flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm"

Transkript

1 Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes synonymt. Plastretinerede broer kan defineres som broer, der cementeres med plastcement til en tandoverflade, primært emaljen, som er blevet ætset for at give mekanisk retention af plastcementen. Med de nyere teknikker udnytter man også binding til dentin. Ved de tidligste ætsbroer blev der kun foretaget minimal præparation og primært i emalje. Med de nutidige teknikker udføres ofte egentlige præparationer på bropillerne. Fordybninger og furer, som præpareres i bropillerne, vil da hyppigt ekstenderes ind i dentinen. Sammenlignet med konventionelle broer med fuldkrone-præparation vil der dog være tale om begrænsede indgreb på tandsubstans og dermed mindre traumer. Provisoriske og permanente ætsbroer I takt med at flere undersøgelser har vist god prognose for plastretinerede broer, er indikationsområdet også blevet øget 1,2, men ligesom det også gælder andre protetiske rekonstruktioner, bliver ikke alle ætsbroer siddende livslangt. Prognosen er afhængig af en række faktorer som bl.a. relaterer sig til udformningen af broen. Det er derfor relevant at opdele ætsbroer i provisoriske og permanente. De provisoriske ætsbroer anvendes, som navnet antyder, som Odontologi 2005 Munksgaard Danmark, København

2 midlertidig erstatning i et område, hvor en anden protetisk behandling fx en implantatbehandling er i gang eller planlagt. Princippet for de provisoriske ætsbroer er ingen eller minimal præparation af nabotænderne. Præparation udføres primært for at få plads til retentionsvingerne i de tilfælde, hvor disse ikke kan placeres uden okklusionskontakt. Retentionsvingernes ekstension og overfladebehandling afhænger af behovet for retention set i relation til den provisoriske periode. De permanente ætsbroer udformes med henblik på at blive siddende så lang tid som muligt. Dette kræver øget retention, hvorfor præparation af bropillerne er nødvendig, ligesom en sufficient overfladebehandling af brostellets retinerende flader er vigtig. Rochettebro Denne type ætsbro blev beskrevet af den franske tandlæge Alain Rochette i Den er karakteriseret ved perforerede retentionsvinger, hvor hullerne er let koniske med den mindste diameter ind mod tandfladen. Der bliver ikke foretaget nogen overfla- Figur 1. Rochettebro set fra palatinalsiden. 160

3 debehandling af metalstellet, hvorfor retentionen beror på, at plastcementen udfylder hullerne og bindes til den ætsede emaljeoverflade på bropillerne. Broerne anvendes i dag som provisoriske broer (Figur 1). Rochettebroer fremstilles i en krom-kobolt legering, og pontics udformes typisk i akryl. Fordelene ved denne ætsbrotype er, at de er enkle at fremstille, enkle at fjerne og lette at recementere, samt at de kan beslibes. Fiberforstærket ætsbro I den nyere tid er der sket en udvikling inden for de fiberforstærkede materialer. Der har været afprøvet en lang række fibre til forstærkning af plastmaterialer fx silaniserede E-glas fibre, UHMW polyethylene fibre, aramid fibre og carbon-grafit fibre 3. De fiberforstærkede materialer kan kategoriseres efter type og orientering af fibre. Dette har, ligesom håndteringen af materialerne, stor betydning for en fiberforstærket bros fysiske egenskaber. Nogle af de meste anvendte fibermaterialer har glasfibrene Figur 2. Fiberforstærket ætsbro set fra facialfladen. Broen anvendes som provisorium i forbindelse med en implantatbehandling. 161

4 indlagt i BIS-GMA og PMMA (Stick TM og everstick ). Materialerne kan anvendes direkte på klinikken eller ved indirekte teknik, hvor laboratoriet fremstiller ætsbroen (Figur 2). Der foreligger ikke kliniske langtidsundersøgelser af disse fiberforstærkede ætsbroer, hvorfor typen stadig må kategoriseres som en provisorisk ætsbro. Marylandbro Dette er den klassiske permanente ætsbro, opkaldt efter Tandlægeskolen ved Maryland Universitet 4. Ved den traditionelle Marylandbro udføres en såkaldt wrap-around præparation, hvor brostellet omslutter periferien af ankertanden i mere end 180 o (Figur 3). Herved kan broen kun fjernes i aksial retning. På den approksimalflade, der vender væk fra det tandløse område, føres præparationen så langt ind som muligt uden at komme i konflikt med kontaktpunktet. Mod det tandløse område må præparationen normalt føres ud til facialfladen for at opnå den primære sta- Figur 3. Marylandbro med wrap-around præparation set fra palatinalsiden. Stellet er fremstillet i en krom-kobolt legering med påbrændt porcelæn på pontics. 162

5 bilitet. I mellem disse to yderpunkter præpareres der svarende til tandens orale prominens, således at broankret får en oral vinge af 2-3 mm højde. For at undgå, at broen kan blive apikalt displaceret, præpareres der til en okklusal støtte. Brostellet bliver fremstillet i en uædel legering i Norden normalt en krom-kobolt legering. Afhængigt af metallegeringen kan pontics udføres i porcelæn eller et komposit materiale. Fordelen ved at anvende pontics af porcelæn er bedre farvestabilitet, glat- A B Figur 4. Ætsbro med stel i en krom-kobolt legering set palatinalt fra efter cementering (A). De retinerende flader var blevet elektrolytisk ætset før cementering (B). 163

6 tere overfladestruktur, større slidstyrke og generelt bedre æstetik. Pontics fremstillet i plast giver andre fordele, idet materialet er billigere og lettere at reparere end porcelæn. De flader af brostellet, der skal give retentionen, ætses elektrolytisk 4. Herved fremkommer der små ujævnheder i metallet, der giver en mekanisk retention af plastcementen (Figur 4). Overfladebehandling af brostellets retinerende flader Plastcementens retention til brostellet er en væsentlig forudsætning for en god prognose af en plastretineret bro. En lang række forskellige metoder til behandling af metaloverfladen er blevet udviklet. Ud over at skabe en god binding er det vigtigt, at metoden ikke kræver for meget plads. Til uædle legeringer er den mest anvendte metode elektrolytisk syreætsning. Teknikken udføres typisk med saltsyre og er specifik for forskellige legeringer. Ved ædle legeringer er ætsning ikke muligt, hvorfor andre metoder må anvendes. Plastcement kan binde kemisk til en silaniseret metaloverflade. Silanisering kan foretages på forskellig vis 5. En af de mest brugte metoder er Silicoating, omend metoden er blevet ændret radikalt gennem tiden. Væsentlige karakteristika er dog, at metalstellet først sandblæses og at silikaten påføres med termisk teknik (varmebehandling) efterfulgt af en silanisering. Metoden adskiller sig derfor væsentligt fra de teknikker, hvor der silaniseres ved stuetemperatur uden forudgående silikatisering. En anden silaniseringsmetode er Rocatec -systemet, hvor silikatdækkede aluminium-oxid partikler anvendes til sandblæsning af overfladen. Under den herved fremkomne varmeudvikling adhærerer silikaten til metaloverfladen, og med den efterfølgende silanisering opnås en kemisk binding til plastmaterialet. Efter silanisering af overfladen skal broen cementeres relativt hurtigt (inden for ca. 20 min.). Hvis broen ikke skal cementeres umiddelbart, eller hvis man ønsker, at den skal kunne prø- 164

7 ves i munden inden cementering, skal der yderligeres påføres et lag plast. Dette lag kan optage en del plads. Uden dette plastlag, kræver silanisering ingen plads, tværtimod, da metalstellet er blevet sandblæst før behandlingen. Ved ædle legeringer er sukkerkrystalmetoden 6 velegnet til områder, hvor der er god plads, som fx på posteriore tænder med indlægspræparationer. Ved denne metode bliver der pålagt sukkerkrystaller på modellen svarende til præparationen. Dernæst bliver brostellet opmodelleret oven på krystallerne. Efter at krystallerne er blevet opløst i vand, findes i stedet underskæringer i voksen svarende til de forsvundne krystaller. Disse underskæringer genfindes i den færdige støbning. Ved denne metode opnås en rent mekanisk binding mellem plast og metal. Fortinning er ligeledes en overfladebehandling som kan anvendes på guldlegeringer. Ved fortinningen udfældes et tyndt lag tinkrystaller på metaloverfladen og giver en mikromekanisk binding til plast. I en undersøgelse af Behr et al. 2 blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem overfladebehandling og holdbarhed af ætsbroer behandlet med fire forskellige overfladeteknikker (Rocatec, Silicoater, sandblæsning og elektrokemisk syreætsning). Den eneste faktor, som havde væsentlig indflydelse på holdbarheden, var omfanget af præparationen. Præparation af bropillerne En god prognose for en plastretineret bro opnås kun, når der er en god retention. Det kræver, at bropillerne er præpareret således, at broen har en entydig indskudsretning på den enkelte ankertand 2. Præparationselementerne er dermed i stand til at opfange de kraftpåvirkninger, som broen udsættes for. Præparationerne i ovennævnte undersøgelse af Behr et al. 2 bestod anteriort af mindst én approximalt placeret fure og et stifthul mindst 1 mm dybt på hver bropille. Posteriort havde man an- 165

8 Figur 5. Ætsbropræparation på hjørnetand udført med to approximale furer og en hylde med en kugleformet fordybning svarende til turberculum. vendt det klassiske wrap-around design suppleret med boksformede okklusale støtter lingvalt og approximalt. På de to Tandlægeskoler i Danmark foretrækker man ved fortandspræparationer at anvende furer på begge approximale flader og svarende til tuberculum at lave en hylde evt. med et stifthul eller en fordybning (Figur 5). Hylden eller fordybningen skal modvirke en apikal displacering af broen. Som det ses på figuren, præpareres der i hele den cervikale del af bropillens linguale emalje til ca. 0,5 mm dybde, så der skabes plads til retentionsvingerne. Gingivalt tilstræbes det, at præparationen udstrækkes til ca. 0,5-1 mm supragingivalt. Udstrækningen approximalt tilstræber en omslutning på 180 o, hvis kosmetikken tillader det. Præparationen afsluttes normalt i en afstand fra incisalkanten på ca. 2 mm afhængigt af bropillens højde og gennemskinnelighed. Jo større udstrækning af de retinerende flader desto bedre retention Retentionselementerne og deres placering er centrale for at opnå horisontal og vertikal låsning af ætsbroen. I de posteriore regioner kan indlægspræparationer med fordel anvendes i stedet for den klassiske Maryland wrap-around design (Figur 6). 166

9 Figur 6. Plastretineret indlægsbro. Præparationerne ses på model (A) ud over skivepræparationen på distalfladen af den oprindeligt intakte præmolar er der præpareret en fure for at forøge broens stivhed. Broen set okklusalt (B) og facialt (C) fra 15 år efter cementering. A B C Valg af metal Plastretinerede broer kan fremstilles både i ædle og uædle legeringer. Fordelen ved at anvende uædle legeringer kan kort beskrives ved disses store stivhed. Dette kan i særdeleshed være en fordel i overkæbefronten, hvor det kan være vanskeligt at skaffe den fornødne plads ved præparation af bropillerne. Det kan derfor også være nødvendigt med en beslibning af antagonisterne. Anvendelse af uædle legeringer er dog også forbundet med nogle ulemper. Mange af de uædle legeringer er ikke beregnet til por- 167

10 celænspåbrænding, og ved de, der er, er der ofte rapporteret om problemer med misfarvning og/eller affrakturering af porcelæn. Derfor anvendes uædle legeringer ofte med plastfacader på pontics. Inden for de senere år er anvendelse af titanlegeringer også kommet på tale. Støbeteknik og påbrænding af porcelæn er stadig forbundet med problemer ved anvendelse af titanlegeringer. I situationer med specielt dårlige pladsforhold bør man vælge titan eller en uædel legering pga. den væsentligt større styrke og stivhed. Valg af plastcement Der er blevet udviklet særlige cementer til anvendelse i forbindelse med plastretinerede broer. Disse er alle to-komponent cementer, da afbinding ved hjælp af lys ikke kan forventes under et metalstel. Nogle cementer er dog dual-cementer, og man er således i stand til at lys-polymerisere overskuddet af cement. Der sker konstant en stor udskiftning af cementer på markedet, ligesom cementerne ofte bliver modificeret. Det er derfor ikke muligt på kvalificeret vis at anbefale bestemte cementer. Det er vigtigt, at den brugsanvisning, der medfølger den enkelte cement, nøje følges. Visse af systemerne indeholder foruden den sædvanlige base også en opak base, der skal anvendes ved meget transparente tænder for at mindske gennemskin af metallet. Plastretinerede indlægsbroer i posteriore tænder Den orale vinge, som forekommer på den traditionelle Marylandbro på posteriore tænder generer ofte patientens tunge og kan samtidigt virke plakretinerende, da den prominerer i forhold til den oprindelige tands facon. For at undgå de orale vinger på posteriore tænder udvikledes på Tandlægeskolen i Århus en alternativ type plastretineret bro til posteriore tænder, hvor de reti- 168

11 nerende elementer er små indlæg. Disse broer er særdeles velegnede, når der er mindre fyldninger eller cariesangreb tilstede i ankertænderne, men kan også anvendes på intakte tænder. Præparationen udføres stort set som normalt til indlæg uden overdækning af cuspides (se Figur 6). Alle underskæringer langs den ydre præparationsgrænse fjernes, hvorimod eventuelle underskæringer i præparationens indre efterlades, da de kan forøge retentionen rent mekanisk efter at være udfyldt med plastcement. Ved denne form for præparation fremkommer retentionen primært ved binding til dentin kombineret med en mekanisk låsning. Konstruktionen giver et kosmetisk gunstigt resultat, samtidigt med at indgrebet på bropillerne er begrænset. Resultaterne efter fem år er publiceret 1. Brostellet blev støbt i en højædel guldlegering og påbrændt med porcelæn. Der blev benyttet en af tre metoder til at skabe binding til metalstellet 1) Silicoater 2) sukkerkrystalmetoden og 3) fortinning. I alt blev der fremstillet 51 broer. Efter fem år var ingen af de 24 silaniserede broer eller de fremstillet med sukkerkrystalmetoden (13 broer) mistet, medens to af 14 fortinnede broer var blevet omlavet. Efter ti år var i alt 10 broer mistet, hvilket giver en overlevelse på 80,4% (41/51) over ti år, eller et gennemsnitligt svigt pr. år på ca. 2%. Prognosen Der er meget stor variation i de tal, der opgives som overlevelsen af ætsbroer. I en review artikel 7 refereres 43 artikler med årlige løsningsrater fra 0,7% til 40,9%. Der er en tendens til, at tidlige undersøgelser, hvor præparationen var begrænset, og udviklingen af plastcement ikke var kommet så langt, angiver større løsningsrater end nyere undersøgelser specielt for posteriort placerede ætsbroer 8. På Tandlægeskolen i København har studenterne fra 1999 til 2004 fremstillet i alt 141 ætsbroer, hvoraf de ni er registreret som løsnede. Alle ætsbroerne er fremstillet som Marylandbroer. 169

12 Der foreligger nogle publikationer med gode resultater på 2- leds ætsbroer, dvs. ekstentionsbroer med kun en bropille 9. Specielt lader dette sig gøre i situationer, hvor det er en lateral, der skal erstattes, og hjørnetanden kan anvendes som bropille. Fordelene ved kun at anvende én frem for to bropiller er indlysende. Udover den mindre præparation, gunstige tryk/træk forhold samt lettere løsningsdiagnostik undgås det kosmetisk uheldige gråskær på den centrale bropille. Dette har for anteriore ætsbroer med metalskelet ofte været rapporteret som et problem 9. Ætsbroer i relation til andre behandlinger Hos den voksne patient vil der normalt kun være to realistiske alternativer til en ætsbro, nemlig en konventionel bro eller en enkelttands-implantatkrone. Hos patienter med intakte eller næsten intakte nabotænder til et lille tandløst område (en tand mangler) vil en plastretineret bro være et mere oplagt valg end en konventionel bro med fuldkronepræparationer. Hvis retentionsarealet derimod er lille som følge af, at bropillerne er destruerede, eller kronehøjden er lille, er det vanskeligt at skabe tilstrækkelig retention med den plastretinerede teknik, hvilket taler for at vælge en konventionel bro. Hos patienter med kraftig okklusion/artikulation, eller når pontics bliver større end en tandbredde, vil belastningen tale for at vælge en konventionel bro. I situationer med diastemata, afvigende tandstilling eller afvigende morfologi, som man ønsker at korrigere, kan man bedre opnå et acceptabelt æstetisk resultat med konventionel metal-keramisk teknik, hvor også bropillernes facialflader inddrages. Indikationsområderne for plastretinerede broer og enkelttands-implantatkroner er langt hen ad vejen de samme, nemlig erstatning af en enkelt tand i et tandsæt med intakte eller næsten intakte nabotænder til det tandløse område. Hos patienter med intakte nabotænder vil førstevalget for den permanente erstat- 170

13 ning ofte være en krone retineret på et implantat. Denne behandling kræver dog, at det er muligt at indsætte et implantat med hensyn til knoglekvantitet og -kvalitet, samt at der er den fornødne plads mellem nabotændernes kroner og ikke mindst nabotændernes rødder. Er det ikke tilfældet, og er det ikke muligt at gennemføre den fornødne kirurgiske eller ortodontiske forbehandling, kan en plastretineret bro komme på tale som permanent erstatning. På den anden side skal risikoen for gennemskin af metal i overkæbefronten ved ætsbroer tages med i overvejelserne, da dette kan være helt uacceptabelt for nogle patienter. Sammenfatning Indikationsområderne for plastretinerede broer er erstatning af en enkelt tand, hvor nabotænder til det tandløse område er intakte eller næsten intakte. Fordele ved denne type erstatning: Begrænset indgreb Kosmetik bropillernes facialflader præpareres ikke Ingen overdækning af cuspides Mekanisk/kemisk retention af plastcement Forhold der forringer prognosen: Bropiller med lille overfladeareal og få retentionsmuligheder (korte kliniske kroner, destruerede bropiller og abraderede tænder) Store kraftpåvirkninger (fx bruxisme eller stærkt reduceret resttandsæt) Manglende horisontal og vertikal låsning af brostellet Manglende stivhed af brostellet Utilstrækkelig retention af plastcementen til brostellet Mobile tænder Utilstrækkeligt kosmetisk resultat specielt i overkæbefronten 171

14 ved diastemata samt afvigende tandstilling og morfologi af bropillerne eller gennemskin af metal Disse faktorer bør vurderes og inkluderes i overvejelserne om, hvordan der skal præpareres, eller om ætsbro helt bør frafaldes. litteratur 1 Stokholm R, Isidor F. Resin-bonded inlay retainer prostheses for posterior teeth. A 5-year clinical study. Int J Prosthodont 1996; 9(2): Behr M, Leibrock A, Stich W, Rammelsber P, Rosentritt M, Handel G. Adhesive-fixed partial dentures in anterior and posterior areas. Clin Oral Invest 1998; 2: Tanner J. Adhesion of oral microbes to dental fiber reinforced composites. Thesis. University of Turku, Thompson VP, Castillo E Del, Livaditis GJ. Resin-Bonded Retainers. Part 1: Resin Bond to Electrolytically Etched Nonprecious Alloys. J Prosthet Dent 1983; 50: Hansson O, Moberg L-E. Evaluation of three silicoating methods for resin-bonded prostheses. Scand J Dent Res 1993;101: Stokholm R, Isidor F, Ravnholt G. Tensile bond strength of resin luting cement to a porcelain fusing noble alloy. Int J Prosthodont 1996; 9: Wiskott HWA. Mechanical failures in protsthetic dentistry. In: Lang NP, Karring T, Lindhe J, eds. Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodontology. 1999; pp Creugers NH, De Kanter RJ, t Hof MA. Long-term survival data from a clinical trial on resin-bonded bridges. J Den. 1997; 25: Hussey DL, Linden GJ. The clinical performance of cantilevered resin-bonded bridgework. J Dent 1996; 24:

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG 3 VINKLER AF MATRICE DELEN Det extracoronale CEKA REVAX attachment leveres med tre forskelligt vinklede udbrændbare

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG ISÆTNING AF MATRICEN Udformningen af den extracoronale del (matricen) er designet til at kunne opredholde god mundhygiejne

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder.

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Undgår du at smile, fordi du mangler en eller flere tænder? Hvornår har du sidst taget en stor bid af et sprødt æble?

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Noninvasiv behandling af slid og erosion

Noninvasiv behandling af slid og erosion Noninvasiv behandling af slid og erosion ULLA PALLESEN & JAN VAN DIJKEN Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

EiDORFF dental inspiration

EiDORFF dental inspiration EiDORFF dental inspiration MK KRONE & BRO Materiale: Metalhætte med påbrændt porcelæn. Styrke: 850 Mpa. Præparationsteknik: Knife edge, chamfer, skulder. Cement: Alle typer. Egenskaber: Kosmetisk flot

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser N r. 15 Delprotese En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt Denne folder fortæller mere om delproteser Delprotese Hvad er en delprotese? En delprotese kan erstatte

Læs mere

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det?

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? tandlægeforeningens konference 2008 tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken København Program hvorfor plast? kindtænder : præparation

Læs mere

Alsidig og vellykket.

Alsidig og vellykket. Alsidig og vellykket. Toneangivende inden for protetik. Bioplus Artiplus BioStabil Toneangivende inden for protetik Til dette ambitiøse formål har vi mobiliseret alle vores ressourcer: intensiv forskning,

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Restaureringer, der matcher den naturlige tand Æstetik via farvevalg Farvesystemet

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte Garanti på fast protetik?»alt hvad du siger inden noget går galt, er forklaringer; alt hvad du siger når noget er gået galt, er bortforklaringer«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use DK IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universal

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use DK IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse af kun en

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde T h e l e a d e r i n m a t r i x s y s t e m s Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund.

Læs mere

DIN CEMENTGUIDE. Variolink Esthetics. Multilink Automix

DIN CEMENTGUIDE. Variolink Esthetics. Multilink Automix DIN CEMENTGUIDE Variolink Esthetics Multilink Automix CEMENTVALG Hvad cementeres oftest? Når du som tandlæge skal vælge cement, kan udbuddet af forskellige cementer være forvirrende hvad skal jeg vælge?

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer ejnar gaardmand og dorte haubek Introduktion Tanddannelsesforstyrrelser defineres som defekter i de hårde tandvæv, opstået under tanddannelsen. Denne

Læs mere

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use DK IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Mit barn har svage tænder. Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning

Mit barn har svage tænder. Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning Mit barn har svage tænder Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning Vi prøver at få dem til at forstå: DER GÅR IKKE HUL I EN REN TAND Emalje hypomineraliseringer i 6erne Lidt om, hvad

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION DENTAL INNOVATIONS INJEKTION ASPIJECT ASPIJECT Safe ASPIJECT Active PAROJECT Selvaspirerende tubulesprøjte til infiltrations- og ledningsanalgesi. Selvaspirerende tubulesprøjte med beskyttelse mod stikskader.

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Gældende fra 1. august 2015 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser.

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Hvornår har du sidst taget et bid af et sprødt æble? Gør det dig utilpas at tale offentligt, fordi dine proteser ikke passer ordentligt? Giver din protese dig

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK PRECI-CLIX RADICULAR TIL DIREKTE PLACERING I STOLEN PRECI-CLIX RADICULAR placeres af tandlægen ved et enkelt besøg af patienten. Patienten opnår en sikker retention

Læs mere

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem,

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hvordan restaureres den endodontisk behandlede tand Endodontisk behandlede tænder mangler ofte tandsubstans. Rodstift og opbygning bruges derfor hyppigt ved

Læs mere

SUPRAGINGIVAL DEPURATION

SUPRAGINGIVAL DEPURATION PARODONTOLOGI VEJLEDNING C1 Q:\PARO\Vejledninger\2010 SUPRAGINGIVAL DEPURATION DEFINITION Ved depuration forstås fjernelse af bløde og hårde belægninger - og i videst muligt omfang øvrige plaqueretinerende

Læs mere

Specielle kronetyper CAD/CAM. Design af broer og indlæg. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Specielle kronetyper CAD/CAM. Design af broer og indlæg. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Specielle kronetyper CAD/CAM Design af broer og indlæg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Dorthe Conrad & Mark Smith Københavns Tekniske Skole December 2012 Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere