IBF Perma-Drain system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBF Perma-Drain system"

Transkript

1 En stærk dansk belægningsløsning IBF Perma-Drain system - nedsivning af regnvand - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

2 SF-Økoloc, 150 m 2 i Skanderborg. Forside: SF-Økoloc, 430 m 2 i Odense. IBF Perma-Drain systemet Formålet med IBF Perma-Drain er at nedsive regnvand i stedet for at aflede det til kloakken som normalt. IBF Perma-Drain er specielt konstrueret, så regnvandet ledes til nedsivningsfelter, der er fyldt med et meget groft materiale (DrænAf ) og derved kan dræne vandet væk. Afretningslag (DrænAf ) og bærelag (DrænStabil ) er vandgennemtrængelige, så vandet kan nedsives til underbunden. Afhængig af underbundens sammensætning ledes vandet videre ned i undergrunden og/eller videre i dræn. IBF Perma-Drain systemet har vundet DI Bygs innovationspris, der gives til en særlig indsats, hvor innovation, samarbejde og værdi for kunden vægtes højt. I det følgende forklares der nærmere om de forskellige aspekter i forbindelse med anvendelse af befæstelser med IBF Perma-Drain. IBF Perma-Drain med vandgennemtrængeligt materiale i både fuger, afretningslag og bærelag. Vandet kan transporteres ned gennem befæstelsen, uden at den mister sin bæreevne. Fordele ved brug af IBF Perma-Drain Flere og flere arealer befæstes, og det medfører, at mere og mere regnvand ledes til kloakken. Det bevirker, at nogle kloakker løber over, når det regner. Tilledningen til kloakken kan reduceres eller forsinkes ved at anvende IBF Perma-Drain. Kan underbunden nedsive alt vandet, belaster det ikke kloakken. Kan underbunden ikke nedsive vandet, kan belægningen anvendes som forsinkelsesbassin, hvorved man kan mindske spidsbelastningen på kloakken ved et regnskyl med stor intensitet. Da der ikke skal være afløbsriste eller render, kan man lave en vandret belægning, blot skal man sikre sig, at vandet ledes væk fra eventuelle bygninger og lignende. Da alt vand nedsives på stedet, vil der ikke være problemer med vandpytter, selv om der med tiden skulle komme mindre lunker. Når vandet nedsives, vil jorden rense vandet for flere typer forurening, der ellers ledes direkte ud i recipienten, se tabel. Fjernelse af forureningstyper Suspenderet stof % Kulbrinter % Total fosfor % Total kvælstof % Tungmetaller % Kilde: Understanding permeable paving, Interpave, Her kan IBF Perma-Drain anvendes IBF Perma-Drain kan anvendes mange forskellige steder. Store arealer som p-pladser, industripladser, lagerpladser og boligveje er oplagte steder at anvende IBF Perma-Drain. Jo større arealerne er, jo mere vand skal der afledes, og des større bliver gevinsten ved at anvende IBF Perma-Drain fremfor en traditionel tæt belægning. Nedsivning i hele levetiden Levetiden afhænger af flere faktorer som for eksempel arealets anvendelse og vedligeholdelse. Dette tages der højde for i dimensioneringen, hvor det vurderes hvor stor reduktion i permeabiliteten, der er risiko for. Herudfra sammensættes systemet så man i hele dimensioneringperioden har en tilstrækkelig nedsivningsevne. Som andre afløbssystemer dimensioneres der udfra en vis overskridelsessandsynlighed, f.eks. at kapaciteten overskrides én gang hvert femte år. Eftersom man her har at gøre med et system med aftagende kapacitet, betyder det, at det teoretisk først er sidst i levetiden, at kapaciteten overskrides f.eks. én gang hvert femte år. Er kapaciteten overskredet, betyder det blot, at der står vand på belægningen et kort stykke tid efter et kraftigt regnskyl. Belægningen skal designes således at vandet, de gange hvor kapaciteten er overskredet, ikke kan skade bygninger eller andet. Det optimale er at sørge for, at vandet kan løbe af belægningen til f.eks. grønne arealer eller i et lille nødafløbssystem, men det er også muligt blot at lade vandet stuve op på belægningen. Det er vigtigt altid at have fokus på at forhindre tilsmudsning af fugerne med jord mv. for at opretholde nedsivningsevnen. 2

3 DrænAf DrænStabil Nedsivende regnvand Grundvand SF-Rima, 500 m 2 i Nærum. Principskitse af nedsivningsforløb. Tre typer IBF Perma-Drain befæstelser Der anvendes 3 typer IBF Perma-Drain befæstelser, afhængig af hvor velegnet underbunden er til nedsivning. 1. Nedsivning af alt regnvand Består underbunden af sand og grus, kan alt regnvand normalt nedsives. fugegrus (DrænAf ) afretningslag (DrænAf ) permeabelt bærelag (DrænStabil ) evt. geonet eller afretningsgrus (DrænAf ) underbund Denne løsning: Bør ikke anvendes ved vandindvindingszoner uden tilladelse Anvendes ikke på områder hvor der anvendes stoffer der er skadelige, hvis de tilføres grundvandet (tøsalt, pesticider og andre kemikalier) Anvendes ikke på arealer med meget intensiv trafik Forudsætter at afstanden fra råjordsplanum til grundvandsspejl er minimum 1 m Forudsætter at vandet ikke kan skade bygninger i nærheden ved nedsivning. 2. Delvis nedsivning af regnvand Når underbunden ikke kan nedsive alt regnvand, kan den overskydende del ledes væk i dræn, enten til recipient, afløbssystem eller til nedsivning andetsteds. Denne løsning: Bør ikke anvendes ved vandindvindingszoner uden tilladelse Anvendes ikke på områder hvor der anvendes stoffer der er skadelige, hvis de tilføres grundvandet (tøsalt, pesticider og andre kemikalier) Anvendes ikke på arealer med meget intensiv trafik Forudsætter at afstanden fra råjordsplanum til grundvandsspejl er minimum 1 m Forudsætter at vandet ikke kan skade bygninger i nærheden ved nedsivning. 3. Ingen nedsivning af regnvand Har underbunden kun minimal nedsivningsevne, kan befæstelsen benyttes som forsinkelsesbassin. Vandet ledes væk i dræn fra bunden af befæstelsen til recipient eller til et afløbssystem. Derved mindskes spidsbelastninger i afløbssystemet. Denne opbygning kan også anvendes hvor det ønskes at benytte befæstelsen som regnvandsbeholder, for senere genanvendelse af vandet. Her skal afløbet blot kunne lukkes. fugegrus (DrænAf ) afretningslag (DrænAf ) permeabelt bærelag (DrænStabil ) dræn evt. geonet eller membran underbund Denne løsning er der som udgangspunkt ikke nogen begrænsninger ved forudsat, at der anvendes en vandtæt membran under befæstelsen. fugegrus (DrænAf ) afretningslag (DrænAf ) permeabelt bærelag (DrænStabil ) dræn reservoir evt. geonet eller afretningsgrus (DrænAf ) underbund 3

4 SF-Rima, 550 m 2 i København. Foto: Frederiksberg Forsyning A/S. Permeable IBF belægninger IBF Perma-Drain systemet består at flere forskellige belægningssten. SF-Rima Format: 21 x 21 cm Tykkelse: 8 cm Vægt ca. pr. m 2 : 155 kg Forbrug ca. pr. m 2 : 22,8 stk Udover de specielle belægningssten, kan der også leveres fugekryds, der kan anvendes sammen med almindelige rektangulære sten og fliser. Klodserne giver en breddere fuge, som afhængig af sten-/fliseformat giver et fugeareal fra ca. 10 %. SF-Økoloc Format: - Tykkelse: 8 cm Vægt ca. pr. m 2 : 167 kg 7 Forbrug ca. pr. m 2 : 26 stk. ØkoSuperloc Format: - Tykkelse: Vægt ca. pr. m 2 : 8 cm 155 kg 8 Projektering Forbrug ca. pr. m 2 : 15 sæt Fugekryds Format: 8 x 8 cm Tykkelse: 4,6 cm Fugebredde: 2 cm 4,6 Før en permeabel befæstelse kan anlægges, er der en del forundersøgelser der skal gennemføres. Det skal undersøges, om der er vandindvindingszoner i nærheden af lokaliteten. Er det tilfældet, må der ikke nedsives uden særlig tilladelse, men der kan stadig anlægges en type 3 løsning, hvor befæstelsen benyttes som forsinkelsesbassin. Den fremtidige anvendelse af arealet skal undersøges grundigt. På permeable arealer bør der ikke håndteres stoffer (f.eks. kemikalier) der er skadelige, hvis de tilføres grundvandet. Endvidere skal der ikke foregå håndtering af jord og grus eller andet, der kan tilstoppe fugerne. Permeable belægninger bør af flere grunde kun anvendes, hvor der er begrænset trafik, og det vil sige maksimalt i trafikklasse T2 jf. vejregel for dimensionering (maks. 75 lastbiler i begge retninger pr. døgn). 4

5 Rektangulære sten med fugekryds, klar til fugefyldning. SF-Rima, 550 m 2 i Lions Park, Søllerød. Der skal sørges for, at vandet ikke kan skade bygninger i nærheden ved nedsivning, dvs. der skal minimum sikres en afstand på 2 m til bygninger fra den permeable belægning. Alternativt kan der anbringes en vandtæt membran under befæstelsen i disse områder. Afstanden fra planum til grundvandsspejl skal være minimum 1 m, både for at sikre tilstrækkelig nedsivningsevne, men også tilstrækkelig rensning af vandet. Er kravet ikke opfyldt, vil det stadig være muligt at anlægge en type 3 løsning. For at sikre tilstrækkelig nedsivningsevne, er det vigtig at undersøge tykkelsen af den permeable underbund. Tykkelsen af laget skal minimum være 1 m, for at nedsivningsevnen kan forudsættes opretholdt. Er kravet ikke opfyldt, vil det stadig være muligt at anlægge en type 3 løsning. Forudsat at udfaldet af de ovennævnte undersøgelser er positivt, kan der nu laves en nedsivningstest, som endelig kontrol på om lokaliteten er egnet til en permeabel befæstelse. Der kan udføres en simpel nedsivningstest som angivet på bagsiden af dette hæfte. Ved testen fastlægges permeablitetskoefficienten k f der angiver hvor hurtigt vand passerer gennem jordlagene: Nedsivning af alt regnvand k f > 3, m/s Delvis nedsivning af regnvand 3, m/s < k f < 3, m/s Ingen nedsivning af regnvand k f < 3, m/s Bærelag, fuger og afretningslag Bærelag og bundsikring skal også opbygges af tilstrækkelig permeable materialer. IBF har, i et tæt samarbejde med NCC Råstoffer, udviklet to specialprodukter som anvendes i forbindelse med opbygning af bærelag/bundsikring (DrænStabil ) og afretning/fugefyldning (DrænAf ). DrænStabil er eftervist at have et E-modul på 300 Mpa - svarende til stabilt grus. Regnmængde I Danmark har der været tradition for at dimensionere regnvandssystemer for 110 l/s/ha, der overskrides én gang hvert år. Men det vælges typisk, at have større sikkerhed i disse nedsivningssystemer da der vil være større udsving i vandføringsevnen af råjorden og de gruslag der udlægges end i et afløbsrør. Det vil derfor være fornuftigt at vælge en lavere overskridelsesfrekvens, f.eks. én gang pr. 5. år, svarende til en regnmængde på 190 l/s/ha i 10 minutter. Nødvendigt magasinvolumen Dimensionering af bærelaget skal foretages både med hensyn til bæreevne, men også med hensyn til det volumen der er nødvendig for at opmagasinere den mængde vand der tilledes, inden det nedsives eller afledes på anden vis. Porevolumen i DrænStabil er på ca. 30 %. Ved dimensioneringen skal der både tages hensyn til, det vand der umiddelbart falder på arealet, men også eventuelt tilsluttede arealer der tilleder vand til det permeable areal. Det kan være andre belægninger eller tagnedløb. Der vil typisk kunne regnes med, at det permeable areal skal udgøre minimum 1/3 af det totale areal. På arealer hvor underbunden kun delvis eller slet ikke kan nedsive vandet, skal placering og dimension på dræn- eller afløbsrør også fastlægges. Placeringen af disse rør skal overvejes grundigt, således at vandet ikke løber direkte i disse og intet nedsives, eller forsinkelsen bliver for kort. En løsning er for eksempel at hæve rørene lidt over bunden af befæstelsen, så vandet først løber ind i rørene når det når et vist niveau. En anden løsning er at have afløbet i kanten af befæstelsen. Husk at overholde rørproducentens krav til blandt andet lægningsdybde ved trafikerede arealer, og sørg for at dimensionen på rørene svarer til vandmængden - herunder skal der også være opmærksomhed på indløbsarealet (arealet af slidserne). Ved løsninger hvor der er indbygget dræn, kan det vand der drænes bort nedsives andet steds. 5

6 Udlægning af DrænStabil. Udførelse Udførelse af permeable belægninger foregår stort set som almindelige belægninger, men der er nogle enkelte væsentlige punkter man skal være opmærksom på for at få det ønskede resultat. Underbunden Det bør kontrolles efter udgravning, at underbunden besidder den forudsatte nedsivningsevne (3,8 x 10-5 m/s hvis der skal kunne nedsives et regnskyl på 190 l/s/ha). Der skal være opmærksomhed på eventuel fare for opblanding af råjord i DrænStabil, som er forholdsvist groft og åbent. Det vil derfor ofte være nødvendigt med et geonet for at holde lagene adskilt. Skal vandet ikke nedsives, og er befæstelsen projekteret med en vandtæt membran, bør arealet gennemgås for sten og andet, der vil kunne beskadige membranen. Endvidere bør der udlægges og komprimeres 5-10 cm velgraderet 0-4 mm sand, under membranen. Skal regnvandet nedsives i underbunden, må underbunden ikke bruges som kørevej eller på anden måde udsættes for trafik, der kan medføre at permeabiliteten nedsættes. Bærelag Der skal hele tiden være fokus på, at DrænStabil ikke afblander eller forurenes med andre materialer. Materialet kan ikke udlægges og benyttes som kørevej, da der er stor risiko for, at det vil nedsætte permeabiliteten. Skal der være en kørevej, kan der udlægges asfalt ovenpå, som så fjernes eller perforeres (perforeringen skal svare til min. 15 % af arealet, og opfyldes med afretningsgrus) før belægningen udlægges. Der skal heller ikke opbevares andre materialer på bærelaget. Erfaringen viser, at bærelaget komprimeres bedst med pladevibrator. Afretningslag Det skal sikres, at DrænAf ikke forurenes med andre materialer. Det er vigtigt, at laget ikke bliver for tykt, da styrken ikke er lige så god som i bærelaget. Laget udlægges i 30 ± 10 mm tykkelse. For at kunne overholde dette krav, skal DrænStabil være rettet meget præcist af. DrænAf skal ikke komprimeres, det bliver det, når belægningsstenene vibreres til sidst. Belægningsstenslag Belægningsstenene kan udlægges manuelt eller med maskine og lægges på modulmål. Eksempel på opbygning I det følgende ses et eksempel på opbygning af en permeabel befæstelse, hvor alt regnvand nedsives. Det er vigtigt at pointere, at opbygningen ikke blot kan anvendes til alle befæstelser, men forudsætter at der kun er personbilstrafik og at underbunden er bæredygtig, frostsikker og kan nedsive alt regnvandet. Andre forhold vil altid kræve sagkyndig vejledning, og dimensionering for hver enkelt lokalitet. Min. 8 cm sten, f.eks. SF-Rima 30 ± 10 mm DrænAf 50 cm DrænStabil Evt. geonet mellem bærelag og underbund Bæredygtig underbund, frostsikker k f > 3,8 x 10-5 m/s 6

7 Udlægning af SF-Rima på DrænAf. Oprensning af fuger med specialkøretøj. Belægningen fuges løbende med DrænAf. Belægningen skal kantsikres som alle andre stenbelægninger for at være stabil. Når hele arealet er udlagt, vibreres der inden fugerne fyldes helt, da det grove fugemateriale ellers nemt hopper op ad fugen og knuses af vibratoren. Belægningen vibreres med en pladevibrator på min. 180 kg med en frekvens på min. 90 Hz og en slagkraft på max. 200 kn/m 2 (slagkraft/ kontaktareal). Der køres én gang på langs og én gang på tværs med 50 % overlap. Der efterfyldes med DrænAf og renfejes. Det skal sikres, at DrænAf ikke er forurenet med andre materialer, og det skal også sikres, at vand fra andre arealer ikke kan føre sand og grus med ind på belægningen. Specielt hvor traditionelle belægninger afvander til den permeable belægning, skal der være opmærksomhed på, at vandet ikke fører overskydende almindeligt fugegrus med ind på den permeable belægning. Vedligeholdelse af IBF Perma-Drain IBF Perma-Drain vedligeholdes som andre belægningsstensbelægninger, men der er nogle punkter, hvor vedligeholdelsen adskiller sig fra den traditionelle, fordi der hele tiden skal være fokus på at undgå tilslemning af fugerne. Efterfyldning af fuger Fugerne skal til stadighed være fyldt med korrekt fugemateriale. Halvtomme fuger samler væsentligt mere smuds og ukrudtsfrø, der er med til at nedsætte nedsivningsevnen. Desuden er det vigtigt af hensyn til stenenes stabilitet. Rensning af fuger For at være sikker på at opretholde nedsivningsevnen i hele belægningens levetid, kan der foretages en systematisk oprensning af fugerne. Normalt vil en overkørsel med en egnet feje-/sugemaskine være tilstrækkeligt. Det afhænger af den enkelte lokalitet og omgivelserne, om det bør være én gang pr. år eller sjældnere. Er fugernes nedsivningsevne blevet væsentligt nedsat, kan det være nødvendigt at anvende et specialkøretøj, der både spuler og suger. Husk altid efterfølgende at tjekke fugerne med henblik på efterfyldning. Glatførebekæmpelse Af forureningshensyn, skal det undgås at benytte tøsalt. Glatførebekæmpelsen udføres bedst med grusning med DrænAf som også anvendes til fugefyldning. Almindeligt grus må ikke anvendes, da det vil tætne fugerne. Sne fejes væk med kost. Undgå brug af skraber/skovl, da de kan ødelægge overfladen på visse typer sten. 7

8 TRADITION - INNOVATION - INSPIRATION Gleerup RCI Form nr. perma-drain/01-15 Simpel nedsivningstest En simpel nedsivningstest kan udføres som følger: 1. Der graves et hul på mindst 25 x 25 cm og 30 cm i dybden. Bunden af hullet skal være i den dybde hvor bunden af befæstelsen vil være. 2. Der lægges 5 cm grus i bunden af hullet. 3. Jorden skal nu vandmættes. Fyld vand i hullet til minimum 20 cm over gruslaget. 4. Hullet holdes fyldt i ca. 30 minutter. 5. Der måles nu hvor hurtigt vandet falder. Er 2 på hinanden følgende målinger ens, kan testen begynde. Ellers fortsættes med vandmætningen i 15 minutter mere. 6. Der tilsættes vand til vandspejlet er 10 cm over gruslaget. Efter 10 minutter måles hvor meget vandet er faldet: Mere end 25 mm: alt regnvand kan nedsives (k f > 3, m/s) Mellem 5 og 25 mm: en væsentlig del kan nedsives (3, m/s < k f < 3, m/s) Mindre en 5 mm: kun ubetydelige mængder kan nedsives. (k f < 3, m/s) 30 cm 5 cm grus Min. 25 cm Kilde: Betonbelægninger, Belægningsgruppen, IBF Ikast Lysholt Allé Ikast Tlf Fax IBF Nørresundby Stigsborgvej Nørresundby Tlf Fax IBF Holstebro Hjermvej Holstebro Tlf Fax IBF Sunds Drejervej Sunds Tlf Fax IBF Aarhus Flintehøj Lystrup Tlf Fax IBF Horsens Vrøndingvej 10, Lund 8700 Horsens Tlf Fax IBF Vojens Betonvej Vojens Tlf Fax IBF Ejby Industrivej Ejby Tlf Fax IBF Ringe Stegshavevej Ringe Tlf Fax IBF Langeskov Odensevej 39A 5550 Langeskov Tlf Fax IBF Hedehusene Beredskabsvej Hedehusene Tlf Fax IBF Holmegaard Lundebakkevej 18A 4684 Holmegaard Tlf Fax ibf.dk -

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

Holmegaardsten - den originale

Holmegaardsten - den originale En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - den originale - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes og Kvadrat stor, grå. Forside:, sort. Produkt IBF Holmegaardsten er en flot og eksklusiv

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Bourdurfliser, grå. Forside: Fliser, grå. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der har lange traditioner.

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Belægninger, der dræner regnvandet væk

Belægninger, der dræner regnvandet væk DRÆNPRODUKTER DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS Belægninger, der dræner regnvandet væk 2 Øget regn belaster kloaknettet Klimaforandringerne begynder at vise sig i Danmark. Vi oplever hyppigere

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Soldaterfliser, grå. Forside: Fliser, sort. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der har lange traditioner.

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning SF-Klostersten - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Paris (kanter er af Holmegaardsten ). Forside: Paris og grå (trinforkanter og mur er Holmegaardsten ).

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Fremtidens fortov Veje, p-pladser, cykelsti og klimatilpasning

Fremtidens fortov Veje, p-pladser, cykelsti og klimatilpasning Fremtidens fortov Veje, p-pladser, cykelsti og klimatilpasning Esbjerg jun. 2017 København aug. 2017 Fra idé til idag Græsarmering Græsarmering er Ikke en permeabel mulighed Hvad er definitionen på et

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Modulserien. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Modulserien. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Modulserien - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Grå, sort og hvid. Forside: Normalsten, grå. Produkt IBF Modulserien er en designserie af belægningssten,

Læs mere

DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS. Altid tør vej. NCC PermaVej lad asfalten håndtere regnvandet

DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS. Altid tør vej. NCC PermaVej lad asfalten håndtere regnvandet DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS Altid tør vej NCC PermaVej lad asfalten håndtere regnvandet 2 Barometret peger på meget mere regn Klimaændringerne har givet os mere ekstremt vejr, og vi oplever

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Soldaterfliser, grå. Forside: Fliser, grå og Betonbrosten, sort. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der

Læs mere

Stiholmsvej, Birkerød. LAR Permeabel Belægning

Stiholmsvej, Birkerød. LAR Permeabel Belægning Stiholmsvej, Birkerød LAR Permeabel Belægning Permeabel belægning på gågaden udført som LAR Der er foretaget fuld afkobling fra kloak og ikke etableret overløbsforanstaltning. Anlægget er konstrueret som

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Græsarmering. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Græsarmering. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Græsarmering - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Modulserien. Forside: Modulserien. Produkt IBF Græsarmering giver frodige og grønne, men samtidig kørefaste,

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning SF-Klostersten - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Paris (kanter er af Holmegaardsten). Forside: Paris og grå (trinforkanter og mur er af Holmegaardsten).

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

IBF Holmegaardsten. Udvikling, ekspertise, kvalitet. gennem. årtier.

IBF Holmegaardsten. Udvikling, ekspertise, kvalitet. gennem. årtier. Udvikling, IBF Holmegaardsten ekspertise, kvalitet gennem årtier. Altid i nærheden: Ikast Nørresundby Aalestrup Hjørring Holstebro Langå Århus Vojens Ribe Middelfart Ringe Fuglebjerg Roskilde Hedehusene

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning SF-Klostersten - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Paris (kanter er af Holmegaardsten) Forside: Paris og Grå (trinforkanter og mur er af Holmegaardsten)

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Nedsivningsbrønde Oktober 2011 Ref.: Nedsivningsbrønde Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Fremtidens belægninger. Mulighederne indenfor drænende- og luftrensende belægninger

Fremtidens belægninger. Mulighederne indenfor drænende- og luftrensende belægninger Fremtidens belægninger Mulighederne indenfor drænende- og luftrensende belægninger Potentiale og løsninger med drænende og luftrensende belægninger Oversigt 7-8 9 0 Et klima og samfund i forandring kræver

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Beton til gader, pladser og haver

Beton til gader, pladser og haver Beton til gader, pladser og haver BELÆGNINGSGRUPPEN Beton til gader, pladser og haver Vi vil i dette temablad gerne give en masse inspiration, og samtidig give nogle appetitvækkere mht. hvorledes man får

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER FORMÅL / FORDELE Vandplaner udledning 0,5-3 l/s ha Aflastning - Recipient Aflastning - Rensningsanlæg Reducere opstuvning Belægning vandret - muligt ANLÆGSBESKRIVELSE Principiel

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Prøvning af permeabiliteten af dæksler fra Jesmig Group ApS

Prøvning af permeabiliteten af dæksler fra Jesmig Group ApS Prøvning af permeabiliteten af dæksler fra Jesmig Group ApS Prøvningsrapport Rapportnummer: 638662 Udført for: Jesmig Group ApS Amalievej 6 DK-3330 Gørløse Danmark Nøgleord: Jesmig Group, Permeable dæksler

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Poul-Erik Jakobsen Pavement Consultants, Kolding Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Pavement Consultants producerer: Faldlodsmålere RoSy pavement

Læs mere

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2008 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog BETONBELÆGNINGER - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten Praktisk håndbog Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening 2005 Udgivet af: Belægningsfraktionen, Dansk Beton

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug Arealbefæstelse Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug 1 - verdens mest anvendte system til arealbefæstelse er et højkvalitetsprodukt som typisk anvendes indenfor

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k ACO Vej og anlæg A C O S t o r m b r i x x ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem w w w. a c o. d k ACO Stormbrixx Med regnvandskassettesystemet ACO Stormbrixx fremmes nydannelsen af

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

PaveSystems prisliste. Pave-T Pave-X Pave-I Pave-V Pave-K Pave-Drain

PaveSystems prisliste. Pave-T Pave-X Pave-I Pave-V Pave-K Pave-Drain PaveSystems prisliste 2015 Pave-T Pave-X Pave-I Pave-V Pave-K Pave-Drain PaveSystems Emballage/mængde: Pave-T, X, I,V, K og Drain bliver pakket i forskellige størrelser sække. I priserne på disse sider

Læs mere

Belægningsprodukter Prisliste januar 2016

Belægningsprodukter Prisliste januar 2016 Belægningsprodukter liste januar 2016 Salgsafdelinger Jylland IBF Ikast IBF Nørresundby IBF Sunds IBF Aarhus Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Drejervej 22 Flinthøj 1 7430 Ikast 9400 Nørresundby 7451 Sunds

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store. Dette skyldes,

Læs mere

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger Ørkensand Ørkengrus Ørkensand Undgå ukrudt Ørkengrus Undgå ukrudt Undgå dette: Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger 2 fugematerialer som begrænser ukrudt Det patenterede Danfugesand

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere