Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3"

Transkript

1 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning fra 1. marts 2012 er Sundhedslovens 166 ændret, således at disse patienter har mulighed for at søge bopælsregionen om særligt tilskud til tandpleje. Du kan finde Sundhedsstyrelsen beskrivelse af den nye ordning her: Tillæg til Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2012 Det er patienten, der kan ansøge om det særlige tilskud, men ansøgning bør udarbejdes i samarbejde med patientens tandlæge. Råd og vejledning vedr. ansøgningsproceduren kan indhentes hos: Regionstandplejen i Region Syddanmark For den jyske del af patienterne tages der kontakt til klinikken i Esbjerg: Nørregade 63 A, 6700 Esbjerg. Telefon.: Natasja Nielsen For den fynske del af patienterne, tages der kontakt til klinikken i Odense: Heden 7, 3 sal, 5000 Odense C. Telefon.: Mette Jelbert Hvem kan søge om tilskud? De sygdomme der åbner op for tilskuddet er typisk arvelige sygdomme. Problemerne i munden kan varierer meget fra den ene sygdom til den anden. Den nye tilskudsordning er rettet mod patienter med meget sjældne sygdomme dvs. sygdomme som optræder hos færre end 1 ud af borgere. Sundhedsstyrelsen har givet nogle eksempler på medfødte sjældne sygdomme, der kan give anledning til så alvorlige tand- mund og kæbe-problemer, at betingelserne for at få tilskud er til stede: 1 Agenesi af mindst 13 tænder 2 Amelogenesis imperfecta 3 Arthrogryposis multiplex congenita 4 Beckwith-Wiedemann syndrom 5 Cerebral parese med spasticitet 6 Cherubisme Chondrodysplasier (Achondroplasi m.fl.) 8 Cleidocranial dysplasi 9 Dentindysplasi 10 Dentinogenesis imperfecta 11 Duchenne muslesygdom 12 EEC syndrom 13 Ehlers Danlos syndrom 14 Ektodermal dysplasi (Hypohidrotisk ektodermal dysplasi m fl.) 15 Ellis-van Creveld syndrom 16 Epidermolysis bullosa 17 Hereditære rakitisformer (D-vit. resistent rakitis m. fl.) 18 Hypofosfatasi 19 Incontinentia pigmenti 20 Klippel-Trenaunay-Weber syndrom 21 Marfan syndrome 22 Medfødte immunsvigt-sygdomme 1

2 23 Mucopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Morquio) 24 Multiple idiopatiske rodresorptioner 25 Multiple impakterede molarer 26 Möbius syndrom 27 Neurofibromatose 28 Neurofibromatosis 29 Odontodysplasi 30 Osteogenesis imperfecta 31 Osteopetrose 32 Papillon-Lefèvre syndrom 33 Prader-Willi syndrom 34 Pseudohypoparathyreoidisme 35 Rieger syndrom 36 Rubinstein-Taybi syndrom 37 Sclerodermi 38 Silver Russell syndrom 39 Single median maxillary central incisor (SMMCI) 40 Spinal muskelatrofi 41 Sturge-Weber syndrom (overvækstsyndrom) 42 Thricho-dento-ossøst syndrome 43 Tuberøs sclerose 44 Williams syndrom De tand-, mund- og kæbeproblemer, der kan optræde hos patienter med sjældne sygdomme er: afvigelser i tændernes antal, størrelse, form og farve mangelfuld udvikling af tandemalje eller tandben unormalt frembrud af tænder sårbart tandkød og kæbeknogle (parodontium) med øget risiko for løsning af tænder mundforhold der gør, at der lettere opstå huller(caries) sårbare mundslimhinder med øget risiko for sårdannelse problemer med tygge-, tale- eller synkefunktionen Du kan finde flere oplysninger om den enkelte sygdom her: Information om sjældne sygdomme Har du en sjælden sygdom, som ikke er nævnt på denne diagnoseliste, kan du muligvis også komme i betragtning til det særlige tilskud til tandpleje. En forudsætning er dog: at sygdommen er så sjælden, at færre end 1 ud af borgere har sygdommen at dine tandproblemerne er meget betydelige og samtidigt er direkte relateret til din sjældne sygdom. Den nye tilskudsordning giver tilskud til almindelige tandbehandlinger (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser m.v.) og forebyggende behandling (afpudsning, tandrensning, kontrol, instruktion m.v.). Regionen dækker dog kun udgifter til behandlinger, som retter sig mod de tandproblemer, der har direkte sammenhæng med din sjældne sygdom. Øvrige behandlinger skal du fortsat selv betale. 2. Betingelser der skal være opfyldt for at du kan søge om tilskud. Der er en række forhold, som skal være til stede for, at du kan opnå det særlige tilskud til tandpleje. din sjældne diagnose skal være stillet af speciallæge der skal med overvejende sandsynlighed kunne fastlægges en årsagssammenhæng mellem dine tandproblemer og din sjældne sygdom. Desuden skal dine tandproblemer være markant større end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner. Hvis du opfylder betingelserne for det særlige tilskud, betyder det, at du kan få dækket de dele af dine tandlægeudgifter, som er relateret til din sjældne sygdom. Udgiften til tandbehandlinger, der ikke har årsag i din sjældne sygdom, skal du fortsat selv afholde. 2

3 Som hovedregel udføres behandling og forebyggelse hos din praktiserende tandlæge, og regionen dækker udgiften hertil. Er dit behandlingsbehov meget vidtgående og kompliceret, vil regionen tilbyde, at behandlingen udføres på Det odontologiske landsdels- og videncenter, Aarhus Universitetshospital. 3. Hvordan ansøger man om tilskud? For at søge om tilskud skal du udfylde og underskrive dette ansøgningsskema. Det er dig som patient, der kan ansøge om tilskuddet, men det anbefales, at du udfærdiger ansøgningen i samarbejde med din tandlæge. Sammen med ansøgningsskemaet skal du indsende følgende materiale til Regionstandplejen i Region Syddanmark. 1. dokumentation fra speciallæge om, at din sjældne diagnose er stillet ud fra anerkendte lægelige kriterier. Dokumentationen kan være en kortfattet udtalelse fra praktiserende speciallæge eller hospitalsafdeling eller udskrift af din lægejournal fra hospitalet. 2. kopi af hele din tandlægejournal inklusiv alle røntgenbilleder (originale billeder returneres efter brug), aktuelt tandkort (diagram over din tand- og parodontosestatus) 3. behandlingsforslag med prisoverslag fra din tandlæge. Forslaget skal angive hvilke behandlinger, du har behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger. Din tandlæge er berettiget til at opkræve honorar for undersøgelse og eventuelle røntgenbilleder i forbindelse med ansøgningen. Udfylder din tandlæge ansøgningsskemaet og indhenter dokumentationsmateriale kan tandlægen opkræve honorar for dette. Disse udgifter skal du selv afholde - uanset om du bevilges tilskud eller ej. 4. Vurdering hos Det Odontologiske Landdels- og Videncenter, Århus Universitetshospital Regionstandplejen i Region Syddanmark vil efter modtagelsen af dit ansøgningsmateriale og tilhørende dokumentationsmateriale (se ovenfor, pkt. 1-3), sende dig en kvittering for modtagelsen. Regionstandplejen i Region Syddanmark sender ansøgningsmaterialet til Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Aarhus Universitetshospital, for at få en tandlægefaglig vurdering af ansøgningen. Centret er et samarbejdet mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Tandlægeskole om tand- mund og kæbeforhold hos patienter med sjældne sygdomme. Herefter vil du normalt blive indkaldt til en undersøgelse på Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen er nødvendig, fordi journalmateriale og røntgenbilleder ikke alene kan vise, om der er sammenhæng mellem de problemer, du har med dine tænder og din sjældne sygdom. Ved undersøgelsen vurderes, om der med overvejende sandsynlighed kan fastlægges en årsagssammenhæng mellem dine tandproblemer og din sjældne sygdom, eller om behandlingsbehovet må anses at være af samme karakter og omfang som hos patienter, der ikke har denne sygdom. Du kan læse mere om Odontologisk Landsdels- og Videncenter her: Odontologisk Landsdels- og Videncenter Er betingelserne for at opnå tilskud efter Sundhedslovens opfyldt, vil Odontologisk Landsdels- og Videncenter udarbejde en langsigtet behandlingsplan til løsning af dine tandproblemer Samtidigt afgøres det om dine tandproblemer er af en type og et omfang, som kan behandles hos din praktiserende tandlæge, eller der tale om et så kompliceret behandlingsbehov, at regionen tilbyder, at behandlingen eller dele deraf udføres på Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Aarhus Universitetshospital. Såfremt du opfylder betingelserne for tilskud til tandpleje hos praktiserende tandlæge, får du fremadrettet dækket udgifterne hertil, dog med en maksimal årlig egenbetaling på kr ,-kr (2012 niveau). Behandling på Det Odontologiske Landsdels- og Videncenter er ikke forbundet med egenbetaling. Du skal selv sørge for transporten til og fra det Det odontologiske Landsdels- og Videncenter, og der ydes ikke refusion af transportudgifter. Efter visitationen modtager du skriftlig bevilling eller afslag på økonomisk støtte til tandbehandling. Kopi sendes til din tandlæge. I bevillingen er det præciseret, hvilke af de ansøgte behandlinger du er godkendt til samt eventuelle forbehold. 3

4 5. Tilskudsperiodens start og egenbetaling Hvis du bevilges tilskud, vil bevillingen gælde fra den dato, hvor Regionstandplejen modtog din ansøgning den såkaldte "bevillingsdato". Du skal være opmærksom på, at der er en årlig egenbetaling på kr (2012-niveau). Det betyder, at du selv skal betale de første kr af din behandling, hvorefter regionen betaler den resterende del af den bevilgede behandling. Egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar. Bevillingsperioden er 5 år regnet fra bevillingsdatoen. Når bevillingsperioden ophører, kan du søge om forlængelse. En forudsætning for at få forlænget bevillingen ud over de 5 første år er, at din sjældne sygdom fortsat giver anledning til betydelige tandproblemer. Ansøgning om forlængelse foregår ved at din tandlæge sender flg. materiale til Regionstandplejen i Region Syddanmark. 1. en kort beskrivelse af dine fortsatte tandproblemer 2. behandlingsforslag med prisoverslag fra din tandlæge. Forslaget skal angive hvilke behandlinger, du har behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger. I forbindelse med ansøgning om forlængelse af bevillingsperioden, kan det være nødvendigt at vurdere behandlingsbehovet ved en fornyet klinisk undersøgelse. 6. Vigtig information ved. tilskudsordningen Det er meget væsentligt at påpege, at der udelukkende gives tilskud til forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er direkte affødt af din sjældne sygdom. Der gives ikke tilskud til behandlinger, som er nødvendige pga. medicinsk eller lægelig behandling. Mister du tænder pga. forhold, der er relateret til den sjældne sygdom, efter du har opnået godkendelse til tilskudsordningen, kan du også ansøge om tilskud til protetiske behandlinger, der kan afhjælpe tandtabet (f.eks. krone, bro, implantat eller aftagelig protese). Har du opnået godkendelse til tilskudsordningen, kan din tandlæge uden særlig forhåndsansøgning udføre de forebyggelses- og behandlingsformer, som fremgår af bevillingsbrevet. i Sygesikringsoverenskomsten (f.eks. undersøgelse, røntgenundersøgelse, forebyggelsestiltag, alm. fyldningsbehandlinger, rodbehandlinger etc.). En række særligt bekostelige behandlinger (f.eks. kroner, broer, implantater, proteser etc.)., er ikke indeholdt i sygesikringsoverenskomsten. Hvis du ønsker at regionen skal yde dig tilskud til sådanne behandlinger, skal du ansøge herom, før du påbegynder behandlingen. Rent praktisk sker det på den måde, at din tandlæge sender Regionstandplejen i Region Syddanmark en kortfattet ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for behandlingen og et specificeret prisoverslag. Endelig skal din tandlæge indsende et aktuelt røntgenbillede af de tænder, der ønskes behandlet. I forbindelse med ansøgning om særligt bekostelige behandlinger, kan det være nødvendigt, at regionens tandlægekonsulent vurderer behandlingsmulighederne ved en klinisk undersøgelse. Påbegyndes en særlig bekostelig behandling, før den er godkendt af regionen, er det som udgangspunkt dig som patient, der skal betale for behandlingen. Denne regel skyldes, at regionens tandlægekonsulent efter behandlingens udførelse ofte ikke vil have mulighed for at vurdere det behandlingsbehov, der var til stede før behandlingen. Det er dog helt acceptabelt, at du får udført midlertidig behandling af akutte, smertegivende tilstande, ligesom du selvfølgelig kan få lavet midlertidige nødvendige behandlinger, der skal hindre yderligere udvikling af skader på tandsættet. Dog skal der ved akutte behandlinger, tages telefonisk kontakt til Regionstandplejen, inden behandling opstartes. Ønsker du en dyrere behandling end den, der kan bevilges støtte til hos din praktiserende tandlæge, kan du få refunderet et beløb fra regionen svarende til prisen på den behandling, regionen har godkendt støtte til. Har du fået tilbudt en vederlagsfri højtspecialiserede behandling i Odontologisk Landsdels- og Videncenter, kan der ikke opnås støtte til udførelse af den pågældende behandling hos praktiserende tandlæge. Tilskudsordningen er ikke afhængig af dine indkomst- og formueforhold. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du ikke opnå refusion herfra vedr. behandlinger, der er betalt af regionen. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling, kan du opnå tilskud hertil fra Sygeforsikringen Danmark efter de normale regler. 4

5 7. Hvordan udbetales dit særlige tilskud til tandbehandling? Når din tandlæge har modtaget en kopi af dit bevillingsbrev fra Regionstandplejen, vil tandlægen efterfølgende afregne direkte og elektronisk overfor regionen vedr. de behandlinger, som du kan få tilskud til. Du skal altså ikke selv lægge penge ud for behandlingsudgifter, som regionen dækker. Ved starten af hver ny årlig bevillingsperiode skal du selv betale de første 1.725,- kr. (2012 niveau) af dine behandlingsudgifter svarende til din årlige egenbetaling. Eksempel: Hvis bevillingen således første gang trådte i kraft pr. 27. marts 2012 reguleres egenbetalingen fra denne dato i marts måned hvert år fremadrettet. Bevillingsåret følger altså ikke kalenderåret. Tandlægen opkræver betaling fra dig som patient i forbindelse med behandlingen, indtil du har nået grænsen for den årlige egenbetaling. Som dokumentation for din egenbetaling skal du hvert år, når et nyt bevillingsår starter, indsende kopi af disse kvitterede regninger til Regionstandplejen. Får du udført former for tandbehandlinger, som ikke har sammenhæng med din sjældne sygdom, skal du selv afregne for dette overfor din tandlæge. 8. Behandling i udlandet Har du fået tilsagn fra regionen om, at du er berettiget til tandbehandling hos praktiserende tandlæge, kan du vælge at få dine tænder behandlet af en autoriseret behandler i et EU/EØS land. Du kan så opnå samme tilskud som i Danmark (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig). Der gælder samme krav med hensyn til forhåndsansøgning, som i Danmark. For at få refunderet et eventuelt tilgodehavende skal du indsende kvitteret originalregning til Regionstandplejen i Region Syddanmark. Du skal sørge for, at behandlingerne er oversat til et sprog (norsk, svensk, tysk eller engelsk), som vi umiddelbart har mulighed for at forstå, ligesom behandlingerne skal være sammenlignelige med de danske og prissat enkeltvis. Hvis du har ret til tilskud, bliver beløbet overført til din Nem-konto. 8. Hvis du får afslag på din ansøgning Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uddybning af afslaget. Det samme gælder, hvis du har nye oplysninger vedr. din ansøgning, eller du finder afgørelsen er truffet på et fejlagtigt grundlag. Evt. klage over afgørelsen kan fremsendes til: Patientombuddet Fredriksborggade 15, 2. sal, 1360 København K. Tlf.nr.: E-post: Hjemmeside: Klagen skal fremsendes til Patientombuddet senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 9. Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til tilskudsordningen, er du velkommen til at rette henvendelse til: Regionstandplejen i Region Syddanmark For den jyske del af patienterne tages der kontakt til klinikken i Esbjerg: Nørregade 63 A, 6700 Esbjerg. Telefon.: Natasja Nielsen Mail.: For den fynske del af patienterne, tages der kontakt til klinikken i Odense: Heden 7, 3 sal, 5000 Odense C. Telefon.: Mette Jelbert Mail.: 5

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere