Første røntgenapparat anskaffet r. Professor, overlæge, dr. med. H. C. A. Lassen Radiologisk konsulent: Overlæge Aage Wolff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første røntgenapparat anskaffet 20. 8. 1942. r. Professor, overlæge, dr. med. H. C. A. Lassen Radiologisk konsulent: Overlæge Aage Wolff"

Transkript

1

2 1.. HEDVIGS HOSPITAL, KOLDING Fo\ rontg?naì)parat anskat't'ct Læge Pgljortholm I)r. merì. Axel Hansen Læge I-Iennirþ Møìler Ovcrìarer, P. Rir\'r.lor.gerrst,rr (ør(,. rìaesc og halsafcl Overla'gc lìrrr i I Frir\son (øjonafd. ) Overlæge In reborg I oltopærlisk af<i. ) r958- BLEGDAMSHOSPITALET Første røntgenapparat anskaffet r Professor, overlæge, dr. med. H. C. A. Lassen Overlæge Aage Wolff Laege Torkild Meyer f)r. med. Helgc Eltorm Dr. mecl. Bryan Fabricius Radiolog: Overlæge, dr. med. T. Bryan Fabricius t , SYGIiHUSEI', KORSØIì Iìørstc ron! ;cna tprtrat anskaf t'cì Svgehrrslægo E. C. E. Sevcìcl Sygehuslæge Knr d poulsen Overlægc Erik Henningsen..1 Overlæge, dr. med. N. B. Nielsen BYSYGEHUSE', KØGE Første røntgcnap.parat anskat'fct I. Z. 1g26. Læge Elias Andersdn Overlæge Kilud l{elsted Overlæge P. N. B. Elìasen Racìifógisk konsulent: Oyeí'læge, clr. mecl. 1'. Bryan Fabricius... tyl / I CENTRALSTATIONEN FOR TUBERI(ULOSEBEK.IEMPELSE I KØBENHAVN Første røntgenapparat anskaffet august Overlæge, dr. med. Knud Winge Overlæge Aage \Molff Læge Niels Christiansen Overlæge Mogens Roelsgaard DIAKONISSESTIFTELSEN F ør ste røntgenapparat anskalfet I Overlæge: P. Fenger Just Radiolog: Læge Asgar Kellermann Radiolog: Læge V. C. Stockfleth Radiolog: Overlæge V. Finsen DR. LOUiSES BØRNEHOSPITAL r93t- Købenl-avn BÏSPEB.IEIìG I.I0SPI'I'AL Førstc røtttgettapparat anskallct 1g. g.1g1j Radiolog: Professor J. Fischer Radiolog: Overlæge Chr. i. Baastrup Fungerendc overlæge: H. H. Jacobsen Rarìiolog : Over.læ5 e Iijelcl Anclerscn Første røntgenapparat anskaffet Overlæge, professor, dr. med. Sv. Monrad Overleege, professor, dr. med. O. Andersen Læge Anton Jensen Overlæge, dr. med. Th. P. Rosendal

3 FREDERIKSBERG HOSPITAL Fc rstc rontgctìel)perat onskaf lct I g03. Ovt:rìaegr,. rlr. rr r,<ì. I_rrclvig Kraft Rarlioìog..: I)r.. llrcrl..lør.gcn.llllselr Iiorsta lrle'1. l. rr.rntgcniirlr.. I)r. rr,<1..krrgen Jetrson lìarl iolog: Ovt,r.l r,st,- rl r.. r r,,rl. l). I:lorrrr rr i ng \follo. lìa d i olo ç : ( ) r,t,r.l r,gc Sr.t,n ljr.r.r.<, L r l.sr, r Iionst. ovl'l.l '$r, Ii rr.l Schr ltz-mr, lìr,r Iìirrliolog: Or.r.r.l rsr,. tl.. nrcrl. I I u. rlrl Clrr.isti nsolr FINSENINSIITUTT'ET () t- l9õ.1 I c)5 l I l)5.t- I t, tl t, ti t,! i1!, - I i Førstc rç)nté{enapparat anskat't'et 1g01. Ovcllæge A. Rcyrr Ratliolog: Lægr: Eclv. Collin Radiolog: Overlæge, dr. phil. B. Worning BØRNEHOSPII'ALEI' På. FIJGLEBAI(KEN Ferstc rettt t?apparct! anskallct 20. maj Ovcrlæge, dr. nrccl. Vald. poulsen Overlæge, clr. nlecl. Arne Rothe-Mever Fungerende overlæge Erik'fhamdnrp Overlæge, cìr. mecì ]Fol ke Trr<ìvad Racìiologisk ko sulent : Dr. med. Harald Christiansen (.)vt,rì:r'gr,- rlr. rnecl. -I'orbcn Francis 'l94fl- Kommunehospitaler København 1g04 DE'I I{GL. FREDERIIiS HOSPITAL Forst<: rontgenapparut ansl;aflct 1gg7. ()vcrìtllg'c, r.ofessor O. llloch Racìiolog: rìr. med. V. Schalcìemosc Radiolog: Lægc lirrhn Faber 1910 overflyttcs hospitalet til f f t lt i, it i ñ Terapiafdelingen på Kommunehospitalet, København 24 ru

4 DET NYOPFØR'TE RIGSFIOSPITAI- Racìiolog: Læge Kuhn Faber Racìiolog: clr. netì. Hans Jessen Panner Konst. racìiolog: Læge V. Finsen Racliolog: Overìæge. prof., clr. med. P. Flemming NIøller Racìiolog: Overlægt', n.of.. clr. med. Gregers Thomsen DE GAMLES BY Første røntgena,pparat anskalt'et marts Overlægc, cìr. mecì. 'lorben Geill GARNISONSSYGtrHUSET, RIGENSGADE Førstc ront lcttapparat anskat'fct Radiolog: Korpslæge J. Fr'. Fischer Radiolog: Læge G. Biering Rarliolog: Lægt'[i. (). Rames Racliolog: Lægc!Vilhclm Srrhr Lange Racliolog: dr. med. (). Wissing Rarliolog: Ltegr'!ViIIu'lrn SrrIrr. L,ange Iìarliolog: La'g<'.1. Iil. Sarnrrr.lsr' r Oktobcr 192t1 ovr:çfllttr:rlcs (iarnisonssygehusct til IiØBIiNI I AVNS \{II,I'I"I.:RHOSPI'fAI., I; ptrs! c ron!!!(:n u ) I )u r u t ct rt s k a c t 1 g 2t. Radiolog: Overlæge Holger Scheuermann Radiolog: Overlæge I(. Antons J q KØBENHAVNS AMTS SYGEHUS, NYELANDSVEJ Første røntgena.pparat anskalfet marts Radiolog: Læge N. Ditlev Schreiber Radiolog: Læge P. F. Honoré Fra april 1991 blev patienterne fotograferet på Frederiksberg Hospitals radiologiske afdeling. Nyt hospital bygget i Gentofte. Taget i brug den lgà7. Den 1. juni 1939 overtog Frederiksberg Hospital Amtssygehuset på Nyelandsvej. KØBENHAVNS AMTS SYGEHUS, GENTOFTE Første rcntgenapparat ansleaffet Radiolog: Overlæge Leif Arntzen Radiolog: Overlæge E. de Fine Licht Radiolog: Overlæge, dr. med. Olaf Petersen KØBENHAVN AMTS SYGEHUS, GLOSTRUP F ør ste r ønt g ena, p p ar at ans k af t' et s e p t ember I. Racliolog: Overlæge, dr. med. H. Eltorm KØBENHAVNS AMTS TUBERKULOSEHOSPITAL LYNGBY F ørste rønt genapparat anskaffet 1 g j3. Overlæge N. D. Schreiber Overlæge T. V. B. Hyge KOMMUNEHOSPI' ALIìT F ørste rønt gena.pparat anskalf et I Overlæge, dr. med. Lauritz John Mygge Radiolog: Prof. Johan Fr. Fischer Racliolog: Ovellæge Georg BierinC 1g96_1g9g lggg_lggz l g}z_1g4g Radiolog: Overlqg'e, prof., dr. med. & odont. Fl. Nørgaard 1g4g- LANDSFORENINGEN MOD BøRNELAMMELSE Første røntgenapparat anskaffet g56. Overlæge, dr. med. Sv. Clemmesen Overlæge EIse Ryge Overì.æge, dr. med. Th. Rosendal

5 VI A R I N EI.I O S Pil'A LEl' Iiørstc røntgct c ppa.rat anskat'lct lg 15. Radiolog: Or.erlæge IIolger. Scheuer.mann Fra oktobcr 1928 ovcrfìr.ttes r rarinehospitaìet til liøllflnl-iavns \4ILI'l',1:RtIOSPITAL. TAGENSVEJ NI IìT,S S'I'EII]NSIINS I{()SPI'I',\L, GIIN'I'OF'I'N Førstc rcttti:t:na t xtt.ctt artsì,-ul Ict Ovollargc. rìr'. nr'<1. I.l. C. Ilagedor.n Iì rrlioloeisk korrsrrlorrt: Ovcr.l:u e E. <le Fine Li<:ht NØRRII HOSPiTAL Førslc røntgcnappcrrat anskalt'ct Radiolog: Overlæge J. Samuclsen Radioìogisk konsulent: Læge J. Fischer Christensen Radiolog: Overlæge, dr. med. Bryan Fabricius RADIiJMS'fATI()NIiN Iìors!c ronl gtttu t rtrnl attsì;al lct 12 I 3. Ovclll'ge C. Ir,..kinson Ovcrlæge lidr,. Collin Olr:r'liegc" <ìr. r-ncd..it' rç.h rrì Ovcllægc, rlof.. rìr. mcrì..iens Niclsen R I (ì S l i ()S P I' I'i\ LI:l' l'.s N l.t. lì( )tit Rli RG I SliU OplìR r\ I'IC)NS- AIII)IìI,I \C P,\ \{II,I'I" ì.,iìi I().SPI'I'AI,I.It Fctrs!t, t rntt t,tteì)l)(u (tt ctttsl\'allcf L i. lysz. Ovorlargc. r'ol. rlr'. nrc<.l. I.l. IJrrst.lr R I( ;.SI I0SPI' i',\ I-I,,' I"S \ I.,T: RORÅDI0I,OG ISIi[] \IIXLI NG Oprettet i lokalefællesskab med røntgenafdelingen pâ Milittclhospitalet. Neuroracìiolog: Or,crlæge. lektor H. ll. Jacobsen I SAMFUNDET OG HJEMMET FOR VANFØRE F ørste røntgenapparat anskaf f et september 1 9 I 0. Professor P. M. R. Panum Overlæge P. Guildal Overlæge H. Scheuermann Ledcr af røntgenafdelingen: Fru P. Heineke 1935 blev røntgenafdelingen overflyttet til det nyopførte ORTOP,IÐDiSK HOSPITAL Overlæge P. Guildal Overlæge, dr. med. Aage Berntsen Overlæge, dr. med. Sven Kiær Overlæge, dr. med., prof. Arne Bertelsen Overlaege, dr. med. Hjalmar Larsen Leder af røntgenafdelingen: Fru P. Heineke Overlæge, dr. med. O. \Missing Klinikchef: dr. med. M. Schalimtzek SCT. ELiSABETHS HOSPITAL F ør ste rønt gena,pparat anskaf let j anuar Overlæge Frode Rygaard Racìiolog: dr. med. O. \Missing Radiolog: Ol'erlægc, dr. med. H. I(ristjansson Radiolog: Overlæge K. Schultz-Møller SCT. JOSEPHS HOSPITAL F etrsta rønt gcnapparat anskaff ct Radiolog: Lægc H. Panner Racliolog: Læge L. K. Henriksen RadioÌog: Overlæge Edv. Collin Radiolog: Overlæge M. Roelsgaard t

6 SCT. LUKAS STIFTELSEN Førstc rønt eiapparat anskaffet 1g05. Prof., dr. med. J. P. F. Kaarsberg Overlæge, dr. med. J. P. Hartmann Racliologisk konsulent: Prof. J. Fischer Dr. mcrì. O. Wissing Ra<ìiolog: Ovarlæge, dr. mecl. O. \Missing SKODSBORG BADIìSANA' ORIUM Førslc ì'on! icìtepparat anskal lct I g 1 8. Overlæge J. C. Ottosen Overlæge A. Andersen Overlæge E. E. Hansen Læge V. Finscn Lægc E. S. Tobiassen Ovo'lrngc J. E. Samr elsen SUNDBY HOSPITAL Førstc rontgcnapparat anskaflct I 921. Radiolog: f,ægå fa trvegge Racìiolog: Læge Aagc Otto \Á,'olf Radiolog: Ovurlæge Holger Scheuermann Radiolog: Overlæge, dr. med. 1'h. P. Rosendal SØNDERBRO HOSPITAL Første røntgenappa.rat anskaf let Overlæge, dr. med. S. I. Stamer Racìiologisk konsulent: Ovcrlægc, clr. med. T. Br,an Fabricius SØNDERBRO HOSPITALS MIDLERTIDIGE MEDICINSKE AFDELING P.A. SUNDHOLM F ørste røntgeru pparat anskaffet Overlæge, dr. med. Kurt fversen Læge P. Hjorth..TANDL.4EGESKOLEN Første røntgenapparat anskaffet Tandtekniker Philipsen Radiolog: Lektor, dr. med. P. A. Blinkenberg Radiolog: dr. med. Børge Faber Radiolog: Lektor, dr. med. P. A. Blinkenberg Radiolog: Lektor, dr. med. & odont. Flemming 1941 flyttes Tandlægeskolen til: DANMARKS TANDLÆ,GEHØJSKOLE, UNIVERSITETSPARIGN Radiolog: Overlæge, prof., dr. med. & odont. Flemming Nørgaard Radiolog: Overlæge, prof., dr. med. Gregers Thomsen Radiolog: Overlæge, docent H. H. Jacobsen ØRESUNDSHOSPITALET Første røntgena.pparat aruleaffet marts Radiolog: Overlæge Aage Wolff Radiolog: Konst. overlæge Sv. Ludvigsen Radiolog: Overlæge, dr. med. Torben Francis AMTSSYGEHUSET, LEMVIG F ørste røntgenapparat anskafíet Overlæge Jørgen Stürup Overlæge A. Christensen Overlæge, dr. med. Howard Nielsen Nørgaard , j0 3r

7 private røntgenklinikker ', L.æGE J. FISCHER CHRISTENSEN, Frederikssundsvej g0 B, København Oprettet tøntgenklinik l9j. L. EGE EDV. COLLIN OG DR. MED. P. FLEMMING MØLLER, Gl. Torv I}_tZ, København Oprettet røntgenltlinik oktober I 922. L.1EGE V. FINSEN, Rådhuspladsen 45, København, Oprettet røntgenklinik ianuar 192g. PROFESSOR J. FISCHER, Bredgade, København Oprettet røntgenkliník I gg6. Den 15. Z. IÙZZ btev klinikken overtaget af overlæge, dr. med. O. r/vissing. Den 15. Z. tg45 sammen med overlæge, dr. med. Torben Francis. 22. august 1945 blev klinikken flyttet til. Købmagergade 15, fua l er klinikken viderefø t af overlæge, dr. med. T. Francis alene. I RØNTGENKLINIKKEN, KØBMAGERGADE 15 LÆGE AGNETE HEISE, Vester Voldgade Z_9, København V. Oprettet røntgenklinik oktober 1926 Pilestræde t93s flyttet klinikken til Østergade 1g. Fra maj 1950 sammen med læge paula \illissenberg.,) t.4. tgsgfiynet ktinikken til Vesrer Votdgade Z_9. t t1

8 DR. MED. TAGE IVERSBN, Amalievej 2, København Oprettet klinik Rønt gcnapparat anskaf f ct septenzber Racliolog: Lægc V. C. Stockflcth Radiolog: Læge V. Finscrt Ron! gcrta p nrct I t: I tttd I ag t I L,{ìGL] A\'IÏ)N JF,NST]N, Chr. Winthcrsvcj 7, Iiøbe rh rvn Oprcl tct rort!.gt..ltkl.ittik ntarts I OVERLÆ,GE S: BØRRE LARSEN, Gl. Kongevej 161, I(øbenhasn Oprcttet røntgenklinik juli December 1953 blev klinikken overtaget af læge E. Maclsen og læge P. A. Hjorth, RØN'TGENKI,INIKI{EN, GL. KONGEVEJ 161 PROFESSOR, DR. MED. CARL LORENTZEN, Sortecìam Dossçïing 83, København fra 7917 sammen Oprcttet klinik med professor, dr. med. Axel Lendorf. Røntgcnapparat anskalfct Racìiolog: Læge Chr. I. Baastrup Røntgenafdelingen overta6;et af overlæge Chr. i. Baastnrp Røntgenafrlelingen oveltaget af dr. med. Børgc Niclsen l9-16. Røntgenafdelingen overttrget af overlæge, dr. med. H. Eìtorm ,-7941 L,,GE N. H. H. KJÆR, HURUP Anskaf f et røntgenapparat LÆ,GE TORKILD MEYER Frederiksborggade 41, København Oprettet røntgenklinik oktober PROFESSOR, DR. MED. & ODONT. FLEMMING NØRGAARD, Nr. Voldgade 68, København Oprettet røntgenklínik 25. august LÆGE K. E. G. WEGGE, ODENSE Oprettet røntgenklínik september December 1928 overtog Sct. Josephs Hospital, Odense, apparatet. DR. MED. H. PANNER, H. C. Ørstedsvej 56, København Oprettet røntgenklinik april blev klinikken flyttet til H. C. Ørstedsvej blev klinikken overtaget af professor, dr. med. P. Flemming Møller, Fra har prof., dr. med. Gregers Thomsen og overlæge, dr. med. Olaf Petersen benyttelsesret tii klinikken. RØNTGENKLINIKKEN, H. C. ØRSTEDSVEJ 70 OVERL.4GE, DR. MED. TH. ROSENDAL, Torvegade 45, København Oprettet røntgenklinik december 1 I 47. s? 53

9 PROFIISS0R. DN. N,1DI). \. 'I"HORIiILD ROVSING. Rosenvængcts Allc 3fl. København Oprettet kìinik clecember 1gg9. Røntgcnapparat anskaf f a t I 905. Radiolog: Læge p. \Ã/. Kuhn Faber Radiolog: Læ e A. Kellermann Radiolog: Dr. med. Th. S. Eiken Radiolog: Dr. mecl. Carl Krcbs Radiolog: Læge p. Jacoby Klinikken overtaqet af overlæge Chr. M. Rovsing januar Radiolog: Dr. mcd. Jens Juul Radiolog:dr. med. E. V. Ebbehøj I(linikken nedlagt juìi PROFESSOR. DR. MED. J. SCHOU, Martinsvej, København Røntgcnapparat anskalt'ct 190g. Racìi<ilog: l)r.. necl. H. p rnnor Radiolog: Læge L. K. Henriksen Radiolog: Læge V. C. Stockfleth 1918 overtog ovcrlægc Axel Blacl klinikken fàr Københavns kom nune indlægçgelsesret på klinikken. Or,erlæge, clr. mecl. Th. Rosendahl Klinikken necìlagt 1. april 195g OVERL.4EGE H. SCHEUERMANN Amaliegade 49, København O prettet røntgenltlinik g. Nedlagt oktober OVERL, GE Ä.. WOLFF, O prettet røntgenklíník 1 g I g. Nedlagt L,4EGE P. F. HONORÉ. Rosengården, Københå O prettet røntgenkliník. november I 90g. Nedlagt oktober L.æGE JENS CHRISTIAN DANIEL RIIS, AARHUS Oprettet røntgenklíník d.ecember 1g96. OVERL.zÐGE, DR. phtl. B. WORNING. Østergacle 27. Købonllavn Oprcttet røntgt'nklinik sa ttcmbcr 1g33. >4,5 H

Eß*Si. :-r,rt /i{.ì :.! r r: : '-:-ì1!i:j: J

Eß*Si. :-r,rt /i{.ì :.! r r: : '-:-ì1!i:j: J Eß*Si. :-r,rt /i{.ì :.! r r: : '-:-ì1!i:j: J Danmarks sociale hrjskole v 1937-4. januar - 1962 FORORD Et kort sþand af år er forløbet, sìden den første systematiske uddannelse her i landet af medarbejdere

Læs mere

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Fire brødre med far i Blå Bog

Fire brødre med far i Blå Bog Blå Bog udkommer i dag for 104. gang denne gang med 304 nye navne Fire brødre med far i Blå Bog G.E.C. Gads Forlag A/S Fiolstræde 31-33 1171 København K Tlf. 7766 6000 Fax 7766 6001 sekr@gad.dk www.gad.dk

Læs mere

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 Ringsted, april1988 Ny firmaadresse. Det er nu -6 år, - 8 atletikstadions

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Bestyrelsen. Revisionsaktieselskabet VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN. statsautoriserede revisorer

Bestyrelsen. Revisionsaktieselskabet VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN. statsautoriserede revisorer Revisorer er et folkefærd, som ofte har den indstilling, at bruger de ikke alle deres kræfter og al deres tid på klienternes tarv, ja så føler de egentlig, at de spilder tiden. Vort firma er ingen undtagelse

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Strudal-slægten Side 1

Strudal-slægten Side 1 Strudal-slægten Side 1 Anders Peter Petersen, * 23.10.1860 i Vor Frue sogn, Aalborg, døbt 14.12.1860, 23.01.1918 i Sdr. Vilstrup sogn, Brusk Herred, begravet 28.01.1918 i Sdr. Vilstrup kirkegaard, stilling:

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse

Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse - 1 - Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum 2 0 0 7 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere