Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen, Mogens Leo Hansen, Mini Glud, Ivan Fogtmann, Annette Møller Sjøbeck Bemærkninger:

2 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Sundhedspuljen støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde puljeansøgning vedrørende unge med rusmiddelproblemer Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Orientering om forsøg med fleksible åbningstider for dagplejerene på legestuedage Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Orientering om udviklingen i antallet af fødsler Kompetenceplan 2012 for Børne- og Familieafdelingen Orientering om træffetidssager - LUKKET SAG Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 SAGSFREMSTILLING Der afholdes fællesmøde mellem Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj fra kl Der vil være to punkter på dagsordenen; Sundhed i Folkeskolen samt børnepolitik. 2

4 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sundhedspuljen 2012 J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/656 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at tage forvaltningens tilbagemelding om sundhedspuljen 2011 til efterretning, 2. at godkende forvaltningens forslag 1 alternativt forslag 2 til udmøntning af sundhedspuljen for at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Puljen i 2011 var på i alt kr. (inklusiv overførte midler fra 2010) og udvalget fordelte puljen til følgende formål: kr. til en fælles indsats med Arbejdsmarkedsudvalget kr. til Fit Family kr. til en ansøgningspulje, herunder Mini-OL Der resterer af Sundhedspuljen 2011 uforbrugte midler svarende til kr. De uforbrugte midler på i alt kr. består hovedsagligt af de kr. fra fælles indsats sammen med ARU og af kr., der i 2011 blev bevilget til forberedelser til et Mini-OL på daginstitutionsområdet. Se bilag 1 for en uddybning og tilbagemeldinger fra modtagerne af midler fra ansøgningspuljen. Det foreslås som forslag 1, at de uforbrugte midler rulles fuldt ud. Alternativt foreslås det som forslag 2, at kr. tilbageføres til kassen, mens kr. rulles. Forskellen mellem forslag 1 og forslag 2 er størrelsen af ansøgningspuljen, jf. oversigt under de økonomiske konsekvenser. Begge forslag er naturligvis under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for Pengene til en fælles indsats med Arbejdsmarkedsudvalget blev reserveret til en kommunal medfinansiering til en større pulje. Det har desværre ikke været muligt at finde en pulje for den valgte målgruppe, nemlig børn og unge i familier med misbrugsog trivselsproblemer. Dette skyldes umiddelbart, at der er sket en opstramning af puljerne i ministerierne. Udmøntningen er puljer er blevet mere restriktiv og topstyret. Målgruppen har desværre ikke været udpeget i de indsatser, der er meldt ud fra fx Forebyggelsesfonden og Sundhedsstyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at Fit Family fungerer godt. Det lange seje træk lykkes. Tilbuddet er i årets løb blevet justeret, blandt andet er konceptet ændret til at omfatte børn fra 3 år til 2. klasse. Familierne tilbydes nu en introduktion til konceptet uden børn og en opsamling et års tid efter Fit Family med børn. Der var afsat kr. til ansøgningspuljen i Ti ansøgere søgte om i alt kr. til så forskellige indsatser som sundhedscafe for ældre, sund kost på dit sprog og kondicykel til sundhedseksperimentarium. Udvalget bevilgede i alt kr. 3

5 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ud af ti ansøgere fik otte tildelt midler som ansøgt, mens to fik tildelt et mindre beløb (redskaber til handicapidræt og siddende seniordans). Sundhedspuljen 2012 Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat kr. til en Sundhedspulje på Social- og Sundhedsvalgets budget. Hvis den foreslåede overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt kr. til rådighed. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til følgende formål: 1. Fit Family 2. Fit Family New Born 3. Information om diætmad 4. Mini-OL 5. Ansøgningspulje Ad. 1) Fit Family Fit Familys mission er fortsat at medvirke til at øge antallet af normalvægtige og fysisk aktive børn i Hvidovre de næste 5 10 år. Der er følgende konkrete mål: Påvirke børnefamiliens livsstil Stoppe stigningen i overvægt blandt børn Stoppe stigningen i børn med dårlig motorik Fit Family består af et informationsmøde for de voksne, seks mødegange for hele familien med familieidræt, fælles madlavning og fællesspisning, kombineret med undervisning og vejledning. Der indkaldes til et opsamlende møde efter et år med fokus på livsstilsændringer, kost og motion. Der skal også i 2012 bruges tid på at informere læger, beboerrådgivere, daginstitutioner, sundhedsplejersker osv. om, at de kan henvise familier, der kæmper med usunde kostvaner og overvægt samt dårlig motorik og kondition til Fit Family. Ad. 2) Fit Family New Born Fit Family New Born er et pilotprojekt, der tænkes gennemført som et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentret. Hvidovre, Tårnby og Brøndby Kommuner har i 2011 indledt en drøftelse med Hvidovre Hospital om at udvikle et program til reduktion af overvægt blandt gravide og nye mødre. De ufødte og nyfødte børn er udpeget som højrisikogruppe for udvikling af fedme af Teknologirådet, men der findes ikke et tilbud til gruppen, hverken på hospital eller i kommunerne i Regionens planlægningsområde Syd. Fit Family New Born er tænkt som et pilotprojekt til Hvidovre Kommunes bidrag til et samlet program, der fremadrettet involverer praktiserende læge ved første konsultation med den gravide, jordmødrene på hospitalet ved graviditetsundersøgelserne samt kommunen efter barnet er født. Ad. 3) Information om diætmad til ældre og pårørende Der udarbejdes et let tilgængeligt informationsmateriale og afholdes informationsmøder for borgere og pårørende om diætmad med afsæt i Hvidovre Kommunes Mad- og Måltidspolitik og nye kost- og diæthåndbøger. Informationsmøderne afholdes af Hvidovre Central Køkken og Sundhedscentret i samarbejde med Ældrerådet. 4

6 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Informationsmaterialet udarbejdes i tæt samarbejde med ældrerådet og det plejepersonale, som har den daglige opgave med at informere borgerne, herunder de svageste borgere, som ikke kan deltage i et informationsmøde. Ad 4) Mini-OL Daginstitutionsafdelingen søgte i 2011 om og fik bevilget kr. til et samarbejde med Ballerup Seminarium (UCC), der skal assistere i forhold til forberedelsen af et Mini- OL den 13. juni 2012 på 0 6 års området og de yngste fritidshjemsbørn. Det har ikke været muligt at afholde udgifterne i 2011, hvorfor pengene foreslås udmøntet primo 2012, da det en nødvendig for afholdelse af Mini-OL i sommeren I ansøgningen for 2011 blev det i øvrigt bemærket, at der i 2012 vil komme en ansøgning på de resterende midler til afvikling af selve arrangementet. Ad 5) Ansøgningspulje. Forvaltningen foreslår, at puljen anvendes til projekter, der adresserer nogle væsentlige sundhedsmæssige udfordringer inden for hovedområderne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik: 1. Kost 2. Rygning 3. Alkohol 4. Motion og fysisk aktivitet 5. Seksuel sundhed 6. Stofmisbrug Ved udvælgelsen lægges i lighed med sidste år vægt på følgende: Øget social lighed i sundhed Tværgående indsatser Deltagerens egne ressourcer At det sunde valg bliver en del af hverdagen Forandringer i opfattelsen af sundhed/sygdom hos borgere og medarbejdere Ansøgningerne til puljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag 1 til sundhedspuljen for 2012 I det efterfølgende beskrives de økonomiske konsekvenser af forslag 1 under indstillingspunkt 2. I budget 2012 er der afsat kr. til sundhedspuljen. Der var i 2011 uforbrugte midler på i alt kr. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles inden for de vedtagne rulleregler. Såfremt dette alternativ vælges, vil der - under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for i sundhedspuljen for 2012 være kr. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2012: Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Kr. midler Fit Family

7 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Fit Family New Born Information om diætkost Mini-OL Ansøgningspulje I alt Af de kr. er de uforbrugte midler på kr. til disposition under forudsætning af, at rullet godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april Forslag 2 til sundhedspuljen for 2012 I det efterfølgende beskrives de økonomiske konsekvenser af forslag 2 under indstillingspunkt 2. I budget 2012 er der afsat kr. til sundhedspuljen. Der var i 2011 uforbrugte midler på i alt kr. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles delvist med kr. mens restbeløbet på kr. tilbageføres til kassen. Såfremt dette alternativ vælges, vil der - under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for i sundhedspuljen for 2012 være kr. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2012: Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Kr. midler Fit Family Fit Family New Born Information om diætkost Mini-OL Ansøgningspulje I alt Af de kr. er de uforbrugte midler på kr. til disposition under forudsætning af, at rullet godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse er omfattet af mange facetter og udfordringer. Sundhedspuljen kan ikke omfatte dem alle, men tidligere års tildelinger har vist, at puljen er et fint supplement til kommunens øvrige arbejde med sundhed og forebyggelse. Sundhedspuljen kan anvendes til at øge fokus på tidlig indsats eller på en særlig udsat målgruppe. Sundhedspuljen kan ligeledes anvendes til at finansiere mindre pilotprojekter og afprøve virkningen af nye og tværgående indsatser. Endvidere er sundhedspuljen et skulderklap til de medarbejdere og frivillige rundt om i kommunen, der brænder for sundhed og forebyggelse. BILAG: 1 Åben BILAG 1. Status for sundhedspuljen 2011.pdf 23907/12 2 Åben BILAG 2. Sundhedspuljen 2012.pdf 23911/12 3 Åben Ældrerådets høringssvar sundhedspuljen /12 6

8 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde 2012 J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/52207 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at udvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende ansøgninger om 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Social Service 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsningen af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hovedbetingelsen for støtte er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af 18-midlerne. I Hvidovre fungerer Frivillighedsrådet som rådgiver i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets 18-uddelinger. Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2012 Der er modtaget 35 ansøgninger hvori der samlet er ansøgt for kr. I budget 2012 er der afsat kr. til 18- støtte. Der er forhåndsuddelt i alt kr. via to 3-årige puljeuddelinger; kr. til Forældrefondens førstehjælps-lejligheder og kr. til Indkøbsture for pensionister. Der er således maksimalt kr. til uddeling i Hertil kommer de restbeløb, der kommer tilbage fra foreningerne fra 2011-bevillingerne, men som er returneret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Frivillighedsrådet har vurderet de 35 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for 18 puljen (bilag B, side 3). Rådet har ligeledes i indstillingerne forholdt sig til budgetreduktionen på kr. som følge af budget Frivillighedsrådet ønsker at sikre en anden puljerunde i 2012 for at kunne tilgodese eventuelle nye projekter, der måtte opstå over sommeren. Der er derfor indstillet reduceret støttebeløb i forbindelse med flere ansøgninger, ligesom 18-midler til dækning af frivilliges kørselsgodtgørelse er indstillet til reduktion. Frivillighedsrådet indstiller (udover de allerede bevilligede kr.) at der bevilges støtte for i alt kr. Såfremt udvalget godkender rådets indstillinger resterer der kr. til anden puljeuddeling i september. Frivillighedsrådet indstillinger fremgår af bilag A. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Godkender udvalget Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der kr. til anden puljerunde i Budget 2012 for 18 støtte årige bevillinger Frivillighedsrådets indstillinger

9 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Restbeløb til anden runde SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Projekterne styrker netværksdannelsen og forebygger social isolation i de forskellige målgrupper. Projekterne supplerer kommunens tilbud, og er til gavn for mange borgere i forskellige aldersgrupper. BILAG: 1 Åben Bilag A Frivillighedsrådets 18-indstillinger_runde /12 2 Åben Bilag B Folder om 18 puljen 8448/12 8

10 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget puljeansøgning vedrørende unge med rusmiddelproblemer J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/2144 INDSTILLING Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at forvaltningens orientering om ansøgning til Social- og Integrationsministeriet tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Som led i en strategi indenfor området forebyggelse og tidlig indsats er der afsat midler til en ansøgningspulje vedrørende forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer på erhvervs- og produktionsskoler. Puljen er i alt på 12 mio. kr. og projektperioden løber over fire år. Midlerne skal søges af en kommune i samarbejde med enten en erhvervsskole eller en produktionsskole. Den udgående indsats er defineret som et samlet gruppetilbud, hvori en særskilt gruppeforløbsmodel skal afprøves af projektkommunerne. Gruppeforløbet er udviklet primært på baggrund af erfaringer fra et projekt med U-turn ( misbrugsudbyder i Københavns Kommune) og fire produktionshøjskoler i København. Projektindsatserne evalueres og resultaterne videreformidles til resten af landet. Det overordnede formål er, at mindske frafald på udannelser eller fra et forløb på Produktionsskolen ved at de unge får nedsat deres forbrug eller helt ophører og dermed bliver i stand til at mestre deres sociale og faglige udfordringer. Både TEC Hvidovre på Stamholmen og Produktionsskolen Hvidovre er meget interesserede i samarbejdet, og der er afholdt møder med begge steder om projektet. Begge steder har afgivet faktuelle oplysninger til projektansøgningen. Projektansøgningen vil blive delt i to dele efter anbefaling fra Socialstyrelsen. Der udarbejdes en kontrakt med TEC Hvidovre eller Produktionsskolen Hvidovre. I det daglige arbejde med unge, der er i behandling for stofmisbrug, har Hvidovre Kommune et godt samarbejde med Stofrådgivningen. I projektet vil det være Stofrådgivningens personale, der vil stå for gruppeforløbene og undervisningen af underviserne og vejlederne. Det primære omdrejningspunkt i projektet er gruppeforløb for de unge og opkvalificering af undervisere og vejledere i at spotte de unge, som har problemer tage den svære samtale i stedet for at bortvise den unge. 9

11 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) har i forbindelse med ansøgningen afholdt et møde med Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), da der er et overlap i borgergruppen, idet nogle forløb startes i BUF og afsluttes i SAF. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om et samlet beløb på i alt kr. fordelt med kr. i hvert af de 4 år - til projektet med TEC Hvidovre. Der søges om et samlet beløb på kr. med kr. i hvert af de 4 år - til projektet med Produktionsskolen Hvidovre. Projektperioden løber fra 1.maj 2012 til 31.maj Der er ingen kommunal medfinansiering. Der søges om midler til ledelse i kommunalt regi, men ellers er den primære udgift til undervisere. Skolerne sørger for lokaler og afsætter personale, tid til lærere, vejledere og ledelse. Ansøgningsfristen er d. 10. februar SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Ved at holde de unge ude af misbrug forøges både deres sociale og mentale sundhed. BILAG: 1 Åben Projektbeskrivelse bilag til SSU /12 10

12 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2011 J.nr.: K09 Sagsnr.: 12/1948 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at denne orientering indeholdende tilsynets konklusioner tages til efterretning 2. at det tages til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING Det lovpligtige tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune er i 2011 gennemført ved et uanmeldt og et anmeldt tilsyn udført af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, samt et uanmeldt tilsyn fra Embedslægen/Sundhedsstyrelsen. Forvaltningens indtryk af det samlede resultat af tilsynene er som de tidligere år positivt. Der er ikke noget i tilsynsrapporterne, der for alvor sætter spørgsmålstegn ved, at det er veldrevne, serviceorienterede og brugervenlige plejecentre, der er beliggende i Hvidovre Kommune. Stor erfaringsmasse og et godt og tæt samarbejde med forvaltningen og bestyrerne imellem betyder fleksibilitet, fremsyn og indsigt i borgernes behov. Det betyder ikke, at der ikke af og til sker fejl eller uheldige episoder. Plejehjemmene er virksomheder, hvor flere hundrede beboere, pårørende og ansatte skal samvirke i et antal driftstimer, der omfatter alle ugens dage, 24 timer i døgnet. Fejl eller mislyde kan ikke helt undgås. Men de kan forebygges ved god ledelse, uddannelse af personalet, omhyggelig drift samt dialog med beboere og pårørende. Det er venlighed og humor, der generelt præger det daglige samvær mellem beboere og medarbejdere på plejehjemmene i Hvidovre Kommune. I 2011 er det nye Plejecenter Dybenskærhave taget i brug. En af de store opgaver var at modtage beboere og medarbejdere fra Danske Handelsrejsendes Plejehjem, der lukkede 1. august Fra dag ét skulle det nye plejecenter få en fuld drift i gang. Det er ikke almindeligt, at et plejecenter har disse betingelser. Normalt vil man åbne det gradvist og i flere tempi, så der bliver tid til at grundlægge og udvikle driften til fuld kapacitet. Dybenskærhave har efter indflytningen været udsat for flere vandskader, og reparationer og genopretningen har været til gene for beboere og medarbejdere, der dog har klaret det hele med snarrådighed, overskud og godt humør. På Dybenskærhave arbejdes der hver dag intenst på at få det nye plejehjem op at stå. Meget naturligt har der været en række indkøringsproblemer, der knapt er overstået endnu. Mange basisfunktioner skal endnu falde på plads, traditioner indledes og en ny kultur skal skabes. Beboerne og deres pårørende er aktivt med til at bygge det nye plejecenter op, og der vises både vilje og evne til at spille sammen med ledelse og 11

13 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget medarbejdere for at pleje og omsorg, og alle de andre funktioner, bliver helt tilfredsstillende. Kommunens tilsynspersoner har gennemført mange samtaler med beboere på plejehjemmene, og der er holdt møder med alle bruger- og pårørenderåd samt MEDudvalg. Alle beboere har erklæret sig meget tilfredse, og der er kun i begrænset omfang fremført problemer. I disse tilfælde har centrenes ledelse hurtigt taget initiativ til opfølgning. Samtaler med medarbejdere viser tydeligt, at der er tale om levende og dynamiske virksomheder, der kan opfange og løse de problemer, der altid vil opstå, når mange er sammen om at udføre talrige, og ofte komplicerede opgaver. Årets tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, viser, at der kun er påvist en enkelt fejl, der kan klassificeres som alvorlig og som kan medføre risiko for patienten. I den konkrete sag er det dog ikke tilfældet. Det drejede sig om manglende piller i en doseringsæske. Plejehjemmet har udarbejdet en handleplan for, hvorledes denne type fejl undgås fremover, og forvaltningen følger op på sagen overfor plejehjemmet. Årets tilsyn fra Embedslægen viser, at selv små afvigelser eller uoverensstemmelser i sundhedsadministrative og sundhedsfaglige forhold, herunder medicinhåndteringen, der ikke af den tilsynsførende fra embedslægeinstitutionen vurderes som alvorlige, alligevel har medført en bemærkning om, at dette kunne medføre risiko for patientsikkerheden. Alle plejehjem med undtagelse af det nu lukkede Danske Handelsrejsendes plejehjem har fået sådanne bemærkninger. Indsigelser fra plejehjemmenes side mod denne praksis har ikke givet resultat. Det er en tilbagevendende drøftelse, om de sygeplejefaglige krav passer til et plejehjem, der først og fremmest skal være borgernes hjem. Forvaltningens holdning er, at når en sundhedsperson er ansvarlig for at dosere og give andres medicin, skal der være fuld tillid til, at medicinen er af rette slags, at den er doseret korrekt og givet korrekt. Der er ingen tvivl om, at gennemførelse af det meget detaljerede regelsæt i praksis er en meget omfattende og kompliceret opgave, der kræver uophørlig opmærksomhed, instruktion og kontrol fra ledelsens side. Forvaltningen og plejehjemslederne er alle meget opmærksomme på, at der er tale om en opgave, der aldrig er færdig. Den skal indgå som en daglig og meget nærværende del af de enkelte afdelingers aktivitet. Gentagelse og understregning af instrukser og kontrol overfor alt relevant personale er en nødvendighed, ligesom der skal være skærpet opmærksomhed og instruktion omkring nye medarbejdere og afløsere. Plejehjemsledere har i 2011 deltaget i flere møder med Embedslægeinstitutionen, hvor en arbejdsgruppe arbejder med at opstille et nyt sæt benævnelser og kategoriseringer, herunder et andet ordvalg ved gradueringer. Dette vil formentlig få indflydelse på modsætninger i bedømmelserne. Plejehjemslederne har oplevet muligheden for dialog på møde med Embedslægen som meget positiv. Forventningen er, at denne form for dialog fortsætter til gavn for borgerne. BILAG: 1 Åben Embedslægens tilsyn Krogstenshave /12 2 Åben Embedslægen endelig rapport Svendebjerghave /12 12

14 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Holmelundsvej.pdf 3 Åben Embedslægens tilsyn Søvangsgården pdf.pdf 15078/12 4 Åben Embedslægens tilsyn rapport Strandmarkshave - Torndalshave 15075/ pdf.pdf 5 Åben Embedslægens tilsyn Danske Handelsrejsendes Plejehjem /12 pdf.pdf 6 Åben Uanmeldt tilsyn Søvangsgården 2011.PDF 14985/12 7 Åben Uanmeldt tilsyn 2011 Krogstenshave.PDF 14972/12 8 Åben Uanmeldt tilsyn Holmelundsvej 2011.PDF 14964/12 9 Åben Uanmeldt tilsyn Svendebjerghave 2011.PDF 14960/12 10 Åben Uanmeldt tilsyn Torndalshave 2011.PDF 14955/12 11 Åben Uanmeldt tilsyn på Strandmarkshave 2011.PDF 14947/12 12 Åben Uanmeldt tilsyn Dybenskærhave 2011.PDF 14941/12 13 Åben Anmeldt tilsyn StrandmarkshaveTorndalshave BP-råd 2011.PDF 14923/12 14 Åben Anmeldt tilsyn Svendebjerghave BP-råd 2011.PDF 14921/12 15 Åben Anmeldt tilsyn Krogstenshave BPråd 2011.PDF 14919/12 16 Åben Anmeldt tilsyn Søvangsgården BPråd 2011.PDF 14917/12 17 Åben Anmeldt tilsyn Dybenskærhave 2011.PDF 14913/12 18 Åben Ældrerådets høringssvar tilsyn plejehjem 32720/12 13

15 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Orientering om forsøg med fleksible åbningstider for dagplejerene på legestuedage J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/2762 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at orienteringen om at dagplejerne på legestuedage, får fleksible åbningstider, tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Baggrund Dagplejerne har gennem flere år ytret ønske om en fleksibel mødeordning, hvorfor der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med et forslag til en sådan ordning. Dagplejerne i Hvidovre Kommune har i dag en arbejdsuge på 48 timer/uge. Den lange åbningstid gør, at det årligt udløser 6 afspadseringsdage. Dagplejerne kan dog på baggrund af deres lange åbningstid have svært ved at komme til tandlæge, skole/hjem samtaler, konsultationer, bankaftaler m.v. Dagplejerne har derfor ytret ønske om, at de på deres legestuedage kan få lov til at møde ind og ud på fleksible tider. En fleksibel ordning på legestuedagene Der igangsættes derfor et forsøg, hvor dagplejerne, på den ugentlige legestuedag, møder på institutionslignende tider, hvilket vil sige, at dagen er dækket ind fra kl til kl Alle dagplejere skal være i legestuen fra kl , så alle kan være med til aktiviteter, spisning, skifte og putte børn samt til middagsmøder. Ordningen skal fungere, så det er dagplejerne selv, der sørger for at koordinere de fleksible tider, og ordningen fungerer ikke i sommerferieperioden og i december samt i perioder med mange helligdage. Ordningen er gældende ca. 34 uger om året. Der kan være behov for, at dagplejerne i forbindelse med modtagelse af nye børn, ikke deltager i ordningen. Der kan derfor i perioder være forskel på, hvor meget den enkelte dagplejer får ud af ordningen. Da der er tale om et forsøg, vil ordningen kun blive effektueret i de perioder, hvor vilkårene i gruppen tillader det. Samtidig er det vigtigt at pointere, at det er en ordning, som det frivilligt for dagplejerne at deltage i. Andre kommuners erfaringer I forbindelse med udformningen af ordningen har Dagtilbudsafdelingen været i kontakt med en række kommuner, der har indført lignende ordninger. Erfaringerne herfra er, at dagplejerne og ledelsen er glade for ordningen. 14

16 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ordningens omfang Det er endnu uafklaret, hvor mange dagplejere der ønsker at deltage i forsøget, men det afklares i den nærmeste fremtid. Ordningen vil i første omgang være et forsøg, og vil fungere i ét år, hvorefter ordningen vil blive evalueret. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hver dagplejer kan, hvis vilkårene i legestuen tillader det, få 1½ times mindre arbejdstid pr. uge. Dagplejerne får derved mulighed for at komme til tandlæge, læge, deltage i arrangementer i egne børns institutioner m.v., hvilket ellers kan være svært at planlægge. Ordningen kan derfor betyde en reduktion i ansøgninger om frihed og derved brugen af gæstepleje. For at ordningen skal lykkedes, kræver det, at dagplejerne er fleksible i forhold til arbejdstider og regler, i de dage hvor ordningen fungerer. Der vil med ordningen ikke ske ændringer i ansættelses- og lønforhold for dagplejerne. BORGERRETTEDE KONSEKVENSER Børnenes forældre får større kendskab til alle dagplejere i gruppen, da de kommer til at aflevere og hente deres barn hos disse. På den måde kan gæstepleje virke lettere og mere overskueligt, da forældrene på forhånd kender de dagplejere, som deres barn skal i gæstepleje hos. 15

17 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/35186 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Ad 1) Godkendt. Ad 2) Skoleudvalget ønsker at forslaget sendes i høring frem til 29. februar INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Skoleudvalget 1. at forslaget til Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge godkendes. 2. at Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge efter behandling sendes til høring på Hvidovre Kommunes skoler og institutioner på ungeområdet samt skolebestyrelser og bestyrelser på klubområdet med en frist for høringssvar d. 29. februar SAGSFREMSTILLING Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) trådte i kraft 1. juli Ændringerne betyder, at kommunerne skal udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet, som en del af Den sammenhængende Børnepolitik. Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge (vedlagt som bilag) vil fremadrettet blive en del af Den sammenhængende Børnepolitik og en del af Børne- og Ungeforvaltningens handleguide i Tide Formålet med Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er at sikre en målrettet og tidlig tværfaglig indsats overfor unge med en bekymrende kriminel adfærd. Indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er dels den brede forebyggende indsats der foregår i SSP-regi i skoler og klubber, dels den personorienterede indsats der varetages af Børne- og Familieafdelingen. Planen er udarbejdet som et handlingsorienteret og operationelt værktøj, der fremover skal benyttes af de tværfaglige professionelle netværk. BILAG: 1 Åben Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge 15666/12 16

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 01. marts 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Rødt mødelokale Annette Møller Sjøbeck (V), Helle Adelborg (A), Ivan Fogtmann (O), Kenneth F. Christensen (A), Mini

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere