Budget Socialpolitik. Seniorpolitik Overgang/udskrivning, fra sygehus til kommunal pleje. Note. Note nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Socialpolitik. Seniorpolitik Overgang/udskrivning, fra sygehus til kommunal pleje. Note. Note nr."

Transkript

1 Budget Note nr. Note Socialpolitik Seniorpolitik Overgang/udskrivning, fra sygehus til kommunal pleje Det pålægges senior- og socialdirektøren i samarbejde med regionen, at udarbejde et forsøgsprojekt som har til hensigt at smidiggøre og kvalificere overgangen/udskrivningen fra sygehus til kommunal pleje. Forsøgsprojektet gennemføres i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelse i 233, hvori Sundheds- og ældreministeren efter ansøgning kan godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer fravigelser af dele af lovens bestemmelser. Seniorområdet demografi mv., ekstern analyse Den demografiske udvikling peger i stadig stigende grad på kraftigt øgede udgifter i ældresektoren. Allerede i 2017 forventes et merforbrug på over 10 mio. kr., for at leve op til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Med mindre Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder ændres i kommende budgetår, må en yderligere stigning i udgifterne forudses. Byrådet noterer sig, at ikke alene flere ældre og længere levealder synes at være årsagen, men også opgaveglidninger imellem forskellige offentlige myndigheder spiller tilsyneladende ind. Det pålægges derfor kommunaldirektøren at gennemføre en ekstern analyse af seniorområdet med udgangspunkt i: Den demografiske udfordring. Udviklingen i efterspørgselsprocenten for hjemmehjælp. Aktivitetsudviklingen i hjemmesygeplejen. Udviklingen i udgiften på plejecentrene med udgangspunkt i borgere med særlige behov. Analysen kan suppleres med øvrige forhold ligesom der ønskes en vurdering af værdien af indsatser, der er igangsat og kan igangsættes med henblik på f.eks. nedbringelse af efterspørgselsprocenten. Resultatet af analysen forelægges Økonomiudvalget i maj måned Hjemmeplejegruppe City Det pålægges senior- og socialdirektøren at sikre flytning af Hjemmeplejegruppe City fra Midtgården til Bredgade 18.

2 De nødvendige udgifter til flytning, indretning m.v. finansieres inden for den på anlægsbudgettet afsatte ramme til bygningsvedligeholdelse mens den årlige driftsudgift afholdes indenfor det nuværende budget til Seniorpolitik. Faste teams Det er trættende for hjemmeplejemodtageren, når de dagligt eller ugentligt udsættes for skiftende ansigter. Sygdom og ferie kan tvinge hjemmehjælpen til at hyre vikarer og foretage rokeringer. Senior- og socialdirektøren pålægges at undersøge, om der ved en arbejdstilrettelæggelse i faste teams kan sikres, at det i højere grad bliver de samme personer, der kommer i vores ældre borgeres hjem. Undersøgelsen forelægges Seniorudvalget senest i april Arbejdsmarkedspolitik Investeringspulje til Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding inkl. afledt reduktion af udgifter Dansk økonomi er i fremdrift og virksomhederne oplever en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Samtidigt er der stort fokus på, at endnu flere får et arbejde og en indtægt, og også det netværk og den identitet, der følger af, at have et job. Vi tror på, at der netop i det meget regelstyrede beskæftigelsessystem er brug for at kunne sætte handling bag ideer. Ideer der er derude, og som kan være med til at skabe en masse nye veje og muligheder, som vil bidrage til at forbedre beskæftigelsesindsatsen. Der er brug for, at dem, der ikke er helt klar til job, herunder borgere, der falder for 225-timers reglen, får en aktiv mulighed og virksomhederne får mere arbejdskraft til rådighed. Kolding Byråd har derfor besluttet at etablere en pulje, der yder tilskud til projekter, som kan fremme beskæftigelsen. Puljen på 1 mio. kr. årligt skal bruges til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem, herunder at styrke indsatsen for at få væsentligt flere borgere i småjob eller anden form for ordinær beskæftigelse. Aftagerne af midlerne kan være foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen ønsker at skabe projekter, der fremmer beskæftigelse i Kolding Kommune. Der forventes en afledt besparelse på 5 mio. kr. årligt under arbejdsmarkedspolitik, overførsler. Det er Arbejdsmarkedsudvalget, der godkender ansøgningerne til puljen. Kommissoriet for puljen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget og godkendes i Byrådet. Etablering af ungested /(Youth-Place) I Finland er der etableret steder (Youth-places) hvor byens unge kan samles under et tag. Der er tale om et sted, hvor alle typer af unge kan droppe ind og nyde godt af fællesskabet. Der er tale om unge med forskelle i social status, køn, alder, etnisk baggrund, velfungerende, problembærere, kriminelle m.v. Stedet bygger på tanker om, hvad ung til ung-aktivitet kan skabe af selvværd, glæde og livskvalitet. I det omtalte ungested er

3 der også tilknyttet en lang række faglige/pædagogiske/terapeutiske medarbejderressourcer, som er klar når de unge ønsker at der tages hånd om deres problemer. Det foreslås, at der senest maj 2018, under det tværgående strategiske projekt klar til voksenlivet er gennemført en proces, hvor der udarbejdes et projektoplæg til etablering af et ungested i Kolding. Processen skal inddrage allerede eksisterende projekter som f.eks Space. Projektoplægget udarbejdes på tværs af politikområder og forvaltningsopdelinger, og skal indeholde forslag til målgrupper, aktiviteter, medarbejderkompetencer, fysisk placering, økonomi m.v. Uddannelsespolitik Studenterhus Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren og by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og repræsentanter fra de studerende at afdække behov, ønsker og muligheder for et eventuelt studenterhus eller andre rammer for fællesskabende aktiviteter mellem de studerende. Afdækningen skal samtidig indeholde en afklaring af mulig placering. En drift bør sammen med aktivitetsmidler også indeholde økonomi til minimum 25 timers studieaktivitetskoordination pr. uge, og sådan at frivilligheden suppleres med en professionel koordination. Flere bosættere - færre studerende pendlere Der skal nedsættes en task force med studerende og repræsentanter fra Business Kolding samt Kolding Kommune. Task Forcen skal generere ideer til et katalog af muligheder, der kan bidrage til at være den forskel, der sikrer at studerende vælger at flytte til Kolding fremfor at pendle. Idekataloget skal være kvalificeret, så hver idé er realitetstjekket og konsekvensberegnet og sådan at de ideer, der fremgår af kataloget, er udfærdiget med de samlede omkostninger og implementeringsproces - samlet set sådan at kataloget kan føres ud i livet. Task Forcen arbejder fra starten af 2018 og sådan at et katalog med ideer kan indgå i budgetforhandlingerne for Analyse af toiletforhold En analyse af toiletforhold på skolerne i Kolding Kommune omfattende dels rengøringsstandard, dels antallet af toiletter i forhold til antallet af elever (kapacitet). Baggrund: Mange elever oplever problemer med toiletbesøg, dette kan skyldes for få toiletter og/eller rengøringsstandarden. Hvis eleverne ikke får besøgt toilettet i pauser og efter frokost på en skoledag fra , kan det påvirke elevernes mulighed for at koncentrere sig optimalt i undervisningen, og indlæringen kan blive forringet. Som forsøgsordning etableres ekstra rengøring en gang dagligt på Sdr. Bjert Skole fra 1. januar 2018 til skoleårets slut (juli 2018). Der afsættes kroner hertil. (25000 kroner svarer til 7/12) Understøttende undervisning Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at ændre tildelingen til den understøttende undervisning fra 50/50 til 40% lærere og 60% pædagoger. Det ønskes undersøgt, hvordan den afsatte ressourcetildeling til den understøttende undervisning i folkeskolen, sikrer mulighed for planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling samt samspil med den faglige undervisning, der skal understøttes.

4 Hvordan sikrer tildelingsmodellen rammevilkår for understøttende undervisning og fag-faglig undervisning, der skaber mulighed for samarbejde til gavn for det enkelte barns udvikling? Hvad skal der til for at skabe eller forbedre disse rammevilkår? Mad på skolerne. Varm mad på kommunens plejecentre er blevet renoveret så mere mad kan fremstilles lokalt. Det ønskes undersøgt om plejecentrene kan tilbyde madordning til skolerne, undersøgelsen skal forelægges således at der kan ske en afrapportering Uddannelsesudvalget inden april Målet kunne være et nærende/hyggeligt morgenmåltid. Eller billigere lune frokostretter. Ordningen skulle administreres af fleksjobbere fra den netop vedtagne forøgede fleksjobpulje. Ordningen ville have behov for både serverings-/fremstillings- og økonomimedarbejdere. Udviklingsplaner for folkeskolerne Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at fremkomme med oplæg til et muligt udviklingsarbejde for folkeskolerne i Kolding Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre mest mulig inddragelse af skolebestyrelserne. Ideer til indhold i udviklingsplanerne: 2 årige - som minimum Godkendes af MED og skolebestyrelser Lokale udviklingsmål for dansk og matematik Lokale udviklingsmål for medarbejdertrivsel Lokale udviklingsmål for kompetencedækning Lokale indsatsområder Formålet er, at man på den enkelte skole får drøftet og vurderet hvor der er brug for at prioritere ressourcer og indsats i en periode og ud fra de lokale udfordringer som findes. Skolerne får desuden mulighed for at arbejde med skoledagens længde, profiler i udskolingen mm. Forvaltningen giver sparring og vejledning i processen, og sikrer opmærksomhed på udfordringer mm. Det er skolens faglige ledelse, der sammen med skolebestyrelsen og medarbejdere har indflydelse på indhold og form. Udviklingsplanerne må altså ikke blive til et omfattende og administrativt tungt værktøj. Pulje til initiativer og indsatser, der understøtter udviklingen mod Fremtidens skole Formål, muligheder og udmøntning: Muliggøre udvikling, afprøvning og iværksættelse af nye undervisningsformer gennem støtte til initiativer, (fler-)faglige og kompetente indsatser med fokus på folkeskolens formål og også gerne sådan, at initiativet understøtter sammenhængen mellem børne- og skoleområdet. Samlet set således, at eleverne bliver så dygtige og velforberedte som muligt til fremtidens arbejdsmarked og til livet. Puljen kan anvendes til timer (forberedelse, undervisning mv.), til materiel, transport etc., der måtte betinge den nye, anderledes indsats. Før puljen udmøntes sikrer børne- og uddannelsesdirektøren involvering af repræsentanter fra skolelederforening, BUPL og DLF.

5 Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering. Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december Børnepasningspolitik Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde en redegørelse for behovet for børnepasningspladser og investeringsrækkefølge. Antal faktuelle fødsler stiger markant i nogle skoledistrikters områder og der bygges i dele af kommunen ekstra mange boliger lige nu, både eje- og lejeboliger. Kolding er en vækst kommune. Børnetallet stiger. Det betyder, at Kolding Kommune er udfordret på antallet af vuggestuepladser allerede i dag, med det resultat, at de fleste børn, der skal i vuggestue, starter med en periode i dagpleje, med flere skift til følge. Børneprognoserne peger på, at denne udfordring vil vokse markant over de næste 4-5 år, særligt i midtbyen og den sydlige del af byen. Samtidig ved vi, at der flyttes offentlige arbejdspladser fra København til Jylland. Begrebet dagplejemødre i mindre grad kendt i København. Samtidig efterspørges dagplejemødre i lokalsamfundene. Og fyrede kommunale dagplejemødre bliver til private dagplejemødre med kommunal godkendelse eller private børnepassere. Det ønskes undersøgt, hvor stort efterslæbet er på pasningspladser for de 0-3 årige. Undersøgelsen skal danne baggrund for strategi for hvordan forældrenes behov kan imødekommes i fremtiden. Så der er et reelt frit valg mellem kommunale vuggestue eller kommunale dagplejepladser. Samtidig undersøgers om udbygningen af vuggestuepladser kan speedes op ved at bruge eksisterende lokaler (Dorotheaskolen, Engstien ) eller ved tilbygninger. Redegørelsen samt investeringsplan forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet Formål, muligheder og udmøntning: Muliggøre og understøtte initiativer til øget indsigt og viden jf. program for læringsledelse samt udspillet Alle skal være en del af fællesskabet. Puljens nærmere kriterier fastlægges og udmøntes af børne- og uddannelsesdirektøren. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering. Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december 2017.

6 Fritids- og Idrætspolitik Svømmefaciliteter i Kolding Kommune Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at afklare mulige løsninger for at etablere en svømmehal med 25 meters bane i tilknytning til Arena Syd i Vamdrup. Afklaringen skal omhandle såvel mulig placering som tidshorisont. Derudover ønskes forslag til driftsform samt et overslag over anlægs- og driftsudgifter. Afklaringen forelægges Fritids- og Idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Ejendoms- og boligpolitik Klostergården Med afsæt i helhedsplanen for Kolding Midtby er der udarbejdet et projektforslag vedr. etablering af byrum ved Klostergården, som skal sikre sammenbinding af midtbyen, Klostergården og Holmsmindeområdet. Realiseringen af byrumsprojektet kræver ekstern finansiering og by- og udviklingsdirektøren pålægges at afdække muligheder for fundraising til at løfte projektfinansieringen. Såfremt en ekstern finansiering er betinget af kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den fornødne kommunale medfinansiering. Vej- og Parkpolitik Sikker skolevej i Vester Nebel Tryg og sikker skolevej til børn, som skal cykle til Vester Nebel skole. Byen vokser imod Kolding og skolen ligger i modsat retning. Der skal foretages en undersøgelse af hvordan skolebørn på cykel, fra den østlige del af byen herunder Elkjærholmparken samt den nye udstykning, kan cykle trygt og sikkert i skole. En undersøgelse som indeholder en anbefaling af, hvor en afmærket cykelsti skal være, samt en pris på udførelse. Undersøgelsen samt økonomisk overslag forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for Busser uden tidsplan I udlandet er det gode erfaringer dolmus-busruter, der er busruter, der kører uden tidsplan. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at indgå i dialog med Sydtrafik, med henblik på at afklare mulighederne for Kolding Model. Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Teknikudvalget senest april Banegårdsplads med udsyn Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen med afsæt i helhedsplanen for Kolding Bymidte. Planen skal afdække de potentialer der er for at gøre området til et attraktivt ankomststed til Kolding og skitsere muligheder for omdannelse og nybyggeri herunder i forhold til Posthuset. Planen skal samtidig indeholde et forslag til, hvordan Sneglen kan omdannes til en permanent park, som sikrer synergier og sammenhænge til Slotssøen, biblioteket, bymidten mv. Det skal desuden skitseres, hvordan der kan

7 skabes sammenhænge på tværs af jernbanen til inderhavnsområdet og Campusområdet ligesom mulighederne for en sænkning af Fredericiagade undersøges i forhold til at skabe yderligere udsigt til Slotssøen. Beskrivelsen skal også indeholde et forslag til en procesplan og eventuel projektkonkurrence for parken. Udviklingsplanen forelægges til politisk behandling senest i juni Cykelpulje Kolding Kommune bør fortsætte den mangeårige cykelfremmeindsats af både miljø- og sundhedshensyn. Dette skal ske ved både at fremme cykelfremmeinitiativer via eksisterende midler og ved at ansøge nye puljer og fonde. Som et konkret indsatsområde pålægges det by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med politiet at undersøge muligheden for og udpege konkrete kryds, hvor der kan etableres højresvingsbaner for cyklister, så der lovligt kan svinges til højre ved rødt lys. Herved kan cyklisterne komme hurtigere og mere sikkert frem. Et andet konkret tiltag er en screening af mulighederne for etablering af cykelsti i Lunderskov fra Havrevang via Kirkevejen til Kongsbjergskolen. Resultatet af screeningen samt beregning af omkostninger til projektet forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018 Såfremt der afsættes en ny statslig pulje, som kræver kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den kommunale medfinansiering. Rengøring af Bymidte Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde forslag til en model, som kan løfte rengøringsindsatsen i Kolding Bymidte. Modellen skal være baseret på et princip om øget synlig rengøring og indebære en fælles indsats mellem kommunen og midtbyens grundejere, butikker, cafeer/restauranter og andre erhvervsdrivende. Det bør i den forbindelse afklares, om der skal etableres en form for vejmandsordning i bymidten, som både kan varetage rengøringsopgaver og være daglig dialogpartner med de erhvervsdrivende og grundejerne om at løfte midtbyens renholdelsesniveau. Der skal samtidig redegøres for hvordan ordningen kan ses i sammenhæng med og som et supplement til den eksisterende rengøringsopgave ligesom muligheden for anvendelse af fleksjob til løsning af en del af opgaven afklares. Forslag til model skal foreligge til politisk stillingtagen senest i juni 2018 med henblik på fremsendelse af ændringsforslag til budget Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofgravning Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at følge sagerne om råstofgravning i Stepping-området tæt og klarlægge, hvorledes kommunen bedst muligt kan tilrettelægge den fornødne udbygning af vejnettet. I den forbindelse skal der forelægges et forslag til prioritering af strækninger til sideudvidelse mv. En samlet redegørelse skal forelægges for Teknikudvalget senest 1. juli 2018 med henblik på at fremsætte et ændringsforslag til budget Grøn drift, forskønnelse af byområder Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde et forslag til, hvorledes der kan ske en justering af den grønne drift, så der opnås et højere plejeniveau på de mest synlige og bynære områder. Forslaget skal således indeholde et forslag til hvordan der kan differentieres i plejeniveau, så de mest synlige områder kan gives et løft til gavn for turister, gæster og borgere. Et eventuelt forslag om et generelt løft af plejeniveau medtages som ændringsforslag til budget Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren

8 Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at gennemføre en analyse og vurdering af den mest hensigtsmæssige, fremtidige trafikafvikling i den sydvestlige del af Kolding. Analysen skal ses i lyset af den kraftigt forøgede trafiktilvækst i Kolding svarende til en fordobling i forhold til tidligere år og skal omfatte en genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren i Kolding Ådal, jf. Mobilitetsplanen, også med henblik på at minimere generne for beboerne i området. Analysen skal foreligge i løbet af 1. halvår Gratis Kompost Kolding er en grøn kommune. Derfor skal Kolding Kommune i lighed med mange af landets øvrige kommuner tilbyde borgerne at kunne hente gratis kompost på genbrugspladsen. Kompost er miljøvenlig gødning. liter men det er ikke alle som har mulighed for at lave egen kompost og det kræver viden og erfaring for at det lykkes. I Fredericia og Vejle kommuner man kan købe kompost. I Odense man kan hente gratis kompost på bestemte dage, mens andre kommuner tilbyder at man kan hente gratis kompost i bestemte perioder. Regnvandsbed Filtermuldideen ønskes udbredt i Kolding Kommune både blandt borgere og i Kolding Kommune. Således der i større omfang etableres et bed i vejkanten, hvor kombination af speciel muldblanding og vandplanter renser regnvand og sørger for nedsivning. Der indkaldes til inspirations aftener for borgere, gerne i samarbejde med Blue Kolding de steder hvor der skal kloak separeres. (Brugerbetalt som del af omlægningen) Der udarbejdes infomateriale og undervisning af borgerne i opsamling og brug af regnvand til have, toilet og vaskemaskine både som sikring mod skybrud og for at passe på drikkevandet - og blomstrende haver, der er lette at holde og sikre biernes levevilkår. : Borchs Gård som grøn oase Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum. Et samlet projekt skal beskrives - eventuelt med inspiration fra tidligere projekter og forelægges byrådet i forbindelse med temamøde op til budgetforberedelserne for 2019 og sådan at det rettidigt kan indgå som budgetændringsforslag i forhandlingerne. Diverse mindre vejprojekter Den afsatte ramme på 1,180 mio. kr. til diverse mindre vejprojekter omfatter nedenstående projekter. Efter endelig projektering af de enkelte indsatser godkendes gennemførelse endeligt af Økonomiudvalget senest i april måned Jordrup Forsamlingshus (0,100 mio. kr.) Hævet flade Ågårdvej byskilt Vester Nebel (0,350 mio. kr.) Trafikdæmpning Stenholt Sdr. Stenderup (0,200 mio. kr.)

9 Gadelys Hoppesvej, Vonsild (0,130 mio. kr.) Belægning cykelsti Ågårdvej (0,100 mio. kr.) Trafiksikring kryds Frørup (0,300 mio. kr.) Miljøpolitik Kulturpolitik Tilbygning til Trapholt I forbindelse med behov for udvidelse at museets særudstillingsfaciliteter efter internationale standarder og mål, pålægges by- og udviklingsdirektøren at gå i dialog med den selvejende institution Trapholt omkring kommunens involvering. Erhvervspolitik Landsbykoordinator Ordningen med tilskud til landsbykoordinator for Stenderuphalvøen fortsætter i 2018 og Det resterende beløb afsættes til landsbykoordinering i de øvrige områder. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med Landsbyforum at afklare, hvordan det resterende beløb bedst muligt bringes i spil til understøttelse af det frivillige arbejde i landsbyerne. Beredskabspolitik Akutenheder Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov Det pålægges kommunaldirektøren at indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på at afklare mulighederne for regionens medfinansiering af en samlet løsning for akut-enheder til betjening af Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Økonomiudvalget i april 2018 inklusiv et forslag om organisering, etablering, økonomi m.v. af akut-enheder dækkende de 3 centerbyer. Administrationspolitik Byrådet, temamøder Der afholdes temamøder for hele byrådet 1-2 gange om året med fagdirektører, f.eks. i forbindelse med byrådsmøder, hvor der orienteres om nyt

10 fra forvaltningerne. Fuldtidsjobs Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Kolding Kommune ønsker, gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver fuldtidsansatte. Analyse af indtægtsgrundlaget Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget i Kolding Kommune gennem langsigtede indsatser. Indtægtsgrundlaget, der ligger til grund for analysen udgøres af skatter, tilskud og udligning.

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde:

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde: Notat Vedrørende: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse af hjælpepakke m.m. til kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Bilag 1. Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer.

Bilag 1. Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer. Bilag 1 Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer. Frederikssund kommunes fire hovedbyer er: Frederikssund Jægerspris Skibby Slangerup Byernes størrelse og karakter er forskellig,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016 1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 016-019 - pr. 30. juni 016 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune.

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6.

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. Notat Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. februar 2017 Den 17. januar 2017 Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byens Anvendelse

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere