Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017

2 Indhold INDLEDNING... 1 Der ydes tilskud til...1 AKTIVITETSTILSKUD... 2 Ansøgning...3 Udbetaling...3 Dokumentation og regnskabsaflæggelse...4 LOKALETILSKUD... 5 Ansøgning...5 Udbetaling...6 Regnskabsaflæggelse...6 TILSKUD TIL SÆRLIGE FORMÅL...8 TILSKUD TIL LEDER-, TRÆNER- OG INSTRUKTØRUDDANNELSE (I DANMARK)...9 REVISIONSBESTEMMELSER...10 Tilskud under kr. pr. år...10 Tilskud over kr. pr. år...11 BILAG Bilag 1: Sådan beregnes lokaletilskuddet...12 Bilag 2: Eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter...14

3 Indledning Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Dragør Kommune, der ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed. I disse regler kan du læse om, hvilken støtte Dragør Kommune yder til godkendte folkeoplysende foreninger, hvordan disse søges, samt hvilke krav der stilles til foreningerne. Dragør Kommune yder tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Det overordnede formål med folkeoplysningsloven er, med respekt for forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag. Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget virksomhed. Der ydes tilskud til Jf. Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik prioriterer Dragør Kommune, at styrke de folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. Tilskuddene som foreningerne kan søge, er derved prioriteret børn og unge under 25 år. En godkendt forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan søge om tilskud til aktiviteter for børn og unge jf. folkeoplysningslovens kapitel 5, samt tilskud eller anvises offentlige lokaler og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende forening, der opfylder folkeoplysningslovens bestemmelser og disse tilskudsregler. Dvs. at der IKKE ydes tilskud til kommercielle virksomheder og virksomheder, der drives under anden lovgivning. For at blive godkendt folkeoplysende forening og modtage tilskud fra kommunen henvises til retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening. 1

4 Aktivitetstilskud I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der gives aktivitetstilskud til alle aktive medlemmer under 25 år, svarende til 75 % af det indbetalte kontingent, dog maksimum 640 kr. pr. medlem (2016 takst der fremskrives hvert år efter gældende regler fra KL). Tilskuddet kan blive mindre og variere fra år til år, da foreningernes samlede tilskud ikke kan overstige den afsatte budgetramme til området. Tilskuddet beregnes ud fra de indsendte regnskabsoplysninger for det foregående år. Aktivitetstilskuddet skal foreningerne bruge på: 1. Medlemmer under 25 år 2. Tilskud til lejre og ture i Danmark samt Skåne, Blekinge og Slesvig af mindst 1 dags varighed, med en takst pr. overnatning pr. deltager under 25 år. For hver påbegyndt antal af 10 tilskudsberettigede deltagere ydes der tilskud til yderligere 1 person over 25 år. Dog ydes der tilskud til mindst 2 personer over 25 år, når der er mere end 5 tilskudsberettigede deltagere. 3. Tilskud til transport til medlemmer under 25 år. Tilskud der omfatter deltagelse i arrangementer i Danmark uden for Dragør Kommune beregnes som et fast kilometertilskud med 1/3 af den af de offentlige myndigheder benyttede laveste kilometertakst. Efter samme regler ydes der tilskud til ture i Skåne, Blekinge og Slesvig.. For hver påbegyndt antal af 10 tilskudsberettigede deltagere ydes der tilskud til yderligere 1 person over 25 år. Dog ydes der tilskud til mindst 2 personer over 25 år, når der er mere end 5 tilskudsberettigede deltagere. 4. Tilskud til trænere og instruktører, der virker i forhold til børn og unge, på baggrund af faktiske afholdte udgifter. 2

5 Ansøgning Der søges om aktivitetstilskud for et kalenderår tilskudsåret. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 31. december i det foregående regnskabsår. Kontingent defineres som det beløb, det enkelte medlem betaler årligt for at kunne deltage i foreningens generelle aktiviteter plus den betaling, der lægges for deltagelse i særlige arrangementer fx lejre, ture i Danmark samt Skåne, Blekinge og Slesvig. I deltagernes egenbetaling kan betaling for deltagelse i fester o.l. samt betaling for materiel herunder sportsudstyr, uniformer m.v. ikke indgå i opgørelsen af deltagernes egenbetaling. Ansøgning om aktivitetstilskud indsendes inden den 1. april i tilskudsåret. Ansøgningen sker ved indsendelse af foreningens godkendte regnskab for det foregående tilskudsår med oplysninger om medlemstal og indbetalt kontingent for unge u/25 år. Udbetaling Aktivitetstilskud udbetales pr. 1. juli i tilskudsåret, under forudsætning af, at foreningen har indsendt årsregnskab inden 1. april. Det kan ansøges om a conto pr. 1. januar. Dette vil i givet fald maksimum blive på halvdelen af sidste års tilskud. Når tilskuddet udbetales pr. 1. juli, fratrækkes udbetalt aconto tilskud. Foreningerne rykkes kun én gang for at aflevere indberetninger, regnskaber m.m. Hvis indberetninger, regnskaber m.m. ikke afleveres til tiden, uden at foreningen har givet forvaltningen besked om årsagen til, at det ikke er fremsendt rettidigt, bortfalder tilskuddet. Folkeoplysningsudvalget orienteres, hvis en forening fratages sit tilskud. Hvis der i slutningen af året viser sig at være en restpulje på kontoen til aktivitetstilskud overføres beløbet til puljen for det efterfølgende regnskabsår. Ligeledes hvis der viser sig at være udbetalt et større beløb i 3

6 tilskud til aktiviteter end den afsatte ramme overføres differencen til efterfølgende regnskabsår og modregnes i den samlede pulje til aktiviteter inden beregning af tilskud finder sted. Dokumentation og regnskabsaflæggelse Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskud og oplyse om størrelsen af den samlede kontingent. Der skal oplyses antal medlemmer under 25 år og kontingentindbetalinger pr. 31. december samt dokumentere: 1.1 Antallet af aktive medlemmer under 25 år. 2.2 Antallet af lejre og ture med dato, sted, antal overnatninger og antal deltagere over og under 25 år. 3.3 Arrangementer med dato, sted, afstand i km og antal deltagere over og under 25 år. 4.4 Navn på instruktører, udbetalt løn/omkostningsgodtgørelse, antal timer og antal deltagere over og under 25 år. Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om støttebestemmelserne er opfyldt. Hvert år udtages nye foreninger og et antal af de eksisterende, til en revisionsmæssig kontrol af medlemsgrundlaget og kontingentindbetalingen. Her undersøges det, om de oplysninger, foreningen har afgivet ved regnskabsaflæggelsen, er korrekte, og om der er dokumentation for dem. Regnskabet aflægges på kommunens skema inden den 1. april i året efter regnskabsåret med de nødvendige underskrifter af hele bestyrelsen samt revisor. Samtidig indsendes foreningens revisorgodkendte årsregnskab, der, hvis det indeholder tilsvarende oplysninger, kan erstatte kommunens regnskabsskema. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. For meget udbetalt tilskud skal ikke betales tilbage, hvis beløbet er under kr. 4

7 Lokaletilskud I henhold til Folkeoplysningsloven ydes der lokaletilskud til godkendte foreninger, hvor Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbetale lokaletilskud med 65 % af driftsudgifter i henhold til bekendtgørelsen 25. Der ydes ikke lokaletilskud til klubber/foreninger, hvor det har været muligt at anvise egnede offentlige lokaler i foreningens lokalområde. I beregningsgrundlaget fradrages eventuelle leje- og forpagtningsindtægter. Ansøgning Der søges om lokaletilskud for et kalenderår tilskudsåret. Ansøgningen om lokaletilskud indsendes inden den 1. december i tilskudsåret, hvor kommunens ansøgningsskema skal anvendes og indsendes til Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for udgifter og indtægter. Der skal oplyses om, hvor mange aktivitetstimer, der har været i egne samt lejede lokaler. Ved en aktivitetstime forstås 1 time, hvor foreningen for mindst 2 medlemmer har gennemført en aktivitet inden for rammerne af foreningens formål. Det kan være træning, undervisning, kampe, turneringer o.l. men også samling/samvær i klublokale/rytterstue eller lignende efter træning fx med teoretisk input. Bestyrelsesmøder, sommerlejr og lignende kan også medregnes som aktivitetstimer. Dvs. aktiviteten (aktivitetstimen) ikke nødvendigvis skal foregå i foreningens lokaler, men også kan være aktiviteter på baner, ture m.m. En aktivitetstimer skal dermed ikke beregnes med antallet af deltagere x timer til den pågældende aktivitet. Foreningens opgørelse af aktivitetstimer danner grundlag for beregningen af lokaletilskud. Det er derfor de faktisk afholdte aktivitetstimer, der skal opgives i ansøgningsskemaet, og den beregning, der ligger til grund for de anførte aktivitetstimer, skal medsendes som dokumentation. Der ydes ikke lokaletilskud til aktivitetstimer, der anvendes: - Til offentlige arrangementer med entré 5

8 - Til arrangementer, hvis hovedformål er spil, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen, uanset om spillet alene er for foreningens medlemmer - Til timer i omklædningsrum Der kan søges om at modtage lokaletilskud hvert kvartal eller a conto. Ansøgning om disse indsendes til kulturforvaltningen pr. 1. januar. Udbetaling Lokaletilskuddet udbetales ca. 1 måned efter ansøgningen er modtaget. Lokaletilskuddet nedsættes, hvis aktiviteterne for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter deltagere over 25 år forholdsmæssigt svarende til disse deltagers andel af det samlede antal deltagere. Nedsættelsen foretages kun, hvis andelen af over 25 årige udgør mindst 10 % af lokalets samlede antal brugere. Se bilag for eksempler på beregning af lokaletilskud. Undtagelser for udbetaling Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget beslutte, at der ikke gives tilskud til: Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale til formålet. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne til det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som medfører merudgifter for kommunen. Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis det nye lokale eller de nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Regnskabsaflæggelse Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af lokaletilskud, herunder dokumentation for afholdte udgifter og indgåede leje- og fremlejeindtægter. Kommunens regnskabsskema skal anvendes og fremsendes underskrevet af hele bestyrelsen samt revisor til Social, Børn og Kultur inden den 1. april året efter tilskudsåret. Samtidig indsendes foreningens 6

9 revisorgodkendte årsregnskab, der, hvis det indeholder tilsvarende oplysninger, kan erstatte kommunens regnskabsskema. Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om støttebestemmelserne er opfyldt. Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med gældende regler, og det skal være klart adskilt fra anden virksomhed, som foreningen eventuelt udøver. Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser, der er lagt til grund for tilskudstilsagnet, skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. For meget udbetalt tilskud skal ikke betales tilbage, hvis beløbet er under 600 kr. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 7

10 Tilskud til særlige formål Folkeoplysningsudvalget har afsat 5 % af aktivitetspuljen til puljen til særlige formål, hvor der kan søges tilskud til større materialeanskaffelser, større reparationsudgifter, inventar til foreningens lokaler, maskiner, redskaber og udstyr til brug for foreningens aktiviteter. Der ydes normalt ikke støtte til småmateriale som bolde, ketsjere, spilletøj, præmier, kontorudstyr og administration omkostninger mm. Folkeoplysningsudvalget kan dispensere fra denne regel for nystartede foreninger. Puljen kan søges tre gange årligt 1. april, 1. september og 15. november. Folkeoplysningsudvalget vil herefter behandle alle indkomne ansøgninger. Ansøgningen sendes til vedlagt ansøgningen skal der være dokumentation i form af indhentet tilbud og lignende. Foreningen skal være medfinansierende med mindst 25 %. Hvis der opstår en restpulje, kan den efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen, overføres til aktivitetspuljen det efterfølgende år. 8

11 Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse (i Danmark) Folkeoplysningsudvalget har afsat 5 % af aktivitetspuljen til puljen til leder- og træner- /instruktøruddannelse, som foreninger kan ansøge tre gange årligt 1. april, 1. september og 15. november. Ansøgningen indsendes til Dokumentation for kursus-/rejseudgifter skal vedlægges ansøgningen. Folkeoplysningsudvalget vil herefter behandle alle indkomne ansøgninger. Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift dog max kr. pr. kursus / person. Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring. Både kursus- og transportudgifter refunderes i det omfang, den afsatte pulje rækker. Hvis der opstår en restpulje, kan den efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen, overføres til aktivitetspuljen det efterfølgende år. 9

12 Revisionsbestemmelser Revisionen skal ske i overensstemmelse med folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Ved revisionen skal efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne i de givne bevillinger, gældende regler og sædvanlig praksis. Revisor skal bl.a. efterprøve om: Foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne Foreningens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte Det kommunale tilskud er korrekt optaget i regnskabet Lønudgifter til undervisning m.v. er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de fastsatte regler Der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (undervisning og aktivitet) Hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom og påse, at foreningen inden 4 uger giver disse oplysninger videre til kommunen. Hvis forenigen ikke gør dette, skal revisor snarest rette henvendelse direkte til kommunen. Den fastsatte beløbsgrænse for revidering af tilskud justeres hvert år med den %-vise sats for regulering af tilskud. Tilskud under kr. pr. år Foreninger der modtager et samlet tilskud på under kr. til undervisning, aktiviteter og lokaler eksklusiv faste tilskud, kan lade deres tilskudsregnskab revidere af en generalforsamlingsvalgt revisor eller en af foreningen udpeget. Det reviderede tilskudsregnskab fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og i overensstemmelse med nærværende retningslinier. Evt. forbehold skal fremgå af påtegningen. 10

13 Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af hele Bestyrelsen i.h.t. Folkeoplysningsloven 29. Hvis forvaltningen mener en yderligere revision er nødvendig, forelægges sagen for Folkeoplysningsudvalget, der herefter pålægger foreningen for egen regning at lade regnskabet revidere af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Tilskud over kr. pr. år Foreninger, der modtager et samlet tilskud på over kr. til undervisning, aktiviteter og lokaler eksklusiv faste tilskud, skal have deres tilskudsregnskab revideret af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Revisor fører en revisionsprotokol, hvori der skal indføres beretning om revisionsarbejdet som helhed, væsentlige forhold og en særskilt erklæring om hvorvidt: Revisor opfylder gældende habilitetsregler Revisor har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om Revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler Tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler Genpart af revisionsprotokollen og det reviderede tilskudsregnskab fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og i overensstemmelse med nærværende retningslinier. Evt. forbehold skal fremgå af påtegningen. Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af hele Bestyrelsen i.h.t. Folkeoplysningsloven 29 11

14 Bilag Bilag 1: Sådan beregnes lokaletilskuddet Som udgangspunkt sker beregningen af lokaletilskuddet på grundlag af de faktiske udgifter, som foreningen har oplyst i ansøgningsskemaet under driftsudgifter. Staten har dog fastsat satser for, hvor meget en aktivitetstime maksimalt kan udløse af lokaletilskud: Almindelige lokaler, inkl. Ridehaller 128,65 kr. 131,22 kr. Det betyder, at det er aktivitetstimesatsen gange antallet af aktivitetstimer, der anvendes som beregningsgrundlag, hvis de faktiske udgifter er større end beregningen på grundlag af aktivitetstimer. Det kan lyde kompliceret, så det vises her med nogle forskellige eksempler. Eksempel: Forening A Forening A har 200 medlemmer, hvor 190 af medlemmerne af under 25 år. Den procentvise andel af medlemmer over 25 år er: 10/200*100 % = 5 % Der sker således ikke en reduktion i lokaletilskuddet, da andelen af medlemmer over 25 år er mindre end 10 %. Foreningen har derudover oplyst: Afholdte aktivitetstimer på Samlede driftsudgifter på kr timer * 128,65 kr. = kr. Der tages udgangspunkt i det laveste af de to beløb, dvs. de kr. Tilskudsberettiget beløb: *65 % = kr. Eksempen: Forening B Forening B har 300 medlemmer, hvor 200 af medlemmerne er under 25 år Den procentvise andel af medlemmer over 25 år er: 100/300*100 % = 33,3 % Der sker således en reduktion i lokaletilskuddet, da andelen af medlemmer over 25 år er højere end 10 %. Foreningen har oplyst: Afholdte aktivitetstimer på Samlede driftsudgifter på kr timer * 128,65 kr. = ,5 kr. Der tages udgangspunkt i det laveste af de to beløb, dvs. de kr. Tilskudsberettiget beløb: *65%*66,6% = kr. 12

15 Særligt vedrørende opgørelse af aktivitetstimer for rideklubber Af Folkeoplysningsbekendtgørelsen 13, stk. 4 fremgår bl.a., at tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i Folkeoplysningsbekendtgørelsen 13, stk. 1-3, idet tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt ydes for 1¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der kan ikke ydes tilskud til udgifter til stald. Reglerne omkring tilskud til rytterstue betyder, at en klub maksimalt kan få tilskud 28 timer om ugen (4 timer pr. dag), og det er endda forudsat, at klubben har mindst 112 medlemmer under 25 år. Eksempel på beregning af ovenstående oplysninger: Samlet antal medlemmer 112/maksimalt antal medlemmer 5 = 22,4 medlemmer 22,4 medl. * maks. 1,25tm = 28 timer om ugen 28 timer om ugen * 52 uger = 1456 aktivitetstimer årligt 13

16 Bilag 2: Eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter Driftsudgifter Tilskudsberettigede Ikke tilskudsberettigede 1. Renter af prioritetsgæld Renter, administrationsbidrag Afdrag medregnes ikke 2. Lejebeløb vedr. haller, lokaler og lejrpladser 3. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser Leje af hytter, private lokaler, forsamlingshuse, ridehaller, lejrpladser, selvejende institutioner Ejendomsskat, renovation, rottebekæmpelse. Egne lokaler: Bygnings-, brand-, glas- og kummeforsikring. Entrégivende arrangementer, overnatning på vandrehjem, campingpladser, sommerhuse, feriecentre og lign. Falck abonnement. Egne lokaler: Erhvervs-, ulykkes-, ansvars- og løsøreforsikring. Lejede lokaler: glas- og kummeforsikring 4. Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse af gulve, vægge og lofter. Indkøb af maling, pensler o. lign. Udskiftning af inventar som lamper, tæpper, hårde hvidevarer. Udskiftning af sikringer og elpærer. 5. Opvarmning og belysning Udgifter til el, vand og varme 6. Rengøring og evt. Udgifter til løn til rengøring fornødent tilsyn Rengøringsartikler, opvaskemiddel, viskestykker, toiletpapir, køkkenruller, håndsæbe. Udgifter til tilsyn med lokalerne (åbne- og lukkefunktion). Abonnement på tyverialarm. Lejede lokaler: Bygnings-, erhvervs-, ulykkes-, ansvars- og løsøreforsikring. Forbedringer, renovering og ændring af lokaler, fx opsætning af nye vægge, flytning og etablering af elstik. Nyanskaffelser af inventar. Materialer til brug for foreningens aktiviteter (bolde, gymnastikredskaber o. lign.) Nøgler Mad/drikke Vedligeholdelse af udendørsarealer. Alarmudkald og overvågning 14

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interesser for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. 2. HVEM

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere