Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen, Mogens Leo Hansen, Mini Glud, Ivan Fogtmann, Annette Møller Sjøbeck Bemærkninger:

2 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Sundhedspuljen støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde puljeansøgning vedrørende unge med rusmiddelproblemer Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Orientering om forsøg med fleksible åbningstider for dagplejerene på legestuedage Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Orientering om udviklingen i antallet af fødsler Kompetenceplan 2012 for Børne- og Familieafdelingen Orientering om træffetidssager - LUKKET SAG Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 SAGSFREMSTILLING Der afholdes fællesmøde mellem Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj fra kl Der vil være to punkter på dagsordenen; Sundhed i Folkeskolen samt børnepolitik. 2

4 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sundhedspuljen 2012 J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/656 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at tage forvaltningens tilbagemelding om sundhedspuljen 2011 til efterretning, 2. at godkende forvaltningens forslag 1 alternativt forslag 2 til udmøntning af sundhedspuljen for at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Puljen i 2011 var på i alt kr. (inklusiv overførte midler fra 2010) og udvalget fordelte puljen til følgende formål: kr. til en fælles indsats med Arbejdsmarkedsudvalget kr. til Fit Family kr. til en ansøgningspulje, herunder Mini-OL Der resterer af Sundhedspuljen 2011 uforbrugte midler svarende til kr. De uforbrugte midler på i alt kr. består hovedsagligt af de kr. fra fælles indsats sammen med ARU og af kr., der i 2011 blev bevilget til forberedelser til et Mini-OL på daginstitutionsområdet. Se bilag 1 for en uddybning og tilbagemeldinger fra modtagerne af midler fra ansøgningspuljen. Det foreslås som forslag 1, at de uforbrugte midler rulles fuldt ud. Alternativt foreslås det som forslag 2, at kr. tilbageføres til kassen, mens kr. rulles. Forskellen mellem forslag 1 og forslag 2 er størrelsen af ansøgningspuljen, jf. oversigt under de økonomiske konsekvenser. Begge forslag er naturligvis under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for Pengene til en fælles indsats med Arbejdsmarkedsudvalget blev reserveret til en kommunal medfinansiering til en større pulje. Det har desværre ikke været muligt at finde en pulje for den valgte målgruppe, nemlig børn og unge i familier med misbrugsog trivselsproblemer. Dette skyldes umiddelbart, at der er sket en opstramning af puljerne i ministerierne. Udmøntningen er puljer er blevet mere restriktiv og topstyret. Målgruppen har desværre ikke været udpeget i de indsatser, der er meldt ud fra fx Forebyggelsesfonden og Sundhedsstyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at Fit Family fungerer godt. Det lange seje træk lykkes. Tilbuddet er i årets løb blevet justeret, blandt andet er konceptet ændret til at omfatte børn fra 3 år til 2. klasse. Familierne tilbydes nu en introduktion til konceptet uden børn og en opsamling et års tid efter Fit Family med børn. Der var afsat kr. til ansøgningspuljen i Ti ansøgere søgte om i alt kr. til så forskellige indsatser som sundhedscafe for ældre, sund kost på dit sprog og kondicykel til sundhedseksperimentarium. Udvalget bevilgede i alt kr. 3

5 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ud af ti ansøgere fik otte tildelt midler som ansøgt, mens to fik tildelt et mindre beløb (redskaber til handicapidræt og siddende seniordans). Sundhedspuljen 2012 Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat kr. til en Sundhedspulje på Social- og Sundhedsvalgets budget. Hvis den foreslåede overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt kr. til rådighed. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til følgende formål: 1. Fit Family 2. Fit Family New Born 3. Information om diætmad 4. Mini-OL 5. Ansøgningspulje Ad. 1) Fit Family Fit Familys mission er fortsat at medvirke til at øge antallet af normalvægtige og fysisk aktive børn i Hvidovre de næste 5 10 år. Der er følgende konkrete mål: Påvirke børnefamiliens livsstil Stoppe stigningen i overvægt blandt børn Stoppe stigningen i børn med dårlig motorik Fit Family består af et informationsmøde for de voksne, seks mødegange for hele familien med familieidræt, fælles madlavning og fællesspisning, kombineret med undervisning og vejledning. Der indkaldes til et opsamlende møde efter et år med fokus på livsstilsændringer, kost og motion. Der skal også i 2012 bruges tid på at informere læger, beboerrådgivere, daginstitutioner, sundhedsplejersker osv. om, at de kan henvise familier, der kæmper med usunde kostvaner og overvægt samt dårlig motorik og kondition til Fit Family. Ad. 2) Fit Family New Born Fit Family New Born er et pilotprojekt, der tænkes gennemført som et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentret. Hvidovre, Tårnby og Brøndby Kommuner har i 2011 indledt en drøftelse med Hvidovre Hospital om at udvikle et program til reduktion af overvægt blandt gravide og nye mødre. De ufødte og nyfødte børn er udpeget som højrisikogruppe for udvikling af fedme af Teknologirådet, men der findes ikke et tilbud til gruppen, hverken på hospital eller i kommunerne i Regionens planlægningsområde Syd. Fit Family New Born er tænkt som et pilotprojekt til Hvidovre Kommunes bidrag til et samlet program, der fremadrettet involverer praktiserende læge ved første konsultation med den gravide, jordmødrene på hospitalet ved graviditetsundersøgelserne samt kommunen efter barnet er født. Ad. 3) Information om diætmad til ældre og pårørende Der udarbejdes et let tilgængeligt informationsmateriale og afholdes informationsmøder for borgere og pårørende om diætmad med afsæt i Hvidovre Kommunes Mad- og Måltidspolitik og nye kost- og diæthåndbøger. Informationsmøderne afholdes af Hvidovre Central Køkken og Sundhedscentret i samarbejde med Ældrerådet. 4

6 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Informationsmaterialet udarbejdes i tæt samarbejde med ældrerådet og det plejepersonale, som har den daglige opgave med at informere borgerne, herunder de svageste borgere, som ikke kan deltage i et informationsmøde. Ad 4) Mini-OL Daginstitutionsafdelingen søgte i 2011 om og fik bevilget kr. til et samarbejde med Ballerup Seminarium (UCC), der skal assistere i forhold til forberedelsen af et Mini- OL den 13. juni 2012 på 0 6 års området og de yngste fritidshjemsbørn. Det har ikke været muligt at afholde udgifterne i 2011, hvorfor pengene foreslås udmøntet primo 2012, da det en nødvendig for afholdelse af Mini-OL i sommeren I ansøgningen for 2011 blev det i øvrigt bemærket, at der i 2012 vil komme en ansøgning på de resterende midler til afvikling af selve arrangementet. Ad 5) Ansøgningspulje. Forvaltningen foreslår, at puljen anvendes til projekter, der adresserer nogle væsentlige sundhedsmæssige udfordringer inden for hovedområderne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik: 1. Kost 2. Rygning 3. Alkohol 4. Motion og fysisk aktivitet 5. Seksuel sundhed 6. Stofmisbrug Ved udvælgelsen lægges i lighed med sidste år vægt på følgende: Øget social lighed i sundhed Tværgående indsatser Deltagerens egne ressourcer At det sunde valg bliver en del af hverdagen Forandringer i opfattelsen af sundhed/sygdom hos borgere og medarbejdere Ansøgningerne til puljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag 1 til sundhedspuljen for 2012 I det efterfølgende beskrives de økonomiske konsekvenser af forslag 1 under indstillingspunkt 2. I budget 2012 er der afsat kr. til sundhedspuljen. Der var i 2011 uforbrugte midler på i alt kr. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles inden for de vedtagne rulleregler. Såfremt dette alternativ vælges, vil der - under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for i sundhedspuljen for 2012 være kr. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2012: Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Kr. midler Fit Family

7 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Fit Family New Born Information om diætkost Mini-OL Ansøgningspulje I alt Af de kr. er de uforbrugte midler på kr. til disposition under forudsætning af, at rullet godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april Forslag 2 til sundhedspuljen for 2012 I det efterfølgende beskrives de økonomiske konsekvenser af forslag 2 under indstillingspunkt 2. I budget 2012 er der afsat kr. til sundhedspuljen. Der var i 2011 uforbrugte midler på i alt kr. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles delvist med kr. mens restbeløbet på kr. tilbageføres til kassen. Såfremt dette alternativ vælges, vil der - under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for i sundhedspuljen for 2012 være kr. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2012: Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Kr. midler Fit Family Fit Family New Born Information om diætkost Mini-OL Ansøgningspulje I alt Af de kr. er de uforbrugte midler på kr. til disposition under forudsætning af, at rullet godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse er omfattet af mange facetter og udfordringer. Sundhedspuljen kan ikke omfatte dem alle, men tidligere års tildelinger har vist, at puljen er et fint supplement til kommunens øvrige arbejde med sundhed og forebyggelse. Sundhedspuljen kan anvendes til at øge fokus på tidlig indsats eller på en særlig udsat målgruppe. Sundhedspuljen kan ligeledes anvendes til at finansiere mindre pilotprojekter og afprøve virkningen af nye og tværgående indsatser. Endvidere er sundhedspuljen et skulderklap til de medarbejdere og frivillige rundt om i kommunen, der brænder for sundhed og forebyggelse. BILAG: 1 Åben BILAG 1. Status for sundhedspuljen 2011.pdf 23907/12 2 Åben BILAG 2. Sundhedspuljen 2012.pdf 23911/12 3 Åben Ældrerådets høringssvar sundhedspuljen /12 6

8 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde 2012 J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/52207 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at udvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende ansøgninger om 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Social Service 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsningen af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hovedbetingelsen for støtte er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af 18-midlerne. I Hvidovre fungerer Frivillighedsrådet som rådgiver i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets 18-uddelinger. Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2012 Der er modtaget 35 ansøgninger hvori der samlet er ansøgt for kr. I budget 2012 er der afsat kr. til 18- støtte. Der er forhåndsuddelt i alt kr. via to 3-årige puljeuddelinger; kr. til Forældrefondens førstehjælps-lejligheder og kr. til Indkøbsture for pensionister. Der er således maksimalt kr. til uddeling i Hertil kommer de restbeløb, der kommer tilbage fra foreningerne fra 2011-bevillingerne, men som er returneret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Frivillighedsrådet har vurderet de 35 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for 18 puljen (bilag B, side 3). Rådet har ligeledes i indstillingerne forholdt sig til budgetreduktionen på kr. som følge af budget Frivillighedsrådet ønsker at sikre en anden puljerunde i 2012 for at kunne tilgodese eventuelle nye projekter, der måtte opstå over sommeren. Der er derfor indstillet reduceret støttebeløb i forbindelse med flere ansøgninger, ligesom 18-midler til dækning af frivilliges kørselsgodtgørelse er indstillet til reduktion. Frivillighedsrådet indstiller (udover de allerede bevilligede kr.) at der bevilges støtte for i alt kr. Såfremt udvalget godkender rådets indstillinger resterer der kr. til anden puljeuddeling i september. Frivillighedsrådet indstillinger fremgår af bilag A. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Godkender udvalget Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der kr. til anden puljerunde i Budget 2012 for 18 støtte årige bevillinger Frivillighedsrådets indstillinger

9 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Restbeløb til anden runde SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Projekterne styrker netværksdannelsen og forebygger social isolation i de forskellige målgrupper. Projekterne supplerer kommunens tilbud, og er til gavn for mange borgere i forskellige aldersgrupper. BILAG: 1 Åben Bilag A Frivillighedsrådets 18-indstillinger_runde /12 2 Åben Bilag B Folder om 18 puljen 8448/12 8

10 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget puljeansøgning vedrørende unge med rusmiddelproblemer J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/2144 INDSTILLING Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at forvaltningens orientering om ansøgning til Social- og Integrationsministeriet tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Som led i en strategi indenfor området forebyggelse og tidlig indsats er der afsat midler til en ansøgningspulje vedrørende forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer på erhvervs- og produktionsskoler. Puljen er i alt på 12 mio. kr. og projektperioden løber over fire år. Midlerne skal søges af en kommune i samarbejde med enten en erhvervsskole eller en produktionsskole. Den udgående indsats er defineret som et samlet gruppetilbud, hvori en særskilt gruppeforløbsmodel skal afprøves af projektkommunerne. Gruppeforløbet er udviklet primært på baggrund af erfaringer fra et projekt med U-turn ( misbrugsudbyder i Københavns Kommune) og fire produktionshøjskoler i København. Projektindsatserne evalueres og resultaterne videreformidles til resten af landet. Det overordnede formål er, at mindske frafald på udannelser eller fra et forløb på Produktionsskolen ved at de unge får nedsat deres forbrug eller helt ophører og dermed bliver i stand til at mestre deres sociale og faglige udfordringer. Både TEC Hvidovre på Stamholmen og Produktionsskolen Hvidovre er meget interesserede i samarbejdet, og der er afholdt møder med begge steder om projektet. Begge steder har afgivet faktuelle oplysninger til projektansøgningen. Projektansøgningen vil blive delt i to dele efter anbefaling fra Socialstyrelsen. Der udarbejdes en kontrakt med TEC Hvidovre eller Produktionsskolen Hvidovre. I det daglige arbejde med unge, der er i behandling for stofmisbrug, har Hvidovre Kommune et godt samarbejde med Stofrådgivningen. I projektet vil det være Stofrådgivningens personale, der vil stå for gruppeforløbene og undervisningen af underviserne og vejlederne. Det primære omdrejningspunkt i projektet er gruppeforløb for de unge og opkvalificering af undervisere og vejledere i at spotte de unge, som har problemer tage den svære samtale i stedet for at bortvise den unge. 9

11 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) har i forbindelse med ansøgningen afholdt et møde med Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), da der er et overlap i borgergruppen, idet nogle forløb startes i BUF og afsluttes i SAF. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om et samlet beløb på i alt kr. fordelt med kr. i hvert af de 4 år - til projektet med TEC Hvidovre. Der søges om et samlet beløb på kr. med kr. i hvert af de 4 år - til projektet med Produktionsskolen Hvidovre. Projektperioden løber fra 1.maj 2012 til 31.maj Der er ingen kommunal medfinansiering. Der søges om midler til ledelse i kommunalt regi, men ellers er den primære udgift til undervisere. Skolerne sørger for lokaler og afsætter personale, tid til lærere, vejledere og ledelse. Ansøgningsfristen er d. 10. februar SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Ved at holde de unge ude af misbrug forøges både deres sociale og mentale sundhed. BILAG: 1 Åben Projektbeskrivelse bilag til SSU /12 10

12 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2011 J.nr.: K09 Sagsnr.: 12/1948 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at denne orientering indeholdende tilsynets konklusioner tages til efterretning 2. at det tages til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING Det lovpligtige tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune er i 2011 gennemført ved et uanmeldt og et anmeldt tilsyn udført af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, samt et uanmeldt tilsyn fra Embedslægen/Sundhedsstyrelsen. Forvaltningens indtryk af det samlede resultat af tilsynene er som de tidligere år positivt. Der er ikke noget i tilsynsrapporterne, der for alvor sætter spørgsmålstegn ved, at det er veldrevne, serviceorienterede og brugervenlige plejecentre, der er beliggende i Hvidovre Kommune. Stor erfaringsmasse og et godt og tæt samarbejde med forvaltningen og bestyrerne imellem betyder fleksibilitet, fremsyn og indsigt i borgernes behov. Det betyder ikke, at der ikke af og til sker fejl eller uheldige episoder. Plejehjemmene er virksomheder, hvor flere hundrede beboere, pårørende og ansatte skal samvirke i et antal driftstimer, der omfatter alle ugens dage, 24 timer i døgnet. Fejl eller mislyde kan ikke helt undgås. Men de kan forebygges ved god ledelse, uddannelse af personalet, omhyggelig drift samt dialog med beboere og pårørende. Det er venlighed og humor, der generelt præger det daglige samvær mellem beboere og medarbejdere på plejehjemmene i Hvidovre Kommune. I 2011 er det nye Plejecenter Dybenskærhave taget i brug. En af de store opgaver var at modtage beboere og medarbejdere fra Danske Handelsrejsendes Plejehjem, der lukkede 1. august Fra dag ét skulle det nye plejecenter få en fuld drift i gang. Det er ikke almindeligt, at et plejecenter har disse betingelser. Normalt vil man åbne det gradvist og i flere tempi, så der bliver tid til at grundlægge og udvikle driften til fuld kapacitet. Dybenskærhave har efter indflytningen været udsat for flere vandskader, og reparationer og genopretningen har været til gene for beboere og medarbejdere, der dog har klaret det hele med snarrådighed, overskud og godt humør. På Dybenskærhave arbejdes der hver dag intenst på at få det nye plejehjem op at stå. Meget naturligt har der været en række indkøringsproblemer, der knapt er overstået endnu. Mange basisfunktioner skal endnu falde på plads, traditioner indledes og en ny kultur skal skabes. Beboerne og deres pårørende er aktivt med til at bygge det nye plejecenter op, og der vises både vilje og evne til at spille sammen med ledelse og 11

13 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget medarbejdere for at pleje og omsorg, og alle de andre funktioner, bliver helt tilfredsstillende. Kommunens tilsynspersoner har gennemført mange samtaler med beboere på plejehjemmene, og der er holdt møder med alle bruger- og pårørenderåd samt MEDudvalg. Alle beboere har erklæret sig meget tilfredse, og der er kun i begrænset omfang fremført problemer. I disse tilfælde har centrenes ledelse hurtigt taget initiativ til opfølgning. Samtaler med medarbejdere viser tydeligt, at der er tale om levende og dynamiske virksomheder, der kan opfange og løse de problemer, der altid vil opstå, når mange er sammen om at udføre talrige, og ofte komplicerede opgaver. Årets tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, viser, at der kun er påvist en enkelt fejl, der kan klassificeres som alvorlig og som kan medføre risiko for patienten. I den konkrete sag er det dog ikke tilfældet. Det drejede sig om manglende piller i en doseringsæske. Plejehjemmet har udarbejdet en handleplan for, hvorledes denne type fejl undgås fremover, og forvaltningen følger op på sagen overfor plejehjemmet. Årets tilsyn fra Embedslægen viser, at selv små afvigelser eller uoverensstemmelser i sundhedsadministrative og sundhedsfaglige forhold, herunder medicinhåndteringen, der ikke af den tilsynsførende fra embedslægeinstitutionen vurderes som alvorlige, alligevel har medført en bemærkning om, at dette kunne medføre risiko for patientsikkerheden. Alle plejehjem med undtagelse af det nu lukkede Danske Handelsrejsendes plejehjem har fået sådanne bemærkninger. Indsigelser fra plejehjemmenes side mod denne praksis har ikke givet resultat. Det er en tilbagevendende drøftelse, om de sygeplejefaglige krav passer til et plejehjem, der først og fremmest skal være borgernes hjem. Forvaltningens holdning er, at når en sundhedsperson er ansvarlig for at dosere og give andres medicin, skal der være fuld tillid til, at medicinen er af rette slags, at den er doseret korrekt og givet korrekt. Der er ingen tvivl om, at gennemførelse af det meget detaljerede regelsæt i praksis er en meget omfattende og kompliceret opgave, der kræver uophørlig opmærksomhed, instruktion og kontrol fra ledelsens side. Forvaltningen og plejehjemslederne er alle meget opmærksomme på, at der er tale om en opgave, der aldrig er færdig. Den skal indgå som en daglig og meget nærværende del af de enkelte afdelingers aktivitet. Gentagelse og understregning af instrukser og kontrol overfor alt relevant personale er en nødvendighed, ligesom der skal være skærpet opmærksomhed og instruktion omkring nye medarbejdere og afløsere. Plejehjemsledere har i 2011 deltaget i flere møder med Embedslægeinstitutionen, hvor en arbejdsgruppe arbejder med at opstille et nyt sæt benævnelser og kategoriseringer, herunder et andet ordvalg ved gradueringer. Dette vil formentlig få indflydelse på modsætninger i bedømmelserne. Plejehjemslederne har oplevet muligheden for dialog på møde med Embedslægen som meget positiv. Forventningen er, at denne form for dialog fortsætter til gavn for borgerne. BILAG: 1 Åben Embedslægens tilsyn Krogstenshave /12 2 Åben Embedslægen endelig rapport Svendebjerghave /12 12

14 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Holmelundsvej.pdf 3 Åben Embedslægens tilsyn Søvangsgården pdf.pdf 15078/12 4 Åben Embedslægens tilsyn rapport Strandmarkshave - Torndalshave 15075/ pdf.pdf 5 Åben Embedslægens tilsyn Danske Handelsrejsendes Plejehjem /12 pdf.pdf 6 Åben Uanmeldt tilsyn Søvangsgården 2011.PDF 14985/12 7 Åben Uanmeldt tilsyn 2011 Krogstenshave.PDF 14972/12 8 Åben Uanmeldt tilsyn Holmelundsvej 2011.PDF 14964/12 9 Åben Uanmeldt tilsyn Svendebjerghave 2011.PDF 14960/12 10 Åben Uanmeldt tilsyn Torndalshave 2011.PDF 14955/12 11 Åben Uanmeldt tilsyn på Strandmarkshave 2011.PDF 14947/12 12 Åben Uanmeldt tilsyn Dybenskærhave 2011.PDF 14941/12 13 Åben Anmeldt tilsyn StrandmarkshaveTorndalshave BP-råd 2011.PDF 14923/12 14 Åben Anmeldt tilsyn Svendebjerghave BP-råd 2011.PDF 14921/12 15 Åben Anmeldt tilsyn Krogstenshave BPråd 2011.PDF 14919/12 16 Åben Anmeldt tilsyn Søvangsgården BPråd 2011.PDF 14917/12 17 Åben Anmeldt tilsyn Dybenskærhave 2011.PDF 14913/12 18 Åben Ældrerådets høringssvar tilsyn plejehjem 32720/12 13

15 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Orientering om forsøg med fleksible åbningstider for dagplejerene på legestuedage J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/2762 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at orienteringen om at dagplejerne på legestuedage, får fleksible åbningstider, tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Baggrund Dagplejerne har gennem flere år ytret ønske om en fleksibel mødeordning, hvorfor der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med et forslag til en sådan ordning. Dagplejerne i Hvidovre Kommune har i dag en arbejdsuge på 48 timer/uge. Den lange åbningstid gør, at det årligt udløser 6 afspadseringsdage. Dagplejerne kan dog på baggrund af deres lange åbningstid have svært ved at komme til tandlæge, skole/hjem samtaler, konsultationer, bankaftaler m.v. Dagplejerne har derfor ytret ønske om, at de på deres legestuedage kan få lov til at møde ind og ud på fleksible tider. En fleksibel ordning på legestuedagene Der igangsættes derfor et forsøg, hvor dagplejerne, på den ugentlige legestuedag, møder på institutionslignende tider, hvilket vil sige, at dagen er dækket ind fra kl til kl Alle dagplejere skal være i legestuen fra kl , så alle kan være med til aktiviteter, spisning, skifte og putte børn samt til middagsmøder. Ordningen skal fungere, så det er dagplejerne selv, der sørger for at koordinere de fleksible tider, og ordningen fungerer ikke i sommerferieperioden og i december samt i perioder med mange helligdage. Ordningen er gældende ca. 34 uger om året. Der kan være behov for, at dagplejerne i forbindelse med modtagelse af nye børn, ikke deltager i ordningen. Der kan derfor i perioder være forskel på, hvor meget den enkelte dagplejer får ud af ordningen. Da der er tale om et forsøg, vil ordningen kun blive effektueret i de perioder, hvor vilkårene i gruppen tillader det. Samtidig er det vigtigt at pointere, at det er en ordning, som det frivilligt for dagplejerne at deltage i. Andre kommuners erfaringer I forbindelse med udformningen af ordningen har Dagtilbudsafdelingen været i kontakt med en række kommuner, der har indført lignende ordninger. Erfaringerne herfra er, at dagplejerne og ledelsen er glade for ordningen. 14

16 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ordningens omfang Det er endnu uafklaret, hvor mange dagplejere der ønsker at deltage i forsøget, men det afklares i den nærmeste fremtid. Ordningen vil i første omgang være et forsøg, og vil fungere i ét år, hvorefter ordningen vil blive evalueret. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hver dagplejer kan, hvis vilkårene i legestuen tillader det, få 1½ times mindre arbejdstid pr. uge. Dagplejerne får derved mulighed for at komme til tandlæge, læge, deltage i arrangementer i egne børns institutioner m.v., hvilket ellers kan være svært at planlægge. Ordningen kan derfor betyde en reduktion i ansøgninger om frihed og derved brugen af gæstepleje. For at ordningen skal lykkedes, kræver det, at dagplejerne er fleksible i forhold til arbejdstider og regler, i de dage hvor ordningen fungerer. Der vil med ordningen ikke ske ændringer i ansættelses- og lønforhold for dagplejerne. BORGERRETTEDE KONSEKVENSER Børnenes forældre får større kendskab til alle dagplejere i gruppen, da de kommer til at aflevere og hente deres barn hos disse. På den måde kan gæstepleje virke lettere og mere overskueligt, da forældrene på forhånd kender de dagplejere, som deres barn skal i gæstepleje hos. 15

17 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/35186 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Ad 1) Godkendt. Ad 2) Skoleudvalget ønsker at forslaget sendes i høring frem til 29. februar INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Skoleudvalget 1. at forslaget til Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge godkendes. 2. at Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge efter behandling sendes til høring på Hvidovre Kommunes skoler og institutioner på ungeområdet samt skolebestyrelser og bestyrelser på klubområdet med en frist for høringssvar d. 29. februar SAGSFREMSTILLING Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) trådte i kraft 1. juli Ændringerne betyder, at kommunerne skal udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet, som en del af Den sammenhængende Børnepolitik. Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge (vedlagt som bilag) vil fremadrettet blive en del af Den sammenhængende Børnepolitik og en del af Børne- og Ungeforvaltningens handleguide i Tide Formålet med Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er at sikre en målrettet og tidlig tværfaglig indsats overfor unge med en bekymrende kriminel adfærd. Indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er dels den brede forebyggende indsats der foregår i SSP-regi i skoler og klubber, dels den personorienterede indsats der varetages af Børne- og Familieafdelingen. Planen er udarbejdet som et handlingsorienteret og operationelt værktøj, der fremover skal benyttes af de tværfaglige professionelle netværk. BILAG: 1 Åben Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge 15666/12 16

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere