Monitorering af tvang i psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering af tvang i psykiatrien"

Transkript

1 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI JUNI

2 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Emneord: tvang, psykiatri, opgørelse, monitorering. Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 29. september 2016 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, oktober, ISSN:

3 Indhold 1 Introduktion Baggrund National monitorering af tvang i psykiatrien 4 2 Resumé Mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Udviklingen i længden af bæltefikseringer Mål om reduktion i anvendelsen af alle former for tvang Monitorering af andre tvangsformer Opfølgning på årsopgørelsen 10 3 Læsevejledning 11 4 Indikatorer med målsætning om 50 pct. reduktion i Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte Antal bæltefikseringstimer over 48 timer Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer Anvendelse af akutberoligende medicin Anvendelse af fastholdelser Anvendelse af personlig skærmning 23 5 Indikatorer med målsætning om reduktion i Anvendelsen og varigheden af bæltefikseringer Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger Øvrige indikatorer med relevans for monitoreringen af alle tvangsforanstaltninger i henhold psykiatriloven Anvendelse af tvangsmedicinering Anvendelse af frihedsberøvelse 34 6 Sammenfatning 37

4 1 Introduktion 1.1 Baggrund Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer anvendelsen af tvang i psykiatrien i perioden 1. juni juli Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, herunder særligt for den gruppe af patienter, der er mest udsatte, indgik Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske er om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i Umiddelbart efter blev der ligeledes indgået partnerskabsaftaler med hver af de fem regioner med henblik på at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet og som et led heri at nedbringe anvendelsen af tvang. Forebyggelse af anvendelse af tvang er en tværsektoriel opgave, som udover borgeren og dennes familie involverer den regionale psykiatri og somatik, den kommunale indsats, politiet og praksissektoren. Nedbringelsen af anvendelsen af tvang i psykiatrien skal ses i sammenhæng med den indsats, der i øvrigt foregår i forhold at sikre mennesker med psykiske lidelser den bedst mulige behandling. Der er igangsat mange initiativer på flere niveauer for at nå målsætningen om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien fx satspuljeprojekterne Forsøg med Bæltefri Afdelinger og Brugerstyrede Senge. Begge projekter har fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien National monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsdatastyrelsen har i regi af Task Force for Psykiatriområdet og i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model monitorering af anvendelsen af tvang. Opgørelse og bearbejdning af data varetages af Sundhedsdatastyrelsen. Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området. Monitoreringen offentligøres i en halvårlig kadence i form af opgørelser af overlappende årlige perioder, med Sundhedsstyrelsens kommentarer. Opgørelserne har formål at følge udviklingen på området i forhold den politiske målsætning, som er beskrevet i regeringens partnerskabsaftaler med regionerne. De bagvedliggende tabeller og grafer for den samlede monitorering kan downloades på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside via følgende link: SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 4/42

5 Baggrunden for den nationale monitorering af anvendelsen af tvang kan læses i: bilag 1 Notat vedrørende Sundhedsstyrelsens kommentering af tvangsmonitoreringen i psykiatrien. Heri er findes ligeledes en vejledning Sundhedsstyrelsens kommentering. bilag 2 Oversigt over tvangsformer ses en oversigt over og beskrivelse af de tvangsformer, der vedrører den løbende monitorering af tvang i psykiatrien i henhold psykiatriloven. bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien ses en beskrivelse og dokumentation af anvendelsen af indikatorer for tvang med henblik på at opnå målsætningen om halvering af tvangen i bilag 4 Baggrundstabeller monitoreringen af tvang i psykiatrien for perioden 1. juni juli 2016 ses en samlet oversigt over tabellerne for monitoreringen. 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 5/42

6 2 Resumé I 2014 blev der indgået en aftale mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske er om et fælles mål om halvering af anvendelsen af tvang i henhold psykiatriloven. Som opfølgning herpå indgik hver region en partnerskabsaftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der beskriver den enkelte regions plan for reducering af tvang. Konkret er målet om en halvering af den anvendte tvang i psykiatrien formuleret ved: et mål om at halvere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020 at der forekommer et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Målsætningen er operationaliseret ved monitorering af 15 indikatorer (se bilag 1). På baggrund af data fra er der etableret individuelle regionale baselines inden for hver af de respektive tvangsindikatorer i monitoreringsmodellen. Det er disse baselines, som udviklingen og målopfyldelsen holdes op imod, når målsætningen om at halvere og reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien opgøres. På nationalt niveau viser monitoreringen for perioden 1. juni juni 2016 overordnet set en fredsslende og planmæssig udvikling. Sammenlignet med baseline for og den forudgående periode 1. juli juni 2015 ses et fald eller en stabil udvikling inden for 10 af de 15 indikatorer, der i partnerskabsaftalen er knyttet målsætninger om reduktion i anvendelsen af tvang. De fem regioner har haft forskellige udgangspunkter i forhold niveauet for anvendelsen af tvang. Derudover er regionerne også forskellige, hvad angår eksempelvis befolkningens størrelse, patientsammensætning mv. Dette skal der tages højde for, når data sammenlignes på tværs af regionerne. 2.1 Mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Alle regioner ligger for de tre indikatorer i perioden 1. juni juli 2016 under baseline ( ). Sammenlignet med niveauet for perioden 1. juni juli 2015 har der samlet set været et fald i antallet af personer, der bæltefikseres. Samme udvikling ses inden for andelen af personer, der bæltefikseres ud af det sam- Det overordnede mål er, at der skal opnås en halvering af bæltefikseringer. Målet monitoreres ved hjælp af tre indikatorer som kan ses i Boks 1. Boks 1. Indikatorer mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Følgende tre indikatorer monitorerer den første overordnede målsætning i henhold partnerskabsaftalen om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020: Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte Antal personer der bæltefikseres Totalt antal påbegyndte bæltefikseringer For alle tre indikatorer er der fortsat en reduktion på nationalt niveau sammenlignet baseline ( ), og for to ud af de tre indikatorer har der været et fald sammenlignet med perioden 1. juli juni SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 6/42

7 lede antal indlagte personer 1. Denne indikator er knyttet en særlig målsætning om reduktion med 50 pct. frem mod 2020, hvor monitoreringen for perioden 1. juli juni 2016 viser, at reduktionen på nationalt niveau ligger lidt lavere en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt 2. Ses der på udviklingen i det totale antal bæltefikseringer, så har der på nationalt niveau været en stigning i forhold perioden 1. juli juni På regionalt niveau ligger alle regioner med undtagelse af under baseline ( ), og Hovedstaden, Syddanmark og Sjælland har ligeledes opnået et fald sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni I de to regioner ( og Nordjylland) er det totale antal bæltefikseringer i perioden 1. juli juni 2016 ikke faldet sammenlignet med perioden 1. juli juni Sundhedsstyrelsen finder det fredsslende, at der på nationalt niveau er et fald i andelen af personer, ud af antal indlagte, og antal personer som bæltefikseres sammenlignet med perioden 1. juli juni Sundhedsstyrelsen bemærker samtidig, at Nordjylland og har haft en stigning i det totale antal påbegyndte bæltefikseringer sammenlignet med perioden 1. juli juni Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge området meget tæt, både i forhold, hvordan der sikres et fortsat fald i anvendelsen af bæltefiksering, og med en særlig opmærksomhed på de steder, hvor der er udfordringer. 2.2 Udviklingen i længden af bæltefikseringer Udover at følge antallet af bæltefikseringer følges også længden af bæltefikseringer. Data er opdelt i følgende intervaller; 0-2 timer, 2-8 timer, 8-24 timer, timer samt i bæltefikseringer med en varighed over 48 timer. Antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (8-24 timer, timer og over 48 timer) ligger på nationalt niveau både under baseline ( ), og der har desuden været et fald sammenlignet med perioden 1. juli juni Det samlede antal timer for bæltefikseringer, der har varet over 48 timer, er ligeledes faldet med over 40 pct. på nationalt niveau sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015, og summen er ligeledes lavere end baseline ( ). I forhold antal bæltefikseringer over 48 timer, som er knyttet en særlig målsætning om reduktion med 50 pct. frem mod 2020, ligger reduktionen på nationalt niveau for perioden 1. juli juni 2016 lidt over en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt 4. Antallet af kortere bæltefikseringer (mellem 0-8 timer) ligger på nationalt niveau højere end baseline ( ), og sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 ses der på nationalt niveau en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer. Denne udvikling skal ses i 1 ernes indlæggelsestal varierer, jf. Tabel 3 s. 14, hvilket skal tages i betragtning, når andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte vurderes. Fx kan en stigning i antallet af indlæggelser medføre et fald i andelen af bæltefikseringer per indlagte. 2 Se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. på side Udviklingen i det totale antal bæltefikseringer skal ligeledes sammenholdes med udviklingen i varigheden af bæltefikseringerne jf. næste afsnit Se Figur 7. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet side SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 7/42

8 sammenhæng med udviklingen i mellemlange og lange bæltefikseringer, da langvarige og mellemlange bæltefikseringer kan være erstattet af kortvarige bæltefikseringer. Opgørelsen viser således, at det særligt er de mellemlange og længerevarende bæltefikseringer, der er nedbragt i perioden 1. juli juni Alle regioner med undtagelse af har haft et fald i antallet af lange bæltefikseringer (over 24 timer) sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 og et fald i antallet af mellemlange bæltefikseringer (8-24 timer) sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, med undtagelse af. Alle regioner ligger, med undtagelse af Hovedstaden og Sjælland, over baseline ( ) i antallet af kortere bæltefikseringer mellem 0-8 timer. Med undtagelse af Sjælland, har alle regioner ligeledes haft en stigning i antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015, og og Nordjylland har haft en stigning i antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015, mens de øvrige regioner har haft et fald. Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at der på nationalt niveau er sket en reduktion i antallet af mellemlange og længerevarende bæltefikseringer, og bemærker samtidig udviklingen mod en øget anvendelse af kortvarige bæltefikseringer. Sundhedsstyrelsen ønsker at følge denne udvikling, med henblik på, at sikre, at der ikke er tale om uhensigtsmæssig substitution i de situationer, hvor fx en længerevarende bæltefiksering erstattes af flere korte bæltefikseringer i forlængelse af hinanden. Sundhedsstyrelsen bemærker, at har en stigning i antallet af lange og mellem lange bæltefikseringer sammenlignet med perioden 1. juli juni Sundhedsstyrelsen er samtidig opmærksom på, at har den laveste medianvarighed for antal bæltefikseringer på 5,6 timer. 2.3 Mål om reduktion i anvendelsen af alle former for tvang Den anden overordnede målsætning i partnerskabsaftalen er, at der skal ske et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvangsanvendelse. Det monitoreres ved hjælp af to indikatorer som kan ses i Boks 2. Nationalt ligger det samlede antal voksne, der bliver berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien i 1. juli juni 2016 både under baseline ( ) samt under niveauet i perioden 1. juli juni Boks 2. Indikatorer mål om generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Følgende to indikatorer monitorerer den anden overordnede målsætning i henhold partnerskabsaftalen om generelt fald: Antallet af voksne berørt af én eller flere Andelen af voksne, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstalt- tvangsforanstaltninger i psykiatrien ninger set i forhold antal indlagte Antal børn og unge berørt af en eller flere ligger på nationalt niveau over baseline ( ), samtidig med, at der tvangsforanstaltninger i psykiatrien har været et fald i andelen sammenlignet med i perioden 1. juli juni SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 8/42

9 I og Sjælland ligger antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien over baseline ( ). Alle regioner med undtagelse af har haft et fald i forhold perioden 1. juli juni Ses der på udviklingen i andelen af voksne ud af antal indlagte, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger, viser monitoreringen, at Hovedstaden, Nordjylland og Sjælland ligger over baseline ( ). Alle regioner, undtagen, har dog et fald i forhold perioden 1. juli juni I forhold det samlede antal børn og unge under 18 år, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, har der nationalt været en stigning sammenholdt med perioden 1. juli juni 2015, samtidig med at niveauet ligger over baseline ( ). I forhold andelen af børn og unge berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger ud af antal indlagte har der ligeledes været en stigning sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, og niveauet ligger over baseline ( ). En del af stigningen i antallet af børn og unge under 18 år, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, kan være et resultat af den ændrede registreringspraksis på området som følge af den nye psykiatrilov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2015, som indebærer at det blev samtidigt lovpligtigt at registrere denne magtanvendelse i tvangsprotokollerne jf. bilag 1. I alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden, ses en stigning i forhold perioden 1. juli juni 2015, og niveauet ligger over baseline ( ) i forhold antal børn og unge berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger. Samme udvikling ses i andelen af børn og unge, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger. Sundhedsstyrelsen finder det fredsslende, at der samlet set har været et fald i andele voksne ud af antal indlagte, og antal voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger sammenlignet perioden 1. juli juni Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der er stor usikkerhed vedrørende data for børn og unge, da data frem 1. juni 2015 ikke inkluderer fælde af tvangslignende foranstaltninger med forældresamtykke. Dette skyldes, at sådanne foranstaltninger iværksat mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, i den nye psykiatrilov er lovpligtige at registrere, mens dette ikke var fældes i forbindelse med den gamle psykiatrilov. 2.4 Monitorering af andre tvangsformer Udover monitoreringen af de 15 indikatorer, som er knyttet de to overordnede målsætninger om at halvere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020 samt generelt at opnå et fald i anvendelsen af alle former for tvang, monitorerer Sundhedsstyrelsen ligeledes et bredere udsnit af andre anvendte tvangsformer med henblik på at følge udviklingen i disse i forbindelse med arbejdet henimod at nå de fastsatte målsætninger. Der monitoreres 44 indikatorer i alt. 5 ernes indlæggelsestal varierer, jf. Tabel 3 s. 14, hvilket skal tages i betragtning, når andelen af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger ud af antal indlagte vurderes fx kan en stigning i antallet af indlæggelser medføre et fald i andelen af tvangsforanstaltninger per indlagte. 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 9/42

10 Med henblik på udviklingen i foranstaltninger, der kan erstatte brugen af tvangsfiksering kan det konstateres, at flere af de regioner, der har nedbragt antallet af bæltefikseringer ligeledes har nedbrag deres forbrug af beroligende medicin sammenlignet med perioden 1. juli juni Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark haft et fald i forhold eller ligget på niveau med perioden 1. juli juni 2015 i forhold antal personer, der får beroligende medicin med tvang, mens og Nordjylland har haft en stigning. Hovedstaden og Nordjylland har i perioden 1. juli juni 2016 ligget på niveau med baseline ( ), mens de øvrige regioner har ligget over baseline ( ). I forhold antal fastholdelser ses det, at tre af regioner har haft et fald i det totale antal fastholdelser sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 samtidig med at alle regioner med undtagelse af Sjælland har haft en stigning i antal personer, hvor der har været anvendt fastholdelse. Alle regioner ligger fortsat over baseline ( ) i forhold det totale antal fastholdelser. Monitoreringen viser ligeledes, at antallet og andelen af personer, der tvangsindlægges eller tvangsbageholdes ligger over baseline ( ) i alle regioner, med undtagelse af Syddanmark, som ligger under baseline ( ) i forhold andelen af personer, der tvangsindlægges eller tvangsbageholdes ud af antal indlagte 7. Anvendelsen af mindre indgribende tvangsformer kan være hensigtsmæssig i arbejdet med at nå målsætningerne om reduktion af anvendelsen af bæltefikseringer, men Sundhedsstyrelsen følger dette område nøje i forhold, at der ikke sker uhensigtsmæssige substitutionseffekter. Sundhedsstyrelsen bemærker stigningerne i anvendelsen af fastholdelser samt beroligende medicin med tvang og vil forsat sætte dette på dagsordenen og drøfte mulige årsagssammenhænge og initiativer i Task Force for Psykiatriområdet med henblik på at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsformer. 2.5 Opfølgning på årsopgørelsen Monitoreringen af anvendelse af tvang i psykiatrien vil løbende blive drøftet i Task Force for Psykiatri med henblik på at følge området, vidensdeling samt drøftelse af relevante initiativer. Sundhedsstyrelsen finder overordnet reduktionen og udviklingen i anvendelsen af tvang positiv. Fokus vil fremadrettet være på substitution, samt fastholdelse af de gode resultater. Derudover vil der være opmærksomhed i forhold de regioner, der har en stigning i tvangsindlæggelser, antal bæltefikseringer, fastholdelser og akut beroligende medicin mv. 6 Anvendelsen af beroligende medicin og bæltefikseringer kan i flere fælde også følges ad eksempelvis i behandling af svært selvskadende patienter. 7 Indikator 7.07 i bilag SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 10/42

11 3 Læsevejledning Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen af tvang i psykiatrien er opdelt i to hovedafsnit. I kapitel 4 kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien med en knyttet målsætning om 50 pct. reduktion i 2020 i forhold baseline ( ). I kapitel 5 kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien med en knyttet målsætning om reduktion i 2020 i forhold baseline ( ). Først præsenteres udviklingen for de enkelte indikatorer på nationalt niveau, dernæst på regionalt niveau. Sundhedsstyrelsen vil hvor det findes relevant sammenholde udviklingen i de beskrevne indikatorer på tværs, samt se på udviklingen i substituerbare tvangsforanstaltninger. Sundhedsstyrelsen kommenterer i den forbindelse på flere indikatorer for tvang i psykiatrien, herunder ligeledes indikatorer for tvang i psykiatrien uden en specifikt knyttet målsætning om reduktion i Sundhedsstyrelsen benytter i dele af sin kommentering grafiske tendenslinjer, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt. Tendenslinjerne er blot føjet for at hjælpe læseren med at vurdere udviklingen i regionernes nedbringelse af anvendelsen af tvang, idet det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem målet om halvering i SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 11/42

12 4 Indikatorer med målsætning om 50 pct. reduktion i 2020 I dette kapitel beskrives udviklingen i de indikatorer, som i partnerskabsaftalen har en knyttet målsætning om 50 pct. reduktion i Det drejer sig om indikatorerne: Andel af personer, der bæltefikseres af antal indlagte Antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer Først præsenteres udviklingen for den enkelte indikator på nationalt niveau, herefter ses der nærmere på udviklingen på regionalt niveau. 4.1 Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte Andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte, er i perioden 1. juli juni 2016 faldet med 0,2 procentpoint på nationalt niveau sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, hvor andelen lå på 6,4 procent. Andelen er samtidig 1,5 procentpoint lavere end baseline ( ) som ligger på 7,7 procent. Til sammenligning er antallet af personer på nationalt niveau, der bæltefikseres faldet sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, og niveauet ligger under baseline ( ) 8. Antal påbegyndte bæltefikseringer er omvendt steget sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, mens niveauet ligger under baseline ( ) 9. Tabel 1. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet INDIKATOR 1.01 Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.) Baseline Monitorering Udvikling Milepæl / /2016 Baseline 14/ ,7 6,4 6,2-1,5-0,2 3,9 I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. vises udviklingen i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, i forhold en tendenslinje, der illustrerer en jævn fordelingskurve (med en forholdsmæssig procentvis reduktion i forhold baseline på 10 pct. årligt) for den nationale milepæl om 50 procents reduktion i Jf. Tabel 10 på side Jf. Tabel 10 på side Tendenslinjen er blot føjet for at hjælpe læseren med at vurdere kurverne, idet det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem målet om halvering i SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 12/42

13 Figur 1. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet Alle regioner har i perioden 1. juli juni 2016 ligget under baseline ( ) og alle regioner, med undtagelse af, har sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015 ligget på niveau eller opnået et fald i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte. Tabel 2. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.) Hovedstaden Nordjylland 6,8 5,4 5,1-1,7-0,3 3,4 9,2 7,5 8,8-0,4 1,3 4,6 7,6 6,5 5,8-1,8-0,7 3,8 Sjælland 6,6 6,6 5,8-0,8-0,8 3,3 Syddanmark 8,6 7,0 6,2-2,4-0,8 4,3 ernes indlæggelsestal varierer, jf. Tabel 3, hvilket skal tages i betragtning, når andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte vurderes fx kan en stigning i antallet af indlæggelser medføre et fald i andelen af bæltefikseringer per indlagte. De enkelte regioners indlæg- 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 13/42

14 gelsestal har i 2015 ligget relativt stabilt sammenlignet med et gennemsnit fra Tabel 3. Antal indlagte i perioden fordelt på regioner 12 INDIKATOR REGION Hele året Hele året Hele året Hele året Hele året Antal indlagte Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Den regionale udvikling i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, er i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - Figur 6 vist i forhold en tendenslinje, der illustrerer en jævn fordelingskurve (med en forholdsmæssig procentvis reduktion i forhold baseline ( ) på 10 pct. årligt) for den nationale milepæl om 50 procents reduktion i og Sjælland afviger fra tendenslinjen. Figur 2. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Hovedstaden 11 ernes indlæggelsestal er vedlagt i bilag Opgørelsen af antal indlagte er baseret på antal unikke personer berørt af indlæggelse. Da en person kan være indlagt på hospitaler i mere end én region, tæller disse indlæggelser med i de regionale opgørelser, men kun én gang for hele landet. 13 har efterfølgende gjort opmærksom på, at opgørelsen af antal indlagte for året 2011 ikke er retvisende. Ifølge en intern opgørelse har der i 2011 været indlagte patienter. 14 Tendenslinjen er blot føjet for at hjælpe læseren med at vurdere kurverne, idet det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem målet om halvering i SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 14/42

15 Figur 4. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Figur 5. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Nordjylland Figur 3. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Sjælland 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 15/42

16 Figur 6. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Syddanmark 4.2 Antal bæltefikseringstimer over 48 timer Det samlede antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer er på nationalt niveau i perioden 1. juli juni 2016 faldet med i alt 191 sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, hvor antallet lå på 697. Niveauet ligger ligeledes 272 under baseline ( ) som ligger på 778. Samtidig er den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed faldet med over 40 pct. på nationalt niveau sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 hvor summen lå på timer, og antallet er lavere end baseline ( ). Tabel 4. Total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet Baseline Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR / /2016 Baseline 14/ Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt) Udviklingen i det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er i Figur 7 vist i forhold en tendenslinje, der illustrerer en jævn fordelingskurve (med en forholdsmæssig procentvis reduktion i forhold baseline på 10 pct. årligt) for den nationale milepæl om 50 procents reduktion i Tendenslinjen er blot føjet for at hjælpe læseren med at vurdere kurverne, idet det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem målet om halvering i SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 16/42

17 Figur 7. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet Antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer ligger i alle regioner under baseline ( ), og alle regioner, med undtagelse af, har haft et fald i antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer sammenlignet med perioden 1. juli juni Tabel 5. Total antal bæltefikseringer over 48 timer fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR REGION 2014 / / 2016 Baseline 14/ / Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Reduceres med 50 pct Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 17/42

18 Den regionale udvikling i det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er i Figur 9 - Figur 11 vist i forhold en tendenslinje, der illustrerer en jævn fordelingskurve (med en forholdsmæssig procentvis reduktion i forhold baseline på 10 pct. årligt) for den nationale milepæl om 50 procents reduktion i Sjælland afviger fra tendenslinjen. Figur 8. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Hovedstaden Figur 9. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i 16 Tendenslinjen er blot føjet for at hjælpe læseren med at vurdere kurverne, idet det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem målet om halvering i SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 18/42

19 Figur 12. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Nordjylland Figur 10. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Sjælland Figur 11. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Syddanmark Kilde: 29. SEPTEMBER Sundhedsdatastyrelsen 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 19/42

20 4.3 Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer Et særskilt fokus på nedbringelse af én type af tvang kan resultere i både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige stigninger i andre tvangsforanstaltninger. Fokus på nedbringelse af antallet af bæltefikseringer kan fx medvirke, at der sker en stigning i anvendelse af andre tvangsforanstaltninger som skærmning eller fastholdelse. Det betragtes som hensigtsmæssigt, når der anvendes en mindre indgribende foranstaltning. Men der kan også ske uhensigtsmæssige substitution med andre tvangsforanstaltninger, fx ved brug af langvarige fastholdelser eller øget brug af blandt andet akut beroligende medicin. For at følge, om der sker en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsforanstaltninger, i realiseringen af det nationale fælles mål om en halvering af bæltefiksering, monitoreres udviklingen i en lang række tvangsforanstaltninger, herunder nogle med og nogle uden knyttede målsætninger om reduktion i forhold baseline ( ). Disse fremgår nedenfor Anvendelse af akutberoligende medicin I forhold antal personer, der får beroligende medicin med tvang, har Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark haft et fald i forhold eller ligget på niveau med perioden 1. juli juni 2015, mens og Nordjylland har haft en stigning. Hovedstaden og Nordjylland har i perioden 1. juli juni 2016 ligget på niveau med baseline ( ), mens de øvrige regioner har ligget over baseline ( ). I forhold det samlede antal gange, der gives akut beroligende medicin med tvang er der ligeledes i Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark sket et fald sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, mens der er i og Nordjylland har været en stigning. 17 Andelen af personer, ud af antal indlagte, der har fået beroligende medicin ligger på niveau eller lidt over baseline for alle regioner med undtagelse af Syddanmark, der ligger under baseline ( ). Sjælland og Syddanmark har begge haft et fald i andelen af personer, der får beroligende medicin med tvang, sammenlignet med perioden 1. juli juni Anvendelsen af beroligende medicin og bæltefikseringer kan i flere fælde følges ad eksempelvis i behandling af svært selvskadende patienter. 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 20/42

21 Tabel 6. Beroligende medicin i antal og andele i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Antal personer der får beroligende medicin med tvang (Antal berørt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden ,0-31, ,0-3, ,0 53,0 Nordjylland ,0 25,0 Sjælland ,0-49, Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang (Antal påbegyndt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Syddanmark Hele landet Hovedstaden ,0-43, ,0-3, ,0-424, ,0 508,0 Nordjylland ,0 177,0 Sjælland ,0-133, Andelen af personer der får beroligende medicin af antal indlagte (Andel i pct.) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Syddanmark Hele landet Hovedstaden ,0-131,0 7,7 7,8 7,8 0,1 0,0 8,7 8,7 8,8 0,1 0,1 8,3 7,0 8,3 0,0 1,3 Nordjylland 5,7 4,5 6,1 0,4 1,6 Sjælland 6,3 8,2 7,1 0,8-1,1 Syddanmark 6,9 7,5 6,8-0,1-0,7 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 21/42

22 4.3.2 Anvendelse af fastholdelser I forhold udviklingen i antallet af personer, hvor der har været anvendt fastholdelser, ses det, jf. Tabel 7, at alle regioner med undtagelse af Sjælland haft en stigning sammenlignet med perioden 1. juli juni Alle regioner med undtagelse af Sjælland ligger ligeledes over baseline ( ) i forhold antal personer, der er blevet fastholdt. Samme udvikling ses i forhold andelen af personer, der har været fastholdt, ud af antal indlagte, jf. Tabel 8. Alle regioner ligger ligeledes over baseline ( ) i forhold det totale antal fastholdelser, dog har Nordjylland, Sjælland og Syddanmark sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 haft et fald i det totale antal fastholdelser. Tabel 7. Fastholdelser i antal i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Antal personer der fastholdes (Antal berørt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen Total antal gange der fastholdes (Antal påbegyndt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 22/42

23 Fastholdelser vil som oftest være af kortere varighed. Anvendes fastholdelse som substitution for en bæltefiksering vil det i nogle fælde betyde, at der kan være behov for flere kortvarige fastholdelser. I en sådan situation vil en stigning i antallet af fastholdelser være forholdsmæssigt større end det respektive fald i antal bæltefikseringer. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at der kan have været en underregistrering på dette område tidligere. Sundhedsdatastyrelsen har i forbindelse med årsopgørelsen for 2015 udarbejdet en udvidet analyse af udviklingen i anvendelsen af fastholdelser i psykiatrien. Analyserne viser, at den gennemsnitlige varighed af fastholdelser på nationalt niveau ligger på 13,9 minutter. 80 pct. af fastholdelserne på nationalt niveau i 2015 har en varighed på under 20 minutter, 12 pct. har en varighed på mellem minutter og de resterende 9 pct. herover. Sammenholdt med den gennemsnitlige varighed af fastholdelser i 2011 ses i 2015 på nationalt niveau en samlet stigning i den gennemsnitlige varighed af fastholdelser på 1,8 minutter 18. Tabel 8. Fastholdelser i andele i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling REGION / /2016 Baseline 14/ Andelen af personer der fastholdes af antal indlagte (Andel i pct.) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark 3,5 3,9 4,2 0,7 0,3 3,5 4,3 5,0 1,5 0,7 4,1 4,3 4,5 0,4 0,2 5,6 6,6 7,5 1,9 0,9 4,1 4,4 3,7-0,4-0,7 1,5 1,4 1,7 0,2 0, Anvendelse af personlig skærmning Udviklingen i personlig skærmning fordelt på udvikling i hhv. antallet af personer, der skærmes, det totale antal gange, der skærmes, og andelen af personer, der skærmes ud af antal indlagte, ligger jf. Tabel 9 på eller under baseline ( ) i alle regioner, og stort set alle har oplevet et fald eller ligget på niveau i forhold perioden 1. juli juni Se den tidligere opgørelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 23/42

24 Tabel 9. Personlig skærmning i antal i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Antal personer der skærmes (Antal berørt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen Total antal gange der skærmes (Antal påbegyndt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen Andelen af personer der skærmes af antal indlagte (Andel i pct.) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark ,0-17, ,0-9, ,0-2, ,0 1, ,0-2, ,0-5, ,0-31, ,0-12, ,0-7, ,0 1, ,0-8, ,0-5,0 0,3 0,3 0,2-0,1-0,1 0,2 0,3 0,2 0,0-0,1 0,5 0,3 0,3-0,2 0,0 0,2 0,1 0,1-0,1 0,0 0,4 0,5 0,4 0,0-0,1 0,3 0,1 0,1-0,2 0,0 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 24/42

25 5 Indikatorer med målsætning om reduktion i 2020 I det foregående afsnit blev udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien, hvor der er knyttet en målsætning om en reduktion på 50 pct. i 2020 i forhold baseline ( ) beskrevet. I dette kapitel beskrives de indikatorer for tvang i psykiatrien, hvor der er knyttet en målsætning om reduktion i 2020 i forhold baseline ( ). Det drejer sig om følgende indikatorer: Antal og varighed af bæltefikseringer (afsnit 5.1) Antal personer der bæltefikseres Total antal bæltefikseringer Total antal bæltefikseringer 0-2 timer Total antal bæltefikseringer 2-8 timer Total antal bæltefikseringer 8-24 timer Total antal bæltefikseringer timer Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed Antal personer hvor der bruges remme Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger (afsnit 5.2) Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold antal indlagte Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold antal indlagte Først præsenteres udviklingen for indikatorerne på nationalt niveau, herefter beskrives udviklingen på regionalt niveau. 5.1 Anvendelsen og varigheden af bæltefikseringer Tabel 10. Antal personer, der bæltefikseres, det totale antal bæltefikseringer og fikseringer fordelt på varighed i hele landet Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR / /2016 Baseline 14/ Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt) 1.03 Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt) I de situationer, hvor der samme sted forekommer en stigning i det totale antal bæltefikseringer, og et fald i antallet af personer, som er berørt af bæltefikseringer, betyder det, at bæltefikseringerne er fordelt på færre personer. 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 25/42

26 Den nationale udvikling i antallet af personer, der bæltefikseres er faldet med 99 personer sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, hvor niveauet lå på 1.732, og antallet ligger 403 under baseline ( ) på personer 19. Samtidig har der været en stigning på 432 i det totale antal bæltefikseringer sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, hvor niveauet har ligget på Det totale antal bæltefikseringer ligger dog fortsat ligget under baseline ( ) på fælde. Hovedstaden, Syddanmark og Sjælland har opnået et fald sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015 jf. Tabel 11. Alle regioner ligger således under baseline ( ) i forhold antallet af personer, der bæltefikseres og sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 har alle regioner, med undtagelse af, ligeledes opnået et fald. Tabel 11. Antal personer, der bæltefikseres og det totale antal bæltefikseringer fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt) 1.03 Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt) Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Ses der på udviklingen i det totale antal bæltefikseringer, så viser monitoreringen, at alle regioner, med undtagelse af, ligger under baseline ( ), mens der i og Nordjylland har været en stigning sammenlignet med perioden 1. juli juni Jf. Tabel 10 på side SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 26/42

27 Tabel 12. Bæltefikseringer fordelt på varighed i hele landet Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR / /2016 Baseline 14/ Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) 1.08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt) 1.09 Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt) 1.10 Total antal bæltefikseringer timer (Antal påbegyndt) 1.12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Antallet af påbegyndte bæltefikseringer skal ligeledes ses i sammenhæng med varigheden af bæltefikseringerne. En stigning i antallet af korte bæltefikseringer kan således ses som et resultat et fald i mellemlange og lange bæltefikseringer, hvor de mellemlange og lange bæltefikseringer erstattes af flere kortvarige bæltefikseringer. Antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (8-24 timer, timer og over 48 timer) ligger på nationalt niveau både under baseline ( ), og der har desuden været et fald sammenlignet med perioden 1. juli juni Summen af bæltefikseringer over 48 timer er på nationalt niveau ligeledes faldet med over 40 pct. sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015 og ligger også under baseline ( ). Samtidig har der været en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer på mellem 0-8 timer sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, hvilket betyder, at niveauet for antallet af kortere bæltefikseringer på nationalt niveau ligger over baseline ( ). Tabel 13 viser, at alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden og Sjælland, ligger over baseline ( ) i forhold antallet af kortere bæltefikseringer mellem 0-8 timer. Alle regioner, med undtagelse af Sjælland, har ligeledes haft en stigning antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni 2015, og og Nordjylland ligeledes har haft en stigning i antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer sammenlignet med niveauet i perioden 1. juli juni SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 27/42

28 Tabel 13. Antal bæltefikseringer fordelt varighed og på regioner INDIKATOR REGION Baseline Monitorering Udvikling / /2016 Baseline 14/ Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) 1.08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt) Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden, Nordjylland, og Syddanmark, der alle har haft en stigning i antallet af korte bæltefikseringer, har samtidig haft et fald i antallet af længerevarende bæltefikseringer med en medianvarighed for antal bæltefikseringer på hhv. 12,3, 6,4 og 13,8 timer. Sjælland, som har haft et fald i både antal korte-, mellemlange og længerevarende bæltefikseringer har samtidig haft en medianvarighed for antal bæltefikseringer på 17,3 timer., som har haft en stigning både i antallet af korte- mellemlange og lange bæltefikseringer har den laveste medianvarighed for antal bæltefikseringer på 5,6 timer. I forhold de mellemlange og lange bæltefikseringer har alle regioner med undtagelse af har haft et fald i antallet af lange bæltefikseringer over 24 timer sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, og et fald i antallet af mellemlange bæltefikseringer med undtagelse af sammenlignet med perioden 1. juli juni Niveauet for antallet af bæltefikseringer på mellem 8-24 timer i ligger, i, som den eneste region, over baseline ( ) i perioden 1. juli juni Alle regioner har haft et fald i forhold perioden 1. juli juni 2015 og ligger under baseline ( ) i forhold summen af bæltefikseringstimer over 48 timer. 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 28/42

29 Tabel 14. Antal bæltefikseringer fordelt varighed og på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt) 1.10 Total antal bæltefikseringer timer (Antal påbegyndt) 1.12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Tabel 15 og Tabel 16 viser udviklingen inden for anvendelsen af remme i forbindelse med tvangsfiksering i psykiatrien på nationalt niveau. Tabel 15. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og det totale antal gange, der er anvendt remme i hele landet Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR / /2016 Baseline 14/ Antal personer hvor der bruges remme (Antal berørt) 2.02 Total antal remme (Antal påbegyndt) SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 29/42

30 På nationalt niveau har der sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 været en stigning det samlede antal gange remme er brugt, men niveauet ligger fortsat under baseline ( ) i forhold det samlede antal gange remme er brugt. Antallet af personer, hvor der bruges remme er faldet sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015 og ligger nu under baseline ( ). På regionalt niveau ligger alle regioner, med undtagelse af, under baseline ( ), jf. Tabel 16. Samme tendens ses sammenlignet med perioden 1. juli juni 2015, hvor der har været et fald hos alle regioner med undtagelse af og Nordjylland. I og Nordjylland ses der ligeledes en stigning i det totale antal gange remme er anvendt i forhold perioden 1. juli juni 2015 og niveauet ligger over baseline ( ). Tabel 16. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og det totale antal gange, der er anvendt remme fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION / /2016 Baseline 14/ Antal personer hvor der bruges remme (Antal berørt) 2.02 Total antal remme (Antal påbegyndt) Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger Antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien i perioden 1. juli juni 2016 ligger på nationalt niveau under baseline ( ), og der ses et fald på 226 i forhold perioden 1. juli juni 2015, hvor antallet lå på Andelen af voksne, der ud af antal indlagte, der har været berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger ligger over baseline ( ) og samtidig har der været et fald på 0,3 procentpoint sammenlignet med i perioden 1. juli juni 2015, hvor andelen lå på 22,9 procent. 29. SEPTEMBER 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015/2016 SIDE 30/42

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 4. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato 22. maj 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade, 2300 København S lokale 501

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 6. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 10.00 12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale 501, Møllen Deltagere Søren

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Psykiatri og Socialledelsen d. 6. april 2016 Administrationen Kvalitet Tingvej 15A 8800

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R e f e r a t Emne 7. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Torsdag d. 19. maj 2016, kl. 10.00 13.00 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen Helene Probst (mødeleder),

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Region Midtjyllands forskellige indsatser Psykiatri og Social 23. maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Hvad er tvang?...3

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri- og socialledelsen d. 22. april 2015 Administrationen Kvalitet Tingvej

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 20. april 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere