Datatilsynets årsberetning 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2005"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2005

2 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: ISBN nr:

3

4 Indhold Til Folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i Væsentlige aktiviteter 7 Datatilsynets organisation 19 Persondataloven 21 Datatilsynets hjemmeside 21 Statistiske oplysninger 22 Udtalelser over lovforslag mv. 27 Lov om regi stre ring af køre tøjer (Digital motorregistrering mv.) 27 Lov om et indkomst register (eindkomst) 31 Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 37 Lov om ændring af patentloven 40 Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 42 Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom m.fl. 50 Internationalt arbejde 55 Indledning 55 Europarådet 56 Den Europæiske Union 56 International Konference for databeskyttelsesmyndigheder mv. 66 Nordisk Samarbejde 66 Sikkerhedsspørgsmål 69 Persondata lovens krav om data sikkerhed 69 Bibliotekssagen 69 Kommunes offentlig gørelse af person oplysninger 72 Vilkår om sikkerhed ved privat anmeldelse 74 Tilsynsvirksomhed 79 Generelt om Datatilsynets inspektioner 79 Gennemførelse af inspektioner 80 Udvælgelse af dataansvarlige til inspektion i Datatilsynets observationer ved inspektioner i Oversigt over udførte inspektioner i

5

6 Til Folketinget Hermed afgiver Datatilsynet sin årsberetning for Beretningen afgives i henhold til 65 i persondataloven, hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en beskrivelse af Datatilsynets aktiviteter i 2005 og gengiver Datatilsynets udtalelser til nogle af de lovforslag mv., som tilsynet har fået i høring i Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales. I afsnittet om tilsynsvirksomhed omtales de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb. Siden 2004 har Datatilsynet løbende offentliggjort udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse, på tilsynets hjemmeside Årsberetningen indeholder derfor ikke referater af konkrete sager om behandling af personoplysninger. Ved løbende offentliggørelse af udtalelser og afgørelser på tilsynets hjemmeside, hvor det bl.a. er muligt at foretage søgninger og at tilmelde sig en elektronisk abonnementsordning, håber Datatilsynet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om persondataloven og tilsynets virksomhed. København, november 2006 Asbjørn Jensen Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør 5

7

8 Datatilsynets virksomhed i 2005 Væsentlige aktiviteter Datatilsynets arbejde består først og fremmest i administration af lov om behandling af personoplysninger (i daglig tale blot persondataloven). Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandlinger. Blandt Datatilsynets forskellige aktiviteter i 2005 kan nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, private personer og virksomheder Behandling af klager fra personer over f.eks. registrering, videregivelse eller manglende indsigt Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser mv. Strukturreformen Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Udtalelser om internationale retsakter Bidrag til besvarelser af Folketingsspørgsmål Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra private virksomheder og forskere Forskellige former for tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder mv. Sager på tilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder samt hos en række private virksomheder og forskere Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Schengen-evaluering Afholdelse af Nordisk Sagsbehandlermøde Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg o.l. 7

9 Deltagelse i Personalestyrelsens konference om persondataloven i relation til personaleadministration Datatilsynet har i 2005 registreret nye sager, hvilket er en stigning på 3 % i forhold til 2004, hvor der blev registreret nye sager. De forskellige kategorier af sager fremgår af oversigten i afsnittet Statistiske oplysninger. De væsentligste stigninger i antallet af nye sager ses i kategorierne forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige samt private anmeldelser. Rådgivning og vejledning Tilsynet yder råd og vejledning om persondataloven til myndigheder og virksomheder. Det er tilsynets erfaring, at det ofte er en god ide, at tilsynet inddrages tidligt i et forløb, således at der tages højde for persondatalovens krav i det videre arbejde med et projekt. Herudover er der af og til også behov for dialog på senere stadier. At yde råd og vejledning er derfor også en central og prioriteret opgave for tilsynet. Hertil kommer, at tilsynet i forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige har påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet således vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte personoplysningerne. Et vigtigt område for rådgivning og vejledning har igen i 2005 været digital forvaltning og forberedelserne til den kommende strukturreform, jf. nærmere nedenfor. Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet egentlige afgørelser om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med loven. Det er selvsagt af afgørende betydning, at borgere, der mener sig udsat for behandling af oplysninger i strid med loven, eller som f.eks. ikke får de oplysninger, de mener at have krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få Datatilsynets vurdering af forholdet. Datatilsynet har hidtil ikke i praksis oplevet problemer med at få den dataansvarlige myndighed eller virksomhed til at efterkomme tilsynets afgørelser. Tilsynet har igen i 2005 registeret en relativt stor stigning i antallet af nye sager (klager og forespørgsler) vedrørende private dataansvarlige (fra 571 i 2004 til 692 i 2005). I forhold til offentlige myndigheder er der i 2005 registeret en lille stigning (fra 394 i 2004 til 408 i 2005) i antallet af nye sager. Ud over de henvendelser, der bliver registreret som nye sager, modtager Datatilsynet et meget stort antal telefoniske henvendelser. De telefoniske henvendelser 8

10 er bl.a. fra borgere, der vil høre om deres rettigheder som registrerede, men også myndigheder og virksomheder efterspørger telefonisk vejledning for eksempel om, hvorvidt påtænkte projekter rejser persondataretlige problemstillinger. Det er tilsynets opfattelse, at telefonvejledningen er en vigtig del af tilsynets arbejde, som hjælper alle parter til at undgå problemer senere. Der er i sagens natur også telefoniske henvendelser, som ikke kan klares her og nu, men kræver opfølgende sagsbehandling. Datatilsynet har siden midten af 2004 forsøgsvis gennemført kvartalsmæssige stikprøvetællinger af antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet. Baseret på optællingerne anslås antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet at ligge på ca i 2005, hvilket svarer til niveauet i Høring over lovforslag mv. Datatilsynet skal efter persondataloven høres over udkast til bekendtgørelser, cirkulærer og lignende generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet bliver også hørt over lovforslag, direktivforslag og betænkninger mv. på dette område. Datatilsynets udtalelser over lovforslag mv. giver bl.a. Folketinget viden om, hvilke konsekvenser for databeskyttelsen et lovforslag har. Tilsynets høringssvar udgør således et bidrag til grundlaget for den politiske beslutningsproces. Efter Datatilsynets opfattelse er denne opgave vigtig, dels fordi tilsynet er i besiddelse af ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondatalovens 56 udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet har igennem de senere år oplevet et stadigt stigende antal sager i denne kategori. I 2005 faldt antallet af disse sager dog noget i forhold til 2004 (fra 226 i 2004 til 195 i 2005), men der er stadig tale om en betydelig stigning fra 2003, hvor der blev registreret 109 sager. En del af de lovforslag, som Datatilsynet modtog i høring i 2005, indeholdt forslag til regler, hvorefter der skal ske en offentliggørelse typisk på internettet af personoplysninger. Datatilsynets udtalelser til nogle af disse lovforslag er gengivet i afsnittet om udtalelser om lovforslag mv. Generelt kan det endvidere konstateres, at der er en tendens til, at lovforslagene lægger op til offentliggørelse af personhenførbare oplysninger i videre omfang, end det umiddelbart er muligt inden for rammerne af persondataloven. En anden tendens synes at være, at der i stigende omfang lægges op til, at offentlige myndigheder skal kunne foretage sammenstilling og samkøring af personoplysninger i kontroløjemed. 9

11 I det hele taget må Datatilsynet konstatere, at en del af de lovforslag, som tilsynet får i høring, rejser vanskelige spørgsmål om forholdet mellem på den ene side de ønskede nye regler og på den anden side reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. I en del tilfælde foreslås som nævnt regler, som indebærer en behandling af personoplysninger, der ikke umiddelbart kan ske inden for rammerne af persondataloven. Gennemføreslen kræver således, at der i særlovgivningen sker en fravigelse af persondataloven. I sådanne tilfælde gør tilsynet i sine høringssvar opmærksom på problemerne i forhold til persondataloven og anbefaler, at det tydeliggøres i lovforslaget, hvorvidt der er tale om en fravigelse af persondataloven, herunder om en sådan fravigelse kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet. Datatilsynet giver i den forbindelse normalt udtryk for, at en særskilt hjemmel til behandling af personoplysninger i videre omfang, end hvad der følger af persondataloven, kun bør tilvejebringes, hvis vægtige samfundsmæssige hensyn taler derfor. Om der konkret er så vægtige offentlige hensyn, der gør det nødvendigt at fravige det generelle beskyttelsesniveau, som lovgivningsmagten har fastlagt med persondataloven, beror i sidste instans på en politisk vurdering, som må udøves af Folketinget selv. På den baggrund undlader tilsynet i sådanne tilfælde ofte at udtale sig om, en sådan fravigelse bør gennemføres. Datatilsynet ser det imidlertid som en uheldig udvikling, hvis der i betydeligt omfang vedtages regler mv., der giver en dårligere retsstilling for de registrerede end den beskyttelse, som følger af persondatalovens generelle regler. En sådan udvikling bidrager samtidig til at gøre retstilstanden kompleks og uigennemsigtig for borgere, myndigheder og virksomheder. Strukturreformen Datatilsynet har igen i 2005 beskæftiget sig en del med strukturreformen. Tilsynet har haft en række love og bekendtgørelser vedrørende strukturreformen i høring og har bl.a. udtalt sig om brugerstyring i borgerservicecentre på skatteområdet 1 og om den nye restanceinddrivelsesmyndigheds adgang til kommunernes systemer. Tilsynet har endvidere udtalt sig om ændringer af færdselsloven og pasloven. 2 Ud over afgivelse af høringssvar har Datatilsynet i forbindelse med udarbejdelsen og udmøntningen af lovforslagene og en række andre projekter, der direkte eller indirekte har haft tilknytning til strukturreformen, ydet rådgivning og vejledning til de involverede myndigheder. Datatilsynet har bl.a. bidraget til 1 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 2 I tilknytning hertil har Datatilsynet i 2006 udtalt sig om udkast til ny kørekortbekendtgørelse og pasbekendtgørelse, der medfører, at en række opgaver på pas- og kørekortområdet fremover skal varetages af kommunerne. 10

12 Videnskabsministeriets vejledning om overdragelse af IT-systemer i forbindelse med kommunalreformen. 3 Datatilsynet og Kommunernes Landsforening har endvidere drøftet spørgsmålet om dataansvar i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne. Når to eller flere kommuner skal lægges sammen, er der således ofte behov for forud for 1. januar 2007 at forberede en teknisk sikker overgang fra to eller flere adskilte porteføljer af systemløsninger til en fælles portefølje. Kommunernes Landsforening har på baggrund af bl.a. drøftelserne med Datatilsynet udarbejdet et standardbrev, som kommunerne kan anvende for at meddele Datatilsynet, at de har fælles dataansvar i en overgangsperiode. Ved udgangen af 2005 havde foreløbigt 11 kommuner benyttet denne fremgangsmåde. Datatilsynet har endvidere besvaret en del telefoniske henvendelser om håndteringen af sammenlægningssituationen. Datatilsynet har herudover taget stilling til spørgsmålet om overdragelse af personalesager i forbindelse med strukturreformen. 4 Sager på eget initiativ Datatilsynet har i 2005 registreret 112 sager rejst på tilsynets eget initiativ. Dette svarer til niveauet i både 2003 og Sagerne omfatter såvel inspektioner som andre egen drift-sager. I 2005 har Datatilsynet gennemført 61 inspektioner, heraf 23 hos offentlige myndigheder og 38 hos forskellige private virksomheder. I 2002 blev der gennemført i alt 116 inspektioner, mens antallet af inspektioner i perioden 2003 til 2005 har ligget noget lavere (71 i 2003 og 68 i 2004). Nedgangen i antallet af inspektioner er en følge af dels de pålagte besparelser, dels en meget væsentlig forøgelse af sagsantallet på tilsynets andre arbejdsområder. I øvrigt har antallet af inspektioner hos offentlige myndigheder været forholdsmæssigt lavere i 2005 end i de forudgående år, hvilket bl.a. skyldes, at Datatilsynet på grund af den forestående strukturreform i et vist omfang har prioriteret at bruge ressourcerne på inspektioner hos private dataansvarlige. Tilsvarende forventes at gøre sig gældende for inspektionerne i Det er ofte på baggrund af henvendelser fra pressen, at Datatilsynet tager sager op til nærmere undersøgelse. Fra 2005 kan nævnes, at Datatilsynet på baggrund af presseomtale af, at nogle virksomheder overvåger deres kunders eventuelle navne- og adresseændringer ved hjælp af CPR-oplysninger, indledte en sag 3 Datatilsynets bidrag kan ses på tilsynets hjemmeside, hvor der også er et link til Videnskabsministeriets vejledning. 4 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 11

13 vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontors videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) til private virksomheder. Datatilsynets sagsbehandling angik primært den situation, hvor CPR-kontoret videregiver oplysninger til en privat virksomheds databehandler, og hvor det er databehandleren, der af CPR-kontoret er registreret som abonnent på oplysningerne. Denne fremgangsmåde medførte bl.a., at den person, der videregives oplysninger om, ikke havde mulighed for at se, hvilken virksomhed der var den reelle modtager af oplysningerne. At en registreret ikke ved, hvem der er dataansvarlig, betyder bl.a., at den registrerede ikke umiddelbart kan gøre sine rettigheder efter persondataloven gældende. Sagen blev behandlet i Datarådet, og Datatilsynet fandt bl.a., at det vil være bedst stemmende med persondatalovens princip om god databehandlingsskik, at de registrerede fremover sikres mulighed for at få kendskab til, hvilke dataansvarlige virksomheder mv. der abonnerer på CPR-oplysninger om dem. Datatilsynet henstillede, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret, tog initiativ til at sikre de registrerede denne mulighed. Datatilsynet behandlede ved samme lejlighed en klage over en række private virksomheders behandling af tidligere kunders CPR-oplysninger i relation til bl.a. markedsføringsreglerne. 5 Efterfølgende modtog Datatilsynet en række henvendelser fra registrerede personer, der ønskede at få at vide, hvilke dataansvarlige virksomheder der modtager CPR-oplysninger om dem via databehandlere. Datatilsynet hjalp de pågældende med at få de ønskede oplysninger, hvorefter de kan tage kontakt til den dataansvarlige modtager, hvis der skulle være behov herfor. Pr. 1. juli 2005 ændrede CPR-kontoret sine Standardvilkår for dataleverancer fra CPR til private, således at det fremgår heraf, at registrerede har krav på af databehandleren at få oplyst, hvilke virksomheder mv. der via databehandleren abonnerer på oplysninger fra CPR om dem. I forbindelse med behandlingen af sagerne om videregivelse af oplysninger til private fra CPR blev Datatilsynet i øvrigt opmærksom på kreditoplysningsbureaet Experian A/S produkter Aktiv Kreditsikring og Kreditvagten. Datatilsynet valgte på den baggrund og i forlængelse af tilsynets tidligere undersøgelser af produkterne i henholdsvis 1996 og 1999 at indlede en nærmere undersøgelse af disse produkters forenelighed med persondataloven. Aktiv Kreditsikring fungerer på den måde, at Experian A/S driver et edb-servicebureau, hvor Experian A/S abonnenters kunderegistre bliver lagt ind, således at 5 Begge udtalelser kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 12

14 abonnenten automatisk løbende modtager besked, hvis deres kunde bliver registreret hos Experian A/S med en betalingsanmærkning som dårlig betaler. Efter behandling i Datarådet fandt Datatilsynet, at det ikke kunne anses som stridende mod persondataloven, at den enkelte abonnent på Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring undersøger, om deres kunder er blevet registreret hos Experian A/S, forudsat at der er tale om egentlige kunder hos abonnenten, dvs. hvor der er etableret et kreditforhold mellem den enkelte kunde og abonnenten. Indsamlingen må endvidere ske, når der er udstedt et betalingskort til kunden. Datatilsynet forudsatte ved vurderingen, at abonnenternes kunder forinden modtager klar og udtrykkelig information herom. 6 Bibliotekssagen Datatilsynet modtog i 2005 en henvendelse fra Biblioteksstyrelsen vedrørende bibliotekers fremsendelse af ikke-krypterede kvitteringsmails til borgere, der har foretaget elektronisk bestilling af bøger på bibliotek.dk. Kvitteringsmails indeholder bl.a. titel og forfatter på det reserverede materiale. Datatilsynet tilkendegav i den forbindelse, at oplysninger om, hvilke bøger en borger ønsker at låne, må betragtes som fortrolige oplysninger, og at det følger af sikkerhedsbekendtgørelsen, at transmission af fortrolige oplysninger over det åbne internet forudsætter kryptering. Biblioteksstyrelsens offentliggørelse af Datatilsynets svar sammen med en nyhedstekst om, at efter krav fra Datatilsynet ville kvitteringsmails blive fjernet i bibliotek.dk., medførte en del reaktioner fra bl.a. brugere af systemet og pressen, og sagen blev efterfølgende drøftet på et møde i Datarådet. Herefter fandt Datatilsynet undtagelsesvist at kunne acceptere, at Biblioteksstyrelsen og bibliotekerne foreløbig i en periode på 5 år fortsætter med at sende elektroniske reserverings- og kvitteringsmeddelelser, der indeholder titel og forfatter på det reserverede materiale, i ikke-krypteret form til de brugere, der ønsker at benytte elektronisk kommunikation med biblioteksvæsenet. Sagen er omtalt nærmere under afsnittet Sikkerhedsspørgsmål. Offentlige myndigheders offentliggørelse af personoplysninger Det er Datatilsynets opfattelse, at der er en stigende tendens til, at offentlige myndigheder offentliggør personhenførbare oplysninger på internettet. Datatilsynet modtager også en del henvendelser om, hvilke oplysninger der kan offentliggøres. 6 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 13

15 Ringkøbing Amt og Århus Amt rettede henvendelse til Datatilsynet, idet amterne ønskede at give fri adgang via internettet til sagsakter, der behandles i visse dele af de to amters journalsystemer. Herudover sker der offentliggørelse af postlister, dvs. oversigter over den ind- og eventuelt udgående post. Efter at sagen havde været behandlet i Datarådet, udtalte Datatilsynet, at det er tilsynets opfattelse, at der ikke kan offentliggøres følsomme oplysninger på internettet, idet ingen af betingelserne for behandling i de relevante bestemmelser i persondataloven kan anses for opfyldt. Datatilsynet fandt, at almindelige, ikke-fortrolige oplysninger kan offentliggøres på internettet inden for rammerne af persondataloven, og at der kan videregives fortrolige oplysninger, hvis oplysningerne er anonymiserede, således at det ikke er muligt for udenforstående (dvs. for andre end amtet og den registrerede selv) at identificere den person, som oplysningerne vedrører. 7 Datatilsynet tilkendegav samtidig, at det er tilsynets opfattelse, at de dataansvarlige amter, før en så vidtgående offentliggørelse sættes i værk, må foretage en nøje afvejning af på den ene side hensynet til de interesser, der forfølges med offentliggørelsen, og på den anden side hensynet til de personer, der hvis offentliggørelsen gennemføres ikke vil kunne skrive til amterne, uden at dette bliver gjort tilgængeligt for i princippet hele verden via internettet. I forlængelse heraf fandt tilsynet, at det må anses for hensigtsmæssigt, at beslutningen om, hvorvidt der skal ske offentliggørelse i et omfang som beskrevet, træffes af den politiske ledelse. Hvis resultatet af afvejningen af disse modsatrettede hensyn bliver, at der skal ske offentliggørelse, fandt Datatilsynet ikke med henvisning til persondataloven at kunne udtale sig imod noget sådant. Datatilsynet understregede endvidere i sin udtalelse vigtigheden af, at amterne inden offentliggørelsen nøje gennemgår det enkelte brev med henblik på at sikre, at brevet ikke indeholder fortrolige og/eller følsomme oplysninger, og vigtigheden af, at medarbejderne modtager grundig instruktion i, hvorledes offentliggørelsen af akter og postlister skal håndteres. Uberettiget offentliggørelse af personoplysninger kan have betydelige negative konsekvenser for de personer, der berøres heraf. Det vil endvidere ofte være forbundet med store vanskeligheder at få oplysningerne fjernet fra eksempelvis søgemaskiner. 8 Vigtigheden af, at en offentlig myndighed, der ønsker at offentliggøre personoplysninger på internettet, sørger for grundig instruktion af de relevante medarbejdere, understreges af, at Datatilsynet med jævne mellemrum modtager henvendelser om sager, hvor kommuner som følge af menneskelige fejl har offentliggjort 7 Udtalelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside. 8 Datatilsynet tog også stilling til spørgsmålet om oplysningspligt ved den påtænkte offentliggørelse af oplysninger. 14

16 fortrolige og/eller følsomme oplysninger om borgere på internettet. Et eksempel på en sådan sag er omtalt nærmere i afsnittet om Sikkerhedsspørgsmål. Opfølgning på forskningsprojekter Et videnskabeligt forsknings- eller statistikprojekt, der indebærer behandling af følsomme personoplysninger, kræver en forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Antallet af ansøgninger er steget betydeligt gennem de seneste år, 9 og tilsynet bruger generelt mange ressourcer på at behandle disse sager. En tilladelse fra Datatilsynet til at gennemføre et videnskabeligt projekt med følsomme personoplysninger er tidsbegrænset. Af tilladelsen fremgår, at forskeren skal underrette Datatilsynet, når projektet er afsluttet, og oplysningerne er slettet eller anonymiseret. Datatilsynet blev imidlertid opmærksom på, at forskere muligvis havde glemt at give tilsynet besked, når projektet er afsluttet. Ligeledes syntes mange at glemme at søge om forlængelse, hvis projektet ikke kunne afsluttes inden tilladelsens udløb. Datatilsynet så sig derfor nødsaget til at gøre en særlig indsats for at erindre forskerne om persondatalovens regler og vilkårene for Datatilsynets tilladelse. Et andet vigtigt formål med projektet er at sikre, at fortegnelsen på tilsynets hjemmeside giver et retvisende billede af projekter med gyldige tilladelser. I 2005 udsendte tilsynet ca rykkerbreve, og i alt vil der blive udsendt rykkere til ca forskere. Arbejdet med at sende de mange rykkerbreve og den tilknyttede sagsbehandling er en stor og særdeles tidskrævende opgave, som Datatilsynet ikke i fremtiden vil kunne afsætte ressourcer til. Tilsynet besluttede derfor samtidig at ændre proceduren for tilladelser, der er givet efter 1. januar Fra denne dato fremgår det af tilladelsen, at Datatilsynet betragter projektet som afsluttet og personoplysningerne som slettet, anonymiseret, tilintetgjort eller overført til arkiv ved tilladelsens udløb, medmindre forskeren har anmodet om en forlængelse. Når tilladelsen er udløbet, fjerner Datatilsynet ligeledes anmeldelsen fra fortegnelsen på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet arbejder med planer om etablering af en elektronisk servicemeddelelse, hvorefter der automatisk udsendes en erindring til en forsker, når tiden for en tilladelsens udløb nærmer sig. Etableringen af et sådant system afhænger dog af, om opgaven kan løses teknisk og ressourcemæssigt tilfredsstillende. 9 Udvikling i antallet af ansøgninger: 2002 = 694, 2003 = 943, 2004 = 1103, 2005 =

17 Konference om persondataloven i relation til personaleadministration Datatilsynet deltog i oktober 2005 i planlægningen og gennemførelsen af Personalestyrelsens konference om persondata, hvis formål var at sætte persondatalovens rammer for behandling af personoplysninger i relation til den daglige personaleadministration, der finder sted hos offentlige myndigheder. I tilknytning til konferencen har Personalestyrelsen med bistand fra Datatilsynet udarbejdet en vejledning om persondatalovens vigtigste regler af betydning for en offentlig personaleadministration. 10 Internationalt samarbejde Datatilsynets deltagelse i internationalt samarbejde er fortsat et område, der vokser i omfang. Datatilsynet deltager bl.a. i samarbejdet i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europol-konventionerne, i Europarådets arbejde og i andre internationale arbejdsgrupper både på EU-niveau og verdensplan. Aktiviteterne i de fælles tilsynsmyndigheder omtales nærmere i afsnittet om internationale sager. Datatilsynet deltager endvidere i det nordiske samarbejde vedrørende persondatabeskyttelse, og Danmark var i 2005 vært for det Nordiske Sagsbehandlermøde. Hovedformålet med mødet er at udveksle erfaringer og synspunkter i forhold til de nordiske tilsyns indsats og praksis på databeskyttelsesområdet og at styrke samarbejdet mellem myndighederne. Drøftelserne på det Nordiske Sagsbehandlermøde tjener endvidere til at identificere, hvilke aktuelle emner der er af sådan fællesnordisk interesse, at de bør drøftes nærmere på det Nordiske Datachefmøde. Schengen-evaluering af de nordiske lande For at sikre, at de nordiske lande lever op til de krav, der stilles til Schengen-medlemsstaterne, samt at kontrollen ved de ydre grænser er effektiv, gennemførte Schengen-landene i 2005 en evaluering af de nordiske lande. Evalueringen blev indledt i begyndelsen af 2005, ved at de nordiske lande besvarede et omfattende spørgeskema angående implementering af Schengen-konventionen. På databeskyttelsesområdet blev det undtagelsesvist besluttet, at evalueringen af de nordiske lande skulle samles i henholdsvis Reykjavik og København, således at Norge og Island blev evalueret i Reykjavik, og Sverige, Finland og Danmark blev evalueret i København. 10 Vejledningen kan ses på Personalestyrelsens hjemmeside. 16

18 Ved evalueringen den 22. september 2005 i København var det Datatilsynet, der efter aftale med Justitsministeriet tog sig af den praktiske tilrettelæggelse af ekspertkomiteens besøg i København samt stod for Danmarks evaluering inden for databeskyttelsesområdet. Det fremgår bl.a. af Rådets konklusioner på evalueringen, at Danmark alt i alt anvender Schengen-reglerne på en meget tilfredsstillende måde. Schengen-undersøgelse af nationale indberetninger i Schengeninformationssystemet Den Fælles Tilsynsmyndighed Schengen har i samarbejde med databeskyttelsesmyndighederne i de EU-lande, som deltager i Schengen-informationssystemet (SIS), samt Norge og Island, foretaget en fælles undersøgelse af landenes brug af SIS-systemet vedrørende indberetning af uønskede udlændinge, jf. Schengenkonventionens artikel 96. Undersøgelsens resultat blev præsenteret i en samlet rapport af 20. juni 2005, som kan findes på Datatilsynets hjemmeside eller Den Fælles Tilsynsmyndighed Schengens hjemmeside Resultatet af undersøgelsen af de danske indberetninger gav anledning til kritik fra Datatilsynet. Der var sket fejlagtig indberetning i 25 tilfælde ud af 443. Herudover var der sket forskellige fejl i yderligere et antal tilfælde. Indberetningerne til SIS kan få alvorlige konsekvenser for en registreret person, idet han eller hun efter konventionens artikel 5 som hovedregel ikke vil kunne få tilladelse til at indrejse i og opholde sig i Schengen-området. Det var på den baggrund Datatilsynets opfattelse, at der var tale om et uacceptabelt højt antal fejl, og tilsynet fandt dette kritisabelt. Datatilsynet noterede sig, at Rigspolitiet havde taget skridt til at rette de konstaterede fejl, og at Rigspolitiet endvidere havde taget initiativer med henblik på at sikre, at de oplysninger, der optages i SIS, er korrekte og aktuelle. Datatilsynet orienterede Justitsministeriet om resultatet af undersøgelsen. Datatilsynet udtalelse til Rigspolitiet kan ses på tilsynets hjemmeside. Rigsrevisionens gennemgang af tilsynets årsrapport for 2004 Datatilsynet afgav i april 2005 sin årsrapport for 2004 indeholdende beretning om tilsynets resultater, målrapportering over tilsynets indsatspunkter for 2004 (sagsbehandlingstid, visioner og målsætninger for Datatilsynet, edag2, stillings- 17

19 besættende virksomheder og Datatilsynets informationsindsats) og regnskab. Rapporten er offentliggjort på tilsynets hjemmeside. Rigsrevisionen meddelte i april 2005, at Datatilsynet var blevet udvalgt til et besøg med henblik på en udvidet gennemgang af årsrapporten for Formålet med besøget og gennemgangen var at vurdere kvaliteten af årsrapportens indhold og at påse, om oplysningerne i rapporten er pålidelige og dokumenterede. Ved Rigsrevisionens gennemgang af årsrapporten er de opstillede mål og rapporteringen om mål og resultater blevet vurderet, og ved besøget er sammenhængen mellem rapporten og mål- og resultatstyringen samt tilrettelæggelsen af registreringer blevet vurderet, ligesom dokumentationen for udvalgte oplysninger (udviklingen i sagsantallet, antallet af inspektioner, sagsbehandlingstider for kreditoplysningsklager og personaletil- og afgang i 2004) i årsrapporten er blevet gennemgået. Rigsrevisionen konkluderede som sin samlede vurdering, at Datatilsynets årsrapport for 2004 er tilfredsstillende. Rigsrevisionen fandt rapporteringen om mål og resultater ikke helt tilfredsstillende, idet der efter Rigsrevisionens opfattelse er givet en tilfredsstillende redegørelse for status af de enkelte mål, ligesom Datatilsynets analyser er fundet realistiske og vurderende, mens Rigsrevisionen savnede en redegørelse for sammenhængen mellem de faglige og økonomiske resultater. En sådan redegørelse forudsætter, at der til angivelsen af målopfyldelsen kobles oplysninger om økonomi og ressourceforbrug, ligesom Rigsrevisionen lagde vægt på, om målopfyldelsen og ressourceforbruget kan sammenholdes for de enkelte mål eller grupper af mål. Herudover fandt Rigsrevisionen, at samtlige andre forhold, der er blevet vurderet i forbindelse med den udvidede gennemgang af årsrapporten, var tilfredsstillende. Dette gælder Datatilsynets målopstilling, styringen af udarbejdelsen af årsrapporten, tilrettelæggelsen af målinger og registreringer, den anvendte regnskabspraksis samt dokumentationen vedrørende de udvalgte oplysninger i årsrapporten. Andre opgaver Datatilsynet har opgaver i henhold til andre love, f.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. En oversigt over de redaktionelle informationsdatabaser, der er anmeldt til Datatilsynet, findes på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet er også Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979, samt i et vist omfang for rigsmyndighederne på Færøerne. 18

20 Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd Datarådet og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Dette er sket i bekendtgørelse om forretningsorden for Datarådet (Bek. nr af 15. december 2000). Forretningsordenen kan ses på Datatilsynets hjemmeside samt i Lovtidende og i Retsinformation. Datarådets medlemmer Pr. 31. december 2005 Formand, højesteretsdommer Asbjørn Jensen Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr. jur. Peter Blume Direktør Jakob Lyngsø Overlæge Hans Henrik Storm Direktør Rasmus Kjeldahl Kommunaldirektør Estrid Oxlund Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen, og de er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende. Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K 19

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere