Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år"

Transkript

1 Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år Forord Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi (DSTMK) fylder 50 år. Det ældste specialselskab under DTF fejrer sit 50-års-jubilæum med et internationalt kursus i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på Shæffergarden den november I forbindelse med jubilæet udgives dette særnummer af Tandlægebladet. Bestyrelsen giver et rids af selskabets historie, og en række medlemmer af selskabet takkes for bidrag til dette nummer med artikler der viser spændvidden og udviklingen af tand-, mund- og kæbekirurgien til i dag. Vi håber at denne udgave af Tandlægebladet må stå som et vidnesbyrd om et fag i rivende udvikling, og det er vores håb at kæbekirurgien må få gode muligheder for fortsat at udvikle sig, både hvad angår forskning der fører til bedre diagnostik og behandling, og formidling af denne viden til tandlægestuderende og til tandlæger i efteruddannelse og under videreuddannelse, til gavn for patienterne. På DSTMK s vegne Morten Schiødt Forsidebilledet viser to af pionererne i Tandlægekirurgisk Selskab af 1952, det senere Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Herluf Baggesen (tv.) og Jørgen Rud (th.), flankeret af Dr. Goldman, London (tv.), og Dr. Driscoll, Bethesda, Washington, samt Mrs. Helen Krogh, Washington, (th.). Billedet stammer fra banketten i Guildhall, London, i anledning af 1st International Conference on Oral Surgery i DSTMK 50 ÅR 1117

2 Tand-, mund- og kæbekirurgi gennem 50 år Erik Hjørting-Hansen Den formelle fødsel af tand-, mund- og kæbekirurgi fandt sted i 1944, hvor Erik Husted, nyudnævnt professor i kirurgi ved Danmarks Tandlægehøjskole, fik tildelt et antal senge i den daværende Pavillon 7 på Rigshospitalet med det formål at etablere en kæbekirurgisk klinik. Iforbindelse med bygningen af den nye Tandlægehøjskole i Universitetsparken, indviet i 1941, var behovet for etablering af en afdeling for stationær kirurgi for udbredte sygdomme i mundhule og kæber erkendt. I et udredningsarbejde af dette spørgsmål konkluderedes imidlertid at det ville være for kostbart at indrette en sådan afdeling i en bygning som var fjernt fra hospitalsmiljøet (Rigshospitalet). Da professoratet var vakant, besluttede man at afvente en endelig løsning, indtil den nye professor var udnævnt. Erik Husted blev udnævnt til professor i Husted var almenkirurg og kom fra en overkirurgstilling ved Centralsygehuset i Hjørring. Årsberetningen fra de første tre år viste med al tydelighed at der var et behov for at mere udbredte orale lidelser i bredeste forstand havde mulighed for at blive centraliseret ét sted og behandlet i et miljø som var gearet imod sådanne sygdomme. I løbet af de tre år blev der under indlæggelse behandlet 498 patienter. I den første halvdel af det 20. århundrede havde en række af vore kolleger rundt omkring i landet fungeret som tandlægekonsulenter ved vore centralsygehuse. I Holger Friis biografi»holger Friis fortæller«, forfattet og genfortalt af Knud Bidstrup, berettes således om at tandklinikken i Hjørring måtte lukkes midlertidig fordi Tandlægen var på sygehuset eller ude at se på oldtidsgravfund en anden af Holger Friis store interesser. Den første klinik på Rigshospitalet I 1910 blev Viggo Andresen ansat som den første tandlæge ved den kirurgiske poliklinik på Rigshopitalet. Allerede i l917 blev han erstattet af Otto Bjerrum, som i 1934 disputerede ved det medicinske fakultet på en afhandling om underkæbefrakturer. Bjerrum, der var både læge og tandlæge, fungerede som leder af tandklinikken frem til 1952, hvor han blev afløst af Jens Jørgen Pindborg. Kjærgaard fungerede gennem 20 år som konsulent ved Århus Kommunehospital, og tilsvarende funktion havde Sven Eli Jørgensen og Brams ved Centralsygehuset i Ålborg. De og en lang række af tilsvarende ved vore centralsygehuse var i virkeligheden pionererne for vores tand-, mundog kæbekirurgiske speciale. De lukkede øjnene op hos vore medicinske kolleger for at tandlægeuddannelsen også allerede den gang indeholdt elementer som kunne bruges i hospitalsmiljøet. Dannelsen af Tandlægekirurgisk Selskab To begivenheder i 1952 var skelsættende for specialets videre skæbne; den ene var dannelsen af Tandlægekirurgisk Selskab (TKS), den anden var Pindborgs ansættelse som tandlæge, senere klinikchef, ved Rigshospitalet. Pionererne ved dannelsen af TKS var som allerede nævnt i den foregående artikel Jørgen Rud, Herluf Baggesen og Erik Emmertsen. De to førstnævnte havde begge været på kortere studieophold i USA, hvor de bl.a. havde besøgt Harold Krogh, som senere blev Ridder af Dannebrog som anerkendelse for sin indsats for dansk oral kirurgi. Emmertsen var assistent på den kirurgiske afdeling på Danmarks Tandlægehøjskole, og i modsætning til de to andre var han til emeritus-status imod indførelsen af et speciale i tandlægekirurgi. De to andre fremførte som en af de første aktiviteter i selskabets historie at der skulle oprettes et speciale i tandlægelig kirurgi; desværre for dem begge måtte de inkassere et nederlag ved generalforsamlingen i 1953, hvor 16 stemte for, men 26 stemte imod. Foreningen af Hospitalstandlæger Som nævnt blev Pindborg chef for den daværende tandklinik på Rigshospitalet i 1952, samme år som TKS blev stiftet. Året efter blev Foreningen af Hospitalstandlæger stiftet med Pindborg, Jens Henning Baunøe og Børge Ingerslev som den første bestyrelse. Det var en forening af tandlæger som var beskæftiget som konsulenter ved landets sygehuse, og som blev tilkaldt i to situationer, 1) når der var tandpine, og 2) når der var mistanke om kæbefrakturer. 1124

3 Grunden til specialet Med to ildsjæle som Rud og Pindborg kom der til at ske noget på specialefronten. Som nævnt var specialet i første omgang lagt dødt i TKS, og der var fortsat modstand såvel i TKS som i tandlægestanden i øvrigt. Men efterhånden kunne der opnås forståelse for at det var hensigtsmæssigt at tandlæger der skulle have en fast ansættelse på hospitaler, fik en supplerende uddannelse, som i særlig grad rustede dem bedre til at udføre kirurgiske samt diagnostiske oralmedicinske opgaver. Grunden til det danske speciale i tand-, mund- og kæbekirurgi (hospitalsodontologi) blev lagt i 1964 ved vedtagelsen på DTF s hovedgeneralforsamling i november 1964 af Dansk Tandlægeforenings vejledende uddannelsesplan for tandlæger der skulle beskæftige sig ved hospitaler. Planen skulle styres af Hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening, der nedsatte et rådgivende udvalg bestående af tre medlemmer, som skulle vurdere om kollegers uddannelse var i overensstemmelse med eller ækvivalerende med den i den vejledende uddannelsesplan beskrevne plan. I april 1980 havde 39 danske tandlæger modtaget Hovedbestyrelsens blå stempel, men måtte ikke kalde sig specialister!! Det første rådgivende udvalg bestod af så prominente personer som Husted, Pindborg og Hans Peter Philipsen. Samme år, i 1964, blev der på Rigshospitalet oprettet to uddannelsesstillinger. Ole Jølst blev ansat i en af disse. Han blev den første som i 1967 fik Hovedbestyrelsens anerkendelse af at han havde gennemført en uddannelse som var i overensstemmelse med den vejledende plan. Odontologisk klinik på Randers Centralsygehus Pindborg var som bekendt oral histopatolog, men en af hans meget store interesser var den orale medicin. Vurdering af den orale slimhinde blev hans kæphest, og den var for ham i vid udstrækning odontologiens adgangsbillet til vore sygehuse, idet en lang række af de sygdomme som forekom i mundslimhinden, var almensygdommes orale manifestationer. Takket være Pindborgs utrættelige indsats som foredragsholder og skribent, samt hans forhandlingsevner, lykkedes det ham at få en aftale i stand med Sundhedsstyrelsen, Randers Centralsygehus og Dansk Tandlægeforening som forhandlingspartnere om oprettelse af en odontologisk klinik på Randers Centralsygehus. Man var ikke mindst fra Sundhedsstyrelsens side interesseret i at få belyst behovet for en sådan klinik på et centralsygehus. I første omgang var det en forsøgsordning. Klinikken åbnede 1. januar 1964 med Hans Peter Philipsen som specialtandlæge, og det var meningen at ordningen skulle vare et halvt år. Klinikken er i skrivende stund stadig meget velfungerende, så både Philipsen og hans efterfølger, Hans Mortensen, har gjort det godt, og forsøgsordningen var i allerhøjeste grad medvirkende til at der i dag er tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger ved næsten samtlige centralsygehuse, og at samtlige amter har adgang til denne service lokalt på en eller anden måde.»international Oral Surgery«Året 1965 blev en milepæl for den internationale tand-, mund- og kæbekirurgi, på det tidspunkt kaldet»international Oral Surgery«. En international forening blev dannet, og denne forening havde sit andet internationale møde i København i 1965, hvor foreningen officielt blev dannet. Det stiftende møde havde fundet sted i London tre år tidligere. En specialistanerkendelse var nødvendig for at blive medlem af denne forening, men det var det enkelte land der garanterede for specialiststatus. Globalt set initierede dette den stadig ikke afsluttede diskussion: skal specialiteten tand-, mund- og kæbekirurgi baseres på en odontologisk eller en medicinsk uddannelse? Eller er det hensigtsmæssigt at have begge uddannelser som basis for specialistuddannelsen? Problemerne var næsten legio i de skandinaviske lande, hvor forholdene dengang var meget forskellige. To lande, Norge og Finland, havde endda to officielt registrerede specialiteter, ét i tandkirurgi for tandlæger og ét i kæbekirurgi for læger. For Danmarks vedkommende var forholdene næsten lige så fortvivlede. For tandlægers vedkommende havde man en vejledende uddannelsesplan i hospitalsodontologi, og for lægernes vedkommende havde man igennem 1950 erne haft et såkaldt ekspertområde i kæbekirurgi, hvor kravene var en specialitet i almen kirurgi, og derefter skulle man have været beskæftiget med kæbekirurgi i ét år så var man ekspert. Skandinavisk Forening af Oral Kirurger Efter en lang række af nationale forhandlinger i de skandinaviske lande, efter benyttelse af megen diplomati og ved en stor indsats, ikke mindst fra Sir Terence Ward fra East Grinstead, England, og den internationale forenings generalsekretær, vores egen Jørgen Rud, lykkedes det for første gang i Skandinaviens historie at danne en specialistforening for såvel læger som tandlæger, hvor begge grupper havde de samme rettigheder, når blot de var anerkendte som specialister. Skandinavisk Forening af Oral Kirurger blev dannet i 1965, og Erik Husted blev foreningens første præsident. SFOK, senere SFOMK (Skandinavisk Forening af Oral og Maxillofacial Kirurger), havde ikke mindst i de første år af sin eksistens overordentlig stor betydning for udviklingen af specialiteterne på skandinavisk plan. De blev bragt op på et internationalt niveau, såvel hvad uddannelseslængde DSTMK 50 ÅR 1125

4 TMK kirurgi gennem 50 år som indhold angik, og blev i overvejende grad baseret på odontologisk basisuddannelse. EU-medlemskabet I 1972 stemte danskerne ja til EU-medlemskab. Men det var først i 1980 at denne vejledende uddannelsesplan blev den officielle, af Sundhedsstyrelsen anerkendte og foreskrevne plan, og dét nærmest ved en tilfældighed eller et sammenfald af omstændigheder. I 1976 havde vi fået en ny tandlægelov i Danmark, en rammelov som for første gang definerede et virksomhedsområde, inden for hvilket de medicinalpersoner der havde gennemgået en tandlægeuddannelse, havde såvel det diagnostiske som det terapeutiske ansvar for anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber. Lovteksten åbnede samtidig mulighed for at der kunne indføres officielle, af Sundhedsstyrelsen anerkendte og styrede specialer på linje med de lægelige specialer. På trods af at der på tidspunktet for vedtagelsen af loven egentlig var to foreningsanerkendte og styrede odontologiske specialer, ortodonti og hospitalsodontologi, var der ikke nogen der havde taget initiativ til at disse skulle ajourføres i overensstemmelse med den nye lov. Men så kom EU, og hvad deraf fulgte. Inden for sundhedsprofessionerne skulle tjenesteydelser, som konsekvens af den frie bevægelighed over landegrænserne, sikres ved at der blev udformet nogle uddannelsesdirektiver som beskrev de minimumskrav til uddannelserne som alle medlemslande skulle leve op til. Og det skulle også omfatte eksisterende specialer. Det midlertidige specialtandlægeudvalg I al sin gru blev det åbenbart for nogle danskere at der egentlig ikke var nogle officielt godkendte odontologiske specialer i Danmark. Ihærdigt benarbejde og en forstående indenrigsminister sikrede, på rekordtid, at Danmark kom på linje med de øvrige EU-lande og havde to officielt godkendte specialer inden for odontologien. Fodnoter af forskellig art sikrede at der blev nedsat et midlertidigt specialtandlægenævn umiddelbart efter, som havde til opgave bl.a. at sikre at uddannelserne blev nybeskrevet og blev bragt i overensstemmelse med 1980 ernes krav til de to specialer. Dette midlertidige specialtandlægeudvalg under Sundhedsstyrelsen, kaldet MISTU, havde primært til opgave at reagere på den ovennævnte bekendtgørelse af 26. juni 1978, hvori som ovenfor anført to odontologiske specialer var opført mhp. at blive registreret som EU-specialer i Danmark. I direktiverne, som omfattede såvel kandidatuddannelser som specialistuddannelser, var der for specialerne kun beskrevet at uddannelserne skulle være af mindst tre års varighed, at de skulle foregå på universiteter eller dermed sammenlignelige institutioner, og at de skulle foregå på heldagsbasis. Det betød at dét som var beskrevet for de to danske specialer ikke var i overensstemmelse med de europæiske krav, hvorfor MISTU blev nedsat. Det tjener MISTU til ære at dette udvalg formulerede en beskrivelse af arbejdsområdet for specialtandlæger i hospitalsodontologi, som åbenbart var så visionær og rummelig at beskrivelsen stadig er rammen for tand-, mund- og kæbekirurgien. Den blev endvidere brugt i forbindelse med udvalgsarbejde på europæisk plan, idet der senere, i 1985, skulle laves en beskrivelse af specialet europæisk set. I det store hele blev det den danske beskrivelse der blev benyttet som model. MISTU-rapporten, som kom i juni 1980, konkluderede at der skulle nedsættes et permanent specialtandlægeudvalg. Som resultat af oprettelsen af det nye specialtandlægenævn blev der nedsat to udvalg, som skulle revidere de eksisterende uddannelsesplaner for henholdsvis ortodonti og hospitalsodontologi. Den nye uddannelsesplan var en realitet omkring I erkendelse af de stadig større opgaver som det var forventet at specialisten skulle løse, var det nødvendigt at supplere uddannnelsen. Udøvelsen krævede en bredere baggrund end dén som den odontologiske eksamen kunne give. Som følge deraf blev uddannelsesplanen udvidet med et halvt års almen kirurgi og almen medicin, og ét års sideuddannelse i forskellige tilgrænsende medicinske specialer, hvorved den samlede uddannelsesplan blev fem år, forudgået af mindst to års almen odontologisk praksis efter eksamen. Politisk set var der nu opstået et sundhedsministerium, og dette ministerium anbefalede at der blev oprettet 10 videreuddannelsesstillinger til specialet Hospitalsodontologi/ Tand-, mund- og kæbekirurgi på landsplan. Århus Kommunehospital var hurtigt til at få fem af disse stillinger placeret ved dette hospital, hvilket var helt i overensstemmelse med de ministerielle ønsker om fem stillinger på hver side af Storebælt. Janne Ingerslev afsluttede uddannelsen i 1998 som den første i Danmark efter den»nye plan«. Samarbejdsaftale mellem Rigshospitalet og Københavns Tandlægehøjskole En anden skelsættende begivenhed for fagområdet var beslutningen i foråret 1975 af det daværende lægeråd på Rigshospitalet, hvor en visionær professor i kirurgiske mavetarm-sygdomme som formand for lægerådet havde initieret at et udvalgsarbejde med repræsentanter fra såvel hospital som tandlægehøjskole blev igangsat. Arbejdet resulterede i samarbejdsaftalen mellem Rigshospitalet og den daværende Københavns Tandlægehøjskole, hvor et af de helt væsentlige 1126

5 elementer, og samtidig udtryk for nytænkning, var etablering af et odontologisk ledet sengeafsnit, på etableringstidspunktet bestående af 10 senge. Tandlægehøjskolens odontologiske professor i tand-, mundog kæbekirurgi skulle være leder af dette sengeafsnit, og det lægelige ansvar for patientgruppen blev lagt hos chefen for den plastikkirurgiske afdeling. Denne samarbejdsmodel har nu eksisteret i mere end 25 år og er med lokale modifikationer kopieret over det ganske land og i vore skandinaviske nabolande. Vækstbetingede kæbeanomalier Et af fagområdets flagskibe, såvel nationalt som internationalt, har været den kirurgiske korrektion af ekstreme vækstbetingede kæbeanomalier. Denne betegnelse stammer fra Sundhedsstyrelsens cirkulære af november 1987, hvori behandling af denne sygdomsgruppe blev defineret som en hospitalsopgave, og hvor de tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger fik ansvaret for på landsplan at organisere denne, inklusive den ortodontiske del af behandlingen. Denne vise beslutning har givet specialet et vældigt løft på landsplan, har medført etablering af afdelinger i nu alle danske amter (dog ikke Bornholms), og har gennemført udvidelser som også var tiltrængt af andre grunde; til stadighed er ca. 500 patienter under behandling for deres kæbeanomali. Den har endvidere åbnet for muligheden for aktiv deltagelse fra tand-, mund- og kæbekirurgisk side i den totale behandling af patienter med svære kraniofaciale deformiteter; behandlingen finder sted i Århus og København. Implantatbehandling Avanceret implantatbehandling forudsætter ofte en forudgående ossøs rekonstruktion, som i omfang kan kræve hospitalisering i tand-, mund- og kæbekirurgisk regi. Dette er i dag en af de større udfordringer, og ikke mindst de deraf afledte, der ligger inden for det totale begreb tissue engineering, hvor nyskabelse af væv og organer, som resultat af et samarbejde mellem molekylærbiologen, klinikeren og ingeniøren, vil lukke op for helt nye veje inden for den rekonstruktive del af det tand-, mund- og kæbekirurgiske arbejdsområde. Status Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fylder 50 år, hvilket er den direkte årsag til ovenstående strejftog gennem specialets historie med stop ved en enkelt hovedbanegård, mindre stationer og trinbrætter. Det er ikke specialets hvidbog; den kommer. Der har været en rivende udvikling i samfundet i disse 50 år. Vi har næsten bevæget os fra et landbrugssamfund, via industrisamfund, teknologi- og vidensamfund, til nu at være på vej ind i en tidsalder præget af holdninger og bløde værdier. Mennesket har spadseret på månen, og vi modtager dagligt som en helt naturlig ting tv-information via evigt cirkulerende satellitter, som bringer hele verden direkte ind i den enkeltes dagligstue, her og nu. Udviklingen i de 50 år har været enestående, og sådan har det næsten også været for vores speciale, tand-, mund- og kæbekirurgi. Fra ingenting til et velbeskrevet, anerkendt kirurgisk speciale på internationalt niveau. Tand-, mund- og kæbekirurgi er et vægtigt fagområde ved to af vore sundhedsvidenskabelige fakulteter, begge steder med professorater, og hvor der via professoratet er en nær konneks mellem Tandlægeskolen og Universitetshospitalet. Specialet er udviklet med odontologi som baggrund, og uddannelsens sigte har primært været at specialisten skulle fungere i et hospitalsmiljø. Tendensen har internationalt set været svingende hvad angår enkeltuddannelse/dobbeltuddannelse og såvel tandlægelig som lægelig baggrund. Pendulet har i flere årtier bevæget sig kraftigt mod dobbeltuddannelse, men i de senere år svinger det atter mod odontologisk basisuddannnelse. Såfremt den tendens der er set ved vore fakulteter igennem de sidste 10 år med en stigende grad af integration af de prækliniske fag mellem odontologi og medicin, fortsætter, skulle det kunne give baggrund for en fornuftigt kombineret odontologisk-medicinsk basisuddannelse for et fremtidigt speciale. Selvom uddannelsen, som allerede anført, primært tager sigte mod funktion på hospitaler, er tiden måske inde til at uddannelsesplanen skulle justeres mhp. et behov for en specialistfunktion i den primære sundhedstjeneste. De der nu er ansvarlige for specialet, kan overveje dette. Alle inden for specialet kan være stolte af de første 50 år, alle har bidraget til dets høje niveau og det brede spektrum. Foran ligger der talrige udfordringer. Ingen skal tro at afgrænsninger er statiske; inden for sundhedssektoren vil der altid være flydende grænser mellem specialområder. Et aktivt forskningsengagement har præget de første 50 år og uden tvivl været med til at fagområdet og dets udøvere er blevet respekteret. Dette skulle også gerne karakterisere specialet i de næste 50 år, samtidig med at dets udøvere vil være åbne for de krav og behov for justeringer der måtte komme. Vi skulle gerne kunne være lige så stolte om 50 år, som vi er det i dag. Forfatter Erik Hjørting-Hansen, professor emeritus, dr.odont. Afdelingerne for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Rigshospitalet, København Historik Kæbekirurgi DSTMK 50 ÅR 1127

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen.

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Tandlægeskole Afdeling Dato for besøg Århus Tandlægeskole, Odontologisk Institut Afdelingen for Ortodonti.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Et godt og trygt valg Et smukt og naturligt smil det er det, vi arbejder med hver eneste dag og har gjort siden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

INSTITUT FOR ODONTOLOGI

INSTITUT FOR ODONTOLOGI Mål- og handleplaner for INSTITUT FOR ODONTOLOGI Uge 9, 2012 1. INSTITUTTET I ORD OG VÆSENTLIGSTE NØGLETAL Institut for Odontologi (IO) (Campus Aarhus, Universitetsparken) forestår såvel den teoretiske

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere