RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION"

Transkript

1 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 45 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION Ord som krise, krisestyring og krisekommunikation er i disse år kommet på alles læber, fra politikere og rådgivere til vælgere og borgere, og fra administrerende direktører og informationschefer til ansatte og forbrugere. Med udgangspunkt i en kritisk præsentation af William Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier forsøger Finn Frandsen og Winni Johansen at vise, hvordan retorikken kan bidrage til en analyse af krisekommunikation. Forfatterne inddrager eksempler fra to af de seneste års mest omtalte kriser i Danmark: PFA-sagen med Trads og Thorsen og V6-sagen med Dandy og Aarhus Universitet. Af Winni Johansen & Finn Frandsen Det er i dag blevet oplyst for PFA Pension, at der foreligger falske garantier for et trecifret millionbeløb udstedt af PFA Byg til LGT Bank i Lichtenstein og til Kjell Inge Røkke, Norge, vedrørende de aktieopkøb, som entreprenør Kurt Thorsen har arrangeret. [...] PFA Byg og PFA Pension kan naturligvis ikke vedstå de falske garantier, som derfor heller ikke vil få betydning for PFA s kunder. Dandy har aldrig søgt at knægte forskernes ret til frit at lægge deres resultater frem. Tværtimod har vi altid anerkendt, at forskerne har deres videnskabelige interesser at varetage. Vi har været involveret i få studier, hvor resultaterne Finn Frandsen er mag.art et cand.mag. i romansk filologi og idéhistorie og er lektor ved Handelshøjskolen i Århus, hvor han forsker i mediesprog, markedskommunikation og PR. Han er forfatter til blandt andet (red.) Medierne og sproget (1996) og Umberto Eco og semiotikken (2000). Winni Johansen er cand.ling.merc. i fransk og ph.d. på en afhandling med titlen Kultursignaler i tekst og billede kultur og kommunikation i danske og franske præsentationsbrochurer (1999). Hun er lektor ved Handelshøjskolen i Århus, hvor hun forsker i virksomhedskultur, markedskommunikation og PR. ikke entydigt var til gunst for Dandy eller vore produkter. Alligevel har vi bakket forskerne op og brugt resultaterne i vores dokumentation og kommunikation. De to pressemeddelelser, som ovenstående uddrag er hentet fra, og hvoraf den første er fra den 20. januar 1999 og den anden fra den 8. november 1999, tilhører to af de seneste års mest omtalte kriser i Danmark, nemlig den såkaldte PFA-sag, hvor Danmarks største pensionsselskab, PFA, blev ramt af økonomisk svindel begået af en af selskabets egne direktører, og den såkaldte V6-sag, hvor tyggegummifabrikanten Dandy forsøgte at hindre offentliggørelsen af videnskabelige resultater, som viste, at Dandys V6-tyggegummi ikke giver dobbelt beskyttelse mod huller i tænderne. De to pressemeddelelser er typiske eksempler på krisekommunikation, det vil sige den kommunikation, hvormed en afsender forsøger at forsvare sit image over for nysgerrige massemedier eller forargede forbrugere i forbindelse med en krise af en eller anden art. NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 45

2 46 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN Kriser, krisestyring og krisekommunikation er i løbet af de sidste 15 år blevet genstand for en stadig mere intens udforskning, i takt med at offentlig omtale af virksomheders, organisationers eller politikeres kriser er blevet hverdagskost i de store massemedier. Af store udenlandske kriser fra de seneste år kan nævnes: det franske mineralvand fra Perrier, der indeholdt rester af benzen (1990), tyske Mercedes Benz A-klasse, som ikke klarede den svenske elgtest (1998) eller amerikanske Coca-Cola, hvis brune læskedrik gav folk forgiftninger (1999). Dertil kommer selvfølgelig Bill Clintons berømte I did not have a sexual relationship with that woman. Også i Danmark har virksomheder og politikere ofte været kastet ud i uønsket mediestorm: fra det tyske forsikringsselskab Hamburg-Mannheimer til de danske PFA og Dandy og fra Hans Engel og Per Stig Møller til Jens Heimburger. Det Konservative Folkepartis PR-rådgivere må efterhånden være ret gode til at håndtere kriser! Vi er i gang med et forskningsprojekt, der har til opgave at beskrive og forklare krisekommunikationens strukturer og funktioner fra en sprogbrugs-analytisk vinkel. Den teoretiske og metodologiske inspiration henter vi fra den vifte af discipliner, som studerer sprogbrug (i bred forstand): fra retorik til pragmatik, tekstlingvistik og diskursanalyse (med dertilhørende underdiscipliner som for eksempel genreanalyse). Projektet omfatter fire forskellige dimensioner af dette ret komplekse fænomen: 1) En sociologisk dimension Vi har valgt at anvende den tyske sociolog Ulrich Becks empirisk-orienterede og projektive teori om risikosamfundet som sociologisk forklaringsramme for forskningsprojektet. 1 Det er Becks tese, at der i dag foregår en forandring af forandringens grundlag i form af en refleksiv modernisering af industrisamfundet, og at den 1 Se Beck (1986). samfundsmæssige produktion af rigdom systematisk forbindes med en samfundsmæssig produktion af risici. Ved risici forstår Beck først og fremmest teknisk-videnskabelige risici (for eksempel forurening). Det, som karakteriserer disse risici, er blandt andet, at de er globale, at de er potentielle, at de er usynlige, og at de er videns-afhængige. At risiciene er usynlige og videns-afhængige betyder blandt andet, at de principielt formidles via eksperters argumenter. Vi opfatter i forlængelse af Beck krisekommunikation som en særlig form for risikoforvaltning. 2 2) En definitorisk dimension Hvordan definerer man en krise? Det er svært at give et hurtigt og enkelt svar på dette spørgsmål, men som Edgar Morin engang har udtrykt det: krisebegrebets krise er begyndelsen til kriseteorien 3. Krise er oprindeligt et medicinsk begreb, men anvendes i dag som overbegreb for en lang række typer af kriser: produktkriser, industrikriser, firma- eller image-kriser, kriser i forbindelse med offentliggørelse af økonomiske resultater, virksomhedsinterne kriser og så videre. 4 Vi har i vores projekt valgt at fokusere på kriser, der omtales i massemedierne (eller skabes af dem), og som vedrører private virksomheders produkt-image og/eller corporate image. Det interessante ved disse kriser er, at de ofte tillige overlejres af en kommunikationskrise, for så vidt virksomhederne ikke forstår at styre deres egen krisekommunikation. 3) En ledelsesmæssig dimension Hvordan styrer man en krise? Det er et spørgsmål, som en lang række forskere inden for mange forskellige discipliner har forsøgt at give deres bud på, især med udgangspunkt i en antagelse 2 Se også Hribal (1999). 3 Morin (1976), s Se blandt andet Ogrizek & Guillery (1997). 46 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

3 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 47 om at kriser har en identificerbar livscyklus i form af en række faser. Antallet af faser kan variere, men de fleste tager udgangspunkt i en ret simpel grundmodel bestående af 3 faser, nemlig før, under og efter krisen, som så af nogle er blevet udvidet til en 4-trins model 5 eller en 5-trins model 6. I forhold til den standende diskussion om en processuel versus en begivenhedsorienteret tilgang 7 vil vi plædere for, at man kombinerer begge tilgange. Kriseledelse i det moderne samfund med dets mange potentielle risici og den store mediebevågenhed må nødvendigvis være en fortløbende proces, men samtidig må man se i øjnene, at selv det bedste kriseberedskab ikke altid slår til i forhold til den individuelle og meget kontekst-bundne krisebegivenhed. 4) En kommunikativ dimension Faglitteraturen om krisekommunikation er efterhånden ret omfattende, men består i langt de fleste tilfælde af praktiske råd (man anbefales at være troværdig, at svare hurtigt, at have en handlingsplan for hvem, der må sige hvad, hvornår og hvor og så videre). 8 Der er stadig kun blevet lavet meget få videnskabelige analyser af krisekommunikation, og der er her ofte tale om overordnede betragtninger vedrørende krisers kommunikative aspekter. Detaljerede analyser af retoriske virkemidler er der ikke mange af, ligesom der ofte ikke forekommer dybtgående analyser af de forskellige krise-genrer. På længere sigt, efter opstillingen af relevante analysemodeller, vil vi også inddrage en interkulturel dimension med henblik på at undersøge, i hvilket omfang forskelle i kultur, fra nationalkultur til virksomhedskultur, har en indflydelse på krisekommunikationen. Formålet med denne artikel er dog ikke at 5 Fink (1986). 6 Mitroff (1994). 7 Se blandt andet Coombs (1999) og Roux-Dufort (2000). 8 Se blandt andet Ogrizek & Guillery (1997). præsentere alle facetterne af dette forskningsprojekt, men langt mere snævert. Vi vil forsøge at vise, hvordan retorikken kan bidrage til studiet af krisekommunikation. Det vil vi gøre i form af en kritisk præsentation og diskussion af William Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier, der placerer sig inden for den ny-retoriske tilgang til public relations, og som er en af de få empirisk afprøvede modeller til analyse af krisekommunikation. 9 I den første del af artiklen redegør vi kort for de herskende grundopfattelser af public relations-kommunikation, som krisekommunikation efter vores opfattelse hører ind under. I den anden del af artiklen gennemgår vi dernæst Benoits teori og afprøver den på nogle konkrete eksempler fra PFA- og V6-sagen. I den tredje og sidste del af artiklen koncentrerer vi os endelig om de punkter, hvor det er oplagt at kritisere og videreudvikle Benoits model. Symmetri og asymmetri Vi betragter krisekommunikation som en særlig form for public relations-kommunikation, hvor det traditionelle forhold mellem afsenderens styrker og svagheder (= virksomheden eller organisationen) og omverdenens muligheder og trusler (= medierne, forbrugerne eller borgerne) manifesterer sig på en særlig problematisk måde. Men hvad kendetegner så public relations-kommunikation som sådan? Hvilke grundopfattelser gør sig gældende inden for dette forskningsområde? Siden begyndelsen af 80 erne har der været to grundopfattelser af public relations-kommunikation, som har været i strid med hinanden, nem- 9 Ved retorik vil vi i denne artikel forstå to nært beslægtede ting: når vi omtaler Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier som repræsentant for en ny-retorisk tilgang til public relations, definerer vi retorik bredt som en pragmatisk-orienteret kommunikationsvidenskab;når vi derimod senere i artiklen taler om retoriske virkemidler, sigter vi udelukkende til elocutio-aspektet (ornatus). Det skal dog understreges, at dette på ingen måde er udtryk for en reduktionistisk opfattelse af retorikken som veltalenhedens æstetik. NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 47

4 48 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN 10 Betegnelserne symmetrisk og asymmetrisk i denne forbindelse er indført af den amerikanske PR-forsker James Grunig. Se blandt andet kap. 2 Origins and Contemporary Structure of Public Relations i J. Grunig & T. Hunt: Managing Public Relations (1984), der har status af referenceværk inden for moderne PR. Det skal understreges, at den strid, som der henvises til, først og fremmest har fundet sted inden for amerikansk PRforskning. 11 Grunig (1989), s Grunig (1992), s. 39. lig den symmetriske grundopfattelse og den asymmetriske grundopfattelse. 10 Den asymmetriske grundopfattelse er den ældste af de to opfattelser og føres undertiden tilbage til Bernays-paradigmet, opkaldt efter Edward L. Bernays, der i 1922, med udgangspunkt i en introspektiv psykologisk teori, udgav Crystallizing Public Opinion, et af de allerførste værker om PR-professionen. Den asymmetriske grundopfattelse betragter public relations-kommunikation som manipulationen af den offentlig adfærd til fordel for såvel det manipulerede publikum som de sponsorerende organisationer 11 eller som en måde, hvorpå en organisation kan få, hvad den vil have, uden at ændre sin adfærd eller uden at gå på kompromis 12. Set i dette perspektiv er public relations-kommunikation altså énvejs-kommunikation og har først og fremmest til funktion at overtale. Den symmetriske grundopfattelse opstår i begyndelsen af 80 erne som en kritisk reaktion på de teoretiske præmisser, der ligger til grund for den asymmetriske opfattelse. Sidstnævnte er således blevet kritiseret for at bygge på en elitær opfattelse af virksomheder og organisationer som lukkede, konservative, traditionsbundne og autoritære enheder, der først og fremmest er interesserede i effektivitet og økonomisk kontrol. Den symmetriske grundopfattelse opfatter public relations-kommunikation som en samtale eller dialog mellem to ligeværdige parter, altså som en form for tovejs-kommunikation, der har til funktion at skabe gensidig forståelse (eller ligefrem konsensus). Den hævdes at bygge på en holistisk opfattelse af virksomheder og organisationer som åbne, ansvarlige, liberale og konfliktløsende enheder, der stræber efter innovation og forandring og efter at etablere et symmetrisk forhold til eksterne interessenter. Den vigtigste repræsentant for den symmetriske opfattelse er James Grunig, der forsvarer en systemteoretisk position. 13 Den symmetriske grundopfattelse synes i øvrigt at ligge meget tæt op af PR-praktikernes egen selvforståelse, når de skal definere, hvad de forstår ved PR. Det fremgår blandt andet af Dansk Public Relations Forenings (DPRF) definition: Public relations er en vedvarende og systematisk ledelsesfunktion, gennem hvilken virksomheder, private og offentlige organisationer og institutioner søger at opnå forståelse, sympati og støtte i de kredse af offentligheden, de har eller vil få kontakt med. Dette sker ved: at tilpasse virksomhedens politik og funktioner efter offentlighedens krav på grundlag af en vurdering af virksomhedens omdømme og gennem planmæssig og udbredt information at søge opnået bedre forståelse for virksomheden og dens samfundsmæssige betydning. 14 Det interessante er nu, at også den symmetriske opfattelse har været genstand for kritik i løbet af de seneste år, nemlig en kritik rettet fra en ny retorisk udgave af den asymmetriske grundopfattelse. Public relations-kommunikation opfattes her som en tale, hvormed en taler forsøger at overbevise sine tilhørere om et eller andet. Der fokuseres i forlængelse heraf på den samfundsmæssige indflydelse, som PR har. Den vigtigste repræsentant for denne nye udgave af den asymmetriske opfattelse er Elizabeth Toth og Robert Heath og den bog, som de i fællesskab 13 Hvad angår en mere detaljeret redegørelse for de teoretiske præmisser for de to grundopfattelser, se Grunig (1989), s , og hvad angår Grunigs anvendelse af systemteori inden for public relations, se Windahl & Signitzer (1992), s Citeret efter Blach & Højberg (1989), s RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

5 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION Toth & Heath (1992). 16 Fremstillingen af Habermas universalpragmatik er inspireret af Togeby (1993). 17 Aristoteles (1983), s. 33. har redigeret: Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations 15. Både Toth og Heath hævder i øvrigt, at den asymmetriske opfattelse ikke nødvendigvis fører til uansvarlig og uetisk kommunikation, som påstået af Grunig. Hvad der også er interessant, er, at man bag de to ovenfor omtalte grundopfattelser kan placere klassiske eller moderne teoridannelser, som kan være med til at fremhæve, hvori uenigheden mellem dem består. Bag den symmetriske opfattelse kan man for eksempel placere Jürgen Habermas universalpragmatik eller teori om den kommunikative handlen. Ifølge denne teori vil enhver sprogbruger ved udførelsen af en hvilken som helst sproghandling stille en række universelle gyldighedskrav om a) forståelighed, det vil sige at man udtrykker sig forståeligt, b) sandhed, det vil sige at man fremsætter noget, som skal forstås, c) vederhæftighed, det vil sige at man gør sig forståelig herved og d) rigtighed, det vil sige at man kommer til forståelse med hinanden. Enhver sprogbrug (sprogbruger), der ikke forsøger at leve op til disse ideale kommunikative normer, er ganske enkelt manipulation (manipulator). 16 Bag den asymmetriske opfattelse kan man placere Aristoteles retorik, der opfatter talekunsten som en kunnen (dynamis), der sætter os i stand til at mønstre de mulige overbevisende momenter i ethvert givet stof 17, det vil sige som persuasio. Denne persuasio kan så slå ind på de tre veje, som Aristoteles aftegner: via logos (intellektuel persuasio) eller via ethos eller pathos (emotionel persuasio). Vi har i vores forskningsprojekt valgt at tilslutte os den nye asymmetriske opfattelse, således som den er blevet omdefineret inden for den nyretoriske tilgang til public relations-kommunikation. Vores væsentlige indvending imod Grunigs symmetriske opfattelse er, at afsender og modtager i moderne PR-kommunikation aldrig (eller meget sjældent) vil være ligeværdige parter, blandt andet på grund af forskelle i økonomi, magt, kommunikativ intention og adgang til medierne. Eller som L Etang skriver om den symmetriske opfattelse: Vanskeligheden ved at anvende disse ideale begreber på public relations består i, at deltagerne tydeligvis ikke er lige. [...]. Endvidere synes symmetrisk kommunikation og de tilknyttede begreber om forhandling og gensidighed ikke at tage hensyn til mediernes rolle i formidlingen, genfortolkningen og udbredelsen af samtalen mellem deltagerne. 18 William Benoit Siden begyndelsen af 80 erne har den amerikanske kommunikationsforsker William Benoit fra University of Missouri alene eller i samarbejde med andre studeret retorikken i amerikanske politikeres eller virksomheders kommunikation i forbindelse med en eller anden form for krise. 19 I 1995 udgav han værket Accounts, Excuses, and Apologies. A Theory of Image Restoration Strategies, hvori han præsenterer en generel teori om strategier for image-genoprettelse. Det skal understreges, at Benoit ikke selv bruger betegnelsen krisekommunikation om sit forskningsområde han taler derimod om for eksempel verbalt selvforsvar eller defensiv diskurs men at det er os, som hævder, at det er oplagt at betragte såvel hans teori som de eksempler, han analyserer, som hørende ind under dette område L Etang (1996), s Se endvidere Michel Meyers korte, men udmærkede kritik af Habermas universalpragmatik i afsnittet Habermas et la pragmatique argumentative: le retour de l ethos kantien i Meyer (1999), s Se blandt andet Benoit (1982), Benoit & Lindsey (1987), Benoit (1988) eller Benoit, Gullifor & Panici (1991). 20 Den tale, som senator Edward Kennedy gav i forbindelse med det biluheld den 19. juli 1969, hvor han kører ud over en bro på Chappaquiddick Island sammen med den 28-årige kvinde Jo Kopechne, der drukner, og som er en af de taler, Benoit har analyseret, har i øvrigt givet anledning til betegnelsen Chappaquiddick-teoremet NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 49

6 50 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN Benoits teori er inspireret af to ret forskellige forskningstraditioner, som har beskæftiget sig med verbalt selvforsvar eller image-genoprettelse via kommunikation, nemlig retorikken og sociologien. Inden for retorikken har Benoit først og fremmest ladet sig inspirere af Ware og Linkugel og deres apologia-teori, der har været anvendt i forbindelse med et utal af analyser af politiske taler, sports-retorik, organisationskommunikation samt religiøse og litterære tekster. 21 Ware og Linkugel skelner imellem fire retoriske grundstrategier: 1) benægte, 2) støtte, 3) differentiere og 4) transcendere. Disse fire strategier kan så igen ifølge Ware og Linkugel kombineres to og to for at danne fire potentielle apologetiske holdninger: 1) absolutive (benægte og differentiere), 2) vindicative (benægte og transcendere), 3) explanative (støtte og differentiere) og 4) justificative (støtte og transcendere). Den retoriske tradition, som Ware og Linkugels apologia-teori indskriver sig i, er den såkaldte genrekritik eller generic criticism. Denne tradition har sit udspring i Edwin Blacks kritik af neo-aristotelismen i Rhetorical Criticism 22 og i Lloyd Bitzers berømte artikel om The Rhetorical Situation 23 og bygger på den antagelse, at genrer opstår igennem den gentagne respons på rekurrente og sammenlignelige retoriske situationer. Genrerne bliver dermed samtidig en del af de tvingende omstændigheder, der konstituerer den retoriske situation. 24 Genrekritikken ville i øvrigt med fordel kunne overføres til analysen af krisekommunikation: den retoriske situation, som en virksomhed eller en organisation står over for i forbindelse med en krise, ville for eksempel i forlængelse af Bitzer kunne beskrives som meget kompleks og løst struktureret. Den inviterer derfor til respons i form af mange forskellige genrer. 25 Som vi skal se til sidst i denne artikel, finder man dog hos Benoit ingen genreanalytiske refleksioner, som går i denne retning. En anden teori, som Benoit inddrager, denne gang udarbejdet af en af de helt centrale skikkelser inden for den amerikanske ny-retorik, er Kenneth Burkes teori om renselsesstrategier. 26 Udgangspunktet for denne teori er ikke alene Burkes overordnede dramatisme-teori og den dertilhørende pentade (act, agent, agency, scene og purpose), men også den centrale placering, som skyldfølelsen tildeles inden for denne teoribygning. Skyldfølelse repræsenterer en eller anden form for uønsket tilstand eller følelse, som dukker op, når forventninger til en bestemt adfærd ikke indfries. En af de faktorer, som kan fremkalde skyldfølelse, er netop angreb på ens inden for faglitteraturen om krisekommunikation. Se for eksempel Michalsen (1995), s. 73: Chappaquiddick-teoremet: Det beste tidspunkt for en politiker å fortelle en dårlig nyhet er straks. Jo lenger politikeren venter, jo dårligere inntrykk gir det og desto verre blir virkningen. Gudmund Hernes. Der gik som bekendt ti timer, inden der kom oplysninger ud om Kennedys uheld. Benoit er også i artikler, der er offentliggjort efter Accounts, Excuses, and Apologies, begyndt at tale om krisekommunikation. Se for eksempel Benoit & Czerwinski (1997): Selv om teorien om image-genoprettelsesdiskursen ikke giver en udtømmende tilgang til krisekommunikation (den forsøger for eksempel ikke at give en beskrivelse af kriseforberedelserne, af de forskellige typer af virksomhedskriser eller faserne i en krise), giver den dog en nyttig indsigt i budskabsudformning. 21 Ware & Linkugel (1973). 22 Black (1965). 23 Bitzer (1968). 24 For en oversigt over den retoriske genrekritik, se Campbell & Jamieson (1978), s samt Jens E. Kjeldsens introduktion til den danske oversættelse af Bitzers artikel Den retoriske situation i Rhetorica Scandinavica nr. 3 (1997), s Blandt de nyeste udviklinger af genrekritikken kan nævnes Freedman & Medway (1994) og Berkenkotter & Huckin (1995). 25 Bitzer definerer en retorisk situation som en sammensat enhed af personer, hændelser, genstande og relationer, som udgør et faktisk eller potentielt problem, som helt eller delvist kan afhjælpes, hvis den diskurs, som indføres i stuationen, kan fremtvinge menneskelig beslutning eller handling i en sådan grad, at det påtrængende problem afhjælpes væsentligt. Den retoriske situation, der kan være simpel eller kompleks, stramt struktureret eller løst struktureret, omfatter tre konstituerende elementer: a) det påtrængende problem (exigence), b) publikum og c) de tvingende omstændigheder, som påvirker taleren. Se Bitzer (1968), s. 6 og s Se Burke (1941 og 1961). 27 Scott & Lyman (1968). 50 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

7 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 51 omdømme. Burke skelner mellem to tragiske renselsesstrategier, som kan ophæve eller fjerne skyldfølelsen: man kan overføre eller give en anden (eller en anden instans) skylden for det, som er sket; denne anden (instans) bliver dermed offer (victimage-strategi); eller man kan vedgå, at man har handlet forkert, og bede om tilgivelse (mortification-strategi). Inden for sociologien er det fremfor alt Scott og Lyman og deres teori om forklaringer, som Benoit henviser til. 27 Scott og Lyman definerer en forklaring som en erklæring lavet af en social aktør for at forklare uventet eller uheldig adfærd 28 og skelner imellem to grundtyper: undskyldninger (en forklaring, hvor man indrømmer, at den begåede handling er slet, forkert eller upassende, men hvor man samtidig benægter at have det fulde ansvar for handlingen) og retfærdiggørelser (en forklaring, hvor man påtager sig ansvaret for den begåede handling, men hvor man samtidig benægter, at der er tale om en slet, forkert eller upassende handling). Såvel undskyldninger som retfærdiggørelser omfatter så igen hver især en række undertyper. Allerede på de allerførste sider af Accounts, Excuses, and Apologies slår William Benoit bogens tema an: mennesker indgår i tilbagevendende former for kommunikativ adfærd, som skal formindske, råde bod på eller undgå skade på deres omdømme (eller face eller image) på grund af en handling, der opfattes som forkert. 29 Som det fremgår af citatet, er det ikke helt entydigt, hvad det er, som lider skade: er det afsenderens omdømme, image eller face? Disse tre begreber er langt fra synonymer og hører hjemme i forskellige teoretiske kontekster. Omdømme eller image må først og fremmest defineres som modtager-orienterede begreber: et omdømme eller et image betegner udeluk- 28 Scott & Lyman (1968), s Benoit (1995), s. VII. 30 Bernstein (1986), s Marion (1989). For en mere detaljeret redegørelse, se kende den viden eller det sæt af forestillinger, som medierne, borgerne eller forbrugerne har (og præsenterer og omtaler) af afsender. Den mest udbredte definition af image lyder som følger: Virksomhedens image er nettoresultatet af samspillet mellem folks erfaringer, meninger, følelser, viden og indtryk vedrørende en virksomhed. 30 Image-begrebet har dog mange facetter og er blevet videreudviklet af blandt andre Marion, der skelner mellem det reelle image, det ønskede image og det formidlede image. 31 Face-begrebet er blevet introduceret af Goffmann og er i dag fast inventar i teorier om sproglig høflighed, fra Brown og Levinsons klassiske Politeness 32 til moderne revisioner af samme teori som hos for eksempel Kerbrat-Orecchioni. 33 Den afgørende forskel mellem face, omdømme og image er, at face-begrebet både er afsender- og modtager-orienteret. Sådan som for eksempel Brown & Levinson definerer det, har såvel afsender som modtager et negativt face (Goffman: jeg-territorier) og et positivt face (Goffman: face), og i interaktionen (face-work) forsøger begge parter at dæmpe trusler mod eller undgå at true ens eget eller den anden parts face. Det er i denne sammenhæng også relevant at rejse spørgsmålet: hvad er forholdet mellem det moderne begreb om image og det klassiske retoriske begreb om ethos og de dertilhørende begreber phronesis (talerens sunde fornuft eller dømmekraft), arete (hans dyder) og eunoia (hans velvilje over for tilhørerne)? Vi opfatter i denne sammenhæng ethos-begrebet, appellen til tilhørernes følelser via talerens etiske personlighed, som et underordnet begreb i forhold til image-begrebet og som værende på samme niveau som logos og pathos, der tilsammen, i den aktuelle kommunikationssituation, tjener Johansen (1999), s Brown & Levinson (1978; 2. udg. 1987). 33 Kerbrat-Orecchioni (1992 og 1996). 34 Benoit (1995), s Benoit (1995) definerer strategi på følgende måde: En NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 51

8 52 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN som redskaber, hvormed afsenderen kan overbevise modtageren om at bevare (hvis positivt) eller ændre (hvis negativt) det image, som afsenderen har hos denne. For at gøre en lang historie meget kort vil vi i det følgende kun tale om image, og ikke om face eller omdømme, hvad Benoit i øvrigt også selv gør i langt de fleste tilfælde. Benoit bygger sin teori om image-genoprettelse på to grundantagelser: 1) at kommunikation er en målrettet aktivitet, og 2) at bevarelse af et godt image er et væsentligt mål for kommunikationen. For som Benoit selv udtrykker: Mennesker forsøger at nå de mål, som forekommer dem at være de vigtigste på det tidspunkt, de handler, eller at nå den bedst mulige blanding af mål. 34 Det er vigtigt for såvel enkeltpersoner som virksomheder og organisationer at have og bevare et godt image og det af flere grunde. For det første fordi et godt image vedligeholder og styrker et positivt selvbillede, og for det andet fordi det har stor betydning for ens position og indflydelse, efter devisen: jo bedre et image, jo mere pondus og jo større indflydelse i en given kontekst. Det er med andre ord et spørgsmål om ethos og troværdighed. Derfor vil man helt naturligt forsøge at beskytte sit image, hvis dette trues, og en måde at gøre dette på er at anvende bestemte verbale strategier til at afværge et angreb og genoprette sit image. Et image kan siges at være truet eller angrebet, når en uønsket begivenhed/handling har fundet sted, og nogle/den offentlige mening tror, at X (virksomhed eller organisation) er ansvarlig for denne begivenhed eller handling. Hvorvidt X har gjort det eller ej, er ikke vigtigt, det, der tæller, er, om de relevante modtagere tror, at X er ansvarlig, og at X er vidende om, at modtagerne har denne opfattelse. Begivenhed eller handling skal her opfattes meget bredt: fra verbale til non-verbale handlinger og fra det, at man ikke udfører en forventet handling, til det, at man udfører en handling, der betragtes som strategi [...] er et abstrakt eller generelt begreb, som dårlig. Disse skadevoldende handlinger kan endvidere placeres på et kontinuum fra mindst til mest skadende. Et angreb på et image kan føre til verbal respons i form af anvendelse af en række genoprettelsesstrategier, der, hvis de har den forventede positive effekt, fører til genoprettelse af image, det vil sige til at nogle/den offentlige mening tror, at X (virksomhed eller organisation) ikke er ansvarlig for den uønskede begivenhed eller har godtgjort sin part i sagen på tilstrækkelig vis. 35 Ligesom ved de skadevoldende handlinger kan også ansvaret placeres på et kontinuum, og man må derfor antage, at Xs image vil tage skade i et forhold, der er proportionelt med det ansvar, nogle/den offentlige mening tillægger X for den givne handling. Hvilke genoprettelsesstrategier man benytter sig af, afhænger af såvel angrebets som handlingens art. Der er forskel på bevidst og ubevidst, overlagt og uoverlagt handling, for eksempel grad af uvidenhed om følgeeffekter, samt på om handlingen er selvforskyldt eller ej. Benoit forsøger imidlertid at opstille en typologi over de vigtigste verbale genoprettelsesstrategier, som vi skal se nærmere på i det følgende. Benoits teori til beskrivelse af krisekommunikation kan sammenfattes i følgende forløbsmodel, som vi har valgt at dele i to faser: fra angreb på image til krise og fra krise til genoprettelse af image, se fig. 1 næste side. Som det fremgår af modellen, skelner Benoit i sin typologi over verbale genoprettelsesstrategier mellem fem overordnede strategier, nemlig 1) benægtelse (denial), 2) unddragelse af ansvar (evading of responsibility), 3) reduktion af angrebets omfang (reducing offensive- repræsenterer et mål eller en effekt, som man søger at nå ved hjælp af diskurs. En ytring operationaliserer en given strategi [...] og kan siges at være et specifikt eksempel på denne strategi. Strategier er således abstrakte repræsentationer af relationen mellem diskurs og mål eller effekter (s. 80). 36 Selv om mortification på engelsk betyder ydmygelse eller spægelse, har vi valgt at oversætte termen i overensstemmelse med Benoits indholdsmæssige beskrivel- 52 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

9 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 53 Fig. 1 Model til analyse af krisekommunikation ANGREB -> KRISE a) En uønsket begivenhed finder sted b) Nogle/den offentlige mening tror, at X (virksomhed eller organisation) er ansvarlig for denne begivenhed c) Xs image er truet KRISE -> GENOPRETTELSE a) X reagerer: verbal respons 1. Benægtelse Simpel benægtelse Flytning af skyld 2. Unddragelse af ansvar Provokation Omstødelse Uheld Gode hensigter 3. Reduktion af angrebets omfang Afstivning Minimalisering Differentiering Transcendens Angreb på den anklagende Kompensation 4. Korrigering 5. Bøn om tilgivelse b) Nogle/den offentlige mening tror, at X ikke er ansvarlig for den uønskede begivenhed eller har retfærdiggjort sin part i sagen c) Xs image genoprettes se af denne strategi. 37 Se Benoit & Lindsey (1987). 38 Benoit (1995) understreger selv, at man ikke blot kan kombinere strategier, men at også ytringer kan tjene ness of event), 4) korrigering (corrective action) og 5) bøn om tilgivelse (mortification). 36 Inden for de tre første strategier skelnes der mellem forskellige undertyper. Således kan der under benægtelse-strategien være tale om simpel benægtelse, som består i en ren benægtelse af, at handlingen har fundet sted, at man udførte den, eller at man er ansvarlig for den. Eller der kan være tale om flytning af skyld, som består i at flytte ansvaret over på andre/noget andet, hvormed man undsiger sin egen delagtighed i den givne handling. Ved unddragelse af ansvar-strategien er der tale om en strategi, hvor man nedtoner eller reducerer sin egen rolle i sagen. Benoit skelner her mellem fire undertyper. For det første provokation, hvor man hævder, at man er blevet provokeret til den givne handling, altså at man er blevet gjort til syndebuk, og at der er andre medansvarlige. For det andet omstødelse, det vil sige at man gjorde det, fordi man ikke var tilstrækkeligt velinformeret, eller at man ikke selv havde fuld kontrol over tingene, altså igen, at NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 53

10 54 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN andre indirekte har del i ansvaret. For det tredje uheld, altså en uheldig omstændighed eller et regulært uheld, som man ikke selv var skyld i eller i bedste fald kun delvis skyld i. Og endelig gode hensigter, det vil sige, at man gjorde det i den bedste mening. Reduktion af angrebets omfang-strategien har til formål at tage brodden af et angreb, det vil sige at forsøge at mindske de negative effekter af angrebet. Benoit opdeler denne strategi i ikke mindre end seks undertyper, nemlig a) afstivning, det vil sige at aflede og dæmme op ved at fremhæve positive sider og egenskaber ved ens person eller virksomhed og/eller beskrive positive handlinger, som man tidligere har foretaget; b) minimalisering, en strategi, hvor man forsvarer sig med, at den dårlige handling ikke er helt så slem, som den ser ud til; c) differentiering, hvor man anfører, at handlingen ikke er så slem som andre tilsvarende handlinger, hvor følgerne har været værre; d) transcendens, hvor man forsøger at overføre handlingen til en anden kontekst ved for eksempel at sige, at man gjorde det for samfundets skyld. Robin Hood er således ikke en tyv, men en der hjælper de fattige i samfundet; e) angreb på den anklagende, som består i at gå til modangreb og svække modpartens beskyldninger og på denne måde bortlede opmærksomhed fra en selv; og endelig f) kompensation, hvor man mindsker et angreb ved at tilbyde kompensation, for eksempel ved at tilbyde erstatning til ofrene for et uheld, og på denne måde gøre omverdenen mildere stemt over for en selv. Der er ingen undertyper ved de to sidste overordnede strategier. Den fjerde strategi består i at besvare et angreb ved at forsøge at rette op på problemet. Det benævnes af Benoit som korrigering, det vil sige, at man er rede til at korrigere fejlen, hvad enten det består i at løse problemet eller forhindre problemet i at genopstå. Det interessante ved denne strategi er, at man godt kan udføre en korrigerende handling uden at påtage sig ansvaret for en given handling. Et eksempel herpå er det amerikanske selskab Tylenol, der valgte at anvende en anden slags flasker, der vanskeliggjorde mulighederne for forgiftning. 37 Den femte og sidste strategi, som Benoit medtager, er bøn om tilgivelse, hvor man vedgår sit ansvar, undskylder og beder om tilgivelse. Denne sidste strategi kombineres i øvrigt ofte med korrigering. 38 Som det fremgår, er der en vis progression i modellen: fra fuldstændig benægtelse af ansvar til forsøg på at unddrage sig eller reducere sit ansvar ved at delagtiggøre andre/ydre forhold i ansvaret, og fra delvis erkendelse eller fuld erkendelse af ansvar og udbedring af skaden til vedgåelse og undskyldning. Tavshed er i øvrigt en ofte anvendt strategi i forhold til at give respons på et angreb, og det kan undre, at Benoit ikke har denne strategi med i sin typologi. Herom siger Benoit imidlertid selv, at han bevidst har valgt ikke at inkludere denne strategi i sin model, fordi han udelukkende ønsker at beskrive de verbale strategier, der anvendes til genoprettelse af image, og strategier, som kan anses for at være proaktive. 39 Tavshed eller det at ignorere anklager er en nonverbal strategi, hvor man håber, at sagen vil dø hen, hvis man forbigår den i tavshed. Forsikringer og tyggegummi Lad os nu afprøve, hvor langt man kan komme i analysen af krisekommunikation ved hjælp af Benoits model, sådan som denne er blevet fremstillet i det foregående afsnit. Vi har til dette formål valgt at analysere dele af PFAs og Dandys kommunikation i forbindelse med de to kriser, som de har været indblandet i siden Begge virksomheder valgte (og blev tvunget mere end én strategi: En given ytring kan både fuldende og være et redskab og således tjene mere end én strategi (s. 81). 39 Benoit (1995), s Benoit (1995), s Schonbach (1990). 42 Ray (1999). 54 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

11 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 55 til) at anvende flere forskellige genrer i deres forsøg på at redde eller bevare deres image. PFA anvendte først og fremmest pressemeddelelser, sendt til massemedierne, men også lagt ud på selskabets hjemmeside. Dertil kommer pressemøder og udtalelser og interviews til medierne. Dandy anvendte pressemeddelelser og åbne breve, oprettede en speciel hjemmeside på nettet, indrykkede en helsides reklameannonce i dagbladene, udarbejdede en A5-folder til V6- salgsstederne, afholdt pressemøder samt gav udtalelser og interviews til aviser, radio og tv. I vores analyse har vi for overskuelighedens skyld valgt udelukkende at koncentrere os om de pressemeddelelser, som de to virksomheder sendte til massemedierne og/eller offentliggjorde på deres hjemmesider i begyndelsen af kriseforløbet. For PFA-sagens vedkommende drejer det sig om tre pressemeddelelser, som blev offentliggjort i perioden , og for V6- sagens vedkommende drejer det sig også om tre pressemeddelelser, som blev offentliggjort i perioden Analyse af PFA-sagen PFA-sagen tager sin begyndelse, da det kommer frem, at en af PFAs direktører ved navn Rasmus Trads i samarbejde (måske retssagen er i skrivende stund endnu ikke afsluttet) med den danske entreprenør Kurt Thorsen har begået omfattende svindel med lånegarantier for næsten to milliarder kroner. De danske aviser dækker historien intensivt fra og med den 21. januar Den første pressemeddelelse i sagen udsendes allerede den 17. januar, hvor PFA afviser at stå bag Kurt Thorsens opkøb af aktieposter. Men det er først den 20. januar, at man opdager, at der kan blive tale om krise og dermed om anvendelse af image-genoprettelsesstrategier. I den første pressemeddelelse af anlægger man en benægtelse-strategi af typen flytning af skyld, det vil sige man erkender, at en uønsket handling har fundet sted, men man vil ikke påtage sig ansvaret for den det er andres ansvar: PFA [...] kan naturligvis ikke vedstå de falske garantier, som derfor heller ikke vil få betydning for PFA s kunder. [...] Det er en yderst ubehagelig situation, vi er blevet bragt i med de falske garantier. Det vil sige blevet bragt i af andre personer. Endvidere anvender man en bøn om tilgivelse-strategi (man undskylder over for kunderne, men uden dog at bede om tilgivelse): og vi beklager dybt de gener, den giver anledning til, udtaler administrerende direktør André Lublin i pressemeddelelsen. I den anden pressemeddelelse af er der såvel en flytning af skyld- som en unddragelse af ansvar-strategi, idet man igen peger på Rasmus Trads skyld, samt retfærdiggør, at man ikke har del i ansvaret: De falske garantier går klart ud over den stillingsfuldmagt, direktør Trads havde [...]. Underskrifterne er ikke i overensstemmelse med de gældende og offentligt tilgængelige tegningsregler [...]. De falske garantier er udformet på usædvanlig måde. Eller med andre ord: enhver burde kunne se, at PFA ikke kunne have forhindret det. Og igen undskylder man over for kunderne (bøn om tilgivelse): Vi beklager dybt den uro, de falske garantier har givet anledning til. Den tredje pressemeddelelse af bærer rubrikken Formanden for PFA Pension træder tilbage og er en kort information om hans tilbagetrædelse. At træde tilbage er en form for korrigering, eller som minimum en anerkendelse af et delvist ansvar. For de to første pressemeddelelsers vedkommende er der en overordnet strategi, som ser ud til at være meget vigtig, men som Benoits typologi ikke umiddelbart synes at kunne indfange, nemlig hvad vi kunne kalde for en beroligelsesstrategi: [...] ikke vedstå de falske garantier, som derfor heller ikke vil få betydning for PFA s kunder og På denne baggrund kan det klart fastslås, at de falske garantier ikke vil få nogen betydning for vores mange kunder, heller ikke NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 55

12 56 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN hvis det måtte komme til en retssag. [...] men for vores kunder er der ingen grund til at nære bekymring for deres pensionsopsparing [...]. Denne strategi må siges at være typisk for virksomheders krisekommunikation, for ud over at genoprette sit image vil man naturligvis også gerne fastholde kundegruppen. Analyse af V6-sagen V6-sagen kom først i mediernes søgelys, da Jyllandsposten, som det første dagblad, den 7. november 1999 i sin netavis kl offentliggjorde en artikel med titlen Forskere presset til tavshed. Artiklen handlede om to forskere ved tandlægehøjskolen i Århus, der ønskede at publicere resultaterne af et forskningsprojekt, i første omgang i et abstract til en konference i USA i år Forskningsprojektet var udført efter aftale med Dandy, men Dandy var ikke enig i fortolkningen af resultaterne, og efter henstilling fra rektor for Aarhus Universitet og Dandy, der henholdt sig til en kontrakt om samarbejdet med universitetet, accepterede de to forskere at trække deres abstract tilbage. Som reaktion på Jyllandspostens artikel, der stod at læse på forsiden af Jyllandsposten om morgenen den 8. november, udsendte Dandy sin første pressemeddelelse og afholdt sit første pressemøde samme dag. Dandy forsøgte sig i øvrigt først med en tavshedsstrategi, idet forskningsprojektet allerede på et tidligere tidspunkt var blevet omtalt i medierne, nemlig i en artikel i BT den 9. september. Denne artikel valgte man at undlade at kommentere. Og denne strategi lykkedes tilsyneladende, indtil sagen kom på forsiden af Jyllandsposten knap to måneder senere. Først på det tidspunkt erkendte man hos Dandy, at der kunne blive tale om image-skade. Altså at et angreb kunne føre til en krise. Der er tale om et dobbelt angreb. Der er for det første tale om skade på Dandys corporate image i form af en anklage mod virksomhedens etiske principper: manglende respekt for forskningsfriheden. Og der er for det andet tale om skade på et produkt-image i form af en anklage mod V6-produktet for at love mere, end det kan holde. I den første pressemeddelelse, der bliver sendt til dagbladene, herunder Jyllandsposten, , benytter Dandy sig af en benægtelsestrategi. Således allerede i valg af rubrik: Dandy afviser uetisk pression mod forskere igangsætter nyt internationalt forskningsprojekt. Det er de andre, der har begået fejl: Dandy ønsker at forsvare sig mod de urigtige anklager og antydninger, der er fremkommet [...]. Måden at forsvare sig på tager form af positionering og opremsning (reduktion af angrebets omfang, undertypen afstivning): De sidste 10 år har Dandy samarbejdet med forskere [...]. Vi har gennemført ca. 25 større og ca. 100 mindre forskningsprojekter [...]. Og vi har aldrig haft en konflikt med nogle af vore samarbejdspartnere i projekterne [...]. Og hvad angår anklagen mod produktet, henviser man til forudsætningsskred for forskningsprojektet (reduktion af angrebets omfang, undertypen angreb på den anklagende): Efterfølgende har research vist [...] at de 600 børn med stor sandsynlighed også har tygget andet end det tyggegummi, protokollen foreskrev. Det var nogle af de alvorlige forudsætningsskred, der 22. september fik Dandy til at bede om et møde med Århus Tandlægeskole [...]. I den allerede omtalte rubrik finder vi foruden benægtelse-strategien tillige et eksempel på en korrigering-strategi, nemlig omtalen af igangsættelsen af et nyt projekt i Rusland, og dette projekt omtales igen til slut i pressemeddelelsen. Hensigten her er tydeligvis at vise sin vilje til at teste og kontrollere resultatet og hermed sikre egen troværdighed. I pressemeddelelsen af anvender man igen en reduktion af angrebets omfangstrategi (af undertypen angreb på den anklagende) ved atter at henvise til forudsætnings- 56 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

13 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 57 skred, jævnfør rubrikken Lithauen-projektet savner forskningsmæssig kvalitet derfor greb Dandy ind mod offentliggørelse nu. Dette søges yderligere begrundet i brødteksten i form af et angreb på såvel de to forskere som på Aarhus Universitet: Dette projekt er behæftet med så omfattende og alvorlige forudsætningsskred, mangler og usikkerheder, at kvaliteten ganske enkelt ikke er OK. Det er forskernes ansvar og det havde klædt dem at stå ved det. [...] Dandy er meget skuffet, ja rystet, over Aarhus Universitet som samarbejdspartner. Og den samme strategi føres videre i pressemeddelelse af , hvor der nu ikke blot er tale om de to forskere og Aarhus Universitet, men om et angreb på forskningen generelt: Dandy foreslår en hurtig og uvildig vurdering af Lithauen-studiet og ikke mindst på medierne: Men selv om en del af dokumentationen stammer fra helt uafhængige eksperter, har vi svært ved at få medierne til at tage vores kritik alvorligt. I de øvrige tekster fra for eksempel Dandys hjemmeside finder vi eksempler på andre undertyper, for eksempel minimalisering: at det nye V6 slet ikke var med i Lithauen-studiet, det var en 6 år gammel Carbamid-prototype. Det var altså slet ikke det produkt, der nu angribes, der var tale om. Og der er også et eksempel på unddragelse af ansvar (omstødelse), at Dandy ikke havde været forudseende nok eller sat sig godt nok ind i sagerne: Set i bakspejlet fortryder vi naturligvis også, at vi ikke var mere kritiske på det punkt [=en mere præcis samarbejdsaftale vor bemærkning]. Analysen af Dandys tre første pressemeddelelser viser, at man benytter sig af en benægtelsestrategi (flytning af skyld) samt af en reduktion af angrebets omfang-strategi, primært i form af angreb på den anklagende, men også afstivning, og endelig et enkelt eksempel på en unddragelse af ansvar-strategi i form af omstødelse. Der er også tale om en indirekte form for korrigering (nyt projekt i Rusland), hvorimod bøn om tilgivelse tydeligvis ikke kommer på tale, eftersom Dandy ikke mener, at de har ansvaret for sagen. Benoits typologisering kan tilsyneladende indfange en række af de anvendte verbale genoprettelsesstrategier, men en analyse af den konkrete anvendelse af de retoriske virkemidler synes der ikke at være plads til i hans model. Således anlægges der en overordnet strategi fra Dandys side, som vi kan betegne som en sandhedsstrategi, hvor Dandy ønsker at stå som formidleren af såvel den historiske sandhed om begivenhedernes forløb som af den videnskabelige sandhed med hensyn til V6 s egenskaber og forskningsresultaterne. Dandy vil have sandheden frem, og vi afventer nu reaktionen fra Aarhus Universitet, slutter Dandys administrerende direktør Lars Funder i pressemeddelelsen af og både reklameannonce og folderen til salgsstederne har eksempelvis som overskrift Sandheden om V6 og Dandy-sagen. I forsøget på at overbevise modtagerne anvender Dandy en anden interessant retorisk strategi, der umiddelbart springer i øjnene, nemlig anvendelsen af en retorisk aldrig/altid -strategi: Og vi har aldrig haft en konflikt med nogle af vore samarbejdspartnere i projekterne [...]. Dandy har aldrig søgt at knægte forskernes ret til frit at lægge deres resultater frem. Tværtimod har vi altid anerkendt, at forskerne har deres videnskabelige interesser at varetage. [...] Dandy har altid bestræbt sig på, at tage etiske hensyn [...]. Vi ville aldrig have forsøgt at bremse abstractet alene på grund af forretningsmæssige interesser [...] [vores fremhævelser]. Denne strategi er muligvis specifik for krisekommunikation, men Benoits model er ikke finmasket nok til at få sådanne retoriske virkemidler med. Som analyserne af PFA- og V6-sagen forhåbentlig har vist, er Benoits model velegnet til at indfange, om ikke alle, så dog væsentlige strategier for image-genoprettelse. For PFAs vedkommende er det benægtelse (flytning af skyld), unddragelse NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 57

14 58 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN af ansvar, korrigering og bøn om tilgivelse. Og for Dandys vedkommende er det benægtelse (flytning af skyld), unddragelse af ansvar (omstødelse), reduktion af angrebets omfang (angreb på den anklagende, afstivning) og korrigering. Det fremgår også tydeligt, at man i begge sager benytter sig af flere strategier på samme tid, hvad der ifølge Benoit ofte er tilfældet. Et sådant valg af flere strategier forekommer såvel på det overordnede niveau (valg mellem overordnede strategier og undertyper) som inden for den enkelte strategi, hvor man kan vælge imellem mange iscenesættelser af én og samme strategi hvad der forklares af Benoit som et forsøg på at undgå at lægge alle æggene i én kurv. 40 Til gengæld er der som allerede nævnt et par meget iøjnefaldende strategier, der realiseres gennem forskellige retoriske virkemidler, men som hans model ikke eller kun delvist får med. Kritik og videreudvikling af Benoits teori William Benoit indrømmer selv mere eller mindre direkte, at hans teori om image-genoprettelsesstrategier har visse mangler, og at den derfor naturligvis kan videreudvikles. Han er for eksempel udmærket klar over, at hans fem overordnede strategier befinder sig på et højere abstraktionsniveau, som ikke nødvendigvis indebærer teoretiske eller begrebslige fordele. Benoit henviser da også selv til forskere, som opererer med langt mere detaljerede lister over strategier som for eksempel Schonbach, 41 der opstiller en liste over forklaringer med næsten 150 forskellige kategorier og underkategorier. På de sidste sider af Accounts, Excuses, and Apologies opremser Benoit også en række områder, hvor teorien kan videreudvikles: fra forfinelse af de defensive strategier til analyse af image-genoprettelsesstrategier hos andre typer af aktører end politikere og virksomheder. Blandt de forskere, som har forsøgt at videreudvikle Benoits model, kan nævnes Ray, 42 der har anvendt modellen til en empirisk analyse af forskellige luftfartselskabers krisestyring og -kommunikation. På baggrund af ovenstående empiriske afprøvning af Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier på PFA-sagen og V6-sagen vil vi også rette en kritik mod dele af Benoits teori for i samme åndedrag at foreslå en videreudvikling af den. Det altoverskyggende problem ved Benoits teori er efter vores opfattelse, at han forestiller sig, at de omtalte image-genoprettelsesstrategier eller mere generelt: kommunikationen mellem afsender og modtager realiseres på en ret umiddelbar eller ikke-medieret måde. Det har som konsekvens, at Benoit kommer til at overse en række parametre, som er vigtige for analysen af image-genoprettelsesdiskursen eller som vi foretrækker at kalde det krisekommunikationen. Det gælder for det første de retoriske midler, hvormed de enkelte strategier realiseres. Hvordan kommer for eksempel benægtelse-strategien til udtryk? Eller formuleret fra en anden synsvinkel: med udgangspunkt i hvilke retoriske figurer og troper kan vi identificere noget som en benægtelse? Spørgsmålet er vigtigt, fordi Benoits fem strategier er meget abstrakte, hvad der giver mange fortolkningsmuligheder. Man kunne formulere det på den måde, at Benoits teori snarere drejer sig om kommunikative funktioner eller diskurshandlinger end om elocutio-aspektet. Vi skal ikke her påstå, at man kan finde en fast 1:1 sammenhæng mellem respons-typer og anvendte retoriske midler det understreger Benoit jo også selv men det må efter vores opfattelse være muligt at komme et skridt videre ved at foretage analyser på et mindre abstrakt niveau. Benoit overser for det andet, at de genrer, som anvendes i krisekommunikationen, repræsenterer bestemte sæt af tekstkonventioner, og at disse konventioner har stor indflydelse på selve 43 Jacobs (1999). 44 Til præformuleringsstrategierne kan man efter vores opfattelse også føje afsenderens anvendelse af a) medi- 58 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

15 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 59 Fig. 2. Nye parametre i analysen af krisekommunikation Retoriske virkemidler Genrekonventioner Afsender Strategi for image-genoprettelse Modtager Massemedier Kulturel kontekst kommunikationsmåden. I vores analyse af PFAsagen og V6-sagen har vi udelukkende anvendt pressemeddelelser og det er ikke uden grund. Pressemeddelelser tilhører en genre, som hvis vi ser bort fra pressemeddelelser på Internettet er bestemt til at forsvinde for til gengæld at blive opslugt af andre genrer som for eksempel journalisternes nyhedsartikler. En af de første større lingvistiske analyser af pressemeddelelser, Geerts Jacobs afhandling Preformulating the News. An Analysis of the Metapragmatics of Press Releases 43, viser blandt andet, hvordan dette fører til anvendelsen af såkaldte præformuleringsstrategier, for eksempel selv-reference i 3. person ved hjælp af proprier, definite beskrivelser, personlige pronominer i 3. person og så videre i stedet for et vi, således at afsenderen af pressemeddelelsen forlader sit eget synspunkt til fordel for journalisternes og mediernes synspunkt. 44 ernes nyhedskriterier og b) nyhedsartiklernes tekstuelle strukturer (den såkaldte omvendte pyramide ). Se Benoit overser for det tredje den store betydning, som massemedierne har et aspekt, som hænger tæt sammen med genre-problematikken. Den kendsgerning, at virksomheder og organisationer i dag normalt er tvunget til at lave krisekommunikation via massemedierne, for eksempel i form af pressemeddelelser og pressemøder, udtalelser og interviews, gør det nødvendigt at se på medierne som andet end blot fysiske bærere af budskaber til omgivelserne. Mediernes fortolkning af budskaberne, fra de enkelte mediers kommunikative karakteristika til deres agenda- eller gatekeeper-funktioner, må også inddrages, selv om Internettet uden tvivl vil øge mulighederne for at styre kommunikationen (jævnfør Dandys oprettelse af en speciel hjemmeside som mod-angreb mod mediedækningen). desangående Frandsen, Johansen og Nielsen (1997), kap Benoit er dog klar over, at man bedre kan forklare anvendelsen af strategierne korrigering og bøn om tilgivelse som betinget af kulturelle normer end som be- NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 59

16 60 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN Endelig tager Benoits teori heller ikke i tilstrækkelig grad højde for den kulturelle kontekst, som image-genoprettelsesdiskursen eller krisekommunikationen foregår i, endsige for, at hans model er opstillet udelukkende på grundlag af amerikanske eksempler og derfor måske er præget af amerikansk nationalkultur. Er bøn om tilgivelse (mortification) for eksempel ikke en typisk amerikansk reaktion, som vi ikke på samme måde nikker genkendende til i Nordeuropa? 45 Benoits tilgang forbliver kort sagt intrakulturel, men som Pinsdorf har vist, 46 vil det være vigtigt også at inddrage forskelle i kulturelle værdier. Hun har analyseret, hvordan henholdsvis Japan Airlines og Pan Am reagerede i forbindelse med de to værste flyulykker, som de to selskaber hidtil har været indblandet i, JAPs ulykke i august 1985, som kostede 520 mennesker livet, og sprængningen af Pan Ams Fligth 103 over Lockerbie i Skotland i december 1988, hvor 270 mennesker døde. Japan Airlines gav økonomisk kompensation til sine ofre, og selskabets øverste direktører tilbød at gå af, mens Pan Am var langt mere tilbageholdende i sin reaktion på uheldet. Pinsdorf forklarer forskellene i reaktion med forskelle i kulturelle værdier: den amerikanske kapitalistiske og individualistiske nationalkultur over for den nationalistiske, paternalistiske og anti-individualistiske japanske nationalkultur. tinget af angrebets karakter (s. 74). 46 Pinsdorf (1991). De ovenfor anførte kritikpunkter i Benoits analysemodel er sammenfattet i fig. 2, som skal illustrere, hvordan image-genoprettelsesstrategierne medieres via en række parametre. Konklusion Vi håber, at vi med denne artikel har vist, at en retorisk-defineret tilgang til krisekommunikation, i dette tilfælde i form af William Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier, ikke alene har sin berettigelse, men at den også kan bringe os et stort skridt videre i beskrivelsen og forklaringen af krisekommunikation. Men vi håber tillige at have vist, at der stadig er lang vej endnu, inden man kan påstå, at der er blevet opstillet en tilfredsstillende model, som kan indfange alle væsentlige kommunikative aspekter af dette meget komplekse fænomen. Benoits teori tager stadig udgangspunkt i en forholdsvis simpel retorisk situation, hvor taleren står umiddelbart over for sine tilhørere, og hvor der er fokus på selve budskabsudformningen, omend på en meget abstrakt måde, og på de respons-typer, som denne situation afkræver. En videreudvikling af hans teori må derfor efter vores opfattelse først og fremmest tage højde for de parametre, som komplicerer image-genoprettelsesdiskursen, fra de retoriske virkemidler og genrernes tekstkonventioner til den rolle, som massemedierne og nationalkulturerne spiller. Det er vort beskedne håb, at det forskningsprojekt, vi er i gang med, og som blev beskrevet i indledningen, vil kunne bidrage til en sådan videreudvikling. 60 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

17 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 61 Litteratur: Aristoteles (1983): Retorik. Oversat med introduktion af Thure Hastrup. Museum Tusculanums Forlag, København. Beck, U. (1986): Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Dansk oversættelse (1997): Risikosamfundet. Hans Reitzels Forlag, København. Benoit, W.L. (1982): Richard M. Nixon s Rhetorical Strategies in His Public Statements on Watergate, i: Southern Speech Communication Journal 47, s (1988): Senator Edward M. Kennedy and the Chappaquiddick Tragedy, i: H.R. Ryan (red.): Oratorical Encounters: Selected Studies and Sources of Twentieth-century Political Accusations and Apologies, s Greenwood, Westport, CT. (1995): Accounts, Excuses, and Apologies. A Theory of Image Restoration Strategies. State University of New York Press, New York. Benoit, W.L. & Lindsey, J.J. (1987): Argument Strategies: Antidote to Tylenol's Poisoned Image, i: Journal of the American Forensic Association 23, s Benoit, W.L., Gullifor, P. & Panici, D. (1991). Reagan's Discourse on the Iran-Contra Affair, i: Communication Studies 42, s Benoit, W.L. & Czerwinski, A. (1997): A Critical Analysis of USAir's Image Repair Discourse, i: Business Communication Quarterly 3, s Berkenkotter, C. & Huckin, T.N. (1995): Genre Knowledge in Disciplinary Communication. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ. Bernstein, D. (1986): Virksomhedens image og virkeligheden. En kritik af virksomhedskommunikation. Schultz, København. Bitzer, L. (1968): The Rhetorical Situation, i: Philosophy & Rhetoric 1, s Genoptrykt i: J.L. Lucaites et al. (red.): Contemporary Rhetorical Theory. A Reader.New York: The Guilford Press, Oversat til dansk af Jens E. Kjeldsen i: Rhetorica Scandinavica 3/1997. Blach, T. & Højberg, J. (red.) (1989): PR. Håndbog i information og public relations. Borgen, København. Black, E. (1965): Rhetorical Criticism: A Study in Method. University of Wisconsin Press, Madison. Brown, P. & Levinson, S.C. (1978): Politeness. Some Universals in Language Use. Cambridge University Press, Cambridge. Burke, K. (1941): Philosophy of Literary Form: Studies in Symbolic Action. University of California Press, Berkeley. (1961). The Rhetoric of Religion. University of California Press, Berkeley. Campbell, K.K. & Jamieson, K.H. (1978): Form and Genre in Rhetorical Criticism: An Introduction, i: K.K. Campbell & K.H. Jamieson (red.): Form and Genre. Shaping Rhetorical Action, s Speech Communication Association, Falls Church, VA. Coombs, W.T. (1999). Ongoing Crisis Communication. Planning, Managing, and Responding. Sage, London. Fink, S. (1986). Crisis Management: Planning for the Inevitable. AMACOM, New York. Frandsen, F., Johansen, W. & Nielsen, A.E. (1997): International markedskommunikation i en postmoderne verden. Systime, Århus. Freedman, A. & Medway, P. (red.): Genre and the New Rhetoric. Taylor & Francis, Bristol. Grunig, J. (1989): Symmetrical Presuppositions as a Framework for Public Relations Theory, i: C. Botan & V. Hazleton (red.): Public Relations Theory, s Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ. (red.) (1992): Excellence in Public Relations and Communications. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ. Grunig, J. & Hunt, T. (1984): Managing Public Relations. Harcourt Brace Jovanovich, Orlando. Hribal, L. (1999): Public Relations-Kultur und Risikokommunikation. UVK Medien, Konstanz. Jacobs, G. (1999): Preformulating the News. An Analysis of the Metapragmatics of Press Releases. John Benjamins, Amsterdam. Johansen, W. (1999). Kultursignaler i tekst og billede - kultur og kommunikation i danske og franske præsentationsbrochurer I-III. Handelshøjskolen i Århus, Århus. Kjeldsen, J.E. (1997): Introduktion til Klassikeren, s. 6-8, i: Rhetorica Scandinavica 3/1997. Kerbrat-Orecchioni, C. (1992): Les interactions verbales II. Armand Colin, Paris. (1996). La conversation. Le Seuil, Paris. L Etang, J. (1996): Public Relations and Rhetoric, i: J. L Etang & M. Pieczka (red.): Critical Perspectives in Public Relations, s International Thomson Business Press, London. Marion, G. (1989): Les images de l entreprise. Editions d Organisation, Paris. Meyer, M. (red.) (1999): Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours. Biblio essais, Paris. Michalsen, B. (1995): Håndbok i mediekontakt. 3. udg. Universitetsforlaget, Oslo. Mitroff, I.I. (1994): Crisis Management and Environmentalism: A Natural Fit, i: California Management Review 36 (2), s Morin, E. (1976): Pour une crisologie, i: Communications 25, s Ogrizek, M. & Guillery, J.-M. (1997): La communication de crise. PUF, Paris. Pinsdorf, M.K. (1991): Flying Different Skies: How Cultures Respond to Airline Disasters, i: Public Relations Review 17, s Ray, S. (1999). Strategic Communication in Crisis Management Lessons from the Airline Industry. Quorum Books, London. Roux-Dufort, C. (2000): La gestion de crise. Un enjeu stratégique pour les organisations. De Boeck, Bruxelles. NR. 14/MAJ 2000 RHETORICA SCANDINAVICA 61

18 62 WINNI JOHANSEN & FINN FRANDSEN Schonbach, P. (1990): Account Episodes: The Management or Escalation of Conflict. Cambridge University Press, Cambridge. Scott, M.H. & Lyman, S.M. (1968): Accounts, i: American Sociological Review 33, s Togeby, O. (1993): Praxt. Pragmatisk tekstteori I-II. Aarhus Universitetsforlag, Århus. Toth, E.L. & Heath, R.L. (red.) (1992): Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ. Ware, B.L. & Linkugel, W.A. (1973): They Spoke in Defense of Themselves: On the Generic Criticism of Apologia, i: Quarterly Journal of Speech 59, s Windahl, S. & Signitzer, B. (1992): Using Communication Theory. An Introduction to Planned Communication. Sage, London. 62 RHETORICA SCANDINAVICA NR. 14/MAJ 2000

KOMMUNIKATION OG KRISEHÅNDTERING

KOMMUNIKATION OG KRISEHÅNDTERING KOMMUNIKATION OG KRISEHÅNDTERING Finn Frandsen Center for Virksomhedskommunikation Dias 2 Oversigt 1) Mit udgangspunkt 2) Anti-håndbog i mediefiasko 3) Tendenser i kriseforskningen 4) Krisekommunikation

Læs mere

Kapitel 1 Samfund, risiko og krise. Skitse til en sociologisk forklaringsramme 29

Kapitel 1 Samfund, risiko og krise. Skitse til en sociologisk forklaringsramme 29 Indholdsfortegnelse Forord 11 Generel indledning 13 Et bidrag til krisologien 13 Krisekommunikation en snæver og en bred opfattelse 15 En multidimensionel tilgang 19 Hvilken slags kriser? 24 Bogens opbygning

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Krisekommunikation i Volkswagen

Krisekommunikation i Volkswagen Krisekommunikation i Volkswagen - en analyse af image-genoprettelsesstrategier og de retoriske virkemidler, der realiserer disse i forbindelse med VW-affæren i 2005 Cand. ling. merc.-speciale Forfatter:

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Digital Retorik. Wrap-up

Digital Retorik. Wrap-up Wrap-up 07-05-2014 1 Den retoriske situation Ifølge Lloyd F. Bitzer: De 3 konstituerende elementer: -Exigence (det påtrængende problem) -Audience (publikum) -Constraints (de tvingende omstændigheder) HUSK:

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

1. INDLEDNING KRISEKOMMUNIKATION IMAGEGENOPRETTELSE SOM KRISEKOMMUNIKATION SITUATIONAL CRISIS COMMUNICATION THEORY (SCCT)...

1. INDLEDNING KRISEKOMMUNIKATION IMAGEGENOPRETTELSE SOM KRISEKOMMUNIKATION SITUATIONAL CRISIS COMMUNICATION THEORY (SCCT)... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.2 TEORI OG METODE... 5 1.3 STRUKTUR... 6 1.4 AFGRÆNSNING... 7 2. KRISEKOMMUNIKATION...8 2.1 HVAD ER EN KRISE... 8 2.2 HVAD ER KRISEKOMMUNIKATION...

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Presse og Etik i lokalpolitisk arbejde i Århus Kommune

Presse og Etik i lokalpolitisk arbejde i Århus Kommune Presse og Etik i lokalpolitisk arbejde i Århus Kommune Refleksioner, der bygger på fem interview med politikere fra Byrådet i Århus i efteråret 2009 Karin Kildedal Aalborg Universitet Juni 2010 Politik

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Spørgeguide til lederen:

Spørgeguide til lederen: Bilag 1 Spørgeguide til lederen: Baggrund: Navn: Stilling: Ansat hvor længe? Har krisen kostet banken kunder og medarbejdere? KRISE I den finansielle krise Til krisen: Havde i set krisen komme? Eller kom

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug

Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug Hugo F. Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug www.foejo.dk Email: hugo.alroe{a}agrsci.dk www.alroe.dk/hugo Oversigt Er forskning i økologisk

Læs mere

Vidensfilosofi Viden som Konstruktion

Vidensfilosofi Viden som Konstruktion Vidensfilosofi Viden som Konstruktion Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION EFTERÅR 2015 INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION - ARGUMENTER I OPGAVEN OG OPGAVEN SOM ET ARGUMENT STINE HEGER OG HELLE HVASS workahop argumnet VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Ramme: Ny læreplan i retorik. Fokus: Retorisk kritik Spotlys: Vurdering. Lisa Villadsen Lektor, ph.d. Københavns Universitet

Ramme: Ny læreplan i retorik. Fokus: Retorisk kritik Spotlys: Vurdering. Lisa Villadsen Lektor, ph.d. Københavns Universitet Ramme: Ny læreplan i retorik. Fokus: Retorisk kritik Spotlys: Vurdering Lisa Villadsen Lektor, ph.d. Københavns Universitet lisas@hum.ku.dk Fra vejledningen: Eleverne skal lære at foretage retorisk kritik

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere