Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 -år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET, Tøjhusgade 3 (Nabo til Det kgl. biblioteks have). Musæet og bygninger beses under ledelse af oberstløjtnant, museumsdirektør Jørgen Paulsen. Efter forevisningen spisning og samvær i museets festsal. Der serveres smørrebrød, øl, snaps, kaffe og cognac. Prisen ;br deltager 15 kr. Deltagelse bedes anmeldt snarest og senest torsdag den 24. maj til: LandsretsSagfører Nørring, MINERVA 1412 (kl ).

2 Et par ord fra Formanden. Som det var bebudet i sidste nummer af "Regensen", der blev udsendt i maj 1961, pønsede bestyrelsen på at få gennemført en kontingentforhøjelse, og på generalforsamlingen d. 27. november 1961 blev kontingentet forhøjet fra de 6 kr., det har været i umindelige tider, til 10 kr om året. Med dette blad følger en giroblanket, der bedes benyttet til indbetaling af kontingent for perioden 1/9-61 til 31/8-62. Sidste år tillod vi os at sende "Regensen" til en del-gamle regensianere, som ikke stod som medlemmer af regensianersamfundet, og vi takker de mange, der fulgte den diskrete opfordring til at indmelde sig. Vi gentager det samme i år i det håb, at den omstændighed, at man har været i stand til at gennemføre generalforsamling og sommerfest til de rette tider og ydermere har kunnet udsende medlemsbladet uden forsinkelse, vil bevirke, at endnu flere regensianere vil slutte op omkring Regensianersamfundet. A. H-K Fra formanden for den jyske afdeling af Regensianersamfundet, amtsforvalter C. E. Rosman, har vi modtaget følgende: Da vi i 1945 startede den jyske afdeling af Regensianersamfundet,var der megen optimisme tilstede for denne afdelings virksomhed. De første år var da også præget af stor deltagelse i afdelingens arrangementer. Det viste sig imidlertid i de senere år vanskeligt med kortere mellemrum at samle gamle regensianere fra Jylland - de lange afstande gjorde sit til, at deltagerskaren formindskedes. Afdelingen ligger derfor stille nu - vi opkræver ikke kontingent - men venter på, at der viser sig en lejlighed, der gør det naturligt at kalde jyske regensianere sammen. Under disse omstændigheder finder jeg det naturligt, at de jydske medlemmer overfører kontingentet til Regensianersamfundet i København, således at vi herved hjælper til med at skabe den økonomiske basis for et periodevis udkommende blad, der kan holde os å jour med livet på Regensen og med den virksomhed, som Regensianersamfundet i København udøver. Jeg opfordrer derfor alle medlemmer af den jyske afdeling til at stille sig velvillige over for en kontingentopkrævning fra Regensianersamfundet. Århus, i april 1962 C. E. Rosman RE GENSIANERSAMFUNDE TS BESTYRELSE. Vicefængselsdirektør A. Hye-Knadsen, formand. Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, kasserer. Stockflethsvej 21, Kbh. F, telefon GOthäb Landsretssagfører Niels Nørring, H. C.Andersens bouleoard 42, Kbh. V, telefon MIneroa Po litifuldrnægtig Poul Aunsho lm, sekretær. Museamsdirektør Jørgen Paulsen. Administrationschef K. Skovgaard Christensen. Læge Knut Walleoik, telefon

3 RE FERAT AF GE NE RALFORSAMLINGEN _ Regensianersamfundets generalforsamling afholdtes den 27.november 1961 på Regensen med kontorchef K. G. Rønn som dirigent. Formanden vicedirektør A. Hye-Knudsen aflagde beretning og udtalte herunder mindeord om den mangeårige formand højesteretssagfører Oluf Petersen, og samfundets revisor, aktuar Morten Løkkegaard, der var afgået ved døden i årets løb. Regnskaberne, der på kassererens vegne fremlagdes af landsretssagfører- Nørring, og hvorover revisor, amtsligningsinspektør Vigild, afgav indgående betænkning, godkendtes. Kontorchef Bjørklund Bertelsen nyvalgtes som revisor. De øvrige valg var genvalg. Der vedtoges følgende ændring til vedtægternes paragraf 3: Kontingentet er 10 kr. om året. Nuværende regensianere Og udflyttede regensianere i det første år efter udflytningen er kontingentfri. Derefter spiste man gule 'ærter på Salen. Regensianersamfundets legat uddeltes, og modtagerne kvitterede -med en række viser fra den lige afholdte Regensrevu. ' REGNSKAB FOR REGENSIANERSAMFUNDET / Kassebeholdning Kontingent for 1960/61, kontingentrestancer og refunderet post Renter Generalforsamlingen den 28/ Sommerudflugten den V. P. Fødselsdag og afsløring af Buste Spilleaftnerne paa Regensen Bladet Regensen Bestyrelsesudgifter Diverse udgifter Kassebeholdning 31/ REGNSKAB FOR REGENSIANERSAMFUNDETS LEGAT / Kassebeholdning pr Bidrag og indgaaede restancer Renter Omkostninger Udbetalte legater _ Overført til kapitalkonto Kassebeholdning pr. 31/ ,06 Legatets kapital er nu ca Kr ,-

4 SOMMERUDFLUGTEN 1961 De af os, der i regenstiden lod os friste til at forsømme den kulturelle baggrund til fordel for mere håndgribelige glæder, har nu en enestående chance for at indhente det forsømte ved de museumsbesøg Regensianersamfundet arrangerer i form af somme'irudflugter.. Udflugten 1961 gik til Kronborg. Der var rundgang på slottet under slotsforvalteren, oberst Gabel Jørgensens veltalende ledelse. Ingen som ikke var til stede vil tro det, men det lykkedes slotsforvalteren at få et halvt hundrede gamle regensianere af alle aldersklasser til at samles om den gruelige gipsholgerdanske i kassematterne og afsynge "I alle de riger og lande med stemmer, der ikke længere er hvad de var, da de pågældende i tolvårsalderen sidste gang indlod sig på noget lignende. I sandhed en gribende oplevelse. Herefter var der øl og smørrebrød i slottets traktørsted. Samfundets formand, slotsforvalteren og regensprovsten talte. Formanden oplyste på generalforsamlingen, at udflugten ikke havde givet underskud af betydning. Det er et forhold, der må rettes til næste år. Selvfølgelig skal de, der ikke deltager i festerne, betale for, at de mere aktive kan blive beværtet efter fortjeneste. Således var det altid skik på Regensen, og så gamle er vi heller ikke blevet. Dette er til gengæld den eneste indvending mod. arrangementet. Vi ses på Tøjhuset. L. RE GENSENS PUNCH Som en rejselysten flåde ser vi glas og boller ankret op, oh kom, hav, som skammer ej derom, men deri, lad os springe, ej deri, - derom. Hvad gør det den gamle lind er afdød? Gårdens røde livskraft er på vej, det som vand er for en mand i havsnød er Regensens punch for dig og mig. Kom, sortladne hav, modtag din våde ven med samme lyst som denne dig. Styr mod morgnens kyst i nattens både ad den ros '-og-magt-opfyldte vej. Hvad var vel et værtshus uden bajre? Hvad er lammesteg foruden steg? Og det tegn hvorunder vi skal sejre er Regensens punch for dig og mig. Høner klukker minde ligt til haners stolte galen over fædres grav, mens med grønsvær tækket vore ahners lyse piger langsomt blir til rav.

5 Hvad var Danmark uden digtekunsten? Hvor var vi, hvis Eva had' sagt nej? Den nektar, som guder drak til bunds, den er Regensens punch for dig og mig. Forårsregnen falder over Sjælland, smelter hen i dis og blir til skyer, blomster springer ud og si 'r: Farvel, vand. Solen luner Danmarks land og byer. Det som regnen er for græs og planter, oceanets saltvand for en haj, ' det som tevand er for jomfrutanter, er Regensens punch for dig og mig. Stjerneskud fra kunstens mælkeveje, gnistrer efter pegasusserne. Muser finder blidt på nye lege, ryster nye rim fra trusserne, Hvad var bøger uden ord og mening? Hvor er liv og glæde uden leg? Ord og liv og leg går i forening med Regensens punch i dig og mig. Finn Holten Hansen FORENINGSLIVET PÅ GÅRÆ I foråret udgik denne skrivelse til hver af gårdens 9 foreninger, som for tiden er følgende: Gamle, Pip, Uglen, Skrap, Tilia, Konventet, Tinglid, Hof og SiouX. -I de' fleste kulturkredse plejer man at Vise sine døde respekt ved at prøve at efterleve de livsidealer, som er skabt gennem generationer. Regensianerne har altid formet disse idealer og traditioner således, at man efterlevede dem af lyst. Derfor er de altid Hgået bort'i med fortrøstningsfuld tro på livets videre beståen. Men her i dødsriget,under den langsomme opløsningsproces, kan en og anden alligevel, over den lyse pilsner, blive lidt bekymret - - udfolder livet sig nu lige så rigt som dengang,vi både kunne le og græde? - Nu skal et af intethedens få lyspunkter,ved siden af den årlige opstandelsesfest på salen, snart til at fremstå: BLADET REGENSEN 1! I den anledning har vi lig og lig imellem drøftet og er blevet enige om at overlade hver forening lidt af den knebne spalteplads for at give jer lejlighed til at gøre de fås tvivl til skamme, - lønligt håber vi andre på i tilgift at faa et pust af varme i vore flakkende sjæle, så Vi med fornyet mod kan begive os til vor evige kamp med Sisyphos sten. Fortæl om en foreningsmæssig begivenhed fra de sidste ca. 3 år, - en inspireret foreningsfest, en guddommelig snøring, en aftenstemning, Provsten og Viceprovsten, - ja,hvad ved jeg som snart har glemt alt, - eller

6 fortæl bare om, hvordan foreningen er, dens mål, hvor mange bajere I drikker,hvor helt eksceptionelt god den er, og hvor håbløst åndssvagt de andre ter sig. - - Gårdens bedste forening!!! Selvfølgelig er I stillet fuldstændig frit, det eneste I skal er, f.g. m. at yde noget, - der skal ikke sidde en stakkels adjunkt i Persephonos lund (alias Tarm) med leveren flået af gribbe og føle sig helt svigtet af netop den kult, der stod ham nærmest. I får 14 dage fra dags dato, det er 7 for meget. Den tidligere klokker vil fungere som Charon. Vi ventede, ja, vi har ventet så længe, at bladets udsendelse er blevet betydelig forsinket. Og har høsten ikke været stor, så lad os varme os ved de få, der ikke svigtede. 130 år - og så så ung! GAMLE For lun, god vind, med ungdommeligt bankende hjerte og aldrig svigtende tro på egen fortræffelighed fylder Gamle i år ikke mindre end 130 år. Gårdens ældste forening - allerede'i sit udspring et "Regensens vækkerselskab" (- rygter stadig med kraft sin gerning på Gåræl) Fødselaren læser stadig og uden nævneværdig besvær - til uvisnelig ære nævnes det her - Regensen teksten ude n brille rl Men tro ikke heraf, at gamlingerne maser sig brutalt frem og hiver til sig i det regensielle liv. På ingen måde! Gamlingene har tværtimod en udpræget (nu og da næsten påfaldende, kunne man sige) forkærlighed for den gode, stille zummende stuevarme, hvilket hænger sammen med, at gamlingene kan så godt lide hinanden, og at de befinder sig ekcellent i hinandens ryge-, the- og bajerselskab. - Det er faktisk som om, gamlingene kun ugerne gør sig gældende i større snirkler (En undtagelse er dog rækken af prægtige Gamletalere...). Men når det sker, sker det til gavns! Fødselaren har i øvrigt grund til at glæde sig over en ikke ringe aktivitet i foreningslivet i dette forår, noget, der skal nævnes vor pontifex til ros. Gamle har således gennemført en vellykket vise grand prix blandt sine medlemmer i forbindelse med V. P.-ballet, hvorved foreningens sangskat blev værdifuldt forøget. Vi har endvidere med udbytte inviteret udengårds folk til theaftener, sidst havde vi en aften med kammermusik i biblioteket. I sit 130. år har Gamle ni medlemmer,tre medicinere,tre jurister, to teologer og en fysiker. Pontifex Maximus er stud.jur. Palle Hårgård. - Arne Jakobsen domprovst, chronicus Det hændte for 25 år siden ********************************* Ved Pips 100 års jubilæum i 1985 får to gamle velmeriterede pipianere lyst til at genopleve deres ungdomsbedrifter i den herlige forening. De finder de gamle foreningsprotokoller.frem og slår op på de steder,hvor deres egne bedrifter er beskrevet, og læser bl. a. følgende:

7 C.D. R. Den 20.maj ante die festuml) bed pipianerne hovedet af al skam og besluttede at forhandle med Gamle om udleveringen af Hassan 2). De begav sig til den ældste gamlings locum. Denne type hånede piperianerne på det groveste ved at fable om frokoster og andet. Hans kvinde generede sig heller ikke for at give sit besyv med. Det blev dog pipianerne for meget. De forbandede manden og gik. De begav sig til Pontifex locum og bankede paa døren. Ingen svarede. De tog i dørgrebet,og døren gik op,de gik ind saa et kort nu paa hinanden løftede forhænget fra vasken. Der stod Hassan. De løftede ham op og gik ud. Hassan havde forladt Gamle. I stor spænding førte pipianerne Hassan til episcopou locum. Pipianerne gjorde paa diskret maade Gamle opmærksom paa deres manglende omhu for Hassan. Gamles reaktion var forstaaelig. Deres forventede frokoster var svundet som en drøm. Saaledes fik det spændte forhold mellem Pip og Gamle en udgang, der tilfredsstillede pipianerne. Da de to gamle pipianere læste dette,frydede de sig meget, og snart fandt de toner fra gamle dage. De klaskede sig på lårene og 10 højt og lykkeligt; og det var med "husker duh og "ja, kan du huske. Hurtigt var de to ældre herrer fordybet i minderne. HJa,var det ikke på 3 x 11, det begyndte,vi drak jo en del den aften, sagde den ene. nja, Ejner var stærkt beruset, men han havde jo også tanket ude i byen, " supplerede den anden. Deres øjne lyste nu, og det var tydeligt, at tankerne kredsede om bajere og smørrebrød, snart kom det da også. HVar det ikke princeps, der bankede en indflytter ud i erhvervslivet efter smørrebrød?. "Og så var det, vi gik op til denne impotente gamling og hans skræppende quind. Rudolf var allerede helt vild og var begyndt at behandle døren, da den heldigvis blev åbnet. Vi væltede ind, og Ejner tumlede om i grammofonanlægget. Princeps var nu klar over, at forhandlingerne ville blive vanskelige. "Ja, og ka' du huske, hvor quinden skabte sig? " "Så forduftede Vi. "Ja, og hvodden var det, vi fandt over til deres pontifex? "Ja, Rudolf var nu prægtig, men det gik ham vist ikke så godt senere i livet. "Ja, fik han nogensinde sin eksamen? " Her brød den anden ældre pipianer af. "Pludselig stod vi inde på Pontifex locum. Rudolf foranstaltede en grundig oprydning og omflytning i Værelset, men det var nu ham den lille, du ved ham, der altid citerede Augustin, ja, hvad var det nu,han hed, men han fandt nu Hassan. "Ja, og hvor var det spændende, da vi smuglede ham over gården, inden vi nåede episcopou locum. " "Ja, det var nu herlige tider. "Ak,ja, vi burde have skønnet bedre på disse gyldne ungdomsdage, " sagde de i munden på hinanden. "Ja,hvor var Gamle sure, de forstod ikke at tage denne lille spøg. " "De blev lidt grove, og var der ikke noget med en vandkamp? " HMen, " indvendte den anden, HRegensen var jo også andet og mere end et muntert lag, spøg og spas, det var jo også, som den gamle digter skrev: Stedet,hvor vi sad to, tre, imens timerne gled, med livet og glæden og sorgen Og således fortsatte de deres dybe og berigende samtale om den Regens,der havde været og kun ville eksistere i deres erindring. secr.pipianorum. 1) Dagen før Pips 75 aars jubilæum. 2) Gamle var brudt ind på et pipielt locum og havde stjaalet et af Pips symboler. 212M Året 1961 var et begivenhedsrigt år for Skrap. På den beskedne spalteplads, der er blevet. os tildelt, skal jeg nu forsøge at give en redegørelse for et par af de bedrifter, som har sat glans over Skraps snart 40-årige

8 navn. (Som enhver Skrapianer ved, er det i år Skraps hidtil største jubilæumsår). Jeg må dog indtrængende bede læseren holde sig for øje, at denne fremstilling på ingen måde er udtømmende. Udadtil opnåede vi under skarp konkurrence med gårdens Øvrige foreninger at få snøret en Skrapianer ind som chefredaktør af nærværende blad, hvilket læseren måske allerede har anet gennem den kendelig kvalitative forvandling, bladet har gennemgået. Det er ingen let opgave Redaktøren hermed har påtaget sig; det forlyder allerede i regensielle krese, at han er blevet beskydt for at tage foreningspolitiske hensyn i redaktionen af bladet, idet Uglen og Cenventet hævder, at redaktøren har afvist samtlige af deres indlæg. Indadtil har foreningen vokset sig stor og stærk. Vi har ført en hidtil ukendt indflytterpolitik. Mens det i visse foreninger i de senere år er blevet kutyme midt i hvert semester at holde udsalg af de indflyttere, som blev optaget umiddelbart efter, at de havde søgt Regensen, har Skrap indført en prøvetid på et år, således at man først kan blive indflytter i foreningen et år efter, at man er flyttet ind på Regensen. Denne procedure har ubetinget gavnet foreningen og sparet os for meget overflødigt besvær. Også på det finansielle område har Skrap gjort sig gældende. Traditionen tro har foreningen i det forløbne år behersket embedet snart som overog snart som underbrugsmand, ja, vi har endog engang siddet på begge embeder på een gang. Til orientering for gamle regensianere bør det oplyses, at ordningen med to brugsmænd i stedet for een blev indført i 1958 for at sikre regensianerne mod korruption i brugskassen. For Skrap har ordningen virket i alle måder tilfredsstillende. Som følge af Skraps ovennævnte kontrol med finanserne har vi anset det for overflødigt selv at tage klokken 1 sidste og indeværende semester, så vi har indskrænket os til at vælge en klokker blandt vore sikre støtter i gårdens øvrige foreninger. Skrapkomplekserne lever jo stadig. Hermed håber jeg at have givet alle gamle Skrapianere blot på tanden, så de talstærkt møder op til jubilæet i december. Som I ser, er Skrap stadi g Skra p Skrivemadr. STORT PRISFALD PÅ REGENSSKABE De kendte brune, udført i eg, vil nu kunne erhverves gratis (tidl. 50 kr.) ved afhentning på Regensen. Henvendelse hos portjer Jensen eller Viceprovsten. (Hvis I venter til næste nummer af "Regensen", vil I eventuelt kunne få dem bragt vederlagsfrit). GAMMELT REGENSSTIK Et gennem mange år efterspurgt billede af Regensen (undertekst: Collegium Domus Regiæ) vil blive trykt i litografi i Zfarver og udsendt af Arnold Busck International Boghandel i begyndelsen afjuni. Billedet: et gdrdinteriør, fra Hostrups tid med linden i forgrunden og Rundetårn i baggrunden, er kantet af en meget smuk trykt ramme med portrætter og interiører fra Regensen. Format cm. Pris kr 40, 00. Bestilling modtages til levering ved udsendelsen af Arnold Busck International Boghandel, Købmagergade 49, K. Mü«

9 JULESANG (Mel: Juletræet med sin pynt...) Juleballet er begyndt. Under salens julepynt skal regensianerne til at fugte ganerne, for med glade julesind ret at feste julen ind. Udenfor er juletegn Julekulde, juleregn Juletræthedsfølelse, julevejrsforkølelse. Men i vintrens hule skal lyse op vort julebal. I enhver allumnes krop stiger julegejlhed op, og fra te lefonerne gik invitationerne Vil du være julegæst ved regensens julefest. Vi vil for en lille tid glemme gammel kævl og strid. Ufred vil vi kule ned vi vil holde julefred. Siouxalist og Ugle skal sammen gå til julebal. Ned igennem jordens bold høres larmen fra vort sold. Vi vil synge så man kan høre os i Kinas land. For selv de'smao gule skal høre vi har julebal. Senere på natten hen ga r din pige med din ven for hun vil så gerne ud for at se på stjerneskud. Hvis du blir en smule gal husk det er jo julebal. Når sa dagen bryder frem, skal hun ha ' en taxa hjem. Ikke noet med cyklejul efter nattens myklejul. Pengene jo rulle skal når man er til julebal. Og når man er blevet træt - tørsten slukket - maven mæt, siger vi vor klokker tak for det tunge læs han trak. Videt ikke skjule skal: "Sikke 't prægtigt julebal. " M.L.

10 SOMMERKLOKKERATET (19. maj september 1961). Sjældent har jeg oplevet en periode med saa straalende sommervejr (jvfr. bilag 7 til klokkerregnskabet: Indkøb af NIVEA for Hjem og Sport, kr. 13, 75), med lune og fredfyldte aftener, med snak,the og anden drik (jfr. bilag 9), tibak (jvfr.bilag 14) og poesi (bilag mangler). Med sammenlagt kun ti minutters regnvejr (bilag 21: indkøb af to regnslag, kr ) blev perioden den ideelle ferietid: Ingen in 01 s t r e g e d e bøger. God plads paa baaden. Ingen søsyge. Christians-ø en tidlig morgen: lomvig og alk, fyrmesteren og Gitz Johansen, maager, klipper, sol og hav. Hertugindens Bastion og Græs'holmen. Sehesteds Batteri og Bielkes Batteri. Næste gang den anden vej rundt. Ingen post: retur, adresse ukendt. (Forresten ogsaa: 26/5 sundtur, ved stud.med. Broberg. 29/5 ka mmermusik - aften pa a salæ. 13/6 3 1 a ab r 0 R - a fte n med KLAUS RIFBJERG og PALLE KJÆRULFF-SCHMIDT. 17/6 lind e b al med Lunda-Spex Regensianer-samfundets udflugt til KRONBORG, hvor oberst G a b el -J ør g e ns e n fortalte om museumsinspektør Jørgen Paulsen og Frederiksborg (bestyrelsen takkes hjerteligt for invitation til klokkeren). 23/6 S o t. H a ns - b al. 5/8 S 0 In rn e r b al. 16/8: ALDOUS HUXLEY og afdøde skrapianer GERHARD NIELSEN medvirker ikke ved slaabrokaften i anledning af den internationale psykolog-kongres. Regensianerne faar ikke uddelt mescalin. 14/ 9 ordinær generalforsamling. EFTERÅRSKLOKKERATET Sept febr Jørgen Hunsdahl, stud. mag. exklokker for SKRAP. De her optegnede hændelser fandt sted da regensforeningen PIP var klokkerforening, efter at foreningerne Skrap og SiouX gennem flere klokkerater havde ledet Regensen på godt og ondt. Disse foreninger blev manøvreret ud ved valgforhandlingerne og Pip overtog sammen med de hidtil såkaldte mindre foreninger Gården ledelse. Dette systemskifte medførte en bred samling om klokken, hvilket viste sig i semestrets forløb bl. a. ved tilslutningen til fest- og slåbrokarrangementer. Jeg skal i korthed forsøge at give nogle glimt fra de begivenheder, der optog sindene.. Den mødte regensianerne op på Salen for under de højtideligste former at tage stilling til et ubehageligt problem: Incorporeringen af et umådeligt antal erhvervsprægede unge mennesker i Regenslegemet. Disse individer påhørte' dybt grebne embedsmændenes prædikener samt P-mandens ni bud. Flere brød dog sammen.

11 Den '7.10. havde klokkeren betalt Baccus og Eros for at vise sig for et større antal regensianere samt damer ved det årlige høstbal. Den blev regensianerne traditionen tro besejret af Studentergården ifodboldkampen. Regensianerne demonstrerede dog deres suverænitet ved at spille uden målmand i omkampen, da det ville have været synd for studentergården,hvis de ikke havde vundet, da de som sædvanlig og under iagttagelse af den bedste regensielle stil blev besejret i 3.halvleg. Regensianerne fandt det derfor passende at fratage dem vinderpokalen. Den 1. ll. Filmaften: Den franske filmatisering af Dostojewskis roman "Idioten" blev set af regensianerne. Den fejrede regensforeningensioux sit 10-års jubilæum med en smuk fest på Salen. De bedste ønsker følger denne yngste af Gårdens foreninger, som indtil nu har placeret sig i den regensielle bevidsthed på hæderlig vis. Den Slåbrokaften med kirkeminister fru Bodil Koch, Damen med perspektivkassen". Det blev en aften med rig lejlighed til et studium af ministerens farverige personlighed. Den gik tæppet for revyen: "Aufstieg und Fall der regenziellen Potenz" eller Omstigning til Brøndbyøster. Den var inspireret af B. Brechts og Kurt Weills "Mahagonny" og som alle betydelige åndsprodukter genstand for de forskelligste vurderinger. Det var en revy med prætentioner til det dramatiske. Den dybt religiøse scene, hvor man oplevede regensianernes reaktioner, da Gonococ-paddehat-skyen truede Regensen med udslettelsen, men i sidste øjeblik veg forbi,virkede meget stærkt. ' Den afholdt regensianersamfundet sin årlige generalforsamling på Salen med en påfølgende gunstig middag, hvorunder de med humorist legatet donaterede regensianere kvitterede på værdig vis med et par gode viser. Jeg finder det her passende at bringe en tak til regensianersamfundet på de deltagende regensianeres og egne vegne for en smuk aften. Den Slåbrokaften med chefen for Danmarks radio og fjernsyn Hans Sølvhøj om "Den politiske indflydelse på radio og fjernsyn". Der blev en livlig debat, under hvilken det var vanskeligt at holde den smidige chef fast. Den Bed klokkeren hovedet af al skam og gik ind for julestemning. Nisser, engle, gran, lys og vat blev bestilt i tonsvis for at tilfredsstille' regensianernes krav på et traditionelt julebal. Regensianerne mødte frem med deres engle, og man flettede julehjerter med sin udkårne til en sjælfuld musik. Senere på aftenen blev Preben Kås serveret i en smagfuld anretning. af gran og lys. Dette super nisse-engle arrangement fortsatte til ud på morgenen, og man sluttede af med kaffe på klokkerens locum. Den Slåbrokaften med stud.theol. Jørgen K. Buckdal, der behandlede Søren Kierkegaards antropologi ud fra "Stadierne" til ud på de små timer. Den lod klokkeren regensianerne kalde til punchesold på Salae. Ved en underholdning i form af solopræstationer, sange,ta1er og punch skabtes en højere punchesoldets enhed, som efter klokkerens afslutning sprængtes som et stjerneskud. Den repræsenterede klokkeren regensianerne ved et bestyrelsesmøde, der fandt sted i tilslutning til en prægtig middag hos regensianersamfundets formand. Min tak er stor.

12 Den trådte klokkeren tilbage på den ordinære generalforsamling. Hvad der yderligere skete under dette klokkerat, hvad enten man besøgte de stille i landet, eller man blev opsøgt af de mere potente typer, hvad der skete mens øllet blev drukket og cerutterne brændte, hvad der blev talt og diskuteret, hvad der ærgrede eller glædede, vil aldrig blive optegnet noget Sted- Boganmeldelse. Fred Andersen, stud.teol. ex-klokker for Pip. Forfatteren, kontorchef H.C.Jørgensen (31-34) har i 1960 atter udsendt 'en roman: "Kun en Brik". Rammen i bogen er en stor tørelementfabrik i København og de mennesker, der er knyttet til den. Selve handlingen skabes ved, at et bredt udpluk af de ansatte,fra chef til altmuligmanden,i små selvstændige kapitler, ud fra hver deres forudsætninger,personlighed og tidligere liv, skildrer og kommenterer de dagligdags begivenheder og forviklinger på fabrikken, samtidig med at de tegner deres eget livsforløb. Det er spændende som en kriminalroman, forefterhånden som de enkelte fortæller,føjes nye,uddybende og ofte overraskende træk til de i begyndelsen ikke helt afklarede begivenheder. Samtidig får man tilværelsens mangfoldighed og rigdom facetteret klart frem, og forfatteren når frem til en objektivitet i skildringen af livet, som er bemærkelsesværdig. Bogen sprænger sin ramme og bliver. et billede på hele tilværelsen på godt og ondt, men skildret med indsigt og forståelse og fremfor alt med kærlighed. Jeg har læst denne bog med stor glæde og kan varmt anbefale den til 11 a 8 K.W. Sognepræst Otto Erhard Helms (23-25) residerende kapellan ved Kildevældskirken i København. Dr. phil. Aage Thorsen Skovsted (25-27) afdelingsleder ved Københavns universitets botaniske museum. Niels Frederik Lykkegaard Nielsen (25-28) provst for Vester og Øster Flakkebjerg herreder. Dr. theol. Erik Munck Madsen (27-30) provstfor Langelands provsti. Carl Edvard Larsen (28-30) lektor ved Vestjysk Gymnasiungi. Jens Frederik Lind Thomsen (29-32) provst for Bjerge og Asum provsti. Christian Jessen (30-33) sognepræst i Skælskør købstad. Carl Gustav Rønn (30-33) kontorchef i handelsministeriet. Hans Iver Madsen (33-36) sognepræstfor Kegnæs menigh., Haderslev stift. Steffen Helweg (34-36) ekspeditionsosekretær i udenrigsministeriet. Georg Mandrup (34-36) lektor ved Århus Katedralskole.

13 . Jørgen Nicolajsen (34-37) res. kapellan for Rønne købstad og sognepræst for Knudsker menighed. Olaf Nielsen Lindum (34-37) lektor ved Falkonergärdens gymnasium. cand. jur. Hans Henrik Jensen (35-37) direktør for luftfartsvæsenet. Dr. phil. Anders Hjorth Hald (35-38) professor i matematisk statistik ved Københavns universitet. Edwin Brandt (35-38) sognepræst ved Skt. Pauls kirke i København. Anders Christian Ditlev Berthelsen (35-38) provst for Hassing-Refs herr. Olav Helmer Kaarsbo (36-38) fuldmægtig af 1. grad i politikredsen Hvidovre- Rødovre kommuner. Cand. polit. Lars Peter Johannes Laursen (36-39) presseattache i Washingt. Statsgeolog, dr. phil. Theodor Sorgenfrei (36-39) professor v. Polyt. Lærean. Helge Berg Graversen (37-39) lektor ved Rungsted Statsskole. Erik Hoppe (37-40) sognepræst for Jægersborg menighed. Højesteretssagfører Oluf Hansen Lind (37-40) lektor v. Københ. universitet. Ekspeditionssekretær Frede Schnack Jelsbak (37-40) vicefængselsinspektør ved Statens arbejdshus ved Sdr. Omme. Poul Erik Gram -Hansen (37-40) speciallæge i intern medicin. Vagn Andersen (38-40) lektor ved Frederiksberg Statsskole. Henning Lisager (38-40) speciallæge i lungetuberkulose. Børge Marinus Jensen (38-41) lektor ved Vestjysk Gymnasium. Preben Leif Johansen Ravnebjerg (39-42) ekspeditionssekr., handelsminist. Professor ved Den polytekniske Læreanstalt Henning Højgaard Jensen (39-42) professor ved Københavns universitet. Niels Salicath (39-42) ekspeditionssekretær i bo-ligministeriet. Dr. med. Knud Nørregaard Rasmussen (39-42) speciallæge i lungetuberkul. Alf Thorleif Mørkbak (39-43) speciallæge i kirurgi. Fritz Bøjsen-Møller (40-41) sognepræst for Ulse og Øster Egede menigheder i Roskilde stift. Hans Egon Kaa (40-42) dommer i Aalborg. cand. jur. Niels Opstrup (40-42) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Hans Henrik Færkel (40-42) lektor ved Aurehøj Statsgymnasium. Politiadvokat Svend Poul Christian Aunsholm (40-42) fuldmægtig af 1. grad ved politiet. Henrik Kannegiesser (41-42) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Fuldmægtig i skattedepartementet Erik Gregers Kirkelund-Jensen (41-43) ekspeditionssekretær sammesteds. Cand. jur. Hugo Koldby Nielsen (41-43) ekspeditionssekretær i arbejds- og socialministeriet. Pastor, dr. theol. Svend Holm (41-43) professor ved Københavns universitet. Cand. mag. Bent Nordhjem (41-46) dr. phil. Københavns universitet. Hans Peder Herluf Møllegaard (42-44) speciallæge i gynækologi. Knud Anders Olsen (42-45) ekspeditionssekretær i revisionsdepartementerne i finansministeriet. Dr. med. Hans Nicolaj Kjeldsen Graudal (42-45) speciallæge i fysiurgi. Olav Jensen (42-45) res. kapellan ved Herning kirke. Tage Jensen (42-45) sognepræst for Humlebæk menighed. Robert Christian Andreas Dam (42-45) kontorchef i justitsministeriet. Gunnar Simonsen (43-45) dommer i Vestre landsret. Søren Anker-Møller (43-45) præst for valgmenigheden for Kerteminde. Marius Møller (43-46) adjunkt ved Haderslev Katedralskole.

14 . - Kristen Kristensen (43-46) speciallæge i kirurgi. Vicekonsul Vagn Ditlev Larsen (43-46) sekretær i udenrigsministeriet. Erik Hesselbjerg (43-46) politimester i Grønland. Læge Kaj Georg Munk -Andersen 43-46) konf. dr. med. v. Købh. Univers. Sekretær i Justitsministeriet Orla Graulund Hansen (43-47) fuldmægtig sammesteds. Læge Verner Svane-Knudsen (44-46) konf. dr. med. Købh. Universitet. Erhard Holger Assens (44-46) fuldmægtig i Handelsministeriet. Harald Nielsen (44-46) sognepræst for Krogsbølle menighed, Fyns stift. Niels Christian Kvisselgaard (44-47) speciallæge i anæsthesiologi. Dr. med. Henning Letman (444-47) overlæge ved Middelfart sygehus, medicinsk afd. Poul Aagaard Poulsen (44-47) speciallæge i intern medicin. Læge Poul Aagaard Poulsen (44-47) konf. dr. med. Københ. univers. Erik Eliasen (44-47) konf. dr. phil. Københ. univers. Niels Verner Skak -Nielsen (45-46) er beordret til tjeneste ved De forenede Nationers kontor i Geneve og tillagt titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister. Johannes Rudolf Buchhave (45-47) sognepræst for Vestervang menighed i Helsingør købstad. Tage Christensen Dalsgaard (45-47) adjunkt ved Lyngby Statsskole. Dr. med. Bent Jørgen Harvald (45-47) speciallæge i intern medicin. Dr. med. Jørgen Balslev Jørgensen (45-47) speciallæge i kirurgi. Sigurd Riber Albrechtsen (45-47) kredslæge i Københavns Amts nordre lægekreds. Svend Aage Mygind (45-47) ingeniør i flyvevåbnet. Egon Hansen-(4548) speciallæge i intern medicin. Mag. scient. Jørgen Folkmann Espersen (45-48) amanuensis ved Køb. univ. Cand. jur. Carl Aage Christensen (45-48) fuldmægtig ved Randers Amt. Jens Andersen (45-48) sognepræst for Saltum og Alstrup menigheder. Niels Hemming Gadegaard sognepræst for Mørkhøj menigh. Gladsaxe sogn. Knud Andersen (46-47) timelærer ved Esbjerg Statsskole. Carl Ernst Vilhelm Unrichsen (46-48) ambassadera d ved den kgl. ambassade i Caracas. Bendt Jensen (46-48) speciallæge i intern medicin. Vagn Jensen (46-48) lærer ved Jonstrup statsseminarium. Læge Helge Holger Baden (46-48) konf. dr. med. Københ. Univers. Dr. med. Leif Hubert Klinken-Rasmussen (46-49) speciallæge vævsunders. Walther Falling Falholt (46-49) speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik. Læge Erik amdrup (46-49) konf. dr. med. Københ. univers. Læge Leif Klinker-Rasmussen (46-49) konf. dr. med. Københ. univers. Peter Bruun Nielsen (46-49) dommerfuldmægtig i Nykøbing Mors. Børge Immanuel Riisgaard (46-50) sognepræst for Rimsø og Kastbjerg. Dr. phil. Svend Thorkild Andersen (46-50) videnskabelig assistent under Danmarks geologiske Undersøgelse. Kaj Bregengaard (47-49) adjunkt ved Falkonergärdens Gymnasium. Læge Aage Juhl Therkelsen (47-49) lektor ved Århus Tandlægehøjskole. Erik Zerlang (47-50) landsretssagfører i Vestre Landsretskreds. Helge Petersen (47-50) speciallæge i anæstesiologi. Erik Arne Hansen (47-51) adjunkt ved Sct. Jørgens Gymnasium.

15 Mag. art. Peter Zinkernagel (47-51) konf. dr. phil. v.københ. Univers. Helmuth Ove Vilhelmsen (48-50) adjunkt ved Maribo Gymnasium. Landsretssagfører Mogens Glistrup (48-50) lektor ved Københ. universitet. Cand. theol. & mag. Torben Johannes Krogh (48-51) adjunkt ved Vejle kommunale Gymnasium. Gunnar Brygmann (48-51) adjunkt ved Sønderborg Statsskole. Niels Vilhelm Hansen (48-51) sognepræst for Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. Søren Nehm Brogaard (48-51) adjunkt ved Falkonergårdens Gymnasium. Dr. phil. Knud Hertel Særmark (48-51) professor i fysik ved Pol. Læreanst. Hans Kastbjerg Nielsen (48-54) adjunkt ved Ribe Katedralskole. Martin Kristian Balslev Jørgensen (49-51) speciallæge i oto-laryngoilogi. Alf Ove Jensen (49-51) adjunkt ved Schneekloths skole. Bent Mortensen (49-51) adjunkt ved Rødovre Statsskole. Alf Ove Jensen (49-51) adjunkt ved Statsgymnasiet Schneekloths skole. Mag. scient. Aage Petersen (49-53) amanuensis ved Københavns Universitet. Svend Schou (50) sekretær i Arbejds- og socialministeriet. Johannes Albinus -Jørgensen (50-51) res. kapellan St. Johannes kirke,herning Cand. mag. Erik Skov (50-51) museumsinspektør ved Nationalmuseet. Kaj Adolf Jensen Vetter (50-52) adjunkt v. Sct. Knuds- Gymnasium. Otto Morten Vindel (50-52) dornmerfuldmægtig af 3. grad i Store -Heddinge. Karl Christian Overmark (50-53) adjunkt ved Johannesskolen. Henning Uffe Hansen (50-53) adjunkt ved Slagelse komm. gymnasium. Andreas Bülow Davidsen (50-53) res. kapellan ved Skt. Marie kirke, Sønderb. Otto Valdemar Bjørn Warring (50-53) dommerfuldmægtig i Maribo. Hans Jørgen Weitge Olsen (50-53) lærer med skoleembedseksamen ved Seminariet i Godthåb. Cand. jurá. Christian Erik Metz (50-53) sekretæri Undervisningsministeriet. Sigurd Ove Nielsen (50-54) adjunkt ved Nykøbing Katedralskole. Kristian Skov Thomsen (51) kaldskapellan ved Sundby Kirke. Mag. scient. Knud Henrik Hansen (51) lektor ved Københavns Universitet. John Ricard Karlsson (51-53) fuldmægtig i politiet og ankl. myndigheden. Oscar Malcolm Hjalmar Bjørkbom (51-53) adjunkt ved Nyborg Gymn. Jørgen Elmue (51-53) adjunkt ved Viborg Katedralskole. Børge Johannes Hansen (51-53) res. kapellan ved Møllevangskirken. Arne Wilhelm Sørensen (51-53) res. kapellan for Vissenbjerg menighed. Børge Johannes Hansen (51-53) kaldskapellan ved Skt. Markus kirke,arhus. Karl Lindhardt Jensen (51-54) sognepræst for Bedsted og Grurup menigh. Søren Brogärd (51-54) lektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Cand. polit Henry Frithiof Larsen (51-54) sekretær i arbejds- og socialmin. Svend Aage Horsted (51-55) videnskabelig assistent hos fiskeribio logen for Grønland. Cand. jur. Holger Lindholt (51-55) sekretær i Hovedrevisoraterne i Finansministeriet. Sverre Holthe Mondrup (51-55) er ansat som dommerfuldmægtig i Fåborg. Florents Asger Florentsen (51-55) timelærer ved Nakskov komm. Gymn. Aksel Rossen (51-55) sekretær i Det statistiske Departement. Hans Andreas Marcher (51-55) seminarieadjunkt ved Jonstrup statssemin. Arne Johannes Hansen (51-55) sekretær i Arbejds- og socialministeriet. Mogens Holm -Andersen (51-55) sekretær i Skattedepartementet. Christian Marthinus Lauridsen (51-56) førstepræst i Grønland. Frode Bisgaard (52-53) adjunkt ved Åbenrå Statsskole.

16 Karl Ludwig Ruge (52-55) adjunkt ved Viborg Katedralskole. Cand. polit. Ole Flygaard (52-55) sekretær under Statens Ligningsdirektorat. Mag. scient. Povl Henning (52-55) fast videnskabelig assistent ved M eteo- i rologisk Institut. Ole Wilhelm Christiansen (52-55) res. kapellan for Skovshoved menighed. Poul Otto Andersen (52-55) adjunkt ved Virum Statsskole. Arne Bechmand Nissen (52-55) hjælpepræst ved Frederiksberg kirke. Hans Buxbom Nielsen (52-56) adjunkt ved Nykøbing Katedralskole. Cand. jur. Thomas Rechnagel (52-56) attaché ved ambassaden i Stockholm. Niels Kristian Christensen (52-56) hjælpepræst for Brøndbyøster menigh. Erik Ivar Skovby Christoffersen (53) adjunkt ved Falkonerga rdens Gymn. Vagn Mejdahl (53-) adjunkt ved Statens og 'Hovedstadsko'mmunernes kursus. Cand.jur. Verner Alex Jensen (53-55) sekretær i Arbejds- og socialmin. Jørgen Ertner (53-55) sognepræst for Landet og Ryde menigheder. Cand. polit. Eyvind Emmeritz Moltke (53-55) sekretær i Boligministeriet. Mag. scient. Ole Brændstrup (53-56) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Ernst Torpe Pedersen (53-57) seminarieadjunkt ved Jelling Statsseminarium. Jørgen Schultz (53-55) adjunkt ved Kolding Gymnasium. Hans Lumby Rasmussen (53-56) dommerfuldmægtigi Grenå. Verner Tranholm -Mikkelsen (53-56) antaget som missionær af Det danske Missionsselskab. Cand. mag. Harald Ilum Steensig (53-56) adjunkt ved Horsens Statsskole. Mag. scient. Ole Brændstrup (53-56) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Peter Martin Rasmussen (53-56) hjælpepræst hos sognepræsten for Norderøernes vestre præstegæld blandt Færøerne. 0 Jørgen Ejnar Kragh Knudsen (53-56) adjunkt ved Alborghus Statsgymnasium..Verner Sassersen (53-56) adjunkt ved Frederikshavn komm. Gymnasium Viggo Mollerup (53-57) kaldskapellan ved Absa-lons kirke i København. Viggo Baun (54) sognepræst for Understed og Karup menigheder. Cand. polit. Ernst Otto Andersen (54-55) sekretær i Handelsministeriet. Ole Bostrup (54-55) adjunkt ved Frederiksborg Statsskole.' Cand. jur. Leif Volsing (54-56) sekretær i aktieselskabs -registret Gunnar Hansen (54-5 7) kaldskapellan i Korsør. Jens Christian Chemnitz (54-57) hjælpepræst ved Kongens Lyngby menigh. Jørgen Korsgaard Petersen (54-5 7) sekretær i udenrigsministeriet. Johan Andreas Bender (54-58) adjunkt ved Århus Katedralskole. Cand. polit. Elith Berg (54-58) sekretær i arbejds- og socialministeriet. Jørgen Marius Schousbye (54-58) timelærer ved Sct.Jørgens Gymnasium. Bent Woller (54-58) res. kapellan for Jerslev og Hellum,Alborg stift. Aksel Gjelstrup (54-58) hjælpepræst ved Skt. Peders kirke, Næstved. Hans Otto Precht Graversen (55-56) timelærer ved Birkerød statsskole. Henning Nielsen (55-57) adjunkt ved Frederiksberg skolevæsen. Børge Krogh (55-58) hjælpepræst ved Skjern menighed. Joen Henry Andreassen (55-58) fuldmægtig ved dommerkontoret, Roskilde. Jens Erik Hvas (55-59) res. kapellan for Mørkhøj menigh.,helsingør stift. Erling Morten Glad (55-59) hjælpepræst ved Jesuskirken, København Jan Peter Stolt (56-57) hjælpepræst ved Natanaels kirke i København. Udgivet af Regensianersamfundet, adr.: H. C.Andersens boulevard 42, V. Ansvh. K. Wallevik.

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere