Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: Dok.nr: Projektbeskrivelse Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte 1. Indledning Misbrugere er blandt samfundets svageste og mest udsatte grupper, hvilket i høj grad også kommer til udtryk via deres tandstatus. Misbrugerne selv er som oftest pinligt bevidste om, hvilket signal om lavstatus, deres misligholdte eller manglende tænder sender til omverdenen, men de kan hverken mobilisere de fornødne menneskelige eller økonomiske ressourcer til at gøre noget ved problemerne. Flere steder i landet har kommuner og frivillige kræfter i forening etableret tandklinikker for socialt udsatte, hvor eksempelvis misbrugere har haft mulighed for gratis at få behandlet deres tænder. Projekterne, som primært er drevet af frivillige og ulønnede tandlæger og tandplejere, har ifølge initiativtagerne været en succes. En højnelse af tandsundheden har virket som en løftestang for den generelle sundhedstilstand somatisk såvel som psykosocialt. Med et normalt tandsæt kan en normal tilværelse igen synes realistisk. De socialfaglige medarbejdere er dermed ikke i tvivl om, at en forbedret tandstatus for mange udsatte er den væsentligste enkeltstående mulighed for at højne deres generelle sundhedstilstand. I Ballerup Kommune har frivillige kræfter taget initiativ til, at der skal etableres en lignende frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte i Ballerup og omegnskommunerne. Initiativet bakkes op og medfinansieres af Ballerup Kommune. Derudover har Odontologisk Institut ved Københavns Universitet (Tandlægeskolen) givet tilsagn om at medvirke til dokumentation og evaluering. Nærværende projektbeskrivelse vil kort beskrive, hvordan tandklinikken tænkes etableret og drevet Kort om projektidéen Projektidéen er født af tandlæge Jørgen Lætgaard, der også var en af hovedkræfterne bag etableringen af de frivilligt drevne tandklinikker i Mændenes Hjem og på Koefoeds Skole i København. Kommunalpolitisk har idéen mødt stor opbakning og er således nævnt i servicestrategien, som er den politiske udmøntning af budgetaftalen for Her har en samlet kommunalbestyrelse tilkendegivet sit ønske om at undersøge,

2 hvordan kommunen kan understøtte etableringen af en frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte. Region Hovedstaden har i juni 2012 givet tilsagn om at finansiere etableringsomkostningerne. Endvidere er der opnået tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om satspuljemidler til at finansiere den løbende drift primært i form af en koordinerende klinikassistent samt materialeudgifterne til tandbehandlingerne. De frivillige tandlæger og tandplejere varetager vederlagsfrit selve tandbehandlingen, og kommunen udfører - via misbrugscenter Brydehuset - det opsøgende arbejde i forhold til målgruppen. Brydehuset støtter endvidere brugerne i at benytte behandlingstilbuddet og dukke op til behandlingerne, og kommunen stiller lokaler frit til rådighed. Hele indsatsen er desuden organisatorisk forankret i kommunens tandpleje. Endelig er der aftalt et samarbejde med Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, som bidrager til dokumentation og evaluering. 2. Formål Projektets formål er at etablere et tandplejetilbud, der væsentligt forbedrer tandsundheden og den almene sundhed hos socialt udsatte borgere, herunder borgere med et nuværende eller tidligere misbrug. 3. Målgruppe Målgruppen for tandklinikkens arbejde er voksne socialt udsatte med dårlig tandstatus. Udgangspunktet for indsatsen vil være misbrugere, som enten kommunens misbrugscenter Brydehuset eller Jobcenter Ballerup har kontakt til. Misbrugere og andre socialt udsatte er i høj grad kendetegnet ved misligholdte tænder og dårlig mundhygiejne. Det resulterer i mange smerter og tab af tyggeevne på grund af manglende eller svækkede tænder. Symptomerne dækkes ofte af misbrug, og de aktive misbrugere søger typisk først behandling, når smerterne er så voldsomme, at de er nødt til at gå på skadestuen, eller de via egen læge får penicillin for at slå infektionen ned. En egentlig tandbehandling får de typisk ikke foretaget, udover akut nødbehandling og akut smertelindring. Når misbrugere påbegynder afvænning, bliver det samtidig starten på en smertefuld proces, da deres rus-tilstand ikke længere slører smerterne i munden. Dermed er det ikke mindst personer, der er på vej ud af et misbrug, som kan have et akut behov for tandlægehjælp. Økonomisk befinder misbrugerne sig ofte i en situation, hvor de formelt set har en fin økonomi og derfor ikke er berettiget til kommunalt tilskud til behandlingen. De får typisk kontanthjælp eller er på anden vis på offentlig forsørgelse. Bopælen er ofte sofaen hos en ven, eller de er egentlig hjemløse, hvorfor de ikke formelt set har nogle boligudgifter og derved i lovgivningsmæssig forstand har en fin økonomi. Reelt skal de dog finansiere deres eventuelle fortsatte misbrug, betale gamle gældsposter osv. og har derved ikke reelt råd til at betale for tandbehandlinger. Skønt behovet åbenlyst er til stede, vil de som sagt ikke være berettiget til enkelttilskud til tandbehandlingen. Udover manglende økonomi til behandlingen er mange af misbrugerne desuden direkte flove over deres tænder og har ikke været til tandlæge i mange år. At gå ind til en almindelig tandlæge vil være alt for grænseoverskridende for mange af disse personer, ligesom det i sig selv også vil være udfordrende at overholde en tidsfastsat aftale som en tandlægetid. Side 2

3 Medarbejderne i Brydehuset vil derfor være meget opmærksomme på at støtte op om en frivilligt drevet tandklinik og hjælpe borgerne ind i klinikken såvel motivationsmæssigt som rent praktisk. Når misbrugerne guides ind på tandklinikken af personer, som de i forvejen kender og har tillid til, vil det kunne lade sig gøre at få kunder i butikken. Læs mere om Brydehusets indsats i afsnit 5.3. Fagpersonalet i Brydehuset, som betjener borgere fra såvel Ballerup som omegnskommunerne, har efter en gennemgang af deres brugergruppe vurderet, at de sammen med Ballerup Jobcenter aktuelt har kontakt til ca. 200 personer, som vil være relevante for et forløb på tandklinikken. Dvs. misbrugere med dårlig og plejekrævende tandstatus, som ikke har været til tandlæge i mange år, og som ikke selv har råd eller ressourcer til at få iværksat en tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Målgruppen falder simpelthen uden for de eksisterende strukturer, men har et stort behov for behandling. Udover de nuværende brugere i Brydehuset, hvoraf størstedelen har behov for den tandbehandling en frivilligt drevet klinik vil kunne tilbyde, vil der fortsat komme nye borgere til. Konkret forventes, at der i de kommende år modtages flere borgere fra andre kommuner, da Brydehuset tilbyder stadig flere specialiserede behandlingsforløb. Dermed er det ikke blot borgere fra Ballerup Kommune, der vil få gavn af klinikkens ydelser, men i stigende grad blive en regionalt dækkende klinik. Læs mere om den forventede efterspørgsel i bilag 1 (fane 2). 4. Om klinikken Dette afsnit omhandler klinikkens placering og indretning, åbningstid og ydelser. 4.1 Klinikkens placering og indretning Klinikken placeres i den tidligere skole, Parkskolen, som er beliggende centralt i Ballerup med fem minutters gang fra Ballerup Station, og fem-ti minutters gang fra Brydehuset. Konkrete lokaler er reserveret til projektet og er vurderet af de frivillige tandlæger som værende særdeles velegnede. Det har også været op til overvejelse, om der i stedet skulle anvendes en mobil løsning i form af en tandklinik i en bus. De frivillige tandlæger har imidlertid klart tilkendegivet, at faste lokaler vil give bedre arbejdsvilkår i form af bedre pladsforhold og bedre mulighed for at skabe et attraktivt fagligt og kollegialt miljø. Endelig har klinikkens placering på Parkskolen en god kobling til den kommunale forebyggende sundhedsindsats, idet Parkskolen også huser det kommunale Sundhedshus, hvis forskellige kost- og motionstilbud kunne være en oplagt del af en udslusning til et normalmiljø. Lokalerne på Parkskolen forventes installeret med én tandlægestol med dertilhørende udstyr og teknik. Der er mulighed for på sigt at udvide med yderligere en patientstol, hvilket kan sikre, at den forventede stigende efterspørgsel i højere grad kan imødekommes, samt yderligere forstærke oplevelsen af et fagligt miljø. Udover rum til tandlægestol samt mødelokale (der potentielt kan inddrages til eventuel udvidelse med tandlægestol nr. 2) er der plads til en lille reception med tilhørende venteplads. Der er adgang til toilet umiddelbart uden for tandklinikkens lokaler Åbningstid Der sigtes fra start mod en åbningstid på tandklinikken på minimum 3 x 3 timer om ugen. Der vil afhængig af opbakningen fra de frivillige tandlæger og tandplejere Side 3

4 være muligt med yderligere åbningstid. De foreløbige tilbagemeldinger fra de frivillige kræfter tyder på, at klinikken kan have åbent mere end 3 X 3 timer om ugen. Klinikken og alt nødvendigt udstyr bliver installeret i oktober-december Klinikken forventes at åbne for de første patienter primo 2013 og som minimum være i drift frem til udgangen af Klinikkens ydelser De primære tandlægeydelser i klinikken vil være: Afhjælpning af smertegivende tilstande i tænder ved: Ekstraktion af tænder Operativ fjernelse af tænder og rødder Endodontisk behandling af tænder Restaurering af tandsæt herunder vedligeholdelsesfase: Tilvænning til tandbehandling Kariesbehandling med fyldning Parodontal behandling Protetisk behandling (aftagelig protetik) Plastkroner Forebyggende tandpleje: Fluorbehandling af tænder Instruktion i tandbørstning, tandtråd (særlig vægt på regelmæssig tandbørstning) Kostvejledning For alle brugere af klinikken planlægges et opfølgende besøg på tandklinikken ½-1 år efter endt behandlingsforløb. Dette giver dels god mulighed for at dokumentere en varig effekt af behandlingsindsatsen, dels vil opfølgningen være et vigtigt skridt til motivering til regelmæssig tandpleje på private tandklinikker. Denne udslusning til privatpraktiserende tandlæger vil Brydehusets medarbejdere også bistå med. 5. Organisering Dette afsnit omhandler organiseringen af arbejdet på og omkring klinikken. De væsentlige aktører er den frivillige arbejdskraft, en lønnet klinikkoordinator, Brydehuset (opsøgende arbejde, visitation, støtte til brugerne før, under og efter behandlingsforløb) samt Odontologisk Institut (evaluering og dokumentation) Den frivillige arbejdskraft Klinikken bygger på frivillig arbejdskraft fra tandlæger og tandplejere. Med tre ugentlige åbningsdage giver det månedligt ca vagter, der skal dækkes af frivillige. Ud fra en forventning om, at halvdelen af de frivillige tandlæger vil melde sig til to vagter om måneden, og den anden halvdel én vagt om måneden, skal der løbende være tilknyttet ca. 10 frivillige tandlæger (inkl. 1-2 i reserve) samt gerne ca. 5 tandplejere, som kan varetage den mere forebyggende del af behandlingen sideløbende med tandlægen. En række tandlæger har allerede tilkendegivet deres interesse for at bidrage til projektet. Dette gælder både tandlæger fra Jørgen Lætgaards netværk, heraf flere pensionerede tandlæger, samt tandlæger og plejere fra den kommunale tandpleje. Side 4

5 Der vurderes således at være tilstrækkelig opbakning til den planlagte indsats og formentlig også til mere end de 3x3 timer om ugen, som var den oprindelige plan. Der skal etableres en forening for alle de frivillige. I regi af denne forening organiserer de frivillige tandlæger selv fordelingen af vagter. Den ansatte klinikkoordinator vil være den faste garant for, at der er styr på tingene og sat navn på alle vagter Klinikkoordinator og organisatorisk forankring Udover de frivillige tandlæger og plejere skal der være en lønnet klinikkoordinator (ca. halvtidsansat klinikassistent), der skal tage sig af den løbende drift, herunder booking af behandlingstider, bestilling af varer, bogføring, koordinering mellem frivillige, brugere og de kommunale understøttende enheder m.v. Der søges en selvstændig og robust person, som kan være den gennemgående figur for de mange involverede aktører. Indsatsen forankres i den kommunale tandpleje, idet at klinikkoordinatoren får ansættelse i den kommunale tandpleje med reference direkte til overtandlægen. I den kommunale tandpleje er i forvejen henholdsvis børne-, omsorgs- og ældretandpleje, og overtandlægen er desuden leder for det tværkommunale Center for Tandregulering. Øverste projektansvarlige i Ballerup Kommune vil være chefen for Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvorunder både Brydehuset, Tandplejen og Jobcentret hører. Styregruppen, som minimum mødes én gang årligt, har deltagelse af: - Chefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse (stillingen pt. vakant. Varetages derfor indtil videre af direktør Mette Mortensen) - Lederen af misbrugscentret Brydehuset, Ann Dorte Ahrenskjær - Lederen af den kommunale Tandpleje, Bjarne Nørtov - Formanden for foreningen af frivillige tandlæger og tandplejere Klinikkoordinator deltager som sekretær på styregruppemøderne Visitation og den understøttende kommunale indsats Kommunen bidrager først og fremmest via Brydehuset med en række elementer til klinikkens daglige arbejde. Brydehusets medarbejdere vil være opsøgende i forhold til de misbrugere, der har behov for akut tandbehandling. Dette gælder såvel sundhedspersonale, socialpædagoger, psykologer m.v., som har den næsten daglige kontakt med brugerne af huset, men også de gadeplansarbejdere, der møder misbrugerne, hvor de holder til rundt omkring i lokalområdet. Det vil således ikke alene være de borgere, som selv er motiveret for at modtage tandbehandling, der kommer i betragtning, men medarbejderne vil være opsøgende og forsøge at guide alle relevante personer ind i tilbuddet. Jobcenter Ballerup vil også, i det omfang sagsbehandlerne kommer i kontakt med relevante brugere af klinikken, formidle kontakten til Brydehuset. For at kunne styre adgangen til klinikken oprettes en visitation, der skal sikre, at det er borgerne med størst behov, som får adgang til klinikken. Visitationen, der foretages af Brydehusets sygeplejersker (med mulighed for sparring hos Brydehusets læge og de frivillige tandlæger), forventes at tage udgangspunkt i følgende kriterier blandt de borgere, som er inden for målgruppen: Side 5

6 Smerter/ubehag Visuelt dårligt eller manglende tandsæt Social anamnese Økonomi Særligt i tandklinikkens første periode skal der prioriteres blandt de potentielle brugere, idet efterspørgslen fra de 200 potentielle brugere, som der aktuelt er kendskab til, langt vil overstige udbuddet af behandlingstimer. Når den enkelte person er motiveret til at modtage tandbehandling og har fået en tid på klinikken, sørger Brydehusets personale for at minde om aftalen, og hvis det er nødvendigt følger den enkelte bruger hen til klinikken. Erfaringsmæssigt vil klinikkens brugere typisk skulle modtage flere tandbehandlinger, og personalet vil sørge for, at de ikke mister lysten eller bliver bange undervejs inden en fortsat behandling. Endelig vil Brydehuset bistå med udslusningen til privatpraktiserende tandlæger, så brugerne kommer tilbage i det normalsystem, som de ikke har været en del af i mange år Dokumentation og evaluering For at sikre en kvalificeret evaluering af den tandlægefaglige del af projektet er der rettet henvendelse til Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, i daglig tale Tandlægeskolen. Der er derved opnået tilsagn fra Tandlægeskolen om at indgå i den tandlægefaglige del af dokumentations- og evalueringsindsatsen. 1 Tandlægeskolens forskere får dermed adgang til de indsamlede tandlægefaglige data og journaler. Samarbejdet og den præcise indsats skal beskrives yderligere, men der lægges op til, at der foretages en klinisk odontologisk undersøgelse fra start (baseline), hvor følgende oplysninger på basis af standardiserede registreringsmetoder indhentes: a) Tandstatus b) Cariesforekomst (DMFS) c) Caries behandlingsbehov (tandbehandling, forebyggelse) d) Parodontal tilstand og behandlingsbehov e) Forekomst af aftagelige tandproteser f) Behov for protetisk behandling g) Slimhindelidelser h) Bidfunktionsrelaterede symptomer Samme undersøgelse gennemføres for alle brugere af klinikken ved det opfølgende tandeftersyn ½-1 år efter afsluttet behandlingsforløb. I den kliniske undersøgelse vil undersøgerne (behandlerne) blive kalibreret af en erfaren epidemiolog med henblik på at sikre kontrol af reliabilitet og sikring af registreringsniveau. Det er endvidere planen at gennemføre interviews med et udsnit af brugerne, hvilket vil omfatte spørgsmål om social og demografisk baggrund herunder jobsituation, sundhedsadfærd, tidligere og nuværende, alment helbred og sygelighed herunder type og omfang af stofmisbrug, sygdomsadfærd og sygdomskonsekvenser. Herudover vil interviewet indeholde en række odontologiske spørgsmål, som vil omfatte: a) Egen vurdering af tandstatus b) Besøgsvaner hos tandlæge gennem de seneste 5 år c) Forbrug af tandlægeydelser 1 En formel kontrakt med universitetet er under udarbejdelse. Side 6

7 d) Viden og holdning i relation til tænder, tandsygdomme og tandpleje e) Egen omsorg/tandplejevaner samt kostvaner i relation til orale sygdomme Spørgsmålene i interviewet vil omfatte såvel åbne som lukkede spørgsmål. Pilotundersøgelse gennemføres med henblik på at sikre høj grad af validitet og reliabilitet. Ved projektperiodens afslutning (udgangen af 2015) vil der udover den tandlægefaglige evaluering, foretages en slutrapportering, der fokuserer på de organisatoriske forhold; indeholder essensen af den tandlægefaglige evaluering; og forholder sig til nedenstående supplerende effekt-, resultat- og procesmål. Slutrapporteringen udarbejdes af en intern kommunal konsulent. 6. Effekt- og resultatmål Den opsøgende og behandlende tandplejeindsats forventes at fremme målgruppens tandsundhed og generelle sundhed - og dermed også livskvalitet. Dette forventes ovenstående registreringer at kunne påvise, idet baseline-undersøgelsen sammenholdes med tilstanden ved det planlagte opfølgningseftersyn ½-1 år efter endt behandlingsforløb. Det er dog meget vanskeligt på forhånd at opstille SMART e mål for, i hvilket omfang indsatsen kan forbedre brugernes tandsundhed og generelle sundhed. Dertil mangler et dokumenteret sammenligningsgrundlag fra lignende projekter. I Mændenes Hjem og på Koefoeds Skole er der eksempelvis ikke gennemført systematisk opfølgende tandeftersyn. Netop for bedre at kunne vurdere den tandlægefaglige og sundhedsmæssige effekt er der etableret samarbejde med Tandlægeskolen, og der er aftalt et opfølgende tandeftersyn ½-1 år efter endt behandlingsforløb for alle patienter. Ved projektperiodens udløb gennemføres der desuden kvalitative interviews, hvor følgende effekt- og resultatmål for brugernes deltagelse i projektet skal vurderes af repræsentanter for brugerne, medarbejderne i Brydehuset samt de frivillige tandlæger og tandplejere: Tandsundhed og tandplejevaner: Afhjælpning af smertegivende tilstande i mundhulen (palliativ indsats) Restaurering af tyggefunktion Restaurering af kosmetisk funktion af tandsættet Tilvænning til tandbehandling og reducering af evt. tandlægeangst Opbygning af vaner, der fører til regelmæssig tandpleje adfærd på private tandklinikker Forbedring af misbrugsbehandling (synergieffekt): Målgruppen er præget af misbrug af stoffer og alkohol. Det er velkendt, at et sådant misbrug kan dæmpe/fjerne smerter fra dårlige tænder mv. Når misbrugsbehandlingen lykkes, er det vigtigt, at fx tandsmerter fjernes. En tandplejemæssig indsats kan derfor være afgørende for: At undgå tilbagefald til misbrug. Psykosociale resultater: Det at have pæne tænder, så man tør vise sit ansigt og tør smile, medfører: Øget selvværd Styrkelse af social omgang med andre mennesker Side 7

8 Indflydelse på det generelle helbred: Når man tygger godt, spiser man mere lødig mad, hvilket medfører: Bedre fordøjelse med mindre forbrug af afføringsmedicin Bedring af det generelle helbred med mere overskud i hverdagen Jobmæssige resultater: Hvis man har lavt selvværd, er ked af at vise sit ansigt og ikke tør smile, er det en barriere, når man skal i gang med at søge job eller skal indsluses på arbejdsmarkedet. Det forventes, at en tandplejemæssig indsats for målgruppen vil: Bedre dennes muligheder over tid for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet Udover den åbenlyse menneskelige gevinst ved en forbedret tandstatus og generelt bedre sundhedstilstand er der et betydeligt økonomisk potentiale ved en sådan generel helbredsmæssig forbedring. Målgruppens træk på sundhedssystemets ydelser ligger nemlig markant over den øvrige befolknings forbrug af sundhedsydelser. Alene i den regionale del af sundhedssystemet var udgifterne pr person i 2011 gennemsnitligt 2½ gang større end for den øvrige befolkning i Ballerup. 2 På kort sigt kan denne effekt næppe måles, idet en succesfuld afrusning og tilbagevenden til en normaltilværelse formentlig også medfører andre træk på sundhedssystemet, idet der nu opdages og behandles sygdomme, som misbruget har medført. Men over længere tid forventes indsatsen at kunne give et mindre træk på sundhedssystemet. Udover de tidligere anførte effekt- og resultatmål kan en række procesmål opstilles, som der kan følges op på årligt og ved projektets afslutning. Ved projektstart og i resten af projektperioden er der konstant minimum 10 aktive tandlæger tilknyttet klinikken og meldt ind i foreningen for frivillige tandlæger og tandplejere. Der afvikles minimum 540 behandlinger/konsultationer på helårsbasis. I gennemsnit max én aflyst behandlingsdag pr. måned grundet afbud eller manglende tilslutning blandt de frivillige. Minimum 80 % i fremmøde blandt brugerne. Inden de første brugere påbegynder behandling i klinikken afholdes møde mellem klinikkoordinator, de frivillige tandlæger, en repræsentant fra Tandlægeskolen og den kommunale interne evaluator, hvor der træffes afgørelse om de praktiske foranstaltninger, der skal sikre, at den nødvendige dokumentation løbende finder sted. 7. Økonomi Dette afsnit beskriver de økonomiske forhold for tandklinikkens virke Anlægsbudget Ballerup Kommune stiller lokaler frit til rådighed for projektet. Lokalerne er i god stand, men skal indrettes, så de kan rumme en tandklinik med den rette ruminddeling og de nødvendige installationer. Ballerup Kommunes Center for Ejendomme har lavet et prisoverslag for tilretning af lokalerne i tæt samråd med den kommunale overtandlæge og Jørgen Lætgaard. Sidstnævnte har kunnet trække på sammenligningstal fra klinikkerne i København. Samme fagpersoner, bortset fra Jørgen Lætgaard, har bl.a. stået bag etableringen af det tværkommunale Center for Tandregulering, og det må derfor vurderes som et realistisk anlægsbudget. Pris kr. 2 Beregninger baseret på KØS-udtræk på CPR-numre fra Brydehuset. Side 8

9 Dertil kommer klinikudstyr til én klinik inkl. tandlægeunit, klinikskabe, kompressor, sugemotor, røntgen og scanner, autoklave, sterilisation, reception, IT m.v. Prisoverslaget er baseret på tilbud fra dentalvirksomhed og er gennemgået af overtandlægen og Jørgen Lætgaard. Pris kr. Der sigtes mod i første omgang at etablere én stol med mulighed for senere udvidelse, men lokalerne er klar til umiddelbar udvidelse, såfremt der kan findes finansiering hertil, og der samtidig er tilstrækkelig opbakning fra frivillige tandlæger. Etableringsomkostningerne finansieres af Region Hovedstadens pulje til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper Driftsomkostninger Jørgen Lætgaard har på baggrund af erfaringerne fra Mændenes Hjem og Koefoeds Skole og i samarbejde med overtandlægen fra Ballerup Kommune estimeret et realistisk driftsbudget til materialer og tandteknik til den forventede behandlingstyngde til i alt kr. årligt. Dertil kommer udgiften til en halvtidsmedarbejder i den administrative stilling på kr. årligt, samt overheadudgifter til revision, lønadministration, it-drift, licensudgifter til journalsystem m.v. for kr. årligt. På helårsbasis beløber dette sig til i alt kr., der finansieres satspuljemidler, jf. tilsagnsbrev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 5. juli Kommunen stiller lokalerne frit til rådighed og dækker således udgifter til husleje, el, vand, varme og rengøring. Desuden afholder kommunen alle udgifter til den opsøgende indsats, visitation, støttende indsats og udslusning, foruden den afsluttende slutrapportering. Eftersom tandlæger og tandplejere arbejder frivilligt og ulønnet medfinansierer de frivillige den store post, der hedder lønninger. Se driftsbudgettet yderligere beskrevet i bilag Fremtidig forankring Når projektperioden udløber med udgangen af 2015, og klinikken viser sig at have været den ventede succes, skal projektet selvsagt gerne fortsætte. Hvis det ikke fortsat er muligt at få pulje- eller fondsmidler til at dække størstedelen af driftsudgifterne, skal mulighederne afsøges for at opkræve en betaling fra brugernes bopælskommuner. I øjeblikket er størstedelen af brugerne fra Ballerup, men tendensen vil formentlig være, at en stadig større del vil komme fra andre kommuner. Senest et halvt år inden projektudløb, dvs. 1. juli 2015, skal der foreligge en plan for klinikkens fremtid. Styregruppen er ansvarlig herfor. 9. Bilagsoversigt Bilag 1: Økonomioversigt og forventet behandlingsudbud og efterspørgsel Bilag 2: Tidsplan Bilag 3: Samarbejdsaftale med repræsentant for de frivillige tandlæger, Jørgen Lætgaard. Side 9

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Vi giver den en tand til i København.

Vi giver den en tand til i København. Vi giver den en tand til i København. Dette projekt retter sig mod voksne socialt udsatte borgere som i daglig tale kategoriseres som hjemløse og som i en eller anden udstrækning benytter sig af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget Opsøgende tandpleje til særligt udsatte borgere 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 Drift 630 630 630 630 Anlæg Finansiering I alt 630 630 630 630 Resume: Etablering af et opsøgende tandplejetilbud for særligt

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere:

DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere: DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere: - Projektprotokol for projekt om opsøgende tandpleje for en gruppe særlig socialt udsatte borgere i Helsingør kommune. - Litteraturgennemgang i forbindelse

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet Projektbeskrivelse Daglejerprojektet 7. oktober 2005 v. Mette Meilandt Projektet skal afprøve daglejerarbejde som et tilbud om arbejdsmarkedstilknytning for udsatte grønlændere. Da Daglejerprojektet er

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Marts 2015. Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Børge Hede

Marts 2015. Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Børge Hede Marts 2015 Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Børge Hede Baggrund Socialt udsatte borgere har generelt en ringere almen sundhedstilstand end den øvrige

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Muligheder for forbedret tandplejeindsats til socialt udsatte i Haderslev Kommune

Muligheder for forbedret tandplejeindsats til socialt udsatte i Haderslev Kommune Muligheder for forbedret tandplejeindsats til socialt udsatte i Haderslev Kommune Indhold A. Indledning, læsevejledning og konklusion B. Beskrivelse af nuværende muligheder for offentlig støtte til socialt

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: 29.15.00-P20-1-15 Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere