlægning Gældende kommuneplan Ændringer i gældende kommuneplan Kommunal hovedstruktur Trafi k og tilgængelighed Miljøvurdering og Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Justeringer i kommuneplanen De fremtidige generelle rammer De fremtidige generelle retningslinjer Fremtidigt enkeltområde 6.2 Nyt enkeltområde

5 Redegørelse Planens forudsætninger Redegørelsen gennemgår de relevante forhold, data og afvejninger, der ligger til grund for forslag til kommuneplantillæg nr. 3. Redegørelsen kan betragtes som planens forudsætninger og begrundelsen for vedtagelsen af planen. Proces og borgerinddragelse Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 er bl.a. blevet udarbejdet på baggrund af de bemærkninger, idéer og forslag til planlægningsarbejdet, der indkom fra den indledende høring i henhold til planlovens 23c. Fristen for at fremsende bemærkninger var den 17. juni 216. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 var i offentlig høring fra den 1. november 216 til den 9. januar 217. Kommuneplantillæggets indhold og baggrund Kommuneplantillægget indebærer ved sin vedtagelse og offentliggørelse, at det samlede bruttoetageareal til detailhandel og centerstrukturen i kommunen justeres, og der fastlægges rammer for et nyt lokalcenter - Lokalcenter Møllevej. Justeringen bygger på analysen Dagligvarehandel i Dragør Kommune, januar 216, der konkluderer, at der er grundlag for etablering af én ny dagligvarebutik i kommunen. På side 6 til 9 gennemgås pointerne fra analysen, jf. krav fastsat i planloven. 5

6 Detailhandel i Dragør, herunder pendling og opland Dragør Kommune er en integreret del af Storkøbenhavn. Derfor er der stor udpendling fra kommunen, hvilket har betydning for om borgerne handler udenfor kommunen. Dragør Kommunes geografi ske placering betyder, at man generelt set ikke kan forvente at kunne tiltrække omsætning fra nabokommunerne. Det formodes altså, at kun få borgere fra nabokommunerne handler dagligvarer i Dragør. Modsat trækker de nærmeste andre dagligvareområder Ugandavej, Præstefælledvej, Tårnby Torv og Ørestad City - en del af Dragørborgernes forbrug til sig. Særligt må det forventes, at discountbutikkerne Rema 1 ved Præstefælledvej og Fakta og Aldi på Kongelundsvej har en del kunder fra Dragør, da der kun er én discountbutik i Dragør. Ørestad City indeholder storcenteret Fields, der har meget stor betydning for detailhandlen på hele Amager. Det formodes, at en relativ lille del af Dragørborgernes dagligvarehandel lægges i Ørestad City. Dette skyldes at Fields, udover Bilka, er et udpræget udvalgsvarestorcenter. Oplandet til Dragørs handelsliv er derfor helt overvejende borgerne i Dragør Kommune. Udviklingen i dagligvarebutiksstrukturen Udviklingen i Dragør er siden 29 gået i retning af tre områder for dagligvarehandel i kommunen. Kongevejscentret med et supermarked og tre mindre specialbutikker, Dragørcentret med et supermarked og en discountbutik, samt området omkring Krudttårnsvej med et supermarked og 3-4 specialbutikker. Det skal bemærkes, at der i Dragør Kommune blot er en enkel discountbutik, hvilket ikke afspejler den udvikling discountsektoren ellers har oplevet i Danmark. Se fi g. 1. Fig. 1. Dagligvarebutikker i Dragør 6

7 Gennemgang af tidligere opgørelser af antallet af dagligvarebutikker viser et lille fald i antallet af butikker. Det er væsentligst udenfor de tre centre, at antallet af butikker er faldet. I de tre centre er der kun tale om mindre justeringer i antallet af butikker. Afgrænsningen af hvilke butikker der er dagligvarebutikker følger planlovens bestemmelser. Der er 14 dagligvarebutikker i Dragør Kommune. Butiksarealet i Dragør 215 Over 5 pct. af det samlede butiksareal til dagligvarer i Dragør Kommune ligger i Dragør bymidte (Kongevejen og Dragørcenteret). Der er ca m2 butiksareal til dagligvarebutikker i bymidten, mens der er over 3.4 m2 andre steder i kommunen. Det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker i kommunen fremgår af tabel 2. Af tabel 1 kan man se det samlede antal dagligvarebutikker i Dragør Kommune, samt udviklingen fra 29. Tabel 1. Antal af dagligvarebutikker i Dragør Kommune Tabel 2. Detailhandelsareal for dagligvarehandlen i Dragør Kommune i 215 7

8 Omsætning Tabel 3 viser omsætningstallene for dagligvarer i Dragør Kommune. Af diskretionshensyn kan Danmarks Statistik kun oplyse den samlede omsætning i dagligvarehandlen i Dragør Kommune. Den samlede omsætning inden for dagligvarehandlen i Dragør Kommune udgjorde ca. 316 mio. i 215, eksklusiv e-handlen. Det er en smule lavere end i analysen i 29. I tallet fra 29 indgår bl.a. en skønnet omsætning for Føtex Food, og derudover har der siden da ikke været den positive økonomiske udvikling som man forventede i 29. Samlet er der tale om et lille fald på 23 mio. kr. Tallene for omsætningen og arealet viser en høj omsætning pr. m2 i Dragør Kommune. I 215 var omsætningen i gennemsnit på kr. pr. m2. Forbrugspotentialet for daglighandel Forbrugspotentialet viser det beregnede forbrug af dagligvarer, som borgerne i Dragør Kommune forventes at lægge i dagligvarebutikker både inden for og uden for kommunen. Turisters samt borgere fra andre kommuners detailhandelsforbrug i Dragør Kommune indgår ikke i beregningen af forbrugspotentialet. Forbrugspotentialet er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. Forbrugssammensætningen for en gennemsnitlig dansker suppleres med lokale data om indkomst og antallet af husstande. Herigennem kan det samlede forbrugspotentiale i Dragør afdækkes. Ifølge Danmarks Statistik er der husstande i Dragør i 215. Forbrugspotentialet i Dragør er i 217 beregnet til 428 mio. kr. Omsætningen i 217, hvor en ny dagligvarebutik kan forventes at stå færdig, er opjusteret til 329 mio. kr. Hertil kommer en forventet e-handel på ca. 29 mio. kr. Tabel 3. Omsætningen (inkl. moms) i dagligvarebutikkerne i Dragør Kommune 8

9 Handelsbalance Handelsbalancen eller selvforsyningsgraden for et område er et mål for, hvor stærkt området står indenfor dagligvarehandlen. Handelsbalancen fi ndes ved at dividere omsætningen med forbrugspotentialet. Handelsbalancen inden for dagligvareområdet i Dragør er beregnet til 84 i 217 (inklusiv e-handel) ved det nuværende antal dagligvarebutikker. Det er et relativt højt tal, der viser, at en stor del af Dragørborgernes dagligvarehandlen bliver lagt i Dragør Kommune, på trods af, at mange Dragørborgere pendler ud af kommunen hver dag, og derfor kunne formodes at lægge en stor del af deres handel uden for kommunen. Dagligvarehandlen i Dragør Kommune står således stærkt i forhold til, hvad man kunne forvente. Vurdering af arealbehov Beregninger af arealbehovet i den førnævnte analyse viser, at der teoretisk kan planlægges for en udvidelse af detailhandelsarealet med en dagligvarebutik på mellem 8-1. m2 bruttoetageareal. Det svarer erfaringsmæssigt til en discountbutik med en omsætning på ca. 3 mio. kr. Lokalisering af ny butik Kommunalbestyrelsen har besluttet, at St. Magleby er en god lokalisering for en ny dagligvarebutik, både set i forhold til trafi kmønstre og tilgængelighed for de forskellige trafi karter, samt i forhold til opland. Se fi g. 2. Alligevel vurderes det, at Dragørs dagligvarehandel kan komme til at stå endnu stærkere. Beregninger i analysen kommer frem til, at der med én ny dagligvarebutik i drift i 217 kan opnås en handelsbalance på ca. 91 i 217, inklusiv e-handel. Fig. 2. Opland for ny dagligvarebutiki St. Magleby - 5 meter og 1 meters zoner 9

10 Statslig og regional planlægning Detailhandelsplanlægningen i Dragør Kommune er fra staten reguleret af Planloven og Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet. De statslige mål for detailhandelsplanlægningen er: at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur også i mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer, at de eksisterende bymidter skal styrkes, og at der skal sikres et varieret butiksud bud i både mindre og mellemstore byer, samt bydele i større byer, at detailhandelsplanlægningen fremmer byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer, at transportafstande begrænses, så af hængighed af bil ved indkøb begrænses, at butiksarealer skal have god tilgængelighed for alle trafi karter, især den gående, cyklende og kollektive trafi k. Dette understøttes i landsplandirektivet, der som et mål bl.a. har, at hovedstadsområdet fastholder en decentral indkøbsstruktur, hvor alle borgere i det indre, ydre og øvrige storbyområde fortsat har mulighed for indkøb uden for lang transport. Gældende kommuneplan Målsætning for detailhandlen fastholdes med nærværende kommuneplantillæg. Centerstrukturen skal medvirke til: at sikre varierede bolignære indkøbsmuligheder for det størst mulige antal boliger, at sikre, at butikkerne ikke skaber unødige miljøkonfl ikter, i form af trafi k og parkering, at sikre en vis koncentration af butikker, som kan understøtte hinanden og berige det samlede butiksmiljø, at sikre mulighed for en butikslokalisering, hvor de mest specialiserede butikker, som har det største kundeunderlag, kan placeres i de mest tilgængelige centre. Ligeledes fastholdes bymidten og de eksisterende lokalcentre. Se fi g. 3. Ændringer: Kommuneplantillægget ændrer på den hidtil gældende beslutning om, at der ikke kan udlægges nye lokalcentre, idet tillægget muliggør udlæg af Lokalcenter Møllevej. Den justerede centerstruktur ser fremover ud som vist på fi g. 3. Rammen til detailhandel udvides med 1.2 m2, se tabel nr. 4. Dertil reduceres rammeområde Erhvervsområde ved Møllelodden og der udlægges et nyt rammeområde, kaldet rammeområde Lokalcenter Møllevej. Se afsnit Justeringer i kommuneplanen. 1

11 Område Dragør bymidte Lokalcenter Engparken Lokalcenter Sydstranden Lokalcenter Krudttårnsvej Lokalcenter Møllevej I alt / m2 Eksisterende butiksareal m2 i centerområder Samlet ramme for butiksareal i m2 Justering i forhold til eksisterende plangrundlag Tabel 4. Oversigt over de samlede fremtidige rammer til detailhandel, inkl. lokalcenter Møllevej Dragør bymidte Møllevej Engparken Sydstranden Krudttårnsvej Kongelunden Afgrænsning af nyt lokalcenter Møllevej: Matr. nr. 98 k, 98 u og 98 v, St. Magleby By, St. Magleby Fig. 3: Fremtidigt bymønster / centerstruktur, inkl. nyt lokalcenter Møllevej 11

12 Kommunal hovedstruktur Ift. kommuneplanens hovedstruktur vurderes det, at detailhandelsstrukturen fortsat følger det generelle bymønster og dermed fortsat er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Vurderingen bygger bl.a. på, at ændringen i detailhandelsrammerne og -strukturen er af et så beskedent omfang, at det ikke vil indebære en væsentlig påvirkning i forhold til f.eks. den regionale handelsbalance. Justeringen vil få lokal betydning for St. Magleby og nærområde, men et nyt lokalcenter vil langt overvejende kun medføre en begrundet udviklingsmulighed i overensstemmelse med potentialet indenfor udvikling af dagligvareområdet i kommunen i henhold til analyse Dagligvarehandel i Dragør Kommune, januar 216. En ny dagligvarebutik vil endvidere fremme et varieret butiksudbud i kommunen, idet der planlægges for en ny discountdagligvarebutik. Der fi ndes kun en discountdagligvarebutik i forvejen i kommunen. Der er i Planstrategi 215 og Erhvervs- og Turismestrategi ingen nye mål eller hensigter, der strider imod en mindre udvidelse af detailhandlen. Trafik og tilgængelighed Ved udarbejdelsen af kommuneplantillægget har der været særligt fokus på de trafi kale konsekvenser af udlæg af lokalcenter Møllevej, da Møllevej er en indfaldsvej til St. Magleby og der er mange boliger i nærområdet, samt en skolesti, der krydser Møllevej ved Hartkornsvej. Der er derfor i august 216 blevet udarbejdet et trafi knotat omhandlende den fremtidige trafi kbetjening af området, herunder en vurdering af de bløde trafi kanters forhold. Trafi knotatet anbefaler vejadgang fra Møllevej. Yderligere anbefalinger fra trafi knotatet behandles i forbindelse med tilvejebringelse af en lokalplan for området. Krydset Hartkornsvej og Møllevej. - skolesti 12

13 Miljøvurdering Der er foretaget en miljøscreening af de miljømæssige påvirkninger fra forslag til kommuneplantillæg nr. 3 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 425 af 18/5/216). Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Vurderingen bygger bl.a. på, at ændringen i detailhandelsrammerne og -strukturen er af et så beskedent omfang, at det ikke vil indebære en væsentlig påvirkning i forhold til fx den regionale handelsbalance. Ny anvendelse og bebyggelse på arealet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan, og i forbindelse hermed vil eventuelle påvirkninger af det fysiske miljø, trafi kforhold og lignende blive afvejet nærmere ud fra et konkret projekt. Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Det er vurderingen, at kommuneplantillægget ikke vil kunne danne grundlag for Planen fastsætter alene de helt overordnede rammer for et mindre område på lokalt plan, og danner ikke grundlag for anlæg, der vurderes til at ville få en væsentlig indvirkning på miljøet. Møllevej mod nord 13

14 Justeringer i kommuneplanen et projekt, som vil være VVM-pligtigt. I Kommuneplanrevision 213 er der fastsat rammer og retningslinjer for detailhandlen. Disse justeres, så der kan udlægges et nyt lokalcenter Lokalcenter Møllevej. Kommuneplantillæg nr. 3 indebærer ved sin vedtagelse og offentliggørelse: at det samlede bruttoetageareal til detailhandel i kommunen justeres, at kommunens centerstruktur justeres, at der fastlægges rammer for et nyt lokalcenter i St. Magleby. På side 14 til 16 gennemgås justeringer, så det fremstår tydeligt, hvad der justeres. Fremtidige generelle rammer Det samlede fremtidige areal til detailområde Dragør bymidte Lokalcenter Engparken Lokalcenter Sydstranden Lokalcenter Krudttårnsvej Lokalcenter Møllevej I alt / m2 Eksisterende butiksareal m2 i centerområder Samlet ramme for butiksareal i m Justering i forhold til eksisterende plangrundlag Tabel 4. Oversigt over de samlede fremtidige rammer til detailhandel, inkl. lokalcenter Møllevej. Den samlede udvidelse af detailhandelsrammen er 1.2 m2. Heraf kan 1. m2 anvendes til dagligvarer, og de 2 m2 er salgsareal i den eksisterende tankstation. Dragør bymidte Møllevej Engparken Sydstranden Krudttårnsvej Afgrænsning af nyt lokalcenter Møllevej: Matr. nr. 98 k, 98 u og 98 v, St. Magleby By, St. Magleby Kongelunden Kortbilag 2: Fremtidigt bymønster / centerstruktur, inkl. nyt lokalcenter Møllevej 14

15 handel fremgår af tabel 4: Fremtidige generelle retningslinjer De fremtidige retningslinjer fremgår nedenfor. Justeringer er fremhævet med fed kursiv. 1 Detailhandelsstruktur 1.1 Centerområderne Dragørcenteret og Kongevejscenteret udpeges som et sammenhængende overordnet center med bymidte (Dragør bymidte) jf. kortbilag Der udpeges 4 lokalcentre, Engparken, Krudttårnsvej, Sydstranden og Møllevej, jf. kortbilag Uden for centerstrukturen kan der planlægges for enkeltstående butikker. For en butik betragtes som enkeltstående, skal den ligge mindst 5 meter fra nærmeste anden butik eller bymidte. 1.4 I rammeområde havnen kan der planlægges for butikker. 2 Afgrænsning 2.1 Der fastsættes bymidteafgrænsninger for det overordnede centerområde som vist på kortbilag Der fastsættes lokalcenterafgrænsning, jf. rammeområderne 3.9, 3.1, 4.5 og Bruttoetageareal til butiksformål 3.1 I bymidten fastsættes en samlet ramme på 12.2 m2 etageareal til butiksformål. 3.2 I hvert af lokalcentrene fastsættes en samlet ramme til butiksformål på 3. m2, dog fastsættes en samlet ramme til butiksformål på 1.2 m2 i lokalcenter Møllevej. 3.3 For butikker jf. 1.4 til dagligvarer eller udvalgsvarer fastsættes det maksimale etageareal til 6 m2. 4 Bruttoetagearealer for de enkelte butikker 4.1 I bymidten fastsættes den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker til 3. m2, og den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker, herunder pladskrævende udvalgsvarebutikker til 1.5 m I lokalcentre fastsættes den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker til 1. m2, og den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker til 5 m2. Kortbilag 1 : Bymidteafgrænsning (rød linje), samt afgrænsning af statistisk bymidte, hvor indenfor bymidten kan udvides (jf. retningslinje 2.1). 15

16 4.3 For enkeltstående butikker til dagligvarer eller udvalgsvarer fastsættes en maksimal butiksstørrelse på 5 m2 Fremtidigt enkeltområde Erhvervsområde ved Møllelodden må ikke overstige e 8,5 m. Enkeltområdet ændrer udelukkende sin afgrænsning. Alle bestemmelser fastholdes. Det med rødt markerede areal på kortbilag 3 udtages (matr.nr. 98 k, 98 u og 98 v, St. Magleby by, St. Magleby). Nyt enkeltområde Lokalcenter Møllevej Enkeltområdet afgrænses som vist på kortbilag 3 og udgøres af det med rødt markerede areal (matr.nr. 98 k, 98 u og 98 v, St. Magleby by, St. Magleby). Retningslinjer fremgår nedenfor. Kortbilag 3: Afgrænsning af enkeltområder. Det med rødt markerede areal udtages af enkeltområde 6.2 og overgår til enkeltområde 6.6. Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for området: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter: Områdets anvendelse fastlægges til lokale centerformål (detailhandelsbutikker, liberale erhverv og andet serviceerhverv). Områdets maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 1.2 m2. Den enkelte dagligligvarebutik må maksimalt udgøre 1. m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt udgøre 5 m2. Bebyggelsens omfang og fremtræden: Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 5. Bygningshøjden Udstykning: Ved udstykning skal grunde have en størrelse på mindst 12 m2. Friarealer: Der skal sikres mulighed for afskærmende foranstaltninger i form af beplantning mv. mod de omgivende arealer. Ændringer i forhold til enkeltområde 6.2 Enkeltområde 6.6 gives: Nye anvendelsesmuligheder, En højere bebyggelsesprocent (fra 4 til 5), og Mulighed for at bygge ½ meter højere byggeri. Anvendelsen i enkeltområde 6.2 er erhvervsformål og offentlige formål. 16

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Erhverv Erhvervsområder og beskæftigelse

Erhverv Erhvervsområder og beskæftigelse Erhverv Erhvervsområder og beskæftigelse Erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé 96 Området ved Sdr. Tangvej Dragør Kommunes beliggenhed i forhold til København, og dermed tæt på et stort udbud af arbejdspladser,

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej i Kalundborg Indhold 1. Indledning

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet Høringsfrist til 25. april 2008 Forslag til landsplandirektiv

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune - Detailhandelsrammer for Holbæk bymidte Byrådet

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 27 Kommuneplan 2009 Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro Udkast 19-02-2014 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan 75. For et nyt lokalcenter ved Møllevej

DRAGØR KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan 75. For et nyt lokalcenter ved Møllevej DRAGØR KOMMUNE Forslag til Lokalplan 75 For et nyt lokalcenter ved Møllevej 1 INDHOLD INDLEDNING side 3 REDEGØRELSE side 5 Lokalplanen baggrund Planens område og indhold Planens forhold til anden planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere