at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold."

Transkript

1 ! "!#$#%%&

2 ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest og på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Det tand-, mund- og kæbekirurgiske speciale er ikke et af de specialer, som forudsættes at være til stede på samtlige fælles akutmodtagelser. Der er udarbejdet instrukser til alle akutmodtagelser vedr. kæbekirurgiske skader og infektioner. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indgår i regionens traumecenterberedskab. Kæbekirurgisk Afdeling har via informationsmøder på regionens akuthospitaler søgt at optimere patientforløbene for patienter med akutte tilstande i det tand-, mund- og kæbekirurgiske område (frakturer og infektioner). Modtagne kæbekirurgiske patienter på disse steder konfereres med vagthavende på Kæbekirurgisk Afdeling efter samme standarder, som eksisterer på det øvrige Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den teknologiske udvikling i form af digital røntgen og billedkommunikation (MMS, m.m.) vil således kunne understøtte og forbedre den akutte modtagelse af kæbekirurgiske patienter på regionens øvrige skadestuer/akutmodtagelser til optimering af patientforløb. # ' ( ) Både funktioner på regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau varetages på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. En række af behandlingsforløbene inden for det tand-, mund- og kæbekirurgiske område er kendetegnet ved at være længerevarende og involvere en række forskellige aktører. Inden for behandling af vækstforstyrrelser og juvenil arthrit er der et udbredt samarbejde med især Tandlægeskolen og primærsektoren dvs. kommunale og privatpraktiserende reguleringstandlæger, samt med Tandlægeskolen. Det samme er tilfældet for gruppen af patienter, som har brug for at få foretaget fokussanering af tandsættet enten forud for operation (transplantation eller hjerteklapoperation) eller forud for kemoterapi og stråling (hoved-/halskræft og hæmatologiske patienter). Samtidig er der et tæt samarbejde med Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet omkring de sekundære kirurgiske indgreb på patienter med læbeganespaltelidelser. * ' ( Der er et tværfagligt samarbejde med en række afdelinger f.eks. i forbindelse med behandling af følgetilstande i mund og mundhule hos cancerpatienter, med #

3 neurokirurger ved kraniofaciale deformiteter hvor der gennem det kraniofaciale team er samarbejde med Center for Sjældne Sygdomme (Århus Universitetshospital, Skejby) samt Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Afdeling for Klinisk Genetik, Øjenafdelingen, Øre-, Næse-, Halsafdelingen og Plastikkirurgisk Afdeling samt ved hæmofilipatienter (Center for Hæmofili og Trombose). Derudover arbejdes der tæt sammen med Ganespalteafdelingen (Taleinstuttet) i forbindelse med operation af ganespaltepatienter samt med Tandlægeskolen i forbindelse med behandling af patienter med vækstbetingede kæbedeformiteter, herunder patienter med følgetilstande efter involvering af kæbeleddene hos patienter juvenil idiopatisk atrthrit i kæbeleddene. Der er ligeledes et veletableret samarbejde med Tandlægeskolen omkring Odontologisk Lands- og Videncenters konsultative og behandlingsmæssige funktion. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har et tværfagligt samarbejde med en lang række andre sygehusafdelinger/specialer herunder anæstesiologi, oto-rhino-laryngologi, intern medicin (kardiologi og hæmatologi), klinisk fysiologi/nuclearmedicin (med kom-petencer i Tc99 scintigrafi) og histopatologi. Jævnlige konferencer mellem Kæbekirurgisk Afdeling og de diagnostiske specialer neuroradiologi og histopatologi er med til at understøtte afdelingens undersøgelser, diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling på højest mulige niveau. Udover varetagelsen af de kæbekirurgiske sygehusopgaver rummer afdelingen ligeledes Odontologisk Lands- og Videncenter, Regionstandplejen og ortodontiklinik for avanceret behandling. Afdelingen har i forbindelse med Sundhedsstyrelsens rapport Kræftplan II (2005) og rapporten Forbedring af kirurgisk kræftbehandling de lægevidenskabelige selskabers anbefalinger (2006) indarbejdet standarder og hensigtsmæssige patientforløb indenfor hoved-hals cancer området i et tæt tværfagligt samspil med de øvrige hospitalsspecialer, der indgår i dette behandlingsområde; således at der er et ensartet og sammenhængende forløb for alle borgere i regionen. Med den nylig offentliggjorte hjertepakke (2009) er der igangsat en tilrettelæggelse af et tæt tværfagligt samarbejde med kardiologer og hjertekirurger vedr. planlægning og praktisk gennemførelse af pakkeforløb for patienter med hjerte-sygdomme, hvor Kæbekirurgisk Afdeling har ansvar for den præoperative odontologiske fokusundersøgelse/-sanering. Formålet er her primært at sikre en god logistik, således at alle borgere i både den østlige og vestlige del af regionen ligestilles. +, Langt hovedparten af de regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus jf. skema 2b. Implementering af ny højt specialiseret funktion (jf. bilag 2b) vil blive implementeret i forlængelse af godkendelse fra Sundhedsstyrelsen og vil blive udrullet i takt med, at de bygningsmæssige og teknologiske faciliteter er til stede -. Antallet af tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter forventes at stige, idet den ændrede alderssammensætning i befolkningen med en større andel ældre, forventes *

4 at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. +

5 # ( #' ( Der er ikke hovedfunktioner inden for specialet tand, mund og kæbekirurgi. -

6 * *0 Region Midtjylland søger om, at alle regionsfunktioner varetages på Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. *#1 Befolkningsunderlaget er på 1,2 mio. indbyggere. **0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktion inden for det kæbekirurgiske speciale. *+2 Region Midtjylland søger ikke funktioner i et formaliseret samarbejde. *-3 For at tilgodese princippet om et ensartet behandlingstilbud for borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland med en maksimal grænse på ¾ times patienttransport, er der etableret en fremskudt visitation af patienter med vækstbetinget kæbedeformitet. Kæbekirurgisk Afdeling møder med et team bestående af en specialtandlæge i kæbekirurgi og en specialtandlæge i ortodonti på klinikker i Viborg, og Struer/Holstebro. Disse foretager 6-8 gange årligt på hver klinik visitation/behandlingsplan-lægning af nye patienter, vurderer patienter i behandlingsforløb og vurderer henviste patienter fra den kommunale tandpleje med henblik på interceptive tiltag. Herved opnår man ensartede visitations- og behandlingskriterier for alle borgere i regionen samtidig med en konsultativ funktion. Der skabes mulighed for tæt faglig sparring med de lokale behandlingstandlæger; herunder udvikling indenfor området interceptiv behandling og den teambaserede funktion synliggøres. Der skabes mulighed for mere effektive behandlinger af interceptiv karakter (igangsætning af behandling på det optimale tidspunkt i relation til den enkelte patient). /

7 + ( +0 ( Region Midtjylland søger om, at samtlige højt specialiserede funktioner varetages på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Omkring traumatologien (Traumecentre, se eventuelt særskilt beskrivelse) og behandling af patienter med vækstbetingede kæbedeformiteter har de enkelte regioner i Vestdanmark med tiden opbygget kæbekirurgiske faciliteter, der betyder, at disse behandlinger overvejende foregår regionalt, se også afsnit #1 For en stor del af de højt specialiserede funktioner vil der være et befolkningsunderlag på 3,0 mio. mennesker (Vestdanmark). Funktionerne varetages i tæt samarbejde med Tandlæge-skolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. +*0 ( Århus Universitetshospital, Århus Sygehus opfylder kravene til varetagelse af højtspecialiseret funktion i specialet. Kæbekirurgisk Afdeling har et tværfagligt samarbejde med en lang række sygehusafdelinger/specialer. Udover samarbejdspartnere nævnt under regionsfunktioner har afdelingen et tæt samarbejde med flg. specialer og behandlingsenheder; plastikkirurgi, oto-rhino-laryngologi, neurokirurgi, ortopædisk kirurgi, oftalmologi, klinisk onkologi, intern medicin (hæmatologi og kardiologi), reumatologi, pædiatri, klinisk genetik, Center for Hæmofili og Trombose, PET-center, Tandlægeskolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Jævnlige konferencer mellem Kæbekirurgisk Afdeling og de diagnostiske specialer neuroradiologi og histopatologi er med til at understøtte afdelingens undersøgelser, diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling på højest mulige niveau. Herudover foregår tværfaglige konferencer i Odontologisk Videncenter, Kraniofacial Center og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. I de senere år er der her indført audits for at sikre kvalitet og opsamling af viden. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er hoveduddannelsessted for det kæbekirurgiske speciale i Vestdanmark. Afdelingen har en omfattende kursusaktivitet på såvel nationalt som internationalt niveau indenfor områderne korrektiv og rekonstruktiv kæbekirurgi. Der er regelmæssigt udenlandske specialiststuderende på studieophold i afdelingen fra Sverige, Norge, Finland og Island. Endvidere bemærkes til konkrete højt specialiserede funktioner: Særlige tilfælde af kæbefrakturer Den højt specialiserede funktion af særlige tilfælde af kæbefrakturer foregår i traumecenter regi, hvor afdelingen har tilknytning og i øvrigt agerer i et tværfagligt samarbejde med de øvrige specialer, der er tilknyttet. $

8 Særlige tilfælde af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali Behandlingen af særlige tilfælde af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali er tæt knyttet til det tværfaglige samarbejde med andre kirurgiske specialer, Kraniofacial Center, Odontologisk Lands- og Videncenter, Regionstandplejen, Tandlægeskolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Udover de gængse standardmæssige kirurgiske teknikker anvendes distraktionsosteogenese og knogletransplantation. Der er i 2005 færdiggjort et Ph. D. projekt på prædiktion og anvendelse af distraktionsosteogenese. Kraniofaciale misdannelser/syndromer Varetagelsen af den knoglemæssige kirurgiske korrektion af patienter med kraniofaciale misdannelser/syndromer foregår primært i et tæt tværfagligt samarbejde med det neurokirurgiske speciale i kraniofacial center regi. Der har i Sundhedsstyrelsen april 2008 været møde desangående, og der arbejdes på at optimere samarbejdet mellem Århus Universitetshospital og Rigshospitalet på dette område med fælles database og operationssamarbejde. Begge hospitaler har således for nylig etableret ens type cone-beam scannere for sikring af ensartet diagnostik. Kæbekirurgisk Afdeling har sammen med Tandlægeskolerne i København og Århus startet et Ph.D. projekt vedr. kranie/ansigts morfologi hos patienter med hypofosfatæmisk rakitis (Hans Gjørup). Der forventes en stadig udbygning af samarbejdet. Læbe-kæbe-ganespalte korrektion Sekundær ganespaltebehandling foregår i et tværfagligt samarbejde mellem de kæbekirurgiske afdelinger ved Rigshospitalet og Århus universitetshospital, Århus Sygehus og Ganespalteafdelingerne ved Taleinstitutterne i København og Århus. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus universitetshospital, Århus Sygehus har mere end 30 års erfaring med udførelsen af de kæbekirurgiske operationer, der omfatter frilægning af tænder, knogletransplantation til rekonstruktion af spaltedefekt i kæben, slimhindeplastik/transplantation, ortognatkirurgi, herunder anvendelse af distraktionsosteogenese og implantatbehandling. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Aktuelt pågår et kommisoriearbejde mellem de to afdelinger med henblik på at skabe et bedre sammenhængende patientforløb og optimere udvikling og forskning. Forsknings- og udviklingsmæssigt har dette samarbejde hidtil resulteret i mere end 50 nationale og internationale publikationer, udvikling af nye behandlingsteknikker og patientforløb samt et Ph.D. arbejde. Der har i 2007 været en møderække mellem de to ganespalteafdelinger, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus universitetshospital, Århus Sygehus, hvor man blev enige om definitionerne på de kæbekirurgiske opgaver i henhold til ovenstående. Kronisk juvenil reumatoid arthritis(<16 år) Undersøgelse, diagnostik og behandling af vækstforstyrrelser hos patienter med kronisk juvenil idiopatisk arthritis i Vestdanmark, foregår i et mangeårigt tværfagligt samarbejde mellem Børnereumatologisk Ambulatorium, Århus universitetshospital, Skejby, Afdelingen for Ortodonti, Tandlægeskolen, Århus Universitet og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus universitetshospital, Århus Sygehus. Der er således opbygget en væsentlig erfaring på dette område bl.a. udmøntet i 2 Ph.D. grader. 4

9 Endvidere er der opnået en stor behandlingserfaring bl.a. med anvendelse af distraktionsosteogenese ved korrektion af resulterende vækstforstyrrelser. Kæbeledslidelser Kæbekirurgisk afdeling råder over ekspertise inden for kæbeledspatologi såvel indenfor smertetilstande som funktions- og vækstrelaterede lidelser både medfødte og erhvervede. Herudover er der en tæt samarbejdsrelation til Afdelingen for Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen, yderligere understøttet af en mangeårig deltidsansættelse af Professor Peter Svensson i Kæbekirurgisk Afdeling. Kirurgisk behandling af kæbeledsdysfunktion, -smerter, -osteoartrose og -ankylose varetages ligeledes i Kæbekirurgisk Afdeling. Afdelingen indførte som den første kæbeledsartroskopi og kæbeledsalloplastik. Martin Dahl fik som den første i DK international certificering i indsættelse af kæbeledsproteser. Afdelingens specialtandlæger, som foretager disse behandlinger, har således opbygget en væsentlig erfaring til udførelse af åben kæbeledskirurgi. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus universitetshospital, Århus Sygehus har i de seneste 15 år i samarbejde med Tandlægeskolen og Smerteforskningsklinikken, Århus Universitetshospital foretaget en række smertestudier for vurdering af postoperativ smertebehandling. Herved har afdelingen opbygget en ekspertise inden for akut smerteforskning og anvendelse af modeller for afprøvning af analgetika til postoperativ smertebehandling. Der er indenfor området afsluttet en Ph.D. afhandling i 1998 og derudover en række øvrige publikationer. Osteomyelitis og osteoradionekrose i kæberne Svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi Implantatbehandling af særlig udsatte patienter Der er et tæt samarbejde med det Vestdanske Center for Hyperbar Iltbehandling, Århus Universitetshospital og et mangeårigt samarbejde mellem specialerne onkologi, plastikkirurgi, oto-rhino-laryngologi og kæbekirurgi ved behandling af følgetilstande efter cancer i hoved-halsregionerne. I den sammenhæng har Kæbekirurgisk Afdeling opbygget et væsentligt erfaringsgrundlag i knoglerekonstruktion indenfor patientkategorierne osteomyelitis og osteoradionekrose af patienter, der får fjernet kæbedele som følge af maligne og benigne tumorer. Afdelingen har ligeledes den nødvendige ekspertise til at udføre de efterfølgende implantatbårne tandrekonstruktioner. Omkring forskning og udvikling indenfor oral implantologi har afdelingen en betydelig aktivitet bl.a. udmøntet i en Ph.D. grad og et igangværende Ph.D. studie der forventes afsluttet medio Hæmofilipatienter Alle tand-, mund- og kæbekirurgiske behandlinger af hæmofilipatienter i Vestdanmark varetages af Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i et mangeårigt samarbejde med Center for Hæmofili og Trombose, Århus Universitetshospital, Skejby. Dette samarbejde sikrer et hensigtsmæssigt patientforløb. ++2 Der søges ikke højt specialiserede funktioner varetaget i et formaliseret samarbejde. &

10 +-3( Kæbekirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har tæt forbindelse til Universitetshospitalets øvrige specialer på tilsvarende højt niveau, bl.a. gennem Det Kraniofaciale Team og Hoved-Hals Cancer Teamet (DHOZ) samt Tandlægeskolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Varetagelsen af de højt specialiserede funktioner udføres således overvejende af en multidisciplinær, højt specialiseret ekspertise på tværs af specialerne. Afdelingen samarbejder med tandlægeskolerne i København og Århus vedrørende specialfunktionen kraniofaciale misdannelser/syndromer. De kæbekirurgiske afdelinger ved Rigshospitalet og Århus Sygehus samt ganespalteafdelingerne ved Taleinstitutterne i København og Århus samarbejder vedr. specialfunktionen sekundær ganespaltebehandling. Optimal behandling af patienter med nerveskader i kæberegionerne fordrer et tæt tværfagligt samarbejde mellem det kæbekirurgiske speciale og ekspertise indenfor mikrokirurgi (plastikkirurgi). I samarbejde med Plastikkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital ansøger Århus Universitetshospital, Århus Sygehus derfor om etablering af en sådan funktion. Den mikrokirurgiske ekspertise er til stede. Den kæbekirurgiske frilægning af beskadigede nerveender er en rutinemæssig kæbekirurgisk opgave og kan derfor tilbydes på højeste niveau - set i lyset af afdelingens store volumen indenfor det ortognatkirurgiske område. Afdelingen har i forvejen ekspertise på højeste niveau i forbindelse med diagnostik, udredning og opfølgning af denne patientkategori herunder anvendelse af elektrofysiologiske målinger af nervefunktion. %

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år

Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år Tema: Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 50 år Forord Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi (DSTMK) fylder 50 år. Det ældste specialselskab under DTF fejrer sit 50-års-jubilæum med et

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere