اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت"

Transkript

1 سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر است آه بدين وسيله گزارش آارشناس مستقل «پاي ولو سرجيو پينرو» به سازمان ملل متحد در زمينه مطالعه خشونت عليه آودآان آه پيرو قطع نامه شماره 60/231 مجمع عمومي اراي ه شده است را در اختيار اعضاي محترم مجمع عمومي قرار دهد. همچنين دبير آل اطمينان دارد آه اعضاي محترم مجمع عمومي گزارش حاضر و راه آار ها و مکانيسم هايي را آه براي انجام پيگيري پايش و همچنين اجراي تصميمات و پيشنهادهايی آه در زمينه اين موضوع خطير اتخاذ و اراي ه مي شود به طور دقيق و آامل مورد مطالعه و بررسي قرار خواهند داد. خلاصه

2 اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد تهيه شده است و در ا ن تصويري آلي از خشونت عليه آودآان و همچنين توصيه هايی براي پيشگيري و پرداختن به اين امر مهم اراي ه مي شود. در اين گزارش اطلاعاتي در زمينه اعمال انواع مختلف خشونت عليه آودآان در خانواده مدرسه مراآز مراقبت جايگزين از آودك کانونهای اصلاح و تربيت محل هايي آه آودآان در ا نها آار ميکنند و همچنين در جامعه محلی اراي ه شده است. در آنار اين گزارش آتابي نيز در دسترس است آه در ا ن اين مطالعه و تحقيق با جزي يات بيشتري تشريح شده است. اين مطالعه از طريق فرا يندي مشارآتي در سطوح منطقه اي زير منطقه اي و همچنين سطوح آارشناسان ملي آشور ها و نيز با برگزاري و انجام جلسات آارشناسي موضوعي و بازديد هاي ميداني تهيه شده است. همچنين پاسخ هايي جامع و فراگير توسط بسياري از دولت ها به پرسشنامه اي آه در سال 2004 از طرف آارشناس مستقل در اختيار ا نها قرار گرفته بود اراي ه شد. آارشناس مستقل تمايل دارد تا بدين وسيله مراتب قدرداني خود را در قبال حمايت هاي همه جانبه کشورها سازمان هاي منطقه اي سازمان هاي دولتي و نيمه دولتي و همچنين سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد سازمان ها و نهاد هاي مدني و همچنين آودآان ابراز نمايد. مقدمه: 1- حمايت از آودآان در برابر خشونت

3 1.هيچ نوع خشونتی عليه آودك قابل توجيه نيست و آليه اشکال خشونت عليه آودآان قابل پيشگيري است. با اين حال مطالعه در زمينه خشونت عليه آودآان (گزارش حاضر) اين مساله را تاييد مي آند آه انواع خشونت در آليه آشور هاي جهان وجود دارد و صرفنظر از فرهنگ طبقه اجتماعي سطح ا موزش سطح درا مد و اصليت قومی عليه آودآان اعمال مي شود. در هر منطقه از جهان بر خلاف تعهدات حقوق بشري و همچنين نياز هاي رشد و بالندگي آودآان خشونت عليه آودك به طور اجتماعي پذيرفته شده است و حتي در مواردي قوانين يا دولتها امكان اعمال خشونت عليه آودك را مورد تاييد قرار ميدهند. 2. اين مطالعه بايد به نقطه عطفي در اين زمينه تبديل شود پاياني به توجيه خشونت عليه آودآان توسط بزرگسالان اعم از اينکه اين خشونت به صورت «سنت» پذيرفته شود و يا به عنوان «تاديب» توجيه گردد. در مبارزه با خشونت عليه آودآان مسامحه به هيچ وجه قابل قبول نيست. منحصر به فرد بودن آودآان توان بالقوه و ا سيب پذير بودن ا نها و نيز وابستگي ا نها به بزرگسالان ايجاب مي آند آه نه آمتر بلكه بيشتر در برابر خشونت از ا نها حمايت و حفاظت شود. 3.هر جامعه اي صرفنظر از پيشينه فرهنگي اقتصادي و يا اجتماعي مي تواند و بايد از اعمال خشونت عليه آودآان جلوگيري نمايد. اين تنها به معني مجازات وتنبيه افرادي آه خشونت اعمال مي آنند نيست بلكه نيازمند ايجاد تحول در ذهنيت جوامع و در شرايط و زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي آه به اعمال خشونت منجر مي شوند است. 4.اين مطالعه اولين مطالعه و تحقيق جهاني و فراگير در زمينه انواع خشونت عليه آودآان است آه توسط سازمان ملل متحد انجام گرفته است. در تهيه اين گزارش از مطالعه تاثير درگيري هاي مسلحانه و جنگ بر آودآان آه 10 سال پيش توسط «گراسا ماشل» به مجمع عمومي سازمان ملل متحد اراي ه شد و همچنين گزارش جهاني خشونت و سلامت سازمان جهاني بهداشت (WHO) استفاده شده است. در انجام اين مطالعه آه اولين مطالعه جهاني از اين دست است براي اولين بار به صورت مستقيم و مداوم از خود آودآان بهره گرفته شده است. آودآان در آليه جلسات منطقه اي آه در زمينه اين مطالعه برگزار شده است شرآت نموده اند و در آنار تشريح خشونت هايي آه تجربه مي

4 آنند پيشنهاداتي نيز براي پايان دادن به اين خشونت ها اراي ه نموده اند. 5.خشونت عليه آودآان ابعاد متعددي دارد و در نتيجه پاسخ ها و راه حل هاي چند وجهي و چند منظوره را طلب مي آند. در اين مطالعه چشم اندازهای حقوق بشر سلامت عمومي و حمايت از آودآان ترکيب شده اند وآارشناسان در اين رشته ها براي تهيه اين گزارش با يکديگر همکاری نموده اند. در اين مطالعه از مطالعات علمي روزافزوني آه در زمينه علل عواقب و امكان پيشگيري از اعمال خشونت عليه آودآان انجام شده اند بهره گرفته شده است. 6.حمايت از آودآان در برابر خشونت مسي له اي است که فوريت دارد. آودآان طي قرون متمادي در معرض اعمال خشونت از طرف بزرگسالان بوده اند و اين خشونت قابل رويت نبوده و در مورد ا ن صحبت نمی شده است. در دنياي امروز آه مقياس و ميزان تاثير انواع خشونت عليه آودآان شناخته شده تر است بايد آودآان را تحت حمايت ها و حفاظت موثر قرار داد چرا آه برخورداري از اين حمايت ها حق مطلق و مسلم و غيرقابل انكار ا نان است. شرح وظاي ف الف. و دامنه مطالعه 7.در سال 2001 بنا بر پيشنهاد آميته حمايت از حقوق آودك مجمع عمومي پيرو قطعنامه شماره 56/138 از دبير آل سازمان ملل متحد خواست آه دستور انجام مطالعه اي عميق و فراگير در زمينه موضوع خشونت عليه آودآان را صادر و در پي مطالعه پيشنهادات و راه حل هايي براي اتخاذ اقدامات مقتضي و مناسب از سوي دولت هاي عضو اراي ه نمايد. در ماه فوريه سال 2003 بنده از سوی دبير کل به عنوان مسي ول و مدير اجرايي اين مطالعه و برنامه تحقيقاتي منصوب شدم. 8.در اين مطالعه تعريف آودك همان تعريف آودك در ماده 1 پيمان نامه حقوق آودك است آه طبق ا ن: «هر فرد زير هجده سال آودك محسوب مي شود مگر اينكه طبق قوانين جاري آشور مربوطه سن قانوني آمتر تعيين شده باشد». تعريف خشونت همان تعريف ذآر شده در ماده 19 پيمان نامه حقوق آودك است: «هر گونه خشونت فيزيكي / جسمي يا روحي و رواني صدمه و ا زار بي توجهي و رفتار ناشي از بي توجهي سوء رفتار و يا سوء استفاده از جمله سوء استفاده جنسي». همچنين تعريف

5 اراي ه شده در گزارش جهاني خشونت و سلامت ( 2002 )مورد استفاده قرار گرفته است: استفاده عمدی از قدرت و يا نيروي فيزيكي تهديد و يا استفاده واقعي از نيروي فيزيكي عليه آودك توسط يك فرد و يا يك گروه آه يا به صورت عملي به سلامتي حيات رشد و همچنين عزت نفس آودك به صورت بالفعل و يا بالقوه صدمه بزند و يا احتمال ايجاد صدمات 1 بعدي را افزايش دهد. 9.در اين گزارش به خشونت عليه آودآان در زمينه ها و بستر هاي متفاوت شامل خانواده مدرسه مراآز مراقبت جايگزين از آودك و کانونهای اصلاح و تربيت مكان هايي آه آودآان در ا نها آار مي آنند و جوامع محلی پرداخته مي شود. در اين گزارش آودآان در درگيري هاي مسلحانه مورد بررسی قرار نگرفته چرا آه پرداختن به اين موضوع در حيطه اختيارات نماينده ويژه دبير آل سازمان ملل متحد در زمينه آودآان و درگيري هاي مسلحانه است ولي مساي ل مرتبط با اين مقوله نظير خشونت عليه کودکان پناهنده يا ا واره در ا ن مورد بررسی قرار گرفته است. 10. در آنار اين گزارش آتابي نيز موجود است آه جزي يات کامل يافته هاي مطالعه و توصيه های مطرح شده در ا ن ا مده است و نسخه دوستدار آودك اين گزارش نيز در آتاب مذکور گنجانده شده است. فرا يند مطالعه ب. 11. در تهيه و انجام اين مطالعه فرا يند مشارآتي را اجرا نمودم آه سطوح منطقه اي زير منطقه اي و مشاوره های ملی جلسات آارشناسي موضوعي و بازديد هاي ميداني را شامل مي شود. در ماه مارس سال 2004 پرسشنامه اي جامع را در زمينه نحوه رويكرد دولت ها در زمينه مساله خشونت عليه آودآان توزيع نمودم. به طور آلي 133 مورد پاسخ دريافت 2 نمودم. 12. بين ماه مارس و ماه جولاي سال 2005 تعداد نه جلسه مشارآتي منطقه اي براي منطقه آاراي يب جنوب ا سيا غرب و 1 2 «اي. جي. آروگ» گزارش جهاني خشونت و سلامت (ژنو سازمان جهاني بهداشت 2002) صفحه 5. تا تاريخ 31 جولاي دولت عضو و يك محقق پاسخ هاي خود را اراي ه نموده اند. آليه پاسخ ها در پايگاه اينترنتي OHCHR: در دسترس است.

6 مرآز ا فريقا ا مريكاي لاتين ا مريكاي شمالي شرق ا سيا و اقيانوسيه خاورميانه و شمال ا فريقا اروپا و ا سياي مرآزي و شرق و جنوب ا فريقا برگزار شد. در هر جلسه در حدود 350 نفر شرآت نمودند از جمله وزرا و ساير مقامات دولتي نمايندگان پارلمان آشور ها نمايندگان سازمان هاي منطقه اي يا بين دول و ا زانسهای سازمان ملل متحد سازمان هاي غير دولتي ( NGOها) موسسات و سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر در آشور ها (NHRIs) ساير اعضاي جامعه مدني از جمله رسانه ها موسسات مذهبي و خود آودآان. آودآان در تك تك مشاوره های منطقه ای شرآت نمودند و قبل از شرکت در اين مشاوره ها نظرات و توصيه های خود را در ارتباط با مطالعه طی جلساتی ا ماده نمودند. گزارش هاي مربوط به تك تك مشاوره های منطقه ای از جمله توصيه های اراي ه شده در دسترس است. تعدادي جلسات در سطح زير منطقه ای يا ملي نيز برگزار شدند. 13. دولت هايي آه ميزباني و برگزاري اين جلسات را بر عهده گرفتند به طور فعال و مستقيم در پيشبرد و انجام اين مطالعه شرکت جستند. سازمان هاي منطقه اي از جمله اتحاديه ا فريقا اتحاديه اعراب اتحاديه جوامع منطقه آاراي يب (CARICOM) مجلس اروپا اتحاديه اروپا آميسيون ا مريكايي حقوق بشر سازمان کشورهای قاره ا مريكا و جمعيت همكاري منطقه اي جنوب ا سيا نقش بسزايی در انجام و برگزاري اين جلسات ايفا نمودند. سازمان هاي ملي و منطقه اي به صورت فعال در زمينه پيگيري هاي مربوط به مطالعه فعاليت و همكاري نموده اند. 14. من بازديد هاي ميداني در ا رژانتين آانادا چين السالوادور گواتمالا هاي يتي هندوراس هند اسراي يل و فلسطين اشغالي مالي پاآستان پاراگوي ه اسلووني ا فريقاي جنوبي تايلند ترينيداد و توباگو انجام دادم. بدين وسيله ديگربار مراتب قدرداني و سپاس خود را از افرادي آه انجام اين بازديد ها را تسهيل نمودند و همچنين مراتب تشكر خود را نسبت به دولت هايي آه بازديد ها و جلسات در آشور هاي متبوع ا نها انجام شده است ابراز مي نمايم. 15. بنده در جلسات مشاوره اي منظمي با اعضاي آميته حقوق آودك و مسي ولان کميسيون سابق حقوق بشر شرآت نمودم. ملاحظات نهايي در مورد گزارش دولت هاي عضو به کميته و همچنين گزارش

7 هاي مسي ولان برنامه هاي ويژه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. 16. اين مطالعه و دفتر مخصوص به انجام ا ن در ژنو از طريق حمايت سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد انجام گرفته است: دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) صندوق آودآان سازمان ملل متحد (UNICEF) و سازمان جهاني بهداشت (WHO) با همكاري هيي ت تحريريه متشکل از کارشناسان سازمان هاي مختلف. 17. سازمان هاي بسيار ديگري ما را در مسير انجام اين مطالعه ياري نمودند از جمله سازمان بين المللي آار (ILO) دفتر آميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) سازمان ا موزشي علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO) دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و دايره توانمندسازي زنان بخش امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد. گروهي از اعضاي ا زانسهاي مختلف سازمان ملل متحد تشكيل شده است تا برای تدوين راهبردهايي براي انجام پيگيري هاي مربوط به اين مطالعه اقدام نمايد. 18. من همچنين از اطلاعات اراي ه شده در سه سال گذشته توسط دست اندر آاران مختلف و همچنين خود آودآان براي تهيه گزارش بهره گرفته ام. بيش از 270 فرد و سازمان از نقاط مختلف دنيا به درخواست من براي اراي ه گزارش هاي عمومي پاسخ دادند. اين مشارکتها شامل اراي ه اطلاعات توسط آودآان و نيز گزارشهاي تحقيقات عمده ای آه براي آمك به انجام اين 3 مطالعه صورت پذيرفت ميشود. 19. سازمان هاي غير دولتي ( NGOها) مشارکت قابل توجهي در پيشبرد اين مطالعه نمودند از جمله از طريق اراي ه گزارش هاي آتبي. يك پانل مشاوره اي متشکل از سازمان هاي غير دولتي با حضور آودآان و نوجوانان در مراحل اوليه فرا يند مطالعه تشكيل شد آه در ا ن نمايندگاني از آليه مناطق عضويت داشتند. بنده ارتباط مستقيم و بسيار نزديكي با گروه زير مجموعه آودآان و خشونت آه در گروه سازمان هاي غير دولتي 3 فهرست گزارش هاي اراي ه شده در پايگاه اينترنتي مبارزه با خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد موجود است:.

8 براي نظارت بر پيمان نامه حقوق آودك فعاليت مي آردند داشتم. 20. علاوه بر مطالعات متعدد اتحاد بين المللی نجات آودآان (ISCA) با همكاري يونيسف و ساير شرآاي آاري در زمينه ايجاد زمينه و تسهيل مشارآت و حضور آودآان در مشاوره هاي منطقه اي آمك بسيار شايان توجهي به انجام اين مطالعه نمودند. شبكه جهاني اطلاعات حقوق آودك (CRIN) روند پيشرفت مطالعه را ثبت نموده است از جمله جلسات من با آودآان و 4 اين اطلاعات در پايگاه اينترنتي اين مجموعه در دسترس است. مراآز و شبكه هاي تحقيقاتي اطلاعات متنوعي در اختيار مطالعه قرار دادند و در مشاوره ها شرآت نمودند. مرکز تحقيقاتي «اينوچنتي» (Innocenti) يونيسف نتايج و يافته هاي مطالعات خود در زمينه قاچاق آودآان ختنه دختران و استاندارد هاي حقوق بشر و مکانيسم های حمايت از آودآان را در اختيار اين برنامه مطالعاتي قرار داد. جلسات موضوعي در مورد خشونت مبتني بر جنسيت مدارس خانه و خانواده آودآان و معلوليت سيستم هاي دادرسی ويژه نوجوانان و آودآان معارض قانون نقش سازمان هاي مذهبي فن ا وري اطلاعات و مخابرات کودکان پناهنده و ا واره و روش هايي براي پايش ميزان خشونت برگزار شد روند انجام اين مطالعه به ا غاز فعاليت ها و اقداماتي در سطوح ملي و منطقه اي منجر شده است. در بسياري از آشور ها پاسخ به پرسشنامه منجر به بحث و تبادل نظر در سطح ملي ا غاز اقدامات و همچنين انجام فعاليت هاي مربوط به پيگيري شده است. در خاورميانه و شمال ا فريقا آميته راهبردي اصلي مشاوره منطقه ای به نهادی براي پيگيري فعاليت هاي مربوطه تبديل شده است و به تعداد اعضای ا ن افزوده شده به طوري آه هم اآنون نمايندگان دولت هاي محلي نيز در اين گروه عضويت دارند و همچنين بر نقش اتحاديه اعراب تاآيد شده است. "انجمن جنوب ا سيا براي پايان دادن به خشونت عليه آودآان" آه نهادی بين دولتي است در سطح وزارت خانه تاسيس شده است و نمايندگاني ازآليه آشور ها دارد و ميزباني دبيرخانه انجمن براي دو سال اول بر عهده پاآستان است. پس از تعهدات اعلام شده در مشاوره «لوبليانا» شوراي اروپا برنامه «ساختن اروپايی برای آودآان و با شبكه اطلاعات حقوق آودك :(CRIN). 4

9 ا نها» را در ماه ا وريل سال 2006 ا غاز نمود آه در اين برنامه تمرآز بر اراي ه حمايت هاي لازم به کشورها در زمينه های فني و سياست گذاري براي پايان دادن به خشونت عليه آودآان است. اين برنامه به عنوان محملي براي پيگيري فعاليت هاي بعمل ا مده پس از انجام مطالعه عمل خواهد آرد. در ماه مه سال 2006 آودآاني آه در مشاوره هاي منطقه اي حضور يافته بودند براي تحكيم توصيه های مربوط به اقدامات بعدي آه در مشاوره ها و ساير نشست ها اتخاذ شده بود در نيويورك گرد هم ا مدند. 23. فرا يند مطالعه به ايجاد انتظارات و توقعات زيادي به ويژه در ميان آودآان منجر شده است چرا آه آودآان انتظار دارند اين مطالعه به عنوان عامل تسهيل آننده اي براي تغييرات واقعي و پايدار تبديل شود. من به نوبه خود مراتب تشكر و قدرداني عميق و قلبي خود را به آليه آساني آه در انجام اين مطالعه مشارآت نمودند ابراز مي نمايم. 2. معضلي جهاني 24. ديرزماني است آه موارد رفتار خشن و تحقيرا ميز ختنه دختران بي توجهي سوء استفاده جنسي قتل و ديگر انواع خشونت عليه آودآان ثبت و گزارش شده است با اين همه ماهيت ضروري و دهشتناك اين معضل جهاني به تازگي و اخيرا 5 ا شكار شده است. الف. مخفي گزارش نشده و به ميزان کم ثبت شده 25. خشونت عليه آودآان انواع و اقسام مختلفي دارد و تحت تاثير تعداد زيادی از عوامل از جمله خصوصيات و ويژگي هاي فردي قرباني و فرد ا زارگر و همچنين محيط فرهنگي و فيزيكي ا نان قرار دارد. با اين حال بسياري از انواع و موارد خشونت عليه آودآان بنا به دلايل بسياري مخفي و غير علني باقي مي ماند. يكي از اين دلايل ترس است: بسياري از آودآان از گزارش آردن موارد خشونتي آه تجربه مي آنند وحشت دارند. در بسياري از موارد والدين آه قاعدتا بايد از آودآان و فرزندان خود مراقبت و حمايت آنند در صورتي آه خشونت از سوي همسر و يا يكي ديگر از اعضاي خانواده و يا فردي با 5 «ا. رضا» «جي اي مرسي» و «اي آروگ» «اپيدميولوژي مرگ در اثر خشونت ا ميز در جهان» «پبش گيري از جراحات و صدمات» جلد 7 (2002) صفحات 104 تا 111 «آروگ نقل شده در پانوشت 1 صفحهات 59 تا 86.

10 نفوذ تر از لحاظ اجتماعي مثل آارفرما و يا يك مامور پليس يا يك رهبرجامعه محلي اعمال شود سكوت مي آنند و موارد را گزارش نمي آنند. ترس رابطه مستقيمي با بدنامي در زمينه گزارش آردن موارد خشونت دارد به ويژه در مناطق و جوامعي آه «حرمت و ا بروي» خانواده بر امنيت و سلامت آودك ارجحيت دارد. به ويژه تجاوز به عنف و ساير انواع خشونت جنسي ممكن است به طرد و مهجور شدن خشونت بيشتر و يا حتي مرگ منتهي شود. 26. ميزان پذيرش جامعه در مورد خشونت نيز از عوامل بسيار مهم است: هم آودآان و هم ا زارگران ممكن است خشونت جسمي جنسي و روانی را اجتناب ناپذير شمرده و طبيعي تلقي آنند. ايجاد انضباط از طريق اعمال تنبيه هاي جسمي و تحقير ا ميز زورگويي و تهديد جنسي اغلب طبيعي شمرده مي شوند به ويژه در صورتي آه اين رفتار ها به هيچ گونه ا سيب و صدمه جسمي ماندگار و «قابل رويت» منجر نشود. فقدان ممنوعيت صريح قانونی در مورد تنبيه بدني همين امر را نشان می دهد. به گفته "جنبش جهاني براي پايان دادن به تنبيه بدني آودآان" حداقل در 106 آشور استفاده از تنبيه بدني در مدارس و در 147 آشور استفاده از تنبيه بدني در مراآز نگهداري آودآان ممنوع نيست و تا به امروز تنها در 16 آشور استفاده از تنبيه بدني در خانه ممنوع اعلام شده 6 است. 27. همچنين از دلايل ديگر اينكه موارد اعمال خشونت مخفي مي ماند اين است آه راه و روش قابل اطمينان و امني براي آودآان و يا بزرگسالان براي گزارش موارد اعمال خشونت وجود ندارد. در بعضي نقاط جهان مردم به پليس خدمات اجتماعي و يا ساير مقامات اعتماد ندارند در برخي نقاط ديگر به ويژه مناطق روستايي هيچ نهاد مسي ولي برای گزارش 7 دادن موارد اعمال خشونت در دسترس نيست. در مواردی آه اطلاعات گردا وري مي شود اين اطلاعات هميشه و در همه موارد به نحوي آامل پايدار و شفاف ثبت نميشود. به ويژه در بسياري از نقاط جهان اطلاعات بسيار محدودي در مورد موارد اعمال خشونت در کانونهای اصلاح و تربيت در دسترس است چرا آه با اينكه ممكن است موارد معدودي ثبت شود در بسياري از اين گونه مراآز الزامي براي ثبت و افشای اين اطلاعات جنبش جهاني براي پايان دادن به تنبيه بدني آودآان خلاصه وضعيت قانوني / حقوقي تنبيه بدني آودآان (28 ژوي ن سال 2006). مطالعه سلامت زنان و خشونت محلي / خانگي در چند آشور (ژنو سازمان جهاني بهداشت 2005). 6 7

11 وجود ندارد حتي به والدين آودآاني آه مورد خشونت قرار گرفته اند. تصاوير ا شكار ب. 28. ابتکارهای مختلفي از جمله تجزيه و تحليل ا مار در سطح بين المللی و يا تحقيق و پژوهش در سطوح محلي تصويري روشن تر و شفاف تر از ميزان و ماهيت دور از ديد اين معضل به دست مي دهد. اطلاعات به دست ا مده از اين گونه ابتکارها نشان دهنده اين است آه با اينكه برخي از موارد اعمال خشونت غير منتظره و موردي است اآثر اعمال خشونت ا ميزي آه آودآان تجربه مي آنند از سوي افرادي آه بخشي از زندگي ا نان را تشكيل مي دهند انجام مي شود: والدين هم آلاسي ها معلمان آارفرمايان دوستان دختر يا پسر همسران و افرادي آه با آودك زندگي مي آنند. مثا ل هاي زير دامنه خشونت عليه آودآان را نشان ميدهد: بنا بر تخمين سازمان جهاني بهداشت با استفاده از اطلاعات محدود در سطح آشورها در سال 2002 در حدود آودك در 8 جهان به قتل رسيدند. گزارش در مورد تعداد زيادي از آشور هاي در حال توسعه مطالعه جهاني سلامت در مدارس نشان دهنده اين است آه در حدود 20 تا 65 درصد آودآان دانش ا موز در 30 روز قبل از انجام مطالعه مورد زورگويي لفظي و يا جسمي از سوی همكلاسي 9 هاي خود قرار گرفته اند. زورگويي در آشور هاي صنعتي 10 نيز رواج دارد. بنا بر تخمين سازمان جهاني بهداشت در سال ميليون دختر و 73 ميليون پسر زير 18 سال به زور وادار به ارتباط تخمين جهاني عواقب خشونت عليه آودآان در سلامتي. مقاله فرعي در زمينه مطالعه سازمان ملل در زمينه خشونت عليه آودآان (ژنو سازمان جهاني بهداشت 2006). تجزيه و تحليل بر روي مطالعه جهاني سلامتي مبتني بر مدارس: سازمان جهاني بهداشت يا ( با استفاده از اطلاعات گردا وري شده از مطالعات انجام شده بين سال هاي 2003 تا 2005 در بوتسوانا شيلي (مناطق شهري) چين (پكن) گويان اردن آنيا لبنان ناميبيا عمان فيليپين سوازيلند اوگاندا امارات متحده عربي ونزوي لا (لارا) زامبيا و زيمبابوه (حراره). «سي آوري» مطالعه رفتار هاي مربوط به سلامتي در آودآان دانش ا موز :(HBSC) گزارش بين المللي از مطالعه سال 2002/2001. سياست هاي مربوط به سلامتي براي آودآان و نوجوانان شماره 4 (ژنو سازمان جهاني بهداشت.(2004

12 جنسي شده اند ويا مورد 11 فيزيكي قرارگرفته اند. با تماس خشونت جنسي سايرانواع 140 ميليون 100 تا بر اساس تخمين سازمان جهاني بهداشت بين 12 دختر و زن در جهان ختنه ميشوند. تخمين هاي يونيسف منتشر 2000 نشان مي دهد آه در ا فريقاي جنوب صحرا شده در سال 13 3 ميليون دختر و زن ختنه ميشوند. مصر و سودان سالانه تخمين هاي اخير سازمان جهاني آار (ILO) نشان دهنده اين 218 ميليون آودك به آار گرفته شده 2004 است آه در سال 126 ميليون آودك از اين تعداد براي انجام آارهاي اند آه 14 مخاطره ا ميز به آار گرفته شده اند. تخمين هاي مربوط به 5/7 ميليون کودک وادار 2000 نشان دهنده اين است آه سال 1/8 ميليون براي فحشا و هرزه به آار اجباري شده اند 1/2 ميليون هم نگاري مورد استثمار قرار گرفته اند و 15 قرباني قاچاق آودآان شده اند. با اين حال در مقايسه 2002 موارد مربوط به آار با تخمين هاي منتشر شده در سال 11 درصد آاهش يافته است و در مقايسه با آودآان در حدود 25 درصد تعداد آمتري از آودآان براي گذشته در حدود 16 انجام آار هاي مخاطره ا ميز به آار گرفته شده اند. پ. عوامل حمايتي خطرزا و عوامل 29. توسعه اقتصادي وضعيت سن و جنسيت از عواملي هستند آه با خطر خشونت مرگبار مرتبط هستند. بنا بر تخمين هاي سازمان جهاني بهداشت نرخ قتل آودآان در سال 2002 در آشور هاي با درا مد پايين دو برابر آشور هايي بوده است آه افراد در ا نها درا مد هاي بالاتري دارند (.2/58v. 1/21 نفر در هر تخمين جهاني عواقب خشونت عليه آودآان بر سلامتي ذآر شده در پانوشت 8 بر اساس تخمين هاي «جي اندروز» و سايرين «سوء استفاده جنسي از آودآان» فصل 23 در «م. عزتي» و سايرين. اندازه گيري مقايسه اي خطرات سلامتي: مشكلات منطقه اي و جهاني ناشي از بيماري هاي ناشي از مجموعه خاصي از عوامل خطرزاي عمده (ژنو سازمان جهاني بهداشت 2004) جلد 2 صفحات 1851 تا 1940 و با استفاده از اطلاعات بخش جمعيت دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي جمعيت زير 18 سال. ختنه زنان سازمان جهاني بهداشت منتشر شده به شماره 241 (ژنو 2000). تغيير يك رسم اجتماعي مضر: ختنه زنان. بولتن شماره 12 «اينوچنتي» (فلورانس مرآز تحقيقاتي اينوچنتي يونيسفف 2005). پايان آار آودآان در دسترس است: گزارش جهاني (ژنو دفتر جهاني آار 2006). ا ينده اي بدون آار آودآان: گزارش جهاني (ژنو دفتر جهاني آار 2002). الگوي هاي جهاني آار آودآان برنامه حهاني براي ريشه آني آار آودآان (IPEC) و برنامه اطلاعات ا ماري و پايش آار آودآان (SIMPOC) (ژنو دفتر جهاني آار 2006).

13 نفر). بيشترين نرخ و تعداد قتل در نوجوانان به ويژه پسران بين 15 تا 17 سال (3/28 براي دختران 9/06 براي پسران) و آودآان بين 0 تا 4 سال اتفاق مي افتد (1/99 براي دختران 17 2/09 براي پسران). 30. مطالعات نشان مي دهد آه آودآان خردسال بيشتر در معرض خطر خشونت جسمي هستند در حالي آه خشونت جنسي بيشتر در مورد افرادي آه به سن بلوغ و نوجواني رسيده اند اتفاق مي افتد. پسران بيشتر از دختران در معرض خطر تجربه خشونت جسمي هستند در حالي آه دختران بيشتر در معرض خطر تجربه خشونت جنسي بي 18 توجهي و يا وادار شدن به فحشاي اجباري هستند. الگو هاي اجتماعي و فرهنگي رفتار و آردار و نقش هاي قالبي و آليشه اي و عوامل اجتماعي-اقتصادي از قبيل درا مد و ا موزش نيز نقش بسزايي در امر خشونت ايفا مي نمايند. 31. مطالعات در مقياس آوچك نشان دهنده اين است آه گروه هايي از آودآان به نحوي خاص در برابر خشونت ا سيب پذير هستند. اين گروه ها آودآان دارای ناتوانی آودآان اقليت ها و ساير گروه هاي محروم و به حاشيه رانده شده «آودآان خيابان» آودآان معارض قانون و هچنين کودکان پناهنده و ا واره را شامل ميشود. 32. تفاوت و نابرابري روز افزون درا مد ها جهاني شدن مهاجرت شهرنشينی مخاطرات بهداشتي به ويژه شيوع اچ ا ي وي/ ايدز پيشرفت هاي فن ا وري و درگيري هاي مسلحانه بر نحوه رفتار و برخورد ما با آودآان تاثير ميگذارند. پرداختن و رسيدگي به اين مشكلات و چالش ها در آنار رسيدن به اهدافي آه در سطح بين المللي پذيرفته شده هستند از قبيل اهداف توسعه هزاره به ريشه آني و توقف خشونت عليه آودآان آمك شايان توجهي مي آند. 33. همانطور آه عواملي ميزان احتمال در معرض خطر خشونت قرار گرفتن آودآان را افزايش مي دهند عواملي نيز هستند آه مي تواند احتمال بروز خشونت را آاهش دهند و يا از بروز ا ن پيشگيري و ممانعت به عمل ا ورند. با اينكه تحقيق و پژوهش بيشتري در زمينه عوامل حمايت آننده ضروري است اين امر روشن است آه ثبات بنيان واحد خانواده مي تواند منبع بسيار تخمين جهاني عواقب خشونت عليه آودآان بر سلامتي ذآر شده در پانوشت 8. «آروگ» ذآر شده در پانوشت 1.

14 مستحكم و قدرتمندي براي حمايت از آودآان در برابر خشونت در هر مکان و موقعيتي باشد. 34. عواملي آه مي تواند در خانه و ساير مکانها ضامن حمايت از آودآان در برابر خشونت شوند عبارتند از روشهای مناسب کودک پروری ايجاد دلبستگی قوي ميان والدين و آودآان و نيز تربيت مثبت عاري از خشونت. عواملي آه مي تواند در مدرسه باعث حمايت از آودآان در برابر خشونت شوند عبارتند از سياست هاي مربوط به مدارس و برنامه هاي درسی موثر آه از ايجاد رويكرد ها و رفتار هاي عاري از خشونت و به دور از تبعيض حمايت ميکنند. همچنين ديده شده است آه سطوح بالاي انسجام اجتماعي نيز مي تواند حتي در صورت وجود ساير عوامل خطرزا تاثير حمايتي در برابر بروز خشونت در جوامع محلي داشته باشند. 35. در تحقيقات و پژوهش هاي به عمل ا مده توسط سازمان جهاني بهداشت عوامل متعددي آه توانايی کنار ا مدن با تجربه خشونت 19 را در آودآان تسهيل مي آند شناسايي شده است. اين عوامل عبارتند از دلبستگی آودك به يكي از اعضاي بزرگسال خانواده ميزان و سطح بالاي مراقبت والدين از آودآان در دوران آودآي رابطه گرم و سرشار از حمايت از سوي يكي از والدين آه نسبت به آودك خشونت اعمال نمي کند و همچنين رابطه حمايتي همسالانی آه مواد مخدر مصرف نمی کنند و مرتکب اعمال خلاف قانون نمی شوند. عواقب دامنه گسترده ت. 36. با اينكه تاثير خشونت بر آودآان با ماهيت و شدت عمل خشونت ا ميز و تجربه خشونت رابطه مستقيم دارد عواقب و ا ثار آوتاه مدت و بلند مدت تجربه خشونت اغلب بسيار شديد و سنگين هستند. خشونت ممكن است به ا سيب پذيري بيشتر در مقابل ا سيب هاي اجتماعي عاطفي و شناختي (رشدي) و همچنين رفتار هاي 20 خطرزا براي سلامتي نظير سوء مصرف مواد مخدر و همچنين شروع زود 21 هنگام رفتار هاي جنسي منجر شود. مشكلات سلامت روان و 19 پيشگيري از سوء رفتار با آودآان: راهنمايي براي اتخاذ اقدامات و گردا وري مدارك و مستندات قانوني (ژنو سازمان جهاني بهداشت و جامعه بيم المللي پيشگيري از سوء استفاده از آودآان و بي توجهي به ا نان اآتبر 2006). 20 «وي جي فليتي» و سايرين «رابطه سوء استفاده از آودك و عدم عملكرد درست ساختار خانوار با دلايل متعدد مرگ در بزرگسالان. مطالعه تجربه آودآي متفاوت «(ACE) ژورنال ا مريكايي پزشكي پيشگيرانه جلد (1998) 14 صفحات 245 تا مراآز آنترل و پيشگيري از بيماري مطالعه تجربه آودآي متفاوت (ا تلانتا مراآز ملي آنترل و پيشگيري از صدمات مراآز آنترل و پيشگيري از بيماري 2006). مراجعه آنيد به:.

15 اجتماعي ناشي از خشونت عبارتند از اضطراب و اختلالات همراه با افسردگي توهم اختلال در انجام آار اختلال در حافظه و همچنين رفتار هاي خشن و پرخاشگرانه. قرار گرفتن در معرض خشونت در سنين پايين در سنين بالاتر مي تواند به بيماري هاي ريوي قلبي و آبدي بيماري هاي مقاربتي و مرگ جنين در دوران بارداري و همچنين خشونت در رفتار با شريک زندگی و همچنين تلاش 22 براي خودآشي منجر شود. 37. اطلاعات بسيار محدودي در زمينه هزينه ها و بار اقتصادي جهاني خشونت عليه آودآان در دست است به ويژه در آشور هاي در حال توسعه. با اين حال تعدد عواقب و ا ثار آوتاه مدت و بلند مدت خشونت عليه آودآان نشان دهنده اين واقعيت است آه هزينه و بار اقتصادي اين معضل بسيار سنگين است. هزينه هاي مالي مربوط به کودک ا زاری و بي توجهي نسبت به آودآان با توجه به درا مد هاي از دست رفته بعدي و هزينه مراقبت هاي مربوط به بهداشت روان در سال 2001 در ا مريكا 94 ميليارد 23 دلار تخمين زده شده است. 3. مکانها و شرايطي آه در ا نها خشونت عليه آودآان اتفاق مي افتد خانه و خانواده الف. 38. خانواده واحد گروهی اوليه و طبيعي جامعه است همانطور آه در ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 10 ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و ماده 23 ميثاق حقوق مدني و سياسي ذآر شده است. فرضيه اي آه در پيمان نامه حقوق آودك ا مده و در قسمت پيشگفتار اين پيمان نامه ذآر شده است اين است آه خانواده محيطي طبيعي براي رشد و سلامت آليه اعضاي خانواده است به ويژه آودآان. بدين ترتيب اين پيمان نامه خانواده را دارای بيشترين توان بالقوه براي حمايت از آودآان و همچنين تامين امنيت جسمي و عاطفي ا نان می داند. حريم خصوصي و استقلال خانواده در آليه جوامع محترم شمرده مي شود و حق داشتن زندگي خصوصي و خانوادگي و همچنين خانه و ارتباطات و مكاتبات خصوصي در آليه اسناد حقوقي بين المللی مربوط به به پانوشت قبلي مراجعه آنيد. همچنين تحقيق در زمينه سوء استفاده از آودآان و بي توجهي نسبت به ا نان آميسيون علوم اجتماعي و رفتاري وا موزش شوراي پژوهش ملي درك سوء استفاده از آودآان و بي توجهي نسبت به ا نان (واشنگتن دي سي «نشنال ا آادمي پرس» Press) (National Academy 1999). «اس فروم» «تخمين هزينه هاي آلي ناشي از سوء استفاده از آودآان و بي توجهي به ا نها در ايلات متحده ا مريكا --- مدارك و مستندات ا ماري.» پيشگيري از سوء استفاده از آودآان در ا مريكا (شيكاگو PCAA 2001)

16 24 حقوق بشر مورد تاکيد قرار گرفته است. با توجه به اينكه خانواده از خصوصي ترين حريم هاي خصوصي است ريشه آن نمودن و پرداختن به مساله خشونت عليه آودآان در خانواده شايد چالش برانگيز ترين و دشوار ترين مقوله باشد. با اين حال حق زندگي بقاء آرامت و شان انساني و همچنين تماميت و امنيت جسمي براي آودآان در ا ستانه در خانه متوقف نمي شود و علاوه بر اين تعهدات و وظايف دولت و حكومت نيز براي تضمين و حصول اطمينان از تحقق اين حقوق در داخل خانه و خانواده نيز به قوت خويش باقي است. 39. در دهه هاي اخير شيوع و فراگيري خشونت عليه آودآان توسط والدين و ساير اعضاي نزديك خانواده خشونت جسمي جنسي و روانشناختي همچنين بي توجهي تعمدي تاي يد شده و به طور مستند ثبت شده است. آودآان از دوران نوزادي تا سن 18 سالگي در برابر انواع خشونت در خانه هاي خود ا سيب پذير هستند. عاملان خشونت بر اساس سن و سال و ميزان بلوغ قرباني خشونت متفاوت هستند و ممكن است والدين پدرخوانده يا مادرخوانده والدين جايگزين خواهران و برادران يا ساير اعضاي خانواده و يا مراقبين آودك باشند. 40. بسياري از موارد خشونت جسمي عليه آودآان در خانواده مرگبار و آشنده نيست و در اغلب موارد ا ثار و صدمات ماندگار و قابل رويتي نيز به جا نمي گذارد. با اين حال برخي از موارد خشونت عليه آودآان خردسال در خانواده باعث صدمات داي مي و ماندگار و يا حتي مرگ مي شود و اگر چه ممكن است عاملان اين خشونت با هدف وارد نمودن اينگونه صدمات مرتكب خشونت نشوند. تحقيقات به عمل ا مده در آشور هاي مختلف نشان دهنده اين است آه «سندروم آودآان تكان داده شده» - سوء رفتار با آودآان خردسال از طريق تكان هاي شديد به طور 25 عمده به صدمات سر و صدمات شديد به مغز منجر مي شود. 41. خشونت عليه آودآان در خانواده ممكن است در چارچوب تربيت آردن آودك اتفاق بيافتد و اشكال مختلفي نظير تنبيهات خشن يا 26 تحقيرا ميز جسمي به خود بگيرد. رفتار يا تنبيه خشن در خانواده هم در آشورهاي صنعتي و هم در آشورهاي در حال توسعه به عنوان مثال به مقاله 8 براي حمايت از حقوق بشر و ا زادي هاي اوليه و مقاله 17 از ميثاق حقوق مدني و سياسي مراجعه آنيد. «او فلادمارك»» تصوير برداري از آودآاني آه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و آتك زده شده اند» «ريويستا نوروراديولوژيا» Neuroradiologia) (Rivista di جلد (2004) 17 صفحات 434 تا.436 «جي اي دورانت» :تنبيه بدني: شيوع عوامل پيش بيني آننده و تاثيرات در رفتار و رشد آودك» در «اس ان هارت» (تدوين و ويرايش) ريشه آني تنبيه بدني (پاريس يونسكو (UNESCO) 2005) صفحات 52 و

17 اتفاق مي افتد. آودآان همانطور آه در مطالعات مختلف ذآر شده است خودشان در مشاوره هاي منطقه ای ذآر آردند بر ا سيب و صدمات جسمي و رواني آه در اثر اين گونه رفتار ها متحمل مي شوند تاآيد نمودند و راه حل ها و روش هاي تربيتي مثبت و 27 جايگزيني را براي تنبيه پيشنهاد آردند. 42. خشونت جسمي اغلب با خشونت رواني همراه است. توهين نام هاي تحقير ا ميز تنها گذاشتن از خود راندن تهديد بي توجهي و بي تفاوتي عاطفي و تحقير آردن همگي از انواع رفتارهاي خشونت ا ميزي هستند آه مي توانند ا سيب هاي غير قابل جبراني به رشد و سلامت رواني آودك وارد آنند به ويژه هنگامي آه از سوي يك بزرگسال محترم براي آودك مانند يكي از والدين سر مي زند. بسيار مهم است آه والدين تشويق شوند آه از روش هاي خاص عاري از خشونت آودآان خود را تربيت و تمشيت آنند. 43. بي توجهي و از جمله موفق نبودن در پرداختن و رسيدگي به نياز هاي جسمي و عاطفي آودك حمايت و محافظت ازا نها در برابر خطرات و يا تهيه دارو و ساير خدمات در زمان نياز آودك به مرگ آودآان خردسال منجر مي شود. در برخي مناطق عدم تعادل و نابرابري نسبت جنسيتي آودآان دختر و پسري آه مورد خشونت قرار مي گيرند بيانگر اين مطلب است آه دختران به طور ويژه در معرض خطر بي توجهي و همچنين خشونت قرار دارند. همچنين معلوليت آودك احتمال بي توجهي نسبت به وي را افزايش مي دهد. اين احتمال وجود دارد آه آودآان دچار ناتوانی رها شوند عملي آه در برخي موارد ممكن است قابل قبول تلقي شود 28 و حتي مورد تشويق قرار گيرد. 44. موارد خشونت جنسي در خانه ها به طور روز افزون در حال تاييد است. مرور آلي مطالعات انجام شده در 21 آشور (بيشتر آشور هاي توسعه يافته) نشان مي دهد آه 7 تا 36 درصد زنان و 3 تا 29 درصد مردان اين طور گزارش نمودند آه در زمان آودآي قرباني خشونت جنسي واقع شده اند و بر اساس اآثر مطالعات دختران بين 1/5 تا 3 برابر بيشتر از مردان و پسران مورد خشونت پايگاه انيترنتي مروبط به مطالعه دبير آل سامزان ملل متحد در زمينه خشونت عليه آودآان ( اتحاديه بين المللي «سيو د چيلدرن» Children) (Save the پايان دادن به تنبيه هاي فيزيكي / جسمي و تحقيرا ميز تحقق بخشيدن به اين امر قسمت 1. اطلاعات اراي ه شده به برنامه مطالعه خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد (استكهلم «سيو د چيلدرن سوي د» Sweden) (Save the Children.(2005 مطالعه دبير آل ساازماان ملل متحد در زمينه خشونت عليه آودآان بازبيني منطقه اي: خشونت عليه آودآان در ا فريقاي غربي و مرآزي 2005 سفحه

18 و سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند. بيشتر اين موارد سوء 29 استفاده در آانون خانواده اتفاق افتاده است. بر همين منوال يك مطالعه بين آشوري آه توسط سازمان جهاني بهداشت (WHO) در آشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است حاآي از اين است آه بين 1 تا 21 درصد زنان اذعان داشته اند آه قبل از رسيدن به سن 15 سالگي توسط يكي از اعضاي مذآر خانواده به غير از پدر و يا ناپدري مورد سوء 30 استفاده جنسي قرار گرفته اند. 45. فقدان حداقل سن قانوني براي قبول ا گاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسي و همچنين قبول ازدواج در برخي آشور ها مي تواند زمينه ساز قرار گرفتن آودآان در معرض خطر خشونت از سوي شريك زندگي باشد. تخمين زده مي شود آه 82 ميليون دختر قبل از 31 رسيدن به سن 18 سال ازدواج مي آنند. تعداد زيادي از اين دختران در سنين بسيار پايين تر ازدواج مي آنند آه اغلب با اعمال فشار و زورگويي به اين آار تن مي دهند و تا حد زيادي در معرض خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسي قرار مي گيرند. 46. رسوم سنتي مضر بطور يکسان بر آليه آودآان تاثير نمي گذارد و به طور کلی در سنين پايين از طريق والدين و يا افراد شاخص جامعه محلي به ا نان تحميل مي شود. به گفته گزارشگر ويژه در زمينه رفتارهاي سنتي آه بر سلامتي زنان و آودآان دختر تاثير مي گذارد ختنه دختران آه بر اساس اعلام سازمان جهاني بهداشت به طور روز افزون بر روي دختران آم سن تر انجام مي شود در ا فريقا بسيار شايع است و همچنين در مناطقي از ا سيا و نيز در ميان جوامع مهاجر در اروپا استراليا آانادا و ايالات 32 متحده ا مريكا انجام مي شود. در مورد ساير اعمال سنتي آه بر سلامتي آودآان تاثير مي گذارند مي توان به بستن زخمي آردن بدن «دي فينكلور» «اپيدميولوژي بيم المللي سوء استفاده جنسي از آودآان» سوء استفاده از و بي توجهي نسبت به آودآان جلد 18 شماره (2005) 5 صفحات 409 تا.417 مطالعه در زمينه خشونت خانگي و سلامتي زنان در چند آشور ذآر شده در پانوشت 7. «جي بروس» «دختران نوجوان متاهل حقوق بشر نياز هاي مربوط به سلامت و رشد اآثريت به حاشيه رانده شده و مورد بي نوجهي واقع شده» مقاله اراي ه شده توسط شوراي جمعيت در مراسم برگزار شده براي حمايت: ازدواج زود هنگام در چارچوب حقوق بشر جلسه ويژه سازمان ملل متحد در زمينه آودآان 8 تا 10 ماه مي سال آميسيون در زمينه پيشبرد و حمايت از حقوق بشر زير مجموعه اصلي آميسيون سابق حقوق بشر مساي ل موضوعي متعددي را آه به مساله خشونت عليه آودآان در سال هاي اخير مربوط مي شود مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. گزارشگر ويژه در زمينه رفتاري هاي سنتي آه بر سلامتي زنان و آودآان دختر تاثير مي گذارد «حميلا امبارك ورزازي» به طور ويژه بر موضوع ختنه دختران (FGM) تمرآز آرده است. به طور مثال به گزارش نهم و نهايي او در زمينه وضعيت ريشه آني اعمال سنتي آه بر سلامتي زنان و آودآان دختر تاثير مي گذارد رجوع آنيد..(E/Cn.4/Sub.2/2005/36)

19 آودك به طوري آه اثر زخم باقي بماند سوزاندن داغ زدن مراسم پذيرش همراه با خشونت چاق نمودن آودك ازدواج اجباري جراي م ناموسی و خشونت مربوط به جهيزيه جن گيري و «جادوگري» اشاره نمود. 47. تخمين زده مي شود آه سالانه به طور متوسط بين 133 تا ميليون آودك در جهان شاهد خشونت خانگي هستند. قرار گرفتن آودآان در معرض خشونت به طور مداوم در خانه هايشان به طور معمول در اثر دعواها و مشاجرات والدين و يا مادر با شريك زندگيش مي تواند به شدت بر سلامت کودک رشد شخصي و تعامل 34 اجتماعي او در دوران آودآي و بزرگسالي تاثير بگذارد. اعمال خشونت نسبت به شريك زندگي همچنين خطر اعمال خشونت عليه آودآان در خانواده را افزايش مي دهد و مطالعات انجام شده در چين آلمبيا مصر مكزيك فيليپين ا فريقاي جنوبي نشان دهنده رابطه قوی ميان خشونت عليه زنان و خشونت عليه 35 آودآان است. مطالعه اي آه در هند انجام شده است نشان مي دهد خشونت خانگي در خانه ميزان خشونت عليه آودآان را به 36 ميزان دو برابر افزايش مي دهد. «با اين دو دست مادرم مرا درا غوش مي آشد از من مراقبت مي آند اين را دوست دارم... با همين دو دست مادرم مرا آتك مي زند از اين بيزارم.» 37 دختر نوجوان شرق ا سيا ب. خشونت در مدارس و محيط هاي ا موزشي تخمين بر اساس اطلاعات اراي ه شده توسط بخش جمعيت سازمان ملل متحد در زمينه جمعيت زير 18 سال در سال 2000 و مطالعات مربوط به خشونت خانگي از سال 1987 تا سال «پشت درهاي بسته: تاثير خشونت خانگي برآودآان (لندن يونيسف و «بادي شاپ انترنشنال» 2006). «ال اي مك آلوسكي» «اي جي فيگوي ردو» و «ام پي آاس» «تاثير خشونت خانوادگي مداوم بر سلامت رواني آودآان» رشد آودك جلد (1995) 66 صفحات 239 تا 1261 ذآر شده در در پانوشت مربوط به «آروگ» در پانوشت 1 صفحه 103 و «اس ا ر دوب» و سايرين «قرار گرفتن در معرض سوء استفاده بي توجهي و عملكرد نامطلوب ساختار خانوادگي در ميان بزرگسالاني آه در دوران آودآي شاهد خشونت شريك زندگي والدين خود بوده اند: تاثيرات بر خدمات بهداشتي و اجتماعي» خشونت و قربانيان ا ن جلد 17 شماره (2002) 1 صفحات 3 تا 17. «آروگ» ذآر شده به پانوشت 1 صفحه 68. «دبليو ام هانتر» و سايرين «عوامل خطرزا در رفتار هاي افراطي مربوط به ادب آردن آودآان در مناطق روستايي هند» ژورنال روانشناس آودك جلد (2000) 25 صفحات 435 تا 447. اتحاديه بين المللي «سيو د چيلدرن» اتحاديه بين المللي «سيو د چيلدرن» Children) (Save the پايان دادن به تنبيه هاي فيزيكي / جسمي و تحقيرا ميز تحقق بخشيدن به اين امر قسمت 1. اطلاعات اراي ه شده به برنامه مطالعه خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد (استكهلم «سيو د چيلدرن سوي د» Sweden) (Save the Children (2005)

20 48. در بسياري از آشور ها آودآان در محيط هاي ا موزشي بيش از هر جاي ديگري در بيرون از خانه تحت مراقبت بزرگسالان هستند. مدارس نقش بسيار مهمي در حمايت از آودآان در برابر خشونت دارند. بزرگسالاني آه در محيط هاي ا موزشي آار مي آنند و يا در اين مكان ها مديريت و نظارت مي آنند وظيفه دارند محيطي امن ايجاد آنند آه در ا ن از عزت نفس و رشد آودآان حمايت شود. 49. بسياري از آودآان در محيط ا موزشي در معرض خشونت قرار مي گيرند و يا خشونت را ياد مي گيرند. برداشت عمومي از خشونت در مدارس با تمرآز رسانه ها بر روي موارد خاص و نادر مانند تيراندازي و ا دم ربايي شكل گرفته است. با اين حال احتمال مرگ و صدمات و جراحات شديد و جدي ناشي از خشونت در مدارس آمتر از خانه و يا محيط هاي ديگر اجتماعي است. 50. خشونت اعما ل شده توسط معلمان و ساير آارآنان مدارس آه معمولا با يا بدون تاي يد صريح و يا ضمنی مقامات ا موزشي و ساير مقاماتي آه بر محيط هاي ا موزشي و مدارس نظارت دارند انجام مي شود شامل تنبيه بدني روش هاي تنبيه رواني خشن و يا تحقيرا ميز خشونت جنسيتي و مبتني بر جنسيت و زورگويي مي شود. تنبيه بدني از قبيل آتك زدن و زدن چوب به بدن از جمله روش هاي استاندارد تنبيه در تعداد زيادي از آشورها است. طبق پيمان نامه حقوق آودك آشورها و دولت هاي عضو موظف هستند آه آليه اقدامات مقتضي را اتخاذ نمايند تا از اينكه تربيت آودآان در مدارس مطابق با معيار هاي پيمان نامه انجام شود اطمينان حاصل نمايند. بنا بر گزارش "جنبش جهاني براي پايان دادن به تنبيه بدني آودآان" تنبيه بدني آودآان در مدارس در 102 آشور ممنوع اعلام شده است ولي اجرای اين 38 قانون ناهمگون است. 51. خشونت در مدارس به شكل دعوا و زورگويي ميان دانش 39 ا موزان نيز اتفاق مي افتد. در برخي جوامع رفتار پرخاشگرانه از جمله دعوا آردن به طور عمده يك مشكل ناچيز و بي اهميت انضباطي تلقي مي شود. زورگويي اغلب به تبعيض نسبت دانش ا موزان از خانواده هاي مستمند و محروم و يا گروه هاي قومي به حاشيه رانده شده و يا به خصوصيات و ويژگي هاي خلاصه وضعيت حقوقي / قانوني جهاني در زمينه تنبيه بدني آودآان ذآر شده در پانوشت 6. «دي اولوي وس» زورگويي در مدارس: مطالبي آه مي دانيم و آارهايي آه مي توان انجام داد (انتشارات ا آسفورد انتشارات بلك ول 1993)

21 فردي دانش ا موزان (مانند ظاهر و يا ناتواني جسمي يا ذهني) ارتباط داده ميشود. زورگويي بيشتر به صورت لفظي صورت مي گيرد ولي در مواردي خشونت جسمي نيز اتفاق مي افتد. همچنين مدارس تحت تاثير اتفاقات جامعه اطراف نيز قرار مي گيرند به عنوان مثال افزايش موارد فرهنگ گروه هاي تبهكاري و فعاليت هاي غير قانوني اين گروهها به ويژه در ارتباط با 40 مواد مخدر. 52. خشونت جنسي و مبتني بر جنسيت نيز در محيط هاي ا موزشي روي مي دهد. بسياري از اين موارد خشونت آه معلمان يا دانش ا موزان مذآر عامل ا ن هستند متوجه دختران است. همچنين در بسياري از آشورها و مناطق خشونت روز افزون به سوي هم جنس بازان و افراد دوجنسيتي و افرادي آه تمايل به مقاربت با هم جنس و نيز غير هم جنس دارند معطوف شده است. عدم موفقيت دولت ها در اجرای قوانين و مواد قانوني ا ن آه بخصوص دانش ا موزان را در برابر تبعيض حمايت مي آند نيز به تسهيل در روي دادن خشونت جنسي و مبتني بر جنسيت منجر مي شود. خشونت در پ. مراآز مراقبت و سيستم هاي قضاي ي 53. ميليون ها آودك به ويژه آودآان پسر قسمت قابل توجهي از عمر خود را تحت آنترل و نظارت مقامات مراقبت اجتماعي و يا سيستم قضاي ي به سر مي برند و در مراآزي مانند پرورشگاه ها خانه هاي آودآان خانه هاي مراقبت بازداشتگاه هاي پليس زندان ها بازداشتگاه های خاص نوجوانان و جوانان و 41 مدارس و مراآز اصلاح و تربيت مي گذرانند. اين آودآان در معرض اعمال خشونت از سوي آارآنان و مقاماتي آه مسي ول سلامت ا نان هستند قرار دارند. در اآثر آشور ها تنبيه بدني در چنين مراآزي به صورت صريح ممنوع نيست. 54. شرايط نامناسب و تعداد زياد افراد در اين مراآز بدنامي و انگ هايي آه جامعه به اين افراد مي زند تبعيض و همچنين آارآنان با سطح ا گاهي و ا موزش پايين احتمال بروز خشونت را افزايش مي دهد. شكايت از سوي افرادي آه در اين مراآز به سر مي برند معمولا به جايي نمي رسد و مکانيسم های برنامه مطالعه خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد گزارش نتايج مشاوره های منطقه اي: منطقه آاراي يب «پورت ا و اسپين» ماه مارس سال لطفا توجه آنيد آه به وضعيت ساير آودآاني آه تحت حمايت و نگهداري دولت ها هستند مانند پناهندگان و آودآان مهاجر و همچنين وضعيت آودآاني آه در زمان صلح در ارتش ها هستند با جزي يات در مطالعه فراگير و عميق در زمينه خشونت پرداخته شده است

22 پايش و بازرسي موثر و همچنين مديريت و نظارت آافي دولتي معمولا در اين مراآز اعمال نمي شود. آليه عاملان خشونت عليه آودآان مسي ول شناخته نمي شوند و به مجازات نمي رسند و اين امر فرهنگ فرار از مجازات و تحمل خشونت عليه آودآان را ايجاد مي آند. به سر بردن در چنين مراآزي بيش از تجربه خشونت بر آودآان تاثير مي گذارد. از ا ثار بلند مدت قرار گرفتن در چنين محيط هايي مي توان به تاخير هاي شديد در مراحل رشد ناتواني و معلوليت صدمات غيرقابل جبران روانی و افزايش نرخ خودآشي و تكرار جرم اشاره نمود. 55. تعداد 8 ميليون آودك در جهان در مراآز نگهداري از 42 آودآان به سر مي برند. نسبتا تعداد آمي از اين آودآان به علت از دست دادن والدين خود در اين مراآز به سر مي برند بلكه اغلب به علت ناتواني و معلوليت فروپاشي خانواده خشونت در خانه و يا شرايط اجتماعي و يا اقتصادي از جمله فقر در اين مراآز به سر ميبرند. 56. از موارد خشونت اعمال شده از سوي آارآنان اين گونه مراآز به منظور «تاديب» آودآان مي توان به آتك زدن با دست چوب و يا شلنگ هاي پلاستيكي و آوبيدن سر آودآان به ديوار انداختن آودآان در آيسه هاي پارچه اي بستن ا نها به وساي ل موجود مانند صندلي زنداني آردن ا نها در اتاق هاي سرد براي چندين روز و همچنين رها آردن آودك تا در مدفوع خود 43 بخوابد اشاره نمود. 57. در مراآز نگهداري اين احتمال وجود دارد آه آودآاني آه دچار ناتواني هستند تحت عنوان درمان در معرض خشونت قرار گيرند. در برخي موارد آودآان 9 ساله بدون استفاده از ا رامش بخشي عضلات و بي هوشي تحت درمان با شوك الكتريكي( ECT ) قرار 44 گرفته اند. همچنين اين احتمال وجود دارد آه تحت عنوان درمان انزجار از شوك الكتريكي به منظور آنترل رفتار آودآان استفاده شود. ممكن است از دارو هاي خاص براي آنترل آودآان و افزايش حالت اطاعت در ا نها استفاده شود آه اين خود مي «دي تولفري» سقف ها و ريشه ها: مراقبت از آودآان جدا شده در دنياي در حال توسعه. (لندن «سيو د چيلدرن» انگلستان 1995) ذآر شده در اتحاديه بين المللي «سيو د چيلدرن» ا خرين راه حل: افزايش نگراني در مورد آودآان در مراآز نگهداري (لندن «سيو د چيلدرن» انگلستان 2003) سفحه 15. بازبيني منطقه اي برنامه مطالعه خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد: منطقه خاورميانه و شمال ا فريقا (2005) صفحه 19: حقوق بين المللي ناتواني ذهني رنج هاي پنهان: جداسازي و سوء رفتار با آودآان دچار معلوليت و ناتواني در روماني. (واشنگتن دي سي حقوق بين المللي ناتواني ذهني 2006). حقوق بين المللي ناتواني ذهني در پشت درهاي بسته: نقض حقوق بشر در مراآز درماني روانپزشكي پرورشگاه ها و مراآز بازپروري در ترآيه (واشنگتن دي سي حقوق بين المللي ناتواني ذهني 2005)

23 تواند توانايي ا نها براي 45 آاهش دهد. دفاع از خود در برابر خشونت را 58. بي توجهي نيز يكي ديگر از ويژگي هاي يسياری از مراآز نگهداري آودآان است آه در ا نها شرايط به حدي نامناسب است آه سلامتي و جان آودآان در معرض خطر قرار مي گيرد. در بسياري از مراآز مخصوص نگهداري آودآان دچار ناتواني برنامه هاي مربوط به ا موزش تفريح بازپروري و ساير برنامه ها وجود ندارد. آودآان دچار ناتواني اغلب براي مدت هاي طولاني در تختخواب ها و يا گهواره هاي خود رها مي شوند و هيچ گونه تماس و رابطه انساني آه محرك احساسات و عواطف ا نها باشد با ا نها برقرار نمي شود. اين امر مي تواند به ا سيب هاي شديد جسمي ذهني و رواني منجر شود. 59. آودآاني آه در مراآز نگهداري به سر مي برند اغلب در برابر اعمال خشونت توسط ساير آودآان ا سيب پذير هستند به ويژه هنگامی که شرايط آارآنان و نظارت بر ا نها در حد مناسب و مطلوبي نيست و آودآان بزرگتر و خشن تر از آودآان آم سن و سال تر و ا سيب پذير تر جدا نشده باشند. در برخي موارد مكن است خود آارآنان آودآان را تنبيه کنند و يا خشونت و سوء رفتار بين همسالان را تشويق نمايند. 60. با اينكه اين امر صراحتا در ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين پيمان نامه حقوق آودك ممنوع اعلام شده است هنوز در برخي آشور ها افراد معارض قانون زير 18 سال به مجازات اعدام محكوم مي شوند. در حال حاضر حداقل در 31 آشور براي اعمال معارض قانون آودآان اجراي تنبيه بدني مجاز شمرده مي شود و 46 در صدور حكم لحاظ مي شود آه در برخي از آشور ها مواردي نظير زدن با چوب شلاق زدن سنگسار نمودن و قطع اعضاي بدن را شامل مي شود. 61. با وجود تعهد دولت ها و آشور هاي عضو مبني بر اينكه مطابق ماده 37 پيمان نامه حقوق آودك دوران بازداشت آودآان بايد تا حد امكان آوتاه باشد و از بازداشت و حبس به عنوان ا خرين راه حل استفاده شود تخمين زده مي شود آه در سال يك ميليون آودك از ا زادي محروم شدند. بسياري از اين برنامه مطالعه خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد. گزارش خلاصه جلسات موضوعي در زمينه خشونت عليه آودآان به تاريخ 28 جولاي سال 2005 (نيويورك يونيسف 2005) سفحه 18. خلاصه جهاني وضعيت حقوقي / قانوني تنبيه بدني آودآان ذآر شده در پانوشت 6. «جي آاپلاي ر» و «اي گرانحيان» Liege) Enfants prives de liberte: droits et realites نگارش Jeunesse

24 آودآان به ارتكاب بزه هاي بسيار آوچك و ناچيز و براي بار اول متهم شده اند. بسياري از اين آودآان به دليل تكدي گري ولگردي و يا بي خانمان بودن بازداشت و حبس شده اند. در برخي آشور ها اغلب آودآاني آه بازداشت شده و در حبس به سر مي برند جرمي مرتكب نشده اند ولي در انتظار محاآمه 48 هستند. 62. آودآاني آه در بازداشت به سر مي برند اغلب تحت عنوان کنترل يا تنبيه در معرض خشونت از سوي آارآنان مراآز هستند و اغلب اين تنبيه براي لغزش هاي بسيار آوچك است. حداقل در 77 آشور تنبيه بدني و ساير انواع تنبيه خشونت ا ميز به عنوان اقدامي قابل قبول در مراآز حبس تاديبي تلقي مي 49 شوند. آودآان ممكن است آتك زده شوند با چوب زده شوند دست و پاي ا نها بسته شود و يا در معرض ساير انواع رفتاري هاي تحقيرا ميز قرار گيرند مثلا ممكن است ا نها را وادار آنند آه لباس هاي خود را از تن خارج آنند و سپس ا نها را در مقابل ديدگان ساير افراد زنداني با چوب بزنند. دختراني آه در مراآز تاديبي با آارآنان و نگهبان هاي مذآر هستند بيشتر در 50 معرض خطر خشونت جسمي و جنسي هستند. 63. مطابق مفاد پيمان نامه حقوق آودك قوانين بسياري از آشور ها ايجاب مي آند آه آودآاني آه قانون را نقض مي آنند در مراآزي جداگانه نگهداري شوند تا از ا زار و سوء استفاده از ا نها توسط بزرگسالان پيشگيري به عمل ا يد. با اين حال بازداشت و حبس آودآان به همراه بزرگسالان در بسياري از آشور ها معمول است. همچنين آودآاني آه در حبس به سر مي برند در معرض خطر ا سيب رسانی به خود و خودآشي هستند به ويژه هنگامي آه براي مدت طولاني و نامعلوم حبس مي شوند يا به تنهايي و جدا از ديگران به سر مي برند و نيز هنگامي آه در مراآز مخصوص بزرگسالان حبس مي شوند. «اولش آه زنداني مي شي هر روز به اندازه يك سال به نظر مي رسه. ولي بعد از 10 روز عادت مي آني و ديگه زياد گريه نمي 51 پسري در زندان خاص جوانان آني.».(2000 et Droit «اف مارتين» و «جي پري-ويليامز» حق از دست ندادن اميد (لندن «سيو د چيلدرن» انگلستان 2005). خلاصه جهاني وضعيت حقوقي / قانوني تنبيه بدني آودآان ذآر شده در پانوشت 6. گزارش مخبر ويژه خشونت عليه زنان در ماموريت به ايالات متحده ا مريكا در زمينه موضوع خشونت عليه زنان در زندان های ايالتي و فدرال (E/CN.4/1999/68/Add.2) پاراگراف 55 و 58. «ام گروندال» يك روز در زندان مثل يك سال به نظر مي رسد: آودآان فلسطيني تعريف مي آنند («سيو د چيلدرن» استكهلم 2003)

25 خشونت در محيط آار ت. 64. اطلاعات بسيار محدودي در مورد خشونت عليه آودآان آار وجود دارد به ويژه ا نهايي آه در بخش هاي غير رسمی آار مي 52 آنند. مطابق با استاندارد هاي بين المللي از جمله پيمان نامه شماره (1973) 138 سازمان بين المللي آار در زمينه حداقل سن اشتغال آودآاني آه زير حداقل سن اشتغال هستند نبايد به آار گمارده شوند. در آليه مناطق جهان خشونت اعم از جسمي جنسي و روانی به صورت قانوني و غيرقانوني متوجه ميليون ها آودآي است آه آار مي آنند. اين خشونت ممکن است برای الزام کودک به کار به منظور تنبيه يا کنترل او در محل کار اعمال شود. برخي از انواع آار غيرقانوني تحت عنوان «بدترين اشکال آار آودك» شناسايي شده اند و بنا بر اين به آار گماردن آودك در اين گونه آار ها اعمال خشونت عليه آودك تلقي مي شود. 65. اطلاعات موجود در زمينه اعمال خشونت عليه آودآان در محيط آار نشان دهنده اين است آه در بيشتر موارد خشونت از سوي «آارفرما» بر آودآان اعمال مي گردد و ساير عاملان خشونت عليه آودآان آار شامل همكاران مشتريان سرآارگران و افراد ناظر بر آار پليس گروه هاي بزهكار و در مورد استثمار جنسي پااندازها می شود. 66. بزرگترين زمينه اشتغال براي دختران زير 16 سال آار در 53 خانه ها است آه در اغلب موارد به شكل اشتغال غير قانونی و استثمار و در برخي موارد به بندگی يا بردگی تبديل مي 54 شود. در تعدادي از آشور ها بر اساس آنوانسيون شماره 182 (1999) سازمان بين المللي آار در زمينه ممنوعيت و اقدام فوري براي پايان بخشيدن به بدترين اشكال آار آودك اين نوع آار 55 آودآان در زمره «بدترين نوع آار» تلقي مي شود. آودآان بازبيني منطقه اي برنامه مطالعه خشونت عليه آودآان دبير آل سازمان ملل متحد: منطقه شرق ا سيا و اقيانوسيه (2005): همين ماخذ خاورميانه و شمال ا فريقا ( 2005 ) همين ماخذ ا مريكاي لاتين (2005). آار آودآان: هدف قرار دادن. حمله به مساله غيرقابل تحمل. گزارش اراي ه شده به هشتاد وششمين جلسه آنفرانس بين المللي آار (ژنو دفتر آار بين المللي 1998). سوء استفاده و سوء رفتار عليه آودآاني آه در السالوادور در خانه ها آار مي آنند گزارش حافظ حقوق بشر جلد 16 شماره (B)1 (2004) هميشه در دسترس: سوء استفاده و سوء رفتار عليه آودآاني آه در اندونزي در خانه ها آار مي آنند گزارش حافظ حقوق بشر جلد 17 شماره (C)7 ( 2005 ) حافظ حقوق بشر در داخل خانه خارج از قانون: سوء استفاده و سوء رفتار عليه آودآاني آه در مراآش در خانه ها آار مي آنند گزارش حافظ حقوق بشر جلد 17 شماره (E)12 ( 2005 ) و «تي بلانشت» معصوميت از دست رفته آودآي به سرقت رفته (داآا «يونيورسيتي پرس ليميتد».(1998 دست هاي آمك رسان يا زندگي هاي در بند شده درك آار آودآان در خانه و پاسخ سريع به اين موضوع (ژنو

26 آارموارد سوء رفتاري از قبيل تنبيه جسمي رفتار تحقيرا ميز و مزاحمت جنسي گزارش مي آنند و آودآاني آه در خانه ها آار 56 مي آنند اظهار مي آنند آه به طور مداوم تحقير مي شوند. اغلب موارد خشونت جسمي و رواني عليه آودآاني آه در خانه ها آار مي آنند از سوي زنان اعمال مي شود (اغلب آارفرما) ولي دختران معمولا در معرض خشونت جنسي از سوي اعضاي مذآر 57 خانواده آارفرماي خود قرار مي گيرند. 67. استثمار آودآان زير 18 سال در فحشا و هرزه نگاري و 58 فعاليت هاي مشابه از مصاديق خشونت هستند. تخمين زده مي شود آه 1 ميليون آودك سالانه وارد اين گونه فعاليت ها مي 59 شوند. بسياري از اين آودآان ربوده مي شوند به انجام اين فعاليت ها مجبور مي شوند فروخته مي شوند و يا براي انجام اين فعاليت ها فريب داده مي شوند و يا قرباني قاچاق آودك مي شوند. علاوه بر خشونت جنسي آه در فحشاي آودآان مستتر است دختران و پسراني آه در فحشا و زمينه هاي مربوطه گرفتار مي شوند به طور مداوم در معرض خشونت جسمي و روانی و نيز بي توجهي قرار مي گيرند. در اغلب موارد اين آودآان 60 امكان درخواست آمك ندارند و اگر به مرجعي مراجعه آنند ممكن است مانند افراد مجرم و قانون شكن با ا نها برخورد شود از ا زادي محروم شوند و خسارت بسيار اندآي به ا نها پرداخت شود. 68. آار اجباري آودآان هنوز در بسياري از نقاط جهان رايج است. آودآاني آه چنين آارهاي اجباري را انجام مي دهند به ندرت قادر هستند آه از خود دربرابر اعمال خشونت آارفرمايان و يا ساير آارگران محافظت آنند و مطالعات و شهادت های آودآان نشان مي دهند آه آليه انواع خشونت در چنين محيط هايي به وفور اعمال مي شود و شايع است. همچنين خشونت گريبانگير دهها هزار آودآي است آه در اشكال سنتي سازمان بين المللي آار / برنامه بين المللي براي پايان بخشيدن به آار آودك 2004). آودآاني آه در خانه ها آار مي آنند: راهنماي روش مناسب براي مداخلات در برنامه ها (لندن سازمان بين المللي مبارزه با برده داري 2005) سفحات 5 و 6. «جي بلگبرو» «خشونت عليه آودآاني آه در خانه ها آار مي آنند» مقاله اراي ه شده توسط سازمان بين المللي مبارزه با برده داري در آارگاه «سيو د چيلدرن» تايلند سپتامبر 2003). براي مطالعه آامل تر در مورد مفهوم استثسمار جنسي تجاري آودآان به اعلاميه آنگره جهاني مبارزه با استثمار جنسي تجاري آودآان استكهلم ژوي ن سال 1996 مراجعه آنيد. ا درس پايگاه انترنتي:. آسب سود و سوء استفاده: گزارش در زمينه استثمار جنسي تجاري آودآان (نيويورك يونيسف 2001) سفحه 20. اتحاديه بين المللي «سيو د چيلدرن» 10 نكته مهم براي فراگيري: به موارد سوء استفاده جنسي از دختران و پسران گوش فرا دهيد و عليه ا ن صحبت آنيد. اراي ه گزارش به مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه آودآان (اسلو «سيو د چيلدرن» نروژ 2005) سفحه

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere