Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: Dok.nr: Projektbeskrivelse Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte 1. Indledning Misbrugere er blandt samfundets svageste og mest udsatte grupper, hvilket i høj grad også kommer til udtryk via deres tandstatus. Misbrugerne selv er som oftest pinligt bevidste om, hvilket signal om lavstatus, deres misligholdte eller manglende tænder sender til omverdenen, men de kan hverken mobilisere de fornødne menneskelige eller økonomiske ressourcer til at gøre noget ved problemerne. Flere steder i landet har kommuner og frivillige kræfter i forening etableret tandklinikker for socialt udsatte, hvor eksempelvis misbrugere har haft mulighed for gratis at få behandlet deres tænder. Projekterne, som primært er drevet af frivillige og ulønnede tandlæger og tandplejere, har ifølge initiativtagerne været en succes. En højnelse af tandsundheden har virket som en løftestang for den generelle sundhedstilstand somatisk såvel som psykosocialt. Med et normalt tandsæt kan en normal tilværelse igen synes realistisk. De socialfaglige medarbejdere er dermed ikke i tvivl om, at en forbedret tandstatus for mange udsatte er den væsentligste enkeltstående mulighed for at højne deres generelle sundhedstilstand. I Ballerup Kommune har frivillige kræfter taget initiativ til, at der skal etableres en lignende frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte i Ballerup og omegnskommunerne. Initiativet bakkes op og medfinansieres af Ballerup Kommune. Derudover har Odontologisk Institut ved Københavns Universitet (Tandlægeskolen) givet tilsagn om at medvirke til dokumentation og evaluering. Nærværende projektbeskrivelse vil kort beskrive, hvordan tandklinikken tænkes etableret og drevet Kort om projektidéen Projektidéen er født af tandlæge Jørgen Lætgaard, der også var en af hovedkræfterne bag etableringen af de frivilligt drevne tandklinikker i Mændenes Hjem og på Koefoeds Skole i København. Kommunalpolitisk har idéen mødt stor opbakning og er således nævnt i servicestrategien, som er den politiske udmøntning af budgetaftalen for Her har en samlet kommunalbestyrelse tilkendegivet sit ønske om at undersøge,

2 hvordan kommunen kan understøtte etableringen af en frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte. Region Hovedstaden har i juni 2012 givet tilsagn om at finansiere etableringsomkostningerne. Endvidere er der opnået tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om satspuljemidler til at finansiere den løbende drift primært i form af en koordinerende klinikassistent samt materialeudgifterne til tandbehandlingerne. De frivillige tandlæger og tandplejere varetager vederlagsfrit selve tandbehandlingen, og kommunen udfører - via misbrugscenter Brydehuset - det opsøgende arbejde i forhold til målgruppen. Brydehuset støtter endvidere brugerne i at benytte behandlingstilbuddet og dukke op til behandlingerne, og kommunen stiller lokaler frit til rådighed. Hele indsatsen er desuden organisatorisk forankret i kommunens tandpleje. Endelig er der aftalt et samarbejde med Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, som bidrager til dokumentation og evaluering. 2. Formål Projektets formål er at etablere et tandplejetilbud, der væsentligt forbedrer tandsundheden og den almene sundhed hos socialt udsatte borgere, herunder borgere med et nuværende eller tidligere misbrug. 3. Målgruppe Målgruppen for tandklinikkens arbejde er voksne socialt udsatte med dårlig tandstatus. Udgangspunktet for indsatsen vil være misbrugere, som enten kommunens misbrugscenter Brydehuset eller Jobcenter Ballerup har kontakt til. Misbrugere og andre socialt udsatte er i høj grad kendetegnet ved misligholdte tænder og dårlig mundhygiejne. Det resulterer i mange smerter og tab af tyggeevne på grund af manglende eller svækkede tænder. Symptomerne dækkes ofte af misbrug, og de aktive misbrugere søger typisk først behandling, når smerterne er så voldsomme, at de er nødt til at gå på skadestuen, eller de via egen læge får penicillin for at slå infektionen ned. En egentlig tandbehandling får de typisk ikke foretaget, udover akut nødbehandling og akut smertelindring. Når misbrugere påbegynder afvænning, bliver det samtidig starten på en smertefuld proces, da deres rus-tilstand ikke længere slører smerterne i munden. Dermed er det ikke mindst personer, der er på vej ud af et misbrug, som kan have et akut behov for tandlægehjælp. Økonomisk befinder misbrugerne sig ofte i en situation, hvor de formelt set har en fin økonomi og derfor ikke er berettiget til kommunalt tilskud til behandlingen. De får typisk kontanthjælp eller er på anden vis på offentlig forsørgelse. Bopælen er ofte sofaen hos en ven, eller de er egentlig hjemløse, hvorfor de ikke formelt set har nogle boligudgifter og derved i lovgivningsmæssig forstand har en fin økonomi. Reelt skal de dog finansiere deres eventuelle fortsatte misbrug, betale gamle gældsposter osv. og har derved ikke reelt råd til at betale for tandbehandlinger. Skønt behovet åbenlyst er til stede, vil de som sagt ikke være berettiget til enkelttilskud til tandbehandlingen. Udover manglende økonomi til behandlingen er mange af misbrugerne desuden direkte flove over deres tænder og har ikke været til tandlæge i mange år. At gå ind til en almindelig tandlæge vil være alt for grænseoverskridende for mange af disse personer, ligesom det i sig selv også vil være udfordrende at overholde en tidsfastsat aftale som en tandlægetid. Side 2

3 Medarbejderne i Brydehuset vil derfor være meget opmærksomme på at støtte op om en frivilligt drevet tandklinik og hjælpe borgerne ind i klinikken såvel motivationsmæssigt som rent praktisk. Når misbrugerne guides ind på tandklinikken af personer, som de i forvejen kender og har tillid til, vil det kunne lade sig gøre at få kunder i butikken. Læs mere om Brydehusets indsats i afsnit 5.3. Fagpersonalet i Brydehuset, som betjener borgere fra såvel Ballerup som omegnskommunerne, har efter en gennemgang af deres brugergruppe vurderet, at de sammen med Ballerup Jobcenter aktuelt har kontakt til ca. 200 personer, som vil være relevante for et forløb på tandklinikken. Dvs. misbrugere med dårlig og plejekrævende tandstatus, som ikke har været til tandlæge i mange år, og som ikke selv har råd eller ressourcer til at få iværksat en tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Målgruppen falder simpelthen uden for de eksisterende strukturer, men har et stort behov for behandling. Udover de nuværende brugere i Brydehuset, hvoraf størstedelen har behov for den tandbehandling en frivilligt drevet klinik vil kunne tilbyde, vil der fortsat komme nye borgere til. Konkret forventes, at der i de kommende år modtages flere borgere fra andre kommuner, da Brydehuset tilbyder stadig flere specialiserede behandlingsforløb. Dermed er det ikke blot borgere fra Ballerup Kommune, der vil få gavn af klinikkens ydelser, men i stigende grad blive en regionalt dækkende klinik. Læs mere om den forventede efterspørgsel i bilag 1 (fane 2). 4. Om klinikken Dette afsnit omhandler klinikkens placering og indretning, åbningstid og ydelser. 4.1 Klinikkens placering og indretning Klinikken placeres i den tidligere skole, Parkskolen, som er beliggende centralt i Ballerup med fem minutters gang fra Ballerup Station, og fem-ti minutters gang fra Brydehuset. Konkrete lokaler er reserveret til projektet og er vurderet af de frivillige tandlæger som værende særdeles velegnede. Det har også været op til overvejelse, om der i stedet skulle anvendes en mobil løsning i form af en tandklinik i en bus. De frivillige tandlæger har imidlertid klart tilkendegivet, at faste lokaler vil give bedre arbejdsvilkår i form af bedre pladsforhold og bedre mulighed for at skabe et attraktivt fagligt og kollegialt miljø. Endelig har klinikkens placering på Parkskolen en god kobling til den kommunale forebyggende sundhedsindsats, idet Parkskolen også huser det kommunale Sundhedshus, hvis forskellige kost- og motionstilbud kunne være en oplagt del af en udslusning til et normalmiljø. Lokalerne på Parkskolen forventes installeret med én tandlægestol med dertilhørende udstyr og teknik. Der er mulighed for på sigt at udvide med yderligere en patientstol, hvilket kan sikre, at den forventede stigende efterspørgsel i højere grad kan imødekommes, samt yderligere forstærke oplevelsen af et fagligt miljø. Udover rum til tandlægestol samt mødelokale (der potentielt kan inddrages til eventuel udvidelse med tandlægestol nr. 2) er der plads til en lille reception med tilhørende venteplads. Der er adgang til toilet umiddelbart uden for tandklinikkens lokaler Åbningstid Der sigtes fra start mod en åbningstid på tandklinikken på minimum 3 x 3 timer om ugen. Der vil afhængig af opbakningen fra de frivillige tandlæger og tandplejere Side 3

4 være muligt med yderligere åbningstid. De foreløbige tilbagemeldinger fra de frivillige kræfter tyder på, at klinikken kan have åbent mere end 3 X 3 timer om ugen. Klinikken og alt nødvendigt udstyr bliver installeret i oktober-december Klinikken forventes at åbne for de første patienter primo 2013 og som minimum være i drift frem til udgangen af Klinikkens ydelser De primære tandlægeydelser i klinikken vil være: Afhjælpning af smertegivende tilstande i tænder ved: Ekstraktion af tænder Operativ fjernelse af tænder og rødder Endodontisk behandling af tænder Restaurering af tandsæt herunder vedligeholdelsesfase: Tilvænning til tandbehandling Kariesbehandling med fyldning Parodontal behandling Protetisk behandling (aftagelig protetik) Plastkroner Forebyggende tandpleje: Fluorbehandling af tænder Instruktion i tandbørstning, tandtråd (særlig vægt på regelmæssig tandbørstning) Kostvejledning For alle brugere af klinikken planlægges et opfølgende besøg på tandklinikken ½-1 år efter endt behandlingsforløb. Dette giver dels god mulighed for at dokumentere en varig effekt af behandlingsindsatsen, dels vil opfølgningen være et vigtigt skridt til motivering til regelmæssig tandpleje på private tandklinikker. Denne udslusning til privatpraktiserende tandlæger vil Brydehusets medarbejdere også bistå med. 5. Organisering Dette afsnit omhandler organiseringen af arbejdet på og omkring klinikken. De væsentlige aktører er den frivillige arbejdskraft, en lønnet klinikkoordinator, Brydehuset (opsøgende arbejde, visitation, støtte til brugerne før, under og efter behandlingsforløb) samt Odontologisk Institut (evaluering og dokumentation) Den frivillige arbejdskraft Klinikken bygger på frivillig arbejdskraft fra tandlæger og tandplejere. Med tre ugentlige åbningsdage giver det månedligt ca vagter, der skal dækkes af frivillige. Ud fra en forventning om, at halvdelen af de frivillige tandlæger vil melde sig til to vagter om måneden, og den anden halvdel én vagt om måneden, skal der løbende være tilknyttet ca. 10 frivillige tandlæger (inkl. 1-2 i reserve) samt gerne ca. 5 tandplejere, som kan varetage den mere forebyggende del af behandlingen sideløbende med tandlægen. En række tandlæger har allerede tilkendegivet deres interesse for at bidrage til projektet. Dette gælder både tandlæger fra Jørgen Lætgaards netværk, heraf flere pensionerede tandlæger, samt tandlæger og plejere fra den kommunale tandpleje. Side 4

5 Der vurderes således at være tilstrækkelig opbakning til den planlagte indsats og formentlig også til mere end de 3x3 timer om ugen, som var den oprindelige plan. Der skal etableres en forening for alle de frivillige. I regi af denne forening organiserer de frivillige tandlæger selv fordelingen af vagter. Den ansatte klinikkoordinator vil være den faste garant for, at der er styr på tingene og sat navn på alle vagter Klinikkoordinator og organisatorisk forankring Udover de frivillige tandlæger og plejere skal der være en lønnet klinikkoordinator (ca. halvtidsansat klinikassistent), der skal tage sig af den løbende drift, herunder booking af behandlingstider, bestilling af varer, bogføring, koordinering mellem frivillige, brugere og de kommunale understøttende enheder m.v. Der søges en selvstændig og robust person, som kan være den gennemgående figur for de mange involverede aktører. Indsatsen forankres i den kommunale tandpleje, idet at klinikkoordinatoren får ansættelse i den kommunale tandpleje med reference direkte til overtandlægen. I den kommunale tandpleje er i forvejen henholdsvis børne-, omsorgs- og ældretandpleje, og overtandlægen er desuden leder for det tværkommunale Center for Tandregulering. Øverste projektansvarlige i Ballerup Kommune vil være chefen for Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvorunder både Brydehuset, Tandplejen og Jobcentret hører. Styregruppen, som minimum mødes én gang årligt, har deltagelse af: - Chefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse (stillingen pt. vakant. Varetages derfor indtil videre af direktør Mette Mortensen) - Lederen af misbrugscentret Brydehuset, Ann Dorte Ahrenskjær - Lederen af den kommunale Tandpleje, Bjarne Nørtov - Formanden for foreningen af frivillige tandlæger og tandplejere Klinikkoordinator deltager som sekretær på styregruppemøderne Visitation og den understøttende kommunale indsats Kommunen bidrager først og fremmest via Brydehuset med en række elementer til klinikkens daglige arbejde. Brydehusets medarbejdere vil være opsøgende i forhold til de misbrugere, der har behov for akut tandbehandling. Dette gælder såvel sundhedspersonale, socialpædagoger, psykologer m.v., som har den næsten daglige kontakt med brugerne af huset, men også de gadeplansarbejdere, der møder misbrugerne, hvor de holder til rundt omkring i lokalområdet. Det vil således ikke alene være de borgere, som selv er motiveret for at modtage tandbehandling, der kommer i betragtning, men medarbejderne vil være opsøgende og forsøge at guide alle relevante personer ind i tilbuddet. Jobcenter Ballerup vil også, i det omfang sagsbehandlerne kommer i kontakt med relevante brugere af klinikken, formidle kontakten til Brydehuset. For at kunne styre adgangen til klinikken oprettes en visitation, der skal sikre, at det er borgerne med størst behov, som får adgang til klinikken. Visitationen, der foretages af Brydehusets sygeplejersker (med mulighed for sparring hos Brydehusets læge og de frivillige tandlæger), forventes at tage udgangspunkt i følgende kriterier blandt de borgere, som er inden for målgruppen: Side 5

6 Smerter/ubehag Visuelt dårligt eller manglende tandsæt Social anamnese Økonomi Særligt i tandklinikkens første periode skal der prioriteres blandt de potentielle brugere, idet efterspørgslen fra de 200 potentielle brugere, som der aktuelt er kendskab til, langt vil overstige udbuddet af behandlingstimer. Når den enkelte person er motiveret til at modtage tandbehandling og har fået en tid på klinikken, sørger Brydehusets personale for at minde om aftalen, og hvis det er nødvendigt følger den enkelte bruger hen til klinikken. Erfaringsmæssigt vil klinikkens brugere typisk skulle modtage flere tandbehandlinger, og personalet vil sørge for, at de ikke mister lysten eller bliver bange undervejs inden en fortsat behandling. Endelig vil Brydehuset bistå med udslusningen til privatpraktiserende tandlæger, så brugerne kommer tilbage i det normalsystem, som de ikke har været en del af i mange år Dokumentation og evaluering For at sikre en kvalificeret evaluering af den tandlægefaglige del af projektet er der rettet henvendelse til Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, i daglig tale Tandlægeskolen. Der er derved opnået tilsagn fra Tandlægeskolen om at indgå i den tandlægefaglige del af dokumentations- og evalueringsindsatsen. 1 Tandlægeskolens forskere får dermed adgang til de indsamlede tandlægefaglige data og journaler. Samarbejdet og den præcise indsats skal beskrives yderligere, men der lægges op til, at der foretages en klinisk odontologisk undersøgelse fra start (baseline), hvor følgende oplysninger på basis af standardiserede registreringsmetoder indhentes: a) Tandstatus b) Cariesforekomst (DMFS) c) Caries behandlingsbehov (tandbehandling, forebyggelse) d) Parodontal tilstand og behandlingsbehov e) Forekomst af aftagelige tandproteser f) Behov for protetisk behandling g) Slimhindelidelser h) Bidfunktionsrelaterede symptomer Samme undersøgelse gennemføres for alle brugere af klinikken ved det opfølgende tandeftersyn ½-1 år efter afsluttet behandlingsforløb. I den kliniske undersøgelse vil undersøgerne (behandlerne) blive kalibreret af en erfaren epidemiolog med henblik på at sikre kontrol af reliabilitet og sikring af registreringsniveau. Det er endvidere planen at gennemføre interviews med et udsnit af brugerne, hvilket vil omfatte spørgsmål om social og demografisk baggrund herunder jobsituation, sundhedsadfærd, tidligere og nuværende, alment helbred og sygelighed herunder type og omfang af stofmisbrug, sygdomsadfærd og sygdomskonsekvenser. Herudover vil interviewet indeholde en række odontologiske spørgsmål, som vil omfatte: a) Egen vurdering af tandstatus b) Besøgsvaner hos tandlæge gennem de seneste 5 år c) Forbrug af tandlægeydelser 1 En formel kontrakt med universitetet er under udarbejdelse. Side 6

7 d) Viden og holdning i relation til tænder, tandsygdomme og tandpleje e) Egen omsorg/tandplejevaner samt kostvaner i relation til orale sygdomme Spørgsmålene i interviewet vil omfatte såvel åbne som lukkede spørgsmål. Pilotundersøgelse gennemføres med henblik på at sikre høj grad af validitet og reliabilitet. Ved projektperiodens afslutning (udgangen af 2015) vil der udover den tandlægefaglige evaluering, foretages en slutrapportering, der fokuserer på de organisatoriske forhold; indeholder essensen af den tandlægefaglige evaluering; og forholder sig til nedenstående supplerende effekt-, resultat- og procesmål. Slutrapporteringen udarbejdes af en intern kommunal konsulent. 6. Effekt- og resultatmål Den opsøgende og behandlende tandplejeindsats forventes at fremme målgruppens tandsundhed og generelle sundhed - og dermed også livskvalitet. Dette forventes ovenstående registreringer at kunne påvise, idet baseline-undersøgelsen sammenholdes med tilstanden ved det planlagte opfølgningseftersyn ½-1 år efter endt behandlingsforløb. Det er dog meget vanskeligt på forhånd at opstille SMART e mål for, i hvilket omfang indsatsen kan forbedre brugernes tandsundhed og generelle sundhed. Dertil mangler et dokumenteret sammenligningsgrundlag fra lignende projekter. I Mændenes Hjem og på Koefoeds Skole er der eksempelvis ikke gennemført systematisk opfølgende tandeftersyn. Netop for bedre at kunne vurdere den tandlægefaglige og sundhedsmæssige effekt er der etableret samarbejde med Tandlægeskolen, og der er aftalt et opfølgende tandeftersyn ½-1 år efter endt behandlingsforløb for alle patienter. Ved projektperiodens udløb gennemføres der desuden kvalitative interviews, hvor følgende effekt- og resultatmål for brugernes deltagelse i projektet skal vurderes af repræsentanter for brugerne, medarbejderne i Brydehuset samt de frivillige tandlæger og tandplejere: Tandsundhed og tandplejevaner: Afhjælpning af smertegivende tilstande i mundhulen (palliativ indsats) Restaurering af tyggefunktion Restaurering af kosmetisk funktion af tandsættet Tilvænning til tandbehandling og reducering af evt. tandlægeangst Opbygning af vaner, der fører til regelmæssig tandpleje adfærd på private tandklinikker Forbedring af misbrugsbehandling (synergieffekt): Målgruppen er præget af misbrug af stoffer og alkohol. Det er velkendt, at et sådant misbrug kan dæmpe/fjerne smerter fra dårlige tænder mv. Når misbrugsbehandlingen lykkes, er det vigtigt, at fx tandsmerter fjernes. En tandplejemæssig indsats kan derfor være afgørende for: At undgå tilbagefald til misbrug. Psykosociale resultater: Det at have pæne tænder, så man tør vise sit ansigt og tør smile, medfører: Øget selvværd Styrkelse af social omgang med andre mennesker Side 7

8 Indflydelse på det generelle helbred: Når man tygger godt, spiser man mere lødig mad, hvilket medfører: Bedre fordøjelse med mindre forbrug af afføringsmedicin Bedring af det generelle helbred med mere overskud i hverdagen Jobmæssige resultater: Hvis man har lavt selvværd, er ked af at vise sit ansigt og ikke tør smile, er det en barriere, når man skal i gang med at søge job eller skal indsluses på arbejdsmarkedet. Det forventes, at en tandplejemæssig indsats for målgruppen vil: Bedre dennes muligheder over tid for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet Udover den åbenlyse menneskelige gevinst ved en forbedret tandstatus og generelt bedre sundhedstilstand er der et betydeligt økonomisk potentiale ved en sådan generel helbredsmæssig forbedring. Målgruppens træk på sundhedssystemets ydelser ligger nemlig markant over den øvrige befolknings forbrug af sundhedsydelser. Alene i den regionale del af sundhedssystemet var udgifterne pr person i 2011 gennemsnitligt 2½ gang større end for den øvrige befolkning i Ballerup. 2 På kort sigt kan denne effekt næppe måles, idet en succesfuld afrusning og tilbagevenden til en normaltilværelse formentlig også medfører andre træk på sundhedssystemet, idet der nu opdages og behandles sygdomme, som misbruget har medført. Men over længere tid forventes indsatsen at kunne give et mindre træk på sundhedssystemet. Udover de tidligere anførte effekt- og resultatmål kan en række procesmål opstilles, som der kan følges op på årligt og ved projektets afslutning. Ved projektstart og i resten af projektperioden er der konstant minimum 10 aktive tandlæger tilknyttet klinikken og meldt ind i foreningen for frivillige tandlæger og tandplejere. Der afvikles minimum 540 behandlinger/konsultationer på helårsbasis. I gennemsnit max én aflyst behandlingsdag pr. måned grundet afbud eller manglende tilslutning blandt de frivillige. Minimum 80 % i fremmøde blandt brugerne. Inden de første brugere påbegynder behandling i klinikken afholdes møde mellem klinikkoordinator, de frivillige tandlæger, en repræsentant fra Tandlægeskolen og den kommunale interne evaluator, hvor der træffes afgørelse om de praktiske foranstaltninger, der skal sikre, at den nødvendige dokumentation løbende finder sted. 7. Økonomi Dette afsnit beskriver de økonomiske forhold for tandklinikkens virke Anlægsbudget Ballerup Kommune stiller lokaler frit til rådighed for projektet. Lokalerne er i god stand, men skal indrettes, så de kan rumme en tandklinik med den rette ruminddeling og de nødvendige installationer. Ballerup Kommunes Center for Ejendomme har lavet et prisoverslag for tilretning af lokalerne i tæt samråd med den kommunale overtandlæge og Jørgen Lætgaard. Sidstnævnte har kunnet trække på sammenligningstal fra klinikkerne i København. Samme fagpersoner, bortset fra Jørgen Lætgaard, har bl.a. stået bag etableringen af det tværkommunale Center for Tandregulering, og det må derfor vurderes som et realistisk anlægsbudget. Pris kr. 2 Beregninger baseret på KØS-udtræk på CPR-numre fra Brydehuset. Side 8

9 Dertil kommer klinikudstyr til én klinik inkl. tandlægeunit, klinikskabe, kompressor, sugemotor, røntgen og scanner, autoklave, sterilisation, reception, IT m.v. Prisoverslaget er baseret på tilbud fra dentalvirksomhed og er gennemgået af overtandlægen og Jørgen Lætgaard. Pris kr. Der sigtes mod i første omgang at etablere én stol med mulighed for senere udvidelse, men lokalerne er klar til umiddelbar udvidelse, såfremt der kan findes finansiering hertil, og der samtidig er tilstrækkelig opbakning fra frivillige tandlæger. Etableringsomkostningerne finansieres af Region Hovedstadens pulje til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper Driftsomkostninger Jørgen Lætgaard har på baggrund af erfaringerne fra Mændenes Hjem og Koefoeds Skole og i samarbejde med overtandlægen fra Ballerup Kommune estimeret et realistisk driftsbudget til materialer og tandteknik til den forventede behandlingstyngde til i alt kr. årligt. Dertil kommer udgiften til en halvtidsmedarbejder i den administrative stilling på kr. årligt, samt overheadudgifter til revision, lønadministration, it-drift, licensudgifter til journalsystem m.v. for kr. årligt. På helårsbasis beløber dette sig til i alt kr., der finansieres satspuljemidler, jf. tilsagnsbrev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 5. juli Kommunen stiller lokalerne frit til rådighed og dækker således udgifter til husleje, el, vand, varme og rengøring. Desuden afholder kommunen alle udgifter til den opsøgende indsats, visitation, støttende indsats og udslusning, foruden den afsluttende slutrapportering. Eftersom tandlæger og tandplejere arbejder frivilligt og ulønnet medfinansierer de frivillige den store post, der hedder lønninger. Se driftsbudgettet yderligere beskrevet i bilag Fremtidig forankring Når projektperioden udløber med udgangen af 2015, og klinikken viser sig at have været den ventede succes, skal projektet selvsagt gerne fortsætte. Hvis det ikke fortsat er muligt at få pulje- eller fondsmidler til at dække størstedelen af driftsudgifterne, skal mulighederne afsøges for at opkræve en betaling fra brugernes bopælskommuner. I øjeblikket er størstedelen af brugerne fra Ballerup, men tendensen vil formentlig være, at en stadig større del vil komme fra andre kommuner. Senest et halvt år inden projektudløb, dvs. 1. juli 2015, skal der foreligge en plan for klinikkens fremtid. Styregruppen er ansvarlig herfor. 9. Bilagsoversigt Bilag 1: Økonomioversigt og forventet behandlingsudbud og efterspørgsel Bilag 2: Tidsplan Bilag 3: Samarbejdsaftale med repræsentant for de frivillige tandlæger, Jørgen Lætgaard. Side 9

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere:

DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere: DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere: - Projektprotokol for projekt om opsøgende tandpleje for en gruppe særlig socialt udsatte borgere i Helsingør kommune. - Litteraturgennemgang i forbindelse

Læs mere

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: 29.15.00-P20-1-15 Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere