Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning"

Transkript

1 Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til stede med Sverige og Norge. På baggrund af de udvalgte konkurrenceindikatorer vurderes det, at der generelt er gode konkurrenceforhold på skadesforsikringsmarkedet i Danmark. Dette ses blandt andet ved: En lav indtjening målt på erstatningsprocenten og egenkapitalforrentningen. Det er således ikke tegn på, at skadesforsikringsselskaber i Danmark tjener overnormale profitter. Der er også lav indtjening målt på erstatningsprocenterne i Sverige og Norge. Der er i Danmark ikke tegn på dominerende virksomheder, da de største fire selskaber kun dækker 60 pct. af markedet. I Sverige og Norge er dette tal oppe på 80 pct. Produktivitetsudviklingen er høj i den danske forsikringsbranche. Dette indikerer, at selskaberne er meget konkurrenceudsatte, og at der er et konstant pres for, at forsikringsselskaberne udvikler sig for at klare konkurrencen. Danske forbrugere er tilfredse med deres forsikringer Der er dog også indikatorer, der viser, at skadesforsikring er et lavinteresseområde for en stor del af forbrugerne. Mere end 25 pct. af forbrugerne i Danmark har inden for de sidste fem år ikke undersøgt, om de kan få en billigere forsikring (passive forbrugere). Derudover har forbrugerne i særligt Danmark og Sverige svært ved at sammenligne tilbud på indboforsikringer fra forskellige udbydere. Dette kan medføre et lavere konkurrencepres, der fx viser sig ved for lav forbrugermobilitet. Dog har over halvdelen af de danske forbrugere inden for de sidste to år undersøgt, om de kan få en billigere forsikring (aktive forbrugere), hvilket er godt for konkurrencen. Hvor stor andelen af aktive forbrugere skal være for at sikre effektiv konkurrence, er svært at afgøre. At langt størstedelen af danskerne er tilfredse med deres forsikringsselskab, kan være et tegn på, at andelen af aktive forbrugere er stor nok til at sikre effektiv konkurrence. Dog vil det udelukkende være positivt, hvis flere forbrugere interesserede sig for deres forsikringer, og havde lettere ved at sammenligne tilbud fra forskellige selskaber. På grund af de karakteristika, der kendetegner forsikringsmarkedet, vil man på forhånd forvente en lavere forbrugermobilitet end på andre markeder. Blandt andet medfører asymmetrisk information, at selskaberne kan have svært ved at vurdere risikoen for nye kunder, hvilket kan medføre lavere præmier for faste kunder, og dermed lavere mobilitet.

2 Derudover er skadesforsikringer et kompliceret erfaringsgode. Dette betyder, at forbrugerne har en tendens til at vælge og fastholde udbydere, de har været tilfredse med. Hvordan vurderes konkurrencen? Når konkurrencesituationen på markedet for skadesforsikringer skal undersøges, er det vigtigt, at Tage højde for, hvordan produkterne på skadesforsikringsmarkedet samt reguleringen af området påvirker konkurrencen. 1 Konkurrencen vurderes på baggrund af data fra mere end et år. Konkurrencen vurderes ud fra flere forskellige konkurrenceindikatorer. Konkurrenceindikatorer Konkurrenceindikatorerne udvælges for både virksomhedssiden og forbrugersiden. For langt de fleste konkurrenceindikatorer findes der ikke guidelines til, hvad der skal være gældende for, at der er tale om begrænset konkurrence. Så selv om man tager højde for ovenstående, kan det være svært at vurdere, hvornår der er risiko for begrænset konkurrence. Konkurrenceindikatorer kan fortolkes tvetydigt. Et eksempel på dette er forbrugermobilitet. Hvis kun en lille andel af forbrugerne skifter forsikringsselskab, vil dette umiddelbart fortolkes som om, at der dårlig konkurrence på markedet for skadesforsikringer. Men hvis priserne er konkurreret helt i bund, og forbrugerne er tilfredse med deres forsikring hvorfor skulle de så skifte forsikringsselskab? Lav forbrugermobilitet kan altså også være en indikator for et effektivt marked. Ved at udvælge flere konkurrenceindikatorer mindskes risikoen for forkerte konklusioner om konkurrenceforholdene på skadesforsikringsmarkedet. Produktet og regulering påvirker konkurrencen Selve produktet skadesforsikringer kan være en barriere for konkurrencen på skadesforsikringsmarkedet. Dette gælder både på forbruger- og virksomhedssiden. På virksomhedssiden betyder asymmetrisk information, at forbrugeren kender egne risikoforhold bedre end virksomheden. Forbrugeren kan i nogle tilfælde have incitament til at holde denne information skjult for forsikringsselskabet, da den kan udløse højere forsikringspræmier. Da selskaber med stor markedserfaring er bedre til at gennemskue forbrugernes private information end nye selskaber, vil det være svært for nye selskaber at komme ind på markedet. Desuden kan store virksomheder have nemmere ved at risikosprede, hvilket igen gør det svært for nye eller små virksomheder at konkurrere på lige vilkår. Derudover skabes barrierer for konkurrencen på forbrugersiden, da skadesforsikringer er et kompliceret erfaringsgode. Forbrugerne vil have en tendens til at 1 Da der er lav efterspørgsels- og udbudssubstitution mellem de forskellige forsikringsområder, skal konkurrencen optimalt set vurderes inden for hvert produktmarked, som fx indboforsikring, motorforsikring osv. Dette tillader data ikke altid. I denne artikel vurderes skadesforsikrings under et, men hvor det muligt og oplagt ses der specifikt på indboforsikringen. 2

3 vælge og fastholde udbydere de kender og har været tilfredse med. Dette reducerer incitamentet til skifte selskab, og reducerer mobiliteten på forbrugersiden. Derudover betyder kombinationen af et kompliceret erfaringsgode og begrænset finansiel forståelse, at skadesforsikringer kan virke ugennemskuelige for forbrugerne, selv om konkurrencen er effektiv. 2 Udover selve produktet vil reguleringen af markedet for skadesforsikringer også påvirke konkurrencen på både virksomhedssiden og forbrugersiden. Reguleringen har ofte positive effekter for konkurrence, idet den fx hjælper med at rette op på markedsfejl. Autorisationsordningen 3 er på den ene side med til at øge forbrugernes tillid til produktet, men er på den anden side med til at begrænse antallet af udbydere af skadesforsikringer. Derudover kan fx solvensreglerne øge selskabernes administrationsomkostninger og dermed begrænse konkurrenceråderummet som fx udvikling af nye produkter. Et eksempel på regulering i Danmark, der kun har medvirket til at hæmme konkurrencen var stempelafgiften, som var en afgift på nytegnede forsikringer. Denne afgift var med til at reducere forbrugernes gevinst ved at skifte selskab. 4 Konkurrence på forbrugersiden Forbrugerne har en vigtig rolle for at sikre effektiv konkurrence. De skal være mobile og vælge de effektive og billige selskaber fremfor de dyre og ineffektive. For at vurdere konkurrencen på skadesforsikringsområdet fra forbrugersiden vurderes mobiliteten, tilfredsheden og gennemskueligheden. Forbrugernes interesse for skadesforsikringer har betydning for alle konkurrenceindikatorerne. Hvis forbrugerne ikke interesserer sig for deres skadesforsikringer, vil de være mindre tilbøjelige til løbende at indhente tilbud fra andre selskaber, hvilket påvirker mobiliteten i negativ retning. Derudover vil de i ringere grad sætte sig ind i, hvad forsikringen dækker, hvilket kan skabe utilfredse kunder. Ligeledes betyder lav interesse typisk også lav viden, hvilket kan medvirke til at produkterne synes ugennemskuelige. En YouGov undersøgelse lavet for Forsikring & Pension i 2012 viste, at der er to grupper af forbrugere i Danmark de passive og de aktive. Mere end hver 4. forbruger i Danmark er passiv, og har ikke indhentet tilbud på forsikringer i løbet af de sidste 5 år. Forsikringer er tilsyneladende et lavinteresse område for dem, hvilket kan betyde et lavere konkurrencepres. Til gengæld er over halvdelen af de danske forbrugere aktive, og har indhentet et tilbud på forsikringer inden for de sidste to år, hvilket medvirker til et øget konkurrencepres. 2 Der er flere analyser, der viser, at den finansielle forståelse i Danmark er begrænset. Se fx Nielsen og Ejsing, Der er betydelige omkostninger forbundet med at få en autorisation. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen vurderede i 2003, at etableringsomkostningerne alene kommer op på 250 mio. kr., se baggrundsnotat til kapital 3, Konkurrenceredegørelse Pr. 1. januar 2013 er stempelafgiften på nytegninger ophævet og erstattet af en skadesforsikringsafgift på alle skadesforsikringer på 1,1 pct. af den årlige forsikringspræmie. 3

4 Forbrugermobilitet En høj forbrugermobilitet antages normalt at betyde effektiv konkurrence, da forbrugerne er lette at få til at skifte selskab, hvis de får et bedre tilbud. Da skadesforsikringer er et erfaringsgode, må man dog alt andet lige forvente en lavere forbrugermobilitet end på andre markeder, da forbrugerne vil foretrække det sikre og kendte. Hvis man er tilfreds med sin forsikring, skal der således en del til, før man vil skifte selskab. Dette understøttes blandt andet af en YouGov undersøgelse foretaget for Forsikring & Pension. Denne viser, at 30 pct. af de danske forbrugere kun har interesse i at skifte forsikringsselskab, hvis den samlede besparelse på forsikringer overtiger kr. En stor andel - 16 pct. - er slet ikke interesseret i at skifte forsikringsselskab uanset hvad besparelsen måtte være. Dette er et tegn på, at størstedelen af de danske forbrugere er tilfredse med deres forsikringer, og derfor er påpasselige med at skifte forsikringsselskab. Dette påvirker mobiliteten i negativ retning uden det nødvendigvis betyder, at konkurrencen er dårlig. Set alene ud fra konkurrencehensyn kan forbrugermobiliteten på skadesforsikringsområdet også blive for høj. Da nye kunder hos et forsikringsselskab medfører omkostninger til risikovurdering og oprettelse af police, vil en øget forbrugermobilitet betyde højere omkostninger for forsikringsselskaberne. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen estimerede i 2002, at forsikringsselskabet taber penge på en kunde, hvis kunden skifter til et andet selskab inden for 2-3 år. 5 Kun så længe de positive gevinster ved øget konkurrence overstiger de højere omkostninger for selskaberne, er øget forbrugermobilitet en samfundsmæssig fordel. De skandinaviske lande har en højere forbrugermobilitet inden for indboforsikring end gennemsnittet for EU27 i både 2010 og 2012, jf. Figur 1. Danmark havde med 13 pct. den næst højeste andel forbrugere, der skiftede forsikringsselskab i 2010, af alle lande i EU27. 6 I 2012 var denne andel 10 pct., og Danmark havde nu den femte højeste andel, der skiftede forsikringsselskab, i hele EU Se baggrundsnotat til kapitel 3, Konkurrenceredegørelsen I Storbritannien skiftede 14 pct. forsikringsselskab i Storbritannien, Irland, Ungarn og Spanien havde en større andel forbrugere, der skiftede forsikringsselskab i I Litauen og Finland er der ligesom i Danmark 10 pct. af forbrugerne, der har skiftet forsikringsselskab. 4

5 Figur 1 Andel af forbrugerne der har skiftet forsikringsselskab på deres indboforsikring, 2010 og Kilde: EU Kommissionen Danmark Sverige Norge EU27 Forbrugermobiliteten i Danmark er internationalt set høj, både når man sammenligner med EU27 og med de øvrige skandinaviske lande. Det er dog svært at vurdere om mobiliteten i konkurrencemæssig forstand er optimal. Forbrugermobilitet er ikke en entydig indikator i konkurrencemæssig sammenhæng, og det er derfor nødvendigt også at betragte andre indikatorer. Gennemskuelighed Da skadesforsikringer er et komplekst erfaringsgode, og danskernes finansielle forståelse er begrænset, kan det være svært for forbrugerne at gennemskue produkterne. Hvis omkostningerne i tid og penge ved at skulle finde et tilbud på en ny forsikring er for høje, opgiver forbrugeren måske helt at skifte selskab. Dette kan begrænse mobilitet og konkurrence. Fra figur 2 fremgår det, at forbrugerne generelt og særligt i Sverige og Danmark har svært ved at sammenligne indboforsikringer fra forskellige selskaber. 8 Således synes næsten hver 4. af danskerne, og mere end hver 4. af svenskerne, at det er svært at sammenligne indboforsikringer fra forskellige udbydere i Det ser dog noget bedre ud i 2012, hvor andelen der finder indboforsikringer ugennemskuelige er faldet til 20 og 21 pct. i hhv. Danmark og Sverige. I Norge er andelen, der finder det svært at sammenligne selskabernes indboforsikringer 15 pct. i 2010 og 18 pct. i Det er især forbrugerne i Skandinavien, der finder produkterne ugennemskuelige. I EU27 som helhed er andelen, der synes indboforsikringer er ugennemskuelige 13 pct. i 2010 og 11 pct. i Samme billede gør sig gældende for motorforsikring. Her er andelen, der synes det er svært at sammenligne tilbud fra forskellige udbydere i pct. i Danmark, 21 pct. i Sverige, 18 pct. i Norge og 11 pct. i EU som helhed. 5

6 Figur 2 Andel der synes, det var svært at sammenligne produkter fra forskellige udbydere, indboforsikring, Danmark Sverige Norge EU27 Kilde: EU Kommissionen Fra et konkurrencemæssigt synspunkt, er det for stor en andel af forbrugerne, der synes, at indboforsikringer er ugennemskuelige, da det må forventes at påvirke forbrugermobiliteten i negativ retning. Det er dog positivt, at udviklingen i hvert fald i Danmark og Sverige ser ud til at gå den rigtige vej. Niveauet i Danmark og Sverige er dog bekymrende højt, når der sammenlignes med gennemsnittet for EU27. Det er uklart, om den lavere oplevede gennemskuelighed i Skandinavien afspejler forskelle på forbruger- eller produktsiden. Kundetilfredshed En høj tilfredshed blandt kunderne er også et tegn på effektiv konkurrence, da en oplagt konkurrenceparameter er kvalitet. Selskaberne konkurrerer om tilfredse kunder. De danske forbrugere er klart de mest tilfredse i Skandinavien, og har været det hele perioden , jf. Figur 3. Dog har både Sverige og Norge oplevet stigninger i kundetilfredsen i perioden, mens kundetilfredsheden har været mere eller mindre konstant for Danmark. 6

7 Figur 3 Forbrugernes tilfredshed med deres skadesforsikringsselskab, Danmark Norge Sverige Kilde: Langt størstedelen af danskerne er altså godt tilfredse med deres skadesforsikringsselskab. Sammenlignet med Norge og Sverige er Danmark også de klart mest tilfredse. Vurderet på baggrund af denne konkurrenceindikator, er der altså ikke tegn på begrænset konkurrence. Konkurrence på virksomhedssiden For at vurdere konkurrencen på skadesforsikringer fra virksomhedssiden ses der på konkurrenceindikatorer for markedsstrukturen, indtjening og produktivitet. Markedsstrukturen Markedsstrukturen viser, om der er få store eller mange små virksomheder. Jo flere selskaber og jo mindre markedsandel de største selskaber har jo bedre vil man normalt antage, at konkurrencen er. En indikator for koncentrationen på skadesforsikringsmarkedet er et rateindeks, som måler summen af de fire største selskabers markedsandel. Rateindekset vil altid være mellem 0 og 100. Jo lavere værdi rateindekset har, jo hårdere vil man vurdere, at konkurrencen på markedet er. Der er ingen officielle grænseværdier af rateindekset for hvornår, der er tegn på konkurrenceproblemer. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen i Danmark vurderer dog, at der er tegn på konkurrenceproblemer, når de fire største selskabers markedsandel er 80 pct. eller mere. 9 Som det fremgår fra figur 4, er den totale markedsandel for de fire største selskaber i Norge og Sverige for skadesforsikring i alt lige omkring de 80 pct. i Markedsandelen i Norge er dog faldet en smule frem til I Danmark er markedsandelen for de fire største selskaber lige omkring 60 pct. i alle tre år. 9 Se Udpegning af brancher med konkurrenceproblemer i Konkurrenceredegørelse 2007, konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2007). 7

8 Figur 4 Markedsandelen for de fire største forsikringsselskaber i Danmark, Norge og Sverige, Sverige Norge Danmark Anm.: Da Danmark af konkurrencemæssige årsager først offentliggør markedsandele på selskabsniveau med et lag på ét år, er tallene for 2012 for Danmark taget fra 1. kvartal. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisation, Försäkringsforbundet og Forsikring & Pension Vurderet ud fra koncentrationen på det danske skadesforsikringsmarked er der altså ikke tegn på begrænset konkurrence. Rateindekset i Danmark er markant lavere end grænseværdien på 80 pct., og markant lavere end både Sverige og Norge. Indtjening Jo mere konkurrence der er på et marked, jo sværere vil selskaberne have ved at sætte priserne over omkostninger, hvilket påvirker indtjeningsmulighederne. Erfaringerne på forsikringsmarkedet er, at indtjeningen følger en såkaldt forsikringscyklus. Indtjeningen udviser kraftige udsving over tid, og det er derfor vigtigt, at man ikke vurderer konkurrencen på baggrund af et enkelt år. En metode til at vurdere forsikringsbranchens indtjening er at se på erstatningsprocenter over en længere periode. Erstatningsprocenten måler, hvor stor en del af en præmiekrone, der går til at udbetale erstatninger I Kahlke (2012) fremgår, hvordan erstatningsprocenten udregnes. 11 Udover udgifter til erstatninger har selskaberne selvfølgelig også driftsomkostninger. Et andet mål for indtjeningsmulighederne kunne derfor være combined ratio, som er summen af erstatningsprocent og omkostningsprocent. Dog er opgørelsen af omkostningsprocenten meget svær at sammenligne på tværs af lande, hvorfor der udelukkende ses på erstatningsprocenten her. 8

9 Figur 5 Erstatningsprocenter f.e.r., skadesforsikring i alt, Danmark Sverige Norge Anm.: Der ses her på erstatningsprocenten f.e.r. dvs. efter genforsikring. Dette giver et bedre billede af selskabets indtjening på forsikringsdriften. Kilde: EIOPA Statistical Annex Insurance, Som det fremgår fra Figur 5, er der store udsving i erstatningsprocenterne over tid og mellem landene. Erstatningsprocenten i Danmark har i de senere år ligget højere end både Sverige og Norge. Hvis der ses på egenkapitalforrentningen 12 over en årrække, ser man samme tendens: Indtjeningen i forsikringsbranchen er ikke så høj, at man kan tale om begrænset konkurrence. Den er faktisk under indtjeningen i markedsmæssige byerhverv generelt, jf. Tabel 1. Tabel 1 Egenkapitalforrentningen, pct., Markedsmæssige byerhverv, i alt - 17,7 14,8-16,2 Skadesforsikring 11,3 7,3 14,7 9,1 11,0 Kilde: Finanstilsynet og Danmark Statistik Vurderet på baggrund af erstatningsprocenterne og egenkapitalforrentningen er indtjeningen for skadesforsikringsselskaberne ikke høj nok til, at man kan tale om begrænset konkurrence. Produktivitet En høj produktivitets udvikling er også et tegn på effektiv konkurrence. Hvis der er effektiv konkurrence, må selskaberne øge deres produktivitet mindst ligeså meget som deres 12 Egenkapitalforrentningen udregnes som overskuddet efter renter og skat divideret med egenkapitalen. 9

10 Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013 konkurrenter. Hvis dette ikke sker, vil de miste markedsandele og i sidste ende risikere at blive presset helt ud af markedet af konkurrenterne. 13 Udviklingen i arbejdsproduktiviteten for forsikring og pension været rigtig god ift. andre brancher i Danmark, jf. Figur 6. Derudover viste den første analyserapport fra produktivitetskommissionen i Danmark, at forsikrings- pensionsbranchen er den branche i den danske servicesektor, der har haft den største fremgang i produktivitet de sidste 15 år i forhold til sammenlignelige lande. 14 Produktivitetsudviklingen tyder altså ikke på ineffektiv konkurrence på skadesforsikringsmarkedet i Danmark. Figur 6 Indeks for arbejdsproduktiviteten, 1990=100, Industri Transport Forsikring og pension Byg & Anl Finans. og fors. Økonomien i alt Anm.: Forsikring og pension er en undergruppe af finansiering og forsikring. Kilde: Danmarks Statistik, NATP23 13 Den positive sammenhæng mellem produktivitet og konkurrence beskrives blandt andet i analysen Branchernes Produktivitet, Erhvervs- og Vækstministeriet (2011). I denne analyse er den danske forsikringsbranche fremhævet som en branche med høj og stigende produktivitet i perioden Danmarks produktivitet hvor er problemerne?, Produktivitetskommissionen (2013). 10

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 11.04.2008 Hård konkurrence er en forudsætning for effektivitet, vækst og velstand.

Læs mere

Konkurrencen på det private skadesforsikrings marked

Konkurrencen på det private skadesforsikrings marked Konkurrencen på det private skadesforsikrings marked Forsikring & Pension 10. marts 2013 Forfattere: Henrik Ballebye Okholm Thomas Schultz-Larsen Rikke Riber Rasmussen Indholdsfortegnelse Forord 8 Sammenfatning

Læs mere

Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 2 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr. 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Indledning. Ny afgift på skadesforsikringer

Indledning. Ny afgift på skadesforsikringer Indledning Læs i dette nummer: - Ny afgift på skadeforsikringer - Vi forsikrer os mod tryghed - Få din egen sikkerhedsalarm i lommen - Miljøansvar og finansiel sikkerhedsstillelse - Kommunen får erstatning

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 Forsikring & Pension Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Sammenfatning og indledning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Konkurrencen om pensioner 2009

Konkurrencen om pensioner 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Astrid K. Rasmussen Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Anne Seiersen Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere