flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm"

Transkript

1 Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes synonymt. Plastretinerede broer kan defineres som broer, der cementeres med plastcement til en tandoverflade, primært emaljen, som er blevet ætset for at give mekanisk retention af plastcementen. Med de nyere teknikker udnytter man også binding til dentin. Ved de tidligste ætsbroer blev der kun foretaget minimal præparation og primært i emalje. Med de nutidige teknikker udføres ofte egentlige præparationer på bropillerne. Fordybninger og furer, som præpareres i bropillerne, vil da hyppigt ekstenderes ind i dentinen. Sammenlignet med konventionelle broer med fuldkrone-præparation vil der dog være tale om begrænsede indgreb på tandsubstans og dermed mindre traumer. Provisoriske og permanente ætsbroer I takt med at flere undersøgelser har vist god prognose for plastretinerede broer, er indikationsområdet også blevet øget 1,2, men ligesom det også gælder andre protetiske rekonstruktioner, bliver ikke alle ætsbroer siddende livslangt. Prognosen er afhængig af en række faktorer som bl.a. relaterer sig til udformningen af broen. Det er derfor relevant at opdele ætsbroer i provisoriske og permanente. De provisoriske ætsbroer anvendes, som navnet antyder, som Odontologi 2005 Munksgaard Danmark, København

2 midlertidig erstatning i et område, hvor en anden protetisk behandling fx en implantatbehandling er i gang eller planlagt. Princippet for de provisoriske ætsbroer er ingen eller minimal præparation af nabotænderne. Præparation udføres primært for at få plads til retentionsvingerne i de tilfælde, hvor disse ikke kan placeres uden okklusionskontakt. Retentionsvingernes ekstension og overfladebehandling afhænger af behovet for retention set i relation til den provisoriske periode. De permanente ætsbroer udformes med henblik på at blive siddende så lang tid som muligt. Dette kræver øget retention, hvorfor præparation af bropillerne er nødvendig, ligesom en sufficient overfladebehandling af brostellets retinerende flader er vigtig. Rochettebro Denne type ætsbro blev beskrevet af den franske tandlæge Alain Rochette i Den er karakteriseret ved perforerede retentionsvinger, hvor hullerne er let koniske med den mindste diameter ind mod tandfladen. Der bliver ikke foretaget nogen overfla- Figur 1. Rochettebro set fra palatinalsiden. 160

3 debehandling af metalstellet, hvorfor retentionen beror på, at plastcementen udfylder hullerne og bindes til den ætsede emaljeoverflade på bropillerne. Broerne anvendes i dag som provisoriske broer (Figur 1). Rochettebroer fremstilles i en krom-kobolt legering, og pontics udformes typisk i akryl. Fordelene ved denne ætsbrotype er, at de er enkle at fremstille, enkle at fjerne og lette at recementere, samt at de kan beslibes. Fiberforstærket ætsbro I den nyere tid er der sket en udvikling inden for de fiberforstærkede materialer. Der har været afprøvet en lang række fibre til forstærkning af plastmaterialer fx silaniserede E-glas fibre, UHMW polyethylene fibre, aramid fibre og carbon-grafit fibre 3. De fiberforstærkede materialer kan kategoriseres efter type og orientering af fibre. Dette har, ligesom håndteringen af materialerne, stor betydning for en fiberforstærket bros fysiske egenskaber. Nogle af de meste anvendte fibermaterialer har glasfibrene Figur 2. Fiberforstærket ætsbro set fra facialfladen. Broen anvendes som provisorium i forbindelse med en implantatbehandling. 161

4 indlagt i BIS-GMA og PMMA (Stick TM og everstick ). Materialerne kan anvendes direkte på klinikken eller ved indirekte teknik, hvor laboratoriet fremstiller ætsbroen (Figur 2). Der foreligger ikke kliniske langtidsundersøgelser af disse fiberforstærkede ætsbroer, hvorfor typen stadig må kategoriseres som en provisorisk ætsbro. Marylandbro Dette er den klassiske permanente ætsbro, opkaldt efter Tandlægeskolen ved Maryland Universitet 4. Ved den traditionelle Marylandbro udføres en såkaldt wrap-around præparation, hvor brostellet omslutter periferien af ankertanden i mere end 180 o (Figur 3). Herved kan broen kun fjernes i aksial retning. På den approksimalflade, der vender væk fra det tandløse område, føres præparationen så langt ind som muligt uden at komme i konflikt med kontaktpunktet. Mod det tandløse område må præparationen normalt føres ud til facialfladen for at opnå den primære sta- Figur 3. Marylandbro med wrap-around præparation set fra palatinalsiden. Stellet er fremstillet i en krom-kobolt legering med påbrændt porcelæn på pontics. 162

5 bilitet. I mellem disse to yderpunkter præpareres der svarende til tandens orale prominens, således at broankret får en oral vinge af 2-3 mm højde. For at undgå, at broen kan blive apikalt displaceret, præpareres der til en okklusal støtte. Brostellet bliver fremstillet i en uædel legering i Norden normalt en krom-kobolt legering. Afhængigt af metallegeringen kan pontics udføres i porcelæn eller et komposit materiale. Fordelen ved at anvende pontics af porcelæn er bedre farvestabilitet, glat- A B Figur 4. Ætsbro med stel i en krom-kobolt legering set palatinalt fra efter cementering (A). De retinerende flader var blevet elektrolytisk ætset før cementering (B). 163

6 tere overfladestruktur, større slidstyrke og generelt bedre æstetik. Pontics fremstillet i plast giver andre fordele, idet materialet er billigere og lettere at reparere end porcelæn. De flader af brostellet, der skal give retentionen, ætses elektrolytisk 4. Herved fremkommer der små ujævnheder i metallet, der giver en mekanisk retention af plastcementen (Figur 4). Overfladebehandling af brostellets retinerende flader Plastcementens retention til brostellet er en væsentlig forudsætning for en god prognose af en plastretineret bro. En lang række forskellige metoder til behandling af metaloverfladen er blevet udviklet. Ud over at skabe en god binding er det vigtigt, at metoden ikke kræver for meget plads. Til uædle legeringer er den mest anvendte metode elektrolytisk syreætsning. Teknikken udføres typisk med saltsyre og er specifik for forskellige legeringer. Ved ædle legeringer er ætsning ikke muligt, hvorfor andre metoder må anvendes. Plastcement kan binde kemisk til en silaniseret metaloverflade. Silanisering kan foretages på forskellig vis 5. En af de mest brugte metoder er Silicoating, omend metoden er blevet ændret radikalt gennem tiden. Væsentlige karakteristika er dog, at metalstellet først sandblæses og at silikaten påføres med termisk teknik (varmebehandling) efterfulgt af en silanisering. Metoden adskiller sig derfor væsentligt fra de teknikker, hvor der silaniseres ved stuetemperatur uden forudgående silikatisering. En anden silaniseringsmetode er Rocatec -systemet, hvor silikatdækkede aluminium-oxid partikler anvendes til sandblæsning af overfladen. Under den herved fremkomne varmeudvikling adhærerer silikaten til metaloverfladen, og med den efterfølgende silanisering opnås en kemisk binding til plastmaterialet. Efter silanisering af overfladen skal broen cementeres relativt hurtigt (inden for ca. 20 min.). Hvis broen ikke skal cementeres umiddelbart, eller hvis man ønsker, at den skal kunne prø- 164

7 ves i munden inden cementering, skal der yderligeres påføres et lag plast. Dette lag kan optage en del plads. Uden dette plastlag, kræver silanisering ingen plads, tværtimod, da metalstellet er blevet sandblæst før behandlingen. Ved ædle legeringer er sukkerkrystalmetoden 6 velegnet til områder, hvor der er god plads, som fx på posteriore tænder med indlægspræparationer. Ved denne metode bliver der pålagt sukkerkrystaller på modellen svarende til præparationen. Dernæst bliver brostellet opmodelleret oven på krystallerne. Efter at krystallerne er blevet opløst i vand, findes i stedet underskæringer i voksen svarende til de forsvundne krystaller. Disse underskæringer genfindes i den færdige støbning. Ved denne metode opnås en rent mekanisk binding mellem plast og metal. Fortinning er ligeledes en overfladebehandling som kan anvendes på guldlegeringer. Ved fortinningen udfældes et tyndt lag tinkrystaller på metaloverfladen og giver en mikromekanisk binding til plast. I en undersøgelse af Behr et al. 2 blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem overfladebehandling og holdbarhed af ætsbroer behandlet med fire forskellige overfladeteknikker (Rocatec, Silicoater, sandblæsning og elektrokemisk syreætsning). Den eneste faktor, som havde væsentlig indflydelse på holdbarheden, var omfanget af præparationen. Præparation af bropillerne En god prognose for en plastretineret bro opnås kun, når der er en god retention. Det kræver, at bropillerne er præpareret således, at broen har en entydig indskudsretning på den enkelte ankertand 2. Præparationselementerne er dermed i stand til at opfange de kraftpåvirkninger, som broen udsættes for. Præparationerne i ovennævnte undersøgelse af Behr et al. 2 bestod anteriort af mindst én approximalt placeret fure og et stifthul mindst 1 mm dybt på hver bropille. Posteriort havde man an- 165

8 Figur 5. Ætsbropræparation på hjørnetand udført med to approximale furer og en hylde med en kugleformet fordybning svarende til turberculum. vendt det klassiske wrap-around design suppleret med boksformede okklusale støtter lingvalt og approximalt. På de to Tandlægeskoler i Danmark foretrækker man ved fortandspræparationer at anvende furer på begge approximale flader og svarende til tuberculum at lave en hylde evt. med et stifthul eller en fordybning (Figur 5). Hylden eller fordybningen skal modvirke en apikal displacering af broen. Som det ses på figuren, præpareres der i hele den cervikale del af bropillens linguale emalje til ca. 0,5 mm dybde, så der skabes plads til retentionsvingerne. Gingivalt tilstræbes det, at præparationen udstrækkes til ca. 0,5-1 mm supragingivalt. Udstrækningen approximalt tilstræber en omslutning på 180 o, hvis kosmetikken tillader det. Præparationen afsluttes normalt i en afstand fra incisalkanten på ca. 2 mm afhængigt af bropillens højde og gennemskinnelighed. Jo større udstrækning af de retinerende flader desto bedre retention Retentionselementerne og deres placering er centrale for at opnå horisontal og vertikal låsning af ætsbroen. I de posteriore regioner kan indlægspræparationer med fordel anvendes i stedet for den klassiske Maryland wrap-around design (Figur 6). 166

9 Figur 6. Plastretineret indlægsbro. Præparationerne ses på model (A) ud over skivepræparationen på distalfladen af den oprindeligt intakte præmolar er der præpareret en fure for at forøge broens stivhed. Broen set okklusalt (B) og facialt (C) fra 15 år efter cementering. A B C Valg af metal Plastretinerede broer kan fremstilles både i ædle og uædle legeringer. Fordelen ved at anvende uædle legeringer kan kort beskrives ved disses store stivhed. Dette kan i særdeleshed være en fordel i overkæbefronten, hvor det kan være vanskeligt at skaffe den fornødne plads ved præparation af bropillerne. Det kan derfor også være nødvendigt med en beslibning af antagonisterne. Anvendelse af uædle legeringer er dog også forbundet med nogle ulemper. Mange af de uædle legeringer er ikke beregnet til por- 167

10 celænspåbrænding, og ved de, der er, er der ofte rapporteret om problemer med misfarvning og/eller affrakturering af porcelæn. Derfor anvendes uædle legeringer ofte med plastfacader på pontics. Inden for de senere år er anvendelse af titanlegeringer også kommet på tale. Støbeteknik og påbrænding af porcelæn er stadig forbundet med problemer ved anvendelse af titanlegeringer. I situationer med specielt dårlige pladsforhold bør man vælge titan eller en uædel legering pga. den væsentligt større styrke og stivhed. Valg af plastcement Der er blevet udviklet særlige cementer til anvendelse i forbindelse med plastretinerede broer. Disse er alle to-komponent cementer, da afbinding ved hjælp af lys ikke kan forventes under et metalstel. Nogle cementer er dog dual-cementer, og man er således i stand til at lys-polymerisere overskuddet af cement. Der sker konstant en stor udskiftning af cementer på markedet, ligesom cementerne ofte bliver modificeret. Det er derfor ikke muligt på kvalificeret vis at anbefale bestemte cementer. Det er vigtigt, at den brugsanvisning, der medfølger den enkelte cement, nøje følges. Visse af systemerne indeholder foruden den sædvanlige base også en opak base, der skal anvendes ved meget transparente tænder for at mindske gennemskin af metallet. Plastretinerede indlægsbroer i posteriore tænder Den orale vinge, som forekommer på den traditionelle Marylandbro på posteriore tænder generer ofte patientens tunge og kan samtidigt virke plakretinerende, da den prominerer i forhold til den oprindelige tands facon. For at undgå de orale vinger på posteriore tænder udvikledes på Tandlægeskolen i Århus en alternativ type plastretineret bro til posteriore tænder, hvor de reti- 168

11 nerende elementer er små indlæg. Disse broer er særdeles velegnede, når der er mindre fyldninger eller cariesangreb tilstede i ankertænderne, men kan også anvendes på intakte tænder. Præparationen udføres stort set som normalt til indlæg uden overdækning af cuspides (se Figur 6). Alle underskæringer langs den ydre præparationsgrænse fjernes, hvorimod eventuelle underskæringer i præparationens indre efterlades, da de kan forøge retentionen rent mekanisk efter at være udfyldt med plastcement. Ved denne form for præparation fremkommer retentionen primært ved binding til dentin kombineret med en mekanisk låsning. Konstruktionen giver et kosmetisk gunstigt resultat, samtidigt med at indgrebet på bropillerne er begrænset. Resultaterne efter fem år er publiceret 1. Brostellet blev støbt i en højædel guldlegering og påbrændt med porcelæn. Der blev benyttet en af tre metoder til at skabe binding til metalstellet 1) Silicoater 2) sukkerkrystalmetoden og 3) fortinning. I alt blev der fremstillet 51 broer. Efter fem år var ingen af de 24 silaniserede broer eller de fremstillet med sukkerkrystalmetoden (13 broer) mistet, medens to af 14 fortinnede broer var blevet omlavet. Efter ti år var i alt 10 broer mistet, hvilket giver en overlevelse på 80,4% (41/51) over ti år, eller et gennemsnitligt svigt pr. år på ca. 2%. Prognosen Der er meget stor variation i de tal, der opgives som overlevelsen af ætsbroer. I en review artikel 7 refereres 43 artikler med årlige løsningsrater fra 0,7% til 40,9%. Der er en tendens til, at tidlige undersøgelser, hvor præparationen var begrænset, og udviklingen af plastcement ikke var kommet så langt, angiver større løsningsrater end nyere undersøgelser specielt for posteriort placerede ætsbroer 8. På Tandlægeskolen i København har studenterne fra 1999 til 2004 fremstillet i alt 141 ætsbroer, hvoraf de ni er registreret som løsnede. Alle ætsbroerne er fremstillet som Marylandbroer. 169

12 Der foreligger nogle publikationer med gode resultater på 2- leds ætsbroer, dvs. ekstentionsbroer med kun en bropille 9. Specielt lader dette sig gøre i situationer, hvor det er en lateral, der skal erstattes, og hjørnetanden kan anvendes som bropille. Fordelene ved kun at anvende én frem for to bropiller er indlysende. Udover den mindre præparation, gunstige tryk/træk forhold samt lettere løsningsdiagnostik undgås det kosmetisk uheldige gråskær på den centrale bropille. Dette har for anteriore ætsbroer med metalskelet ofte været rapporteret som et problem 9. Ætsbroer i relation til andre behandlinger Hos den voksne patient vil der normalt kun være to realistiske alternativer til en ætsbro, nemlig en konventionel bro eller en enkelttands-implantatkrone. Hos patienter med intakte eller næsten intakte nabotænder til et lille tandløst område (en tand mangler) vil en plastretineret bro være et mere oplagt valg end en konventionel bro med fuldkronepræparationer. Hvis retentionsarealet derimod er lille som følge af, at bropillerne er destruerede, eller kronehøjden er lille, er det vanskeligt at skabe tilstrækkelig retention med den plastretinerede teknik, hvilket taler for at vælge en konventionel bro. Hos patienter med kraftig okklusion/artikulation, eller når pontics bliver større end en tandbredde, vil belastningen tale for at vælge en konventionel bro. I situationer med diastemata, afvigende tandstilling eller afvigende morfologi, som man ønsker at korrigere, kan man bedre opnå et acceptabelt æstetisk resultat med konventionel metal-keramisk teknik, hvor også bropillernes facialflader inddrages. Indikationsområderne for plastretinerede broer og enkelttands-implantatkroner er langt hen ad vejen de samme, nemlig erstatning af en enkelt tand i et tandsæt med intakte eller næsten intakte nabotænder til det tandløse område. Hos patienter med intakte nabotænder vil førstevalget for den permanente erstat- 170

13 ning ofte være en krone retineret på et implantat. Denne behandling kræver dog, at det er muligt at indsætte et implantat med hensyn til knoglekvantitet og -kvalitet, samt at der er den fornødne plads mellem nabotændernes kroner og ikke mindst nabotændernes rødder. Er det ikke tilfældet, og er det ikke muligt at gennemføre den fornødne kirurgiske eller ortodontiske forbehandling, kan en plastretineret bro komme på tale som permanent erstatning. På den anden side skal risikoen for gennemskin af metal i overkæbefronten ved ætsbroer tages med i overvejelserne, da dette kan være helt uacceptabelt for nogle patienter. Sammenfatning Indikationsområderne for plastretinerede broer er erstatning af en enkelt tand, hvor nabotænder til det tandløse område er intakte eller næsten intakte. Fordele ved denne type erstatning: Begrænset indgreb Kosmetik bropillernes facialflader præpareres ikke Ingen overdækning af cuspides Mekanisk/kemisk retention af plastcement Forhold der forringer prognosen: Bropiller med lille overfladeareal og få retentionsmuligheder (korte kliniske kroner, destruerede bropiller og abraderede tænder) Store kraftpåvirkninger (fx bruxisme eller stærkt reduceret resttandsæt) Manglende horisontal og vertikal låsning af brostellet Manglende stivhed af brostellet Utilstrækkelig retention af plastcementen til brostellet Mobile tænder Utilstrækkeligt kosmetisk resultat specielt i overkæbefronten 171

14 ved diastemata samt afvigende tandstilling og morfologi af bropillerne eller gennemskin af metal Disse faktorer bør vurderes og inkluderes i overvejelserne om, hvordan der skal præpareres, eller om ætsbro helt bør frafaldes. litteratur 1 Stokholm R, Isidor F. Resin-bonded inlay retainer prostheses for posterior teeth. A 5-year clinical study. Int J Prosthodont 1996; 9(2): Behr M, Leibrock A, Stich W, Rammelsber P, Rosentritt M, Handel G. Adhesive-fixed partial dentures in anterior and posterior areas. Clin Oral Invest 1998; 2: Tanner J. Adhesion of oral microbes to dental fiber reinforced composites. Thesis. University of Turku, Thompson VP, Castillo E Del, Livaditis GJ. Resin-Bonded Retainers. Part 1: Resin Bond to Electrolytically Etched Nonprecious Alloys. J Prosthet Dent 1983; 50: Hansson O, Moberg L-E. Evaluation of three silicoating methods for resin-bonded prostheses. Scand J Dent Res 1993;101: Stokholm R, Isidor F, Ravnholt G. Tensile bond strength of resin luting cement to a porcelain fusing noble alloy. Int J Prosthodont 1996; 9: Wiskott HWA. Mechanical failures in protsthetic dentistry. In: Lang NP, Karring T, Lindhe J, eds. Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodontology. 1999; pp Creugers NH, De Kanter RJ, t Hof MA. Long-term survival data from a clinical trial on resin-bonded bridges. J Den. 1997; 25: Hussey DL, Linden GJ. The clinical performance of cantilevered resin-bonded bridgework. J Dent 1996; 24:

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG EKSKAVERING BUNDDÆKNING AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 2014 Institut for Odontologi Sektion for

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY KOMPOSITMATERIALE 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY SYNERGY D6 FORMLEN TILBYDER DEN HØJESTE ÆSTETIK

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Ide senere år er der sket en markant stigning i

Ide senere år er der sket en markant stigning i FYLDNINGS- OG CEMENTERINGSMATERIALER VETENSKAP Plast- og glasionomerbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer Erik Christian Munksgaard og Håkon Nordbø Sammensætning, egenskaber og anvendelse af plastmaterialer,

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK PRECI-CLIX RADICULAR TIL DIREKTE PLACERING I STOLEN PRECI-CLIX RADICULAR placeres af tandlægen ved et enkelt besøg af patienten. Patienten opnår en sikker retention

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Et godt og trygt valg Et smukt og naturligt smil det er det, vi arbejder med hver eneste dag og har gjort siden

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE IDÉBESKRIVELSE Alt afhænger af lyset det ses i. Vores krop mærker belysningens påvirkning og belysningens stemningsdannende rum. Derfor ønsker vi at broens belysning skal underbygge fornemmelsen af eventyr

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING Viborg den 12/5/2015 1 impl. Patient Sygesikring Danmark DK Max Implantatforundersøgelse enkelttand 475,00 0,00 121,00 0,00 RTG 5+ (2 stk.) 278,68 0,00 136,00 0,00 implantat operation 0,00 0,00 0,00 0,00

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Nordenta har kurser for alle faggrupper!

Nordenta har kurser for alle faggrupper! Nordenta har kurser for alle faggrupper! Kursusprogram efterår 2014 everx Posterior Komposit med korte fibre reducerer risikoen for frakturer Anvendes med fordel som dentinerstatning i alle større kaviteter

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber<

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA produktprogrammet er forbundet med stor tradition, og er kendt og foretrukket for sin kvalitet af de fleste håndværkere landet over. Siden

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere