Åbent Referat. til. Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen Susanne Bergmann Anna Ellesgaard

2 Varde Kommune Byrådet Indholdsfortegnelse Side 361. Godkendelse af dagsorden Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Udkast til styrelsesvedtægt Bemyndigelse til underskrifter Varde Kommunes foreløbige regnskab for Udvalgenes studieture Ansøgning om skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Storegade i Varde Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk Udvidelse af Rute Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/ Skolevæsenet /16 prognose for børnetallet pr. 15. januar Personalesag Lukket - Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 842

3 Varde Kommune Byrådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6994 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Mads Sørensen erklærede sig inhabil i punkterne 362. Forslag til Kommuneplantillæg Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage og 363. Lokalplanforslag vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage. Dagsorden godkendt. Side 843

4 Varde Kommune Byrådet Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 7663 Sagsid.: 14/15230 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede 7. oktober 2014, med baggrund i fornyet ansøgning om opstilling af vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage, at der skal udarbejdes ny VVMredegørelse og miljørapport, nyt forslag til kommuneplantillæg og nyt lokalplanforslag med henblik på at åbne mulighed for, at der kan opstilles 10 vindmøller i området med en totalhøjde på knap 150 m. Det forudsættes, at der kan udarbejdes et plangrundlag, som kan tilgodese ankesystemets bemærkninger, ligesom det forudsættes, at Byrådets generelle præferencer afspejles i planforslaget. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere projekt er, at de 10 eksisterende vindmøller ved Gunderup og Rousthøje forudsættes nedtaget til sokkel, før de nye møller kan sættes i drift. VVM-redegørelse og miljørapport Forud for udarbejdelse af dette forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse og Miljørapport er der gennemført ny debat/idefase i oktober måned I den forbindelse blev der udarbejdet et debatoplæg, der kort redegør for projektet, planlægningsprocessen og hvilke forhold, som bør belyses i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse. Der indkom i alt 22 høringssvar, jf. bilag. Høringssvarene omfatter blandt andet overordnede og generelle betragtninger, landskab, natur- og miljømæssige konsekvenser, sundhed, naboforhold, støjforhold, vindmøllers positive effekter, ejendomsværditab og erstatning. De relevante emner er belyst i VVM-redegørelsen. Endvidere blev der udarbejdet en såkaldt scoping, i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, der fastlægger miljøvurderingens nærmere indhold. Berørte myndigheder er blevet hørt, om der er særlige forhold, som bør inddrages i miljøvurderingen. Der fremkom et høringssvar, der omhandlede arkæologiske forhold. Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 Områder til vindmøller er udpeget i kommuneplanens hovedstruktur. Nærværende kommuneplantillæg omfatter kommuneplanens område A ved Ulvemose og A2 ved Bækhede Plantage. Kommuneplanen giver mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 10 vindmøller i område A og A2, hvis der planlægges samlet for de to områder. Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 fastlægger på baggrund af VVM-redegørelse og Miljørapport rammer for lokalplanlægningen. Med kommuneplantillægget revideres kommuneplanens afgrænsning af område A og A2 til at være sammenfaldende med nyt enkeltområde benævnt T01 til tekniske formål i form af vindmøller. Lov om fremme af vedvarende energi Vindmølleansøger skal i høringsperioden, jf. lov om fremme af vedvarende energi, inden 4 uger før VVM-høringens afslutning afholde offentligt møde, hvor der redegøres for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. I loven er der endvidere fastsat bestemmelser vedrørende værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller, køberet til vindmølleandele for lokale borgere og grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier. Side 844

5 Varde Kommune Byrådet Forvaltningens vurdering Projektet er VVM-pligtigt. Der er derfor udarbejdet VVM-redegørelse. Formålet med VVMredegørelsen er at give en vurdering af projektets virkninger på miljøet. I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer den eksisterende kommuneplans rammedel. Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen og hermed sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. Indholdet af miljørapporten er næsten sammenfaldende med kravene i en VVMredegørelse, og derfor er der udarbejdet en samlet rapport, benævnt VVM-redegørelse og Miljørapport. VVM-redegørelsen og Miljørapport dokumenterer, at afstandskravet og det maksimalt tilladte støjniveau kan overholdes for samtlige naboboliger. Det vurderes endvidere i VVM-redegørelse og Miljørapport, at den samlede visuelle påvirkning af landskabet er ubetænkeligt, og at vindmøllerne ikke vil påvirke øvrige miljø- og naturinteresser væsentligt. Der foreslås følgende afværgeforanstaltninger: Der etableres skyggestop på møllerne således, at vejledende grænse på maksimalt 10 timers skyggekast om året ved nabobeboelse overholdes. Møllevingerne overfladebehandles med et glanstal på maksimalt 30, som dæmper refleksion fra vingerne. Mølle nr. 10 standses ved vindhastigheder under 6 m/s fra solnedgang til solopgang i sensommeren/efteråret (ultimo juli ultimo september), hvilket vil reducere de potentielle dødsfald for flagermus med %. VVM-redegørelse og Miljørapport vurderer sammenfattende, at vindmølleprojektet kan gennemføres med de beskrevne afværgeforanstaltninger uden uacceptable miljøpåvirkninger. Projektet understøtter kommunens klimamål for 2020 og bidrager til en reduktion af emissioner, der kan påvirke miljøet negativt. Konsekvens i forhold til visionen Vindmølleprojektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og understøtter Byrådets målsætning om at arbejde for, at der kan etableres CO 2 -neutrale energianlæg som vindmøller, biogas og solfangeranlæg i tilknytning til kollektive energiforsyningsanlæg. Det fremgår endvidere af Kommuneplan 2013, at det er Byrådets mål, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal svare til 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Retsgrundlag Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lov om fremme af vedvarende energi Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Naturbeskyttelsesloven Kommuneplan 2013 Side 845

6 Varde Kommune Byrådet Økonomi Den grønne ordning fastlægger, at den, der opstiller vindmøller, skal betale kr. for hver opført MW kapacitet. Pengene indgår i en pulje for den pågældende kommune. Ved Ulvemose og Bækhede Plantage drejer det sig om ca. 30 MW, og i alt kr. Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøgning fra kommunen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige, rekreative værdier, kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. i kommunen. Varde Kommune har vedtaget retningslinjer for anvendelse af den grønne pulje. Høring Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse og Miljørapport skal i offentlig høring i 8 uger, før forslaget kan endelig vedtages, jf. 24, stk. 3 i planloven, 8, stk. 1 og 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt 6, stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Bilag: 1 Åben Kommuneplantillæg 17 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede 14757/15 Plantage.pdf 2 Åben Debatoplæg - rev2 pdf.pdf /14 3 Åben Indkomne høringsvar i forbindelse med høring af debatoplæg_web 14782/15 4 Åben Sagsnr _Doknr _v1_Scoping - høring af indhold /14 i VVM-redegørelse og miljørapport.pdf 5 Åben Sammenfatning af høringssvar 14793/15 6 Åben VVM-redegørelse og miljørapport, Ulvemose og Bækhede Plantage 22760/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, at den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes og offentliggøres samtidigt med kommuneplantillægget, at vurdering af modtagne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse for vindmølleprojekt ved Ulvemosen og Bækhede Plantage godkendes, og at der afholdes borgermøde i høringsperioden Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Mads Sørensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Anbefalingen blev godkendt. Forvaltningen bemyndiges til at præcisere VVM redegørelsen inden Byrådets møde for så vidt angår: Potentiel okkerforurening Støj fra transformatorer Side 846

7 Varde Kommune Byrådet Opstillingsmønstrets betydning for den visuelle oplevelse. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Arne Callesen fremsatte følgende ændringsforslag, at Varde Kommune stopper opsætning af vindmøller Ændringsforslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Arne Callesen Imod ændringsforslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Liste O, Liste C, Liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen. Stig Leerbeck undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed stemt ned. Julie Gottschalk fremsatte fælgende ændringsforslag, at afstanden til nabobeboelse øges til minimum otte gange møllens totalhøjde svarende til minimum 1200 meter. at Varde Kommune stiller økonomisk garanti til naboejendommes værditab, således at borgerne ikke påvirkes økonomisk. Ændringsforslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Liste O, liste Ø og Ingvard Ladefoged Imod ændringsforslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendal, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Liste C, Liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen. Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed stemt ned. Ingvard Ladefoged fremsatte følgende ændringsforslag, at i konsekvens af de usikre sundhedsmæssige påvirkninger, indstiller Varde Kommune opsætningen af vindmøller, indtil resultatet af undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse foreligger. Ændringsforslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged, Arne Callesen, Liste O og Stig Leerbeck. Side 847

8 Varde Kommune Byrådet Imod ændringsforslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Liste C, Liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen, Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed stemt ned. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning For forslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Liste C, liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen. Imod forslaget stemte Ingvard Ladefoged, Arne Callesen, Liste O og Stig Leerbeck Thyge Nielsen undlod at stemme Forslaget er hermed godkendt. Side 848

9 Varde Kommune Byrådet Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 7660 Sagsid.: 15/764 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Med henblik på at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af 10 vindmøller i området ved Ulvemosen og Bækhede Plantage er der i overensstemmelse med retningslinjer i Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 udarbejdet forslag til Lokalplan L03, der fastlægger de nærmere retningslinjer for opstilling af vindmøller i området. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af 10 vindmøller med en højde på knap 150 m med tilhørende adgangsveje, fundamenter og arbejdsarealer samt forsyningsanlæg. Lokalplanen har til formål: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af op til 10 vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformerstation og koblingsstationer at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartet og harmoniske i landskabet at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelse at tilgodese jordbrugets interesser ved, at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt at sikre at området retableres, når vindmølledriften ophører Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. VVM-redegørelse og Miljøvurdering Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 og Lokalplanforslag L03 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det fremgår af VVM-redegørelsen og Miljørapporten at vindmølleprojektet overholder lovgivningens krav, og det vurderes, at projektet i øvrigt ikke påvirker miljø- og naturinteresser væsentligt. Forvaltningens vurdering Lokalplanforslaget adskiller sig principielt ikke fra den tidligere godkendte lokalplan for vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage bortset fra, at der redegøres for konklusionen i den nye VVM-redegørelse og Miljørapport. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere projekt er, at de 10 eksisterende vindmøller ved Gunderup og Rousthøje forudsættes nedtaget i forbindelse med idriftsættelsen af de vindmøller, lokalplanen åbner mulighed for. Opstillingsmønstret og maksimal højde på vindmøllerne svarer til det oprindelige projekt. VVM-redegørelsen og Miljørapport dokumenterer, at afstandskravet og det maksimalt tilladte støjniveau kan overholdes for samtlige naboboliger. Det vurderes endvidere i VVM-redegørelse og Miljørapport, at den samlede visuelle påvirkning af landskabet er Side 849

10 Varde Kommune Byrådet ubetænkeligt, og at vindmøllerne ikke vil påvirke øvrige miljø- og naturinteresser væsentligt. Sammenfattende vurderer VVM-redegørelse og Miljørapport, at vindmølleprojektet kan gennemføres med de beskrevne afværgeforanstaltninger uden uacceptable miljøpåvirkninger. Projektet understøtter kommunens klimamål for 2020 og bidrager til en reduktion af emissioner, der kan påvirke miljøet negativt. Konsekvens i forhold til visionen Vindmølleprojektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og understøtter Byrådets målsætning om at arbejde for, at der kan etableres CO 2 -neutrale energianlæg som vindmøller, biogas og solfangeranlæg i tilknytning til kollektive energiforsyningsanlæg. Det fremgår endvidere af Kommuneplan 2013, at det er Byrådets mål, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal svare til 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Retsgrundlag Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lov om fremme af vedvarende energi Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Naturbeskyttelsesloven Kommuneplan 2013 Økonomi Den grønne ordning fastlægger, at den, der opstiller vindmøller, skal betale kr. for hver opført MW kapacitet. Pengene indgår i en pulje for den pågældende kommune. Ved Ulvemose og Bækhede Plantage drejer det sig om ca. 30 MW, og i alt kr. Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøgning fra kommunen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige, rekreative værdier, kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. i kommunen. Varde Kommune har vedtaget retningslinjer for anvendelse af den grønne pulje. Høring Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før forslaget kan endelig vedtages, jf. 24, stk. 3 i planloven Bilag: 1 Åben Lokalplan L03 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage.pdf 14738/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Lokalplan L03 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage vedtages og sendes i offentlig høring 8 uger. Side 850

11 Varde Kommune Byrådet Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Mads Sørensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Anbefalingen blev godkendt. Forvaltningen bemyndiges til at præcisere VVM redegørelsen inden Byrådets møde for så vidt angår: Potentiel okkerforurening Støj fra transformatorer Opstillingsmønstrets betydning for den visuelle oplevelse. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Arne Callesen fremsatte følgende ændringsforslag, at Varde Kommune stopper opsætning af vindmøller Ændringsforslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Arne Callesen Imod ændringsforslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Hahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Liste O, Liste C, Liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen. Stig Leerbeck undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed stemt ned. Julie Gottschalk fremsatte fælgende ændringsforslag, at afstanden til nabobeboelse øges til minimum otte gange møllens totalhøjde svarende til minimum 1200 meter. at Varde Kommune stiller økonomisk garanti til naboejendommes værditab, således at borgerne ikke påvirkes økonomisk. Ændringsforslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Liste O, liste Ø og Ingvard Ladefoged Side 851

12 Varde Kommune Byrådet Imod ændringsforslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendal, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Liste C, Liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen. Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed stemt ned. Ingvard Ladefoged fremsatte følgende ændringsforslag, at i konsekvens af de usikre sundhedsmæssige påvirkninger, indstiller Varde Kommune opsætningen af vindmøller, indtil resultatet af undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse foreligger. Ændringsforslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged, Arne Callesen, Liste O og Stig Leerbeck. Imod ændringsforslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Liste C, Liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen, Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed stemt ned. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning For forslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Anders Linde, Preben Olesen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Liste C, liste B, Marianne B. Kristiansen, Søren Laulund og Kjeld Anker Espersen. Imod forslaget stemte Ingvard Ladefoged, Arne Callesen, Liste O og Stig Leerbeck Thyge Nielsen undlod at stemme Forslaget er hermed godkendt. Side 852

13 Varde Kommune Byrådet Udkast til styrelsesvedtægt Dok.nr.: 7667 Sagsid.: 14/14939 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Hermed fremsættes udkast til ny Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 1. april Udkastet er tilrettet som følger: Økonomiudvalgets navn er ændret til Udvalg for Økonomi og Erhverv. Præciseret at Udvalg for Økonomi og Erhverv er personaleudvalget. Flyttet nærdemokrati og lokalsamfund fra Udvalget for Kultur- og Fritid til Udvalg for Økonomi og Erhverv i henhold til Byrådets beslutning af 2. december Fjernet Fritidsrådet i henhold til Byrådets beslutning af 3. juni Vederlag for formand for Udvalget for Kultur og Fritid er forhøjet fra 30 til 33 % af borgmesterens vederlag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med de vedtagne beslutninger samt i overensstemmelse med relevant lovgivning. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Forhøjelse af vederlag for formand for Udvalget for Kultur og Fritid finansieres af bortfald af vederlag på 3 procent af borgmesterens vederlag til formanden for Fritidsrådet. Bilag: 1 Åben Udkast til ny Styrelsesvedtægt for Varde Kommune /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til ny Styrelsesvedtægt for Varde Kommune indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt idet følgende ændring indarbejdes i udkast til styrelsesvedtægt forinden fremsendelse til Byrådet, Borgerservice, jf. lov om kommunale borgerservicecentre flyttes fra Udvalg for Økonomi og Erhverv til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, idet lovændring pr giver mulighed herfor. Beslutning Økonomiudvalget den Side 853

14 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Ingen Et flertal af Økonomiudvalget fremsender indstillingen til Byrådet med anbefaling. Niels Christiansen stillede forslag om, at de overskydende 3 procent fordeles på alle byrådsmedlemmer. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Arne Callesen stillede følgende ændringsforslag: Der kan etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet. Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration. Stk.3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed. Forslaget blev sat til afstemning For ændringsforslaget stemte Liste Ø og Liste B Imod ændringsforslaget stemte Liste V, Liste O, Liste C og Liste A Ingen undlod at stemme Forslaget er dermed faldet. Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt. Forslaget undergives 2. behandling på Byrådets ordinære møde den 3. marts Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Godkendt. Side 854

15 Varde Kommune Byrådet Bemyndigelse til underskrifter Dok.nr.: 7483 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet. Byrådet kan vælge at udpege flere personer. Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene, skal være personligt udpeget af Byrådet. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er til delt indehaveren af en bestemt stilling. I forbindelse med ansættelse af ny stabschef Britta Boel Jürgensen pr. 1. februar 2015 foreslås, at Byrådet bemyndiger hende til at underskrive i byrådsperioden Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 32, jævnfør lovebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at forslaget tiltrædes. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Godkendt. Side 855

16 Varde Kommune Byrådet Varde Kommunes foreløbige regnskab for 2014 Dok.nr.: 7655 Sagsid.: 14/14106 Initialer: VAJE Åben sag Sagsfremstilling Der foreligger et foreløbigt regnskab for 2014 til orientering. Regnskabet vurderes at give et realistisk bud på det endelige regnskab. Hovedoversigt 2014 (beløb i mio. kr. og - = indtægter): Korrigeret budget 2014 efter budgetoverf. til 2015 Foreløbig regnskab 2014 Rest budget efter budgetoverførsler (- = overskud) Skatter, generelle tilskud og udligning Serviceudgifter drift Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Central refusionsordning Ældreboliger Nettorenter Driftsresultat (- = overskud) Netto anlægsudgifter Resultat i alt Til de enkelte poster bemærkes: Skatter, generelle tilskud og udligning: Forskellen skyldes kommunemoms og afregning af grundskyld. Serviceudgifter drift: Der har været meget fokus på serviceudgifterne i de senere år på grund af sanktionsloven, som betyder, at kommunerne vil blive straffet, hvis rammen for serviceudgifter overskrides på landsplan. KL forventer, at de samlede serviceudgifter for alle landets kommuner holder sig indenfor den aftalte ramme i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL. I Varde Kommune er de samlede serviceudgifter på 2.038,3 mio. kr. i regnskab Serviceudgifterne i det oprindelige budget for 2014 var på 2.032,5 mio. kr. eller en forskel på 5,8 mio. kr. svarende til 0,3 procent. Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skønnes at udgøre 96 mio. kr. Sidste år udgjorde budgetoverførslerne 111 mio. kr. - altså et fald på 15 mio. kr. Efter fradrag af forventede budgetoverførsler er der et mindre netto forbrug vedrørende serviceudgifter på 13 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært: Side 856

17 Varde Kommune Byrådet Nedsættelse af budgetoverførsler på Økonomiudvalgets område Mindre udgifter under Udvalget for Plan og Teknik. Beløbet vedrører snerydning og glatførebekæmpelse Mindre udgifter under Udvalget for Børn og Undervisning. Beløbet skal ses sammen mindre indtægten under central refusionsordning på 3 mio. kr. Således at nettobeløbet er 4 mio. kr. Merudgifter under Udvalget for Social og Sundhed. Beløbet vedrører primært udgifter til tilbud til ældre og handicappede med 10 mio. kr. og sundhedsudgifter m.v. med 2 mio. kr. Mindre udgifter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Posten skal ses sammen med udgifterne til overførsler og forsikrede ledige I alt mindre udgifter i forhold til det korrigerede budget 2014 efter at budgetoverførslerne til 2015 er indregnet -14 mio. kr. -4 mio. kr. -7 mio. kr. 13 mio. kr. -1 mio. kr. -13 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Udgifterne vedrører kommunens medfinansiering til sygehusindlæggelser. Der er en merudgift på 6 mio. kr. Overførselsudgifter: Der er i alt merudgifter på netto 9 mio. kr. til overførselsudgifter. Merudgiften vedrører primært udgifter til flexjob og sygedagpenge. I forhold til det oprindelige budget for 2014 er der en mindre udgift på 7 mio. kr. Forsikrede ledige: Kontoen budgetteres i henhold til de udmeldte beskæftigelsestilskud. Der er mindre udgifter på 5 mio. kr. på området. Der vil i efterfølgende år komme efterreguleringer i forhold til kommunernes faktiske udgifter til området. Central refusionsordning: Indtægterne vedrører refusioner af dyre enkelt sager (anbringelser m.v.). Der er mindre indtægt på 3 mio. kr. Mindre indtægten skal ses sammen med mindre udgiften under Udvalget for Børn og Undervisning. Renter: Mindre udgift på 3 mio. kr. skyldes primært mindre udgifter på swapaftaler samt realiserede kursgevinster. Driftsresultat: Det foreløbige regnskab for 2014 er 2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget 2014 efter, at der er taget hensyn til forventede budgetoverførsler fra 2014 til Anlægsudgifter: Der er afholdt anlægsudgifter på netto 134 mio. kr. Ikke forbrugte bevillinger på ca. 50 mio. kr. overføres til Fra 2013 til 2014 blev der overført i alt 72 mio. kr. vedrørende ikke afholdte anlægsudgifter. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det foreløbige regnskab for 2014 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende. Side 857

18 Varde Kommune Byrådet Der er dog stigende udgifter på områder, som fremadrettet kræver meget fokus. Der må påregnes stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusindlæggelse), overførselsudgifter (flexjob og sygedagpenge). Endvidere er udgiftsbudgetterne til ældreområdet under pres. Ved behandling af regnskabet for 2014 i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd vil der være uddybende forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab. Retsgrundlag Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen tager det foreløbige regnskab for 2014 til efterretning, og videresender det foreløbige regnskab 2014 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Orienteringen taget til efterretning. Sagen oversendes til Byrådet til orientering. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Orienteringen taget til efterretning. Side 858

19 Varde Kommune Byrådet Udvalgenes studieture 2015 Dok.nr.: 7656 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg. Nedenstående er en oversigt over foreløbige tanker i de enkelte udvalg: Udvalget for Plan og Teknik Planlægger en tur til Island i forbindelse med allerede planlagt besigtigelsestur den 24. september Der er en del sammenfald i udfordringer og styrker, herunder urbanisering, en stor by som tiltrækker, affolkning af mindre landsbyer, store afstande i forbindelse med kollektiv trafik, naturen som Island satser meget på i forbindelse med turisme samt relevante erhvervsemner. Udvalget for Børn og Undervisning Planlægger en tur til det østlige Danmark og Sverige i dagene november Turen har fokus på folkeskolereformen (Østdanmark) og udeskole (Sydsverige). Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Planlægger en tur til Sverige. I Sverige er tilgangen til integration af flygtninge koblet tæt sammen med arbejdsmarkedet og flygtninge ses i højere grad som en arbejdskraftressource, end som personer som skal hjælpes. Tidspunkt for turen vil formodentlig aftalt på udvalgsmøde den 10. marts Udvalget for Social og Sundhed Der arbejdes med en tur til Skotland, hvor patientsikkerhed, velfærdsteknologi og almen praksis i tyndtbefolkede områder er blandt emnerne. Turen er planlagt til at foregå i uge 34. Udvalget for Kultur og Fritid Planlægger en tur til Amsterdam i perioden juni 2015 med fokus på biblioteker, museer og eliteidræt (i forhold til ungdomsarbejdet i Ajax Amsterdam). Økonomiudvalget Planlægger en tur til Norge i maj måned Anbefaling Direktionen anbefaler Byrådet, at godkende og bemyndige udvalgene til at arbejde videre med de foreslåede studieture, med henblik på at indhente yderligere inspiration i forhold til det politiske arbejde i udvalgene, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for dokumenteret løntab i forbindelse med deltagelse i turene. Beslutning Direktionen den Side 859

20 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Godkendt med den tilføjelse, at turene evalueres. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 860

21 Varde Kommune Byrådet Ansøgning om skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Storegade i Varde Dok.nr.: 7664 Sagsid.: 14/13674 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration søger i mail den 12. november 2014 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 12 almene familieboliger Storegade i Varde Midtby. Der ønskes opført 12 almene familieboliger som 3 og 4 rumsboliger på henholdsvis 90 m2 og 110 m2. Eksisterende bygninger på adresserne Storegade 44 og 46 nedrives og der bygges nyt og opføres som etagebyggeri med gårdrum. Der etableres elevator til en del af boligerne, så der også bliver tilgængelighed for ældre og handicappede/gangbesværede. Det forventes at blive opført i mursten og med tegltag, tagrender og nedløb i zink. Vinduer/døre i træ/alu samt øvrige bygningsdele i vedligeholdelsesfrie materialer. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr., som finansieres efter almen boliglovens regler med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Byggeriet forventes igangsat omkring august Varde Kommunes godkendelse omfatter: Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. Godkendelse af kommunalt grundkapitallån kr. Godkendelse af kommunal garanti foreløbig opgjort af Realkredit Danmark som vejledende til at udgøre 63,6 % svarende til 12,7 mio. Endelig garantibeløb fastsættes i forbindelse med godkendelse byggeregnskabet (skema C) Godkendelse af beregnet husleje på 816 kr. m2. Huslejen er foreløbig beregnet til 816 kr. pr m2, svarende til kr./mdl. ved 90 m2 og kr./ mdl. ved 110 m2. Huslejen ligger over gennemsnittet for lignende boliger i Varde Midtby, men med den meget centrale beliggenhed i Varde Midtby vil boligerne fortsat være attraktive for både børnefamilier og ældre. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering af projektet opfylder de kriterier, som er fastsat i Stratgien for Almene Boliger i Varde Kommune, og at projektet kan opføres indenfor den gældende lokalplan for området. Økonomiudvalget har den 30. september 2014 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 2,14 mio. kr. til Varde Boligadministration om opførelse af 12 almene familieboliger. Side 861

22 Varde Kommune Byrådet Retsgrundlag Lov om almene boliger mv Støttebekendtgørelsen Økonomi Økonomi for projektet: Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger Gebyrer Anskaffelsessum incl. gebyrer Skema A kr kr kr kr kr. Varde kommune opkræver 2,5 i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til kr. Finansiering af byggeriet: Beboerindskud 2 % Kommunalt grundkapitallån 10 % Kreditforeningslån 88 % I alt Skema A kr kr kr kr. Projektet gennemføres indenfor gældende rammebeløb for 2014, men da Byrådets behandling først sker i 2015 reguleres den maksimale anskaffelsessum i overensstemmelse med rammebeløbet for Høring Byggeriet er omfattet af lokalplan L699 for området. Med baggrund i en ny lokalplan vil projektet kunne indpasses. En ny bevarende lokalplan for midtbyen er på vej i høring. Bilag: 1 Åben Ansøgning og beskrivelse - 12 almene familieboliger Storegade Varde.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at Skema A med opførelse af 12 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på kr. godkendes at den beregnede husleje på 816 kr. pr m2 godkendes at Varde Kommune stiller kommunegaranti på anslået 63,6 % af lånet, svarende til 12, 7 mio. kr. at Varde Kommune yder et grundkapitallån på kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A at forvaltningen bemyndiges til at ændre rammebeløbet for projektet til 2015 prisniveau Side 862

23 Varde Kommune Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Godkendt. Side 863

24 Varde Kommune Byrådet Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk Dok.nr.: 7661 Sagsid.: 10/6089 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling Jegum og Vrøgum Vandværk ansøger om kommunegaranti til lån på 3,0 mio. kr., der forventes optaget i KommuneKredit som et fast forrentet 20 årigt lån. Lånet anvendes til finansiering af totalrenovering af vandværket blandt andet på baggrund af tilsynsrapport fra Varde Kommune. Vandværket har ikke anden langfristet gæld ifølge regnskab Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen opfylder lånebekendtgørelsens bestemmelser, og dermed kan Byrådet meddele kommunegaranti. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr af 17. december Økonomi Ingen bortset fra stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen, svarende til en indtægt på kr. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om garanti på lån 3 mio. kr /15 2 Åben Master årsrapport 2013.pdf 21203/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, At der meddeles Jegum og Vrøgum Vandværk en kommunegaranti på 3,0 mio. kr., og at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt Beslutning Byrådet den Side 864

25 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Susanne Bergmann Godkendt. Side 865

26 Varde Kommune Byrådet Udvidelse af Rute 11 Dok.nr.: 7666 Sagsid.: 11/3515 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har på flere niveauer arbejdet for, at Rute 11 mellem Korskroen og Varde by udbygges, så trafiksikkerheden, hastigheden og fremkommeligheden på strækningen øges. Det skyldes, at vejstrækningen i dag har en årsdøgnstrafik på køretøjer, og at den gennemsnitlige hastighed over strækningen er lavere end den maksimalt mulige inden for lovens rammer. Fremkommeligheden vil blive yderligere forringet med stigende trafik i de kommende år, hvis ikke kapaciteten øges. Trafikken mellem Korskroen og Varde by forventes at stige med knapt 30 pct. fra i dag og frem til 2030, hvis der tages udgangspunkt i samme tilgang og forudsætninger, som anvendes af Vejdirektoratet i analysen af den øvrige del af Rute 11 syd for Korskroen. De problemer, som i dag opleves på Rute 11 med dårlig fremkommelighed, kø-kørsel og mange uheld, vil således stige i årene fremover. Rute 11 udgør i dag en vækstbremse for erhvervslivet generelt pga. den dårlige fremkommelighed. Mere specifikt er Rute 11 en stor udfordring for turistbranchen langs vestkysten, fordi trafikken på Rute 11 nærmest går i stå på lørdage, når der er skiftedag i de mange sommerhuse. Mere end 10 pct. af den samlede værditilvækst i Varde Kommune kommer fra turisme, hvorfor begrænsninger af netop denne sektor er et problem for vækst og arbejdspladser lokalt. Langs hele Vestkysten arbejdes der på tværs af kommuner og mellem offentlige og private aktører om at videreudvikle kystturismen, så den i fremtiden kan skabe endnu flere arbejdspladser og indtægter for Danmark. Arbejdet ligger i forlængelse af folketingets ambitiøse vækstplan fra juni 2014 om at udvikle kystturismen til gavn for Danmarks samlede økonomi. Hvis satsningen på en øget omsætning indenfor kystturismen skal bære frugt, så er det afgørende, at de trafikale forhold i Danmarks suverænt største kystturisme kommune, Varde, er tidssvarende. Det er ikke tilfældet i dag for Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. Der har været afholdt adskillige møder med beslutningstagere på både minister- og folketingsmedlemsniveau om denne problemstilling. Den 26. november 2010 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen hed Bedre mobilitet, af 26. november Aftalen betyder, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Rute 11 på en strækning mellem Esbjerg (Korskroen) og Tønder. Dvs. fra Korskroen og til den dansk-tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km. Side 866

27 Varde Kommune Byrådet Den sidste strækning fra Korskroen til Varde by indgår ikke i aftalen. I 2011 igangsætter Vejdirektoratet udarbejdelsen af forundersøgelsen af Rute 11 fra grænsen til Korskroen. Rute 11 fra Korskroen til Varde by medtages ikke i denne forundersøgelse. Varde Kommune fik i oktober 2012 udarbejdet en COWI-analyse af en udvidelse af Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. De medtagne samfundsøkonomiske gevinster ved en udbygning af vejstrækningen er beregnet med Transportministeriets samfundsøkonomiske model TERESA. Ved at beregne den såkaldte nutidsværdi af fremtidige gevinster, har man et mål for, hvor store merudgifter til anlæg og drift, der kan retfærdiggøres med de opnåede gevinster. Gevinsterne ved at udbygge Rute 11 mellem Korskroen og Varde vil isoleret set kunne retfærdiggøre et opgraderingsprojekt med en anlægs- og merdriftsudgift på rundt regnet mio. kr. i et 25 års perspektiv, afhængigt af den konkrete udbygning. På basis af nye erfaringstal for investeringsomkostninger fra andre veje kan det konkluderes, at det absolut er muligt, at en vejudbygning til f.eks. 2+1 kan være samfundsøkonomisk fordelagtig. Hertil kommer potentielle gevinster som større attraktivitet af Varde by for turisme og erhvervsliv, som ikke umiddelbart kan værdisættes og derfor ikke er medtaget i de beregnede gevinster. På trods af den hidtidige indsats fra Varde Kommunes side for at skaffe national opbakning og finansiering til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11, må det konstateres, at der endnu ikke er tilvejebragt politisk opbakning i folketinget til at finansiere en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Det på trods af at der findes en lang række vægtige og dokumenterede argumenter for, at en udvidelse af Rute 11 er nødvendig for vækst og udvikling i Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af Rute 11 mellem Korskroen og Varde by er en nødvendig investering, der vil styrke turismen og erhvervslivet i Varde Kommune. Vurderingen bakkes op af COWI-analysen omtalt ovenfor. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det er nødvendigt med et fornyet fokus på udfordringen, hvis et flertal i folketinget skal prioritere penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Der er intet, der tyder på, at folketinget uden et ydre pres vil træffe beslutning om at afsætte penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Konsekvens i forhold til visionen Rute 11 er en afgørende transportkorridor for mange af kommunens turister, herunder naturinteresserede turister. Varde Kommunens ønske om at få flere indbyggere og særligt turister ud i vores unikke natur er betinget af, at turister ikke afskæres af utilstrækkelig infrastruktur. Derfor er fremkommeligheden på Rute 11 vigtig for Varde Kommunes udvikling og for virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Side 867

28 Varde Kommune Byrådet Økonomi Forslaget finansieres i 2015 via udviklingspuljen på kr., hvor der 16. febr resterer kr. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der afsættes kr. til en indsats, der retter sig mod folketinget og folketingets transportudvalg med henblik på at få placeret Varde Kommunes argumenter for at udvide Rute 11 mellem Korskroen og Varde by, og at forvaltningen udarbejder en handleplan, der sikrer, at folketinget bliver bekendt med de gode argumenter, der findes for en udvidelse af Rute 11. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Forslaget finansieres via udviklingspuljen. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann Orienteringen taget til efterretning. Side 868

29 Varde Kommune Byrådet Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner Dok.nr.: 7658 Sagsid.: 11/9116 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 16. december 2014, at udsætte punktet med henblik på yderlig belysning af sagen forud for endelig beslutning vedrørende garantistillelse for nuværende og evt. fremtidige private institutioner. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt konsekvenserne for kommunen ved evt. ophør af en privat institution og omkostninger for den private institution ved garantistillelse. Varde Kommunes udgift til børn i en privat institution udbetales hver måned forud. Det betyder, at såfremt der skal etableres pladser til børn fra en privat institution i tilfælde af lukning, vil kommunen maksimalt kunne miste en måneds drift. Når et privat selskab går konkurs, vil lønmodtagerne kunne hente deres løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Det skal dog bemærkes, at såfremt kommunen viderefører børnehaven med pædagoger for at få opfyldt sin forpligtelse til at stille pladser til rådighed, så er det muligt, at der vil være tale om virksomhedsoverdragelse, hvor kommunen anses for erhverver. Afhængig af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse i konkurs eller udenfor konkurs kan erhverver (dvs kommunen) blive pålagt at betale for feriepenge og optjent løn der endnu ikke er udbetalt. Omkostningerne for den private institution ved garantistillelse er 4 % p.a. Den årlige udgift på garantistillelse beregnet ud fra 1 måneds drift for eksempelvis Skovlund Børnehus vil således udgøre kr. Til sammenligning vil den årlige udgift på garantistillelse med udgangspunkt i 3 måneders drift udgøre kr. Forvaltningens vurdering Såfremt en privat institution lukker er kommunen forpligtet til at stille pladser til rådighed indenfor 3 mdr. jf. pasningsgarantien. Pasningsgarantien gælder hele kommunen, og det vil kunne forekomme, at det ikke er muligt at tilbyde alle børn pladser indenfor det naturlige geografiske område. Det kan ligeledes blive nødvendigt at leje lokaler eller på anden vis etablere pladser, eksempelvis ved videreførelse af den private institution i kommunalt regi, hvorved kommunen overtager forpligtelse som erhverver. I henhold til Dagtilbudslovens 20, stk.2 kan Byrådet stille krav om driftsgaranti og i givet fald om garantiens størrelse. Det er således muligt at lade kravet om garantistillelse helt bortfalde. Ved ophør af en privat institution kan kommunen miste en måneds drift + eventuelle udgifter til eksempelvis leje af midlertidige lokaler og eventuelle forpligtelser i forbindelse med videreførelse af den private institution i kommunalt regi. En garantistillelse svarende til 1 måneds drift vurderes på denne baggrund at være sagligt begrundet. Side 869

30 Varde Kommune Byrådet I konsekvens heraf anbefales afsnit 2.1. på side 4 i de reviderede godkendelseskriterier, dok tilrettet, så der står, at der: i forbindelse med ansøgningen endvidere stilles en driftsgaranti svarende til 1 måneds drift af institutionen. De foreslåede tilretninger og ændringer af godkendelseskriterierne, som beskrevet i dagsordenspunkt fra den 16. december 2014 (doknr ) sikrer, at retningslinjerne er tydelige og ajourførte jf. gældende lovgivning. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben BU-udv : Revidering af godkendelseskriterier for /14 oprettelse af private institutioner 2 Åben Godkendelseskriterier /14 3 Åben Beregninger vedr. garantistillelse /14 4 Åben Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til garantistillelsen, at de reviderede godkendelseskriterier, med udvalgets eventuelle justeringer, godkendes med ikrafttrædelse pr. 1. januar Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann Det vedtoges at lade kravet om garantistillelse bortfalde for nuværende og evt. fremtidige private institutioner. Marianne Kristiansen (A) og Arne Callesen (Ø) stemte imod, idet de mener der skal stilles garanti svarende til 1 måneds drift. Godkendelseskriteriet blev godkendt med ændring i overensstemmelse med ovenstående beslutning vedr. bortfald af garantistillelse. Endvidere ændres afsnit 4, side 6 (sidste dot) i kriterierne: Fra: Daginstitutionen skal være røgfri samt overholde lov om røgfri miljøer og Varde Kommunes retningslinjer vedrørende rygning jf. Varde Kommunes røgpolitik. Til: Daginstitutionen skal overholde gældende lovgivning om røgfri miljøer. Beslutning Økonomiudvalget den Side 870

31 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Ingen Et flertal i Økonomiudvalget fremsender flertalsindstillingen fra Udvalget for Børn og Undervisning til Byrådet med anbefaling. Kjeld Anker Espersen (A) stemte imod, idet han mener, at der skal stilles garanti svarende til 1 måneds drift. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann, Preben Friis-Hauge Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning. For ændringsforslaget stemte Liste V, Liste O, Liste C og Liste B Imod ændringsforslaget stemte Liste A og Liste Ø Ingen undlod at stemme Indstillingen er dermed godkendt. Side 871

32 Varde Kommune Byrådet Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/ Skolevæsenet Dok.nr.: 7662 Sagsid.: 14/827 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I henhold til folkeskoleloven og bekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. Rapporten for skoleåret 2013/2014 er den sidste rapport, der er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007, idet der i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformens målsætninger er udsendt en ny bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 efter hvilken, fremtidige kvalitetsrapporter skal udarbejdes. Kvalitetsrapporten skal således fremover udarbejdes hvert andet år og skal i højere grad være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Der fastsættes i den nye bekendtgørelse eksplicitte nationale krav til hvilke informationer fremtidige kvalitetsrapporter skal indeholde. Udover disse kan der lokalt træffes beslutning om, hvilke elementer Byrådet beslutter, skal indgå på kommunalt niveau. Udvalget vil på et senere møde få lejlighed til at drøfte, hvilke områder der skal inddrages i fremtidige kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapport 2013/2014 indeholder en kommunal del (side 1-43), hvor fælleskommunale tiltag, statistiske opgørelser, udviklingsområder og udfordringer beskrives samt en rapport for hver af kommunens 16 folkeskoler (i alfabetisk rækkefølge). I rapporten beskriver skolelederen blandt andet skolens udviklingsområder samt udfordringer og giver sin vurdering af skolens arbejde med integration af IT i undervisningen, timetal, undervisningspersonale, elevernes undervisningsmiljø samt en samlet vurdering af skolens faglige niveau. Byrådet skal tage stilling til kvalitetsrapporten og til eventuel opfølgning herpå. Der er i skoleåret 2013/2014 afviklet nationale test i overensstemmelse med folkeskolelovens 13, stk. 3. For en generel orientering herom henvises til rapportens side 8 og 9. Alle testresultater er fortrolige! Det gælder både på elev-, hold-, klasse-, skole- og kommuneniveau. Konkrete resultater må derfor ikke indgå i kvalitetsrapporten, men skal videreformidles til Byrådet under hensyn til forvaltningslovens regler om fortrolighed og tavshedspligt. Tilsvarende er det gennem lov fastslået, at testresultatet ikke er omfattet af loven om aktindsigt. Udvalget for Børn og Undervisning orienteres om resultaterne af de nationale test på et lukket møde. Forvaltningens vurdering For det samlede skolevæsen vurderes det, på baggrund af skoleledernes udsagn, resultaterne af de gennemførte nationale test samt de opnåede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve (prøvetermin maj/juni), at kommunens elever placerer sig tæt på middelområdet i forhold til landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet ved afgangsprøven viser et mindre fald, som dog ikke vurderes at kunne betegnes som signifikant, idet samme tendens ses på landsplan. Side 872

33 Varde Kommune Byrådet For de nationale test gælder det, at elever i Varde Kommune samlet set, og under hensyn til de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoler, ligeledes placerer sig indenfor middelområdet. Der er dog en væsentlig spredning mellem de resultater der opnås på skolerne. Dette forhold har været drøftet med de pågældende skoler. Kvalitetsrapporten i sin nuværende form siger ikke noget om den enkelte elevs progression, hvilket forventes at komme i fokus over den næste årrække, jf. intentionerne i folkeskolereformen om, at alle elever skal lære så meget, som de kan. Konkluderende er det forvaltningens opfattelse, at resultaterne af de nationale test, afgangsprøveresultaterne og andre lokalt gennemførte evalueringer i skoleåret 2013/2014 ikke giver anledning til at anbefale, at der i henhold til lovgivningen skal udarbejdes konkrete handeplaner til forbedring af det faglige niveau på skolerne. Både på den enkelte skole og på forvaltningsniveau følges elevernes faglige udvikling dog tæt. Det faglige niveau og målsætninger for udvikling heraf er således et af temaerne på de planlagte statusmøder på hver enkelt skole i foråret 2015 mellem skoleledelser, direktør for Børn og Unge samt skolechefen. På disse møder vil forvaltningen og de enkelte skoler i et forpligtende samarbejde iværksætte tiltag både faglige og/eller trivselsmæssige tiltag og der vil løbende være drøftelse og opfølgning af disse tiltag. Det er væsentligt at fastslå, at hverken testresultater eller afgangsprøvekarakterer giver det fulde billede af den enkelte elevs/klasses og/eller skoles faglige niveau, og derfor kan disse summative evalueringer ikke stå alene som sammenligningsgrundlag mellem elever/klasser eller skoler. De bør anvendes som én af flere indikatorer til, over en periode, at følge den faglige udvikling. Retsgrundlag Kvalitetsrapporten 2013/2014 er udarbejdet på baggrund af folkeskolelovens 40a, bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 (Kvalitetsrapportbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni Økonomi Ingen Høring Forinden drøftelsen i Byrådet skal der ifølge loven indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne. Kvalitetsrapporten har derfor været sendt til udtalelse. 7 skolebestyrelser har afgivet udtalelse (doknr ). 4 af de indkomne udtalelser angiver, at kvalitetsrapporten tages til efterretning uden bemærkning. Dog angiver Sct. Jacobi skole at skolen internt retter opmærksomhed mod det faglige niveau og intensiverer arbejdet hermed. Årre Skole samt Brorsonskolen påpeger forhold i rapportens budgetrammer. Forklaringer på disse forhold fremgår af de indledende bemærkninger til budgetrammer. Nordenskov Skole har bemærkning til tids- og handleplan for udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Justeret tids- og handleplan blev fremlagt og drøftet på skoleledermøde den 3. oktober Side 873

34 Varde Kommune Byrådet Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kvalitetsrapporten 2013/2014 godkendes, og at en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler ikke giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handleplaner til forbedring heraf i henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 2. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet til orientering Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann, Preben Friis-Hauge Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Undervisning godkendt. Side 874

35 Varde Kommune Byrådet /16 prognose for børnetallet pr. 15. januar 2015 Dok.nr.: 7665 Sagsid.: 15/1135 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Pr. 15. januar 2015 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august juli For børnehaverne viser prognosen, at der i 2015/16 forventes at blive ca. 130 færre børnehavebørn end i 2014/15. Der er 4 institutioner/afdelinger med færre end 35 børn. Det laveste gennemsnitlige børnetal i perioden er således Billum Børnehave med 23 børn, Regnbuen i Horne med 28 børn, Starup med 27 børn og Lundparken i Lunde med 27 børn. Herudover ses der i prognosen et ret stort fald i antallet af børnehavebørn i en lang række institutioner: Fra Til Lysningen, Varde Svalehuset, Janderup Vestervold, Varde Outrup Ansager Næsbjerg Trinbrættet, Sig Skovbrynet, Ølgod Højgårdsparken, Varde Møllehuset, Tistrup Enkelte institutioner ser ud til at få en pæn stigning i antallet af børnehavebørn: Fra Til Skovmusen, Oksbøl Årre Børnehave Status for vuggestuer/vuggestuegrupperne viser, at ikke alle pladser i Oksbøl, Ølgod og Agerbæk forventes at blive fyldt op. Der udarbejdes en månedlig prognose for dagplejen opdelt på byer. Prognosen danner udgangspunkt for tilpasninger i dagplejen. Forvaltningens vurdering Der er på baggrund af den forrige prognose for 2014/15 truffet beslutning om etablering af et 0-2 års aldersintegreret tilbud med 4 pladser i Børnehaven Regnbuen, Horne og i HolmeÅhuset, Starup. Der arbejdes med tilsvarende eller lignende løsninger i Billum Børnehave og i Børnehaven Lundparken. Side 875

36 Varde Kommune Byrådet Den nye prognose viser, at 7 institutioner i 2015/16 kommer ned på 45 børn og derunder. Såfremt det faldende børnetal fortsætter i disse områder forventes flere institutioner at komme under pres i forhold til tildelingskriteriet på de 35 enheder. Det skal påpeges, at der er tale om prognoser, der i sagens natur ikke kan tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Der tildeles midler til 35 enheder til hver børnehave/-afdeling uanset det faktiske antal passede børn. Det betyder, at der, som det ser ud i prognosen, kan blive tale om, at der tildeles ressourcer, der ikke passes børn for. Økonomisk drejer det sig om ca kr. pr. enhed pr. år. Det betyder eksempelvis, at der med et faktisk antal passede børn på 32 i et givent år, er en udgift til tomme pladser på ca kr. årligt. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samlet prognose vedr. normering børnehaver /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om prognosen for børnetallet for dagtilbudsområdet fra 1. august juli 2016 tages til efterretning, at informationer om udviklingen i prognoserne for dagtilbudsområdet indgår i budgetprocessen for budget 2016, jf. de potentielle økonomiske konsekvenser af lavere børnetal end 35 enheder i en børnehave/børnehaveafdeling, og at sagen fremsendes til Byrådets orientering. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Drøftet og taget til efterretning. Sagen forelægges Byrådet til orientering. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Sagen oversendes til byrådet Beslutning Byrådet den Side 876

37 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Susanne Bergmann, Preben Friis-Hauge Orienteringen taget til efterretning. Side 877

38 Varde Kommune Byrådet Personalesag Dok.nr.: 7659 Sagsid.: 14/3803 Initialer: bekr Åben sag Sagsfremstilling Stillingen som direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse har været opslået med henblik på besættelse pr. 1. april Stillingen er opslået i fag- og dagspressen med ansøgningsfrist den 26. januar Der blev nedsat et ansættelsesudvalg, bestående af: Borgmester Erik Buhl Nielsen Formand for Arbejdsmarked og Integration Søren Laulund Formand for Social og Sundhed Thyge Nielsen Kommunaldirektør Mogens Pedersen Direktør Louise Raunkjær Chef for borger og arbejdsmarked Erik Schultz Leder af Hjemmeplejen MidtVest Kari Stork Sundhedschef Kirsten Myrup Medarbejderrepræsentant Ulla Rosendahl Medarbejderrepræsentant Mona Køhlert Personalechef Svend Aage Jensen I første omgang blev udvalgt 5 kandidater til samtale med ansættelsesudvalget. Heraf udvalgtes 3 kandidater til 2. samtale med mellemliggende test og indhentelse af referencer. Samtalerne og efterfølgende drøftelse førte til, at ansættelsesudvalget enstemmigt peger på en kandidat, hvis data vil blive præsenteret for Økonomiudvalget af kommunaldirektøren. Høring Ingen Anbefaling Ansættelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, At den kandidat, som ansættelsesudvalget enstemmigt peger på, ansættes som direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse pr. 1. april Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Susanne Bergmann, Preben Friis-Hauge Side 878

39 Varde Kommune Byrådet Orientering om ansættelse af Anette Bækgaard Jakobsen som ny direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse taget til efterretning. Side 879

40 Varde Kommune Byrådet Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 6993 Sagsid.: Initialer: anel Lukket sag Side 880

41 Varde Kommune Byrådet Bilagsliste 362. Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage 1. Kommuneplantillæg 17 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage.pdf (14757/15) 2. Debatoplæg - rev2 pdf.pdf (134455/14) 3. Indkomne høringsvar i forbindelse med høring af debatoplæg_web (14782/15) 4. Sagsnr _Doknr _v1_Scoping - høring af indhold i VVM-redegørelse og miljørapport.pdf (142967/14) 5. Sammenfatning af høringssvar (14793/15) 6. VVM-redegørelse og miljørapport, Ulvemose og Bækhede Plantage (22760/15) 363. Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage 1. Lokalplan L03 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage.pdf (14738/15) 364. Udkast til styrelsesvedtægt 1. Udkast til ny Styrelsesvedtægt for Varde Kommune (171192/14) 368. Ansøgning om skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Storegade i Varde 1. Ansøgning og beskrivelse - 12 almene familieboliger Storegade Varde.pdf (155309/14) 369. Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk 1. Ansøgning om garanti på lån 3 mio. kr. (20111/15) 2. Master årsrapport 2013.pdf (21203/15) 371. Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner 1. BU-udv : Revidering af godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner (171022/14) 2. Godkendelseskriterier 2015 (166167/14) 3. Beregninger vedr. garantistillelse (165816/14) 4. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner (151458/12) 372. Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/ Skolevæsenet 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) /16 prognose for børnetallet pr. 15. januar Samlet prognose vedr. normering børnehaver (249345/12) Side 881

42 Varde Kommune Byrådet Underskriftsblad Erik Buhl Nielsen Peder Foldager Hansen Kjeld Anker Espersen Niels Haahr Larsen Per Rask Jensen Erhardt Jull Connie Høj Susanne Bergmann Ingvard Ladefoged Arne Lindberg Callesen Mads Sørensen Keld Jacobsen Anders Linde Julie Gottschalk Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Niels Christiansen Stig Leerbeck Poul Rosendahl Preben Friis-Hauge Preben Olesen Søren Laulund Thyge Nielsen Holger Grumme Nielsen Side 882

43 Bilag: Kommuneplantillæg 17 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14757/15

44 : Side 1 af 1 Næsbjerg Årre TILLÆG 17 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage ENKELTOMRÅDE T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN JANUAR 2015

45 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune i of fentlig høring i 8 uger fra den xxxxx 2015 til den xxxxx Med kommuneplantillægget gi ves mulighed for planlægning for opstilling af 10 vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter. I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være Varde Kommune i hænde senest: Onsdag den xxxxx 2015 Bidrag kan sendes på mail til eller som brev til Team Plan og Byudvikling, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk bidraget med Tillæg 17 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune. Efter høringsperioden vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det offentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig inden planens endelige vedtagelse. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om Byrådets beslutning. OPBYGNING Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 indeholder af en redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål, og en række bestemmelser, der fastlægger afgrænsningen af et nyt rammeområde (20.10.T01) til tekniske anlæg i form af vindmøller og rammerne for lokalplanlægningen. VVMPROCESSEN Byrådet har forud for udarbejdelse af nærværende forslag til kommuneplantillæg med tilhø rende VVM redegørelse og Miljørapport indkaldt idéer og forslag til planlægningen. VVM redegørelsen tager udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og de eventuelle ind komne idéer for at sikre, at relevante miljømæssige påvirkninger bliver behandlet. De miljø mæssige forhold, der belyses i VVM redegørelse og Miljørapport, er primært knyttet til vind møllernes visuelle påvirkning af landskabet, støj, skyggekast og naturmæssige forhold herun der forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter. Høringssvar, der er modtaget rettidigt, vil blive behandlet af Byrådet, og på baggrund af hø ringen vil Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse, der blandt andet indeholder en beskrivelse af, hvordan indkomne høringssvar er taget i betragtning. Herefter beslutter Byrå det, om kommuneplantillægget skal endeligt godkendes med tilhørende VVM redegørelse, og om der meddeles VVM tilladelse, hvor vilkår om nedtagning af møller, afværgeforanstaltninger m.v. fastlægges. 1

46 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG... 6 Baggrund og formål... 4 Eksisterende forhold... 4 Projektbeskrivelse... 6 Kommuneplan 2013 og kommuneplantillæg FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING... 8 Regional udviklingsplan... 9 Statens vandplaner... 9 Statens planlægning for ledningstracé fra havmøllepark Horns Rev 2 og Lokalplan... 9 VVMREDEGØRELSE OG MILJØVURDERING... 9 VVM pligt... 9 Miljøvurdering af planer og programmer... 9 Miljøpåvirkninger Naturbeskyttelse Landskab og visuelle forhold Geologi og grundvand Jordforurening Luftforurening og klima Rekreative interesser Forholdet til naboboliger Befolkning og sundhed Socioøkonomiske forhold Samlet vurdering Afværgeforanstaltninger Overvågning BESTEMMELSER Rammebestemmelser Kommuneplantillæggets retsvirkninger Vedtagelsespåtegning BILAGSRAPPORTER VVM redegørelse og Miljørapport 2

47 REDEGØRELSE REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG Baggrund og formål Med nærværende Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 ønsker Varde Kommunes Udvalg for Plan og Teknik at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstillingen af 10 vindmøller ved Ul vemose og Bækhede Plantage. Områdets beliggenhed Vindmølleområdet ligger ca. 6 km øst for Varde. Årre ligger ca. 3,2 km sydøst for vindmøllelin jen, og Næsbjerg ligger ca. 2,5 km nord for vindmøllelinjen. Det udpegede areal er på ca. 89,3 ha og omfatter dele af Rousthøje By, Grimstrup: 4 l, 6 t, 11 z, 13 k, 13 t, 17 a, 18 d, 18 g, 27 b, 28 a, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 29, 7000 f, Næsbjerg By, Næsbjerg: 1 g, 2 h, 3 c, 3 h, 5 d, 5 i, 6 g, 7 d, 8 f, 8 g, 8 k, 9 l, 9 p, 9 r, 7000 b, Gunderup By, Årre: 2 h, 4 e, 4 k, 12 d samt Årre By, Årre: 2 m. 3

48 REDEGØRELSE Eksisterende forhold Rammeområdet er beliggende på den nordøstlige del af Esbjerg Bakkeø i et terræn, som frem står som et stort plateau med forholdsvist små niveauforskelle. Rammeområdet ligger i land zone og anvendes til almindelig landbrugsdrift. De nærmeste markante terrænformer i forhold til rammeområdet er bakkeformationen ved Møgelbjerg og morænelandskabet ved henholdsvis Sønder Gellerup og Nordenskov. Desuden fremstår ådalen omkring Varde Å som et markant og værdifuldt element i landskabet Området ligger i landzone og vedbliver at ligge i landzone. Området anvendes i dag til land brugsformål, og denne anvendelse bibeholdes samtidigt med, at der tillades opstillet 10 vind møller. Gennem området løber et el kabel fra vindmølleparken Horns Rev 2. Der er endvidere reserveret tracé til planlagt el kabel fra Horns Rev 3, der ligeledes løber gennem området. Projektbeskrivelse Projektet omfatter 10 ens vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Projektområdet er placeret ca. 6 km øst for Varde By og ca. 2,5 km nord for Årre. Projektets områdeafgrænsning er vist på nedenstående skitse. Vindmøllerne har en navhøjde på enten 94,0, 92,5 eller 91,5 meter og en rotordiameter på en ten 112, 113 eller 117 meter. Farven på alle vindmøllernes dele er lys grå, og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, således de fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes refleksion. Hver vindmølle har en kapacitet på minimum 3 MW, og den samlede kapacitet er derfor mini mum 30 MW i hele vindmølleparken. Vindmøllerne kan være med gear og uden gear. Vindmøl lerne med rotordiameter på 112 og 117 meter har gearkasse og et traditionelt møllehus. Vindmøllen med rotordiameter på 113 meter er gearløs, hvilket medfører, at generatoren dri ves direkte af de roterende vinger. Denne type generator er meget tung, og derfor har vind møllen et lidt andet udseende end vindmøller med gear, idet tårnet er placeret midt på huset, der er relativt større. Vindmøllerne opstilles i et bueslag med en gennemsnitlig indbyrdes afstand på ca. 460 meter, hvilket svarer til knap fire gange rotordiameteren. Mellem vindmølle nr. 7 og 8 er afstanden dog øget for at kunne holde en sikkerhedsafstand på 50 meter til 150 kv kablet til vindmølle parken Horns Rev 2. Der skal endvidere tages hensyn til reserveret tracé til det planlagte el 4

49 REDEGØRELSE kabel fra Horns Rev 3, der løber gennem området. Adgang til vindmøllerne vil blive etableret med anlæg af serviceveje. I driftsperioden vil trans port til vindmøllerne ske fra Vardevej til vindmølle nr. 1 og nr. 2, fra Vestervangvej til vindmøl le nr. 3 og nr. 4, fra Ulvemosevej til vindmølle nr. 5 og fra Møgelbjergvej til vindmølle nr og herfra videre til vindmølleområdet ad både nyanlagte veje og eksisterende markveje. Ar bejds og servicevejene anlægges langs eksisterende elementer i landskabet såsom markskel og levende hegn. De nye serviceveje bliver etableret med en bredde på op til 5,5 meter, og eksisterende mark veje, som påregnes genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på servicevejene er stabilgrus eller andet godkendt vejmateriale. Til hver vindmølle bliver der etableret et service og arbejdsareal på cirka m 2 til service 5

50 REDEGØRELSE eftersyn og vedligeholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarealerne bliver etableret med samme belægning som servicevejene. I anlægsperioden vil der eventuelt blive anlagt et større arbejdsareal til blandt andet midlertidig opbevaring af vinger og andre mølledele. De midlerti dige arealer vil blive reetableret umiddelbart efter vindmøllernes opførelse. Fundamenternes størrelse og udformning er afhængig af de lokale geotekniske forhold samt vindmøllernes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bliver det sandsynligvis et plade fundament på op til 23 meter i diameter med en underkant i 3 4 meters dybde. Størstedelen af fundamentet bliver tildækket igen med enten jord eller grus. Eksisterende 10 vindmøller ved Rousthøje og Gunderup forudsættes nedtaget til sokkel før idriftsættelse af de nye vindmøller. Kommuneplan 2013 og kommuneplantillæg 17 Forslag til kommuneplantillæg omfatter et område, der i Hovedstrukturen til Kommuneplan 2013 delvist er udpeget som vindmølleområde, se Figur 1. I forbindelse med Natur og Miljø klagenævnets afgørelse vedrørende påklaget VVM redegørelse og miljørapport er de for områ det fastlagte rammebestemmelser bortfaldet, hvorfor der fastlægges nye rammer til Kommu neplan 13 jf. planlovens 11g VVM pligtige anlæg. Figur 1: Udpeget vindmølleområde i Kommuneplan 2013 Med Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 udlægges et nyt enkeltområde T01 og arealud pegningen til vindmøller i Hovedstrukturen udvides til at omfatte enkeltområdets afgrænsning, jf. Figur 2. 6

51 REDEGØRELSE Figur 2: Afgrænsning af det nye enkeltområde T01 til tekniske anlæg i form af vindmøller markeret med rød streg. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjer og tilkendegivelser i Kom muneplan 2013, Varde Kommune. Arealudpegningen til vindmølleområdet overlapper arealreservationer til olie og gasledninger. Olie og gasledningerne vil grundet afstanden til vindmøllerne ikke være til hindring for opstil lingen af vindmøllerne. Tillæg 17 strider ikke mod andre arealudpegninger i Kommuneplan Med kommuneplantillægget revideres afgrænsningen af vindmølleområdet i Hovedstrukturen til Kommuneplan 2013 til at være sammenfaldende med et nyt enkeltområde benævnt T01. Rammebestemmelserne for enkeltområde T01 fastlægger områdets anvendelse til tekni ske formål i form af vindmøller samt landbrugsformål. Foruden områdets anvendelse fastlæg ges, at der kan opføres 10 vindmøller, der skal placeres på en lige eller buet linje med ens ind byrdes afstand og en totalhøjde på op til 149,9 meter. Vindmøllerne skal opføres i ensartet konstruktion, materialer, farve samt omdrejningsretning, og møllerne skal have en samlet ef fekt på min. 30 MW. Inden for området må der ikke gives tilladelse til ny støjfølsom anvendel se. Adgang til området skal ske fra Vardevej, Vestervangvej, Ulvemosevej og Møgelbjergvej. 7

52 REDEGØRELSE FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Regional udviklingsplan Regionsrådet har vedtaget Den Regionale Udviklingsplan for Region Syddanmark. Det fremgår blandt andet af planen, at regionen arbejder for at forebygge klimaændringer. Klimastrategien fokuserer på regionens egen indsats, men skal derudover medvirke til at give sammenhæng og fælles retning. Der satses på CO 2 kortlægning og reduktion af CO 2 udledning, energirigtigt byggeri, vækst i cleantech erhverv og tværgående initiativer. Det vur deres at kommuneplanen understøtter den regionale udviklingsplans målsætning om reduktion af CO 2 udledning. Statens vandplaner Naturstyrelsen har kortlagt de sårbare grundforekomster i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, jf. Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr af 26. november Området, hvor der planlægges vindmøller opstillet, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD område). Området beliggende øst for den planlagte opstilling af vindmøller er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD område) som vist på nedenstående kortskitse. Figur 3:Drikkevandsinteresser ved rammeområdet. Det er i forbindelse med miljøvurderingen af projektet vurderet, at den midlertidige grund vandssænkning i forbindelse med støbning af fundamenter til møllerne ikke vil påvirke grund 8

53 REDEGØRELSE vandsressourcen i området ej heller OSD området, der ligger uden for området, hvor der etab leres vindmøller. Statens planlægning for ledningstracé fra havmøllepark Horns Rev 2 og 3 Som led i planlægning for havmølleparken Horns Rev 3 udarbejdede Naturstyrelsen et kom muneplantillæg, der blandt andet fastlægger linjeføring for kabelsystemet fra Houstrup Strand til Endrup. Det planlagte kabeltracé passerer gennem det udpegede vindmølleområde ved Ul vemose og Bækhede Plantage. Ved planlægning af vindmøller skal en respektafstand på mindst 50 meter fra vindmøllernes fundament til kabelsystemet overholdes. Alternativt skal der etableres jordingsanlæg, hvilket i så fald skal aftales med ledningsejer. Lokalplan Nærværende forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan L03 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Lokalplanen har til formål: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af op til i alt 10 vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation og koblingsstati oner, at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelser, at tilgodese jordbrugets interesser ved at fastsætte placeringen af vindmøller og tilkør selsveje, hvor disse generer landbrugsdriften mindst muligt, at sikre områdets reetablering efter vindmølledriftens ophør. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for planlægningen og kommuneplanens rammebestemmelser. VVMREDEGØRELSE OG MILJØVURDERING VVMpligt Ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde på over 80 meter eller grupper af vindmøller med flere end tre møller skal der gennemføres en VVM procedure og udarbejdes et kommune plantillæg. Kommuneplantillægget tilvejebringes for at opfylde bestemmelser i planlovens 11 om, at vis se enkeltanlæg skal underkastes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM pligt). Ifølge ovenstående er projektet således omfattet af VVM pligt, jf. VVM bekendtgørelsen nr af 06/11/2014. Tillæg 17 ledsages på den baggrund af en vurdering af vindmøllernes sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet (VVM redegørelse). Miljøvurdering af planer og programmer VVM redegørelsen er suppleret med afsnit omhandlende overvågning og sundhed, hvormed redegørelsen tilmed opfylder indholdskravene til en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013). Både lokalplanforslaget samt forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 er omfattet af krav om miljøvurdering, idet der er tale om et projekt, der kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og som derfor skal undersøges nær mere. I miljøvurderingen er der lagt særlig vægt på vurdering af følgende forhold: 9

54 REDEGØRELSE Påvirkning af nærmeste byer og landsbyer Påvirkning af flora og fauna Påvirkning af landskabelige interesser visuelt Påvirkning af de rekreative interesser omkring vindmølleområdet Støj og skyggekast ved naboboliger, hvor forholdene ved alle naboboliger er nærmere un dersøgt Miljøpåvirkninger De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både metode, de nuværende forhold og afværgeforanstaltninger er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkninger af projektet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. Naturbeskyttelse Internationale beskyttelsesinteresser Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelse af områderne har til formål at bevare og beskytte naturtyper og dyre og plan tearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene. Fuglebeskyttelses og Ramsarområder er udpeget for at beskytte især fuglelivet, og udpegningsgrundlaget er det samme. Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturområde, men er omgivet af flere Natura 2000 områder. De to nærmeste er område nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, der er udpeget som EF habitatområde nr. H77, og område nr. 89 Va dehavet, hvor den nærmeste del er udpeget som EF habitatområde nr. H239 Alslev ådal. Områderne er beliggende minimum 4,3 km nord og vest for området. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke disse Natura 2000 områder negativt hverken i for hold til særlige naturtyper eller særlige dyre og plantearter. Nationalt beskyttede naturområder Der er kortlagt nogle 3 beskyttede områder omkring vindmølleområdet. Projektet berører ik ke naturområder, der er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Bilag IV arter Der er gennemført en feltundersøgelse i og omkring projektområdet. Møllerne og tilkørselsve jene er alle anlagt på eksisterende markveje eller på dyrkede arealer, og ingen potentielle le vesteder for Bilag IV arter bliver således direkte berørte under anlægsfasen. De dyregrupper, der er mest udsat for påvirkning fra vindmøller i driftsfasen, vurderes at være flagermus og fugle. Drift af møllerne må samlet antages at medføre, at et mindre antal flagermus bliver dræbt ved kollision, og risikoen må antages at være klart størst ved mølle 10, hvor flagermusaktiviteten er højest. Det foreslås, at mølle nr. 10 standses ved vindhastigheder under 6 m/s. Blæser det kraftigere samler insekter sig ikke omkring mølletårnet, og der vil derfor ikke forekomme fouragerende flagermus omkring møllen. Med en sådan foranstaltning i sensommeren/efteråret (ultimo juli ultimo september) og fra solnedgang til solopgang vil % af de potentielle dødsfald kun ne afværges. 10

55 REDEGØRELSE Landskab og visuelle forhold Placering af vindmøller i det åbne land medfører visuelle påvirkninger inden for et større influ ensområde. Denne landskabelige påvirkning er vurderet inden for en nærzone på op til 4,5 km, en mellemzone på 4,5 9 km og en fjernzone på 9 15 km fra vindmøllerne. Inden for disse zoner er påvirkningerne illustreret ved udvalgte fotostandpunkter, hvorfra der er produceret visualiseringer. Den landskabelige påvirkning afhænger af en række faktorer, men generelt vil påvirkningen være størst i nærzonen og derefter aftage i takt med, at afstanden til møllerne øges. Derud over er karakteren af de berørte landskaber bestemmende for graden af påvirkning. Generelt vurderes det, at der i landskaber med en stor skala bedre kan indpasses store tekniske anlæg, som fx vindmøller. Derimod vurderes landskaber i mindre skala generelt at være mere sårbare overfor placering af store tekniske anlæg. Det er vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt ved Ulvemose og Bækhede Plantage vil medføre en markant visuel påvirkning af landskabet i kraft af anlæggets store dimensioner bå de vertikalt og horisontalt specielt inden for de nærmeste to tre km mod syd og nord. De planlagte vindmøller ved Ulvemose og de tre eksisterende vindmøller ved Biltoft og seks ved Møgelbjerg vil blive oplevet i samspil med hinanden. Fra den sydvestlige udkant af Nor denskov, ved Heagervej, vil eksisterende og planlagte vindmøller blive oplevet mellem hinan den. Det er vurderet, at det kan være svært at adskille de planlagte og de eksisterende vind møller ved Biltoft fra hinanden. Derudover vil forøgelsen af vindmøller påvirke oplevelsen af landskabet, der vil være præget af vindmøller. De tre eksisterende vindmøller ved Biltoft er opstillet i 2002, og det kan forventes, at de vil blive oplevet sammen med de nye møller i 7 17 år. Idet det alene er fra et meget begrænset område set fra den sydvestlige del af Norden skov at det kan være svært at adskille planlagte og de eksisterende vindmøller ved Biltoft fra hinanden vurderes dette forhold ikke at være væsentligt eller set ud fra et samlet hele vi suelt betænkeligt. Den samlede vurdering af vindmølleanlæggets opstillingsmønster og dimensioner giver et bil lede af, at anlægget vil blive oplevet forskelligt fra det omkringliggende landskab. Det er vur deret, at dette ikke har nogen negativ betydning for anlæggets fremtræden i landskabet, så længe det opleves harmonisk. Samtidig er det vurderet, at anlægget med ti vindmøller på op til 149,9 meter er et stort og markant element, der tilføres landskabet, og det vil væsentligt forstærke den tekniske karakter i det eksisterende landbrugslandskab. Det vil dog stadigvæk være muligt at opleve væsentlige karaktertræk og landskabselementer. Det samlede indtryk af de forskellige vindmølleparker i nærhed til de planlagte vindmøller vurderes ikke at være visuelt betænkeligt. Geologi og grundvand Vindmøllerne opstilles i områder med drikkevandsinteresser. Ved etablering af møllefundamen terne skal der i anlægsfasen gennemføres midlertidig grundvandssænkning ved nogle møller. Det vurderes, at midlertidig grundvandssænkning ikke vil påvirke grundvandsressourcen i om rådet. Jordforurening Der er ikke kortlagt forurenet jord i området. Det vurderes, at de planlagte aktiviteter i an lægs og driftsfasen ikke vil medføre en risiko for forurening af jord. Luftforurening og klima De nye vindmøller medfører en betydelig reduktion i udledningen af CO 2. Projektet understøt ter derfor Varde Kommunes Klimastrategi og regeringens Klimaplan. 11

56 REDEGØRELSE Rekreative interesser De primære rekreative interesser knytter sig til Varde Ådal, der ligger i den nordvestlige del af mellemzonen. Etablering af vindmøller vurderes ikke at forstyrre, ødelægge, forringe eller hin dre adgangen til områder med rekreative interesser. Forholdet til naboboliger Afstandskrav De omkringliggende 25 nabobeboelser inden for en afstand på ca. én km fra møllerne er alle fritliggende beboelser i det åbne land. Projektet overholder de gældende afstandskrav i forhold til nabobeboelse på minimum fire gange møllens totalhøjde svarende til minimum 600 meter. Visuel påvirkning Det er for alle 25 naboboliger inden for én km vurderet, hvor stor visuel påvirkning, der vil væ re ved boligerne fra vindmøllerne. På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte være synli ge over nærområdets bevoksning, men bevoksningen kan også dække helt for vindmøllerne. Visuelt vil vindmøllerne være markante og dominerende fra Vardevej 40 og 46. Fra Skovvej 15, Ulvemosevej 8 og til dels Vestervangvej 8 vil vindmøllerne stå markante i synsfeltet. Fra de øvrige 20 naboboliger vil der sandsynligvis kun være udsigt til nogle af vindmøllerne eller til de øverste dele af møllerne. Vindmøllerne vil af hensyn til flysikkerheden få monteret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møllehatten. Lyset i lamperne vil være rødt og 360 grader horisonten rundt lyse konstant med en styrke, der svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys set på en meters afstand svarende til en 9 W glødepære. Lyset er afskærmet nedad. Det er ud fra erfaring med eksiste rende møller vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være væsentligt generende. Støjpåvirkning Lovkravene om støj fra vindmøller vil kunne overholdes ved alle nabobeboelser og områder med støjfølsom arealanvendelse. Reglerne betyder, at de nye vindmøller ikke må støje mere end 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 db(a) ved 6 m/s ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land. Skyggekast Der er ikke indført normer for, hvor store skyggegener en vindmølle må påføre naboerne. Mil jøministeriets Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Projektet overholder ikke uden skyggestop de vejledende grænseværdier på 10 timers skygge om året for nogen boliger. På baggrund af skyggekastberegningerne vurderes det at være be hov for afværgeforanstaltninger i form af montering af skyggestop på nogle møller. Skygges toppet sikrer, at den vejledende grænseværdi for skygge overholdes. Reflekser Grundet den påkrævede overfladebehandling af vindmøllevingerne vurderes det, at reflekser fra møllerne ikke vil give væsentlige gener. 12

57 REDEGØRELSE Befolkning og sundhed Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og indirekte på en række områder. Bland an det ved reduktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning og ved skyggekast ved na boboliger. Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af CO 2 og NOX vil være til gavn for befolknin gens sundhed. Ved at reducere udledningen af forurenede stoffer bidrager vindmøllerne såle des til at begrænse sundhedsområdets omkostninger som følge af luftforurening. Støj ved ni veauer over vindmøllegrænsen kan have sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tidspåvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. Projektet overholder grænseværdier for normalstøj og lavfrekvent støj. En støjpåvirkning på 65 db(a) er anset for et kritisk niveau i forhold til befolkningens sundhed. De beregnede støj påvirkninger fra vindmøllerne kommer ved naboboligerne ikke i nærheden af dette niveau. Socioøkonomiske forhold I VVM sammenhæng afgrænses de socioøkonomiske effekter til belysningen af betydelige æn dringer for større samfunds og erhvervsgrupper. Det vil sige, at de væsentlige erhvervsmæs sige, økonomiske og sociale konsekvenser for befolkningen i området, der kan opstå som følge af projektets miljøpåvirkninger, vurderes. Det vurderes, at vindmølleprojektet ved Ulvemose og Bækhede Plantage ikke vil medføre no gen negative socioøkonomiske effekter. Samlet vurdering Varde Kommunes samlede vurdering er, at vindmølleprojektet med de afværgeforanstaltnin ger, der er beskrevet, kan gennemføres uden uacceptable miljøpåvirkninger. Endvidere vurde res det, at den samlede visuelle påvirkning af landskabet er ubetænkelig. Vindmølleparken ved Ulvemose og Bækhede Plantage forventes at producere ca. 95,3 GWh/år og understøtter således regeringens og Varde Kommunes klimamål for Endvidere har projektet en positiv effekt på miljøet, da det bidrager til en reduktion af emissi oner, der kan påvirke miljøet i negativ retning. Afværgeforanstaltninger Der er vurderet at være behov for følgende afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for indvirkning på miljøet: Grundvand Det kan være nødvendigt med lokal grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af enkelte møllefundamenter. Det vurderes, at oppumpet grundvand kan nedsive på egen grund eller bortledes til recipient. Grundvandssænkningen vil alene blive foretaget over en kortere tidsperiode i forbindelse med etableringen af vindmøllefundamenter. Skygge Der etableres skyggestop på møllerne således, at vejledende grænse på maksimalt 10 timers skygge ved nabobeboelser overholdes. Reflekser 13

58 REDEGØRELSE Møllevingerne overfladebehandles med et glanstal på maksimalt 30, som dæmper refleksionen fra vingerne. Flagermus Det foreslås, at mølle nr. 10 standses ved vindhastigheder under 6 m/s. Blæser det kraftigere samler insekter sig ikke omkring mølletårnet, og der vil derfor heller ikke forekomme fourage rende flagermus omkring møllen. Med en sådan foranstaltning i sensommeren/efteråret (ulti mo juli ultimo september) og fra solnedgang til solopgang vil % af de potentielle døds fald kunne afværges. Overvågning Varde Kommune fører tilsyn med vindmølleprojektet i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Klager fra naboer betyder, at kommunen kan påbyde ejeren af vindmøllerne at få foretaget en støjmåling, hvis tilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Senest seks måneder efter vindmøllernes idriftsættelse skal ejer af vindmøllerne indsende føl gende dokumentation til Varde Kommune: En rapport over målinger af støjudsendelse fra opstillede vindmøller. Beregning af støjbelastning fra vindmøllestøj ved nærmeste nabobeboelse og ved støjføl som arealanvendelse, jf. Bekendtgørelse nr af 15. december Kommunen kan herefter pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis krave ne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller ikke er overholdt. Tilsvarende kan kommunen kræve, at skyggepåvirkningen dæmpes ved at regulere møllernes drift, hvis det er nødvendigt for at overholde kravene i VVM tilladelsen. Vindmøllerne har indbygget et styre og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om nødvendigt stopper møllen. 14

59 BESTEMMELSER RAMMEBESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes ved nærværende forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013: Rammer for lokalplanlægningen herunder rammebestemmelser samt udlæg af nyt en keltområde T01 til tekniske anlæg (vindmøller), se Figur 2. Udpegningen af vindmølleområdet i Hovedstruktur til Kommuneplan 2013 tilrettes til at være sammenfaldende med afgrænsningen af enkeltområde T01. Figur 2: Afgrænsning af det nye enkeltområde T01 til tekniske anlæg i form af vindmøller markeret med rød streg. 15

60 BESTEMMELSER Lokalplaner, der træffer bestemmelser for enkeltområde T01, skal være i overensstem melse med de bestemmelser, der er indeholdt i nedenstående Tabel 1. ENKELTOMRÅDE T01 ÅBENT LAND ÅRRE Fremtidig anvendelse Eksisterende zonestatus Fremtidig zonestatus Anvendelsens art Konkret anvendelse Trafikforhold Bebyggelsens udformning Tekniske anlæg Landzone Landzone Tekniske anlæg Vindmøller, landbrugs og skovbrugsformål Adgang til området skal ske fra Vardevej, Vestervangvej, Ulvemose vej og Møgelbjergvej Vindmøllerne skal opføres med ens konstruktion, materialer, farve samt omdrejningsretning. Vindmøllerne skal stå i en ret eller buet linje med lige stor afstand mellem vindmøllerne. Særlige bevaringsinteresser 3 beskyttet natur må ikke påvirkes negativt hverken ved etable ring eller drift af vindmøller. Beplantning Andet Fredede fortidsminder må ikke beskadiges hverken ved opstilling eller drift af vindmøller. Der skal i VVM redegørelsen tages særligt stilling til den visuelle på virkning af de værdifulde landskaber. Eventuelle fremtidige naturgenopretningsprojekter må ikke forhin dres. Inden for området må der etableres beplantning, når det sker uden for de beskyttede naturtyper og i øvrigt er hensigtsmæssig for land brugsdriften. Der må ikke gives tilladelse til ny støjfølsom anvendelse inden for enkeltområde T01. Nettilslutning skal ske via jordkabler. Vindmøllerne skal have en samlet effekt på min. 30 MW. Den enkelte vindmølle skal have en effekt på min. 2 MW. Antal vindmøller: 10 vindmøller, der skal opstilles samtidigt. Totalhøjde: Maksimalt 149,9 meter. Ved planlægning af vindmøller skal der overholdes en respektafstand af mindst 50 m fra vindmøllernes fundament til 150 kv kablet til vindmølleparken Horns Rev 2. Alternativt skal der etableres jor dingsanlæg, hvilket skal aftales med ledningsejer. Tabel 1: Rammebestemmelser for enkeltområde T01 16

61 BESTEMMELSER KOMMUNEPLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER I henhold til 12, stk. 2 og 3 i lov om planlægning kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser samt modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbuddet kan dog ikke nedlægges, såfremt området er omfattet af en gældende lokalplan el ler byplanvedtægt. Derudover kan forbud efter 12, stk. 3 ikke nedlægges, hvis området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune er vedtaget med henblik på of fentlig høring, i henhold til 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den 3. marts 2015 P.b.v. Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør 17

62

63 Bilag: Debatoplæg - rev2 pdf.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

64 DEBATOPLÆG VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE HØRINGSPERIODE FRA 14. OKTOBER 2014 TIL 28. OKTOBER 2014

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere