Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes der i forbindelse med EU's finansielle støtte en generel regel om, at EU's budget skal være i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme (FFR). For at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige underlofter for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under udgiftsområde 2 som fastsat i den forordning, Rådet har vedtaget i henhold til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er der indført en mekanisme til sikring af finansiel disciplin ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere 1. Ifølge denne mekanisme skal der foretages en tilpasning af de direkte betalinger, når prognoserne for finansieringen af de direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, under hensyntagen til eventuelle finansielle overførsler mellem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), viser, at det årlige underloft under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme vil blive overskredet. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetudkastet for 2014 viste de foreløbige budgetmæssige skøn over direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, at underloftet under udgiftsområde 2 i regnskabsåret 2014, efter endelige overførsler mellem EGFL og ELFUL, sandsynligvis vil blive overskredet. Derfor bør de direkte betalinger reduceres for at overholde loftet På den baggrund fremlægger Kommissionen et forslag om at fastlægge en tilpasningssats for de direkte betalinger i kalenderåret 2013, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 2013 i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 671/ Hvis denne tilpasning ikke er fastlagt inden den 30. juni 2013, fastlægger Kommissionen den i henhold til artikel 18, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik 3. Udover at give Kommissionen mulighed for at bestemme den tilpasning, der fastlægges i nærværende forordning, giver artikel 18, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005 også Kommissionen mulighed for at foreslå ændringer af satsen på grundlag af ny information, som den er kommet i besiddelse af. I forbindelse med udarbejdelsen i oktober 2013 af ændringsskrivelsen til budgetforslaget for 2014 vil Kommissionen tage sine prognoser over markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger op til revision og foreslå en tilpasning af satsen, hvis det er relevant. Rådet kan tilpasse satsen senest den 1. december EUT L 30 af , s. 16 EUT L 204 af , s. 11 EUT L 277 af , s. 1 DA 2 DA

3 2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Dette forslag gennemfører reglerne omhandlet i artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og i artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005. Der har ikke været behov for høringer af interesserede parter eller konsekvensanalyser. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Dette forslag fastlægger en tilpasningssats under mekanismen for finansiel disciplin for kalenderåret Eftersom medlemsstaterne har mulighed for at yde sene betalinger, der falder uden for den periode, der er fastsat for de direkte betalinger, til landbrugerne, og eftersom tilpasningssatsen vil kunne ændre sig fra det ene kalenderår til det andet, bør den finansielle disciplin ikke påvirke de direkte betalinger på forskellig vis, alt efter hvornår medlemsstaterne foretager dem. For at sikre ligelig behandling af landbrugerne bør tilpasningen derfor udelukkende anvendes på direkte betalinger, der foretages til landbrugere i forbindelse med støtteansøgninger, der er indgivet i kalenderåret 2013, uafhængigt af hvornår betalingen faktisk finder sted. Den ulige fordeling af direkte betalinger mellem små og store støttemodtagere er fortsat en udfordring for den fælles landbrugspolitik. I nærværende forordning foreslås det at anvende tilpasningssatsen for finansiel disciplin på beløb over EUR for at bidrage til at nå målsætningen om en mere ligelig fordeling af betalinger. Dette er i overensstemmelse med den finansielle disciplin, der foreslås i forbindelse med reformen den fælles landbrugspolitik i artikel 8 i Kommissionens forslag til forordning (EU) om fastsættelse af regler for direkte støtte til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik 4. De direkte betalinger til Bulgarien og Rumænien, samt til Kroatien med forbehold for landets tiltrædelse og fra og med tiltrædelsesdatoen, er under gradvis indførelse i 2013, og mekanismen for finansiel disciplin vil derfor ikke finde anvendelse i disse medlemsstater. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Fastlæggelsen af tilpasningssatsen for finansiel disciplin er et led i udarbejdelsen af budgetudkastet for 2014 for at overholde underloftet for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under udgiftsområde 2 for regnskabsåret 2014, efter eventuelle overførsler mellem EGFL og ELFUL, som fastsat i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den februar 2013 vedrørende den flerårige finansielle ramme 5. Ifølge konklusionerne hører reserven til kriser under udgiftsområde 2 og oprettes ved, at de direkte betalinger i starten af hvert år nedsættes ved hjælp af mekanismen for finansiel disciplin. De indledende skøn over budgetbevillingerne til direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter har vist, at der gennem mekanismen for finansiel disciplin er behov for at nedsætte det samlede beløb for direkte betalinger, der kan ydes til landbrugere i kalenderåret 2013, med 4 5 COM(2011) 625 af EUCO 37/13 af 8. februar DA 3 DA

4 1 471,4 mio. EUR, for at overholde det underloft for regnskabsåret 2014, som er fastsat i Det Europæiske Råds konklusioner (7.-8. februar 2013) vedrørende den flerårige finansielle ramme, fraregnet de beløb, der stilles til rådighed for ELFUL i henhold til artikel 10b og 136 i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 52 i Kommissionens forslag til en forordning (EU) om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Nedsættelsen i forbindelse med den finansielle disciplin omfatter også 424,5 mio. EUR til oprettelse af reserven til kriser. Den procentsats, der skal anvendes som tilpasning under mekanismen for finansiel disciplin, og som er nødvendig for at overholde loftet, er på 4, %. Den er fastlagt under hensyntagen til, at den udelukkende skal anvendes på beløb over EUR og ikke anvendes i alle medlemsstaterne. Anvendelsen af denne tilpasningssats vil bidrage til at nedbringe de direkte betalinger på budgetposterne for udgifter i forbindelse med støtteansøgninger indgivet af landbrugerne i kalenderåret 2013 (regnskabsåret 2014). Samlet set vil den finansielle disciplin medføre en nedsættelse på 1 471,4 mio. EUR. 5. FAKULTATIVE ELEMENTER Af forsigtighedshensyn er den tilpasningssats under mekanismen for finansiel disciplin, der foreslås i nærværende forordning, på nuværende tidspunkt baseret på Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet den februar 2013 vedrørende den flerårige finansielle ramme. En endelig fastsættelse af tilpasningssatsen vil dog være afhængig af det underloft under udgiftsområde 2, der fastsættes i Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene , og af den interinstitutionelle aftale mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. DA 4 DA

5 2013/0087 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, [under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 6,] [under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 7,] efter den almindelige lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) I artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere 8 fastsættes det for så vidt angår regnskabsåret 2014, at beløbene til finansiering af markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik skal overholde de årlige lofter, der er fastsat i den forordning, som Rådet har vedtaget i henhold til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det fastsættes ligeledes i artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009, at der skal fastlægges en tilpasning af de direkte betalinger (finansiel disciplin), når prognoserne for finansieringen af de direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, forhøjet med de beløb der følger af anvendelsen af artikel 10c og 136 i nævnte forordning, men inden anvendelsen af artikel 10a i samme forordning og uden at tage højde for margenen på EUR, viser, at det årlige loft vil blive overskredet. I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastlægger Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni denne tilpasning på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som forelægges senest den 31. marts i det kalenderår, hvor tilpasningen finder anvendelse. (2) Prognoserne over de direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter i budgetudkastet for 2014, viser, at det årlige loft for Den Europæiske Garantifond for Landbruget EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT L 30 af , s. 16 DA 5 DA

6 (EGFL) i regnskabsåret 2014 sandsynligvis vil blive overskredet i forbindelse med oprettelsen af den reserve til kriser, der er omhandlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den februar 2013 vedrørende den flerårige finansielle ramme. Der bør derfor fastlægges en tilpasningssats for de direkte betalinger, der er omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 73/2009. (3) Som hovedregel modtager de landbrugere, der indgiver en støtteansøgning om direkte betalinger for et kalenderår (N), betaling inden for en fastsat betalingsperiode i regnskabsåret (N+1). Medlemsstaterne har dog, inden for visse grænser, mulighed for at foretage sene betalinger uden for betalingsperioden til landbrugerne, uden tidsbegrænsning. Sådanne sene betalinger kan foretages i et senere regnskabsår. Når mekanismen for finansiel disciplin anvendes i et givet kalenderår, bør tilpasningssatsen ikke anvendes på betalinger, der foretages på basis af ansøgninger fra andre kalenderår, end det år, den pågældende finansielle disciplin finder anvendelse. For at sikre ligelig behandling af landbrugerne, bør det derfor fastsættes, at tilpasningssatsen anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger til i det kalenderår, hvor den pågældende tilpasningssats finder anvendelse, uafhængigt af hvornår betalingen faktisk foretages. (4) Mekanismen for finansiel disciplin og gradueringsordningen blev indført i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik i Begge mekanismer bidrager til en lineær reduktion af de direkte betalinger, der ydes til landbrugerne. Idet der er taget hensyn til følgerne af den ulige fordeling af direkte betalinger mellem store og små støttemodtagere, er gradueringen blevet anvendt på beløb over EUR for at opnå en mere ligelig fordeling af betalingerne. For så vidt angår kalenderåret 2013, giver tilpasningen af de direkte betalinger, der er omhandlet i artikel 10a i forordning (EF) nr. 73/2009, fortsat mulighed for den samme fritagelse som gradueringen. Mekanismen for finansiel disciplin bør anvendes på samme vis, således at den også bidrager til opnåelse af målsætningen om en mere ligelig fordeling af betalinger; derfor bør tilpasningssatsen udelukkende finde anvendelse på beløb over EUR. (5) I artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastsættes det, at mekanismen for finansiel disciplin i forbindelse med anvendelsen af planen for stigninger omhandlet i artikel 121 i nævnte forordning på samtlige direkte betalinger i de nye medlemsstater, jf. forordningens artikel 2, litra g), først finder anvendelse i de nye medlemsstater fra begyndelsen af det kalenderår, for hvilket niveauet for de direkte betalinger i de nye medlemsstater mindst svarer til det daværende niveau for sådanne betalinger i de øvrige medlemsstater. Eftersom de direkte betalinger stadig er omfattet af planen for stigninger i kalenderåret 2013 i Bulgarien og Rumænien, bør den tilpasningssats, der fastlægges i nærværende forordning, ikke finde anvendelse på betalinger på landbrugerne i disse medlemsstater. (6) Forordning (EF) nr. 73/2009 er blevet ændret ved akten vedrørende Kroatiens tiltrædelse. De ændringer, som følger af den pågældende ændring, træder kun i kraft under forudsætning af, at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og på datoen for dennes ikrafttræden. Eftersom Kroatien er omfattet af planen for stigninger, jf. artikel 121 i forordning (EF) nr. 73/2009, i kalenderåret 2013, bør den tilpasningssats, der fastlægges i nærværende forordning ikke finde anvendelse på betalinger til landbrugerne i Kroatien, under forudsætning af Kroatiens tiltrædelse og fra og med datoen for denne tiltrædelse. DA 6 DA

7 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 1. De direkte betalinger, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 73/2009, på over EUR, der ydes til landbrugere for en støtteansøgning i kalenderåret 2013, nedsættes med 4, %. 2. Tilpasningssatsen omhandlet i stk. 1 finder ikke anvendelse for Bulgarien, Rumænien og Kroatien. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 1, stk. 2, finder anvendelse for Kroatien under forudsætning af, at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og på datoen for dennes ikrafttræden. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 7 DA

8 FS/13/ FINANSIERINGSOVERSIGT DATO: BUDGETPOST: Se budgetudkastet efter tilpasning (tidligere graduering) og finansiel disciplin for hver post nedenfor: Enkeltbetalingsordning Generel arealbetalingsordning Særskilt sukkerbetaling Særskilt frugt- og grøntsagsbetaling Særlig støtte (art. 68) - afkoblet direkte støtte) Særskilt betaling for bærfrugt Ammekopræmie Ammekotillægspræmie Fåre- og gedepræmie Tillægspræmie for får og geder Støtte for silkeorme Supplerende betaling til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter Arealstøtte for bomuld Særskilt støtte (art. 68) - koblet direkte støtte Posei - Den Europæiske Unions støtteprogrammer Posei - øerne i Det Ægæiske Hav Post til reserve for kriser BEVILLINGER: mio. EUR mio. EUR 274 mio. EUR 12 mio. EUR 473 mio. EUR 11 mio. EUR 882 mio. EUR 47 mio. EUR 21 mio. EUR 7 mio. EUR 0,5 mio. EUR 20 mio. EUR 230 mio. EUR 987 mio. EUR 406 mio. EUR 19 mio. EUR 424,5 mio. EUR 2. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret RETSGRUNDLAG: Artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 4. FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Denne forordning fastlægger tilpasningssatsen for den finansielle disciplin, som skal anvendes på de direkte betalinger over EUR, der foretages til landbrugere i forbindelse med støtteansøgninger indgivet i kalenderåret FINANSIELLE VIRKNINGER 12- MÅNEDERS PERIODE 5.0 UDGIFTER, SOM AFHOLDES - OVER EU-BUDGETTET RESTITUTIONER/INTERVENTIONER) - OVER NATIONALE BUDGETTER - AF ANDRE 5.1 INDTÆGTER - EU's EGNE INDTÆGTER (AFGIFTER/TOLD) - NATIONALE KILDER UDGIFTSOVERSLAG INDTÆGTSOVERSLAG (mio. EUR) , ,5 INDEVÆREND E REGNSKABSÅ R 2013 (mio. EUR) FØLGENDE REGNSKABSÅR 2014 (mio. EUR) n.a , , DA 8 DA

9 5.2 BEREGNINGSMÅDE: Se bemærkninger 6.0 ER FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? 6.1 ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ LØBENDE BUDGET? ikke relevant ikke relevant 6.2 ER ET TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT? NEJ 6.3 BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER? NEJ BEMÆRKNINGER: Tilpasningssatsen i forbindelse med finansiel disciplin er fastlagt på grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den februar 2013 vedrørende den flerårige finansielle ramme. De endelige budgetmæssige virkninger vil dog være afhængige af det underloft under udgiftsområde 2, der fastsættes i Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene , og af den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. De foreløbige skøn over budgetbevillingerne til direkte støtte og markedsrelaterede udgifter i budgetudkastet for 2014 viser, at der er behov for at nedsætte de samlede direkte betalinger, der kan foretages til landbrugerne i kalenderåret 2013, med 1 471,4 mio. EUR ved hjælp af mekanismen for finansiel disciplin for at overholde nettoloftet for EGFL i regnskabsåret 2014 og oprette en reserve til kriser (425,5 mio. EUR). Den nødvendige tilpasningssats er 4, %. Tilpasningssatsen er fastlagt under hensyntagen til den skønsmæssige andel af direkte betalinger under EUR, der ydes til landbrugere for hver betalingsordning under finansiel disciplin og hver medlemsstat, med undtagelse af Bulgarien, Rumænien og Kroatien. Eftersom de direkte betalinger til Bulgarien og Rumænien, samt til Kroatien med forbehold for landets tiltrædelse og fra og med tiltrædelsesdatoen, er under gradvis indførelse i 2013, vil mekanismen for finansiel disciplin ikke finde anvendelse i disse medlemsstater. Som følge af den finansielle disciplin anslås budgetposterne til at blive reduceret med følgende beløb: Enkeltbetalingsordning 1 172,3 mio. EUR Generel arealbetalingsordning 160,5 mio. EUR Særskilt sukkerbetaling 9,5 mio. EUR Særskilt frugt- og grøntsagsbetaling 0,35 mio. EUR Særlig støtte (art. 68) - afkoblet direkte støtte 19,9 mio. EUR Særskilt betaling for bærfrugt 0,2 mio. EUR Ammekopræmie 38,7 mio. EUR Ammekotillægspræmie 2,4 mio. EUR Fåre- og gedepræmie 0,3 mio. EUR Tillægspræmie for får og geder 0,2 mio. EUR Støtte for silkeorme 0,0 mio. EUR Supplerende betaling til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter 1,1 mio. EUR Arealstøtte for bomuld 11,6 mio. EUR Særlig støtte (art. 68) - koblet direkte støtte 39,5 mio. EUR Posei - Den Europæiske Unions støtteprogrammer 14,5 mio. EUR Posei - øerne i Det Ægæiske Hav 0,3 mio. EUR Nettoloftet for EGFL for 2014 er fastsat på grundlag af underloftet for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under udgiftspost 2 i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den februar 2013 for så vidt angår regnskabsåret 2014, efter modregning af de finansielle overførsler mellem EGFL og ELFUL i henhold til artikel 10b og 136 i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 52 i Kommissionens forslag til en forordning (EU) om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Den foreslåede forordning har budgetmæssige virkninger i den forstand, at de foreløbige budgetbevillinger til DA 9 DA

10 direkte betalinger (inden hensyntagen til finansiel disciplin) nedsættes med ovennævnte beløb efter anvendelse af den tilpasningssats, der fastsættes i nærværende forordningsudkast. De bevillinger, der er ansøgt om under kapitel (direkte støtte) i budgetudkastet for 2014, jf. punkt 1 i denne finansieringsoversigt, til de budgetposter, der er underlagt finansiel disciplin, sikrer derfor, at nettoloftet for EGFL for regnskabsåret 2014 overholdes, og at der oprettes en reserve til kriser med det fastlagte beløb. DA 10 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2015 COM(2015) 53 final 2015/0032 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0307 (NLE) 12935/16 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 278 AGRI 536

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0306 (NLE) 12934/16 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 277 AGRI 535

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2018 COM(2018) 518 final 2018/0281 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 38 endelig 2009/0011 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2017

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2017 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2018 COM(2018) 70 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2017 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2018 COM(2018) 517 final 2018/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 106 final/2 2012/0046 (NLE) Corrigendum Annule et remplace le COM(2012) 106 final du 15.3.2012-2012/0046 (NLE). Concerne la version DA (titre: page

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 822 endelig 2004/0282 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring og suspension af anvendelsen af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Erklæringer fra Kommissionen. Forlængelse af varigheden af landdistriktsudviklingsprogrammerne /17 ADD 1 jn/jn/bh 1 DRI

Erklæringer fra Kommissionen. Forlængelse af varigheden af landdistriktsudviklingsprogrammerne /17 ADD 1 jn/jn/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 CODEC 2049 AGRI 688 AGRILEG 249 AGRIFIN 132 AGRIORG 124 AGRISTR 115 VETER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0388 (NLE) 14596/16 UD 244 FORSLAG fra: modtaget: 9. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 30.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2013 COM(2013) 617 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2017 COM(2017) 619 final 2017/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2017 COM(2017) 774 final 2017/0348 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår intervaller

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2010 KOM(2010)96 endelig 2010/0056 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2016 COM(2016) 103 final 2016/0058 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 36 endelig 2005/0005 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere