Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009"

Transkript

1 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen i den internationale økonomi. Svækkelsen i årets første halvdel ifølge det foreløbige nationalregnskab var imidlertid større end ventet. Gennem resten af året vurderes der samlet set at være vækst i BNP, trukket af eksporten, ophør af lagernedbringelserne og en begyndende vækst i forbruget. Med et sådant forløb skønnes BNP-faldet for 2009 som helhed at blive 4,3 pct. efter et fald i 2008 på knap 1 pct. Vækstskønnet for 2009 er nedjusteret med 1¼ pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, august En stor del af nedjusteringen blev indarbejdet i Finansministeriets opdaterede konjunkturstatus fra begyndelsen af oktober, der blev udarbejdet lige efter offentliggørelsen af det foreløbige nationalregnskab for 2. kvartal. Den skønnede BNP-vækst i sidste del af 2009 ventes at fortsætte i moderat tempo i 2010 og 2011, hvor der regnes med vækstrater på henholdsvis godt 1¼ og 1½ pct. Skønnet over BNP-væksten i 2010 er opjusteret med ¼ pct.-enhed i forhold til augustredegørelsen, blandt andet som følge af højere eksportvækst. Beskæftigelsen skønnes at falde med godt personer i både 2009 og 2010 navnlig som følge af det fald i produktionen, som er sket. Produktiviteten ventes at stige relativt kraftigt i 2010 efter fald i Beskæftigelsen ventes at vokse moderat fra slutningen af Årsgennemsnittet for 2011 skønnes at ville ligge personer lavere end for I vil beskæftigelsen dermed være på nogenlunde samme niveau som i begyndelsen af Arbejdsstyrken skønnes at falde med personer i 2009 og personer i 2010, blandt andet fordi forringede jobmuligheder erfaringsmæssigt fører til, at mange unge søger ind i uddannelsessystemet, hvortil kommer den demografiske udvikling i retning af flere ældre, og at antallet af udenlandske arbejdstagere ventes reduceret. Faldet i arbejdsstyrken udgør ca. 1/3 af den samlede nedgang i beskæftigelsen. I 2011 skønnes den forbedrede konjunktursituation at føre til en stabilisering af arbejdsstyrken. Der ventes en fortsat stigning i ledigheden frem til udgangen af 2010, hvor den topper med personer. Årsgennemsnittet for ledigheden skønnes at blive personer i 2009 og personer i 2010 (5¼ pct. af arbejdsstyrken) mod i I 2011, hvor ledigheden ventes at falde moderat gennem året, skønnes årsgennemsnittet for ledigheden uændret i forhold til Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 I 2009, 2010 og 2011 antages lønstigningstakten i den private sektor at reduceres til henholdsvis 3¼, 2¾ og 2½ pct. mod en lønstigning på godt 4½ pct. i Lønstigningen ventes fortsat at være højere end i udlandet, hvilket i 2009 (og 2010) forstærkes af stigende effektive kronekurs, således at lønkonkurrenceevnen fortsat forværres. Konkurrenceevnen er svækket siden årtusindeskiftet som følge af relativt høje danske lønstigninger, en svag produktivitetsudvikling og valutakursudviklingen. Stigningen i forbrugerpriserne skønnes i 2009 at udgøre 1,4 pct. mod 3,4 pct. i 2008 blandt andet som følge af lavere priser på olie og anden energi og stærkt aftagende fødevareprisstigninger siden eftersommeren 2008, delvis som resultat af finanskrisen. I 2010 skønnes inflationen at blive 2,0 pct. blandt andet som følge af højere afgifter i medfør af skattereformen og en moderat opgang i olieprisen. I 2011 ventes inflationen at falde til 1,7 pct. blandt andet som følge af lavere energiprisstigninger. Siden juni 2008 har den danske inflation været højere end eurolandenes. Husholdningernes reale disponible indkomster vurderes trods faldet i arbejdsstyrke og beskæftigelse at vise en historisk høj vækst i 2010 på 5¼ pct. som følge af skattenedsættelserne, lav rente, fremgang i reallønnen og en høj satsregulering af overførslerne. I 2009 stiger de reale disponible indkomster skønsmæssigt 2¼ pct. Medregnes frigivelsen af SP-midlerne er indkomststigningen i pct. I 2011 ventes en fortsat fremgang på 2¼ pct. blandt andet som følge af fortsat reallønsfremgang og stabilisering af arbejdsstyrke og beskæftigelse. Det private forbrug faldt frem til og med 2. kvartal 2009 som følge af en stor stigning i opsparingskvoten. Der vurderes at være sket en stabilisering af forbruget i 3. kvartal, og derefter ventes der vækst i forbruget, som afspejler, at den kraftige indkomstfremgang begynder at slå igennem i forbruget. Stabilisering af formuerne og boligmarkedet samt den forbedrede forbrugertillid og ikke mindst det kraftige rentefald støtter forventningen om en forbrugsopgang. I både 2010 og 2011 ventes vækst i forbruget på 2½ pct. efter et anslået fald i 2009 på 4¾ pct. Prisen på enfamiliehuse skønnes at falde med 14 pct. i 2009 efter et fald i 2008 på 3¾ pct. Det afspejler primært de kraftige prisfald i slutningen af sidste år og begyndelsen af i år. Det ser ud til, at boligmarkedet nu er ved at være stabiliseret, hvilket skal ses på baggrund af den meget lave rente på navnlig etårige rentetilpasningslån og den kraftige indkomstfremgang. Igennem 2010 ventes i forlængelse heraf en moderat, nominel prisopgang således, at ejerboligprisen for 2010 som helhed vil vokse med 1½ pct. i forhold til I 2011, hvor renten forventes at gå lidt op, skønnes en stort set uændret nominel pris for ejerboliger Boliginvesteringerne skønnes at falde med næsten 18 pct. i 2009 efter et fald på 14 pct. i Faldet i 2009 dæmpes som følge af renoveringspuljen. I 2010 ventes en reduktion af faldet til 6 pct., og i 2011 regnes der med en svag vækst på 1½ pct. som følge af stabiliseringen af boligmarkedet. De skønnede fald i boliginvesteringerne i 2009 og 2010 er forøget med henholdsvis 7 og knap 3 pct.-enheder i

3 3 forhold til augustredegørelsen. Det skal ses på baggrund af nedadgående revisioner i nationalregnskabet. Boliginvesteringerne nåede i 2007 op på et historisk højt niveau på næsten 7 pct. af BNP. På trods af det kraftige fald i de seneste år er niveauet for boliginvesteringerne i forhold til BNP ikke lavere end i årene inden starten af opsvinget i 2004 De forringede internationale afsætningsmuligheder og faldet i produktionen skønnes at føre til en reduktion af de faste erhvervsinvesteringer på 11 pct. i 2009 efter et fald på 1 pct. i Strammere kreditpolitik kan have bidraget til faldet. I 2010 skønnes en yderligere reduktion af erhvervsinvesteringerne på 4½ pct., mens der i 2011 ventes en vækst af stort set samme størrelse. Det skal ses i lyset af omsvinget i produktionsudviklingen og den ventede forbedring af den internationale konjunktur. Lav rente vil understøtte erhvervsinvesteringerne. De internationale konjunkturudsigter tegner nu lidt bedre end i august. Den globale BNP-vækst ventes således nu at blive 3¼ pct. i 2010, hvilket er knap ½ pct.-enhed højere end forudsat i augustredegørelsen. I 2011 skønnes den globale vækst at blive forøget til 3¾ pct. Faldet i 2009 vurderes nu til 1¼ pct. eller ¼ pct.- enhed mindre end i august. Den fornyede vækst i er blandt andet et resultat af de betydelige økonomisk-politiske lempelser. Markedsvæksten for danske industrivarer ventes at blive 3½ pct. i 2010 stigende til godt 6 pct. i 2011 mod -11 pct. i 2009 På den baggrund og i lyset af fortsat forringelse af den danske lønkonkurrenceevne skønnes en stigning i industrieksporten på 2½ pct. i 2010 og 4½ pct. i 2011 efter et anslået fald på 12 pct. i Den samlede eksport af varer og tjenester ventes at vokse realt med 2¾ pct. i 2010 og 3¾ pct. i 2011 efter et anslået fald på næsten 9 pct. i Vendingen af udviklingen i efterspørgslen vil føre til en vending af udviklingen i importen af varer og tjenester, som efter et anslået realt fald på 11½ pct. i 2009 skønnes at vokse med 3¾ pct. i 2010 og 4 pct. i Overskuddet på betalingsbalancen anslås at blive 48¾ mia. kr. i I både 2010 og 2011 skønnes overskuddet at blive omkring 42 mia. kr. eller 2½ pct. af BNP. På baggrund af vurderingen af dansk økonomi skønnes et underskud på de offentlige finanser på 3,0 pct. af BNP i 2009 og 5,5 pct. af BNP i I 2011, der blandt andet beror på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken med baggrund i 2015-planen, skønnes et offentligt underskud på 4,4 pct. af BNP. De store offentlige underskud er en konsekvens af den økonomiske krise og lempelserne af den økonomiske politik. Danmark forventes at komme ind i EU s procedure for uforholdsmæssigt store underskud i løbet af 2010.

4 4 Det skønnes, at den strukturelle saldo (som er korrigeret for konjunkturernes bidrag og midlertidige udsving i blandt andet pensionsafkastskat og olieindtægter) er i underskud med ca. ½ pct. af BNP i I 2010 øges det beregnede strukturelle underskud til godt 1½ pct. af BNP, navnlig som følge af yderligere lempelse af finanspolitikken. Med de beregningstekniske forudsætninger, der er lagt til grund for finanspolitikken i 2011, er der beregnet et strukturelt underskud på ca. 1¼ pct. af BNP. Konsolideringen af de offentlige finanser på knap ½ pct. af BNP fra 2010 til 2011 skal ses i sammenhæng med et forudsat fald i de offentlige investeringer efter det ekstraordinært høje niveau i 2009 og 2010 og den gradvise indfasning af finansieringselementerne i skattereformen. Den offentlige ØMU-gæld udgjorde 26¾ pct. af BNP ved udgangen af 2007 og ventes øget til 46½ pct. af BNP i Den offentlige nettogæld, der inddrager både aktiver og passiver, ventes at udgøre godt 6 pct. ved udgangen af Finanspolitikken er ekstraordinært lempelig i 2009 og Aktivitetsvirkningen fra finanspolitikken inklusive virkningen af frigivelsen af SP-midlerne og udbetaling af selvpensioneringskonti i 2010 skønnes til 1,3 pct. af BNP i 2009 og 0,9 pct. af BNP i I 2011 skønnes finanseffekten ud fra de nævnte beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken til -0,4 pct. af BNP. Finanspolitikken i 2011 fastlægges først i slutningen af I øvrigt Yderligere oplysninger kan fås hos: Afdelingschef Jakob Hald, tlf , Kontorchef Martin Nygaard Jørgensen (prognosen), tlf Udviklingen i statens og de samlede offentlige finanser er omtalt nærmere i Budgetoversigt 3, december 2009, som kan læses her.

5 5 Bilag Tabel 1. Nøgletal Tabel 2. Sammenligning med Økonomisk Redegørelse, august 2009 Tabel 1 Nøgletal Stigning, pct. Realt BNP 3,4 1,7-0,9-4,3 1,3 1,6 Handelsvægtet BNP i udlandet 3,2 2,7 1,3-4,3 0,7 0,7 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 8,9 7,6 2,0-10,9 3,6 6,1 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,1-3,1-4,3-4,7-1,7-0,7 Industrieksport i faste priser 4,7 1,1 2,6-12,3 2,6 4,5 Timeløn (DA s StrukturStatistik) 3,6 4,1 4,6 3,3 2,7 2,5 Forbrugerprisindeks 1,9 1,7 3,4 1,4 2,0 1,7 Kontantpris på enfamiliehuse 21,6 4,8-3,7-14,0 1,5 0,5 Eksportpriser, varer 4,4 1,9 6,9-5,1 2,0 1,7 Importpriser, varer 3,5 2,8 6,5-5,9 1,2 1,3 Bytteforhold, varer 0,8-0,9 0,4 0,9 0,8 0,4 Timeproduktivitet i private byerhverv 1,9 0,0-3,0-0,8 5,5 2,2 Real disp. indkomst, husholdninger 1) 3,0 0,1 0,7 2,2 2 5,2 2,2 Arbejdsmarked Arbejdsstyrke (1.000 personer) Beskæftigelse (1.000 personer) heraf i privat sektor heraf i offentlig forvaltning og service Beskæftigelse (ændring, pct.) 2,1 3,0 1,2-2,5-2,5-0,1 Ledighed (1.000 personer) Ledige i pct. af arbejdsstyrken 3,8 2,7 1,8 3,4 5,3 5,3 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 3,9 3,8 3,3 5,0 6,9 6,9 Obligationsrenter, valutakurs 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 3,8 4,3 4,3 3,6 3,9 4,0 30-årig realkreditobligation (do.) 5,1 5,4 6,1 5,4 5,6 5,8 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,0 103,2 105,9 107,8 108,5 108,5 Betalingsbalance og udlandsgæld Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 51,9 41,3 46,7 51,7 50,8 52,3 Betalingsbalancen (do.) 48,6 25,0 38,0 48,8 42,1 42,9 Do. i pct. af BNP 3,0 1,5 2,2 2,9 2,4 2,4 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -30,9-118,9-152,6-93,0-50,4-7,1 Do. i pct. af BNP -1,9-7,0-8,8-5,6-2,9-0,4 Offentlige finanser Offentlig saldo, mia. kr. 82,3 80,6 59,8-50,3-94,4-79,0 Do. i pct. af BNP 5,0 4,8 3,4-3,0-5,5-4,4 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 509,6 453,2 580,3 643,2 721,5 828,2 Do. i pct. af BNP 31,2 26,8 33,4 38,5 41,8 46,4 Skattetryk, pct. af BNP 49,8 49,1 48,3 47,5 46,7 46,9 Udgiftstryk (do.) 50,6 50,0 50,9 56,4 57,9 56,8 1) Den korrigerede indkomst, jf. tabel ) Inkl. SP-udbetalinger er indkomststigningen i ,0 pct.

6 6 Tabel 2 Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2009 og 2010 samt skøn for 2011 på udvalgte områder Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. Realvækst, pct. Privat forbrug 1) -3,7-4,7 2,8 2,4 2,4 Samlet offentlig efterspørgsel 2,3 2,4 2,1 2,4-0,4 - heraf offentligt forbrug 1) 1,4 1,6 1,0 1,0 1,0 - heraf offentlige investeringer 14,8 12,6 15,3 18,4-15,0 Boligbyggeri -10,6-17,8-3,6-6,2 1,5 Faste erhvervsinvesteringer -9,2-11,1-1,0-4,6 4,2 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel -3,2-4,3 1,7 1,0 1,7 Lagerændringer (pct. af BNP) -0,7-1,4 0,2 0,6 0,1 I alt indenlandsk efterspørgsel -3,8-5,7 1,9 1,7 1,8 Eksport -7,4-8,8 0,4 2,8 3,7 - heraf industrieksport -13,0-12,3 1,4 2,6 4,5 Samlet efterspørgsel -5,1-6,8 1,4 2,1 2,4 Import -9,2-11,5 2,2 3,7 4,1 - heraf vareimport -12,1-13,5 3,0 2,7 3,6 BNP -3,0-4,3 1,0 1,3 1,6 Bruttoværditilvækst -2,4-3,8 0,8 1,4 1,5 - heraf i private byerhverv -3,5-5,7 0,9 1,6 2,5 1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i servicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug.

7 7 Tabel 2 (fortsat) Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2009 og 2010 samt skøn for 2011 på udvalgte områder Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. Ændring i personer Arbejdsstyrke, i alt -20,2-22,4-28,1-17,3-3,3 Beskæftigelse, i alt -73,6-71,6-73,0-71,0-4,1 - heraf i den private sektor -84,3-84,3-78,0-78,0-5,0 - heraf i offentlig forvaltning og service 10,7 12,7 5,0 7,0 0,9 Ledighed Stigning, pct. Eksportpriser, varer -6,1-5,1 1,9 2,0 1,7 Importpriser, do. -5,2-5,9 1,1 1,2 1,3 Bytteforhold, do. -1,0 0,9 0,8 0,8 0,4 Kontantpris for enfamiliehuse -14,0-14,0 0,0 1,5 0,5 Forbrugerprisindeks 1,4 1,4 2,0 2,0 1,7 Timeløn 3,5 3,3 3,1 2,7 2,5 Real disponibel indkomst, privat sektor 0,8 0,9 4,7 3,1 1,5 Real disponibel indkomst, husholdninger 3,1 2) 2,2 3) 4,4 5,2 2,2 Timeproduktiviteten i priv. byerhverv 1,5-0,8 5,9 5,5 2,2 Pct. p.a. Rente 1-årigt flekslån 2,6 2,5 2,7 2,3 3,1 Rente, 10-årig statsobligation 3,6 3,6 3,9 3,9 4,0 Rente, 30-årig realkreditobligation 5,4 5,4 5,6 5,6 5,8 De centrale balancestørrelser Betalingsbalancesaldo 20,6 48,8 13,7 42,1 42,9 Offentlig saldo -33,5-50,3-86,3-94,4-79,0 Ledighed (1.000 personer) Eksterne forudsætninger Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. -4,3-4,3 0,7 0,7 0,7 Eksportmarkedsvækst, pct. -11,6-10,9 2,0 3,6 6,1 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,4 5,4 5,2 5,0 5,0 Oliepris, USD pr. td. 60,7 61,9 71,4 80,3 84,5 Oliepris, kr. pr. td. 329,1 331,3 374,5 403,1 424,2 2) Inkl. SP-udbetalingerne var stigningen i 2009 i august 6,5 pct. 3) Inkl. SP-udbetalingerne er stigningen i 2009 nu 6,0 pct.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang, 6

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse 15166-omslag 19/8/ 13:58 Side 1 www.fm.dk indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 3 En vurdering af kravene til finanspolitikken Økonomisk Redegørelse Økonomisk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2004

Økonomisk Redegørelse. December 2004 Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 31 Dansk økonomi 2009-11 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i 2009-11. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model MONA

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2005

Økonomisk Redegørelse. December 2005 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse, januar 2002 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2004

Økonomisk Redegørelse. August 2004 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse, august I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2006

Økonomisk Redegørelse. December 2006 Økonomisk Redegørelse December 6 Økonomisk Redegørelse December 6 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2010 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende internationalt opsving og finanspolitiske problemer I kølvandet på finanskrisen fulgte den kraftigste økonomiske tilbagegang

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015 d. 21.5.215 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 215 Hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 215 opridses, og der sammenlignes med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 3 Økonomisk Redegørelse, august 3 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 1,

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 7 Økonomisk Redegørelse Maj 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang,

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

Håndværksrådets Konjunkturvurdering

Håndværksrådets Konjunkturvurdering Håndværksrådets Konjunkturvurdering Om Håndværksrådet Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2015

Økonomisk Redegørelse. August 2015 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. november 2008, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere