Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 -år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET, Tøjhusgade 3 (Nabo til Det kgl. biblioteks have). Musæet og bygninger beses under ledelse af oberstløjtnant, museumsdirektør Jørgen Paulsen. Efter forevisningen spisning og samvær i museets festsal. Der serveres smørrebrød, øl, snaps, kaffe og cognac. Prisen ;br deltager 15 kr. Deltagelse bedes anmeldt snarest og senest torsdag den 24. maj til: LandsretsSagfører Nørring, MINERVA 1412 (kl ).

2 Et par ord fra Formanden. Som det var bebudet i sidste nummer af "Regensen", der blev udsendt i maj 1961, pønsede bestyrelsen på at få gennemført en kontingentforhøjelse, og på generalforsamlingen d. 27. november 1961 blev kontingentet forhøjet fra de 6 kr., det har været i umindelige tider, til 10 kr om året. Med dette blad følger en giroblanket, der bedes benyttet til indbetaling af kontingent for perioden 1/9-61 til 31/8-62. Sidste år tillod vi os at sende "Regensen" til en del-gamle regensianere, som ikke stod som medlemmer af regensianersamfundet, og vi takker de mange, der fulgte den diskrete opfordring til at indmelde sig. Vi gentager det samme i år i det håb, at den omstændighed, at man har været i stand til at gennemføre generalforsamling og sommerfest til de rette tider og ydermere har kunnet udsende medlemsbladet uden forsinkelse, vil bevirke, at endnu flere regensianere vil slutte op omkring Regensianersamfundet. A. H-K Fra formanden for den jyske afdeling af Regensianersamfundet, amtsforvalter C. E. Rosman, har vi modtaget følgende: Da vi i 1945 startede den jyske afdeling af Regensianersamfundet,var der megen optimisme tilstede for denne afdelings virksomhed. De første år var da også præget af stor deltagelse i afdelingens arrangementer. Det viste sig imidlertid i de senere år vanskeligt med kortere mellemrum at samle gamle regensianere fra Jylland - de lange afstande gjorde sit til, at deltagerskaren formindskedes. Afdelingen ligger derfor stille nu - vi opkræver ikke kontingent - men venter på, at der viser sig en lejlighed, der gør det naturligt at kalde jyske regensianere sammen. Under disse omstændigheder finder jeg det naturligt, at de jydske medlemmer overfører kontingentet til Regensianersamfundet i København, således at vi herved hjælper til med at skabe den økonomiske basis for et periodevis udkommende blad, der kan holde os å jour med livet på Regensen og med den virksomhed, som Regensianersamfundet i København udøver. Jeg opfordrer derfor alle medlemmer af den jyske afdeling til at stille sig velvillige over for en kontingentopkrævning fra Regensianersamfundet. Århus, i april 1962 C. E. Rosman RE GENSIANERSAMFUNDE TS BESTYRELSE. Vicefængselsdirektør A. Hye-Knadsen, formand. Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, kasserer. Stockflethsvej 21, Kbh. F, telefon GOthäb Landsretssagfører Niels Nørring, H. C.Andersens bouleoard 42, Kbh. V, telefon MIneroa Po litifuldrnægtig Poul Aunsho lm, sekretær. Museamsdirektør Jørgen Paulsen. Administrationschef K. Skovgaard Christensen. Læge Knut Walleoik, telefon

3 RE FERAT AF GE NE RALFORSAMLINGEN _ Regensianersamfundets generalforsamling afholdtes den 27.november 1961 på Regensen med kontorchef K. G. Rønn som dirigent. Formanden vicedirektør A. Hye-Knudsen aflagde beretning og udtalte herunder mindeord om den mangeårige formand højesteretssagfører Oluf Petersen, og samfundets revisor, aktuar Morten Løkkegaard, der var afgået ved døden i årets løb. Regnskaberne, der på kassererens vegne fremlagdes af landsretssagfører- Nørring, og hvorover revisor, amtsligningsinspektør Vigild, afgav indgående betænkning, godkendtes. Kontorchef Bjørklund Bertelsen nyvalgtes som revisor. De øvrige valg var genvalg. Der vedtoges følgende ændring til vedtægternes paragraf 3: Kontingentet er 10 kr. om året. Nuværende regensianere Og udflyttede regensianere i det første år efter udflytningen er kontingentfri. Derefter spiste man gule 'ærter på Salen. Regensianersamfundets legat uddeltes, og modtagerne kvitterede -med en række viser fra den lige afholdte Regensrevu. ' REGNSKAB FOR REGENSIANERSAMFUNDET / Kassebeholdning Kontingent for 1960/61, kontingentrestancer og refunderet post Renter Generalforsamlingen den 28/ Sommerudflugten den V. P. Fødselsdag og afsløring af Buste Spilleaftnerne paa Regensen Bladet Regensen Bestyrelsesudgifter Diverse udgifter Kassebeholdning 31/ REGNSKAB FOR REGENSIANERSAMFUNDETS LEGAT / Kassebeholdning pr Bidrag og indgaaede restancer Renter Omkostninger Udbetalte legater _ Overført til kapitalkonto Kassebeholdning pr. 31/ ,06 Legatets kapital er nu ca Kr ,-

4 SOMMERUDFLUGTEN 1961 De af os, der i regenstiden lod os friste til at forsømme den kulturelle baggrund til fordel for mere håndgribelige glæder, har nu en enestående chance for at indhente det forsømte ved de museumsbesøg Regensianersamfundet arrangerer i form af somme'irudflugter.. Udflugten 1961 gik til Kronborg. Der var rundgang på slottet under slotsforvalteren, oberst Gabel Jørgensens veltalende ledelse. Ingen som ikke var til stede vil tro det, men det lykkedes slotsforvalteren at få et halvt hundrede gamle regensianere af alle aldersklasser til at samles om den gruelige gipsholgerdanske i kassematterne og afsynge "I alle de riger og lande med stemmer, der ikke længere er hvad de var, da de pågældende i tolvårsalderen sidste gang indlod sig på noget lignende. I sandhed en gribende oplevelse. Herefter var der øl og smørrebrød i slottets traktørsted. Samfundets formand, slotsforvalteren og regensprovsten talte. Formanden oplyste på generalforsamlingen, at udflugten ikke havde givet underskud af betydning. Det er et forhold, der må rettes til næste år. Selvfølgelig skal de, der ikke deltager i festerne, betale for, at de mere aktive kan blive beværtet efter fortjeneste. Således var det altid skik på Regensen, og så gamle er vi heller ikke blevet. Dette er til gengæld den eneste indvending mod. arrangementet. Vi ses på Tøjhuset. L. RE GENSENS PUNCH Som en rejselysten flåde ser vi glas og boller ankret op, oh kom, hav, som skammer ej derom, men deri, lad os springe, ej deri, - derom. Hvad gør det den gamle lind er afdød? Gårdens røde livskraft er på vej, det som vand er for en mand i havsnød er Regensens punch for dig og mig. Kom, sortladne hav, modtag din våde ven med samme lyst som denne dig. Styr mod morgnens kyst i nattens både ad den ros '-og-magt-opfyldte vej. Hvad var vel et værtshus uden bajre? Hvad er lammesteg foruden steg? Og det tegn hvorunder vi skal sejre er Regensens punch for dig og mig. Høner klukker minde ligt til haners stolte galen over fædres grav, mens med grønsvær tækket vore ahners lyse piger langsomt blir til rav.

5 Hvad var Danmark uden digtekunsten? Hvor var vi, hvis Eva had' sagt nej? Den nektar, som guder drak til bunds, den er Regensens punch for dig og mig. Forårsregnen falder over Sjælland, smelter hen i dis og blir til skyer, blomster springer ud og si 'r: Farvel, vand. Solen luner Danmarks land og byer. Det som regnen er for græs og planter, oceanets saltvand for en haj, ' det som tevand er for jomfrutanter, er Regensens punch for dig og mig. Stjerneskud fra kunstens mælkeveje, gnistrer efter pegasusserne. Muser finder blidt på nye lege, ryster nye rim fra trusserne, Hvad var bøger uden ord og mening? Hvor er liv og glæde uden leg? Ord og liv og leg går i forening med Regensens punch i dig og mig. Finn Holten Hansen FORENINGSLIVET PÅ GÅRÆ I foråret udgik denne skrivelse til hver af gårdens 9 foreninger, som for tiden er følgende: Gamle, Pip, Uglen, Skrap, Tilia, Konventet, Tinglid, Hof og SiouX. -I de' fleste kulturkredse plejer man at Vise sine døde respekt ved at prøve at efterleve de livsidealer, som er skabt gennem generationer. Regensianerne har altid formet disse idealer og traditioner således, at man efterlevede dem af lyst. Derfor er de altid Hgået bort'i med fortrøstningsfuld tro på livets videre beståen. Men her i dødsriget,under den langsomme opløsningsproces, kan en og anden alligevel, over den lyse pilsner, blive lidt bekymret - - udfolder livet sig nu lige så rigt som dengang,vi både kunne le og græde? - Nu skal et af intethedens få lyspunkter,ved siden af den årlige opstandelsesfest på salen, snart til at fremstå: BLADET REGENSEN 1! I den anledning har vi lig og lig imellem drøftet og er blevet enige om at overlade hver forening lidt af den knebne spalteplads for at give jer lejlighed til at gøre de fås tvivl til skamme, - lønligt håber vi andre på i tilgift at faa et pust af varme i vore flakkende sjæle, så Vi med fornyet mod kan begive os til vor evige kamp med Sisyphos sten. Fortæl om en foreningsmæssig begivenhed fra de sidste ca. 3 år, - en inspireret foreningsfest, en guddommelig snøring, en aftenstemning, Provsten og Viceprovsten, - ja,hvad ved jeg som snart har glemt alt, - eller

6 fortæl bare om, hvordan foreningen er, dens mål, hvor mange bajere I drikker,hvor helt eksceptionelt god den er, og hvor håbløst åndssvagt de andre ter sig. - - Gårdens bedste forening!!! Selvfølgelig er I stillet fuldstændig frit, det eneste I skal er, f.g. m. at yde noget, - der skal ikke sidde en stakkels adjunkt i Persephonos lund (alias Tarm) med leveren flået af gribbe og føle sig helt svigtet af netop den kult, der stod ham nærmest. I får 14 dage fra dags dato, det er 7 for meget. Den tidligere klokker vil fungere som Charon. Vi ventede, ja, vi har ventet så længe, at bladets udsendelse er blevet betydelig forsinket. Og har høsten ikke været stor, så lad os varme os ved de få, der ikke svigtede. 130 år - og så så ung! GAMLE For lun, god vind, med ungdommeligt bankende hjerte og aldrig svigtende tro på egen fortræffelighed fylder Gamle i år ikke mindre end 130 år. Gårdens ældste forening - allerede'i sit udspring et "Regensens vækkerselskab" (- rygter stadig med kraft sin gerning på Gåræl) Fødselaren læser stadig og uden nævneværdig besvær - til uvisnelig ære nævnes det her - Regensen teksten ude n brille rl Men tro ikke heraf, at gamlingerne maser sig brutalt frem og hiver til sig i det regensielle liv. På ingen måde! Gamlingene har tværtimod en udpræget (nu og da næsten påfaldende, kunne man sige) forkærlighed for den gode, stille zummende stuevarme, hvilket hænger sammen med, at gamlingene kan så godt lide hinanden, og at de befinder sig ekcellent i hinandens ryge-, the- og bajerselskab. - Det er faktisk som om, gamlingene kun ugerne gør sig gældende i større snirkler (En undtagelse er dog rækken af prægtige Gamletalere...). Men når det sker, sker det til gavns! Fødselaren har i øvrigt grund til at glæde sig over en ikke ringe aktivitet i foreningslivet i dette forår, noget, der skal nævnes vor pontifex til ros. Gamle har således gennemført en vellykket vise grand prix blandt sine medlemmer i forbindelse med V. P.-ballet, hvorved foreningens sangskat blev værdifuldt forøget. Vi har endvidere med udbytte inviteret udengårds folk til theaftener, sidst havde vi en aften med kammermusik i biblioteket. I sit 130. år har Gamle ni medlemmer,tre medicinere,tre jurister, to teologer og en fysiker. Pontifex Maximus er stud.jur. Palle Hårgård. - Arne Jakobsen domprovst, chronicus Det hændte for 25 år siden ********************************* Ved Pips 100 års jubilæum i 1985 får to gamle velmeriterede pipianere lyst til at genopleve deres ungdomsbedrifter i den herlige forening. De finder de gamle foreningsprotokoller.frem og slår op på de steder,hvor deres egne bedrifter er beskrevet, og læser bl. a. følgende:

7 C.D. R. Den 20.maj ante die festuml) bed pipianerne hovedet af al skam og besluttede at forhandle med Gamle om udleveringen af Hassan 2). De begav sig til den ældste gamlings locum. Denne type hånede piperianerne på det groveste ved at fable om frokoster og andet. Hans kvinde generede sig heller ikke for at give sit besyv med. Det blev dog pipianerne for meget. De forbandede manden og gik. De begav sig til Pontifex locum og bankede paa døren. Ingen svarede. De tog i dørgrebet,og døren gik op,de gik ind saa et kort nu paa hinanden løftede forhænget fra vasken. Der stod Hassan. De løftede ham op og gik ud. Hassan havde forladt Gamle. I stor spænding førte pipianerne Hassan til episcopou locum. Pipianerne gjorde paa diskret maade Gamle opmærksom paa deres manglende omhu for Hassan. Gamles reaktion var forstaaelig. Deres forventede frokoster var svundet som en drøm. Saaledes fik det spændte forhold mellem Pip og Gamle en udgang, der tilfredsstillede pipianerne. Da de to gamle pipianere læste dette,frydede de sig meget, og snart fandt de toner fra gamle dage. De klaskede sig på lårene og 10 højt og lykkeligt; og det var med "husker duh og "ja, kan du huske. Hurtigt var de to ældre herrer fordybet i minderne. HJa,var det ikke på 3 x 11, det begyndte,vi drak jo en del den aften, sagde den ene. nja, Ejner var stærkt beruset, men han havde jo også tanket ude i byen, " supplerede den anden. Deres øjne lyste nu, og det var tydeligt, at tankerne kredsede om bajere og smørrebrød, snart kom det da også. HVar det ikke princeps, der bankede en indflytter ud i erhvervslivet efter smørrebrød?. "Og så var det, vi gik op til denne impotente gamling og hans skræppende quind. Rudolf var allerede helt vild og var begyndt at behandle døren, da den heldigvis blev åbnet. Vi væltede ind, og Ejner tumlede om i grammofonanlægget. Princeps var nu klar over, at forhandlingerne ville blive vanskelige. "Ja, og ka' du huske, hvor quinden skabte sig? " "Så forduftede Vi. "Ja, og hvodden var det, vi fandt over til deres pontifex? "Ja, Rudolf var nu prægtig, men det gik ham vist ikke så godt senere i livet. "Ja, fik han nogensinde sin eksamen? " Her brød den anden ældre pipianer af. "Pludselig stod vi inde på Pontifex locum. Rudolf foranstaltede en grundig oprydning og omflytning i Værelset, men det var nu ham den lille, du ved ham, der altid citerede Augustin, ja, hvad var det nu,han hed, men han fandt nu Hassan. "Ja, og hvor var det spændende, da vi smuglede ham over gården, inden vi nåede episcopou locum. " "Ja, det var nu herlige tider. "Ak,ja, vi burde have skønnet bedre på disse gyldne ungdomsdage, " sagde de i munden på hinanden. "Ja,hvor var Gamle sure, de forstod ikke at tage denne lille spøg. " "De blev lidt grove, og var der ikke noget med en vandkamp? " HMen, " indvendte den anden, HRegensen var jo også andet og mere end et muntert lag, spøg og spas, det var jo også, som den gamle digter skrev: Stedet,hvor vi sad to, tre, imens timerne gled, med livet og glæden og sorgen Og således fortsatte de deres dybe og berigende samtale om den Regens,der havde været og kun ville eksistere i deres erindring. secr.pipianorum. 1) Dagen før Pips 75 aars jubilæum. 2) Gamle var brudt ind på et pipielt locum og havde stjaalet et af Pips symboler. 212M Året 1961 var et begivenhedsrigt år for Skrap. På den beskedne spalteplads, der er blevet. os tildelt, skal jeg nu forsøge at give en redegørelse for et par af de bedrifter, som har sat glans over Skraps snart 40-årige

8 navn. (Som enhver Skrapianer ved, er det i år Skraps hidtil største jubilæumsår). Jeg må dog indtrængende bede læseren holde sig for øje, at denne fremstilling på ingen måde er udtømmende. Udadtil opnåede vi under skarp konkurrence med gårdens Øvrige foreninger at få snøret en Skrapianer ind som chefredaktør af nærværende blad, hvilket læseren måske allerede har anet gennem den kendelig kvalitative forvandling, bladet har gennemgået. Det er ingen let opgave Redaktøren hermed har påtaget sig; det forlyder allerede i regensielle krese, at han er blevet beskydt for at tage foreningspolitiske hensyn i redaktionen af bladet, idet Uglen og Cenventet hævder, at redaktøren har afvist samtlige af deres indlæg. Indadtil har foreningen vokset sig stor og stærk. Vi har ført en hidtil ukendt indflytterpolitik. Mens det i visse foreninger i de senere år er blevet kutyme midt i hvert semester at holde udsalg af de indflyttere, som blev optaget umiddelbart efter, at de havde søgt Regensen, har Skrap indført en prøvetid på et år, således at man først kan blive indflytter i foreningen et år efter, at man er flyttet ind på Regensen. Denne procedure har ubetinget gavnet foreningen og sparet os for meget overflødigt besvær. Også på det finansielle område har Skrap gjort sig gældende. Traditionen tro har foreningen i det forløbne år behersket embedet snart som overog snart som underbrugsmand, ja, vi har endog engang siddet på begge embeder på een gang. Til orientering for gamle regensianere bør det oplyses, at ordningen med to brugsmænd i stedet for een blev indført i 1958 for at sikre regensianerne mod korruption i brugskassen. For Skrap har ordningen virket i alle måder tilfredsstillende. Som følge af Skraps ovennævnte kontrol med finanserne har vi anset det for overflødigt selv at tage klokken 1 sidste og indeværende semester, så vi har indskrænket os til at vælge en klokker blandt vore sikre støtter i gårdens øvrige foreninger. Skrapkomplekserne lever jo stadig. Hermed håber jeg at have givet alle gamle Skrapianere blot på tanden, så de talstærkt møder op til jubilæet i december. Som I ser, er Skrap stadi g Skra p Skrivemadr. STORT PRISFALD PÅ REGENSSKABE De kendte brune, udført i eg, vil nu kunne erhverves gratis (tidl. 50 kr.) ved afhentning på Regensen. Henvendelse hos portjer Jensen eller Viceprovsten. (Hvis I venter til næste nummer af "Regensen", vil I eventuelt kunne få dem bragt vederlagsfrit). GAMMELT REGENSSTIK Et gennem mange år efterspurgt billede af Regensen (undertekst: Collegium Domus Regiæ) vil blive trykt i litografi i Zfarver og udsendt af Arnold Busck International Boghandel i begyndelsen afjuni. Billedet: et gdrdinteriør, fra Hostrups tid med linden i forgrunden og Rundetårn i baggrunden, er kantet af en meget smuk trykt ramme med portrætter og interiører fra Regensen. Format cm. Pris kr 40, 00. Bestilling modtages til levering ved udsendelsen af Arnold Busck International Boghandel, Købmagergade 49, K. Mü«

9 JULESANG (Mel: Juletræet med sin pynt...) Juleballet er begyndt. Under salens julepynt skal regensianerne til at fugte ganerne, for med glade julesind ret at feste julen ind. Udenfor er juletegn Julekulde, juleregn Juletræthedsfølelse, julevejrsforkølelse. Men i vintrens hule skal lyse op vort julebal. I enhver allumnes krop stiger julegejlhed op, og fra te lefonerne gik invitationerne Vil du være julegæst ved regensens julefest. Vi vil for en lille tid glemme gammel kævl og strid. Ufred vil vi kule ned vi vil holde julefred. Siouxalist og Ugle skal sammen gå til julebal. Ned igennem jordens bold høres larmen fra vort sold. Vi vil synge så man kan høre os i Kinas land. For selv de'smao gule skal høre vi har julebal. Senere på natten hen ga r din pige med din ven for hun vil så gerne ud for at se på stjerneskud. Hvis du blir en smule gal husk det er jo julebal. Når sa dagen bryder frem, skal hun ha ' en taxa hjem. Ikke noet med cyklejul efter nattens myklejul. Pengene jo rulle skal når man er til julebal. Og når man er blevet træt - tørsten slukket - maven mæt, siger vi vor klokker tak for det tunge læs han trak. Videt ikke skjule skal: "Sikke 't prægtigt julebal. " M.L.

10 SOMMERKLOKKERATET (19. maj september 1961). Sjældent har jeg oplevet en periode med saa straalende sommervejr (jvfr. bilag 7 til klokkerregnskabet: Indkøb af NIVEA for Hjem og Sport, kr. 13, 75), med lune og fredfyldte aftener, med snak,the og anden drik (jfr. bilag 9), tibak (jvfr.bilag 14) og poesi (bilag mangler). Med sammenlagt kun ti minutters regnvejr (bilag 21: indkøb af to regnslag, kr ) blev perioden den ideelle ferietid: Ingen in 01 s t r e g e d e bøger. God plads paa baaden. Ingen søsyge. Christians-ø en tidlig morgen: lomvig og alk, fyrmesteren og Gitz Johansen, maager, klipper, sol og hav. Hertugindens Bastion og Græs'holmen. Sehesteds Batteri og Bielkes Batteri. Næste gang den anden vej rundt. Ingen post: retur, adresse ukendt. (Forresten ogsaa: 26/5 sundtur, ved stud.med. Broberg. 29/5 ka mmermusik - aften pa a salæ. 13/6 3 1 a ab r 0 R - a fte n med KLAUS RIFBJERG og PALLE KJÆRULFF-SCHMIDT. 17/6 lind e b al med Lunda-Spex Regensianer-samfundets udflugt til KRONBORG, hvor oberst G a b el -J ør g e ns e n fortalte om museumsinspektør Jørgen Paulsen og Frederiksborg (bestyrelsen takkes hjerteligt for invitation til klokkeren). 23/6 S o t. H a ns - b al. 5/8 S 0 In rn e r b al. 16/8: ALDOUS HUXLEY og afdøde skrapianer GERHARD NIELSEN medvirker ikke ved slaabrokaften i anledning af den internationale psykolog-kongres. Regensianerne faar ikke uddelt mescalin. 14/ 9 ordinær generalforsamling. EFTERÅRSKLOKKERATET Sept febr Jørgen Hunsdahl, stud. mag. exklokker for SKRAP. De her optegnede hændelser fandt sted da regensforeningen PIP var klokkerforening, efter at foreningerne Skrap og SiouX gennem flere klokkerater havde ledet Regensen på godt og ondt. Disse foreninger blev manøvreret ud ved valgforhandlingerne og Pip overtog sammen med de hidtil såkaldte mindre foreninger Gården ledelse. Dette systemskifte medførte en bred samling om klokken, hvilket viste sig i semestrets forløb bl. a. ved tilslutningen til fest- og slåbrokarrangementer. Jeg skal i korthed forsøge at give nogle glimt fra de begivenheder, der optog sindene.. Den mødte regensianerne op på Salen for under de højtideligste former at tage stilling til et ubehageligt problem: Incorporeringen af et umådeligt antal erhvervsprægede unge mennesker i Regenslegemet. Disse individer påhørte' dybt grebne embedsmændenes prædikener samt P-mandens ni bud. Flere brød dog sammen.

11 Den '7.10. havde klokkeren betalt Baccus og Eros for at vise sig for et større antal regensianere samt damer ved det årlige høstbal. Den blev regensianerne traditionen tro besejret af Studentergården ifodboldkampen. Regensianerne demonstrerede dog deres suverænitet ved at spille uden målmand i omkampen, da det ville have været synd for studentergården,hvis de ikke havde vundet, da de som sædvanlig og under iagttagelse af den bedste regensielle stil blev besejret i 3.halvleg. Regensianerne fandt det derfor passende at fratage dem vinderpokalen. Den 1. ll. Filmaften: Den franske filmatisering af Dostojewskis roman "Idioten" blev set af regensianerne. Den fejrede regensforeningensioux sit 10-års jubilæum med en smuk fest på Salen. De bedste ønsker følger denne yngste af Gårdens foreninger, som indtil nu har placeret sig i den regensielle bevidsthed på hæderlig vis. Den Slåbrokaften med kirkeminister fru Bodil Koch, Damen med perspektivkassen". Det blev en aften med rig lejlighed til et studium af ministerens farverige personlighed. Den gik tæppet for revyen: "Aufstieg und Fall der regenziellen Potenz" eller Omstigning til Brøndbyøster. Den var inspireret af B. Brechts og Kurt Weills "Mahagonny" og som alle betydelige åndsprodukter genstand for de forskelligste vurderinger. Det var en revy med prætentioner til det dramatiske. Den dybt religiøse scene, hvor man oplevede regensianernes reaktioner, da Gonococ-paddehat-skyen truede Regensen med udslettelsen, men i sidste øjeblik veg forbi,virkede meget stærkt. ' Den afholdt regensianersamfundet sin årlige generalforsamling på Salen med en påfølgende gunstig middag, hvorunder de med humorist legatet donaterede regensianere kvitterede på værdig vis med et par gode viser. Jeg finder det her passende at bringe en tak til regensianersamfundet på de deltagende regensianeres og egne vegne for en smuk aften. Den Slåbrokaften med chefen for Danmarks radio og fjernsyn Hans Sølvhøj om "Den politiske indflydelse på radio og fjernsyn". Der blev en livlig debat, under hvilken det var vanskeligt at holde den smidige chef fast. Den Bed klokkeren hovedet af al skam og gik ind for julestemning. Nisser, engle, gran, lys og vat blev bestilt i tonsvis for at tilfredsstille' regensianernes krav på et traditionelt julebal. Regensianerne mødte frem med deres engle, og man flettede julehjerter med sin udkårne til en sjælfuld musik. Senere på aftenen blev Preben Kås serveret i en smagfuld anretning. af gran og lys. Dette super nisse-engle arrangement fortsatte til ud på morgenen, og man sluttede af med kaffe på klokkerens locum. Den Slåbrokaften med stud.theol. Jørgen K. Buckdal, der behandlede Søren Kierkegaards antropologi ud fra "Stadierne" til ud på de små timer. Den lod klokkeren regensianerne kalde til punchesold på Salae. Ved en underholdning i form af solopræstationer, sange,ta1er og punch skabtes en højere punchesoldets enhed, som efter klokkerens afslutning sprængtes som et stjerneskud. Den repræsenterede klokkeren regensianerne ved et bestyrelsesmøde, der fandt sted i tilslutning til en prægtig middag hos regensianersamfundets formand. Min tak er stor.

12 Den trådte klokkeren tilbage på den ordinære generalforsamling. Hvad der yderligere skete under dette klokkerat, hvad enten man besøgte de stille i landet, eller man blev opsøgt af de mere potente typer, hvad der skete mens øllet blev drukket og cerutterne brændte, hvad der blev talt og diskuteret, hvad der ærgrede eller glædede, vil aldrig blive optegnet noget Sted- Boganmeldelse. Fred Andersen, stud.teol. ex-klokker for Pip. Forfatteren, kontorchef H.C.Jørgensen (31-34) har i 1960 atter udsendt 'en roman: "Kun en Brik". Rammen i bogen er en stor tørelementfabrik i København og de mennesker, der er knyttet til den. Selve handlingen skabes ved, at et bredt udpluk af de ansatte,fra chef til altmuligmanden,i små selvstændige kapitler, ud fra hver deres forudsætninger,personlighed og tidligere liv, skildrer og kommenterer de dagligdags begivenheder og forviklinger på fabrikken, samtidig med at de tegner deres eget livsforløb. Det er spændende som en kriminalroman, forefterhånden som de enkelte fortæller,føjes nye,uddybende og ofte overraskende træk til de i begyndelsen ikke helt afklarede begivenheder. Samtidig får man tilværelsens mangfoldighed og rigdom facetteret klart frem, og forfatteren når frem til en objektivitet i skildringen af livet, som er bemærkelsesværdig. Bogen sprænger sin ramme og bliver. et billede på hele tilværelsen på godt og ondt, men skildret med indsigt og forståelse og fremfor alt med kærlighed. Jeg har læst denne bog med stor glæde og kan varmt anbefale den til 11 a 8 K.W. Sognepræst Otto Erhard Helms (23-25) residerende kapellan ved Kildevældskirken i København. Dr. phil. Aage Thorsen Skovsted (25-27) afdelingsleder ved Københavns universitets botaniske museum. Niels Frederik Lykkegaard Nielsen (25-28) provst for Vester og Øster Flakkebjerg herreder. Dr. theol. Erik Munck Madsen (27-30) provstfor Langelands provsti. Carl Edvard Larsen (28-30) lektor ved Vestjysk Gymnasiungi. Jens Frederik Lind Thomsen (29-32) provst for Bjerge og Asum provsti. Christian Jessen (30-33) sognepræst i Skælskør købstad. Carl Gustav Rønn (30-33) kontorchef i handelsministeriet. Hans Iver Madsen (33-36) sognepræstfor Kegnæs menigh., Haderslev stift. Steffen Helweg (34-36) ekspeditionsosekretær i udenrigsministeriet. Georg Mandrup (34-36) lektor ved Århus Katedralskole.

13 . Jørgen Nicolajsen (34-37) res. kapellan for Rønne købstad og sognepræst for Knudsker menighed. Olaf Nielsen Lindum (34-37) lektor ved Falkonergärdens gymnasium. cand. jur. Hans Henrik Jensen (35-37) direktør for luftfartsvæsenet. Dr. phil. Anders Hjorth Hald (35-38) professor i matematisk statistik ved Københavns universitet. Edwin Brandt (35-38) sognepræst ved Skt. Pauls kirke i København. Anders Christian Ditlev Berthelsen (35-38) provst for Hassing-Refs herr. Olav Helmer Kaarsbo (36-38) fuldmægtig af 1. grad i politikredsen Hvidovre- Rødovre kommuner. Cand. polit. Lars Peter Johannes Laursen (36-39) presseattache i Washingt. Statsgeolog, dr. phil. Theodor Sorgenfrei (36-39) professor v. Polyt. Lærean. Helge Berg Graversen (37-39) lektor ved Rungsted Statsskole. Erik Hoppe (37-40) sognepræst for Jægersborg menighed. Højesteretssagfører Oluf Hansen Lind (37-40) lektor v. Københ. universitet. Ekspeditionssekretær Frede Schnack Jelsbak (37-40) vicefængselsinspektør ved Statens arbejdshus ved Sdr. Omme. Poul Erik Gram -Hansen (37-40) speciallæge i intern medicin. Vagn Andersen (38-40) lektor ved Frederiksberg Statsskole. Henning Lisager (38-40) speciallæge i lungetuberkulose. Børge Marinus Jensen (38-41) lektor ved Vestjysk Gymnasium. Preben Leif Johansen Ravnebjerg (39-42) ekspeditionssekr., handelsminist. Professor ved Den polytekniske Læreanstalt Henning Højgaard Jensen (39-42) professor ved Københavns universitet. Niels Salicath (39-42) ekspeditionssekretær i bo-ligministeriet. Dr. med. Knud Nørregaard Rasmussen (39-42) speciallæge i lungetuberkul. Alf Thorleif Mørkbak (39-43) speciallæge i kirurgi. Fritz Bøjsen-Møller (40-41) sognepræst for Ulse og Øster Egede menigheder i Roskilde stift. Hans Egon Kaa (40-42) dommer i Aalborg. cand. jur. Niels Opstrup (40-42) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Hans Henrik Færkel (40-42) lektor ved Aurehøj Statsgymnasium. Politiadvokat Svend Poul Christian Aunsholm (40-42) fuldmægtig af 1. grad ved politiet. Henrik Kannegiesser (41-42) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Fuldmægtig i skattedepartementet Erik Gregers Kirkelund-Jensen (41-43) ekspeditionssekretær sammesteds. Cand. jur. Hugo Koldby Nielsen (41-43) ekspeditionssekretær i arbejds- og socialministeriet. Pastor, dr. theol. Svend Holm (41-43) professor ved Københavns universitet. Cand. mag. Bent Nordhjem (41-46) dr. phil. Københavns universitet. Hans Peder Herluf Møllegaard (42-44) speciallæge i gynækologi. Knud Anders Olsen (42-45) ekspeditionssekretær i revisionsdepartementerne i finansministeriet. Dr. med. Hans Nicolaj Kjeldsen Graudal (42-45) speciallæge i fysiurgi. Olav Jensen (42-45) res. kapellan ved Herning kirke. Tage Jensen (42-45) sognepræst for Humlebæk menighed. Robert Christian Andreas Dam (42-45) kontorchef i justitsministeriet. Gunnar Simonsen (43-45) dommer i Vestre landsret. Søren Anker-Møller (43-45) præst for valgmenigheden for Kerteminde. Marius Møller (43-46) adjunkt ved Haderslev Katedralskole.

14 . - Kristen Kristensen (43-46) speciallæge i kirurgi. Vicekonsul Vagn Ditlev Larsen (43-46) sekretær i udenrigsministeriet. Erik Hesselbjerg (43-46) politimester i Grønland. Læge Kaj Georg Munk -Andersen 43-46) konf. dr. med. v. Købh. Univers. Sekretær i Justitsministeriet Orla Graulund Hansen (43-47) fuldmægtig sammesteds. Læge Verner Svane-Knudsen (44-46) konf. dr. med. Købh. Universitet. Erhard Holger Assens (44-46) fuldmægtig i Handelsministeriet. Harald Nielsen (44-46) sognepræst for Krogsbølle menighed, Fyns stift. Niels Christian Kvisselgaard (44-47) speciallæge i anæsthesiologi. Dr. med. Henning Letman (444-47) overlæge ved Middelfart sygehus, medicinsk afd. Poul Aagaard Poulsen (44-47) speciallæge i intern medicin. Læge Poul Aagaard Poulsen (44-47) konf. dr. med. Københ. univers. Erik Eliasen (44-47) konf. dr. phil. Københ. univers. Niels Verner Skak -Nielsen (45-46) er beordret til tjeneste ved De forenede Nationers kontor i Geneve og tillagt titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister. Johannes Rudolf Buchhave (45-47) sognepræst for Vestervang menighed i Helsingør købstad. Tage Christensen Dalsgaard (45-47) adjunkt ved Lyngby Statsskole. Dr. med. Bent Jørgen Harvald (45-47) speciallæge i intern medicin. Dr. med. Jørgen Balslev Jørgensen (45-47) speciallæge i kirurgi. Sigurd Riber Albrechtsen (45-47) kredslæge i Københavns Amts nordre lægekreds. Svend Aage Mygind (45-47) ingeniør i flyvevåbnet. Egon Hansen-(4548) speciallæge i intern medicin. Mag. scient. Jørgen Folkmann Espersen (45-48) amanuensis ved Køb. univ. Cand. jur. Carl Aage Christensen (45-48) fuldmægtig ved Randers Amt. Jens Andersen (45-48) sognepræst for Saltum og Alstrup menigheder. Niels Hemming Gadegaard sognepræst for Mørkhøj menigh. Gladsaxe sogn. Knud Andersen (46-47) timelærer ved Esbjerg Statsskole. Carl Ernst Vilhelm Unrichsen (46-48) ambassadera d ved den kgl. ambassade i Caracas. Bendt Jensen (46-48) speciallæge i intern medicin. Vagn Jensen (46-48) lærer ved Jonstrup statsseminarium. Læge Helge Holger Baden (46-48) konf. dr. med. Københ. Univers. Dr. med. Leif Hubert Klinken-Rasmussen (46-49) speciallæge vævsunders. Walther Falling Falholt (46-49) speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik. Læge Erik amdrup (46-49) konf. dr. med. Københ. univers. Læge Leif Klinker-Rasmussen (46-49) konf. dr. med. Københ. univers. Peter Bruun Nielsen (46-49) dommerfuldmægtig i Nykøbing Mors. Børge Immanuel Riisgaard (46-50) sognepræst for Rimsø og Kastbjerg. Dr. phil. Svend Thorkild Andersen (46-50) videnskabelig assistent under Danmarks geologiske Undersøgelse. Kaj Bregengaard (47-49) adjunkt ved Falkonergärdens Gymnasium. Læge Aage Juhl Therkelsen (47-49) lektor ved Århus Tandlægehøjskole. Erik Zerlang (47-50) landsretssagfører i Vestre Landsretskreds. Helge Petersen (47-50) speciallæge i anæstesiologi. Erik Arne Hansen (47-51) adjunkt ved Sct. Jørgens Gymnasium.

15 Mag. art. Peter Zinkernagel (47-51) konf. dr. phil. v.københ. Univers. Helmuth Ove Vilhelmsen (48-50) adjunkt ved Maribo Gymnasium. Landsretssagfører Mogens Glistrup (48-50) lektor ved Københ. universitet. Cand. theol. & mag. Torben Johannes Krogh (48-51) adjunkt ved Vejle kommunale Gymnasium. Gunnar Brygmann (48-51) adjunkt ved Sønderborg Statsskole. Niels Vilhelm Hansen (48-51) sognepræst for Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. Søren Nehm Brogaard (48-51) adjunkt ved Falkonergårdens Gymnasium. Dr. phil. Knud Hertel Særmark (48-51) professor i fysik ved Pol. Læreanst. Hans Kastbjerg Nielsen (48-54) adjunkt ved Ribe Katedralskole. Martin Kristian Balslev Jørgensen (49-51) speciallæge i oto-laryngoilogi. Alf Ove Jensen (49-51) adjunkt ved Schneekloths skole. Bent Mortensen (49-51) adjunkt ved Rødovre Statsskole. Alf Ove Jensen (49-51) adjunkt ved Statsgymnasiet Schneekloths skole. Mag. scient. Aage Petersen (49-53) amanuensis ved Københavns Universitet. Svend Schou (50) sekretær i Arbejds- og socialministeriet. Johannes Albinus -Jørgensen (50-51) res. kapellan St. Johannes kirke,herning Cand. mag. Erik Skov (50-51) museumsinspektør ved Nationalmuseet. Kaj Adolf Jensen Vetter (50-52) adjunkt v. Sct. Knuds- Gymnasium. Otto Morten Vindel (50-52) dornmerfuldmægtig af 3. grad i Store -Heddinge. Karl Christian Overmark (50-53) adjunkt ved Johannesskolen. Henning Uffe Hansen (50-53) adjunkt ved Slagelse komm. gymnasium. Andreas Bülow Davidsen (50-53) res. kapellan ved Skt. Marie kirke, Sønderb. Otto Valdemar Bjørn Warring (50-53) dommerfuldmægtig i Maribo. Hans Jørgen Weitge Olsen (50-53) lærer med skoleembedseksamen ved Seminariet i Godthåb. Cand. jurá. Christian Erik Metz (50-53) sekretæri Undervisningsministeriet. Sigurd Ove Nielsen (50-54) adjunkt ved Nykøbing Katedralskole. Kristian Skov Thomsen (51) kaldskapellan ved Sundby Kirke. Mag. scient. Knud Henrik Hansen (51) lektor ved Københavns Universitet. John Ricard Karlsson (51-53) fuldmægtig i politiet og ankl. myndigheden. Oscar Malcolm Hjalmar Bjørkbom (51-53) adjunkt ved Nyborg Gymn. Jørgen Elmue (51-53) adjunkt ved Viborg Katedralskole. Børge Johannes Hansen (51-53) res. kapellan ved Møllevangskirken. Arne Wilhelm Sørensen (51-53) res. kapellan for Vissenbjerg menighed. Børge Johannes Hansen (51-53) kaldskapellan ved Skt. Markus kirke,arhus. Karl Lindhardt Jensen (51-54) sognepræst for Bedsted og Grurup menigh. Søren Brogärd (51-54) lektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Cand. polit Henry Frithiof Larsen (51-54) sekretær i arbejds- og socialmin. Svend Aage Horsted (51-55) videnskabelig assistent hos fiskeribio logen for Grønland. Cand. jur. Holger Lindholt (51-55) sekretær i Hovedrevisoraterne i Finansministeriet. Sverre Holthe Mondrup (51-55) er ansat som dommerfuldmægtig i Fåborg. Florents Asger Florentsen (51-55) timelærer ved Nakskov komm. Gymn. Aksel Rossen (51-55) sekretær i Det statistiske Departement. Hans Andreas Marcher (51-55) seminarieadjunkt ved Jonstrup statssemin. Arne Johannes Hansen (51-55) sekretær i Arbejds- og socialministeriet. Mogens Holm -Andersen (51-55) sekretær i Skattedepartementet. Christian Marthinus Lauridsen (51-56) førstepræst i Grønland. Frode Bisgaard (52-53) adjunkt ved Åbenrå Statsskole.

16 Karl Ludwig Ruge (52-55) adjunkt ved Viborg Katedralskole. Cand. polit. Ole Flygaard (52-55) sekretær under Statens Ligningsdirektorat. Mag. scient. Povl Henning (52-55) fast videnskabelig assistent ved M eteo- i rologisk Institut. Ole Wilhelm Christiansen (52-55) res. kapellan for Skovshoved menighed. Poul Otto Andersen (52-55) adjunkt ved Virum Statsskole. Arne Bechmand Nissen (52-55) hjælpepræst ved Frederiksberg kirke. Hans Buxbom Nielsen (52-56) adjunkt ved Nykøbing Katedralskole. Cand. jur. Thomas Rechnagel (52-56) attaché ved ambassaden i Stockholm. Niels Kristian Christensen (52-56) hjælpepræst for Brøndbyøster menigh. Erik Ivar Skovby Christoffersen (53) adjunkt ved Falkonerga rdens Gymn. Vagn Mejdahl (53-) adjunkt ved Statens og 'Hovedstadsko'mmunernes kursus. Cand.jur. Verner Alex Jensen (53-55) sekretær i Arbejds- og socialmin. Jørgen Ertner (53-55) sognepræst for Landet og Ryde menigheder. Cand. polit. Eyvind Emmeritz Moltke (53-55) sekretær i Boligministeriet. Mag. scient. Ole Brændstrup (53-56) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Ernst Torpe Pedersen (53-57) seminarieadjunkt ved Jelling Statsseminarium. Jørgen Schultz (53-55) adjunkt ved Kolding Gymnasium. Hans Lumby Rasmussen (53-56) dommerfuldmægtigi Grenå. Verner Tranholm -Mikkelsen (53-56) antaget som missionær af Det danske Missionsselskab. Cand. mag. Harald Ilum Steensig (53-56) adjunkt ved Horsens Statsskole. Mag. scient. Ole Brændstrup (53-56) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Peter Martin Rasmussen (53-56) hjælpepræst hos sognepræsten for Norderøernes vestre præstegæld blandt Færøerne. 0 Jørgen Ejnar Kragh Knudsen (53-56) adjunkt ved Alborghus Statsgymnasium..Verner Sassersen (53-56) adjunkt ved Frederikshavn komm. Gymnasium Viggo Mollerup (53-57) kaldskapellan ved Absa-lons kirke i København. Viggo Baun (54) sognepræst for Understed og Karup menigheder. Cand. polit. Ernst Otto Andersen (54-55) sekretær i Handelsministeriet. Ole Bostrup (54-55) adjunkt ved Frederiksborg Statsskole.' Cand. jur. Leif Volsing (54-56) sekretær i aktieselskabs -registret Gunnar Hansen (54-5 7) kaldskapellan i Korsør. Jens Christian Chemnitz (54-57) hjælpepræst ved Kongens Lyngby menigh. Jørgen Korsgaard Petersen (54-5 7) sekretær i udenrigsministeriet. Johan Andreas Bender (54-58) adjunkt ved Århus Katedralskole. Cand. polit. Elith Berg (54-58) sekretær i arbejds- og socialministeriet. Jørgen Marius Schousbye (54-58) timelærer ved Sct.Jørgens Gymnasium. Bent Woller (54-58) res. kapellan for Jerslev og Hellum,Alborg stift. Aksel Gjelstrup (54-58) hjælpepræst ved Skt. Peders kirke, Næstved. Hans Otto Precht Graversen (55-56) timelærer ved Birkerød statsskole. Henning Nielsen (55-57) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Børge Krogh (55-58) hjælpepræst ved Skjern menighed. Joen Henry Andreassen (55-58) fuldmægtig ved dommerkontoret, Roskilde. Jens Erik Hvas (55-59) res. kapellan for Mørkhøj menigh.,helsingør stift. Erling Morten Glad (55-59) hjælpepræst ved Jesuskirken, København Jan Peter Stolt (56-57) hjælpepræst ved Natanaels kirke i København. Udgivet af Regensianersamfundet, adr.: H. C.Andersens boulevard 42, V. Ansvh. K. Wallevik.

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere