Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik, differentialdiagnostik, antimykotika på det danske marked, lægemiddelinteraktioner og forsigtighedsregler ved anvendelse af disse. Identificering af lokale og generelle prædisponerende faktorer er vigtigt for at opnå det bedste behandlingsresultat. Anvendelse af antimykotika i tandlægepraksis Camilla Kragelund, adjunkt, tandlæge, ph.d., Afdelingen for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Sektion for Oral Patologi & Medicin, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Hanne Lomholt Larsen, 1. reservelæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tina Bergmann Futtrup, reservelæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital selvtest Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, forårsages primært af Candida albicans (C. albicans), men andre Candida-arter som C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei og C. dubliniensis kan også inficere mundslimhinden. Omkring 50 % af befolkningen er bærere af C. albicans som en del af normalfloraen (1), hvor forstyrrelse i den orale balance kan medføre oral candidose som fx ved antibiotikumterapi. Klinik Der er tre kliniske manifestationer i forbindelse med oral candidose, som tandlægen kan erkende. Der skelnes mellem akut candidose, der er opstået indenfor en kort tidsramme, og kronisk candidose, der har persisteret i en længere periode (2). Den pseudomembranøse type, hvor der på mundslimhinden ses hvide afskrabelige belægninger. Denne type ses i akut form bl.a. som trøske hos nyfødte, der er blevet inficeret af moderen. Den kroniske form ses primært hos patienter med nedsat immunforsvar, fx AIDS-syge. Den erytematøse type kendetegnes ved større eller mindre områder med slimhinderødme, hvor den akutte oftest manifesterer sig som diffus rødme, og den kroniske mere lokaliseret fx til tungeryggen og ganeslimhinden. Den akutte erytematøse type er ofte associeret med sviende og brændende symptomer modsat de andre typer, der ofte er asymptomatiske (2). emneord Den sidste type er den hyperplastiske med Mycoses; hvide uafskrabelige belægninger, der enten oral candidosis; kan fremstå som spættede inhomogene nodulære læsioner eller som kraftige homogene diagnosis, differential; antimycotics; plakker, der ofte er lokaliserede til kindslimhinden bag kommisurerne eller på drug interactions tungen. 730 tandlægebladet nr. 9

2 Antimykotisk behandling videnskab & klinik Stomatitis prothetica, cheilitis angularis, glossitis rhombica medicana og lineært gingivalt erytem er alle læsioner, der kan skyldes Candida-infektion og er såkaldte Candida-associerede læsioner (2). Ydermere kan der opstå sekundære gærsvampeinfektioner i slimhindelidelser fx oral lichen planus (3). Candida og mundhulen Vækstbetingelserne i mundhulen er gode for flere Candida-arter, der vokser godt i 37 graders varme, har gode ph-betingelser og lettilgængelig næring. C. albicans kan manifestere sig som to fænotyper; blastosporer og hyfer, hvor sidstnævnte er den patogene form, der dog også forekommer hos raske ikke-rygende bærere (1). Gærsvampene adhærerer til overflader: epitel, tand og akryl, med hydrofobe og covalente bindinger vha. overfladeadhesiner. Hyferne kan producere lipaser og proteaser, der muliggør nedvækst i de yderste lag af epitelet, hvilket er en vigtig virulensfaktor (4). Generelt minder gærsvampeceller om de humane celler i deres generelle opbygning, dvs. de består af cellemembran, cytoplasma, cellekerne m.m. Dog består gærsvampes cellemembran i højere grad af ergosterol, hvilket er målet for mange antimykotika. Fx hæmmer stofgruppen azoler et essentielt trin i gærsvampenes ergosterolbiosyntese ved at hæmme (ERG11), et fungalt cytochrome P450 enzym, hvilket medfører ændringer i gærsvampenes cellemembran, der fører til celledød, altså en fungicid virkning (5). Udredning af oral candidose Når tandlægen skal udrede patienter med slimhindeforandringer, er det vigtigt, at diagnostiske testresultater sammenholdes med de kliniske tegn og symptombilledet. Ved oral candidose vil den pseudomembranøse type kunne diagnosticeres på det kliniske billede alene, mens de erytematøse og hyperplastiske former samt de Candida-associerede lidelser alle kræver parakliniske undersøgelser for at sikre den optimale behandling. Diagnostik Standard diagnostisk analyse for candidose på afdelingen for Oral Medicin på Tandlægeskolen i København er cytosmears (skrab) fra områder, hvor der er mistanke om oral candidose. Dette farves efterfølgende med PAS (periodic acid shiff), hvorefter patologen kvantiterer antallet af blastosporer og hyfer samt deskvamerede epitelceller. På den baggrund diagnosticerer klinikeren ud fra både subjektive og objektive fund. Andre diagnosticerer på baggrund af vækstkultur enten ved podning fra læsionen, spytprøve eller mundskyl (4). Den diagnostiske metode, der anvendes, kan være afgørende for behandlingsvalget. I en helt ny undersøgelse af oral candidose hos patienter med oral lichen planus-patienter fandt vi, at 27 % af patienterne ville have modtaget en anden behandling end den, vi tilbød baseret på cytosmear med efterfølgende PAS-farvning, hvis vi havde suppleret med genetisk bestemmelse af Candidaarterne fra læsionsområdet. Tillige fandt vi vigtige forskelle mellem de Candida-arter, der fandtes generelt i mundhulen, og dem, der var lokaliseret i slimhindelæsioner med sekundær candidose (3). Abstractet findes i dette nummer af Tandlægebladet side 710. Prædisponerende faktorer Der er flere lokale faktorer, der prædisponerer for oral candidose. Dårlig mundhygiejne, sukkerholdig diæt, nedsat spytsekretion (som følge af sygdom, medicin eller stråleterapi), slimhindesår/traumer, slimhindelidelser med hyperkeratose, fx oral lichen planus og oral leukoplaki samt lokal steoridbehandling er alle lokale faktorer, som øger risikoen for gærsvampeinfektion. Ældre patienter, rygere og protesebærere har en højere bærerhyppighed af Candida, hvorfor disse alt andet lige også er i øget risiko for infektion. Generelle helbredsfaktorer, der prædisponerer for oral candidose, er systemiske sygdomme som immundefekter, endokrine lidelser, mangellidelser og maligne lidelser samt antibiotikumbehandling og medicinsk immunsupprimering fx som ved inflammatoriske tarmlidelser og Prædisponerende faktorer Faktorer Årsag Interventionsmuligheder Lokale Generelle Dårlig mundhygiejne Sukkerholdig diæt Hyposalivation: Sjögrens syndrom, medicin- eller stråleterapi-associeret Slimhindetraumer Slimhindelidelser Lokal steroidbehandling Tobak Immundefekter; arvelige, erhvervede og iatrogene Systemiske sygdomme, inkl. infektioner Mangellidelser Instruktion, motivation og opfølgning evt. klorhexidin og højfluorid tandpasta Information, motivation og opfølgning Stimulering af fungerende spytkirtelvæv med sukkerfrie pastiller eller tyggegummi, evt. lægemiddelskifte Identifikation og eliminering af udløsende faktor(er) Diagnostik, information, behandling og varig kontrol Instruktion i optimal adfærd Rygestop Diagnostik og intervention Ofte behov for multidisciplinært samarbejde Tabel 1. Ofte vil der være flere faktorer til stede hos den enkelte patient, der således kræver, at flere interventionsmuligheder iværksættes af tandlægen. Table 1. Often the patient will present several predisposing factors at the same time why multiple interventions must be initiated by the dentist. tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel organtransplantation (4). Identifikation af lokale og generelle prædisponerende forhold er essentielt for behandlingssucces, da bedst effekt opnås ved ændring af disse (Tabel 1). Intervention inden eller i forbindelse med antimykotisk behandling Dårlig mundhygiejne kræver motivation, reinstruktion og opfølgning af såvel mund- som evt. protesehygiejne og evt. ordinering af tandpasta med højt fluorindhold (6), da reinfektion er sædvanlig efter antimykotisk behandling, hvis mundhygiejnen ikke er god. Det kan være en god idé, at patienten sover uden protese og evt. lægger denne i klorhexidin natten over, hvilket dog giver misfarvninger af protesen. Nedsat spytmængde kan påvirkes, hvis patienten har fungerende kirtelvæv, som kan stimuleres, hvilket dog ikke altid hindrer infektion. Ved traumeassocierede ulcerationer, der ikke heler som forventet, og hvor der ikke er malignitetstegn, skal udløsende årsager identificeres og elimineres. Det skal altid overvejes, om der er sekundær gærsvampeinfektion ved symptomer i forbindelse med slimhindelidelser (3). Eksponering af mundslimhinden med steroider, enten i form af astmainhalatorer eller med lokal behandling af symptomgivende slimhindelidelse, skal identificeres, og forholdsregler som fx skylning med vand efter inhalation iværksættes. Det er dog i flere undersøgelser vist, at dette ikke altid beskytter mod gærsvampeinfektion. Rygere skal motiveres til rygestop og informeres om øget risiko for cancerudvikling. Ved recidiverende candidose informeres ydermere om sammenhæng med gærsvampeinfektion med tobaksmisbrug. Ofte er rygestop påkrævet, for at behandlingssucces kan opnås. Generelle helbredsfaktorer, der prædisponerer for oral candidose, skal identificeres fx antibiotikumbehandling, immunsupprimerende behandling og dårligt reguleret diabetes. Immundefekter, mangellidelser og maligne tilstande skal overvejes, når der ikke kan identificeres andre lokale eller generelle prædisponerende faktorer, hvorfor egen læge må involveres. Det er dog ikke altid muligt at identificere den eller de prædisponerende forhold. Differentialdiagnostik Gærsvampeinfektion kan være forbundet med symptomer som svie og brænden, og nogle patienter beretter om smagsforstyrrelser som salt- eller metalsmag. Mange rød-hvide slimhindeforandringer/læsioner har kliniske ligheder med oral candidose, hvorfor det ofte er relevant at undersøge for oral candidose (Tabel 2). Sviende og brændende symptomer forekommer også hos patienter med slimhindelidelser, og her er den erytematøse form af oral lichen planus specielt relevant. Oral lichen planus har en hyppighed på 2 % i den skandinaviske befolkning (7) og kan være symptomgivende i sig selv. En sekundær candidose ses hyppigt ved oral lichen planus, og derfor vil det være indiceret at undersøge for infektion ved erytematøse eller symptomgivende læsioner (3). Ved burning mouth syndrom (BMS) er der ikke kliniske forandringer af mundslimhinden, men tilsvarende sviende og brændende symptomer som ved oral candidose. Her indebærer første udredning at udelukke oral candidose evt. efterfulgt af udredning for mangeltilstand (8). Smagsforstyrrelser opleves i forbindelse med en del lægemidler, og det er derfor nødvendigt at have kendskab til patientens medicinforbrug (9). Andre rød-hvide slimhindeforandringer kan have kliniske ligheder med oral candidose fx leukoplaki, erytroplaki og oral cancer, og her er det særlig vigtigt, at den rigtige diagnose stilles vha. biopsi. Hvis der er mistanke om malignitet, skal der altid henvises hurtigst muligt for biopsi efter gældende retningslinjer. Medmindre der er malignitetstegn som ulceration, elevation og induration, skal en sekundær gærsvampeinfektion behandles, inden der tages biopsi, da infektionen slører det histologiske billede. Hvis der forekommer non-homogene leukoplakier med sekundær candidose, skal patienten informeres om øget risiko for cancerudvikling, og prædisponerende faktorer forsøges elimineret (10). De Candida-associerede lidelser kan have anden ætiologi end Candida-infektion, hvilket naturligvis skal udredes, før behandlingen iværksættes. Stomatitis prothetica kan skyldes ustabile og dårligt retinerede proteser. Såfremt der er dårlig protesehygiejne, vil det oftest være kombineret bakteriel og fungal infektion, der er årsagen. Her er behandlingen naturligvis tilpasning af proteser og optimering af proteserenhold. Hvis der er udviklet slimhindehyperplasier i ganen som reaktion på infektionen, skal disse fjernes kirurgisk, for at tilfredsstillende behandlingsresultat kan opnås (4). Differentialdiagnostiske overvejelser Oral candidose Ikke oral candidose Pseudomembranøs Erytematøs Hyperplastisk - Nodulære - Plakagtige Stomatitis prothetica Cheilitis angularis Glossitis rhombica medicana Lineært gingivalt erytem Ligner ikke andet Erytematøs oral lichen planus, erytroplaki, oral cancer Non-homogen leukoplaki, oral cancer Homogen leukoplaki Ustabil og dårligt retineret protese, dårlig protesehygiejne Bakteriel infektion, mangellidelse Lingua geographica, mangellidelse Bakterielt induceret gingivitis Tabel 2. Grundig udredning er påkrævet, for at adækvat behandling kan initieres. Table 2. Thorough investigation is mandatory before adequate treatment can be initiated. 732 tandlægebladet nr. 9

4 Antimykotisk behandling videnskab & klinik Cheilitis angularis (rhagader) kan også have bakteriel årsag (Staphylococcus aureus), og her er behandlingen antibiotikum. Tillige kan mangeltilstande som jern-, B12-vitamin- og folatmangel også medføre cheilitis angularis-lignende forandringer og depapillering af tungeryggen, som ligner glossitis rhombica mediana. Det er vigtigt, at tandlæger kan differentiere glossitis rhombica mediana fra lingua geographica. Lingua geographica har en prævalens på 8 % i den skandinaviske befolkning og kan være associeret med sviende og brændende fornemmelse (7). Hvis der er symptomer fra tungen, er det indiceret at undersøge for sekundær candidose (8). På Klinikken for Oral Medicin på Tandlægeskolen i København ser vi jævnligt eksempler på, at leukødem klinisk fejldiagnosticeres og behandles som pseudomembranøs candidose. Der er ikke symptomer i forbindelse med leukødem, ligesom der ikke vil være afskrabelige membraner eller materiale ud over mucin fra spyttet. Kronisk pseudomembranøs candidose og lineært gingivalt erytem, hvor der ses Candida hyfer langs den marginale gingiva, er tæt associeret med HIV-infektion. Sådanne kliniske fund bør således vække mistanke om, at patienten kan være HIV-smittet, og evt. udredning via egen læge initieres. I 2011 blev der i Danmark diagnosticeret 60 patienter med AIDS og 283 individer med HIV, og disse tal har ligget rimeligt stabilt igennem de sidste 10 år. Det er værd at bemærke, at andelen, der får HIV-diagnose samtidig med AIDS-diagnose, har været kraftigt stigende de sidste 15 år og udgør % af de anmeldte AIDS-tilfælde (11). Antimykotiske medikamenter i Danmark Der findes en lang række antimykotika markedsført i Danmark med forskellige indikationsområder. Ved lokalbehandling af oral, faryngeal og øsofageal candidose anvendes miconazol og nystatin. Disse virker lokalt og optages kun i ringe grad fra mave-tarm-kanalen. Miconazol og nystatin virker derfor ikke ved systemiske gærsvampeinfektioner (mykoser). Amphotericin B var tidligere registreret som sugetablet til lokalbehandling, men fås nu kun til intravenøs behandling af systemiske mykoser. Ved behov for systemisk behandling af oral, faryngeal og øsofageal candidose findes der en række gærsvampemidler af typen azoler: fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol og posoconazol. Til lokal behandling af hud og negle anvendes miconazol, clotrimazol, terbinafin, ketoconazol, amorolfin, ciclopirox og ciclopiroxolamin. Miconazol og clotrimazol kan også benyttes ved behandling af cheilitis angularis. Til systemisk behandling af hud- og neglesvamp kan terbinafin, itraconazol, ketoconazol og voriconazol anvendes. Terbinafin er dog primært virksomt ved superficielle mykoser. Til intravenøs behandling anvendes amphotericin B, anidulafungin, caspofungin, micafungin (echinocandiner) og flucytosin, men en gennemgang af disse ligger udenfor denne artikels område (5,12). Klinisk relevans Oral candidose kan være svær at skelne fra andre mundslimhindesygdomme, og det er derfor vigtigt, at tandlægen sikrer sig korrekt diagnose, inden behandling iværksættes. Oral candidose forekommer hyppigt hos patienter med lokale faktorer, der prædisponerer for candidose, men kan også indikere, at patienten har en bagvedliggende systemisk lidelse. Det er vigtigt, at tandlægen identificerer prædisponerende faktorer og reagerer på disse, inden tandlægen begynder en antimykotisk behandling. Flere antimykotiske præparater kan interagere med den medicin, som patienten tager på daglig basis: Derfor er det ligeledes nødvendigt at undersøge for lægemiddelinteraktioner, inden tandlægen påbegynder behandlingen. Visse Candida-arter har ingen eller nedsat følsomhed for azol-holdige præparater, og de er derfor vigtige at identificere, således at behandlingen kan målrettes evt. med resistensbestemmelsen. Lokalbehandling af perioral og oral candidose Nystatin virker fungistatisk (hæmmer væksten) og fungicidt (svampedræbende) overfor forskellige gærsvampetyper og gærsvampelignende fungi, specielt C. albicans. Lægemidlet bruges kun til lokalbehandling, absorberes kun i ringe grad fra mave-tarm-kanalen og udskilles hovedsageligt uændret i fæces. Der er ingen kendte lægemiddelinteraktioner med nystatin, hvorfor den multimedicinerede patient med fordel kan behandles med nystatin. Bivirkninger i forbindelse med behandlingen er sjældne, men kan omfatte kvalme, opkastninger, dyspepsi, diarré og udslæt. Vanlig dosering er 1 ml 4 x dagligt i 4-6 uger (13). Det er vigtigt at udskrive sukkerfrit præparat for at undgå sekundær caries. Miconazol er et syntetisk fremstillet derivat af imidazol, som virker fungicidt på en lang række gærsvampe, herunder de fleste Candida-arter. Der er kun få bivirkninger til stoffet, da kun ca. 25 % absorberes fra mave-tarm-kanalen. Bivirkninger er sjældne og omfatter kvalme, opkastninger, mundtørhed og smagsforstyrrelser. Dosering er 2,5 ml 4 x dagligt i 4 uger til behandling af oral candidose og creme 2 x dagligt i 4 uger ved cheilitis angularis (14). Clotrimazol fås som creme, der kan anvendes til lokalbehandling af cheilitis angularis. Påsmøres 2-3 x dagligt, og behandlingen fortsættes i 1-2 uger, efter at symptomer på gærsvampeinfektion er forsvundet. Bivirkninger er sjældne og er primært af lokal karakter, dvs. hudreaktioner med udslæt, kløe og ubehag (15). tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel Systemisk behandling af perioral og oral candidose Fluconazol er et syntetisk derivat af triazol. Som det eneste stof fra azolgruppen udskilles fluconazol i høj grad uomdannet renalt, hvorfor man skal være opmærksom på dosisreduktion til patienter med nedsat nyrefunktion. Almindelige bivirkninger er kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré, hovedpine, udslæt og forhøjede levertal. I lave doser og kortere behandling tåles lægemidlet generelt godt. Dosering ved oral candidose er mg 1 x dagligt i 7-21 dage (16). Itraconazol er et syntetisk derivat af triazol, og det metaboliseres i leveren. Lægemidlet kan, som andre azoler, give leverpåvirkning, og man bør udvise stor forsigtighed ved behandling af patienter med tidligere eller nuværende leversygdom. Endvidere er der set forværring af hjertesvigt, hvorfor itraconazol ikke bør gives til patienter med kendt hjertesvigt. Øvrige almindelige bivirkninger er mavesmerter, kvalme og udslæt. Vanlig dosering er 100 mg 1 x dagligt i 14 dage (17). Ketoconazol, der er et derivat af imidazol, var det første bredspektrede antimykotikum til oral behandling. Absorptionen nedsættes ved neutralt ph i ventriklen, som det ses hos patienter i behandling med protonpumpehæmmer (medicin, der nedsætter mængden af mavesyre), da stoffet er let basisk og derfor kræver syre for at blive opløst og optaget. Der er risiko for alvorlig leverpåvirkning, og patienten skal have kontrolleret levertal før, under og efter behandlingen. Pga. denne risiko anvendes lægemidlet kun til specielt udvalgte Antimykotika i Danmark Præparater Brentan (miconazol) Mycostatin (nystatin) Canesten (clotrimazol) Fluconazol KRKA (fluconazol) Itraconazol Sandoz (itraconazol) Nizoral (ketoconazol) Vfend (voriconazol) Noxafil (posaconazol) Administrationsform Mundhulegel Creme Oral suspension Pris pr. dag Dosering ved oral/perioral candidose 22 kr. 62,5 mg x 4 i 4 uger Appl. 2 x dgl. i 4 uger 5 kr I.E. x 4 i 4-6 uger Crème Ikke fast Appl. 2-3 x dgl. i 1-2 uger Tablet (oral suspension og inf. væske) 2 kr mg x 1 i 1-3 uger Tablet 6 kr. 100 mg x 1 i 2 uger Tablet (creme og shampoo) Tablet (oral suspension og inf. væske) 15 kr. 200 mg x 1 i 5 dage 812 kr. 200 mg x 2 i kortest mulig tid Oral suspension 155 kr. 100 mg x 1 i 13 dage Forhold ved specielle patientgrupper Specielle bivirkninger Kan anvendes til alle Nej +/+ Kan anvendes til alle Nej +/+ Kan anvendes til alle Nej +/+ Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion Kontraindiceret ved hjerteinsufficiens Udvis stor forsigtighed ved tidl. el. nuværende leversygdom Levertal skal monitoreres under behandlingen Absorption nedsættes ved neutral ph i ventriklen Gives ved potentielt livstruende infektioner Kun indiceret til bestemte grupper, fx patienter med nedsat immunforsvar Leverpåvirkning EKG-forandringer (forlænget QT-interval) Leverpåvirkning -/- Alvorlig leverpåvirkning Talrige og udtalte! Leverpåvirkning EKG forandringer (forlænget QT-interval) Leverpåvirkning EKGforandringer (forlænget QT-interval) Gravid/ amning +/+ (ved lave doser og kortvarig behandling) -/- -/- -/- Tabel 3. Oversigt over antimykotika til behandling af oral og perioral candidose i Danmark. Prisen er for den angivne dosis i tabellen med det billigste synonyme præparat afrundet til hele kroner. Eksempel: tbl. Nizoral 200 mg 30 stk., pris kr. 456,45, dosering 200 mg x 1 dagligt dvs. 456,45 kr./30 stk. = 15,22 kr./stk., afrundet til 15 kr. Kilder: (13-20;30;40). Table 3. Overview of marketed antimycotics in Denmark for treatment of oral and peroral candidosis. The listed price (in DKK) is for the cheapest available product. 734 tandlægebladet nr. 9

6 Antimykotisk behandling videnskab & klinik patientgrupper. Øvrige almindelige bivirkninger er mavesmerter, kvalme, opkastninger, hudkløe, udslæt og gynækomasti. Dosering er 200 mg 1 x dagligt i 5 dage (18). Voriconazol og posaconazol er derivater af triazol. Behandling med disse præparater bør reserveres til udvalgte patientgrupper og er en specialistopgave (19,20). Se i øvrigt Tabel 3 for oversigt over de tilgængelige gærsvampemidler med relevans for tandlægepraksis. Behandlingsvejledning Når det er muligt, bør lokalbehandling være førstevalg til behandling af oral candidose. Ved systemisk behandling er fluconazol førstevalg. Itraconazol er også registreret til behandling af oral candidose og kan benyttes ved behandlingssvigt af lokalbehandling og/eller ved systemisk fluconazolbehandling (21). I særligt sjældne tilfælde kan ketoconazol anvendes. Behandling med ketoconazol, voriconazol, og posaconazol er en specialistopgave, fx benyttes posaconazol til forebyggelse og behandling af gærsvampeinfektioner hos visse hæmatologiske patienter (20). Resistens Følgende resistensmekanismer for Candida-arter er beskrevet: Opregulering af det transportprotein, som sørger for transport af azoler ud af gærsvampecellen, dvs. der kommer mindre svampemiddel ind i gærsvampecellen. Punktmutation i cytochrom P450-enzymet, ERG11, som azolerne binder sig til i gærsvampecellen. Denne ændring kan betyde, at azolerne ikke kan binde sig og dermed har nedsat/ ingen virkning. Muligvis hæmning af genet ERG3, som kan medføre nedsat virkning af azolerne (22). I en opgørelse fra Danmark fra om fungæmi (svampeinfektion i blodet) var Candida-arter det infektiøse agens i de fleste tilfælde. Af Candida-arterne var C. albicans den hyppigste (59,8 %) efterfulgt af C. glabrata (20,5 %). Resten fordelte sig på C. dubliniensis, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis m.fl. Resistens for azoler sås primært for C. glabrata og C. krusei, hvor op til 35 % af tilfældene var resistente overfor fluconazol og/eller itraconazol (23). Almindeligvis er C. albicans følsom for de forskellige gærsvampemidler, herunder azoler. Resistensbestemmelse er især relevant for patienter, der tidligere har fået gærsvampebehandling, ved behandlingssvigt, eller hvor der har været påvist en art, som ikke er C. albicans. Dette er vigtigt, da C. krusei, C. glabrata og C. dubliniensis har nedsat eller ingen følsomhed for azoler, og behandling med azoler forudsætter derfor resistensbestemmelse (24). Interaktioner Lokale antimykotika Det antikoagulerende lægemiddel warfarin har mulighed for interaktion med miconazol, hvilket kan føre til en forøget effekt af warfarin og dermed større blødningsrisiko (14). Ellers har de lokalt virkende midler: miconazol, nystatin og clotrimazol alle et meget beskedent systemisk optag. Som hovedregel er der derfor ikke klinisk betydende interaktioner med systemisk virkende medicin. Dog bør interaktionsdatabasen konsulteres, da mange lægemidler omsættes/nedbrydes i leveren via humane cytokrom P450-enzymer (CYP), der katalyserer lægemiddeloxidationen. Alle azoler hæmmer cytokrom P450-systemet i varierende grad, og derfor vil andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, typisk blive omsat langsommere, og dermed er der risiko for at få en forhøjet koncentration med øget risiko for bivirkninger af de enkelte lægemidler. Systemiske antimykotika Fluconazol hæmmer CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4, og itraconazol og ketoconazol er begge potente hæmmere af CYP3A4 (16-18). I Tabel 4 ses en oversigt over de hyppigst anvendte lægemidler, der har en væsentlig klinisk relevant interaktion med enten fluconazol, itraconazol og ketoconazol. I langt de fleste tilfælde øges koncentrationen af lægemidlet ved samtidig behandling med det nævnte azol. Nogle kombinationer af lægemidler har dog en anden effekt, fx nedsættes effekten af itraconazol ved samtidig behandling med ciprofloxacin (antibiotikum), Tabel 4 (25). Desuden skal man være opmærksom på, at ved brug af lægemidler mod ulcus ventriculi (protonpumpehæmmere, syreneutraliserende midler) øges ph-værdien i ventriklen, hvorved optagelsen af ketoconazol nedsættes. Azoler er generelt svage baser og har derfor brug for et surt miljø for at blive optaget optimalt (5). En lang række immunsupprimerende (ciclosporin, tacrolimus og methylprednisolon) og antivirale lægemidler (HIVprotasehæmmere) interagerer også med azolerne (25). Patienter, som er i behandling med immunsupprimerende lægemidler samt HIV-patienter, kan have øget tilbøjelighed til at få oral candidose. Behandling af oral candidose hos disse patientgrupper bør være en specialistopgave. Faktaboks 1 Man kan ikke huske alle interaktioner slå derfor op på: Lægemiddelgrupper, der kræver særlig opmærksomhed Antikoagulerende (AK) behandling Der er mange interaktioner mellem warfarin (Marevan) og lægemidler, naturmedicin, kosttilskud og fødevarer. Der kan både ses øget og nedsat effekt af lægemidlet. Patienter i warfarinbehandling følges med måling af INR (International Normalized tandlægebladet nr

7 videnskab & klinik Oversigtsartikel Vigtige lægemiddelinteraktioner med azoler Fluconazol Itraconazol Ketoconazol Blodtrykssænkende Amlodipin Felodipin Isradipin Losartan Nifedipin Verapamil Felodipin Nifedipin Blodfortyndende Warfarin Apixaban (K) Dabigatran (K) Rivaroxaban (K) Warfarin Kolesterolsænkende/ Statiner Antiarytmika Smertestillende Antibiotika Atorvastatin Fluvastatin (K) Celecoxib Fentanyl Ibuprofen Metadon Clarytromycin (K) Erytromycin (K) Atorvastatin (K) Fluvastatin Lovastatin (K) Simvastatin (K) Digoxin Quinidin Fentanyl Morfin Ciprofloxacin * Clarytromycin * Erytromycin (K) * Felodipin Apixaban (K) Dabigatran (K) Rivaroxaban (K) Warfarin Simvastatin (K) Clarytromycin (K) Erytromycin (K) * Midler mod mavesår Omeprazol Omeprazol Alle obs. ph ændring Beroligende / Benzodiazepiner Antidepressiva Antipsykotika Diazepam Midazolam Triazolam Amitriptylin Citalopram Nortriptylin Pimozid Alprazolam Buspiron Diazepam Fluoxetin Paroxetin Pimozid Risperidon Sertindol Midazolam Triazolam (K) Zopiclon Alprazolam Chlordiazepoxid Reboxetin Venlafaxin Aripriprazol Quetiapin (K) Ziprasidon Antihistaminer Ebastin (K) Ebastin (K) Loratidin (K) Diabetesmedicin Glukokortikoider/Hormoner Antiepileptika Astma/KOL Andet Gliclazid Glimepirid Glipizid Carbamazepin Fenytoin Dexamethason Methylprednisolon Carbamazepin * Fenytoin * Phenobarbital * Budesonid Fluticason Tadalafil Eletriptan Tabel 4. Klinisk vigtige lægemiddelinteraktioner mellem azoler og hyppigt anvendte lægemidler. Table 4. Clinical important drug-drug interaction with azoles and frequently used drugs. Fodnoter (Footnotes): Koncentrationen af lægemidlet øges (Increased concentration of the drug). (K) = Kontraindiceret eller kombination bør ikke anvendes (contraindicated or combination should be avoided). = EKG-forandringer, forlænget QT-interval (Changes in ECG, prolonged QT-interval). * = Nævnte lægemiddel øger koncentration af azolet (This drug increases the concentration of the azole). Kilder: (16-18;25). Rosiglitazon Tolbutamid Methylprednisolon Carbamazepin Fenytoin * Phenobarbital * Budesonid Tadalafil Midazolam Triazolam (K) Zolpidem 736 tandlægebladet nr. 9

8 Antimykotisk behandling videnskab & klinik Ratio), og for de fleste indikationer er målet INR-værdi mellem 2,0 og 3,0. Dysreguleret AK-behandling med warfarin kan øge risiko for trombose (ved INR under det terapautiske mål) eller kraftigt øge blødningsrisikoen (ved INR over terapeutisk mål), herunder risikoen for fatale blødninger (26). Alle antimykotika af typen azolderivater, også til lokal anvendelse, kan øge effekten af warfarin, hvilket fører til dysreguleret AK-behandling med forhøjet INR og forhøjet blødningsrisiko, hvorfor INR bør måles hyppigt. Selv ved lokalbehandling med azoler bør man have øget opmærksomhed på monitorering af patientens warfarinbehandling, da der i disse situationer også er mulighed for interaktion. Der er ingen kendte interaktioner mellem warfarin og nystatin, terbinafin og amphotericin B (25). Dabigatran, apixaban og rivaroxaban er nye orale lægemidler med antikoagulerende effekt. De anvendes til mange af de samme indikationer som warfarin. Det er kontraindiceret at anvende itraconazol og ketoconazol ved samtidig behandling med enten dabigatran, apixaban eller rivaroxaban, da den antikoagulerende effekt vil øges (27-29). Azoler og makrolider Erytromycin og claritromycin er potente hæmmere af CYP3A4, som også azoler er hæmmere af. Derfor kan der forventes en farmakokinetisk interaktion mellem disse. Det er kontraindiceret at kombinere disse stoffer, da det i nogle tilfælde kan medføre forlænget QT-interval (EKG-forandringer og dermed risiko for arytmi). Det er usikkert, om der her er tale om en klasseeffekt, dvs. om der generelt er interaktion mellem alle systemisk virkende azoler og makrolider, hvorfor kombinationen af lægemidler fra de to klasser generelt må frarådes (25). Graviditet og amning Ved medicinering af gravide og ammende kvinder bør man altid være særligt opmærksom på de potentielt skadelige effekter for barnet. Disse skal holdes op mod den forventede gavnlige effekt for moderen. Generelt kan det anbefales at holde sig til velafprøvede medikamenter, og hvis muligt foretrækkes lokalbehandling. Se i øvrigt Tabel 3, hvor anbefalingerne fra www. pro.medicin.dk er vist i kort form. Lokal anvendelse: Miconazol anvendes ofte lokalt til behandling af vaginal candidose hos gravide, og der findes data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser (30). Nystatin, som ligeledes anvendes lokalt, har en ringe systemisk absorption, og der findes data for ca trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser (30). Systemisk anvendelse: Brug af fluconazol i gentagne høje doseringer ( mg) under graviditeten har været associeret med et bestemt mønster af alvorlige misdannelser bl.a. for tidlig sammenvoksning af kraniets suturer, exophthalmus, ledkontrakturer og ledsammenvoksninger. Der er data for ca trimestereksponerede, der fik 200 mg pr. dag eller mindre. Her var der ingen tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning (30). For de øvrige gærsvampemidler gælder det, at erfaringer med stofferne er begrænsede, og brug under graviditet og amning frarådes derfor efter forsigtighedsprincippet. Da der er set overhyppighed af misdannelser ved brug af fluconazol i høje doser, frarådes brug af de nyere azoler, da der kunne være tale om en klasseeffekt (30). Andre orale produkter med antimykotisk virkning Klorhexidin Klorhexidin er antiseptisk og påvirker såvel bakterier som svampe. Det binder sig til akryl-, epitel- og tandoverflader og retineres længe i munden. Klorhexidin er såvel fungistatisk som fungicidt (afhænger af koncentrationen), da det ødelægger candidacellens cellemembran og medfører tab og koagulation af nukleære og cellulære proteiner og lipider. Ydermere hæmmes celledelingens hyfedannelse. Klorhexidin påvirker overflademolekylerne, så gærcellens adhærencemuligheder kompromitteres. Det påvirker gærcellerne selv ved meget lave koncentrationer i flere timer efter administration; såkaldt postantimykotisk effekt. Der er bivirkninger som smagsforandringer, misfarvninger og epiteldeskvamering i forbindelse med klorhexidin, hvilket er begrænsende for længere tids behandling (31). Dog kan det med fordel anvendes til behandling af proteser og i kortere perioder af mundslimhinden. Behandling med 0,12 % frem for stærkere opløsninger reducerer bivirkningerne (32). In vitro-forsøg har vist, at klorhexidin og nystatin gensidigt hæmmer hinandens virkning, hvorfor samtidig behandling bør undgås, og hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen monitoreres nøje (33). Tandpasta med ppm Siden 2006 har det været muligt at udskrive tandpasta med ppm natriumfluorid (NaF) til patienter med øget cariesrisiko (6). Dette omfatter patienter med hyposalivation, men patienter, der ikke kan opretholde en tilstrækkelig mundhygiejne pga. gingivale slimhindelidelser eller nedsat motorik, kan også have stor glæde af denne tandpasta. Det skal dog pointeres, at det er vigtigt, at tandlægen følger op på mundhygiejneinstruktion for at sikre sig, at patienten følger og kan følge denne. In vitroforsøg peger på, at fluor, specielt i aminfluorid og stannofluorid (SnF2) kan have antimykotiske egenskaber, der nærmer sig klorhexidins (34), og at fluorid (NaF) fremmer den cellemembrandestabiliserende virkning af amphotericin B (35). Candida-arter indgår i den orale biofilm, og samlet set vil reduceret biofilmtykkelse også reducere Candida-belastningen (36). Probiotika Probiotika er midler, hvor levende bakterier, typisk mælkesyrebakterier, tilføres kroppen for gavnlig virkning, og i Danmark tandlægebladet nr

9 videnskab & klinik Oversigtsartikel har det længe været muligt at anvende probiotika i håndkøb til behandling af diarré og vaginitis, ligesom mange fødevarer indeholder probiotiske bakterier (37). Der er flere studier, der viser, at den orale mikroflora kan forskydes vha. probiotiske stammer, og probiotika hæmmer C. albicans in vitro (38). Et finsk dobbelt-blindet placebo-kontrolleret studie viste en reduceret Candida-forekomst og øget spytsekretion hos ældre, der i 16 uger havde indtaget probiotika via føden (39). Endnu mangler større undersøgelser, der kan bekræfte probiotikas virkning i behandling af bl.a. candidose. I et igangværende forskningssamarbejde mellem Afdelingen for Cariologi & Endodonti og Afdelingen for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi på Tandlægeskolen i København undersøges virkningen af probiotika hos patienter med symptomgivende oral lichen planus. Abstract (English) Use of antimycotics in dental practice This paper covers the assessment and treatment of oral candidosis with special attention to the clinical manifestations, the differential diagnosis and paraclinical tests. The antimycotics available in Denmark and their drug-drug interaction including special warnings and precautions for use are presented. It is important to identify the local and systemic predisposing factors in order to achieve the best treatment results. Litteratur 1 Rindum JL, Stenderup A, Holmstrup P. Identification of Candida albicans types related to healthy and pathological oral mucosa. J Oral Pathol Med 1994;23: Holmstrup P, Axéll T. Classification and clinical manifestations of oral yeast infections. Acta Odontol Scand 1990;48: Kragelund C, Kieffer-Kristensen L, Reibel J et al. Oral candidosis in lichen planus: the diagnostic approach is of major therapeutic importance. Clin Oral Investig 2013;17: Sitheeque MA, Samaranayake LP. Chronic hyperplastic candidosis/ candidiasis (candidal leukoplakia). Crit Rev Oral Biol Med 2003;14: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. Basal og klinisk farmakologi. 4th ed. København: FADL s forslag A/S, Ekstrand K. Tandpasta med ppm fluorid. Tandlægebladet 2006;110: Axéll T. A prevalence study of oral mucosal lesions in an adult Swedish population. Odontol Revy Suppl 1976;36: Pedersen AML, Jørgensen MR. Burning Mouth Syndrome. Tandlægebladet 2010;114: Doty RL, Shah M, Bromley SM. Drug-induced taste disorders. Drug Saf 2008;31: Reibel J. Prognosis of oral premalignant lesions: significance of clinical, histopathological, and molecular biological characteristics. Crit Rev Oral Biol Med 2003;14: HIV OG AIDS ÅRSOPGØRELSE EPI-NYT, Statens Serum Institut 2011;Uge pro.medicin.dk. Antimykotika. (Set 2012 juli). Tilgængelig fra: URL: 13. Produktresuméer [Internet]. Mycostatin, oral suspension. (Set 2012 Juli). Tilgængelig fra: URL: 14. Produktresuméer [Internet]. Brentan mundhulegel 2%. (Set 2012 Juli). Tilgængelig fra: URL: docushare/dsweb/view/collection Produktresuméer [Internet]. Canesten, creme 1%. (Set 2012 Juli). Tilgængelig fra: URL: produktresume.dk/docushare/ dsweb/view/collection Produktresuméer [Internet]. Fluconazol KRKA, hårde kapsler. (Set 2012 Juli). Tilgængelig fra: URL: dk/docushare/dsweb/view/collection Produktresuméer [Internet]. Itraconazol Sandoz, hårde kapsler. (Set 2012 Juli). Tilgængelig fra: URL: dk/docushare/dsweb/view/collection Produktresuméer [Internet]. Nizoral, tabletter. (Set 2012 Juli). Tilgængelæig fra: URL: 19. European Medicines Agency. Find medicine. Vfend. (Set 2012 december). Tilgængelig fra: URL: index.jsp?curl=pages/medicines/ human/medicines/000387/ human_med_ jsp&mid =WC0b01ac058001d European Medicines Agency. Find medicine. Noxafil. (Set 2012 december). Tilgængelig fra: URL: index.jsp?curl=pages/medicines/ human/medicines/000610/ human_med_ jsp&mid =WC0b01ac058001d Pappas PG, Kauffman CA, Andes D et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009;48: Pfaller MA. Antifungal drug resistance: mechanisms, epidemiology, and consequences for treatment. Am J Med 2012;125(Supp 1):S Arendrup MC, Fuursted K, Gahrn- Hansen B et al. Semi-national surveillance of fungaemia in Denmark : increasing incidence of fungaemia and numbers of isolates with reduced azole susceptibility. Clin Microbiol Infect 2008;14: Statens Serum Institut. Candidiasis. (Set 2012 december). Tilgængelig fra: URL: Service/Sygdomsleksikon/C/ Candidiasis.aspx 25. Interaktionsdatabasen.dk. (Set 2012 december) Tilgængelig fra: URL: 26. pro.medicin.dk. Vitamin K-antagonister. (Set 2012 december). Tilgængelig fra: URL: medicin.dk/laegemiddelgrupper/ Grupper/ European Medicines Agency Find medicine Pradaxa.Available from: URL: ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000829/ human_med_ jsp&mid =WC0b01ac058001d European Medicines Agency. Find medicine. Eliquis. Tilgængelig fra: URL: ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002148/ human_med_ jsp&mid =WC0b01ac058001d European Medicines Agency. Find medicine. Xarelto. (Set 2012 december) Tilgængelig fra: URL: index.jsp?curl=pages/medicines/ human/medicines/000944/ human_med_ jsp&mid =WC0b01ac058001d Brentan mundhulegel, Mycostatin, Canesten, Fluconazol, Itraconazol, Nizoral tabletter, Vfend, Noxafil. (Set 2012 december) Tilgængelig fra: URL: Medicin/Praeparater/ Ellepola AN, Samaranayake LP. Adjunctive use of chlorhexidine in oral candidoses: a review. Oral Dis 2001;7: Flotra L. Different modes of chlorhexidine application and related local side effects. J Periodontal Res Suppl 1973;12: Barkvoll P, Attramadal A. Effect of nystatin and chlorhexidine digluconate on Candida albicans. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1989;67: Flisfisch S, Meyer J, Meurman JH et al. Effects of fluorides on Candida albicans. Oral Dis 2008;14: Li S, Breaker RR. Fluoride enhances the activity of fungicides that destabilize cell membranes. Bioorg Med 738 tandlægebladet nr. 9

10 Antimykotisk behandling videnskab & klinik Chem Lett 2012;22: Williams DW, Kuriyama T, Silva S et al. Candida biofilms and oral candidosis: treatment and prevention. Periodontol ;55: Falagas ME, Betsi GI, Athanasiou S. Probiotics for prevention of recurrent vulvovaginal candidiasis: a review. J Antimicrob Chemother 2006;58: Hasslöf P, Hedberg M, Twetman S et al. Growth inhibition of oral mutans streptococci and candida by commercial probiotic lactobacilli an in vitro study. BMC Oral Health 2010;10: Hatakka K, Ahola AJ, Yli-Knuuttila H et al. Probiotics reduce the prevalence of oral candida in the elderly a randomized controlled trial. J Dent Res 2007;86: medicinpriser.dk. (Set 2012 december) Tilgængelig fra: URL: Passer du lige så godt på din egen krop - som på patienternes tænder? Ønsker du at forebygge dårlige arbejdsstillinger eller rette op på gamle vaner som giver gener? Med MeridentOptergo s optiske produkter får du en gennemtænkt løsning, hvor du som behandler er i centrum. Du kommer både til at se og sidde bedre. Se bedre! Arbejd bedre! MeridentOptergo er ikke bare en anden løsning på optik til klinikken. Det er en gennemtænkt løsning, hvor du som behandler er i centrum. Du kommer nemlig ikke bare til at se bedre, du kommer også til at sidde bedre. Ergonomi og personlig vejledning er en central del af konceptet. Derfor kommer vi til dig på din klinik. Ergonomi og personlig vejledning er en central del af konceptet. Derfor kommer jeg til dig på klinikken. arbejdsdag. Jeg analyserer din siddestilling og kommer med professionel vejledning, som hjælper dig til en bedre arbejdsdag. Ring og aftal tid til et gratis besøg, hvor jeg afdækker dit behov. Aftal tid til et besøg hvor vi finder frem til netop dit behov. Vi analyserer din siddestilling og kommer med professionel vejledning, som hjælper dig til en bedre I mere end 10 år har Krebs Ergonomi arbejdet med ergonomi på tandklinikker. Jeg tilbyder stadig de populære kurser i ergonomi og forhandler også nu MeridentOptergos fantastiske produkter som Fx Prismebriller, Lupbriller både TTL og Flip samt LED lys. Alt i super kvalitet, hvor lethed og god ergonomi er i centrum. Har du spørgsmål eller vil du have besøg så kontakt: KrebsErgonomi v/mette Krebs på eller o o telefon o KREBS_tandlægebladet_165x111.indd 1 14/08/ tandlægebladet nr

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

mundslimhindeforandringer

mundslimhindeforandringer Trepartsinterview LARS LØNSTRUP, journalist, NANA REIMERS, fotograf Brug udelukkelsesmetoden over for mundslimhindeforandringer NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Symptombilledet er ofte det samme

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis Faglig leder videnskab & klinik lægemidler 1. DEL Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis I dette tema, som strækker sig over tre numre af Tandlægebladet, gennemgås hovedparten af de medikamina,

Læs mere

Forebyggelse og lindring af orale senfølger af kræftbehandling

Forebyggelse og lindring af orale senfølger af kræftbehandling www.zendium.dk Særtryk i anledning af Siri Beier Jensens modtagelse af zendium prisen 2013 Forebyggelse og lindring af orale senfølger af kræftbehandling Siri Beier Jensen, tandlæge, PhD Fagområde for

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning

Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Jens Kruse & Anne Ladefoged Kvorning S V A M P E I N F E K T I O N 235 Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Det var for redaktionen overraskende, at svampeinfektioner spiller så stor

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci.

Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci. videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Tandlæger skal være opmærksomme på polyfarmaci Tandlæger møder i stigende grad patienter, som er i behandling for flere medicinske sygdomme med mange forskellige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Af Pia Brahe, Line Juhl Jaap og Mette Husted Kjær. Vejleder Hanne Nørgaard Heje

Af Pia Brahe, Line Juhl Jaap og Mette Husted Kjær. Vejleder Hanne Nørgaard Heje Behandling af vaginal candidiasis, lokal versus systemisk behandling Af Pia Brahe, Line Juhl Jaap og Mette Husted Kjær Vejleder Hanne Nørgaard Heje 1 Introduktion Vaginal candidiasis er for mange kvinder

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere