Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen, Mogens Leo Hansen, Mini Glud, Ivan Fogtmann, Annette Møller Sjøbeck Bemærkninger:

2 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Sundhedspuljen støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde puljeansøgning vedrørende unge med rusmiddelproblemer Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Orientering om forsøg med fleksible åbningstider for dagplejerene på legestuedage Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Orientering om udviklingen i antallet af fødsler Kompetenceplan 2012 for Børne- og Familieafdelingen Orientering om træffetidssager - LUKKET SAG Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 SAGSFREMSTILLING Der afholdes fællesmøde mellem Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj fra kl Der vil være to punkter på dagsordenen; Sundhed i Folkeskolen samt børnepolitik. 2

4 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sundhedspuljen 2012 J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/656 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at tage forvaltningens tilbagemelding om sundhedspuljen 2011 til efterretning, 2. at godkende forvaltningens forslag 1 alternativt forslag 2 til udmøntning af sundhedspuljen for at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Puljen i 2011 var på i alt kr. (inklusiv overførte midler fra 2010) og udvalget fordelte puljen til følgende formål: kr. til en fælles indsats med Arbejdsmarkedsudvalget kr. til Fit Family kr. til en ansøgningspulje, herunder Mini-OL Der resterer af Sundhedspuljen 2011 uforbrugte midler svarende til kr. De uforbrugte midler på i alt kr. består hovedsagligt af de kr. fra fælles indsats sammen med ARU og af kr., der i 2011 blev bevilget til forberedelser til et Mini-OL på daginstitutionsområdet. Se bilag 1 for en uddybning og tilbagemeldinger fra modtagerne af midler fra ansøgningspuljen. Det foreslås som forslag 1, at de uforbrugte midler rulles fuldt ud. Alternativt foreslås det som forslag 2, at kr. tilbageføres til kassen, mens kr. rulles. Forskellen mellem forslag 1 og forslag 2 er størrelsen af ansøgningspuljen, jf. oversigt under de økonomiske konsekvenser. Begge forslag er naturligvis under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for Pengene til en fælles indsats med Arbejdsmarkedsudvalget blev reserveret til en kommunal medfinansiering til en større pulje. Det har desværre ikke været muligt at finde en pulje for den valgte målgruppe, nemlig børn og unge i familier med misbrugsog trivselsproblemer. Dette skyldes umiddelbart, at der er sket en opstramning af puljerne i ministerierne. Udmøntningen er puljer er blevet mere restriktiv og topstyret. Målgruppen har desværre ikke været udpeget i de indsatser, der er meldt ud fra fx Forebyggelsesfonden og Sundhedsstyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at Fit Family fungerer godt. Det lange seje træk lykkes. Tilbuddet er i årets løb blevet justeret, blandt andet er konceptet ændret til at omfatte børn fra 3 år til 2. klasse. Familierne tilbydes nu en introduktion til konceptet uden børn og en opsamling et års tid efter Fit Family med børn. Der var afsat kr. til ansøgningspuljen i Ti ansøgere søgte om i alt kr. til så forskellige indsatser som sundhedscafe for ældre, sund kost på dit sprog og kondicykel til sundhedseksperimentarium. Udvalget bevilgede i alt kr. 3

5 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ud af ti ansøgere fik otte tildelt midler som ansøgt, mens to fik tildelt et mindre beløb (redskaber til handicapidræt og siddende seniordans). Sundhedspuljen 2012 Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat kr. til en Sundhedspulje på Social- og Sundhedsvalgets budget. Hvis den foreslåede overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt kr. til rådighed. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til følgende formål: 1. Fit Family 2. Fit Family New Born 3. Information om diætmad 4. Mini-OL 5. Ansøgningspulje Ad. 1) Fit Family Fit Familys mission er fortsat at medvirke til at øge antallet af normalvægtige og fysisk aktive børn i Hvidovre de næste 5 10 år. Der er følgende konkrete mål: Påvirke børnefamiliens livsstil Stoppe stigningen i overvægt blandt børn Stoppe stigningen i børn med dårlig motorik Fit Family består af et informationsmøde for de voksne, seks mødegange for hele familien med familieidræt, fælles madlavning og fællesspisning, kombineret med undervisning og vejledning. Der indkaldes til et opsamlende møde efter et år med fokus på livsstilsændringer, kost og motion. Der skal også i 2012 bruges tid på at informere læger, beboerrådgivere, daginstitutioner, sundhedsplejersker osv. om, at de kan henvise familier, der kæmper med usunde kostvaner og overvægt samt dårlig motorik og kondition til Fit Family. Ad. 2) Fit Family New Born Fit Family New Born er et pilotprojekt, der tænkes gennemført som et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentret. Hvidovre, Tårnby og Brøndby Kommuner har i 2011 indledt en drøftelse med Hvidovre Hospital om at udvikle et program til reduktion af overvægt blandt gravide og nye mødre. De ufødte og nyfødte børn er udpeget som højrisikogruppe for udvikling af fedme af Teknologirådet, men der findes ikke et tilbud til gruppen, hverken på hospital eller i kommunerne i Regionens planlægningsområde Syd. Fit Family New Born er tænkt som et pilotprojekt til Hvidovre Kommunes bidrag til et samlet program, der fremadrettet involverer praktiserende læge ved første konsultation med den gravide, jordmødrene på hospitalet ved graviditetsundersøgelserne samt kommunen efter barnet er født. Ad. 3) Information om diætmad til ældre og pårørende Der udarbejdes et let tilgængeligt informationsmateriale og afholdes informationsmøder for borgere og pårørende om diætmad med afsæt i Hvidovre Kommunes Mad- og Måltidspolitik og nye kost- og diæthåndbøger. Informationsmøderne afholdes af Hvidovre Central Køkken og Sundhedscentret i samarbejde med Ældrerådet. 4

6 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Informationsmaterialet udarbejdes i tæt samarbejde med ældrerådet og det plejepersonale, som har den daglige opgave med at informere borgerne, herunder de svageste borgere, som ikke kan deltage i et informationsmøde. Ad 4) Mini-OL Daginstitutionsafdelingen søgte i 2011 om og fik bevilget kr. til et samarbejde med Ballerup Seminarium (UCC), der skal assistere i forhold til forberedelsen af et Mini- OL den 13. juni 2012 på 0 6 års området og de yngste fritidshjemsbørn. Det har ikke været muligt at afholde udgifterne i 2011, hvorfor pengene foreslås udmøntet primo 2012, da det en nødvendig for afholdelse af Mini-OL i sommeren I ansøgningen for 2011 blev det i øvrigt bemærket, at der i 2012 vil komme en ansøgning på de resterende midler til afvikling af selve arrangementet. Ad 5) Ansøgningspulje. Forvaltningen foreslår, at puljen anvendes til projekter, der adresserer nogle væsentlige sundhedsmæssige udfordringer inden for hovedområderne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik: 1. Kost 2. Rygning 3. Alkohol 4. Motion og fysisk aktivitet 5. Seksuel sundhed 6. Stofmisbrug Ved udvælgelsen lægges i lighed med sidste år vægt på følgende: Øget social lighed i sundhed Tværgående indsatser Deltagerens egne ressourcer At det sunde valg bliver en del af hverdagen Forandringer i opfattelsen af sundhed/sygdom hos borgere og medarbejdere Ansøgningerne til puljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag 1 til sundhedspuljen for 2012 I det efterfølgende beskrives de økonomiske konsekvenser af forslag 1 under indstillingspunkt 2. I budget 2012 er der afsat kr. til sundhedspuljen. Der var i 2011 uforbrugte midler på i alt kr. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles inden for de vedtagne rulleregler. Såfremt dette alternativ vælges, vil der - under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for i sundhedspuljen for 2012 være kr. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2012: Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Kr. midler Fit Family

7 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Fit Family New Born Information om diætkost Mini-OL Ansøgningspulje I alt Af de kr. er de uforbrugte midler på kr. til disposition under forudsætning af, at rullet godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april Forslag 2 til sundhedspuljen for 2012 I det efterfølgende beskrives de økonomiske konsekvenser af forslag 2 under indstillingspunkt 2. I budget 2012 er der afsat kr. til sundhedspuljen. Der var i 2011 uforbrugte midler på i alt kr. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles delvist med kr. mens restbeløbet på kr. tilbageføres til kassen. Såfremt dette alternativ vælges, vil der - under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for i sundhedspuljen for 2012 være kr. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2012: Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Kr. midler Fit Family Fit Family New Born Information om diætkost Mini-OL Ansøgningspulje I alt Af de kr. er de uforbrugte midler på kr. til disposition under forudsætning af, at rullet godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse er omfattet af mange facetter og udfordringer. Sundhedspuljen kan ikke omfatte dem alle, men tidligere års tildelinger har vist, at puljen er et fint supplement til kommunens øvrige arbejde med sundhed og forebyggelse. Sundhedspuljen kan anvendes til at øge fokus på tidlig indsats eller på en særlig udsat målgruppe. Sundhedspuljen kan ligeledes anvendes til at finansiere mindre pilotprojekter og afprøve virkningen af nye og tværgående indsatser. Endvidere er sundhedspuljen et skulderklap til de medarbejdere og frivillige rundt om i kommunen, der brænder for sundhed og forebyggelse. BILAG: 1 Åben BILAG 1. Status for sundhedspuljen 2011.pdf 23907/12 2 Åben BILAG 2. Sundhedspuljen 2012.pdf 23911/12 3 Åben Ældrerådets høringssvar sundhedspuljen /12 6

8 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde 2012 J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/52207 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at udvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende ansøgninger om 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Social Service 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsningen af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hovedbetingelsen for støtte er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af 18-midlerne. I Hvidovre fungerer Frivillighedsrådet som rådgiver i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets 18-uddelinger. Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2012 Der er modtaget 35 ansøgninger hvori der samlet er ansøgt for kr. I budget 2012 er der afsat kr. til 18- støtte. Der er forhåndsuddelt i alt kr. via to 3-årige puljeuddelinger; kr. til Forældrefondens førstehjælps-lejligheder og kr. til Indkøbsture for pensionister. Der er således maksimalt kr. til uddeling i Hertil kommer de restbeløb, der kommer tilbage fra foreningerne fra 2011-bevillingerne, men som er returneret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Frivillighedsrådet har vurderet de 35 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for 18 puljen (bilag B, side 3). Rådet har ligeledes i indstillingerne forholdt sig til budgetreduktionen på kr. som følge af budget Frivillighedsrådet ønsker at sikre en anden puljerunde i 2012 for at kunne tilgodese eventuelle nye projekter, der måtte opstå over sommeren. Der er derfor indstillet reduceret støttebeløb i forbindelse med flere ansøgninger, ligesom 18-midler til dækning af frivilliges kørselsgodtgørelse er indstillet til reduktion. Frivillighedsrådet indstiller (udover de allerede bevilligede kr.) at der bevilges støtte for i alt kr. Såfremt udvalget godkender rådets indstillinger resterer der kr. til anden puljeuddeling i september. Frivillighedsrådet indstillinger fremgår af bilag A. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Godkender udvalget Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der kr. til anden puljerunde i Budget 2012 for 18 støtte årige bevillinger Frivillighedsrådets indstillinger

9 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Restbeløb til anden runde SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Projekterne styrker netværksdannelsen og forebygger social isolation i de forskellige målgrupper. Projekterne supplerer kommunens tilbud, og er til gavn for mange borgere i forskellige aldersgrupper. BILAG: 1 Åben Bilag A Frivillighedsrådets 18-indstillinger_runde /12 2 Åben Bilag B Folder om 18 puljen 8448/12 8

10 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget puljeansøgning vedrørende unge med rusmiddelproblemer J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/2144 INDSTILLING Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at forvaltningens orientering om ansøgning til Social- og Integrationsministeriet tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Som led i en strategi indenfor området forebyggelse og tidlig indsats er der afsat midler til en ansøgningspulje vedrørende forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer på erhvervs- og produktionsskoler. Puljen er i alt på 12 mio. kr. og projektperioden løber over fire år. Midlerne skal søges af en kommune i samarbejde med enten en erhvervsskole eller en produktionsskole. Den udgående indsats er defineret som et samlet gruppetilbud, hvori en særskilt gruppeforløbsmodel skal afprøves af projektkommunerne. Gruppeforløbet er udviklet primært på baggrund af erfaringer fra et projekt med U-turn ( misbrugsudbyder i Københavns Kommune) og fire produktionshøjskoler i København. Projektindsatserne evalueres og resultaterne videreformidles til resten af landet. Det overordnede formål er, at mindske frafald på udannelser eller fra et forløb på Produktionsskolen ved at de unge får nedsat deres forbrug eller helt ophører og dermed bliver i stand til at mestre deres sociale og faglige udfordringer. Både TEC Hvidovre på Stamholmen og Produktionsskolen Hvidovre er meget interesserede i samarbejdet, og der er afholdt møder med begge steder om projektet. Begge steder har afgivet faktuelle oplysninger til projektansøgningen. Projektansøgningen vil blive delt i to dele efter anbefaling fra Socialstyrelsen. Der udarbejdes en kontrakt med TEC Hvidovre eller Produktionsskolen Hvidovre. I det daglige arbejde med unge, der er i behandling for stofmisbrug, har Hvidovre Kommune et godt samarbejde med Stofrådgivningen. I projektet vil det være Stofrådgivningens personale, der vil stå for gruppeforløbene og undervisningen af underviserne og vejlederne. Det primære omdrejningspunkt i projektet er gruppeforløb for de unge og opkvalificering af undervisere og vejledere i at spotte de unge, som har problemer tage den svære samtale i stedet for at bortvise den unge. 9

11 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) har i forbindelse med ansøgningen afholdt et møde med Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), da der er et overlap i borgergruppen, idet nogle forløb startes i BUF og afsluttes i SAF. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om et samlet beløb på i alt kr. fordelt med kr. i hvert af de 4 år - til projektet med TEC Hvidovre. Der søges om et samlet beløb på kr. med kr. i hvert af de 4 år - til projektet med Produktionsskolen Hvidovre. Projektperioden løber fra 1.maj 2012 til 31.maj Der er ingen kommunal medfinansiering. Der søges om midler til ledelse i kommunalt regi, men ellers er den primære udgift til undervisere. Skolerne sørger for lokaler og afsætter personale, tid til lærere, vejledere og ledelse. Ansøgningsfristen er d. 10. februar SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Ved at holde de unge ude af misbrug forøges både deres sociale og mentale sundhed. BILAG: 1 Åben Projektbeskrivelse bilag til SSU /12 10

12 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2011 J.nr.: K09 Sagsnr.: 12/1948 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at denne orientering indeholdende tilsynets konklusioner tages til efterretning 2. at det tages til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING Det lovpligtige tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune er i 2011 gennemført ved et uanmeldt og et anmeldt tilsyn udført af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, samt et uanmeldt tilsyn fra Embedslægen/Sundhedsstyrelsen. Forvaltningens indtryk af det samlede resultat af tilsynene er som de tidligere år positivt. Der er ikke noget i tilsynsrapporterne, der for alvor sætter spørgsmålstegn ved, at det er veldrevne, serviceorienterede og brugervenlige plejecentre, der er beliggende i Hvidovre Kommune. Stor erfaringsmasse og et godt og tæt samarbejde med forvaltningen og bestyrerne imellem betyder fleksibilitet, fremsyn og indsigt i borgernes behov. Det betyder ikke, at der ikke af og til sker fejl eller uheldige episoder. Plejehjemmene er virksomheder, hvor flere hundrede beboere, pårørende og ansatte skal samvirke i et antal driftstimer, der omfatter alle ugens dage, 24 timer i døgnet. Fejl eller mislyde kan ikke helt undgås. Men de kan forebygges ved god ledelse, uddannelse af personalet, omhyggelig drift samt dialog med beboere og pårørende. Det er venlighed og humor, der generelt præger det daglige samvær mellem beboere og medarbejdere på plejehjemmene i Hvidovre Kommune. I 2011 er det nye Plejecenter Dybenskærhave taget i brug. En af de store opgaver var at modtage beboere og medarbejdere fra Danske Handelsrejsendes Plejehjem, der lukkede 1. august Fra dag ét skulle det nye plejecenter få en fuld drift i gang. Det er ikke almindeligt, at et plejecenter har disse betingelser. Normalt vil man åbne det gradvist og i flere tempi, så der bliver tid til at grundlægge og udvikle driften til fuld kapacitet. Dybenskærhave har efter indflytningen været udsat for flere vandskader, og reparationer og genopretningen har været til gene for beboere og medarbejdere, der dog har klaret det hele med snarrådighed, overskud og godt humør. På Dybenskærhave arbejdes der hver dag intenst på at få det nye plejehjem op at stå. Meget naturligt har der været en række indkøringsproblemer, der knapt er overstået endnu. Mange basisfunktioner skal endnu falde på plads, traditioner indledes og en ny kultur skal skabes. Beboerne og deres pårørende er aktivt med til at bygge det nye plejecenter op, og der vises både vilje og evne til at spille sammen med ledelse og 11

13 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget medarbejdere for at pleje og omsorg, og alle de andre funktioner, bliver helt tilfredsstillende. Kommunens tilsynspersoner har gennemført mange samtaler med beboere på plejehjemmene, og der er holdt møder med alle bruger- og pårørenderåd samt MEDudvalg. Alle beboere har erklæret sig meget tilfredse, og der er kun i begrænset omfang fremført problemer. I disse tilfælde har centrenes ledelse hurtigt taget initiativ til opfølgning. Samtaler med medarbejdere viser tydeligt, at der er tale om levende og dynamiske virksomheder, der kan opfange og løse de problemer, der altid vil opstå, når mange er sammen om at udføre talrige, og ofte komplicerede opgaver. Årets tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, viser, at der kun er påvist en enkelt fejl, der kan klassificeres som alvorlig og som kan medføre risiko for patienten. I den konkrete sag er det dog ikke tilfældet. Det drejede sig om manglende piller i en doseringsæske. Plejehjemmet har udarbejdet en handleplan for, hvorledes denne type fejl undgås fremover, og forvaltningen følger op på sagen overfor plejehjemmet. Årets tilsyn fra Embedslægen viser, at selv små afvigelser eller uoverensstemmelser i sundhedsadministrative og sundhedsfaglige forhold, herunder medicinhåndteringen, der ikke af den tilsynsførende fra embedslægeinstitutionen vurderes som alvorlige, alligevel har medført en bemærkning om, at dette kunne medføre risiko for patientsikkerheden. Alle plejehjem med undtagelse af det nu lukkede Danske Handelsrejsendes plejehjem har fået sådanne bemærkninger. Indsigelser fra plejehjemmenes side mod denne praksis har ikke givet resultat. Det er en tilbagevendende drøftelse, om de sygeplejefaglige krav passer til et plejehjem, der først og fremmest skal være borgernes hjem. Forvaltningens holdning er, at når en sundhedsperson er ansvarlig for at dosere og give andres medicin, skal der være fuld tillid til, at medicinen er af rette slags, at den er doseret korrekt og givet korrekt. Der er ingen tvivl om, at gennemførelse af det meget detaljerede regelsæt i praksis er en meget omfattende og kompliceret opgave, der kræver uophørlig opmærksomhed, instruktion og kontrol fra ledelsens side. Forvaltningen og plejehjemslederne er alle meget opmærksomme på, at der er tale om en opgave, der aldrig er færdig. Den skal indgå som en daglig og meget nærværende del af de enkelte afdelingers aktivitet. Gentagelse og understregning af instrukser og kontrol overfor alt relevant personale er en nødvendighed, ligesom der skal være skærpet opmærksomhed og instruktion omkring nye medarbejdere og afløsere. Plejehjemsledere har i 2011 deltaget i flere møder med Embedslægeinstitutionen, hvor en arbejdsgruppe arbejder med at opstille et nyt sæt benævnelser og kategoriseringer, herunder et andet ordvalg ved gradueringer. Dette vil formentlig få indflydelse på modsætninger i bedømmelserne. Plejehjemslederne har oplevet muligheden for dialog på møde med Embedslægen som meget positiv. Forventningen er, at denne form for dialog fortsætter til gavn for borgerne. BILAG: 1 Åben Embedslægens tilsyn Krogstenshave /12 2 Åben Embedslægen endelig rapport Svendebjerghave /12 12

14 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Holmelundsvej.pdf 3 Åben Embedslægens tilsyn Søvangsgården pdf.pdf 15078/12 4 Åben Embedslægens tilsyn rapport Strandmarkshave - Torndalshave 15075/ pdf.pdf 5 Åben Embedslægens tilsyn Danske Handelsrejsendes Plejehjem /12 pdf.pdf 6 Åben Uanmeldt tilsyn Søvangsgården 2011.PDF 14985/12 7 Åben Uanmeldt tilsyn 2011 Krogstenshave.PDF 14972/12 8 Åben Uanmeldt tilsyn Holmelundsvej 2011.PDF 14964/12 9 Åben Uanmeldt tilsyn Svendebjerghave 2011.PDF 14960/12 10 Åben Uanmeldt tilsyn Torndalshave 2011.PDF 14955/12 11 Åben Uanmeldt tilsyn på Strandmarkshave 2011.PDF 14947/12 12 Åben Uanmeldt tilsyn Dybenskærhave 2011.PDF 14941/12 13 Åben Anmeldt tilsyn StrandmarkshaveTorndalshave BP-råd 2011.PDF 14923/12 14 Åben Anmeldt tilsyn Svendebjerghave BP-råd 2011.PDF 14921/12 15 Åben Anmeldt tilsyn Krogstenshave BPråd 2011.PDF 14919/12 16 Åben Anmeldt tilsyn Søvangsgården BPråd 2011.PDF 14917/12 17 Åben Anmeldt tilsyn Dybenskærhave 2011.PDF 14913/12 18 Åben Ældrerådets høringssvar tilsyn plejehjem 32720/12 13

15 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Orientering om forsøg med fleksible åbningstider for dagplejerene på legestuedage J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/2762 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at orienteringen om at dagplejerne på legestuedage, får fleksible åbningstider, tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Baggrund Dagplejerne har gennem flere år ytret ønske om en fleksibel mødeordning, hvorfor der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med et forslag til en sådan ordning. Dagplejerne i Hvidovre Kommune har i dag en arbejdsuge på 48 timer/uge. Den lange åbningstid gør, at det årligt udløser 6 afspadseringsdage. Dagplejerne kan dog på baggrund af deres lange åbningstid have svært ved at komme til tandlæge, skole/hjem samtaler, konsultationer, bankaftaler m.v. Dagplejerne har derfor ytret ønske om, at de på deres legestuedage kan få lov til at møde ind og ud på fleksible tider. En fleksibel ordning på legestuedagene Der igangsættes derfor et forsøg, hvor dagplejerne, på den ugentlige legestuedag, møder på institutionslignende tider, hvilket vil sige, at dagen er dækket ind fra kl til kl Alle dagplejere skal være i legestuen fra kl , så alle kan være med til aktiviteter, spisning, skifte og putte børn samt til middagsmøder. Ordningen skal fungere, så det er dagplejerne selv, der sørger for at koordinere de fleksible tider, og ordningen fungerer ikke i sommerferieperioden og i december samt i perioder med mange helligdage. Ordningen er gældende ca. 34 uger om året. Der kan være behov for, at dagplejerne i forbindelse med modtagelse af nye børn, ikke deltager i ordningen. Der kan derfor i perioder være forskel på, hvor meget den enkelte dagplejer får ud af ordningen. Da der er tale om et forsøg, vil ordningen kun blive effektueret i de perioder, hvor vilkårene i gruppen tillader det. Samtidig er det vigtigt at pointere, at det er en ordning, som det frivilligt for dagplejerne at deltage i. Andre kommuners erfaringer I forbindelse med udformningen af ordningen har Dagtilbudsafdelingen været i kontakt med en række kommuner, der har indført lignende ordninger. Erfaringerne herfra er, at dagplejerne og ledelsen er glade for ordningen. 14

16 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ordningens omfang Det er endnu uafklaret, hvor mange dagplejere der ønsker at deltage i forsøget, men det afklares i den nærmeste fremtid. Ordningen vil i første omgang være et forsøg, og vil fungere i ét år, hvorefter ordningen vil blive evalueret. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hver dagplejer kan, hvis vilkårene i legestuen tillader det, få 1½ times mindre arbejdstid pr. uge. Dagplejerne får derved mulighed for at komme til tandlæge, læge, deltage i arrangementer i egne børns institutioner m.v., hvilket ellers kan være svært at planlægge. Ordningen kan derfor betyde en reduktion i ansøgninger om frihed og derved brugen af gæstepleje. For at ordningen skal lykkedes, kræver det, at dagplejerne er fleksible i forhold til arbejdstider og regler, i de dage hvor ordningen fungerer. Der vil med ordningen ikke ske ændringer i ansættelses- og lønforhold for dagplejerne. BORGERRETTEDE KONSEKVENSER Børnenes forældre får større kendskab til alle dagplejere i gruppen, da de kommer til at aflevere og hente deres barn hos disse. På den måde kan gæstepleje virke lettere og mere overskueligt, da forældrene på forhånd kender de dagplejere, som deres barn skal i gæstepleje hos. 15

17 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/35186 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Ad 1) Godkendt. Ad 2) Skoleudvalget ønsker at forslaget sendes i høring frem til 29. februar INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Skoleudvalget 1. at forslaget til Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge godkendes. 2. at Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge efter behandling sendes til høring på Hvidovre Kommunes skoler og institutioner på ungeområdet samt skolebestyrelser og bestyrelser på klubområdet med en frist for høringssvar d. 29. februar SAGSFREMSTILLING Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) trådte i kraft 1. juli Ændringerne betyder, at kommunerne skal udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet, som en del af Den sammenhængende Børnepolitik. Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge (vedlagt som bilag) vil fremadrettet blive en del af Den sammenhængende Børnepolitik og en del af Børne- og Ungeforvaltningens handleguide i Tide Formålet med Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er at sikre en målrettet og tidlig tværfaglig indsats overfor unge med en bekymrende kriminel adfærd. Indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er dels den brede forebyggende indsats der foregår i SSP-regi i skoler og klubber, dels den personorienterede indsats der varetages af Børne- og Familieafdelingen. Planen er udarbejdet som et handlingsorienteret og operationelt værktøj, der fremover skal benyttes af de tværfaglige professionelle netværk. BILAG: 1 Åben Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge 15666/12 16

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget den 20. april 2009 Side 1. Pkt.nr. 6. Status på sundhedområdet primo 2009

Social- og Sundhedsudvalget den 20. april 2009 Side 1. Pkt.nr. 6. Status på sundhedområdet primo 2009 Side 1 Pkt.nr. 6 Status på sundhedområdet primo 2009 669087 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller 1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med forebyggelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet...

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet... Åbent referat Socialudvalget 27. august 2007, kl. 18.30 18.40 Fraværende: Karin Dubin 86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr.

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr. UDBUDSMATERIALE Tilpasning af ICDP programmet med en sundhedsfaglig dimension i forbindelse med satspuljen vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici samt uddannelse af

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 03. september 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap 2 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

NOTAT. Evaluering af Sundhedspuljen 2015

NOTAT. Evaluering af Sundhedspuljen 2015 Evaluering af Sundhedspuljen 2015 Social- og Sundhedsudvalgets sundhedspulje i 2015 var på i alt 516.550 kr. inklusiv overførte midler fra 2014. Midlerne blev fordelt således: 1. Projekt Overvægtige Børn

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere