Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 -år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET, Tøjhusgade 3 (Nabo til Det kgl. biblioteks have). Musæet og bygninger beses under ledelse af oberstløjtnant, museumsdirektør Jørgen Paulsen. Efter forevisningen spisning og samvær i museets festsal. Der serveres smørrebrød, øl, snaps, kaffe og cognac. Prisen ;br deltager 15 kr. Deltagelse bedes anmeldt snarest og senest torsdag den 24. maj til: LandsretsSagfører Nørring, MINERVA 1412 (kl ).

2 Et par ord fra Formanden. Som det var bebudet i sidste nummer af "Regensen", der blev udsendt i maj 1961, pønsede bestyrelsen på at få gennemført en kontingentforhøjelse, og på generalforsamlingen d. 27. november 1961 blev kontingentet forhøjet fra de 6 kr., det har været i umindelige tider, til 10 kr om året. Med dette blad følger en giroblanket, der bedes benyttet til indbetaling af kontingent for perioden 1/9-61 til 31/8-62. Sidste år tillod vi os at sende "Regensen" til en del-gamle regensianere, som ikke stod som medlemmer af regensianersamfundet, og vi takker de mange, der fulgte den diskrete opfordring til at indmelde sig. Vi gentager det samme i år i det håb, at den omstændighed, at man har været i stand til at gennemføre generalforsamling og sommerfest til de rette tider og ydermere har kunnet udsende medlemsbladet uden forsinkelse, vil bevirke, at endnu flere regensianere vil slutte op omkring Regensianersamfundet. A. H-K Fra formanden for den jyske afdeling af Regensianersamfundet, amtsforvalter C. E. Rosman, har vi modtaget følgende: Da vi i 1945 startede den jyske afdeling af Regensianersamfundet,var der megen optimisme tilstede for denne afdelings virksomhed. De første år var da også præget af stor deltagelse i afdelingens arrangementer. Det viste sig imidlertid i de senere år vanskeligt med kortere mellemrum at samle gamle regensianere fra Jylland - de lange afstande gjorde sit til, at deltagerskaren formindskedes. Afdelingen ligger derfor stille nu - vi opkræver ikke kontingent - men venter på, at der viser sig en lejlighed, der gør det naturligt at kalde jyske regensianere sammen. Under disse omstændigheder finder jeg det naturligt, at de jydske medlemmer overfører kontingentet til Regensianersamfundet i København, således at vi herved hjælper til med at skabe den økonomiske basis for et periodevis udkommende blad, der kan holde os å jour med livet på Regensen og med den virksomhed, som Regensianersamfundet i København udøver. Jeg opfordrer derfor alle medlemmer af den jyske afdeling til at stille sig velvillige over for en kontingentopkrævning fra Regensianersamfundet. Århus, i april 1962 C. E. Rosman RE GENSIANERSAMFUNDE TS BESTYRELSE. Vicefængselsdirektør A. Hye-Knadsen, formand. Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, kasserer. Stockflethsvej 21, Kbh. F, telefon GOthäb Landsretssagfører Niels Nørring, H. C.Andersens bouleoard 42, Kbh. V, telefon MIneroa Po litifuldrnægtig Poul Aunsho lm, sekretær. Museamsdirektør Jørgen Paulsen. Administrationschef K. Skovgaard Christensen. Læge Knut Walleoik, telefon

3 RE FERAT AF GE NE RALFORSAMLINGEN _ Regensianersamfundets generalforsamling afholdtes den 27.november 1961 på Regensen med kontorchef K. G. Rønn som dirigent. Formanden vicedirektør A. Hye-Knudsen aflagde beretning og udtalte herunder mindeord om den mangeårige formand højesteretssagfører Oluf Petersen, og samfundets revisor, aktuar Morten Løkkegaard, der var afgået ved døden i årets løb. Regnskaberne, der på kassererens vegne fremlagdes af landsretssagfører- Nørring, og hvorover revisor, amtsligningsinspektør Vigild, afgav indgående betænkning, godkendtes. Kontorchef Bjørklund Bertelsen nyvalgtes som revisor. De øvrige valg var genvalg. Der vedtoges følgende ændring til vedtægternes paragraf 3: Kontingentet er 10 kr. om året. Nuværende regensianere Og udflyttede regensianere i det første år efter udflytningen er kontingentfri. Derefter spiste man gule 'ærter på Salen. Regensianersamfundets legat uddeltes, og modtagerne kvitterede -med en række viser fra den lige afholdte Regensrevu. ' REGNSKAB FOR REGENSIANERSAMFUNDET / Kassebeholdning Kontingent for 1960/61, kontingentrestancer og refunderet post Renter Generalforsamlingen den 28/ Sommerudflugten den V. P. Fødselsdag og afsløring af Buste Spilleaftnerne paa Regensen Bladet Regensen Bestyrelsesudgifter Diverse udgifter Kassebeholdning 31/ REGNSKAB FOR REGENSIANERSAMFUNDETS LEGAT / Kassebeholdning pr Bidrag og indgaaede restancer Renter Omkostninger Udbetalte legater _ Overført til kapitalkonto Kassebeholdning pr. 31/ ,06 Legatets kapital er nu ca Kr ,-

4 SOMMERUDFLUGTEN 1961 De af os, der i regenstiden lod os friste til at forsømme den kulturelle baggrund til fordel for mere håndgribelige glæder, har nu en enestående chance for at indhente det forsømte ved de museumsbesøg Regensianersamfundet arrangerer i form af somme'irudflugter.. Udflugten 1961 gik til Kronborg. Der var rundgang på slottet under slotsforvalteren, oberst Gabel Jørgensens veltalende ledelse. Ingen som ikke var til stede vil tro det, men det lykkedes slotsforvalteren at få et halvt hundrede gamle regensianere af alle aldersklasser til at samles om den gruelige gipsholgerdanske i kassematterne og afsynge "I alle de riger og lande med stemmer, der ikke længere er hvad de var, da de pågældende i tolvårsalderen sidste gang indlod sig på noget lignende. I sandhed en gribende oplevelse. Herefter var der øl og smørrebrød i slottets traktørsted. Samfundets formand, slotsforvalteren og regensprovsten talte. Formanden oplyste på generalforsamlingen, at udflugten ikke havde givet underskud af betydning. Det er et forhold, der må rettes til næste år. Selvfølgelig skal de, der ikke deltager i festerne, betale for, at de mere aktive kan blive beværtet efter fortjeneste. Således var det altid skik på Regensen, og så gamle er vi heller ikke blevet. Dette er til gengæld den eneste indvending mod. arrangementet. Vi ses på Tøjhuset. L. RE GENSENS PUNCH Som en rejselysten flåde ser vi glas og boller ankret op, oh kom, hav, som skammer ej derom, men deri, lad os springe, ej deri, - derom. Hvad gør det den gamle lind er afdød? Gårdens røde livskraft er på vej, det som vand er for en mand i havsnød er Regensens punch for dig og mig. Kom, sortladne hav, modtag din våde ven med samme lyst som denne dig. Styr mod morgnens kyst i nattens både ad den ros '-og-magt-opfyldte vej. Hvad var vel et værtshus uden bajre? Hvad er lammesteg foruden steg? Og det tegn hvorunder vi skal sejre er Regensens punch for dig og mig. Høner klukker minde ligt til haners stolte galen over fædres grav, mens med grønsvær tækket vore ahners lyse piger langsomt blir til rav.

5 Hvad var Danmark uden digtekunsten? Hvor var vi, hvis Eva had' sagt nej? Den nektar, som guder drak til bunds, den er Regensens punch for dig og mig. Forårsregnen falder over Sjælland, smelter hen i dis og blir til skyer, blomster springer ud og si 'r: Farvel, vand. Solen luner Danmarks land og byer. Det som regnen er for græs og planter, oceanets saltvand for en haj, ' det som tevand er for jomfrutanter, er Regensens punch for dig og mig. Stjerneskud fra kunstens mælkeveje, gnistrer efter pegasusserne. Muser finder blidt på nye lege, ryster nye rim fra trusserne, Hvad var bøger uden ord og mening? Hvor er liv og glæde uden leg? Ord og liv og leg går i forening med Regensens punch i dig og mig. Finn Holten Hansen FORENINGSLIVET PÅ GÅRÆ I foråret udgik denne skrivelse til hver af gårdens 9 foreninger, som for tiden er følgende: Gamle, Pip, Uglen, Skrap, Tilia, Konventet, Tinglid, Hof og SiouX. -I de' fleste kulturkredse plejer man at Vise sine døde respekt ved at prøve at efterleve de livsidealer, som er skabt gennem generationer. Regensianerne har altid formet disse idealer og traditioner således, at man efterlevede dem af lyst. Derfor er de altid Hgået bort'i med fortrøstningsfuld tro på livets videre beståen. Men her i dødsriget,under den langsomme opløsningsproces, kan en og anden alligevel, over den lyse pilsner, blive lidt bekymret - - udfolder livet sig nu lige så rigt som dengang,vi både kunne le og græde? - Nu skal et af intethedens få lyspunkter,ved siden af den årlige opstandelsesfest på salen, snart til at fremstå: BLADET REGENSEN 1! I den anledning har vi lig og lig imellem drøftet og er blevet enige om at overlade hver forening lidt af den knebne spalteplads for at give jer lejlighed til at gøre de fås tvivl til skamme, - lønligt håber vi andre på i tilgift at faa et pust af varme i vore flakkende sjæle, så Vi med fornyet mod kan begive os til vor evige kamp med Sisyphos sten. Fortæl om en foreningsmæssig begivenhed fra de sidste ca. 3 år, - en inspireret foreningsfest, en guddommelig snøring, en aftenstemning, Provsten og Viceprovsten, - ja,hvad ved jeg som snart har glemt alt, - eller

6 fortæl bare om, hvordan foreningen er, dens mål, hvor mange bajere I drikker,hvor helt eksceptionelt god den er, og hvor håbløst åndssvagt de andre ter sig. - - Gårdens bedste forening!!! Selvfølgelig er I stillet fuldstændig frit, det eneste I skal er, f.g. m. at yde noget, - der skal ikke sidde en stakkels adjunkt i Persephonos lund (alias Tarm) med leveren flået af gribbe og føle sig helt svigtet af netop den kult, der stod ham nærmest. I får 14 dage fra dags dato, det er 7 for meget. Den tidligere klokker vil fungere som Charon. Vi ventede, ja, vi har ventet så længe, at bladets udsendelse er blevet betydelig forsinket. Og har høsten ikke været stor, så lad os varme os ved de få, der ikke svigtede. 130 år - og så så ung! GAMLE For lun, god vind, med ungdommeligt bankende hjerte og aldrig svigtende tro på egen fortræffelighed fylder Gamle i år ikke mindre end 130 år. Gårdens ældste forening - allerede'i sit udspring et "Regensens vækkerselskab" (- rygter stadig med kraft sin gerning på Gåræl) Fødselaren læser stadig og uden nævneværdig besvær - til uvisnelig ære nævnes det her - Regensen teksten ude n brille rl Men tro ikke heraf, at gamlingerne maser sig brutalt frem og hiver til sig i det regensielle liv. På ingen måde! Gamlingene har tværtimod en udpræget (nu og da næsten påfaldende, kunne man sige) forkærlighed for den gode, stille zummende stuevarme, hvilket hænger sammen med, at gamlingene kan så godt lide hinanden, og at de befinder sig ekcellent i hinandens ryge-, the- og bajerselskab. - Det er faktisk som om, gamlingene kun ugerne gør sig gældende i større snirkler (En undtagelse er dog rækken af prægtige Gamletalere...). Men når det sker, sker det til gavns! Fødselaren har i øvrigt grund til at glæde sig over en ikke ringe aktivitet i foreningslivet i dette forår, noget, der skal nævnes vor pontifex til ros. Gamle har således gennemført en vellykket vise grand prix blandt sine medlemmer i forbindelse med V. P.-ballet, hvorved foreningens sangskat blev værdifuldt forøget. Vi har endvidere med udbytte inviteret udengårds folk til theaftener, sidst havde vi en aften med kammermusik i biblioteket. I sit 130. år har Gamle ni medlemmer,tre medicinere,tre jurister, to teologer og en fysiker. Pontifex Maximus er stud.jur. Palle Hårgård. - Arne Jakobsen domprovst, chronicus Det hændte for 25 år siden ********************************* Ved Pips 100 års jubilæum i 1985 får to gamle velmeriterede pipianere lyst til at genopleve deres ungdomsbedrifter i den herlige forening. De finder de gamle foreningsprotokoller.frem og slår op på de steder,hvor deres egne bedrifter er beskrevet, og læser bl. a. følgende:

7 C.D. R. Den 20.maj ante die festuml) bed pipianerne hovedet af al skam og besluttede at forhandle med Gamle om udleveringen af Hassan 2). De begav sig til den ældste gamlings locum. Denne type hånede piperianerne på det groveste ved at fable om frokoster og andet. Hans kvinde generede sig heller ikke for at give sit besyv med. Det blev dog pipianerne for meget. De forbandede manden og gik. De begav sig til Pontifex locum og bankede paa døren. Ingen svarede. De tog i dørgrebet,og døren gik op,de gik ind saa et kort nu paa hinanden løftede forhænget fra vasken. Der stod Hassan. De løftede ham op og gik ud. Hassan havde forladt Gamle. I stor spænding førte pipianerne Hassan til episcopou locum. Pipianerne gjorde paa diskret maade Gamle opmærksom paa deres manglende omhu for Hassan. Gamles reaktion var forstaaelig. Deres forventede frokoster var svundet som en drøm. Saaledes fik det spændte forhold mellem Pip og Gamle en udgang, der tilfredsstillede pipianerne. Da de to gamle pipianere læste dette,frydede de sig meget, og snart fandt de toner fra gamle dage. De klaskede sig på lårene og 10 højt og lykkeligt; og det var med "husker duh og "ja, kan du huske. Hurtigt var de to ældre herrer fordybet i minderne. HJa,var det ikke på 3 x 11, det begyndte,vi drak jo en del den aften, sagde den ene. nja, Ejner var stærkt beruset, men han havde jo også tanket ude i byen, " supplerede den anden. Deres øjne lyste nu, og det var tydeligt, at tankerne kredsede om bajere og smørrebrød, snart kom det da også. HVar det ikke princeps, der bankede en indflytter ud i erhvervslivet efter smørrebrød?. "Og så var det, vi gik op til denne impotente gamling og hans skræppende quind. Rudolf var allerede helt vild og var begyndt at behandle døren, da den heldigvis blev åbnet. Vi væltede ind, og Ejner tumlede om i grammofonanlægget. Princeps var nu klar over, at forhandlingerne ville blive vanskelige. "Ja, og ka' du huske, hvor quinden skabte sig? " "Så forduftede Vi. "Ja, og hvodden var det, vi fandt over til deres pontifex? "Ja, Rudolf var nu prægtig, men det gik ham vist ikke så godt senere i livet. "Ja, fik han nogensinde sin eksamen? " Her brød den anden ældre pipianer af. "Pludselig stod vi inde på Pontifex locum. Rudolf foranstaltede en grundig oprydning og omflytning i Værelset, men det var nu ham den lille, du ved ham, der altid citerede Augustin, ja, hvad var det nu,han hed, men han fandt nu Hassan. "Ja, og hvor var det spændende, da vi smuglede ham over gården, inden vi nåede episcopou locum. " "Ja, det var nu herlige tider. "Ak,ja, vi burde have skønnet bedre på disse gyldne ungdomsdage, " sagde de i munden på hinanden. "Ja,hvor var Gamle sure, de forstod ikke at tage denne lille spøg. " "De blev lidt grove, og var der ikke noget med en vandkamp? " HMen, " indvendte den anden, HRegensen var jo også andet og mere end et muntert lag, spøg og spas, det var jo også, som den gamle digter skrev: Stedet,hvor vi sad to, tre, imens timerne gled, med livet og glæden og sorgen Og således fortsatte de deres dybe og berigende samtale om den Regens,der havde været og kun ville eksistere i deres erindring. secr.pipianorum. 1) Dagen før Pips 75 aars jubilæum. 2) Gamle var brudt ind på et pipielt locum og havde stjaalet et af Pips symboler. 212M Året 1961 var et begivenhedsrigt år for Skrap. På den beskedne spalteplads, der er blevet. os tildelt, skal jeg nu forsøge at give en redegørelse for et par af de bedrifter, som har sat glans over Skraps snart 40-årige

8 navn. (Som enhver Skrapianer ved, er det i år Skraps hidtil største jubilæumsår). Jeg må dog indtrængende bede læseren holde sig for øje, at denne fremstilling på ingen måde er udtømmende. Udadtil opnåede vi under skarp konkurrence med gårdens Øvrige foreninger at få snøret en Skrapianer ind som chefredaktør af nærværende blad, hvilket læseren måske allerede har anet gennem den kendelig kvalitative forvandling, bladet har gennemgået. Det er ingen let opgave Redaktøren hermed har påtaget sig; det forlyder allerede i regensielle krese, at han er blevet beskydt for at tage foreningspolitiske hensyn i redaktionen af bladet, idet Uglen og Cenventet hævder, at redaktøren har afvist samtlige af deres indlæg. Indadtil har foreningen vokset sig stor og stærk. Vi har ført en hidtil ukendt indflytterpolitik. Mens det i visse foreninger i de senere år er blevet kutyme midt i hvert semester at holde udsalg af de indflyttere, som blev optaget umiddelbart efter, at de havde søgt Regensen, har Skrap indført en prøvetid på et år, således at man først kan blive indflytter i foreningen et år efter, at man er flyttet ind på Regensen. Denne procedure har ubetinget gavnet foreningen og sparet os for meget overflødigt besvær. Også på det finansielle område har Skrap gjort sig gældende. Traditionen tro har foreningen i det forløbne år behersket embedet snart som overog snart som underbrugsmand, ja, vi har endog engang siddet på begge embeder på een gang. Til orientering for gamle regensianere bør det oplyses, at ordningen med to brugsmænd i stedet for een blev indført i 1958 for at sikre regensianerne mod korruption i brugskassen. For Skrap har ordningen virket i alle måder tilfredsstillende. Som følge af Skraps ovennævnte kontrol med finanserne har vi anset det for overflødigt selv at tage klokken 1 sidste og indeværende semester, så vi har indskrænket os til at vælge en klokker blandt vore sikre støtter i gårdens øvrige foreninger. Skrapkomplekserne lever jo stadig. Hermed håber jeg at have givet alle gamle Skrapianere blot på tanden, så de talstærkt møder op til jubilæet i december. Som I ser, er Skrap stadi g Skra p Skrivemadr. STORT PRISFALD PÅ REGENSSKABE De kendte brune, udført i eg, vil nu kunne erhverves gratis (tidl. 50 kr.) ved afhentning på Regensen. Henvendelse hos portjer Jensen eller Viceprovsten. (Hvis I venter til næste nummer af "Regensen", vil I eventuelt kunne få dem bragt vederlagsfrit). GAMMELT REGENSSTIK Et gennem mange år efterspurgt billede af Regensen (undertekst: Collegium Domus Regiæ) vil blive trykt i litografi i Zfarver og udsendt af Arnold Busck International Boghandel i begyndelsen afjuni. Billedet: et gdrdinteriør, fra Hostrups tid med linden i forgrunden og Rundetårn i baggrunden, er kantet af en meget smuk trykt ramme med portrætter og interiører fra Regensen. Format cm. Pris kr 40, 00. Bestilling modtages til levering ved udsendelsen af Arnold Busck International Boghandel, Købmagergade 49, K. Mü«

9 JULESANG (Mel: Juletræet med sin pynt...) Juleballet er begyndt. Under salens julepynt skal regensianerne til at fugte ganerne, for med glade julesind ret at feste julen ind. Udenfor er juletegn Julekulde, juleregn Juletræthedsfølelse, julevejrsforkølelse. Men i vintrens hule skal lyse op vort julebal. I enhver allumnes krop stiger julegejlhed op, og fra te lefonerne gik invitationerne Vil du være julegæst ved regensens julefest. Vi vil for en lille tid glemme gammel kævl og strid. Ufred vil vi kule ned vi vil holde julefred. Siouxalist og Ugle skal sammen gå til julebal. Ned igennem jordens bold høres larmen fra vort sold. Vi vil synge så man kan høre os i Kinas land. For selv de'smao gule skal høre vi har julebal. Senere på natten hen ga r din pige med din ven for hun vil så gerne ud for at se på stjerneskud. Hvis du blir en smule gal husk det er jo julebal. Når sa dagen bryder frem, skal hun ha ' en taxa hjem. Ikke noet med cyklejul efter nattens myklejul. Pengene jo rulle skal når man er til julebal. Og når man er blevet træt - tørsten slukket - maven mæt, siger vi vor klokker tak for det tunge læs han trak. Videt ikke skjule skal: "Sikke 't prægtigt julebal. " M.L.

10 SOMMERKLOKKERATET (19. maj september 1961). Sjældent har jeg oplevet en periode med saa straalende sommervejr (jvfr. bilag 7 til klokkerregnskabet: Indkøb af NIVEA for Hjem og Sport, kr. 13, 75), med lune og fredfyldte aftener, med snak,the og anden drik (jfr. bilag 9), tibak (jvfr.bilag 14) og poesi (bilag mangler). Med sammenlagt kun ti minutters regnvejr (bilag 21: indkøb af to regnslag, kr ) blev perioden den ideelle ferietid: Ingen in 01 s t r e g e d e bøger. God plads paa baaden. Ingen søsyge. Christians-ø en tidlig morgen: lomvig og alk, fyrmesteren og Gitz Johansen, maager, klipper, sol og hav. Hertugindens Bastion og Græs'holmen. Sehesteds Batteri og Bielkes Batteri. Næste gang den anden vej rundt. Ingen post: retur, adresse ukendt. (Forresten ogsaa: 26/5 sundtur, ved stud.med. Broberg. 29/5 ka mmermusik - aften pa a salæ. 13/6 3 1 a ab r 0 R - a fte n med KLAUS RIFBJERG og PALLE KJÆRULFF-SCHMIDT. 17/6 lind e b al med Lunda-Spex Regensianer-samfundets udflugt til KRONBORG, hvor oberst G a b el -J ør g e ns e n fortalte om museumsinspektør Jørgen Paulsen og Frederiksborg (bestyrelsen takkes hjerteligt for invitation til klokkeren). 23/6 S o t. H a ns - b al. 5/8 S 0 In rn e r b al. 16/8: ALDOUS HUXLEY og afdøde skrapianer GERHARD NIELSEN medvirker ikke ved slaabrokaften i anledning af den internationale psykolog-kongres. Regensianerne faar ikke uddelt mescalin. 14/ 9 ordinær generalforsamling. EFTERÅRSKLOKKERATET Sept febr Jørgen Hunsdahl, stud. mag. exklokker for SKRAP. De her optegnede hændelser fandt sted da regensforeningen PIP var klokkerforening, efter at foreningerne Skrap og SiouX gennem flere klokkerater havde ledet Regensen på godt og ondt. Disse foreninger blev manøvreret ud ved valgforhandlingerne og Pip overtog sammen med de hidtil såkaldte mindre foreninger Gården ledelse. Dette systemskifte medførte en bred samling om klokken, hvilket viste sig i semestrets forløb bl. a. ved tilslutningen til fest- og slåbrokarrangementer. Jeg skal i korthed forsøge at give nogle glimt fra de begivenheder, der optog sindene.. Den mødte regensianerne op på Salen for under de højtideligste former at tage stilling til et ubehageligt problem: Incorporeringen af et umådeligt antal erhvervsprægede unge mennesker i Regenslegemet. Disse individer påhørte' dybt grebne embedsmændenes prædikener samt P-mandens ni bud. Flere brød dog sammen.

11 Den '7.10. havde klokkeren betalt Baccus og Eros for at vise sig for et større antal regensianere samt damer ved det årlige høstbal. Den blev regensianerne traditionen tro besejret af Studentergården ifodboldkampen. Regensianerne demonstrerede dog deres suverænitet ved at spille uden målmand i omkampen, da det ville have været synd for studentergården,hvis de ikke havde vundet, da de som sædvanlig og under iagttagelse af den bedste regensielle stil blev besejret i 3.halvleg. Regensianerne fandt det derfor passende at fratage dem vinderpokalen. Den 1. ll. Filmaften: Den franske filmatisering af Dostojewskis roman "Idioten" blev set af regensianerne. Den fejrede regensforeningensioux sit 10-års jubilæum med en smuk fest på Salen. De bedste ønsker følger denne yngste af Gårdens foreninger, som indtil nu har placeret sig i den regensielle bevidsthed på hæderlig vis. Den Slåbrokaften med kirkeminister fru Bodil Koch, Damen med perspektivkassen". Det blev en aften med rig lejlighed til et studium af ministerens farverige personlighed. Den gik tæppet for revyen: "Aufstieg und Fall der regenziellen Potenz" eller Omstigning til Brøndbyøster. Den var inspireret af B. Brechts og Kurt Weills "Mahagonny" og som alle betydelige åndsprodukter genstand for de forskelligste vurderinger. Det var en revy med prætentioner til det dramatiske. Den dybt religiøse scene, hvor man oplevede regensianernes reaktioner, da Gonococ-paddehat-skyen truede Regensen med udslettelsen, men i sidste øjeblik veg forbi,virkede meget stærkt. ' Den afholdt regensianersamfundet sin årlige generalforsamling på Salen med en påfølgende gunstig middag, hvorunder de med humorist legatet donaterede regensianere kvitterede på værdig vis med et par gode viser. Jeg finder det her passende at bringe en tak til regensianersamfundet på de deltagende regensianeres og egne vegne for en smuk aften. Den Slåbrokaften med chefen for Danmarks radio og fjernsyn Hans Sølvhøj om "Den politiske indflydelse på radio og fjernsyn". Der blev en livlig debat, under hvilken det var vanskeligt at holde den smidige chef fast. Den Bed klokkeren hovedet af al skam og gik ind for julestemning. Nisser, engle, gran, lys og vat blev bestilt i tonsvis for at tilfredsstille' regensianernes krav på et traditionelt julebal. Regensianerne mødte frem med deres engle, og man flettede julehjerter med sin udkårne til en sjælfuld musik. Senere på aftenen blev Preben Kås serveret i en smagfuld anretning. af gran og lys. Dette super nisse-engle arrangement fortsatte til ud på morgenen, og man sluttede af med kaffe på klokkerens locum. Den Slåbrokaften med stud.theol. Jørgen K. Buckdal, der behandlede Søren Kierkegaards antropologi ud fra "Stadierne" til ud på de små timer. Den lod klokkeren regensianerne kalde til punchesold på Salae. Ved en underholdning i form af solopræstationer, sange,ta1er og punch skabtes en højere punchesoldets enhed, som efter klokkerens afslutning sprængtes som et stjerneskud. Den repræsenterede klokkeren regensianerne ved et bestyrelsesmøde, der fandt sted i tilslutning til en prægtig middag hos regensianersamfundets formand. Min tak er stor.

12 Den trådte klokkeren tilbage på den ordinære generalforsamling. Hvad der yderligere skete under dette klokkerat, hvad enten man besøgte de stille i landet, eller man blev opsøgt af de mere potente typer, hvad der skete mens øllet blev drukket og cerutterne brændte, hvad der blev talt og diskuteret, hvad der ærgrede eller glædede, vil aldrig blive optegnet noget Sted- Boganmeldelse. Fred Andersen, stud.teol. ex-klokker for Pip. Forfatteren, kontorchef H.C.Jørgensen (31-34) har i 1960 atter udsendt 'en roman: "Kun en Brik". Rammen i bogen er en stor tørelementfabrik i København og de mennesker, der er knyttet til den. Selve handlingen skabes ved, at et bredt udpluk af de ansatte,fra chef til altmuligmanden,i små selvstændige kapitler, ud fra hver deres forudsætninger,personlighed og tidligere liv, skildrer og kommenterer de dagligdags begivenheder og forviklinger på fabrikken, samtidig med at de tegner deres eget livsforløb. Det er spændende som en kriminalroman, forefterhånden som de enkelte fortæller,føjes nye,uddybende og ofte overraskende træk til de i begyndelsen ikke helt afklarede begivenheder. Samtidig får man tilværelsens mangfoldighed og rigdom facetteret klart frem, og forfatteren når frem til en objektivitet i skildringen af livet, som er bemærkelsesværdig. Bogen sprænger sin ramme og bliver. et billede på hele tilværelsen på godt og ondt, men skildret med indsigt og forståelse og fremfor alt med kærlighed. Jeg har læst denne bog med stor glæde og kan varmt anbefale den til 11 a 8 K.W. Sognepræst Otto Erhard Helms (23-25) residerende kapellan ved Kildevældskirken i København. Dr. phil. Aage Thorsen Skovsted (25-27) afdelingsleder ved Københavns universitets botaniske museum. Niels Frederik Lykkegaard Nielsen (25-28) provst for Vester og Øster Flakkebjerg herreder. Dr. theol. Erik Munck Madsen (27-30) provstfor Langelands provsti. Carl Edvard Larsen (28-30) lektor ved Vestjysk Gymnasiungi. Jens Frederik Lind Thomsen (29-32) provst for Bjerge og Asum provsti. Christian Jessen (30-33) sognepræst i Skælskør købstad. Carl Gustav Rønn (30-33) kontorchef i handelsministeriet. Hans Iver Madsen (33-36) sognepræstfor Kegnæs menigh., Haderslev stift. Steffen Helweg (34-36) ekspeditionsosekretær i udenrigsministeriet. Georg Mandrup (34-36) lektor ved Århus Katedralskole.

13 . Jørgen Nicolajsen (34-37) res. kapellan for Rønne købstad og sognepræst for Knudsker menighed. Olaf Nielsen Lindum (34-37) lektor ved Falkonergärdens gymnasium. cand. jur. Hans Henrik Jensen (35-37) direktør for luftfartsvæsenet. Dr. phil. Anders Hjorth Hald (35-38) professor i matematisk statistik ved Københavns universitet. Edwin Brandt (35-38) sognepræst ved Skt. Pauls kirke i København. Anders Christian Ditlev Berthelsen (35-38) provst for Hassing-Refs herr. Olav Helmer Kaarsbo (36-38) fuldmægtig af 1. grad i politikredsen Hvidovre- Rødovre kommuner. Cand. polit. Lars Peter Johannes Laursen (36-39) presseattache i Washingt. Statsgeolog, dr. phil. Theodor Sorgenfrei (36-39) professor v. Polyt. Lærean. Helge Berg Graversen (37-39) lektor ved Rungsted Statsskole. Erik Hoppe (37-40) sognepræst for Jægersborg menighed. Højesteretssagfører Oluf Hansen Lind (37-40) lektor v. Københ. universitet. Ekspeditionssekretær Frede Schnack Jelsbak (37-40) vicefængselsinspektør ved Statens arbejdshus ved Sdr. Omme. Poul Erik Gram -Hansen (37-40) speciallæge i intern medicin. Vagn Andersen (38-40) lektor ved Frederiksberg Statsskole. Henning Lisager (38-40) speciallæge i lungetuberkulose. Børge Marinus Jensen (38-41) lektor ved Vestjysk Gymnasium. Preben Leif Johansen Ravnebjerg (39-42) ekspeditionssekr., handelsminist. Professor ved Den polytekniske Læreanstalt Henning Højgaard Jensen (39-42) professor ved Københavns universitet. Niels Salicath (39-42) ekspeditionssekretær i bo-ligministeriet. Dr. med. Knud Nørregaard Rasmussen (39-42) speciallæge i lungetuberkul. Alf Thorleif Mørkbak (39-43) speciallæge i kirurgi. Fritz Bøjsen-Møller (40-41) sognepræst for Ulse og Øster Egede menigheder i Roskilde stift. Hans Egon Kaa (40-42) dommer i Aalborg. cand. jur. Niels Opstrup (40-42) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Hans Henrik Færkel (40-42) lektor ved Aurehøj Statsgymnasium. Politiadvokat Svend Poul Christian Aunsholm (40-42) fuldmægtig af 1. grad ved politiet. Henrik Kannegiesser (41-42) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Fuldmægtig i skattedepartementet Erik Gregers Kirkelund-Jensen (41-43) ekspeditionssekretær sammesteds. Cand. jur. Hugo Koldby Nielsen (41-43) ekspeditionssekretær i arbejds- og socialministeriet. Pastor, dr. theol. Svend Holm (41-43) professor ved Københavns universitet. Cand. mag. Bent Nordhjem (41-46) dr. phil. Københavns universitet. Hans Peder Herluf Møllegaard (42-44) speciallæge i gynækologi. Knud Anders Olsen (42-45) ekspeditionssekretær i revisionsdepartementerne i finansministeriet. Dr. med. Hans Nicolaj Kjeldsen Graudal (42-45) speciallæge i fysiurgi. Olav Jensen (42-45) res. kapellan ved Herning kirke. Tage Jensen (42-45) sognepræst for Humlebæk menighed. Robert Christian Andreas Dam (42-45) kontorchef i justitsministeriet. Gunnar Simonsen (43-45) dommer i Vestre landsret. Søren Anker-Møller (43-45) præst for valgmenigheden for Kerteminde. Marius Møller (43-46) adjunkt ved Haderslev Katedralskole.

14 . - Kristen Kristensen (43-46) speciallæge i kirurgi. Vicekonsul Vagn Ditlev Larsen (43-46) sekretær i udenrigsministeriet. Erik Hesselbjerg (43-46) politimester i Grønland. Læge Kaj Georg Munk -Andersen 43-46) konf. dr. med. v. Købh. Univers. Sekretær i Justitsministeriet Orla Graulund Hansen (43-47) fuldmægtig sammesteds. Læge Verner Svane-Knudsen (44-46) konf. dr. med. Købh. Universitet. Erhard Holger Assens (44-46) fuldmægtig i Handelsministeriet. Harald Nielsen (44-46) sognepræst for Krogsbølle menighed, Fyns stift. Niels Christian Kvisselgaard (44-47) speciallæge i anæsthesiologi. Dr. med. Henning Letman (444-47) overlæge ved Middelfart sygehus, medicinsk afd. Poul Aagaard Poulsen (44-47) speciallæge i intern medicin. Læge Poul Aagaard Poulsen (44-47) konf. dr. med. Københ. univers. Erik Eliasen (44-47) konf. dr. phil. Københ. univers. Niels Verner Skak -Nielsen (45-46) er beordret til tjeneste ved De forenede Nationers kontor i Geneve og tillagt titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister. Johannes Rudolf Buchhave (45-47) sognepræst for Vestervang menighed i Helsingør købstad. Tage Christensen Dalsgaard (45-47) adjunkt ved Lyngby Statsskole. Dr. med. Bent Jørgen Harvald (45-47) speciallæge i intern medicin. Dr. med. Jørgen Balslev Jørgensen (45-47) speciallæge i kirurgi. Sigurd Riber Albrechtsen (45-47) kredslæge i Københavns Amts nordre lægekreds. Svend Aage Mygind (45-47) ingeniør i flyvevåbnet. Egon Hansen-(4548) speciallæge i intern medicin. Mag. scient. Jørgen Folkmann Espersen (45-48) amanuensis ved Køb. univ. Cand. jur. Carl Aage Christensen (45-48) fuldmægtig ved Randers Amt. Jens Andersen (45-48) sognepræst for Saltum og Alstrup menigheder. Niels Hemming Gadegaard sognepræst for Mørkhøj menigh. Gladsaxe sogn. Knud Andersen (46-47) timelærer ved Esbjerg Statsskole. Carl Ernst Vilhelm Unrichsen (46-48) ambassadera d ved den kgl. ambassade i Caracas. Bendt Jensen (46-48) speciallæge i intern medicin. Vagn Jensen (46-48) lærer ved Jonstrup statsseminarium. Læge Helge Holger Baden (46-48) konf. dr. med. Københ. Univers. Dr. med. Leif Hubert Klinken-Rasmussen (46-49) speciallæge vævsunders. Walther Falling Falholt (46-49) speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik. Læge Erik amdrup (46-49) konf. dr. med. Københ. univers. Læge Leif Klinker-Rasmussen (46-49) konf. dr. med. Københ. univers. Peter Bruun Nielsen (46-49) dommerfuldmægtig i Nykøbing Mors. Børge Immanuel Riisgaard (46-50) sognepræst for Rimsø og Kastbjerg. Dr. phil. Svend Thorkild Andersen (46-50) videnskabelig assistent under Danmarks geologiske Undersøgelse. Kaj Bregengaard (47-49) adjunkt ved Falkonergärdens Gymnasium. Læge Aage Juhl Therkelsen (47-49) lektor ved Århus Tandlægehøjskole. Erik Zerlang (47-50) landsretssagfører i Vestre Landsretskreds. Helge Petersen (47-50) speciallæge i anæstesiologi. Erik Arne Hansen (47-51) adjunkt ved Sct. Jørgens Gymnasium.

15 Mag. art. Peter Zinkernagel (47-51) konf. dr. phil. v.københ. Univers. Helmuth Ove Vilhelmsen (48-50) adjunkt ved Maribo Gymnasium. Landsretssagfører Mogens Glistrup (48-50) lektor ved Københ. universitet. Cand. theol. & mag. Torben Johannes Krogh (48-51) adjunkt ved Vejle kommunale Gymnasium. Gunnar Brygmann (48-51) adjunkt ved Sønderborg Statsskole. Niels Vilhelm Hansen (48-51) sognepræst for Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. Søren Nehm Brogaard (48-51) adjunkt ved Falkonergårdens Gymnasium. Dr. phil. Knud Hertel Særmark (48-51) professor i fysik ved Pol. Læreanst. Hans Kastbjerg Nielsen (48-54) adjunkt ved Ribe Katedralskole. Martin Kristian Balslev Jørgensen (49-51) speciallæge i oto-laryngoilogi. Alf Ove Jensen (49-51) adjunkt ved Schneekloths skole. Bent Mortensen (49-51) adjunkt ved Rødovre Statsskole. Alf Ove Jensen (49-51) adjunkt ved Statsgymnasiet Schneekloths skole. Mag. scient. Aage Petersen (49-53) amanuensis ved Københavns Universitet. Svend Schou (50) sekretær i Arbejds- og socialministeriet. Johannes Albinus -Jørgensen (50-51) res. kapellan St. Johannes kirke,herning Cand. mag. Erik Skov (50-51) museumsinspektør ved Nationalmuseet. Kaj Adolf Jensen Vetter (50-52) adjunkt v. Sct. Knuds- Gymnasium. Otto Morten Vindel (50-52) dornmerfuldmægtig af 3. grad i Store -Heddinge. Karl Christian Overmark (50-53) adjunkt ved Johannesskolen. Henning Uffe Hansen (50-53) adjunkt ved Slagelse komm. gymnasium. Andreas Bülow Davidsen (50-53) res. kapellan ved Skt. Marie kirke, Sønderb. Otto Valdemar Bjørn Warring (50-53) dommerfuldmægtig i Maribo. Hans Jørgen Weitge Olsen (50-53) lærer med skoleembedseksamen ved Seminariet i Godthåb. Cand. jurá. Christian Erik Metz (50-53) sekretæri Undervisningsministeriet. Sigurd Ove Nielsen (50-54) adjunkt ved Nykøbing Katedralskole. Kristian Skov Thomsen (51) kaldskapellan ved Sundby Kirke. Mag. scient. Knud Henrik Hansen (51) lektor ved Københavns Universitet. John Ricard Karlsson (51-53) fuldmægtig i politiet og ankl. myndigheden. Oscar Malcolm Hjalmar Bjørkbom (51-53) adjunkt ved Nyborg Gymn. Jørgen Elmue (51-53) adjunkt ved Viborg Katedralskole. Børge Johannes Hansen (51-53) res. kapellan ved Møllevangskirken. Arne Wilhelm Sørensen (51-53) res. kapellan for Vissenbjerg menighed. Børge Johannes Hansen (51-53) kaldskapellan ved Skt. Markus kirke,arhus. Karl Lindhardt Jensen (51-54) sognepræst for Bedsted og Grurup menigh. Søren Brogärd (51-54) lektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Cand. polit Henry Frithiof Larsen (51-54) sekretær i arbejds- og socialmin. Svend Aage Horsted (51-55) videnskabelig assistent hos fiskeribio logen for Grønland. Cand. jur. Holger Lindholt (51-55) sekretær i Hovedrevisoraterne i Finansministeriet. Sverre Holthe Mondrup (51-55) er ansat som dommerfuldmægtig i Fåborg. Florents Asger Florentsen (51-55) timelærer ved Nakskov komm. Gymn. Aksel Rossen (51-55) sekretær i Det statistiske Departement. Hans Andreas Marcher (51-55) seminarieadjunkt ved Jonstrup statssemin. Arne Johannes Hansen (51-55) sekretær i Arbejds- og socialministeriet. Mogens Holm -Andersen (51-55) sekretær i Skattedepartementet. Christian Marthinus Lauridsen (51-56) førstepræst i Grønland. Frode Bisgaard (52-53) adjunkt ved Åbenrå Statsskole.

16 Karl Ludwig Ruge (52-55) adjunkt ved Viborg Katedralskole. Cand. polit. Ole Flygaard (52-55) sekretær under Statens Ligningsdirektorat. Mag. scient. Povl Henning (52-55) fast videnskabelig assistent ved M eteo- i rologisk Institut. Ole Wilhelm Christiansen (52-55) res. kapellan for Skovshoved menighed. Poul Otto Andersen (52-55) adjunkt ved Virum Statsskole. Arne Bechmand Nissen (52-55) hjælpepræst ved Frederiksberg kirke. Hans Buxbom Nielsen (52-56) adjunkt ved Nykøbing Katedralskole. Cand. jur. Thomas Rechnagel (52-56) attaché ved ambassaden i Stockholm. Niels Kristian Christensen (52-56) hjælpepræst for Brøndbyøster menigh. Erik Ivar Skovby Christoffersen (53) adjunkt ved Falkonerga rdens Gymn. Vagn Mejdahl (53-) adjunkt ved Statens og 'Hovedstadsko'mmunernes kursus. Cand.jur. Verner Alex Jensen (53-55) sekretær i Arbejds- og socialmin. Jørgen Ertner (53-55) sognepræst for Landet og Ryde menigheder. Cand. polit. Eyvind Emmeritz Moltke (53-55) sekretær i Boligministeriet. Mag. scient. Ole Brændstrup (53-56) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Ernst Torpe Pedersen (53-57) seminarieadjunkt ved Jelling Statsseminarium. Jørgen Schultz (53-55) adjunkt ved Kolding Gymnasium. Hans Lumby Rasmussen (53-56) dommerfuldmægtigi Grenå. Verner Tranholm -Mikkelsen (53-56) antaget som missionær af Det danske Missionsselskab. Cand. mag. Harald Ilum Steensig (53-56) adjunkt ved Horsens Statsskole. Mag. scient. Ole Brændstrup (53-56) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Peter Martin Rasmussen (53-56) hjælpepræst hos sognepræsten for Norderøernes vestre præstegæld blandt Færøerne. 0 Jørgen Ejnar Kragh Knudsen (53-56) adjunkt ved Alborghus Statsgymnasium..Verner Sassersen (53-56) adjunkt ved Frederikshavn komm. Gymnasium Viggo Mollerup (53-57) kaldskapellan ved Absa-lons kirke i København. Viggo Baun (54) sognepræst for Understed og Karup menigheder. Cand. polit. Ernst Otto Andersen (54-55) sekretær i Handelsministeriet. Ole Bostrup (54-55) adjunkt ved Frederiksborg Statsskole.' Cand. jur. Leif Volsing (54-56) sekretær i aktieselskabs -registret Gunnar Hansen (54-5 7) kaldskapellan i Korsør. Jens Christian Chemnitz (54-57) hjælpepræst ved Kongens Lyngby menigh. Jørgen Korsgaard Petersen (54-5 7) sekretær i udenrigsministeriet. Johan Andreas Bender (54-58) adjunkt ved Århus Katedralskole. Cand. polit. Elith Berg (54-58) sekretær i arbejds- og socialministeriet. Jørgen Marius Schousbye (54-58) timelærer ved Sct.Jørgens Gymnasium. Bent Woller (54-58) res. kapellan for Jerslev og Hellum,Alborg stift. Aksel Gjelstrup (54-58) hjælpepræst ved Skt. Peders kirke, Næstved. Hans Otto Precht Graversen (55-56) timelærer ved Birkerød statsskole. Henning Nielsen (55-57) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Børge Krogh (55-58) hjælpepræst ved Skjern menighed. Joen Henry Andreassen (55-58) fuldmægtig ved dommerkontoret, Roskilde. Jens Erik Hvas (55-59) res. kapellan for Mørkhøj menigh.,helsingør stift. Erling Morten Glad (55-59) hjælpepræst ved Jesuskirken, København Jan Peter Stolt (56-57) hjælpepræst ved Natanaels kirke i København. Udgivet af Regensianersamfundet, adr.: H. C.Andersens boulevard 42, V. Ansvh. K. Wallevik.

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN

DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ 25 METER GROV- SPORT & STANDARDPISTOL 02-05 september 2004 PÅ HANEBJERG SKYTTECENTER RESULTATLISTE 1 RESULTAT DM 25 METER 2004, INDIVIDUEL Sportspistol,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse Tilmeldingsblanket Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00 Navn & Adresse Antal Kongsdals gods 1 Frederik Nielsen, Istebjergvej 31, 4400 Kalundborg

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900 ELITEDIVISIONEN Grundspilspulje 1 Gentofte HRT KB Århus 1900 Grundspilspulje 2 Grundspilspulje 3 Birkerød Fruens Bøge ATK HIK Hillerød Lyngby Skovbakken Vi/So 1. DIVISION VEST 1. DIVISION ØST Pulje 1 Pulje

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere