at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold."

Transkript

1 ! "!#$#%%&

2 ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest og på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Det tand-, mund- og kæbekirurgiske speciale er ikke et af de specialer, som forudsættes at være til stede på samtlige fælles akutmodtagelser. Der er udarbejdet instrukser til alle akutmodtagelser vedr. kæbekirurgiske skader og infektioner. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indgår i regionens traumecenterberedskab. Kæbekirurgisk Afdeling har via informationsmøder på regionens akuthospitaler søgt at optimere patientforløbene for patienter med akutte tilstande i det tand-, mund- og kæbekirurgiske område (frakturer og infektioner). Modtagne kæbekirurgiske patienter på disse steder konfereres med vagthavende på Kæbekirurgisk Afdeling efter samme standarder, som eksisterer på det øvrige Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den teknologiske udvikling i form af digital røntgen og billedkommunikation (MMS, m.m.) vil således kunne understøtte og forbedre den akutte modtagelse af kæbekirurgiske patienter på regionens øvrige skadestuer/akutmodtagelser til optimering af patientforløb. # ' ( ) Både funktioner på regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau varetages på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. En række af behandlingsforløbene inden for det tand-, mund- og kæbekirurgiske område er kendetegnet ved at være længerevarende og involvere en række forskellige aktører. Inden for behandling af vækstforstyrrelser og juvenil arthrit er der et udbredt samarbejde med især Tandlægeskolen og primærsektoren dvs. kommunale og privatpraktiserende reguleringstandlæger, samt med Tandlægeskolen. Det samme er tilfældet for gruppen af patienter, som har brug for at få foretaget fokussanering af tandsættet enten forud for operation (transplantation eller hjerteklapoperation) eller forud for kemoterapi og stråling (hoved-/halskræft og hæmatologiske patienter). Samtidig er der et tæt samarbejde med Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet omkring de sekundære kirurgiske indgreb på patienter med læbeganespaltelidelser. * ' ( Der er et tværfagligt samarbejde med en række afdelinger f.eks. i forbindelse med behandling af følgetilstande i mund og mundhule hos cancerpatienter, med #

3 neurokirurger ved kraniofaciale deformiteter hvor der gennem det kraniofaciale team er samarbejde med Center for Sjældne Sygdomme (Århus Universitetshospital, Skejby) samt Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Afdeling for Klinisk Genetik, Øjenafdelingen, Øre-, Næse-, Halsafdelingen og Plastikkirurgisk Afdeling samt ved hæmofilipatienter (Center for Hæmofili og Trombose). Derudover arbejdes der tæt sammen med Ganespalteafdelingen (Taleinstuttet) i forbindelse med operation af ganespaltepatienter samt med Tandlægeskolen i forbindelse med behandling af patienter med vækstbetingede kæbedeformiteter, herunder patienter med følgetilstande efter involvering af kæbeleddene hos patienter juvenil idiopatisk atrthrit i kæbeleddene. Der er ligeledes et veletableret samarbejde med Tandlægeskolen omkring Odontologisk Lands- og Videncenters konsultative og behandlingsmæssige funktion. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har et tværfagligt samarbejde med en lang række andre sygehusafdelinger/specialer herunder anæstesiologi, oto-rhino-laryngologi, intern medicin (kardiologi og hæmatologi), klinisk fysiologi/nuclearmedicin (med kom-petencer i Tc99 scintigrafi) og histopatologi. Jævnlige konferencer mellem Kæbekirurgisk Afdeling og de diagnostiske specialer neuroradiologi og histopatologi er med til at understøtte afdelingens undersøgelser, diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling på højest mulige niveau. Udover varetagelsen af de kæbekirurgiske sygehusopgaver rummer afdelingen ligeledes Odontologisk Lands- og Videncenter, Regionstandplejen og ortodontiklinik for avanceret behandling. Afdelingen har i forbindelse med Sundhedsstyrelsens rapport Kræftplan II (2005) og rapporten Forbedring af kirurgisk kræftbehandling de lægevidenskabelige selskabers anbefalinger (2006) indarbejdet standarder og hensigtsmæssige patientforløb indenfor hoved-hals cancer området i et tæt tværfagligt samspil med de øvrige hospitalsspecialer, der indgår i dette behandlingsområde; således at der er et ensartet og sammenhængende forløb for alle borgere i regionen. Med den nylig offentliggjorte hjertepakke (2009) er der igangsat en tilrettelæggelse af et tæt tværfagligt samarbejde med kardiologer og hjertekirurger vedr. planlægning og praktisk gennemførelse af pakkeforløb for patienter med hjerte-sygdomme, hvor Kæbekirurgisk Afdeling har ansvar for den præoperative odontologiske fokusundersøgelse/-sanering. Formålet er her primært at sikre en god logistik, således at alle borgere i både den østlige og vestlige del af regionen ligestilles. +, Langt hovedparten af de regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus jf. skema 2b. Implementering af ny højt specialiseret funktion (jf. bilag 2b) vil blive implementeret i forlængelse af godkendelse fra Sundhedsstyrelsen og vil blive udrullet i takt med, at de bygningsmæssige og teknologiske faciliteter er til stede -. Antallet af tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter forventes at stige, idet den ændrede alderssammensætning i befolkningen med en større andel ældre, forventes *

4 at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. +

5 # ( #' ( Der er ikke hovedfunktioner inden for specialet tand, mund og kæbekirurgi. -

6 * *0 Region Midtjylland søger om, at alle regionsfunktioner varetages på Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. *#1 Befolkningsunderlaget er på 1,2 mio. indbyggere. **0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktion inden for det kæbekirurgiske speciale. *+2 Region Midtjylland søger ikke funktioner i et formaliseret samarbejde. *-3 For at tilgodese princippet om et ensartet behandlingstilbud for borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland med en maksimal grænse på ¾ times patienttransport, er der etableret en fremskudt visitation af patienter med vækstbetinget kæbedeformitet. Kæbekirurgisk Afdeling møder med et team bestående af en specialtandlæge i kæbekirurgi og en specialtandlæge i ortodonti på klinikker i Viborg, og Struer/Holstebro. Disse foretager 6-8 gange årligt på hver klinik visitation/behandlingsplan-lægning af nye patienter, vurderer patienter i behandlingsforløb og vurderer henviste patienter fra den kommunale tandpleje med henblik på interceptive tiltag. Herved opnår man ensartede visitations- og behandlingskriterier for alle borgere i regionen samtidig med en konsultativ funktion. Der skabes mulighed for tæt faglig sparring med de lokale behandlingstandlæger; herunder udvikling indenfor området interceptiv behandling og den teambaserede funktion synliggøres. Der skabes mulighed for mere effektive behandlinger af interceptiv karakter (igangsætning af behandling på det optimale tidspunkt i relation til den enkelte patient). /

7 + ( +0 ( Region Midtjylland søger om, at samtlige højt specialiserede funktioner varetages på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Omkring traumatologien (Traumecentre, se eventuelt særskilt beskrivelse) og behandling af patienter med vækstbetingede kæbedeformiteter har de enkelte regioner i Vestdanmark med tiden opbygget kæbekirurgiske faciliteter, der betyder, at disse behandlinger overvejende foregår regionalt, se også afsnit #1 For en stor del af de højt specialiserede funktioner vil der være et befolkningsunderlag på 3,0 mio. mennesker (Vestdanmark). Funktionerne varetages i tæt samarbejde med Tandlæge-skolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. +*0 ( Århus Universitetshospital, Århus Sygehus opfylder kravene til varetagelse af højtspecialiseret funktion i specialet. Kæbekirurgisk Afdeling har et tværfagligt samarbejde med en lang række sygehusafdelinger/specialer. Udover samarbejdspartnere nævnt under regionsfunktioner har afdelingen et tæt samarbejde med flg. specialer og behandlingsenheder; plastikkirurgi, oto-rhino-laryngologi, neurokirurgi, ortopædisk kirurgi, oftalmologi, klinisk onkologi, intern medicin (hæmatologi og kardiologi), reumatologi, pædiatri, klinisk genetik, Center for Hæmofili og Trombose, PET-center, Tandlægeskolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Jævnlige konferencer mellem Kæbekirurgisk Afdeling og de diagnostiske specialer neuroradiologi og histopatologi er med til at understøtte afdelingens undersøgelser, diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling på højest mulige niveau. Herudover foregår tværfaglige konferencer i Odontologisk Videncenter, Kraniofacial Center og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. I de senere år er der her indført audits for at sikre kvalitet og opsamling af viden. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er hoveduddannelsessted for det kæbekirurgiske speciale i Vestdanmark. Afdelingen har en omfattende kursusaktivitet på såvel nationalt som internationalt niveau indenfor områderne korrektiv og rekonstruktiv kæbekirurgi. Der er regelmæssigt udenlandske specialiststuderende på studieophold i afdelingen fra Sverige, Norge, Finland og Island. Endvidere bemærkes til konkrete højt specialiserede funktioner: Særlige tilfælde af kæbefrakturer Den højt specialiserede funktion af særlige tilfælde af kæbefrakturer foregår i traumecenter regi, hvor afdelingen har tilknytning og i øvrigt agerer i et tværfagligt samarbejde med de øvrige specialer, der er tilknyttet. $

8 Særlige tilfælde af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali Behandlingen af særlige tilfælde af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali er tæt knyttet til det tværfaglige samarbejde med andre kirurgiske specialer, Kraniofacial Center, Odontologisk Lands- og Videncenter, Regionstandplejen, Tandlægeskolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Udover de gængse standardmæssige kirurgiske teknikker anvendes distraktionsosteogenese og knogletransplantation. Der er i 2005 færdiggjort et Ph. D. projekt på prædiktion og anvendelse af distraktionsosteogenese. Kraniofaciale misdannelser/syndromer Varetagelsen af den knoglemæssige kirurgiske korrektion af patienter med kraniofaciale misdannelser/syndromer foregår primært i et tæt tværfagligt samarbejde med det neurokirurgiske speciale i kraniofacial center regi. Der har i Sundhedsstyrelsen april 2008 været møde desangående, og der arbejdes på at optimere samarbejdet mellem Århus Universitetshospital og Rigshospitalet på dette område med fælles database og operationssamarbejde. Begge hospitaler har således for nylig etableret ens type cone-beam scannere for sikring af ensartet diagnostik. Kæbekirurgisk Afdeling har sammen med Tandlægeskolerne i København og Århus startet et Ph.D. projekt vedr. kranie/ansigts morfologi hos patienter med hypofosfatæmisk rakitis (Hans Gjørup). Der forventes en stadig udbygning af samarbejdet. Læbe-kæbe-ganespalte korrektion Sekundær ganespaltebehandling foregår i et tværfagligt samarbejde mellem de kæbekirurgiske afdelinger ved Rigshospitalet og Århus universitetshospital, Århus Sygehus og Ganespalteafdelingerne ved Taleinstitutterne i København og Århus. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus universitetshospital, Århus Sygehus har mere end 30 års erfaring med udførelsen af de kæbekirurgiske operationer, der omfatter frilægning af tænder, knogletransplantation til rekonstruktion af spaltedefekt i kæben, slimhindeplastik/transplantation, ortognatkirurgi, herunder anvendelse af distraktionsosteogenese og implantatbehandling. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Aktuelt pågår et kommisoriearbejde mellem de to afdelinger med henblik på at skabe et bedre sammenhængende patientforløb og optimere udvikling og forskning. Forsknings- og udviklingsmæssigt har dette samarbejde hidtil resulteret i mere end 50 nationale og internationale publikationer, udvikling af nye behandlingsteknikker og patientforløb samt et Ph.D. arbejde. Der har i 2007 været en møderække mellem de to ganespalteafdelinger, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus universitetshospital, Århus Sygehus, hvor man blev enige om definitionerne på de kæbekirurgiske opgaver i henhold til ovenstående. Kronisk juvenil reumatoid arthritis(<16 år) Undersøgelse, diagnostik og behandling af vækstforstyrrelser hos patienter med kronisk juvenil idiopatisk arthritis i Vestdanmark, foregår i et mangeårigt tværfagligt samarbejde mellem Børnereumatologisk Ambulatorium, Århus universitetshospital, Skejby, Afdelingen for Ortodonti, Tandlægeskolen, Århus Universitet og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus universitetshospital, Århus Sygehus. Der er således opbygget en væsentlig erfaring på dette område bl.a. udmøntet i 2 Ph.D. grader. 4

9 Endvidere er der opnået en stor behandlingserfaring bl.a. med anvendelse af distraktionsosteogenese ved korrektion af resulterende vækstforstyrrelser. Kæbeledslidelser Kæbekirurgisk afdeling råder over ekspertise inden for kæbeledspatologi såvel indenfor smertetilstande som funktions- og vækstrelaterede lidelser både medfødte og erhvervede. Herudover er der en tæt samarbejdsrelation til Afdelingen for Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen, yderligere understøttet af en mangeårig deltidsansættelse af Professor Peter Svensson i Kæbekirurgisk Afdeling. Kirurgisk behandling af kæbeledsdysfunktion, -smerter, -osteoartrose og -ankylose varetages ligeledes i Kæbekirurgisk Afdeling. Afdelingen indførte som den første kæbeledsartroskopi og kæbeledsalloplastik. Martin Dahl fik som den første i DK international certificering i indsættelse af kæbeledsproteser. Afdelingens specialtandlæger, som foretager disse behandlinger, har således opbygget en væsentlig erfaring til udførelse af åben kæbeledskirurgi. Kæbekirurgisk Afdeling på Århus universitetshospital, Århus Sygehus har i de seneste 15 år i samarbejde med Tandlægeskolen og Smerteforskningsklinikken, Århus Universitetshospital foretaget en række smertestudier for vurdering af postoperativ smertebehandling. Herved har afdelingen opbygget en ekspertise inden for akut smerteforskning og anvendelse af modeller for afprøvning af analgetika til postoperativ smertebehandling. Der er indenfor området afsluttet en Ph.D. afhandling i 1998 og derudover en række øvrige publikationer. Osteomyelitis og osteoradionekrose i kæberne Svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi Implantatbehandling af særlig udsatte patienter Der er et tæt samarbejde med det Vestdanske Center for Hyperbar Iltbehandling, Århus Universitetshospital og et mangeårigt samarbejde mellem specialerne onkologi, plastikkirurgi, oto-rhino-laryngologi og kæbekirurgi ved behandling af følgetilstande efter cancer i hoved-halsregionerne. I den sammenhæng har Kæbekirurgisk Afdeling opbygget et væsentligt erfaringsgrundlag i knoglerekonstruktion indenfor patientkategorierne osteomyelitis og osteoradionekrose af patienter, der får fjernet kæbedele som følge af maligne og benigne tumorer. Afdelingen har ligeledes den nødvendige ekspertise til at udføre de efterfølgende implantatbårne tandrekonstruktioner. Omkring forskning og udvikling indenfor oral implantologi har afdelingen en betydelig aktivitet bl.a. udmøntet i en Ph.D. grad og et igangværende Ph.D. studie der forventes afsluttet medio Hæmofilipatienter Alle tand-, mund- og kæbekirurgiske behandlinger af hæmofilipatienter i Vestdanmark varetages af Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i et mangeårigt samarbejde med Center for Hæmofili og Trombose, Århus Universitetshospital, Skejby. Dette samarbejde sikrer et hensigtsmæssigt patientforløb. ++2 Der søges ikke højt specialiserede funktioner varetaget i et formaliseret samarbejde. &

10 +-3( Kæbekirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har tæt forbindelse til Universitetshospitalets øvrige specialer på tilsvarende højt niveau, bl.a. gennem Det Kraniofaciale Team og Hoved-Hals Cancer Teamet (DHOZ) samt Tandlægeskolen og Ganespalteafdelingen, Taleinstituttet. Varetagelsen af de højt specialiserede funktioner udføres således overvejende af en multidisciplinær, højt specialiseret ekspertise på tværs af specialerne. Afdelingen samarbejder med tandlægeskolerne i København og Århus vedrørende specialfunktionen kraniofaciale misdannelser/syndromer. De kæbekirurgiske afdelinger ved Rigshospitalet og Århus Sygehus samt ganespalteafdelingerne ved Taleinstitutterne i København og Århus samarbejder vedr. specialfunktionen sekundær ganespaltebehandling. Optimal behandling af patienter med nerveskader i kæberegionerne fordrer et tæt tværfagligt samarbejde mellem det kæbekirurgiske speciale og ekspertise indenfor mikrokirurgi (plastikkirurgi). I samarbejde med Plastikkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital ansøger Århus Universitetshospital, Århus Sygehus derfor om etablering af en sådan funktion. Den mikrokirurgiske ekspertise er til stede. Den kæbekirurgiske frilægning af beskadigede nerveender er en rutinemæssig kæbekirurgisk opgave og kan derfor tilbydes på højeste niveau - set i lyset af afdelingens store volumen indenfor det ortognatkirurgiske område. Afdelingen har i forvejen ekspertise på højeste niveau i forbindelse med diagnostik, udredning og opfølgning af denne patientkategori herunder anvendelse af elektrofysiologiske målinger af nervefunktion. %

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere