Datatilsynets årsberetning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2005"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2005

2 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: ISBN nr:

3

4 Indhold Til Folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i Væsentlige aktiviteter 7 Datatilsynets organisation 19 Persondataloven 21 Datatilsynets hjemmeside 21 Statistiske oplysninger 22 Udtalelser over lovforslag mv. 27 Lov om regi stre ring af køre tøjer (Digital motorregistrering mv.) 27 Lov om et indkomst register (eindkomst) 31 Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 37 Lov om ændring af patentloven 40 Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 42 Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom m.fl. 50 Internationalt arbejde 55 Indledning 55 Europarådet 56 Den Europæiske Union 56 International Konference for databeskyttelsesmyndigheder mv. 66 Nordisk Samarbejde 66 Sikkerhedsspørgsmål 69 Persondata lovens krav om data sikkerhed 69 Bibliotekssagen 69 Kommunes offentlig gørelse af person oplysninger 72 Vilkår om sikkerhed ved privat anmeldelse 74 Tilsynsvirksomhed 79 Generelt om Datatilsynets inspektioner 79 Gennemførelse af inspektioner 80 Udvælgelse af dataansvarlige til inspektion i Datatilsynets observationer ved inspektioner i Oversigt over udførte inspektioner i

5

6 Til Folketinget Hermed afgiver Datatilsynet sin årsberetning for Beretningen afgives i henhold til 65 i persondataloven, hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en beskrivelse af Datatilsynets aktiviteter i 2005 og gengiver Datatilsynets udtalelser til nogle af de lovforslag mv., som tilsynet har fået i høring i Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales. I afsnittet om tilsynsvirksomhed omtales de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb. Siden 2004 har Datatilsynet løbende offentliggjort udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse, på tilsynets hjemmeside Årsberetningen indeholder derfor ikke referater af konkrete sager om behandling af personoplysninger. Ved løbende offentliggørelse af udtalelser og afgørelser på tilsynets hjemmeside, hvor det bl.a. er muligt at foretage søgninger og at tilmelde sig en elektronisk abonnementsordning, håber Datatilsynet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om persondataloven og tilsynets virksomhed. København, november 2006 Asbjørn Jensen Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør 5

7

8 Datatilsynets virksomhed i 2005 Væsentlige aktiviteter Datatilsynets arbejde består først og fremmest i administration af lov om behandling af personoplysninger (i daglig tale blot persondataloven). Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandlinger. Blandt Datatilsynets forskellige aktiviteter i 2005 kan nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, private personer og virksomheder Behandling af klager fra personer over f.eks. registrering, videregivelse eller manglende indsigt Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser mv. Strukturreformen Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Udtalelser om internationale retsakter Bidrag til besvarelser af Folketingsspørgsmål Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra private virksomheder og forskere Forskellige former for tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder mv. Sager på tilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder samt hos en række private virksomheder og forskere Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Schengen-evaluering Afholdelse af Nordisk Sagsbehandlermøde Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg o.l. 7

9 Deltagelse i Personalestyrelsens konference om persondataloven i relation til personaleadministration Datatilsynet har i 2005 registreret nye sager, hvilket er en stigning på 3 % i forhold til 2004, hvor der blev registreret nye sager. De forskellige kategorier af sager fremgår af oversigten i afsnittet Statistiske oplysninger. De væsentligste stigninger i antallet af nye sager ses i kategorierne forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige samt private anmeldelser. Rådgivning og vejledning Tilsynet yder råd og vejledning om persondataloven til myndigheder og virksomheder. Det er tilsynets erfaring, at det ofte er en god ide, at tilsynet inddrages tidligt i et forløb, således at der tages højde for persondatalovens krav i det videre arbejde med et projekt. Herudover er der af og til også behov for dialog på senere stadier. At yde råd og vejledning er derfor også en central og prioriteret opgave for tilsynet. Hertil kommer, at tilsynet i forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige har påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet således vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte personoplysningerne. Et vigtigt område for rådgivning og vejledning har igen i 2005 været digital forvaltning og forberedelserne til den kommende strukturreform, jf. nærmere nedenfor. Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet egentlige afgørelser om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med loven. Det er selvsagt af afgørende betydning, at borgere, der mener sig udsat for behandling af oplysninger i strid med loven, eller som f.eks. ikke får de oplysninger, de mener at have krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få Datatilsynets vurdering af forholdet. Datatilsynet har hidtil ikke i praksis oplevet problemer med at få den dataansvarlige myndighed eller virksomhed til at efterkomme tilsynets afgørelser. Tilsynet har igen i 2005 registeret en relativt stor stigning i antallet af nye sager (klager og forespørgsler) vedrørende private dataansvarlige (fra 571 i 2004 til 692 i 2005). I forhold til offentlige myndigheder er der i 2005 registeret en lille stigning (fra 394 i 2004 til 408 i 2005) i antallet af nye sager. Ud over de henvendelser, der bliver registreret som nye sager, modtager Datatilsynet et meget stort antal telefoniske henvendelser. De telefoniske henvendelser 8

10 er bl.a. fra borgere, der vil høre om deres rettigheder som registrerede, men også myndigheder og virksomheder efterspørger telefonisk vejledning for eksempel om, hvorvidt påtænkte projekter rejser persondataretlige problemstillinger. Det er tilsynets opfattelse, at telefonvejledningen er en vigtig del af tilsynets arbejde, som hjælper alle parter til at undgå problemer senere. Der er i sagens natur også telefoniske henvendelser, som ikke kan klares her og nu, men kræver opfølgende sagsbehandling. Datatilsynet har siden midten af 2004 forsøgsvis gennemført kvartalsmæssige stikprøvetællinger af antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet. Baseret på optællingerne anslås antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet at ligge på ca i 2005, hvilket svarer til niveauet i Høring over lovforslag mv. Datatilsynet skal efter persondataloven høres over udkast til bekendtgørelser, cirkulærer og lignende generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet bliver også hørt over lovforslag, direktivforslag og betænkninger mv. på dette område. Datatilsynets udtalelser over lovforslag mv. giver bl.a. Folketinget viden om, hvilke konsekvenser for databeskyttelsen et lovforslag har. Tilsynets høringssvar udgør således et bidrag til grundlaget for den politiske beslutningsproces. Efter Datatilsynets opfattelse er denne opgave vigtig, dels fordi tilsynet er i besiddelse af ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondatalovens 56 udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet har igennem de senere år oplevet et stadigt stigende antal sager i denne kategori. I 2005 faldt antallet af disse sager dog noget i forhold til 2004 (fra 226 i 2004 til 195 i 2005), men der er stadig tale om en betydelig stigning fra 2003, hvor der blev registreret 109 sager. En del af de lovforslag, som Datatilsynet modtog i høring i 2005, indeholdt forslag til regler, hvorefter der skal ske en offentliggørelse typisk på internettet af personoplysninger. Datatilsynets udtalelser til nogle af disse lovforslag er gengivet i afsnittet om udtalelser om lovforslag mv. Generelt kan det endvidere konstateres, at der er en tendens til, at lovforslagene lægger op til offentliggørelse af personhenførbare oplysninger i videre omfang, end det umiddelbart er muligt inden for rammerne af persondataloven. En anden tendens synes at være, at der i stigende omfang lægges op til, at offentlige myndigheder skal kunne foretage sammenstilling og samkøring af personoplysninger i kontroløjemed. 9

11 I det hele taget må Datatilsynet konstatere, at en del af de lovforslag, som tilsynet får i høring, rejser vanskelige spørgsmål om forholdet mellem på den ene side de ønskede nye regler og på den anden side reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. I en del tilfælde foreslås som nævnt regler, som indebærer en behandling af personoplysninger, der ikke umiddelbart kan ske inden for rammerne af persondataloven. Gennemføreslen kræver således, at der i særlovgivningen sker en fravigelse af persondataloven. I sådanne tilfælde gør tilsynet i sine høringssvar opmærksom på problemerne i forhold til persondataloven og anbefaler, at det tydeliggøres i lovforslaget, hvorvidt der er tale om en fravigelse af persondataloven, herunder om en sådan fravigelse kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet. Datatilsynet giver i den forbindelse normalt udtryk for, at en særskilt hjemmel til behandling af personoplysninger i videre omfang, end hvad der følger af persondataloven, kun bør tilvejebringes, hvis vægtige samfundsmæssige hensyn taler derfor. Om der konkret er så vægtige offentlige hensyn, der gør det nødvendigt at fravige det generelle beskyttelsesniveau, som lovgivningsmagten har fastlagt med persondataloven, beror i sidste instans på en politisk vurdering, som må udøves af Folketinget selv. På den baggrund undlader tilsynet i sådanne tilfælde ofte at udtale sig om, en sådan fravigelse bør gennemføres. Datatilsynet ser det imidlertid som en uheldig udvikling, hvis der i betydeligt omfang vedtages regler mv., der giver en dårligere retsstilling for de registrerede end den beskyttelse, som følger af persondatalovens generelle regler. En sådan udvikling bidrager samtidig til at gøre retstilstanden kompleks og uigennemsigtig for borgere, myndigheder og virksomheder. Strukturreformen Datatilsynet har igen i 2005 beskæftiget sig en del med strukturreformen. Tilsynet har haft en række love og bekendtgørelser vedrørende strukturreformen i høring og har bl.a. udtalt sig om brugerstyring i borgerservicecentre på skatteområdet 1 og om den nye restanceinddrivelsesmyndigheds adgang til kommunernes systemer. Tilsynet har endvidere udtalt sig om ændringer af færdselsloven og pasloven. 2 Ud over afgivelse af høringssvar har Datatilsynet i forbindelse med udarbejdelsen og udmøntningen af lovforslagene og en række andre projekter, der direkte eller indirekte har haft tilknytning til strukturreformen, ydet rådgivning og vejledning til de involverede myndigheder. Datatilsynet har bl.a. bidraget til 1 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 2 I tilknytning hertil har Datatilsynet i 2006 udtalt sig om udkast til ny kørekortbekendtgørelse og pasbekendtgørelse, der medfører, at en række opgaver på pas- og kørekortområdet fremover skal varetages af kommunerne. 10

12 Videnskabsministeriets vejledning om overdragelse af IT-systemer i forbindelse med kommunalreformen. 3 Datatilsynet og Kommunernes Landsforening har endvidere drøftet spørgsmålet om dataansvar i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne. Når to eller flere kommuner skal lægges sammen, er der således ofte behov for forud for 1. januar 2007 at forberede en teknisk sikker overgang fra to eller flere adskilte porteføljer af systemløsninger til en fælles portefølje. Kommunernes Landsforening har på baggrund af bl.a. drøftelserne med Datatilsynet udarbejdet et standardbrev, som kommunerne kan anvende for at meddele Datatilsynet, at de har fælles dataansvar i en overgangsperiode. Ved udgangen af 2005 havde foreløbigt 11 kommuner benyttet denne fremgangsmåde. Datatilsynet har endvidere besvaret en del telefoniske henvendelser om håndteringen af sammenlægningssituationen. Datatilsynet har herudover taget stilling til spørgsmålet om overdragelse af personalesager i forbindelse med strukturreformen. 4 Sager på eget initiativ Datatilsynet har i 2005 registreret 112 sager rejst på tilsynets eget initiativ. Dette svarer til niveauet i både 2003 og Sagerne omfatter såvel inspektioner som andre egen drift-sager. I 2005 har Datatilsynet gennemført 61 inspektioner, heraf 23 hos offentlige myndigheder og 38 hos forskellige private virksomheder. I 2002 blev der gennemført i alt 116 inspektioner, mens antallet af inspektioner i perioden 2003 til 2005 har ligget noget lavere (71 i 2003 og 68 i 2004). Nedgangen i antallet af inspektioner er en følge af dels de pålagte besparelser, dels en meget væsentlig forøgelse af sagsantallet på tilsynets andre arbejdsområder. I øvrigt har antallet af inspektioner hos offentlige myndigheder været forholdsmæssigt lavere i 2005 end i de forudgående år, hvilket bl.a. skyldes, at Datatilsynet på grund af den forestående strukturreform i et vist omfang har prioriteret at bruge ressourcerne på inspektioner hos private dataansvarlige. Tilsvarende forventes at gøre sig gældende for inspektionerne i Det er ofte på baggrund af henvendelser fra pressen, at Datatilsynet tager sager op til nærmere undersøgelse. Fra 2005 kan nævnes, at Datatilsynet på baggrund af presseomtale af, at nogle virksomheder overvåger deres kunders eventuelle navne- og adresseændringer ved hjælp af CPR-oplysninger, indledte en sag 3 Datatilsynets bidrag kan ses på tilsynets hjemmeside, hvor der også er et link til Videnskabsministeriets vejledning. 4 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 11

13 vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontors videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) til private virksomheder. Datatilsynets sagsbehandling angik primært den situation, hvor CPR-kontoret videregiver oplysninger til en privat virksomheds databehandler, og hvor det er databehandleren, der af CPR-kontoret er registreret som abonnent på oplysningerne. Denne fremgangsmåde medførte bl.a., at den person, der videregives oplysninger om, ikke havde mulighed for at se, hvilken virksomhed der var den reelle modtager af oplysningerne. At en registreret ikke ved, hvem der er dataansvarlig, betyder bl.a., at den registrerede ikke umiddelbart kan gøre sine rettigheder efter persondataloven gældende. Sagen blev behandlet i Datarådet, og Datatilsynet fandt bl.a., at det vil være bedst stemmende med persondatalovens princip om god databehandlingsskik, at de registrerede fremover sikres mulighed for at få kendskab til, hvilke dataansvarlige virksomheder mv. der abonnerer på CPR-oplysninger om dem. Datatilsynet henstillede, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret, tog initiativ til at sikre de registrerede denne mulighed. Datatilsynet behandlede ved samme lejlighed en klage over en række private virksomheders behandling af tidligere kunders CPR-oplysninger i relation til bl.a. markedsføringsreglerne. 5 Efterfølgende modtog Datatilsynet en række henvendelser fra registrerede personer, der ønskede at få at vide, hvilke dataansvarlige virksomheder der modtager CPR-oplysninger om dem via databehandlere. Datatilsynet hjalp de pågældende med at få de ønskede oplysninger, hvorefter de kan tage kontakt til den dataansvarlige modtager, hvis der skulle være behov herfor. Pr. 1. juli 2005 ændrede CPR-kontoret sine Standardvilkår for dataleverancer fra CPR til private, således at det fremgår heraf, at registrerede har krav på af databehandleren at få oplyst, hvilke virksomheder mv. der via databehandleren abonnerer på oplysninger fra CPR om dem. I forbindelse med behandlingen af sagerne om videregivelse af oplysninger til private fra CPR blev Datatilsynet i øvrigt opmærksom på kreditoplysningsbureaet Experian A/S produkter Aktiv Kreditsikring og Kreditvagten. Datatilsynet valgte på den baggrund og i forlængelse af tilsynets tidligere undersøgelser af produkterne i henholdsvis 1996 og 1999 at indlede en nærmere undersøgelse af disse produkters forenelighed med persondataloven. Aktiv Kreditsikring fungerer på den måde, at Experian A/S driver et edb-servicebureau, hvor Experian A/S abonnenters kunderegistre bliver lagt ind, således at 5 Begge udtalelser kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 12

14 abonnenten automatisk løbende modtager besked, hvis deres kunde bliver registreret hos Experian A/S med en betalingsanmærkning som dårlig betaler. Efter behandling i Datarådet fandt Datatilsynet, at det ikke kunne anses som stridende mod persondataloven, at den enkelte abonnent på Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring undersøger, om deres kunder er blevet registreret hos Experian A/S, forudsat at der er tale om egentlige kunder hos abonnenten, dvs. hvor der er etableret et kreditforhold mellem den enkelte kunde og abonnenten. Indsamlingen må endvidere ske, når der er udstedt et betalingskort til kunden. Datatilsynet forudsatte ved vurderingen, at abonnenternes kunder forinden modtager klar og udtrykkelig information herom. 6 Bibliotekssagen Datatilsynet modtog i 2005 en henvendelse fra Biblioteksstyrelsen vedrørende bibliotekers fremsendelse af ikke-krypterede kvitteringsmails til borgere, der har foretaget elektronisk bestilling af bøger på bibliotek.dk. Kvitteringsmails indeholder bl.a. titel og forfatter på det reserverede materiale. Datatilsynet tilkendegav i den forbindelse, at oplysninger om, hvilke bøger en borger ønsker at låne, må betragtes som fortrolige oplysninger, og at det følger af sikkerhedsbekendtgørelsen, at transmission af fortrolige oplysninger over det åbne internet forudsætter kryptering. Biblioteksstyrelsens offentliggørelse af Datatilsynets svar sammen med en nyhedstekst om, at efter krav fra Datatilsynet ville kvitteringsmails blive fjernet i bibliotek.dk., medførte en del reaktioner fra bl.a. brugere af systemet og pressen, og sagen blev efterfølgende drøftet på et møde i Datarådet. Herefter fandt Datatilsynet undtagelsesvist at kunne acceptere, at Biblioteksstyrelsen og bibliotekerne foreløbig i en periode på 5 år fortsætter med at sende elektroniske reserverings- og kvitteringsmeddelelser, der indeholder titel og forfatter på det reserverede materiale, i ikke-krypteret form til de brugere, der ønsker at benytte elektronisk kommunikation med biblioteksvæsenet. Sagen er omtalt nærmere under afsnittet Sikkerhedsspørgsmål. Offentlige myndigheders offentliggørelse af personoplysninger Det er Datatilsynets opfattelse, at der er en stigende tendens til, at offentlige myndigheder offentliggør personhenførbare oplysninger på internettet. Datatilsynet modtager også en del henvendelser om, hvilke oplysninger der kan offentliggøres. 6 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 13

15 Ringkøbing Amt og Århus Amt rettede henvendelse til Datatilsynet, idet amterne ønskede at give fri adgang via internettet til sagsakter, der behandles i visse dele af de to amters journalsystemer. Herudover sker der offentliggørelse af postlister, dvs. oversigter over den ind- og eventuelt udgående post. Efter at sagen havde været behandlet i Datarådet, udtalte Datatilsynet, at det er tilsynets opfattelse, at der ikke kan offentliggøres følsomme oplysninger på internettet, idet ingen af betingelserne for behandling i de relevante bestemmelser i persondataloven kan anses for opfyldt. Datatilsynet fandt, at almindelige, ikke-fortrolige oplysninger kan offentliggøres på internettet inden for rammerne af persondataloven, og at der kan videregives fortrolige oplysninger, hvis oplysningerne er anonymiserede, således at det ikke er muligt for udenforstående (dvs. for andre end amtet og den registrerede selv) at identificere den person, som oplysningerne vedrører. 7 Datatilsynet tilkendegav samtidig, at det er tilsynets opfattelse, at de dataansvarlige amter, før en så vidtgående offentliggørelse sættes i værk, må foretage en nøje afvejning af på den ene side hensynet til de interesser, der forfølges med offentliggørelsen, og på den anden side hensynet til de personer, der hvis offentliggørelsen gennemføres ikke vil kunne skrive til amterne, uden at dette bliver gjort tilgængeligt for i princippet hele verden via internettet. I forlængelse heraf fandt tilsynet, at det må anses for hensigtsmæssigt, at beslutningen om, hvorvidt der skal ske offentliggørelse i et omfang som beskrevet, træffes af den politiske ledelse. Hvis resultatet af afvejningen af disse modsatrettede hensyn bliver, at der skal ske offentliggørelse, fandt Datatilsynet ikke med henvisning til persondataloven at kunne udtale sig imod noget sådant. Datatilsynet understregede endvidere i sin udtalelse vigtigheden af, at amterne inden offentliggørelsen nøje gennemgår det enkelte brev med henblik på at sikre, at brevet ikke indeholder fortrolige og/eller følsomme oplysninger, og vigtigheden af, at medarbejderne modtager grundig instruktion i, hvorledes offentliggørelsen af akter og postlister skal håndteres. Uberettiget offentliggørelse af personoplysninger kan have betydelige negative konsekvenser for de personer, der berøres heraf. Det vil endvidere ofte være forbundet med store vanskeligheder at få oplysningerne fjernet fra eksempelvis søgemaskiner. 8 Vigtigheden af, at en offentlig myndighed, der ønsker at offentliggøre personoplysninger på internettet, sørger for grundig instruktion af de relevante medarbejdere, understreges af, at Datatilsynet med jævne mellemrum modtager henvendelser om sager, hvor kommuner som følge af menneskelige fejl har offentliggjort 7 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 8 Datatilsynet tog også stilling til spørgsmålet om oplysningspligt ved den påtænkte offentliggørelse af oplysninger. 14

16 fortrolige og/eller følsomme oplysninger om borgere på internettet. Et eksempel på en sådan sag er omtalt nærmere i afsnittet om Sikkerhedsspørgsmål. Opfølgning på forskningsprojekter Et videnskabeligt forsknings- eller statistikprojekt, der indebærer behandling af følsomme personoplysninger, kræver en forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Antallet af ansøgninger er steget betydeligt gennem de seneste år, 9 og tilsynet bruger generelt mange ressourcer på at behandle disse sager. En tilladelse fra Datatilsynet til at gennemføre et videnskabeligt projekt med følsomme personoplysninger er tidsbegrænset. Af tilladelsen fremgår, at forskeren skal underrette Datatilsynet, når projektet er afsluttet, og oplysningerne er slettet eller anonymiseret. Datatilsynet blev imidlertid opmærksom på, at forskere muligvis havde glemt at give tilsynet besked, når projektet er afsluttet. Ligeledes syntes mange at glemme at søge om forlængelse, hvis projektet ikke kunne afsluttes inden tilladelsens udløb. Datatilsynet så sig derfor nødsaget til at gøre en særlig indsats for at erindre forskerne om persondatalovens regler og vilkårene for Datatilsynets tilladelse. Et andet vigtigt formål med projektet er at sikre, at fortegnelsen på tilsynets hjemmeside giver et retvisende billede af projekter med gyldige tilladelser. I 2005 udsendte tilsynet ca rykkerbreve, og i alt vil der blive udsendt rykkere til ca forskere. Arbejdet med at sende de mange rykkerbreve og den tilknyttede sagsbehandling er en stor og særdeles tidskrævende opgave, som Datatilsynet ikke i fremtiden vil kunne afsætte ressourcer til. Tilsynet besluttede derfor samtidig at ændre proceduren for tilladelser, der er givet efter 1. januar Fra denne dato fremgår det af tilladelsen, at Datatilsynet betragter projektet som afsluttet og personoplysningerne som slettet, anonymiseret, tilintetgjort eller overført til arkiv ved tilladelsens udløb, medmindre forskeren har anmodet om en forlængelse. Når tilladelsen er udløbet, fjerner Datatilsynet ligeledes anmeldelsen fra fortegnelsen på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet arbejder med planer om etablering af en elektronisk servicemeddelelse, hvorefter der automatisk udsendes en erindring til en forsker, når tiden for en tilladelsens udløb nærmer sig. Etableringen af et sådant system afhænger dog af, om opgaven kan løses teknisk og ressourcemæssigt tilfredsstillende. 9 Udvikling i antallet af ansøgninger: 2002 = 694, 2003 = 943, 2004 = 1103, 2005 =

17 Konference om persondataloven i relation til personaleadministration Datatilsynet deltog i oktober 2005 i planlægningen og gennemførelsen af Personalestyrelsens konference om persondata, hvis formål var at sætte persondatalovens rammer for behandling af personoplysninger i relation til den daglige personaleadministration, der finder sted hos offentlige myndigheder. I tilknytning til konferencen har Personalestyrelsen med bistand fra Datatilsynet udarbejdet en vejledning om persondatalovens vigtigste regler af betydning for en offentlig personaleadministration. 10 Internationalt samarbejde Datatilsynets deltagelse i internationalt samarbejde er fortsat et område, der vokser i omfang. Datatilsynet deltager bl.a. i samarbejdet i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europol-konventionerne, i Europarådets arbejde og i andre internationale arbejdsgrupper både på EU-niveau og verdensplan. Aktiviteterne i de fælles tilsynsmyndigheder omtales nærmere i afsnittet om internationale sager. Datatilsynet deltager endvidere i det nordiske samarbejde vedrørende persondatabeskyttelse, og Danmark var i 2005 vært for det Nordiske Sagsbehandlermøde. Hovedformålet med mødet er at udveksle erfaringer og synspunkter i forhold til de nordiske tilsyns indsats og praksis på databeskyttelsesområdet og at styrke samarbejdet mellem myndighederne. Drøftelserne på det Nordiske Sagsbehandlermøde tjener endvidere til at identificere, hvilke aktuelle emner der er af sådan fællesnordisk interesse, at de bør drøftes nærmere på det Nordiske Datachefmøde. Schengen-evaluering af de nordiske lande For at sikre, at de nordiske lande lever op til de krav, der stilles til Schengen-medlemsstaterne, samt at kontrollen ved de ydre grænser er effektiv, gennemførte Schengen-landene i 2005 en evaluering af de nordiske lande. Evalueringen blev indledt i begyndelsen af 2005, ved at de nordiske lande besvarede et omfattende spørgeskema angående implementering af Schengen-konventionen. På databeskyttelsesområdet blev det undtagelsesvist besluttet, at evalueringen af de nordiske lande skulle samles i henholdsvis Reykjavik og København, således at Norge og Island blev evalueret i Reykjavik, og Sverige, Finland og Danmark blev evalueret i København. 10 Vejledningen kan ses på Personalestyrelsens hjemmeside. 16

18 Ved evalueringen den 22. september 2005 i København var det Datatilsynet, der efter aftale med Justitsministeriet tog sig af den praktiske tilrettelæggelse af ekspertkomiteens besøg i København samt stod for Danmarks evaluering inden for databeskyttelsesområdet. Det fremgår bl.a. af Rådets konklusioner på evalueringen, at Danmark alt i alt anvender Schengen-reglerne på en meget tilfredsstillende måde. Schengen-undersøgelse af nationale indberetninger i Schengeninformationssystemet Den Fælles Tilsynsmyndighed Schengen har i samarbejde med databeskyttelsesmyndighederne i de EU-lande, som deltager i Schengen-informationssystemet (SIS), samt Norge og Island, foretaget en fælles undersøgelse af landenes brug af SIS-systemet vedrørende indberetning af uønskede udlændinge, jf. Schengenkonventionens artikel 96. Undersøgelsens resultat blev præsenteret i en samlet rapport af 20. juni 2005, som kan findes på Datatilsynets hjemmeside eller Den Fælles Tilsynsmyndighed Schengens hjemmeside Resultatet af undersøgelsen af de danske indberetninger gav anledning til kritik fra Datatilsynet. Der var sket fejlagtig indberetning i 25 tilfælde ud af 443. Herudover var der sket forskellige fejl i yderligere et antal tilfælde. Indberetningerne til SIS kan få alvorlige konsekvenser for en registreret person, idet han eller hun efter konventionens artikel 5 som hovedregel ikke vil kunne få tilladelse til at indrejse i og opholde sig i Schengen-området. Det var på den baggrund Datatilsynets opfattelse, at der var tale om et uacceptabelt højt antal fejl, og tilsynet fandt dette kritisabelt. Datatilsynet noterede sig, at Rigspolitiet havde taget skridt til at rette de konstaterede fejl, og at Rigspolitiet endvidere havde taget initiativer med henblik på at sikre, at de oplysninger, der optages i SIS, er korrekte og aktuelle. Datatilsynet orienterede Justitsministeriet om resultatet af undersøgelsen. Datatilsynet udtalelse til Rigspolitiet kan ses på tilsynets hjemmeside. Rigsrevisionens gennemgang af tilsynets årsrapport for 2004 Datatilsynet afgav i april 2005 sin årsrapport for 2004 indeholdende beretning om tilsynets resultater, målrapportering over tilsynets indsatspunkter for 2004 (sagsbehandlingstid, visioner og målsætninger for Datatilsynet, edag2, stillings- 17

19 besættende virksomheder og Datatilsynets informationsindsats) og regnskab. Rapporten er offentliggjort på tilsynets hjemmeside. Rigsrevisionen meddelte i april 2005, at Datatilsynet var blevet udvalgt til et besøg med henblik på en udvidet gennemgang af årsrapporten for Formålet med besøget og gennemgangen var at vurdere kvaliteten af årsrapportens indhold og at påse, om oplysningerne i rapporten er pålidelige og dokumenterede. Ved Rigsrevisionens gennemgang af årsrapporten er de opstillede mål og rapporteringen om mål og resultater blevet vurderet, og ved besøget er sammenhængen mellem rapporten og mål- og resultatstyringen samt tilrettelæggelsen af registreringer blevet vurderet, ligesom dokumentationen for udvalgte oplysninger (udviklingen i sagsantallet, antallet af inspektioner, sagsbehandlingstider for kreditoplysningsklager og personaletil- og afgang i 2004) i årsrapporten er blevet gennemgået. Rigsrevisionen konkluderede som sin samlede vurdering, at Datatilsynets årsrapport for 2004 er tilfredsstillende. Rigsrevisionen fandt rapporteringen om mål og resultater ikke helt tilfredsstillende, idet der efter Rigsrevisionens opfattelse er givet en tilfredsstillende redegørelse for status af de enkelte mål, ligesom Datatilsynets analyser er fundet realistiske og vurderende, mens Rigsrevisionen savnede en redegørelse for sammenhængen mellem de faglige og økonomiske resultater. En sådan redegørelse forudsætter, at der til angivelsen af målopfyldelsen kobles oplysninger om økonomi og ressourceforbrug, ligesom Rigsrevisionen lagde vægt på, om målopfyldelsen og ressourceforbruget kan sammenholdes for de enkelte mål eller grupper af mål. Herudover fandt Rigsrevisionen, at samtlige andre forhold, der er blevet vurderet i forbindelse med den udvidede gennemgang af årsrapporten, var tilfredsstillende. Dette gælder Datatilsynets målopstilling, styringen af udarbejdelsen af årsrapporten, tilrettelæggelsen af målinger og registreringer, den anvendte regnskabspraksis samt dokumentationen vedrørende de udvalgte oplysninger i årsrapporten. Andre opgaver Datatilsynet har opgaver i henhold til andre love, f.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. En oversigt over de redaktionelle informationsdatabaser, der er anmeldt til Datatilsynet, findes på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet er også Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979, samt i et vist omfang for rigsmyndighederne på Færøerne. 18

20 Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd Datarådet og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Dette er sket i bekendtgørelse om forretningsorden for Datarådet (Bek. nr af 15. december 2000). Forretningsordenen kan ses på Datatilsynets hjemmeside samt i Lovtidende og i Retsinformation. Datarådets medlemmer Pr. 31. december 2005 Formand, højesteretsdommer Asbjørn Jensen Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr. jur. Peter Blume Direktør Jakob Lyngsø Overlæge Hans Henrik Storm Direktør Rasmus Kjeldahl Kommunaldirektør Estrid Oxlund Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen, og de er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende. Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K 19

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2006

Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2007 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-8-9

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2007

Datatilsynets årsberetning 2007 Datatilsynets årsberetning 2007 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2008 ISSN nr: xxxx-xxxx ISBN nr: xx-xxxxxx-x-x Indhold Til Folketinget

Læs mere

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger HG 20-09-13 2013-122-0323 Telefonnotat Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dorthe Rodian Arleth (DRA), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontaktede

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2000

Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 2 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: Rota Rota Beretningen er sat med Meta Oplag: 3.000 August 2001 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscenter (RKC) Årsberetning 2009 Sagsbeh. Kirsten Friis Johansen Dir.tlf. Mail kfj@domstolsstyrelsen.dk 2010-2401-0009-1 15. juli 2010 Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere