Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske Læreplaner... 6 Pædagogiske læreplaner i praksis... 6 KLAR til Læring... 7 KLAR til Læring i praksis... 7 Program for Læringsledelse... 8 Program for Læringsledelse i praksis... 8 Børneperspektivet... 8 Sprogindsatsen... 9 Sprogvurderinger og sprogstimulering i praksis Det pædagogiske tilsyn Sammenhænge Forældresamarbejdet Hvert andet år samler Hedensted Kommune viden om kvaliteten på dagtilbudsområdet i en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsværkstøj, og hensigten med rapporten er dels at gøre status på arbejdet i dagtilbuddene og dels at opsamle resultater og vurdere den faglige udvikling på området. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er bestemmelserne i Dagtilbudsloven, samt de kommunale indsatser og strategier. Den seneste kvalitetsrapport blev udarbejdet ved hjælp af det digitale værktøj Activity. Dette redskab blev opsagt ved udgangen af Således er nærværende kvalitetsrapport bygget op omkring og udarbejdet på baggrund af data fra det pædagogiske tilsyn, kommunens kortlægningsdata fra Program for Læringsledelse samt sprogvurderingsmaterialet. Denne kvalitetsrapport gælder for

3 Dagtilbudsområdet i Hedensted Kommune I Hedensted Kommune er dagtilbudsområdet sammensat af den kommunale dagpleje og 27 kommunale daginstitutioner 1, hvoraf 15 er aldersintegrerede (0-6år). Derudover er der 3 private daginstitutioner og 27 private passere 2 I forhold til den mere specialiserede indsats i dagtilbuddene, så arbejdes der tæt sammen med PPR og Team for inkluderende pædagogik (TIP-teamet) 3 Fordelingen af antallet af børn, ses i nedenstående skemaer 4. Kommunale: Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Antal børn Arbejdet foregår ud fra de politisk udstukne retningslinjer, og formålet er at sikre, at flest mulige forældre får tilgodeset deres ønsker ud fra en samlet vurdering af behov og muligheder i nærområdet. Hedensted Kommune har gennem de senere år oplevet et faldende børnetal. I nedenstående tabel ses udviklingen i børnetallet fra 2007 frem til Oversigten angiver antal børn med folkeregister i Hedensted kommune fordelt fødselsår. Årgang Fødsler * * Tallet for 2016 dækker frem til Udviklingen i børnetallet betyder, at der løbende er kapacitetstilpasning på området. Private: Private passere Vuggestuer* Børnehaver* Antal børn * Antal børn bosat i Hedensted kommune, der går i private daginstitutioner enten i Hedensted kommune eller uden for kommunen. Fordelingen af pladserne i de enkelte tilbud sker via den centrale pladsanvisning. Pladserne i de forskellige dagtilbud visiteres i tæt dialog med forældrene, institutionerne og dagplejepædagogerne. 1 Inklusive 2 USFO er 2 Fordelingen pr.1.nov PPR og TIP-teamet er placeret i Læring i skolen, men føres fortsat tilsyn med minigrupperne, da de skal opfylde de krav der er beskrevet i Dagtilbudsloven 4 Tabellen viser antallet af børn pr I tabellen er børn fra andre kommuner eller kommunens børn, der passes i andre kommuner ikke medregnet 5 Antal børnehavebørn inkl. børn i mini-grupper Kvalitet og udvikling i dagtilbud Gennem en række forskelligartede tiltag, der altid har fokus på kerneopgaven, arbejdes der målrettet med kvalitetsudvikling af området. Ved at styrke og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene er det overordnede formål, at fremme og sikre børns trivsel, læring og udvikling 6. Det er af flere grunde vigtigt, at dagtilbuddene er af høj kvalitet. Det er væsentligt for det liv som børnene lever nu og her, men forskning har også vist os, at højkvalitets dagtilbud betaler sig på sigt. Børn, der har oplevet højkvalitets dagtilbud, klarer sig bedre i skolen og senere i livet. I Hedensted kommune har vi fokus på at skabe udviklende læringsmiljøer med nærværende og professionelle voksne, der, sammen med forældrene, skaber det bedste fundament for børnenes fremtid. 6 Jf. Dagtilbudsloven 1 3

4 Arbejdet med kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet er bygget op omkring en række kommunale tiltag samt lovpligtige indsatser, som uddybes senere i kvalitetsrapporten. Sammen bidrager de til at sikre og udvikle den pædagogiske praksis til gavn for kommunens børn og unge. Politik og strategi for dagtilbudsområdet Læring i Dagtilbud påbegyndte i foråret 2016 en revidering af den eksisterende dagtilbudspolitik. Der er nedsat en arbejdsgruppe med fem institutionsledere samt lederen af dagplejen. Dagtilbudspolitikken, der relaterer sig til kommunens sammenhængende børnepolitik og kommunens værdier, beskriver det grundlag, som arbejdet i dagtilbuddene er baseret på herunder mission, vision og et pædagogisk grundlag. Sammen med politikken udarbejdes en strategi for, hvordan politikken operationaliseres i den pædagogiske praksis. Ledere, medarbejdere, forældrebestyrelser og politikere har alle på forskellig vis været inddraget i processen. Dagtilbudspolitikken og strategien forventes færdig i løbet af foråret

5 Sammenfatning af kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten giver samlet set et billede af et tilfredsstillende niveau for kvaliteten på dagtilbudsområdet i Hedensted kommune. Dette afsnit giver en kort og overordnet opsamling af rapporten. De enkelte punkter uddybes desuden i rapportens øvrige afsnit. Det pædagogiske tilsyn, der er gennemført fra maj-oktober 2016, har vist et velfungerende dagtilbudsområde, hvor der i samarbejde med forældrene arbejdes engageret med børnenes trivsel, læring og udvikling. højere grad målrettet deres sproglige indsatser og flere dagtilbud arbejder f.eks. med dialogisk læsning. Samlet giver ovenstående et billede af et velfungerende dagtilbudsområde. Kvalitetsrapporten peger samtidig på nogle opmærksomhedspunkter, som Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene fremadrettet kommer til at arbejde med. Disse er beskrevet til hvert afsnit. Et fælles træk for de beskrevne opmærksomhedspunkter er, at vi skal indgå i et kollaborativt samarbejde det vil sige et samarbejde, hvor vi er fælles om at løse kerneopgaven. Det betyder, at uanset hvem vi samarbejder med, skal der skabes et lærende fællesskab, hvor vi er nysgerrige og reflekterende, og hvor kerneopgaven altid er i fokus. Alle dagtilbud arbejder målrettet og bevidst med de pædagogiske læreplaner og forstår og arbejder med temaerne som en helhed i forhold til børns læring og udvikling. Flere dagtilbud er i gang med en proces hvor læreplanerne kobles sammen med de øvrige indsatser på området, for på den måde at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde. Dagtilbuddene arbejder bevidst med både centrale og lokale indsatser, hvor KLAR til Læring allerede har fået godt fodfæste blandt både medarbejdere og forældre. Det giver et fælles sprog og tilgang til at arbejdet med kommunens børn. Program for læringsledelse stiller skarp på læringsmiljøet og børnemiljøet i dagtilbuddene, som skal være med til at sikre god kvalitet. Kortlægningen viser først og fremmest at børnene trives. Resultatet viser, at der fremadrettet bl.a. skal arbejdes med barnvoksen relationen Et øget fokus på sprogindsatsen har betydet en stigning i antallet af sprogvurderinger, som er med til at give et mere tydeligt indblik i børnenes sproglige færdigheder. Derudover har dagtilbuddene i 5

6 Pædagogisk kvalitet i hverdagen De nedenstående afsnit gennemgår de lovpligtige og kommunale indsatser, som er med til at udvikle og sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet i Hedensted kommune. De enkelte indsatser er kort beskrevet, hvorefter der følger en status på dagtilbuddenes arbejde med indsatserne. Afslutningsvis beskrives de opmærksomhedspunkter, som der fremadrettet skal arbejdes med. Pædagogiske Læreplaner I 2004 blev det vedtaget at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan ud fra 6 temaer 7, som skal skabe rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. De pædagogiske læreplaner skal være med til at sikre, at der arbejdes systematisk og bevidst med hele barnets udvikling, samt den pædagogiske praksis i dagtilbuddet. Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling nedsatte i januar 2016 en mastergruppe for en styrket pædagogisk læreplan. Dette med henblik på en revidering af læreplanen. I juni 2016 udkom Master for en styrket pædagogisk læreplan og efterfølgende har seks arbejdsgrupper haft fokus på at udfolde og opdatere de seks læreplanstemaer. Master for en styrket læreplan sætter fokus på en øget sammenhæng mellem de seks læreplanstemaer, evaluering af læringsmiljøet og brede læringsmål. Det endelige udspil forventes i det nye år. Pædagogiske læreplaner i praksis Dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner blev drøftet og vurderet i forbindelse med den seneste tilsynsrunde. Alle dagtilbud arbejder målrettet med læreplanstemaerne, som tænkes sammenhængende og i helheder. Temaerne tænkes ikke som isolerede, men som temaer, der overlapper hinanden og som hænger tæt sammen. I perioder, og særligt i forbindelse med dokumentationsarbejdet, arbejdes der mere fokuseret med et enkelt tema. Dagtilbuddene vurderer, at det giver mening for personalet at arbejde med læreplanerne, og at den fælles uddannelse i pædagogiske læreprocesser 8 har betydet, at de er blevet mere bevidste om læringsperspektiverne i de aktiviteter, der tilrettelægges for og med børnene. Samtidig er der kommet mere fokus på de voksnes rolle, og hvilken betydning den har for skabe læring og udvikling for børnene. Det vurderes at det gode arbejde omkring pædagogiske læreprocesser skal fortsættes og at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene vedholdende skal sørge for at sætte fokus på intention og den voksnes rolle i forhold til børns trivsel, læring og udvikling. I forhold til at sikre et godt børnemiljø arbejder alle dagtilbud med at sikre et godt æstetisk, psykisk og fysisk børnemiljø, men også med at inddrage børnenes perspektiv og give børnene medbestemmelse. Dette vil fortsat være et opmærksomhedspunkt, for at sikre et godt miljø for børnene og som led i den nye reviderede læreplan. Evalueringen af de pædagogiske læreplaner foregår i de enkelte dagtilbud på forskellige måder. Generelt arbejdes der godt med evalueringerne, men tilsynsrunden viser, at vi kan blive endnu bedre til at følge op på om børnene får det udbytte som var tiltænkt. Fremadrettede opmærksomhedspunkter for arbejdet med de pædagogiske læreplaner: Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling kommer med et endeligt udspil for en styrket læreplan, som bl.a. betyder brede læringsmål 7 De 6 læreplanstemaer er: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier 8 Hedensted kommunes ansatte både ledere og pædagogisk personale har gennem de sidste år gennemført uddannelse i Mediated Learning Experience, der har fokus på pædagogiske læreprocesser og den voksnes rolle i forhold til børns læring 6

7 Børneperspektivet i dagtilbuddenes læringsmiljø børnenes medbestemmelse og inddragelse Opfølgning på om børnene får det udbytte, der var tiltænkt. KLAR til Læring Udvalget for Læring godkendte d. 4. maj 2015 KLAR til Læring, som en fælles kommunal indsats på tværs af 0-16 års området. Udgangspunktet for KLAR til Læring er, at læring foregår hele tiden og er en tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen, hvor forældre og professionelle i fællesskab har et fælles ansvar for at styrke og udvikle det enkelte barns personlige og sociale kompetencer 9. Med afsæt i kerneopgaven er formålet med KLAR til Læring: at skabe et fælles sprog på tværs af hele 0-16 års området at øge bevidstheden om et fælles ansvar for børns læring og udvikling - på tværs af professionelle og forældre at skabe en fælles kultur med fokus på udviklingen af personlig og sociale kompetencer at skabe en fælles forståelse af vores kerneopgave (at alle børn bliver klar til uddannelse og job) KLAR til Læring omsættes i praksis i de enkelte i institutioner. Derudover er der centrale arrangementer, der skal understøtte arbejdet i praksis og sikre videndeling på tværs af kommunen og faggrupper. KLAR til Læring i praksis Hedensted Kommunes dagtilbud har siden sommeren 2015 arbejdet med KLAR til Læring, og har haft fokus på arbejdet med de syv kompetencer og inddragelsen af forældrene. Implementeringen af KLAR til Læring er således fortsat i proces og kommer til udtryk på forskellige måder i de enkelte dagtilbud. I forbindelse med det pædagogiske tilsyn 2016 har hvert dagtilbud 10 givet en vurdering af, hvorvidt KLAR til læring er forankret hos medarbejdere og forældre. Dagtilbuddenes vurdering ses i nedenstående figur*: I høj grad I nogen I mindre Slet ikke Gennemsnit (4) grad (3) grad (2) (1) Medarbejdere ,24 Forældre Tabellen viser antallet af afgivne svar. Gennemsnittet viser en placering på en skala fra 1-4, hvor 1 er lavest og 4 er højest. Figuren viser, at her ca. et år efter startskuddet, så vurderer dagtilbuddene, at KLAR til Læring er godt på vej til at være forankret hos forældre og særligt hos medarbejderne. Dette kan skyldes, at de fleste dagtilbud beretter, at arbejdet med de syv kompetencer falder i god tråd med dén pædagogiske praksis, der allerede eksisterer. På den måde oplever medarbejderne, at KLAR til Læring giver mening, og at det er med til at kvalificere og sætte ord på den praksis, der allerede finder sted i dagtilbuddene. Dagtilbuddene udtaler, at det er med til at højne de faglige dialoger med både kollegaer og forældre. Det giver et fælles sprog både med forældre og andre faggrupper at tale om barnets udvikling. De fleste dagtilbud har påbegyndt et arbejde med at tænke KLAR til Læring sammen med de pædagogiske læreplaner og udvikler skemaer, der kan tilgodese arbejdet med begge dele. 9 KLAR til Læring består af syv kompetencer: Robusthed, Behovsudsættelse, Nysgerrighed, Vedholdenhed, Automatisering, Selvregulering/selvdisciplin og Gode omgangsformer 10 De private dagtilbud er ikke direkte en del af KLAR til Læring, derfor indgår de tre private dagtilbud ikke i besvarelsen. Men de tre dagtilbud er orienterede om tilgangen. 7

8 Inddragelsen af forældre er et fokusområde som flere dagtilbud fremadrettet retter deres opmærksomhed mod, og langt de fleste forældre er blevet orienteret om KLAR til Læring i forbindelse med forældremøder. Derudover beretter flere dagtilbud, at KLAR til Læring kommer til at være en del af forældresamtalerne. I det daglige indgår kompetencerne i dialogerne med forældrene, og flere dagtilbud har synliggjort kompetencerne og arbejdet med dem via eksempelvis billeder, plancher, plakater. Forældrene fortæller på tilsynsmøderne, at formålet med KLAR til Læring er tydeligt og giver et fælles sprog til at drøfte barnets udvikling med personalet i såvel dagplejen som daginstitutionerne. Forældrene viser stor interesse for KLAR til Læring og udtrykker ønske om dialog og inddragelse i deres barns udvikling. Fremadrettede opmærksomhedspunkter for arbejdet med KLAR til Læring: Forankringen hos forældrene at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene løbende er med til at sikre at tilgangen og budskabet i KLAR til Læring er genkendeligt og tydeligt hos forældrene, herunder understøtte forældrene med, hvordan de kan tænke KLAR til læring ind i hverdagen derhjemme og har fokus på at understøtte hjemmelæringsmiljøet Betydning og udvikling at Læring i Dagtilbud undersøger hvordan dagtilbuddene erfarer, at KLAR til Læring har gjort en forskel for børnenes sociale og personlige kompetencer Program for Læringsledelse Læring i Dagtilbud deltager sammen med Læring i Skolen i et fireårigt forskningsprojekt Program for Læringsledelse 11. Sammen med 12 andre kommuner har Hedensted kommune tilsluttet projektet, hvoraf de i alt seks kommuner også deltager i dagtilbudsprogrammet. Det overordnede mål med dagtilbudsprojektet er at fremme børns læring, udvikling og trivsel gennem styrkelse og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske praksis. Dette gennem styrkelse og udvikling af de faglige kompetencer blandt det pædagogiske personale til planlægning, gennemførelse og dokumentation af pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Program for Læringsledelse i praksis I efteråret 2015 blev der gennemført en kortlægning i alle kommunens dagtilbud, hvor børn (4-6 år), forældre, medarbejdere og ledelse skulle vurdere daginstitutionens pædagogiske praksis og læringsmiljø. Dette har givet den enkelte institution, og området som helhed, en brugbar viden omkring kvaliteten i kommunens dagtilbud. Det er en viden, der fortæller status, men som også peger på fremadrettede fokuspunkter, som vil have vores fælles opmærksom frem mod næste kortlægning, der finder sted i efteråret Deltagelse i Program for læringsledelse har betydet at dagtilbuddene har arbejdet målrettet med deres egne kortlægninger, gennemført praksisnær kompetenceudvikling og drøftet strategier for den pædagogiske indsats. Børneperspektivet Som en del af læreplansarbejdet og i det pædagogiske arbejde generelt har vi et stort fokus på og interesse i, at tilbyde børnene et godt børnemiljø. Derfor har vi i kvalitetsrapporten valgt at belyse børnenes besvarelser fra kortlægningen. I den gennemførte kortlægning er 869 børn mellem 4-6 år i kommunens daginstitutioner blevet spurgt om deres trivsel og miljøet i daginstitutionen. Som det fremgår af nedenstående figur, så viser kortlægningen, at næsten 88 % af børnene er glade for at komme i dagtilbuddet, at 80 % af børnene altid oplever at have nogen at lege med i børnehaven og at næsten 93 % af børnene oplever at have en god ven i børnehaven. 11 Det er alene de kommunale daginstitutioner der deltager i Program for Læringsledelse 8

9 Jeg kan godt lide at være i børnehaven Jeg har altid nogen at lege med, når jeg er i børnehaven Jeg har en god ven i børnehaven Enig (4) Lidt enig (3) Lidt uenig (2) Uenig (1) Gennemsnit* 88,00 % 7,6 % 1,8 % 2,7 % 3,8 80,00 % 16,2 % 2,8 % 0,9 % 3,8 92,9 % 5,4 % 0,9 % 0,8 % 3,9 * Gennemsnittet viser en placering på en skala fra 1-4, hvor 1 er lavest og 4 er højest. Ud fra børnenes besvarelser kan vi se, at børnene overordnet trives i kommunens dagtilbud, hvilket også afspejles i den samlede læringsrapport, hvor børnebesvarelserne fra Hedensted kommune ligger på gennemsnittet for de deltagende kommuner. Ud fra læringsrapporten er det dog værd at bemærke, at der internt i kommunen er spredning mellem kommunens dagtilbud, og at der områder, som kræver opmærksomhed, for at vi løbende styrker og sikrer et godt børnemiljø. Jeg bliver aldrig drillet i børnehaven Der er ingen, der siger grimme ting til mig i børnehaven De voksne i børnehaven skælder mig ikke ud Enig (4) Lidt enig (3) Lidt uenig (2) Uenig (1) Gennemsnit* 46,7 % 38,7 % 8,9 % 5,7 % 3,3 53,9 % 32,7 % 8,4 % 4,7 % 3,4 62,9 % 26,00 % 6,3 % 4,8 % 3,5 *Gennemsnittet viser en placering på en skala fra 1-4, hvor 1 er lavest og 4 er højest. Ovenstående figuren viser, at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene fremadrettet skal have fokus på relationen mellem barn og voksen og børnemiljøerne. Kortlægningen er foretaget som den første aktivitet i Program for Læringsledelse, hvor et af formålene netop er at sikre et godt lærings- og børnemiljø for børnene. Fremadrettede opmærksomhedspunkter for arbejdet med Program for Læringsledelse: Professionelle læringsfællesskaber at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene tager et kollektivt ansvar for alle børns trivsel, læring og udvikling ud fra fælles værdier og visioner og en reflekterende og undersøgende praksis Relationen mellem barn og voksen at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene holder fokus på arbejdet med barn voksenrelationen, således at vi ser en positiv udvikling i kommunen Fra data til pædagogisk praksis at den tilgængelige data anvendes som afsæt for udviklingen af den pædagogiske praksis. Sprogindsatsen I følge Dagtilbudsloven skal børn i 3 års alderen, der er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Hedensted kommune sprogvurderes de børn, hvor dagtilbuddet vurderer, at der er et behov for en særlig indsats. Til sprogvurderingen anvendes et digitalt sprogvurderingsværktøj. Sprogvurderingen giver et fingerpeg om barnets sproglige færdigheder, og hvor der evt. skal sættes ind med en styrket pædagogisk indsats. På 9

10 baggrund af sprogvurderingen placeres barnets sproglige kompetencer indenfor tre indsatsområder 12. Normfordelingen 13 for alle børn i Danmark viser, at 5 % af landets børn falder i gruppen med behov for en særlig omfattende sproglig indsats. 10 % falder i gruppen, hvor der er behov for en mindre, men dog stadig fokuseret indsats. 85 % af børnene falder i gruppen, som har behov for en generel normal sproglig indsats. Sprogvurderinger og sprogstimulering i praksis I Hedensted kommune har der gennem de seneste år været en målrettet indsats i forhold til sprogarbejdet og brugen af sprogvurderingsværktøjet. Generelt er der øget fokus på sprogarbejdet i dagplejen og daginstitutionerne, og det sproglige miljø er højt på dagsordenen i kommunens dagtilbud. Både i de daglige aktiviteter, men også i de tilrettelagte forløb, arbejdes der på at udvikle børnenes sprog på alle områder. De fleste dagtilbud har sproggrupper for de børn, der har brug for særlig sproglig støtte. I dagplejen er der 55 tosprogede børn og de kommunale daginstitutioner er der 193 tosprogede børn. Tosprogede børn i de kommunale dagtilbud modtager på samme vis, som alle andre børn, sprogstimulering ud fra deres sproglige kompetencer. Områderne Rask Mølle og Tørring har igangsat et projekt, hvor der arbejdes systematisk med sprogstimulering og hvor alle børn i dagplejen/ vuggestuen sprogvurderes og alle 3-årige børn sprogvurderes i børnehaven. Børn i særlig eller fokuseret indsats sprogvurderes igen som femårige. Dette projekt følges tæt de kommende år. Kvalitetsrapporten for pegede på, at der var blevet gennemført for få sprogvurderinger. På den baggrund igangsatte Læring i Dagtilbud et målrettet arbejde, der havde til hensigt at øge fokus på sprogvurderingerne i dagtilbuddene. Enkelte dagtilbud er siden begyndt at sprogvurdere alle 3- årige børn. Nedenstående figur viser, at antallet af sprogvurderinger steget over de sidste tre år. Antal sprogvurderinger årige Inden skolestart Total Fordelingen af de sprogvurderede børn i forhold til de tre indsatsgrupper varier for de 3-årige og 5- årige, hvor den for de 3-årige ligger over normfordelingen og for de 5-årige ligger den meget tæt op ad normfordelingen. Eftersom det ikke er alle 3-årige og 5-årige børn, der sprogvurderes, så giver denne fordeling ikke et reelt billede af børnenes generelle sproglige udvikling. Børn sprogvurderes når personalet vurderer, at der kan være tale om et barn med behov for en særlig sprogindsats. Projektet i Rask Mølle og Tørring vil være med til at give et mere præcist billede af arbejdet med børns sproglige udvikling. Fremadrettede opmærksomhedspunkter for arbejdet med sprogindsatsen: Sammenhæng i sprogindsatsen på tværs af tilbud at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene samarbejder med skolerne om at skabe kontinuitet og sammenhæng i sprogarbejdet 12 Indsatsområderne er: Generel indsats, Fokuseret indsats og Særlig indsats 13 Normfordelingen stammer fra det Ministeriets sprogmateriale 14 Oversigten viser antal sprogvurderinger pr.1.november

11 Sprogvurderinger at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene anvender sprogvurderingerne, og bruger den viden der indsamles derfra til at målrette sprogindsatsen i dagtilbuddene Handleplaner at dagtilbuddene systematisk udarbejder handleplaner med afsæt i sprogvurderingerne og følger op på dem Det pædagogiske tilsyn Kommunerne skal ifølge Dagtilbudsloven gennemføre tilsyn med dagtilbuddene. I Hedensted kommune gennemføres det lovpligtige tilsyn hvert andet år. Det pædagogiske tilsyn er senest blevet gennemført i perioden maj-oktober Læring i Dagtilbud fører tilsyn med de kommunale dagtilbud, de private dagtilbud og dagplejen. Derudover føres der tilsyn med kommunens USFO er efter aftale med Læring i Skolen. Dagplejen fører tilsyn med den enkelte dagplejer og med de private passere. Til den seneste tilsynsrunde blev den eksisterende ramme for tilsynet revideret og justeret, således at den rummer en tilgang med mulighed for at bruge tilsynet som dataindsamling til kvalitetsrapporten. Nedenstående er en opsamling af tilsynet på to udvalgte områder, der ikke indgår i de øvrige afsnit. Sammenhænge Af den seneste tilsynsrunde fremgår det, at arbejdet med at skabe sammenhæng i barnets overgange har stor fokus hos dagtilbuddene. Dagpleje/daginstitution/ SFO/Skole arbejder for at sammenhængene opleves som trygge, og at der skabes kontinuitet mellem tilbuddene. Det er et område, som alle er bevidste om, men som fortsat kræver et fokus. At sikre kommunens børns udvikling og trivsel er noget, alle er bevidste om og prioriterer højt, Det er en opgave og et ansvar som vi alle er fælles om, så derfor er det også naturligt at kommunens tilbud skal arbejde sammen om at skabe sammenhænge i børnenes liv, som opleves trygge og håndterbare. Tilsynsrunden viser, at vi kan blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af tilbuddene. F.eks. hvordan sprogindsatserne, som vi igangsætter, har en effekt for børnene også når de f.eks. forlader dagplejen eller daginstitutionen. Sådan at personalets samarbejde i endnu højere grad bærer præg af, at vi ved en fælles indsats understøtter og følger op på, at børn oplever gode overgange. Fremadrettede opmærksomhedspunkter i arbejdet med skabe sammenhæng mellem de forskellige tilbud: Sammenhæng mellem dagpleje/daginstitution/sfo/skole at der i højere grad skabes en rød tråd i arbejdet med de syv kompetencer i samarbejdet mellem de forskellige tilbud Dialog om samarbejdet på tværs at Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene løbende sikrer, at en dialog mellem dagpleje/daginstitution/sfo/skole. Forældresamarbejdet Dagtilbuddets arbejde med kerneopgaven skal også afspejle sig i samarbejdet med forældrene og i det øvrige samarbejde, som dagtilbuddet har med lokalsamfundet, foreninger m.m. Både dagplejen og daginstitutionerne vægter forældresamarbejdet højt. Målet og ønsket om at inddrage forældrene som aktive samarbejdspartnere bliver tydeligt f.eks. i forbindelse med KLAR til Læring. Alle dagtilbud har aktive forældrebestyrelser, som ønsker at bidrage konstruktivt til samarbejdet omkring børnenes trivsel, læring og udvikling. Flere dagtilbud beretter, at der er fokus på at nytænke kommunikationen med forældrene, f.eks. via Facebook, for på den måde at inddrage og delagtiggøre forældrene i dagtilbuddets arbejde. 11

12 Fremadrettede opmærksomhedspunkter i arbejdet med forældrene: Aktiv inddragelse af forældrene at dagtilbuddene i tæt samarbejde med forældrene løbende sikrer inddragelse af forældrene samt et fælles ansvar for børns trivsel, læring og udvikling, blandt andet med afsæt i KLAR til Læring Hjemmelæringsmiljøet - At dagtilbuddene i samarbejde med forældrene understøtter børnenes læring og udvikling 12

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Skjoldgården 1 1. Indledning..3 2. Præsentation af dagtilbuddet...3 3. Børne- og læringssyn.3 3.1. Holstebro Kommunes børne- og læringssyn

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan Vuggestuen Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan 2016-2018 1. Fakta 1.1. Navn på børnehus/dagplejegruppe 1.2. Aktionslæringsperiode: 1.3. Navne på deltagere i det professionelle læringsfællesskab

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Forord. Afslutningsvis vil der være en fælles opsamling.

Forord. Afslutningsvis vil der være en fælles opsamling. Kvalitetsrapport for private er og puljeordninger 2014 Indholdsfortegnelse Forord.... 2 Indhold... 2 Kerneydelse: hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Oversigt over de forskellige styper, placering, normtal

Læs mere