Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning"

Transkript

1 Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til stede med Sverige og Norge. På baggrund af de udvalgte konkurrenceindikatorer vurderes det, at der generelt er gode konkurrenceforhold på skadesforsikringsmarkedet i Danmark. Dette ses blandt andet ved: En lav indtjening målt på erstatningsprocenten og egenkapitalforrentningen. Det er således ikke tegn på, at skadesforsikringsselskaber i Danmark tjener overnormale profitter. Der er også lav indtjening målt på erstatningsprocenterne i Sverige og Norge. Der er i Danmark ikke tegn på dominerende virksomheder, da de største fire selskaber kun dækker 60 pct. af markedet. I Sverige og Norge er dette tal oppe på 80 pct. Produktivitetsudviklingen er høj i den danske forsikringsbranche. Dette indikerer, at selskaberne er meget konkurrenceudsatte, og at der er et konstant pres for, at forsikringsselskaberne udvikler sig for at klare konkurrencen. Danske forbrugere er tilfredse med deres forsikringer Der er dog også indikatorer, der viser, at skadesforsikring er et lavinteresseområde for en stor del af forbrugerne. Mere end 25 pct. af forbrugerne i Danmark har inden for de sidste fem år ikke undersøgt, om de kan få en billigere forsikring (passive forbrugere). Derudover har forbrugerne i særligt Danmark og Sverige svært ved at sammenligne tilbud på indboforsikringer fra forskellige udbydere. Dette kan medføre et lavere konkurrencepres, der fx viser sig ved for lav forbrugermobilitet. Dog har over halvdelen af de danske forbrugere inden for de sidste to år undersøgt, om de kan få en billigere forsikring (aktive forbrugere), hvilket er godt for konkurrencen. Hvor stor andelen af aktive forbrugere skal være for at sikre effektiv konkurrence, er svært at afgøre. At langt størstedelen af danskerne er tilfredse med deres forsikringsselskab, kan være et tegn på, at andelen af aktive forbrugere er stor nok til at sikre effektiv konkurrence. Dog vil det udelukkende være positivt, hvis flere forbrugere interesserede sig for deres forsikringer, og havde lettere ved at sammenligne tilbud fra forskellige selskaber. På grund af de karakteristika, der kendetegner forsikringsmarkedet, vil man på forhånd forvente en lavere forbrugermobilitet end på andre markeder. Blandt andet medfører asymmetrisk information, at selskaberne kan have svært ved at vurdere risikoen for nye kunder, hvilket kan medføre lavere præmier for faste kunder, og dermed lavere mobilitet.

2 Derudover er skadesforsikringer et kompliceret erfaringsgode. Dette betyder, at forbrugerne har en tendens til at vælge og fastholde udbydere, de har været tilfredse med. Hvordan vurderes konkurrencen? Når konkurrencesituationen på markedet for skadesforsikringer skal undersøges, er det vigtigt, at Tage højde for, hvordan produkterne på skadesforsikringsmarkedet samt reguleringen af området påvirker konkurrencen. 1 Konkurrencen vurderes på baggrund af data fra mere end et år. Konkurrencen vurderes ud fra flere forskellige konkurrenceindikatorer. Konkurrenceindikatorer Konkurrenceindikatorerne udvælges for både virksomhedssiden og forbrugersiden. For langt de fleste konkurrenceindikatorer findes der ikke guidelines til, hvad der skal være gældende for, at der er tale om begrænset konkurrence. Så selv om man tager højde for ovenstående, kan det være svært at vurdere, hvornår der er risiko for begrænset konkurrence. Konkurrenceindikatorer kan fortolkes tvetydigt. Et eksempel på dette er forbrugermobilitet. Hvis kun en lille andel af forbrugerne skifter forsikringsselskab, vil dette umiddelbart fortolkes som om, at der dårlig konkurrence på markedet for skadesforsikringer. Men hvis priserne er konkurreret helt i bund, og forbrugerne er tilfredse med deres forsikring hvorfor skulle de så skifte forsikringsselskab? Lav forbrugermobilitet kan altså også være en indikator for et effektivt marked. Ved at udvælge flere konkurrenceindikatorer mindskes risikoen for forkerte konklusioner om konkurrenceforholdene på skadesforsikringsmarkedet. Produktet og regulering påvirker konkurrencen Selve produktet skadesforsikringer kan være en barriere for konkurrencen på skadesforsikringsmarkedet. Dette gælder både på forbruger- og virksomhedssiden. På virksomhedssiden betyder asymmetrisk information, at forbrugeren kender egne risikoforhold bedre end virksomheden. Forbrugeren kan i nogle tilfælde have incitament til at holde denne information skjult for forsikringsselskabet, da den kan udløse højere forsikringspræmier. Da selskaber med stor markedserfaring er bedre til at gennemskue forbrugernes private information end nye selskaber, vil det være svært for nye selskaber at komme ind på markedet. Desuden kan store virksomheder have nemmere ved at risikosprede, hvilket igen gør det svært for nye eller små virksomheder at konkurrere på lige vilkår. Derudover skabes barrierer for konkurrencen på forbrugersiden, da skadesforsikringer er et kompliceret erfaringsgode. Forbrugerne vil have en tendens til at 1 Da der er lav efterspørgsels- og udbudssubstitution mellem de forskellige forsikringsområder, skal konkurrencen optimalt set vurderes inden for hvert produktmarked, som fx indboforsikring, motorforsikring osv. Dette tillader data ikke altid. I denne artikel vurderes skadesforsikrings under et, men hvor det muligt og oplagt ses der specifikt på indboforsikringen. 2

3 vælge og fastholde udbydere de kender og har været tilfredse med. Dette reducerer incitamentet til skifte selskab, og reducerer mobiliteten på forbrugersiden. Derudover betyder kombinationen af et kompliceret erfaringsgode og begrænset finansiel forståelse, at skadesforsikringer kan virke ugennemskuelige for forbrugerne, selv om konkurrencen er effektiv. 2 Udover selve produktet vil reguleringen af markedet for skadesforsikringer også påvirke konkurrencen på både virksomhedssiden og forbrugersiden. Reguleringen har ofte positive effekter for konkurrence, idet den fx hjælper med at rette op på markedsfejl. Autorisationsordningen 3 er på den ene side med til at øge forbrugernes tillid til produktet, men er på den anden side med til at begrænse antallet af udbydere af skadesforsikringer. Derudover kan fx solvensreglerne øge selskabernes administrationsomkostninger og dermed begrænse konkurrenceråderummet som fx udvikling af nye produkter. Et eksempel på regulering i Danmark, der kun har medvirket til at hæmme konkurrencen var stempelafgiften, som var en afgift på nytegnede forsikringer. Denne afgift var med til at reducere forbrugernes gevinst ved at skifte selskab. 4 Konkurrence på forbrugersiden Forbrugerne har en vigtig rolle for at sikre effektiv konkurrence. De skal være mobile og vælge de effektive og billige selskaber fremfor de dyre og ineffektive. For at vurdere konkurrencen på skadesforsikringsområdet fra forbrugersiden vurderes mobiliteten, tilfredsheden og gennemskueligheden. Forbrugernes interesse for skadesforsikringer har betydning for alle konkurrenceindikatorerne. Hvis forbrugerne ikke interesserer sig for deres skadesforsikringer, vil de være mindre tilbøjelige til løbende at indhente tilbud fra andre selskaber, hvilket påvirker mobiliteten i negativ retning. Derudover vil de i ringere grad sætte sig ind i, hvad forsikringen dækker, hvilket kan skabe utilfredse kunder. Ligeledes betyder lav interesse typisk også lav viden, hvilket kan medvirke til at produkterne synes ugennemskuelige. En YouGov undersøgelse lavet for Forsikring & Pension i 2012 viste, at der er to grupper af forbrugere i Danmark de passive og de aktive. Mere end hver 4. forbruger i Danmark er passiv, og har ikke indhentet tilbud på forsikringer i løbet af de sidste 5 år. Forsikringer er tilsyneladende et lavinteresse område for dem, hvilket kan betyde et lavere konkurrencepres. Til gengæld er over halvdelen af de danske forbrugere aktive, og har indhentet et tilbud på forsikringer inden for de sidste to år, hvilket medvirker til et øget konkurrencepres. 2 Der er flere analyser, der viser, at den finansielle forståelse i Danmark er begrænset. Se fx Nielsen og Ejsing, Der er betydelige omkostninger forbundet med at få en autorisation. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen vurderede i 2003, at etableringsomkostningerne alene kommer op på 250 mio. kr., se baggrundsnotat til kapital 3, Konkurrenceredegørelse Pr. 1. januar 2013 er stempelafgiften på nytegninger ophævet og erstattet af en skadesforsikringsafgift på alle skadesforsikringer på 1,1 pct. af den årlige forsikringspræmie. 3

4 Forbrugermobilitet En høj forbrugermobilitet antages normalt at betyde effektiv konkurrence, da forbrugerne er lette at få til at skifte selskab, hvis de får et bedre tilbud. Da skadesforsikringer er et erfaringsgode, må man dog alt andet lige forvente en lavere forbrugermobilitet end på andre markeder, da forbrugerne vil foretrække det sikre og kendte. Hvis man er tilfreds med sin forsikring, skal der således en del til, før man vil skifte selskab. Dette understøttes blandt andet af en YouGov undersøgelse foretaget for Forsikring & Pension. Denne viser, at 30 pct. af de danske forbrugere kun har interesse i at skifte forsikringsselskab, hvis den samlede besparelse på forsikringer overtiger kr. En stor andel - 16 pct. - er slet ikke interesseret i at skifte forsikringsselskab uanset hvad besparelsen måtte være. Dette er et tegn på, at størstedelen af de danske forbrugere er tilfredse med deres forsikringer, og derfor er påpasselige med at skifte forsikringsselskab. Dette påvirker mobiliteten i negativ retning uden det nødvendigvis betyder, at konkurrencen er dårlig. Set alene ud fra konkurrencehensyn kan forbrugermobiliteten på skadesforsikringsområdet også blive for høj. Da nye kunder hos et forsikringsselskab medfører omkostninger til risikovurdering og oprettelse af police, vil en øget forbrugermobilitet betyde højere omkostninger for forsikringsselskaberne. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen estimerede i 2002, at forsikringsselskabet taber penge på en kunde, hvis kunden skifter til et andet selskab inden for 2-3 år. 5 Kun så længe de positive gevinster ved øget konkurrence overstiger de højere omkostninger for selskaberne, er øget forbrugermobilitet en samfundsmæssig fordel. De skandinaviske lande har en højere forbrugermobilitet inden for indboforsikring end gennemsnittet for EU27 i både 2010 og 2012, jf. Figur 1. Danmark havde med 13 pct. den næst højeste andel forbrugere, der skiftede forsikringsselskab i 2010, af alle lande i EU27. 6 I 2012 var denne andel 10 pct., og Danmark havde nu den femte højeste andel, der skiftede forsikringsselskab, i hele EU Se baggrundsnotat til kapitel 3, Konkurrenceredegørelsen I Storbritannien skiftede 14 pct. forsikringsselskab i Storbritannien, Irland, Ungarn og Spanien havde en større andel forbrugere, der skiftede forsikringsselskab i I Litauen og Finland er der ligesom i Danmark 10 pct. af forbrugerne, der har skiftet forsikringsselskab. 4

5 Figur 1 Andel af forbrugerne der har skiftet forsikringsselskab på deres indboforsikring, 2010 og Kilde: EU Kommissionen Danmark Sverige Norge EU27 Forbrugermobiliteten i Danmark er internationalt set høj, både når man sammenligner med EU27 og med de øvrige skandinaviske lande. Det er dog svært at vurdere om mobiliteten i konkurrencemæssig forstand er optimal. Forbrugermobilitet er ikke en entydig indikator i konkurrencemæssig sammenhæng, og det er derfor nødvendigt også at betragte andre indikatorer. Gennemskuelighed Da skadesforsikringer er et komplekst erfaringsgode, og danskernes finansielle forståelse er begrænset, kan det være svært for forbrugerne at gennemskue produkterne. Hvis omkostningerne i tid og penge ved at skulle finde et tilbud på en ny forsikring er for høje, opgiver forbrugeren måske helt at skifte selskab. Dette kan begrænse mobilitet og konkurrence. Fra figur 2 fremgår det, at forbrugerne generelt og særligt i Sverige og Danmark har svært ved at sammenligne indboforsikringer fra forskellige selskaber. 8 Således synes næsten hver 4. af danskerne, og mere end hver 4. af svenskerne, at det er svært at sammenligne indboforsikringer fra forskellige udbydere i Det ser dog noget bedre ud i 2012, hvor andelen der finder indboforsikringer ugennemskuelige er faldet til 20 og 21 pct. i hhv. Danmark og Sverige. I Norge er andelen, der finder det svært at sammenligne selskabernes indboforsikringer 15 pct. i 2010 og 18 pct. i Det er især forbrugerne i Skandinavien, der finder produkterne ugennemskuelige. I EU27 som helhed er andelen, der synes indboforsikringer er ugennemskuelige 13 pct. i 2010 og 11 pct. i Samme billede gør sig gældende for motorforsikring. Her er andelen, der synes det er svært at sammenligne tilbud fra forskellige udbydere i pct. i Danmark, 21 pct. i Sverige, 18 pct. i Norge og 11 pct. i EU som helhed. 5

6 Figur 2 Andel der synes, det var svært at sammenligne produkter fra forskellige udbydere, indboforsikring, Danmark Sverige Norge EU27 Kilde: EU Kommissionen Fra et konkurrencemæssigt synspunkt, er det for stor en andel af forbrugerne, der synes, at indboforsikringer er ugennemskuelige, da det må forventes at påvirke forbrugermobiliteten i negativ retning. Det er dog positivt, at udviklingen i hvert fald i Danmark og Sverige ser ud til at gå den rigtige vej. Niveauet i Danmark og Sverige er dog bekymrende højt, når der sammenlignes med gennemsnittet for EU27. Det er uklart, om den lavere oplevede gennemskuelighed i Skandinavien afspejler forskelle på forbruger- eller produktsiden. Kundetilfredshed En høj tilfredshed blandt kunderne er også et tegn på effektiv konkurrence, da en oplagt konkurrenceparameter er kvalitet. Selskaberne konkurrerer om tilfredse kunder. De danske forbrugere er klart de mest tilfredse i Skandinavien, og har været det hele perioden , jf. Figur 3. Dog har både Sverige og Norge oplevet stigninger i kundetilfredsen i perioden, mens kundetilfredsheden har været mere eller mindre konstant for Danmark. 6

7 Figur 3 Forbrugernes tilfredshed med deres skadesforsikringsselskab, Danmark Norge Sverige Kilde: Langt størstedelen af danskerne er altså godt tilfredse med deres skadesforsikringsselskab. Sammenlignet med Norge og Sverige er Danmark også de klart mest tilfredse. Vurderet på baggrund af denne konkurrenceindikator, er der altså ikke tegn på begrænset konkurrence. Konkurrence på virksomhedssiden For at vurdere konkurrencen på skadesforsikringer fra virksomhedssiden ses der på konkurrenceindikatorer for markedsstrukturen, indtjening og produktivitet. Markedsstrukturen Markedsstrukturen viser, om der er få store eller mange små virksomheder. Jo flere selskaber og jo mindre markedsandel de største selskaber har jo bedre vil man normalt antage, at konkurrencen er. En indikator for koncentrationen på skadesforsikringsmarkedet er et rateindeks, som måler summen af de fire største selskabers markedsandel. Rateindekset vil altid være mellem 0 og 100. Jo lavere værdi rateindekset har, jo hårdere vil man vurdere, at konkurrencen på markedet er. Der er ingen officielle grænseværdier af rateindekset for hvornår, der er tegn på konkurrenceproblemer. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen i Danmark vurderer dog, at der er tegn på konkurrenceproblemer, når de fire største selskabers markedsandel er 80 pct. eller mere. 9 Som det fremgår fra figur 4, er den totale markedsandel for de fire største selskaber i Norge og Sverige for skadesforsikring i alt lige omkring de 80 pct. i Markedsandelen i Norge er dog faldet en smule frem til I Danmark er markedsandelen for de fire største selskaber lige omkring 60 pct. i alle tre år. 9 Se Udpegning af brancher med konkurrenceproblemer i Konkurrenceredegørelse 2007, konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2007). 7

8 Figur 4 Markedsandelen for de fire største forsikringsselskaber i Danmark, Norge og Sverige, Sverige Norge Danmark Anm.: Da Danmark af konkurrencemæssige årsager først offentliggør markedsandele på selskabsniveau med et lag på ét år, er tallene for 2012 for Danmark taget fra 1. kvartal. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisation, Försäkringsforbundet og Forsikring & Pension Vurderet ud fra koncentrationen på det danske skadesforsikringsmarked er der altså ikke tegn på begrænset konkurrence. Rateindekset i Danmark er markant lavere end grænseværdien på 80 pct., og markant lavere end både Sverige og Norge. Indtjening Jo mere konkurrence der er på et marked, jo sværere vil selskaberne have ved at sætte priserne over omkostninger, hvilket påvirker indtjeningsmulighederne. Erfaringerne på forsikringsmarkedet er, at indtjeningen følger en såkaldt forsikringscyklus. Indtjeningen udviser kraftige udsving over tid, og det er derfor vigtigt, at man ikke vurderer konkurrencen på baggrund af et enkelt år. En metode til at vurdere forsikringsbranchens indtjening er at se på erstatningsprocenter over en længere periode. Erstatningsprocenten måler, hvor stor en del af en præmiekrone, der går til at udbetale erstatninger I Kahlke (2012) fremgår, hvordan erstatningsprocenten udregnes. 11 Udover udgifter til erstatninger har selskaberne selvfølgelig også driftsomkostninger. Et andet mål for indtjeningsmulighederne kunne derfor være combined ratio, som er summen af erstatningsprocent og omkostningsprocent. Dog er opgørelsen af omkostningsprocenten meget svær at sammenligne på tværs af lande, hvorfor der udelukkende ses på erstatningsprocenten her. 8

9 Figur 5 Erstatningsprocenter f.e.r., skadesforsikring i alt, Danmark Sverige Norge Anm.: Der ses her på erstatningsprocenten f.e.r. dvs. efter genforsikring. Dette giver et bedre billede af selskabets indtjening på forsikringsdriften. Kilde: EIOPA Statistical Annex Insurance, Som det fremgår fra Figur 5, er der store udsving i erstatningsprocenterne over tid og mellem landene. Erstatningsprocenten i Danmark har i de senere år ligget højere end både Sverige og Norge. Hvis der ses på egenkapitalforrentningen 12 over en årrække, ser man samme tendens: Indtjeningen i forsikringsbranchen er ikke så høj, at man kan tale om begrænset konkurrence. Den er faktisk under indtjeningen i markedsmæssige byerhverv generelt, jf. Tabel 1. Tabel 1 Egenkapitalforrentningen, pct., Markedsmæssige byerhverv, i alt - 17,7 14,8-16,2 Skadesforsikring 11,3 7,3 14,7 9,1 11,0 Kilde: Finanstilsynet og Danmark Statistik Vurderet på baggrund af erstatningsprocenterne og egenkapitalforrentningen er indtjeningen for skadesforsikringsselskaberne ikke høj nok til, at man kan tale om begrænset konkurrence. Produktivitet En høj produktivitets udvikling er også et tegn på effektiv konkurrence. Hvis der er effektiv konkurrence, må selskaberne øge deres produktivitet mindst ligeså meget som deres 12 Egenkapitalforrentningen udregnes som overskuddet efter renter og skat divideret med egenkapitalen. 9

10 Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013 konkurrenter. Hvis dette ikke sker, vil de miste markedsandele og i sidste ende risikere at blive presset helt ud af markedet af konkurrenterne. 13 Udviklingen i arbejdsproduktiviteten for forsikring og pension været rigtig god ift. andre brancher i Danmark, jf. Figur 6. Derudover viste den første analyserapport fra produktivitetskommissionen i Danmark, at forsikrings- pensionsbranchen er den branche i den danske servicesektor, der har haft den største fremgang i produktivitet de sidste 15 år i forhold til sammenlignelige lande. 14 Produktivitetsudviklingen tyder altså ikke på ineffektiv konkurrence på skadesforsikringsmarkedet i Danmark. Figur 6 Indeks for arbejdsproduktiviteten, 1990=100, Industri Transport Forsikring og pension Byg & Anl Finans. og fors. Økonomien i alt Anm.: Forsikring og pension er en undergruppe af finansiering og forsikring. Kilde: Danmarks Statistik, NATP23 13 Den positive sammenhæng mellem produktivitet og konkurrence beskrives blandt andet i analysen Branchernes Produktivitet, Erhvervs- og Vækstministeriet (2011). I denne analyse er den danske forsikringsbranche fremhævet som en branche med høj og stigende produktivitet i perioden Danmarks produktivitet hvor er problemerne?, Produktivitetskommissionen (2013). 10

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 konkurrenceforhold 2011 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 3 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2011 4

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 11.04.2008 Hård konkurrence er en forudsætning for effektivitet, vækst og velstand.

Læs mere

Konkurrencen på det private skadesforsikrings marked

Konkurrencen på det private skadesforsikrings marked Konkurrencen på det private skadesforsikrings marked Forsikring & Pension 10. marts 2013 Forfattere: Henrik Ballebye Okholm Thomas Schultz-Larsen Rikke Riber Rasmussen Indholdsfortegnelse Forord 8 Sammenfatning

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2010:9 regnskabsanalyse 2009 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 2 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr. 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR SIDE 1 økonomi efteråret Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side

Læs mere

VELKOMMEN. Forsikring & Pension

VELKOMMEN. Forsikring & Pension VELKOMMEN Dagens program Kl. 10.10 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 11.05 Formand Søren Boe Mortensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) Intro til temaer og paneldebatter Per Bremer Rasmussen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Juni 2017 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere