Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år"

Transkript

1 Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år Forord Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi (DSTMK) fylder 50 år. Det ældste specialselskab under DTF fejrer sit 50-års-jubilæum med et internationalt kursus i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på Shæffergarden den november I forbindelse med jubilæet udgives dette særnummer af Tandlægebladet. Bestyrelsen giver et rids af selskabets historie, og en række medlemmer af selskabet takkes for bidrag til dette nummer med artikler der viser spændvidden og udviklingen af tand-, mund- og kæbekirurgien til i dag. Vi håber at denne udgave af Tandlægebladet må stå som et vidnesbyrd om et fag i rivende udvikling, og det er vores håb at kæbekirurgien må få gode muligheder for fortsat at udvikle sig, både hvad angår forskning der fører til bedre diagnostik og behandling, og formidling af denne viden til tandlægestuderende og til tandlæger i efteruddannelse og under videreuddannelse, til gavn for patienterne. På DSTMK s vegne Morten Schiødt Forsidebilledet viser to af pionererne i Tandlægekirurgisk Selskab af 1952, det senere Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Herluf Baggesen (tv.) og Jørgen Rud (th.), flankeret af Dr. Goldman, London (tv.), og Dr. Driscoll, Bethesda, Washington, samt Mrs. Helen Krogh, Washington, (th.). Billedet stammer fra banketten i Guildhall, London, i anledning af 1st International Conference on Oral Surgery i DSTMK 50 ÅR 1117

2 Tand-, mund- og kæbekirurgi gennem 50 år Erik Hjørting-Hansen Den formelle fødsel af tand-, mund- og kæbekirurgi fandt sted i 1944, hvor Erik Husted, nyudnævnt professor i kirurgi ved Danmarks Tandlægehøjskole, fik tildelt et antal senge i den daværende Pavillon 7 på Rigshospitalet med det formål at etablere en kæbekirurgisk klinik. Iforbindelse med bygningen af den nye Tandlægehøjskole i Universitetsparken, indviet i 1941, var behovet for etablering af en afdeling for stationær kirurgi for udbredte sygdomme i mundhule og kæber erkendt. I et udredningsarbejde af dette spørgsmål konkluderedes imidlertid at det ville være for kostbart at indrette en sådan afdeling i en bygning som var fjernt fra hospitalsmiljøet (Rigshospitalet). Da professoratet var vakant, besluttede man at afvente en endelig løsning, indtil den nye professor var udnævnt. Erik Husted blev udnævnt til professor i Husted var almenkirurg og kom fra en overkirurgstilling ved Centralsygehuset i Hjørring. Årsberetningen fra de første tre år viste med al tydelighed at der var et behov for at mere udbredte orale lidelser i bredeste forstand havde mulighed for at blive centraliseret ét sted og behandlet i et miljø som var gearet imod sådanne sygdomme. I løbet af de tre år blev der under indlæggelse behandlet 498 patienter. I den første halvdel af det 20. århundrede havde en række af vore kolleger rundt omkring i landet fungeret som tandlægekonsulenter ved vore centralsygehuse. I Holger Friis biografi»holger Friis fortæller«, forfattet og genfortalt af Knud Bidstrup, berettes således om at tandklinikken i Hjørring måtte lukkes midlertidig fordi Tandlægen var på sygehuset eller ude at se på oldtidsgravfund en anden af Holger Friis store interesser. Den første klinik på Rigshospitalet I 1910 blev Viggo Andresen ansat som den første tandlæge ved den kirurgiske poliklinik på Rigshopitalet. Allerede i l917 blev han erstattet af Otto Bjerrum, som i 1934 disputerede ved det medicinske fakultet på en afhandling om underkæbefrakturer. Bjerrum, der var både læge og tandlæge, fungerede som leder af tandklinikken frem til 1952, hvor han blev afløst af Jens Jørgen Pindborg. Kjærgaard fungerede gennem 20 år som konsulent ved Århus Kommunehospital, og tilsvarende funktion havde Sven Eli Jørgensen og Brams ved Centralsygehuset i Ålborg. De og en lang række af tilsvarende ved vore centralsygehuse var i virkeligheden pionererne for vores tand-, mundog kæbekirurgiske speciale. De lukkede øjnene op hos vore medicinske kolleger for at tandlægeuddannelsen også allerede den gang indeholdt elementer som kunne bruges i hospitalsmiljøet. Dannelsen af Tandlægekirurgisk Selskab To begivenheder i 1952 var skelsættende for specialets videre skæbne; den ene var dannelsen af Tandlægekirurgisk Selskab (TKS), den anden var Pindborgs ansættelse som tandlæge, senere klinikchef, ved Rigshospitalet. Pionererne ved dannelsen af TKS var som allerede nævnt i den foregående artikel Jørgen Rud, Herluf Baggesen og Erik Emmertsen. De to førstnævnte havde begge været på kortere studieophold i USA, hvor de bl.a. havde besøgt Harold Krogh, som senere blev Ridder af Dannebrog som anerkendelse for sin indsats for dansk oral kirurgi. Emmertsen var assistent på den kirurgiske afdeling på Danmarks Tandlægehøjskole, og i modsætning til de to andre var han til emeritus-status imod indførelsen af et speciale i tandlægekirurgi. De to andre fremførte som en af de første aktiviteter i selskabets historie at der skulle oprettes et speciale i tandlægelig kirurgi; desværre for dem begge måtte de inkassere et nederlag ved generalforsamlingen i 1953, hvor 16 stemte for, men 26 stemte imod. Foreningen af Hospitalstandlæger Som nævnt blev Pindborg chef for den daværende tandklinik på Rigshospitalet i 1952, samme år som TKS blev stiftet. Året efter blev Foreningen af Hospitalstandlæger stiftet med Pindborg, Jens Henning Baunøe og Børge Ingerslev som den første bestyrelse. Det var en forening af tandlæger som var beskæftiget som konsulenter ved landets sygehuse, og som blev tilkaldt i to situationer, 1) når der var tandpine, og 2) når der var mistanke om kæbefrakturer. 1124

3 Grunden til specialet Med to ildsjæle som Rud og Pindborg kom der til at ske noget på specialefronten. Som nævnt var specialet i første omgang lagt dødt i TKS, og der var fortsat modstand såvel i TKS som i tandlægestanden i øvrigt. Men efterhånden kunne der opnås forståelse for at det var hensigtsmæssigt at tandlæger der skulle have en fast ansættelse på hospitaler, fik en supplerende uddannelse, som i særlig grad rustede dem bedre til at udføre kirurgiske samt diagnostiske oralmedicinske opgaver. Grunden til det danske speciale i tand-, mund- og kæbekirurgi (hospitalsodontologi) blev lagt i 1964 ved vedtagelsen på DTF s hovedgeneralforsamling i november 1964 af Dansk Tandlægeforenings vejledende uddannelsesplan for tandlæger der skulle beskæftige sig ved hospitaler. Planen skulle styres af Hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening, der nedsatte et rådgivende udvalg bestående af tre medlemmer, som skulle vurdere om kollegers uddannelse var i overensstemmelse med eller ækvivalerende med den i den vejledende uddannelsesplan beskrevne plan. I april 1980 havde 39 danske tandlæger modtaget Hovedbestyrelsens blå stempel, men måtte ikke kalde sig specialister!! Det første rådgivende udvalg bestod af så prominente personer som Husted, Pindborg og Hans Peter Philipsen. Samme år, i 1964, blev der på Rigshospitalet oprettet to uddannelsesstillinger. Ole Jølst blev ansat i en af disse. Han blev den første som i 1967 fik Hovedbestyrelsens anerkendelse af at han havde gennemført en uddannelse som var i overensstemmelse med den vejledende plan. Odontologisk klinik på Randers Centralsygehus Pindborg var som bekendt oral histopatolog, men en af hans meget store interesser var den orale medicin. Vurdering af den orale slimhinde blev hans kæphest, og den var for ham i vid udstrækning odontologiens adgangsbillet til vore sygehuse, idet en lang række af de sygdomme som forekom i mundslimhinden, var almensygdommes orale manifestationer. Takket være Pindborgs utrættelige indsats som foredragsholder og skribent, samt hans forhandlingsevner, lykkedes det ham at få en aftale i stand med Sundhedsstyrelsen, Randers Centralsygehus og Dansk Tandlægeforening som forhandlingspartnere om oprettelse af en odontologisk klinik på Randers Centralsygehus. Man var ikke mindst fra Sundhedsstyrelsens side interesseret i at få belyst behovet for en sådan klinik på et centralsygehus. I første omgang var det en forsøgsordning. Klinikken åbnede 1. januar 1964 med Hans Peter Philipsen som specialtandlæge, og det var meningen at ordningen skulle vare et halvt år. Klinikken er i skrivende stund stadig meget velfungerende, så både Philipsen og hans efterfølger, Hans Mortensen, har gjort det godt, og forsøgsordningen var i allerhøjeste grad medvirkende til at der i dag er tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger ved næsten samtlige centralsygehuse, og at samtlige amter har adgang til denne service lokalt på en eller anden måde.»international Oral Surgery«Året 1965 blev en milepæl for den internationale tand-, mund- og kæbekirurgi, på det tidspunkt kaldet»international Oral Surgery«. En international forening blev dannet, og denne forening havde sit andet internationale møde i København i 1965, hvor foreningen officielt blev dannet. Det stiftende møde havde fundet sted i London tre år tidligere. En specialistanerkendelse var nødvendig for at blive medlem af denne forening, men det var det enkelte land der garanterede for specialiststatus. Globalt set initierede dette den stadig ikke afsluttede diskussion: skal specialiteten tand-, mund- og kæbekirurgi baseres på en odontologisk eller en medicinsk uddannelse? Eller er det hensigtsmæssigt at have begge uddannelser som basis for specialistuddannelsen? Problemerne var næsten legio i de skandinaviske lande, hvor forholdene dengang var meget forskellige. To lande, Norge og Finland, havde endda to officielt registrerede specialiteter, ét i tandkirurgi for tandlæger og ét i kæbekirurgi for læger. For Danmarks vedkommende var forholdene næsten lige så fortvivlede. For tandlægers vedkommende havde man en vejledende uddannelsesplan i hospitalsodontologi, og for lægernes vedkommende havde man igennem 1950 erne haft et såkaldt ekspertområde i kæbekirurgi, hvor kravene var en specialitet i almen kirurgi, og derefter skulle man have været beskæftiget med kæbekirurgi i ét år så var man ekspert. Skandinavisk Forening af Oral Kirurger Efter en lang række af nationale forhandlinger i de skandinaviske lande, efter benyttelse af megen diplomati og ved en stor indsats, ikke mindst fra Sir Terence Ward fra East Grinstead, England, og den internationale forenings generalsekretær, vores egen Jørgen Rud, lykkedes det for første gang i Skandinaviens historie at danne en specialistforening for såvel læger som tandlæger, hvor begge grupper havde de samme rettigheder, når blot de var anerkendte som specialister. Skandinavisk Forening af Oral Kirurger blev dannet i 1965, og Erik Husted blev foreningens første præsident. SFOK, senere SFOMK (Skandinavisk Forening af Oral og Maxillofacial Kirurger), havde ikke mindst i de første år af sin eksistens overordentlig stor betydning for udviklingen af specialiteterne på skandinavisk plan. De blev bragt op på et internationalt niveau, såvel hvad uddannelseslængde DSTMK 50 ÅR 1125

4 TMK kirurgi gennem 50 år som indhold angik, og blev i overvejende grad baseret på odontologisk basisuddannelse. EU-medlemskabet I 1972 stemte danskerne ja til EU-medlemskab. Men det var først i 1980 at denne vejledende uddannelsesplan blev den officielle, af Sundhedsstyrelsen anerkendte og foreskrevne plan, og dét nærmest ved en tilfældighed eller et sammenfald af omstændigheder. I 1976 havde vi fået en ny tandlægelov i Danmark, en rammelov som for første gang definerede et virksomhedsområde, inden for hvilket de medicinalpersoner der havde gennemgået en tandlægeuddannelse, havde såvel det diagnostiske som det terapeutiske ansvar for anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber. Lovteksten åbnede samtidig mulighed for at der kunne indføres officielle, af Sundhedsstyrelsen anerkendte og styrede specialer på linje med de lægelige specialer. På trods af at der på tidspunktet for vedtagelsen af loven egentlig var to foreningsanerkendte og styrede odontologiske specialer, ortodonti og hospitalsodontologi, var der ikke nogen der havde taget initiativ til at disse skulle ajourføres i overensstemmelse med den nye lov. Men så kom EU, og hvad deraf fulgte. Inden for sundhedsprofessionerne skulle tjenesteydelser, som konsekvens af den frie bevægelighed over landegrænserne, sikres ved at der blev udformet nogle uddannelsesdirektiver som beskrev de minimumskrav til uddannelserne som alle medlemslande skulle leve op til. Og det skulle også omfatte eksisterende specialer. Det midlertidige specialtandlægeudvalg I al sin gru blev det åbenbart for nogle danskere at der egentlig ikke var nogle officielt godkendte odontologiske specialer i Danmark. Ihærdigt benarbejde og en forstående indenrigsminister sikrede, på rekordtid, at Danmark kom på linje med de øvrige EU-lande og havde to officielt godkendte specialer inden for odontologien. Fodnoter af forskellig art sikrede at der blev nedsat et midlertidigt specialtandlægenævn umiddelbart efter, som havde til opgave bl.a. at sikre at uddannelserne blev nybeskrevet og blev bragt i overensstemmelse med 1980 ernes krav til de to specialer. Dette midlertidige specialtandlægeudvalg under Sundhedsstyrelsen, kaldet MISTU, havde primært til opgave at reagere på den ovennævnte bekendtgørelse af 26. juni 1978, hvori som ovenfor anført to odontologiske specialer var opført mhp. at blive registreret som EU-specialer i Danmark. I direktiverne, som omfattede såvel kandidatuddannelser som specialistuddannelser, var der for specialerne kun beskrevet at uddannelserne skulle være af mindst tre års varighed, at de skulle foregå på universiteter eller dermed sammenlignelige institutioner, og at de skulle foregå på heldagsbasis. Det betød at dét som var beskrevet for de to danske specialer ikke var i overensstemmelse med de europæiske krav, hvorfor MISTU blev nedsat. Det tjener MISTU til ære at dette udvalg formulerede en beskrivelse af arbejdsområdet for specialtandlæger i hospitalsodontologi, som åbenbart var så visionær og rummelig at beskrivelsen stadig er rammen for tand-, mund- og kæbekirurgien. Den blev endvidere brugt i forbindelse med udvalgsarbejde på europæisk plan, idet der senere, i 1985, skulle laves en beskrivelse af specialet europæisk set. I det store hele blev det den danske beskrivelse der blev benyttet som model. MISTU-rapporten, som kom i juni 1980, konkluderede at der skulle nedsættes et permanent specialtandlægeudvalg. Som resultat af oprettelsen af det nye specialtandlægenævn blev der nedsat to udvalg, som skulle revidere de eksisterende uddannelsesplaner for henholdsvis ortodonti og hospitalsodontologi. Den nye uddannelsesplan var en realitet omkring I erkendelse af de stadig større opgaver som det var forventet at specialisten skulle løse, var det nødvendigt at supplere uddannnelsen. Udøvelsen krævede en bredere baggrund end dén som den odontologiske eksamen kunne give. Som følge deraf blev uddannelsesplanen udvidet med et halvt års almen kirurgi og almen medicin, og ét års sideuddannelse i forskellige tilgrænsende medicinske specialer, hvorved den samlede uddannelsesplan blev fem år, forudgået af mindst to års almen odontologisk praksis efter eksamen. Politisk set var der nu opstået et sundhedsministerium, og dette ministerium anbefalede at der blev oprettet 10 videreuddannelsesstillinger til specialet Hospitalsodontologi/ Tand-, mund- og kæbekirurgi på landsplan. Århus Kommunehospital var hurtigt til at få fem af disse stillinger placeret ved dette hospital, hvilket var helt i overensstemmelse med de ministerielle ønsker om fem stillinger på hver side af Storebælt. Janne Ingerslev afsluttede uddannelsen i 1998 som den første i Danmark efter den»nye plan«. Samarbejdsaftale mellem Rigshospitalet og Københavns Tandlægehøjskole En anden skelsættende begivenhed for fagområdet var beslutningen i foråret 1975 af det daværende lægeråd på Rigshospitalet, hvor en visionær professor i kirurgiske mavetarm-sygdomme som formand for lægerådet havde initieret at et udvalgsarbejde med repræsentanter fra såvel hospital som tandlægehøjskole blev igangsat. Arbejdet resulterede i samarbejdsaftalen mellem Rigshospitalet og den daværende Københavns Tandlægehøjskole, hvor et af de helt væsentlige 1126

5 elementer, og samtidig udtryk for nytænkning, var etablering af et odontologisk ledet sengeafsnit, på etableringstidspunktet bestående af 10 senge. Tandlægehøjskolens odontologiske professor i tand-, mundog kæbekirurgi skulle være leder af dette sengeafsnit, og det lægelige ansvar for patientgruppen blev lagt hos chefen for den plastikkirurgiske afdeling. Denne samarbejdsmodel har nu eksisteret i mere end 25 år og er med lokale modifikationer kopieret over det ganske land og i vore skandinaviske nabolande. Vækstbetingede kæbeanomalier Et af fagområdets flagskibe, såvel nationalt som internationalt, har været den kirurgiske korrektion af ekstreme vækstbetingede kæbeanomalier. Denne betegnelse stammer fra Sundhedsstyrelsens cirkulære af november 1987, hvori behandling af denne sygdomsgruppe blev defineret som en hospitalsopgave, og hvor de tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger fik ansvaret for på landsplan at organisere denne, inklusive den ortodontiske del af behandlingen. Denne vise beslutning har givet specialet et vældigt løft på landsplan, har medført etablering af afdelinger i nu alle danske amter (dog ikke Bornholms), og har gennemført udvidelser som også var tiltrængt af andre grunde; til stadighed er ca. 500 patienter under behandling for deres kæbeanomali. Den har endvidere åbnet for muligheden for aktiv deltagelse fra tand-, mund- og kæbekirurgisk side i den totale behandling af patienter med svære kraniofaciale deformiteter; behandlingen finder sted i Århus og København. Implantatbehandling Avanceret implantatbehandling forudsætter ofte en forudgående ossøs rekonstruktion, som i omfang kan kræve hospitalisering i tand-, mund- og kæbekirurgisk regi. Dette er i dag en af de større udfordringer, og ikke mindst de deraf afledte, der ligger inden for det totale begreb tissue engineering, hvor nyskabelse af væv og organer, som resultat af et samarbejde mellem molekylærbiologen, klinikeren og ingeniøren, vil lukke op for helt nye veje inden for den rekonstruktive del af det tand-, mund- og kæbekirurgiske arbejdsområde. Status Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fylder 50 år, hvilket er den direkte årsag til ovenstående strejftog gennem specialets historie med stop ved en enkelt hovedbanegård, mindre stationer og trinbrætter. Det er ikke specialets hvidbog; den kommer. Der har været en rivende udvikling i samfundet i disse 50 år. Vi har næsten bevæget os fra et landbrugssamfund, via industrisamfund, teknologi- og vidensamfund, til nu at være på vej ind i en tidsalder præget af holdninger og bløde værdier. Mennesket har spadseret på månen, og vi modtager dagligt som en helt naturlig ting tv-information via evigt cirkulerende satellitter, som bringer hele verden direkte ind i den enkeltes dagligstue, her og nu. Udviklingen i de 50 år har været enestående, og sådan har det næsten også været for vores speciale, tand-, mund- og kæbekirurgi. Fra ingenting til et velbeskrevet, anerkendt kirurgisk speciale på internationalt niveau. Tand-, mund- og kæbekirurgi er et vægtigt fagområde ved to af vore sundhedsvidenskabelige fakulteter, begge steder med professorater, og hvor der via professoratet er en nær konneks mellem Tandlægeskolen og Universitetshospitalet. Specialet er udviklet med odontologi som baggrund, og uddannelsens sigte har primært været at specialisten skulle fungere i et hospitalsmiljø. Tendensen har internationalt set været svingende hvad angår enkeltuddannelse/dobbeltuddannelse og såvel tandlægelig som lægelig baggrund. Pendulet har i flere årtier bevæget sig kraftigt mod dobbeltuddannelse, men i de senere år svinger det atter mod odontologisk basisuddannnelse. Såfremt den tendens der er set ved vore fakulteter igennem de sidste 10 år med en stigende grad af integration af de prækliniske fag mellem odontologi og medicin, fortsætter, skulle det kunne give baggrund for en fornuftigt kombineret odontologisk-medicinsk basisuddannelse for et fremtidigt speciale. Selvom uddannelsen, som allerede anført, primært tager sigte mod funktion på hospitaler, er tiden måske inde til at uddannelsesplanen skulle justeres mhp. et behov for en specialistfunktion i den primære sundhedstjeneste. De der nu er ansvarlige for specialet, kan overveje dette. Alle inden for specialet kan være stolte af de første 50 år, alle har bidraget til dets høje niveau og det brede spektrum. Foran ligger der talrige udfordringer. Ingen skal tro at afgrænsninger er statiske; inden for sundhedssektoren vil der altid være flydende grænser mellem specialområder. Et aktivt forskningsengagement har præget de første 50 år og uden tvivl været med til at fagområdet og dets udøvere er blevet respekteret. Dette skulle også gerne karakterisere specialet i de næste 50 år, samtidig med at dets udøvere vil være åbne for de krav og behov for justeringer der måtte komme. Vi skulle gerne kunne være lige så stolte om 50 år, som vi er det i dag. Forfatter Erik Hjørting-Hansen, professor emeritus, dr.odont. Afdelingerne for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Rigshospitalet, København Historik Kæbekirurgi DSTMK 50 ÅR 1127

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Vedr. Gennemførelsesplan, Fremtidens sygehuse- fra plan til virkelighed af

Vedr. Gennemførelsesplan, Fremtidens sygehuse- fra plan til virkelighed af Vedr. Gennemførelsesplan, Fremtidens sygehuse- fra plan til virkelighed af 010708. Høringssvar, Odense, den 8. august 2008 Kæbekirurgisk Afdeling K Odense Universitetshospital Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Nærværende artikel beskriver Afdeling for Kæbekirurgi

Nærværende artikel beskriver Afdeling for Kæbekirurgi Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi Søren Schou 1, Bjarne H. Simonsen 2 og Jens Erik Winther 3 1 Professor, specialtandlæge, ph.d., dr.odont., 2 klinisk lærer, specialtandlæge, Afdeling for Kæbekirurgi

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider.

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider. De internationale undersøgelser kan googles efter deres akronym, men megen information om de internaionale læseundersøgelser som fx PIRLS kan findes på hjemmesiden: edu.au.dk/pirls Det gælder materiale

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET,

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 10. JUNI 2009 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 16. APRIL 2015 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Specialebeskrivelse Tand-, mund- og kæbekirurgi er et tandlægeligt speciale, der omfatter diagnostik og behandling af medfødte og

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere