Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm) 27. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026050 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm) 27. september 2013"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm) 27. september 2013 K E N D E L S E Rent A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Den 19. november 2012 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne i sagen, påstand 1-9, 12 og 18. Klagenævnet tog ikke stilling til påstand og Klagenævnet besluttede efter modtagelsen af klagen at udskyde behandlingen af klagerens erstatningspåstande, indtil klagenævnet havde taget stilling til de øvrige påstande. Denne kendelse vedrører erstatningspåstandene. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 19 Indklagede tilpligtes til klageren at betale ,25 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. marts 2012 og indtil betaling sker, subsidiært et mindre beløb fastsat af klagenævnet med tillæg af procesrente fra den 1. marts 2012 og indtil betaling sker.

2 2. Påstand 20 (subsidiær i forhold til påstand 19) Indklagede tilpligtes til klageren at betale ,12 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. marts 2012 og indtil betaling sker, subsidiært et mindre beløb fastsat af klagenævnet med tillæg af procesrente fra den 1. marts 2012 og indtil betaling sker. Beløbet i påstand 19 angår klagerens positive opfyldelsesinteresse, og beløbet i påstand 20 angår klagerens negative kontraktinteresse. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Klageren har opgjort sit krav i påstand 19 således: Distrikt 1, Midt A ,75 timer á 210 kr. Omkostninger svarende til 180 kr. pr. arbejdstime svarende til en fortjeneste på 30 kr. pr. time Fortjeneste pr. år (15.563,75 timer x 30 kr.) ,50 á 203 kr. Omkostninger svarende til 180 kr. pr. arbejdstime svarende til en fortjeneste på 23 kr. pr. time Fortjeneste pr. år (7.963,50 timer x 23 kr.) Samlet fortjeneste pr. år Distrikt 2, Midt B ,75 timer á 210 kr. Omkostninger svarende til 180 kr. pr. arbejdstime svarende til en fortjeneste på 30 kr. pr. time Fortjeneste pr. år (7.300,75 timer x 30 kr.) ,75 timer á 203 kr. Omkostninger svarende til 180 kr. pr. arbejdstime svarende til en fortjeneste på 23 kr. pr. time Fortjeneste pr. år (16.722,75 timer x 23 kr.) Samlet fortjeneste pr. år ,50 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ,25 kr ,75 kr. Distrikt 4, Syd ,25 timer á 210 kr.

3 3. Omkostninger svarende til 180 kr. pr. arbejdstime svarende til en fortjeneste på 30 kr. pr. time Fortjeneste pr. år (11.585,25 timer x 30 kr.) ,25 timer á 203 kr. Omkostninger svarende til 180 kr. pr. arbejdstime svarende til en fortjeneste på 23 kr. pr. time Fortjeneste pr. år (3.209,25 timer x 23 kr.) Samlet fortjeneste pr. år ,50 kr ,75 kr ,25 kr. Distrikt 1, 2 og 4 Samlet fortjeneste år 1 (12 måneder) ( , ,25) ,00 kr. Samlet fortjeneste år 2 (12 måneder) ( , ,25) ,00 kr. Samlet fortjeneste år 3 (9 måneder) ( , , ,19) ,25 kr. Samlet fortjeneste under delaftalernes løbetid ,25 kr. Avance i procent pr. år (Samlet omsætning pr. år: kr.) 13 % Klageren har opgjort sit krav i påstand 20 således: a. Beregning af tilbud m.m. Danplan (ekstern konsulentbistand) ,12 kr. b. Egne timer, 72 timer af kr ,50 (leder) ,00 kr. I alt ,12 kr. Indklagede har størrelsesmæssigt bestridt samtlige poster i klagerens opgørelser og har gjort gældende, at tabet er udokumenteret. Ad erstatningsgrundlaget: Ved kendelsen af 19. november 2012 konstaterede klagenævnet, at indklagede under udbuddet har overtrådt udbudsreglerne således:»påstand 2 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Tilbudsgivers plan for opstartspro-

4 4. cedure«, ved ikke at have inddraget klagerens beskrivelse af, hvordan virksomhedsoverdragelsesproceduren ville blive håndteret. Påstand 3 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Tilbudsgivers plan for opstartsprocedure«, ved at have taget hensyn til længden af forberedelsesfasen uagtet, at der i oversigten i udbudsbetingelserne over de delkriterier, der skulle anvendes ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Tilbudsgivers plan for opstartsprocedure«ikke var anført»længden af forberedelsesfasen«. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Tilbudsgivers plan for opstartsprocedure«, ved ikke at have taget hensyn til klagerens angivelse af den planlagte indkøringsfase. Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Drifts- og leveringssikkerhed«, ved at have tillagt det vægt, at klageren ikke havde vedlagt specifikke kompetenceoversigter over sine ledere, idet dette ikke fremgik af udbudsbetingelserne. Ad påstand 6 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Drifts- og leveringssikkerhed«, ved at have tillagt det negativ virkning for klageren, at klageren ikke havde vedlagt sin ISO-manual. Ad påstand 7 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Drifts- og leveringssikkerhed«, ved at fremkomme med en afgørelse om, at klagerens materiale ikke angav præcise elementer fra klagerens ISO-manual. Ad påstand 8 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Drifts- og leveringssikkerhed«, ved

5 5. ikke at fremkomme med en afgørelse om, at klagerens materiale ikke angav præcise elementer fra klagerens ISO-manual. Ad påstand 9 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Drifts- og leveringssikkerhed«, ved at have inddraget et krav om»yderligere«i øvrigt ikke angivne»oplysninger«, uagtet at der i oversigten i udbudsbetingelserne over de delkriterier, der skulle anvendes ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Drifts- og leveringssikkerhed«, udelukkende var anført, at tilbuddet skulle indeholde»oplysning om, hvordan tilbudsgiver vil sikre og dokumentere, at der i tilfælde af kritik af kvaliteten, er leveret den af tilbudsgiver fastsatte normering til udførelse af rengøringen«. Ad påstand 12 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved vurderingen af tilbuddene efter underkriteriet »Kvalitet og service«, ved at have tillagt det negativ virkning for klageren, at klageren ikke havde vedlagt sin ISO-manual.«Klagenævnet udtalte i kendelsen af 19. november 2012 blandt andet:»det, der er anført ad påstand 2-9 og 12 viser, at der vedrørende klagerens tilbud for så vidt angår underkriterium 3 og 4 er sket en ulovlig og åbenbart for lav pointtildeling. Den faktiske anvendelse af evalueringsmodellen er behæftet med sådanne mangler, at tildelingsbeslutningen ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.«klagenævnet tog herefter klagerens påstand om annullation af indklagedes tildelingsbeslutning til følge. Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af udbudsreglerne har handlet på en sådan måde, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der som tilbudsgiver havde afgivet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«uden at få kontrakten. Indklagede har bestridt, at de pågældende overtrædelser af udbudsreglerne indebærer, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren.

6 6. Ad erstatningskravet: Klageren har gjort gældende, at klageren har lidt et tab, at indklagede har handlet ansvarspådragende, at tabet var påregneligt og adækvat, og at kravet er rimeligt og korrekt opgjort. Klageren har vedrørende påstand 19 nærmere gjort gældende, at klageren, hvis indklagede ikke havde handlet i strid med udbudsreglerne, ville have fået tildelt delaftale 1 (rengøring Distrikt 1, Midt A), delaftale 2 (rengøring Distrikt 2, Midt B) og delaftale 4 (rengøring Distrikt 4, Syd), eller at det i hvert fald er overvejende sandsynligt, at klageren ville have fået tildelt delaftalerne. Klageren har derfor krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse. Klageren havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i relation til delaftale 1, 2 og 4. Den samlede pointdifference mellem klagerens tilbud og det vindende tilbud i relation til delaftale 1 var alene 1 point. For underkriterium 3 og 4 havde klagerens tilbud i relation til delaftale 1, 2 og 4 fået henholdsvis 5 og 3 point mindre end det vindende tilbud. Den samlede pointdifference mellem klagerens tilbud og det vindende tilbud i relation til underkriterium 3 og 4 var 8 point. For så vidt angår underkriterium 6 skulle klagerens tilbud have været tildelt maksimum point. Klagenævnets udtalelse sammenholdt med, at den samlede pointdifference mellem klagerens tilbud og det vindende tilbud var 1 point i relation til delaftale 1, 6 point i relation til delaftale 2 og 7 point i relation til delaftale 4, medfører, at det er sandsynliggjort, at klagerens tilbud ville have fået flere point end det vindende tilbud. Klageren har sandsynliggjort, at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige. Klageren har endvidere anført, at det ifølge retspraksis påhviler indklagede at godtgøre, at klagerens tilbud, dersom pointtildelingen var sket korrekt og uden mangler, ikke ville være blevet antaget. Denne bevisbyrde har indklagede ikke løftet. Klageren har bestridt, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt. I den forbindelse har klageren i første række anført, at indklagede er afskåret fra at gøre spørgsmålet om konditionsmæssighed til genstand for nærværende sag, idet indklagede allerede har antaget klagerens tilbud som konditionsmæssigt. Indklagede meddelte den 15. november 2011, at de delaftaler, hvor klageren var prækvalificeret, var blevet tildelt ISS Facility Services A/S. Indklagede har dermed i samme forbindelse konstateret, at klagerens

7 7. tilbud var konditionsmæssigt, jf. udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2 modsætningsvist. I relation til indklagedes påberåbte»ukonditionsmæssigheder 1-10«har klageren anført følgende: 1. Klageren beskrev sine kompetencer i tilbuddet, idet»den gennemsnitlige ledelses- og brancheanciennitet i driftsledelsen«blev oplyst i pjecen»organisation helt enkelt«samt i»personale helt enkelt«, under»arbejdsmiljø«og under»instruktion og uddannelse«. 2. Klageren har anført, at der jf. påstand 8 er udleveret specifikke farveskemaer til medarbejderne, hvorfor der er sket en præcisering overfor medarbejderne. 3. Klageren har beskrevet sine konkrete kvalitetssikringstiltag i forbindelse med opgaveløsningen i»kvalitet helt enkelt«, hvori anføres, at der udfyldes en kvalitetsrapport, som dokumenterer kvaliteten af den daglige indsats, ligesom inspektøren udarbejder successive kvalitetsrapporter for hvert enkelt medarbejderområde. Det er endvidere anført, at der udføres en IT-baseret kvalitetskontrol, og det beskrives, hvad denne gik ud på. 4. Klageren har anført, at der i tilbuddet var udarbejdet specifikke normeringer for hvert område, jf. timeopgørelsen, hvor det udtrykkeligt er angivet, hvordan opgaven organiseres for hvert område. Endvidere har klageren henvist til skrivelsen af 27. oktober 2011, hvori anføres, «at samtlige medarbejdere vil gennemgå et opgavespecifikt introduktionskursus, som tager direkte udgangspunkt i forståelsen af rengøringsinstruktionen.«det er endvidere anført, hvad instruktionen omfatter. Klageren har endelig henvist til»organisation helt enkelt«, hvori klagerens tilrettelæggelse af arbejdet er beskrevet. 5. Klageren har anført, at det i bilaget»kvalitet helt enkelt«, er beskrevet, at»inspektøren vil endvidere anvende rapporten som grundlag for kvalitetsopfølgning, herunder: 1. Ved at gennemgå kvalitetsrapporten i detaljer sammen med rengøringsassistenten med henblik på evt. justeringer eller forbedringer i det daglige arbejde.«

8 8. 6. Klageren har henvist til sin skrivelse af 27. oktober 2011, hvori der er flere siders beskrivelse vedrørende klagerens drifts- og leveringssikkerhed. 7. Klageren har henvist til argumentationen vedr. påstand 14 i hovedsagen. Indklagede vælger bevidst at overfortolke ordet»indiskutabelt«, idet brugen af ordet»unormalt«tillige indeholder en subjektiv vurdering af, hvad der er normalt og ikke normalt. Klageren har gjort gældende, at udtrykket»indiskutabelt høje tidsforbrug«ikke kan være et forbehold, selvom der i udbudsbetingelserne anvendes ordet»unormalt«. 8. Klageren har anført, at det af bilaget»kvalitet helt enkelt«fremgår, at der udfærdiges en kvalitetsrapport, samt at der udføres successive kvalitetsrapporter. Klageren beskriver i dokumentet, at der løbende anvendes ITudstyr til at aflægge rapporter. Klageren oplyser, at der udføres en ITbaseret normeringskontrol og en IT-baseret kvalitetskontrol ved brug af forskellige systemer. 9. Kravet i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 om»at leverandørens personale under arbejdets udførelse [skal] være iført en identificerbar arbejdsbeklædning med virksomhedslogo...«er belyst i klagerens tilbud. Klageren har i den forbindelse henvist til manualen»personale helt enkelt«, som udgjorde en del af klagerens tilbud - afsnit 3, 1. spalte, sidste afsnit og afsnit 4 under overskriften»ansættelsesprocedure«. Der var i udbudsbetingelserne ikke krav om en specifik beskrivelse heraf. 10. Klagerens tilbud opfyldte også kravet i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 om, at»der højest [må] anvendes ét rengøringsmiddel pr. rengøringsfunktion (f.eks. rengøring af spejle, vask af gulv)«. Klageren har i den forbindelse henvist til manualen»miljø helt enkelt«, som udgjorde en del af klagerens tilbud - afsnit 3 under overskriften»niveau 3: Produktion«, hvorefter klageren ville»vælge metoder, der konsekvent udgør den mindste miljøbelastning«og afsnit 4,»Miljøhensyn og brugen af kemi«, punkt 2, hvor det anføres om anvendelse af kemikalier til daglig rengøring,» er så komplekse, at de kan indgå i samarbejde med højst 2-3 andre kemikalier, da vi ønsker at begrænse antallet af forskellige kemikalier mest muligt«. Klageren har endelig anført, at det ikke fremgår af udbudsbetingelserne, om angivelse af samtlige udbuddets kriterier og forudsætninger var et mindstekrav, som ville medføre, at det afgivne tilbud var at anse som ukonditions-

9 9. mæssigt, såfremt dette ikke for samtlige forhold var efterlevet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.9 om forbehold modsætningsvist. Det ville i relation til en naturlig formålsfortolkning savne fornuft. En sådan snæver fortolkning er da heller ikke anvendt af de øvrige tilbudsgivere. Klagerens tilbud har implicit indeholdt en accept af indklagedes udbudsbetingelser. Konkrete betingelser omhandlende beklædning og arbejdsprocedurer antages som fast praksis at blive efterlevet af leverandøren. En gengivelse af hver enkelt betingelse efterfulgt af en udtrykkelig accept heraf kan ikke antages at have været indklagedes formål med ønsket om belysning af indklagedes opstillede krav. Kravet herom må formodes at bero på ønsket om, at indklagede ved behandling af de enkelte tilbud tilføres tilstrækkelige informationer til, at indklagede på et oplyst grundlag kunne bedømme tilbuddet i relation til udbuddets angivne rammer, kriterier og pointtildeling. Det forhold, at anvendelsen af evalueringsmodellen for de øvrige tilbudsgivere har været ulovlig, betyder ikke, at indklagedes anvendelse af modellen i sin helhed har været ulovlig. Klagenævnets afgørelse betyder ikke, at klageren ikke efter anvendelse af evalueringsmodellen kan tildeles kontrakten. En ordregiver kan ikke påberåbe sig, at udbudsproceduren generelt var ulovlig for derved at omgå sin erstatningspligt. Hvis klagenævnet måtte nå frem til, at indklagedes evalueringsmodel og fremgangsmåde for de øvrige tilbudsgivere har været ulovlig, så har indklagede ikke godtgjort, at indklagede ikke ville antage klagerens tilbud, såfremt indklagedes evalueringsmodel og fremgangsmåde for klageren samt de øvrige tilbudsgivere havde været lovlig. Klageren har vedrørende påstand 20 gjort gældende, at klageren i hvert fald har krav på at få dækket sit tab vedrørende forgæves afholdte udgifter i forbindelse med tilbuddets afgivelse. Klageren har derfor krav på en erstatning, der svarer til negativ kontraktinteresse. Klageren har nærmere anført, at klageren ikke ville have budt på opgaven, såfremt klageren havde været bekendt med, at indklagede ikke foretog en lovlig vurdering af klagerens tilbud. Indklagede har vedrørende påstand 19 overordnet gjort gældende, at klageren hverken har godtgjort eller sandsynliggjort, at klageren, hvis de pågældende overtrædelser ikke var sket, ville have fået tildelt delaftale 1, 2 og 4,

10 10. og at der derfor ikke er grundlag for at fastsætte erstatningen som positiv opfyldelsesinteresse. Indklagede har henvist til, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt, at udbudsproceduren var ulovlig, og at klageren ikke har dokumenteret, at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har anført, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt af nedennævnte grunde, hvorfor indklagede var berettiget og forpligtet til at afvise klagerens tilbud: 1. Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke en beskrivelse af ledelsens kompetencer i forhold til den konkrete opgave, uanset at det i udbudsbetingelsernes punkt var anført, at tilbud skulle indeholde en» beskrivelse af ledelsens kompetencer «. Indklagede har i denne forbindelse gjort gældende, at en angivelse af ledelsens gennemsnitlige ledelses- og brancheanciennitet ikke kan sidestilles med en kompetencebeskrivelse. 2. Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke en beskrivelse af» forslag til, hvordan de i udbudsmaterialet fastlagte kravspecifikationer for ydelserne vil blive præciseret og/ eller konverteret i forhold til instruktion af serviceledelse og servicemedarbejdere «, således som dette var fastsat i udbudsbetingelsernes punkt , 2. bullet. 3. Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke en beskrivelse af planer for konkrete kvalitetssikringstiltag i forbindelse med opgaveløsning, uanset at det i udbudsbetingelsernes punkt , 1. bullet, var fastsat, at tilbud skulle indeholde en beskrivelse af» hvilke konkrete kvalitetssikringstiltag, der vil blive anvendt i forbindelse med opgaveløsningen for «. 4. Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke en beskrivelse af planer for den specifikke organisering af opgavens løsning, uanset at det af udbudsbetingelsernes punkt , 2. bullet fremgik, at tilbud skulle indeholde en beskrivelse af» en specifik organisering af arbejdet «. Tilbuddet fra klageren indeholdt alene en angivelse af den procentuelle andel af ledelsesnormeringen.

11 Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke» en tjekliste til brug for instruktion af service- medarbejdere og til hjælp i disses daglige indsats«, således som dette var fastsat i udbudsbetingelsernes punkt , 3. bullet. 6. Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke en beskrivelse af» hvordan en høj drift- og leveringssikkerhed specifikt sikres i opgaver, som løses for indklagede i forhold til den udbudte opgave«, uanset at dette var fastsat i udbudsbetingelsernes punkt 2.6, side Tilbuddet fra klageren angav alene, at der ved indklagedes indiskutable høje tidsforbrug kunne ske kompensation, uanset at det af udbudsbetingelsernes punkt , 3. bullet, fremgik, at tilbudsgiverne skulle komme med konkrete forslag til kompensation for indklagedes unormalt høje tidsforbrug ved mangelsudbedringer m.v. Klagerens tilføjelse af ordet»indiskutabelt«må anses som en yderligere kvalificering af et højt tidsforbrug udover, hvad der forstås ved et»unormalt højt tidsforbrug«. Indføjelsen af ordet»indiskutabelt«skal således forstås som et forbehold. Det fremgik af udbudsbetingelsernes punkt 1.9, at»[t]ilbudsgiver kan ikke tage forbehold vedrørende udbudsmaterialet, udbudsprocessen eller en efterfølgende aftale. Eventuelle forbehold i tilbudsgivers tilbud vil derfor medføre, at tilbudsgivers tilbud vil blive erklæret for ikke konditionsmæssigt, og det kan således ikke indgå i den videre tilbudsvurdering.«8. Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke»beskrivelser af, hvorledes kvalitetssikringen, -kontrollen og -rapporteringen vil blive gennemført«, således som dette var fastsat i udbudsbetingelsernes punkt 7.1, side Tilbuddet fra klageren indeholdt ikke den i udbudsbetingelserne pkt. 1.8 krævede oplysning om, at leverandørens personale under arbejdets udførelse skal være iført en identificerbar arbejdsbeklædning med virksomhedslogo og synligt bære et ID-kort med angivelse af leverandørens navn og logo, samt medarbejderens billede, navn og funktion [ ]«, jf. udbudsbetingelserne side 16, punkt 2.3,»rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt med videre«.

12 Tilbuddet fra klageren indeholdt heller ikke bekræftelse af, at der højst må anvendes ét rengøringsmiddel pr. rengøringsfunktion (f.eks. rengøring, spejle, vask af gulv), jf. udbudsbetingelsernes side 19, punkt 2.5,»Rengøringsmidler og metoder«. Indklagede har derudover anført, at en ordregivende myndighed på intet tidspunkt under en udbudsprocedure har adgang til at antage et ukonditionsmæssigt tilbud, uanset om den ordregivende myndighed har konstateret ukonditionsmæssigheden. Da den faktiske anvendelse af evalueringsmodellen ifølge klagenævnets kendelse har været behæftet med sådanne mangler, at denne ikke har været egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan evalueringsmodellen ikke være egnet til lovligt at identificere klagerens tilbud som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har subsidiært anført, at i det omfang klagenævnet måtte nå frem til, at indklagedes anvendelse af evalueringsmodellen alene har været ulovlig i forhold til klageren, så fik klageren i relation til delaftalerne 1, 2 og 4 henholdsvis 1, 6 og 7 point færre end det vindende tilbud. En ændret evaluering af klagerens tilbud vil forudsætte klagenævnets stillingtagen til, hvilken anden relativ vurdering tilbuddet fra klageren skulle have haft, samt at klagenævnet efter fast praksis ikke erstatter indklagedes skøn med sit eget. Indklagede har vedrørende påstand 20 gjort gældende, at der ikke er den fornødne årsagssammenhæng mellem den i sagen konstaterede udbudsretlige overtrædelse og det af klageren lidte tab, idet indklagede som følge af de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed var berettiget og forpligtet til at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Ad erstatningens opgørelse Klageren har gjort gældende, at klageren har mistet den opgjorte omsætning og dermed dækningsbidraget. Der skal således ikke foretages en reduktion af klagerens tab. Klageren har skullet foretage en fuldstændig virksomhedsoverdragelse, hvorfor klageren ikke ville spare nogen former for faste udgifter og ikke har skullet afskedige eget personale. Klageren har alene skullet fratrække variable omkostninger. Desuden har der ikke foreligget en si-

13 13. tuation med risici ud over det sædvanlige, og indklagede har heller ikke ført bevis for det. Antallet af timer er oplyst i forbindelse med tilbuddet. Timepriserne er baseret på de oplysninger, som er afgivet i tilbuddet, og som klageren derfor har kunnet fakturere over for indklagede. De opgjorte omkostninger er baseret på en overenskomstmæssig udgift til personale på 127 kr. Hertil er tillagt yderligere 30 % til sociale omkostninger, feriepenge m.m. svarende til cirka 38 kr. I gennemsnit anvendes 15 kr. til materialer m.m., hvorfor den samlede udgift udgør 180 kr. pr. medarbejdertime. For så vidt angår erstatningspåstanden vedrørende den positive opfyldelsesinteresse har indklagede anført, at der ved beregningen af klagerens tab skal ske fradrag for en forholdsmæssig del af klagerens faste omkostninger, hvorfor der skal ske en betydelig reduktion af det opgjorte tab. Desuden skal der ske fradrag for den besparelse, som klageren har opnået ved ikke at være blevet tildelt kontrakten, herunder i forhold til risici i relation til selve udførelsen af de af kontrakten omfattede ydelser. Dertil kommer, at en dækningsgrad på 13 % er usædvanlig høj inden for kommunal rengøring, hvor dækningsgrader på ca. 8 % er normen. Desuden har klageren tabsbegrænsningspligt og har eksempelvis haft pligt til at søge andre indtægtsgivende opgaver. Det har formodningen imod sig, at klageren ikke ville have andre indtægtsdækkende aktiviteter i den udbudte kontrakts løbetid, hvorfor klagerens tab under alle omstændigheder skal beregnes på grundlag af den tabte nettofortjeneste og ikke det mistede dækningsbidrag. Endelig har klageren ikke redegjort for eller dokumenteret sit omkostningsniveau på 180 kr. pr. arbejdstime, herunder for sociale omkostninger og materialeomkostninger. I relation til erstatningspåstanden vedrørende den negative kontraktinteresse har indklagede anført, at klageren har fremlagt en intern timeopgørelse, hvoraf fremgår, at alene en ledelsesmæssig ressource hos klageren har varetaget prækvalifikations- og tilbudsproceduren hos klageren, hvilket må have formodningen imod sig. Hertil kommer, at en stor del af klagerens tilbud består af standarddokumenter og dele, der er anvendt fra tidligere udbud. Derfor har indklagede bestridt, at der er anvendt 72 timer på deltagelsen i udbudsprocessen. Desuden er der i den interne timeopgørelse angivet et timeforbrug på 80,5 timer á 1.122,50 kr., og der er en åbenbar uoverensstemmelse mellem de af klageren fremlagte oplysninger. Klageren har yderligere fremlagt tre uigennemsigtige fakturaer fra virksomheden Danplan. Indklagede har endeligt bemærket, at klageren er en rengøringsvirksomhed,

14 14. der må formodes ofte at deltage i udbudsprocedurer, og det forekommer derfor ikke påregneligt, at klageren til brug for kalkulation af priser m.v. har brug for ekstern bistand i en grad som angivet. Klageren kan derfor ikke kræve denne udgift erstattet. Klagenævnet udtaler: Ad erstatningsgrundlaget: Indklagede har ved overtrædelserne af udbudsdirektivet, der er fastslået i kendelsen af 19. november 2012 ad påstand 2 9 og 12, handlet på sådan en måde, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klageren. Ad erstatningskravet: Det afgørende for, om indklagede skal tilpligtes at godtgøre klageren dennes tab, enten ved ikke at have fået tildelt kontrakten eller for de forgæves afholdte omkostninger i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet, er, hvorvidt klagerens tilbud var konditionsmæssigt. Såfremt det var ukonditionsmæssigt, er der ikke årsagsforbindelse mellem overtrædelsen og klagerens tab. I relation til indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 1«har klagenævnet behandlet dette forhold ved påkendelsen af påstand 5 under hovedsagen. Klagenævnet fandt, at klageren havde redegjort for de efterspurgte oplysninger i udbudsbetingelsernes punkt , 1. punkt, hvorfor påstand 5 blev taget til følge. Klagerens tilbud opfyldte således kravet i udbudsbetingelsernes punkt , 1. punkt. Klagerens tilbud var derfor ikke på denne baggrund ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 2«har klagenævnet behandlet dette forhold ved påkendelsen af påstand 8 under hovedsagen. Klagenævnet fandt, at klageren havde redegjort for de efterspurgte oplysninger i udbudsbetingelsernes punkt , 3. punkt, hvorfor påstand 8 blev taget til følge. Klagerens tilbud opfyldte således kravet i udbudsbetingelsernes punkt , 3. punkt. Klagerens tilbud var derfor ikke på denne baggrund ukonditionsmæssigt.

15 15. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 3«beskrev klageren i sit tilbud, hvilke konkrete kvalitetssikringstiltag der ville blive taget i forbindelse med opgaveløsningen, herunder at der dagligt ville blive udfyldt en kvalitetsrapport, ligesom der af inspektøren succesivt ville blive udfyldt kvalitetsrapporter, og endeligt at der ville blive udført en IT-baseret kvalitetskontrol. Klagerens tilbud var derfor ikke på denne baggrund ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 4«oplyste klageren i sit tilbud specifikke normeringer for hvert område og angav, hvorledes opgaven blev tilrettelagt. Det oplystes tillige, at der ville blive afholdt et opgavespecifikt introduktionskursus, og det var oplyst, hvad instruktionen ville omfatte. Såfremt indklagede ønskede en mere konkret beskrivelse, skulle dette have været anført i udbudsbetingelserne, idet der ellers blev overladt for vidt et skøn til indklagede om, hvorvidt tilbuddene indeholdt en fyldestgørende beskrivelse. Klagerens tilbud var derfor ikke på denne baggrund ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 5«har klageren henvist til forskellige steder i processkrifterne i sagen. Det anførte og det forhold, at»inspektøren vil anvende rapporten som grundlag for kvalitetsopfølgning, herunder: 1. Ved at gennemgå kvalitetsrapporten i detaljer sammen med rengøringsassistenten med henblik på evt. justeringer eller forbedringer i det daglige arbejde«er tilstrækkeligt til at udgøre»en tjekliste til brug for instruktion af servicemedarbejderne og til hjælp i disses daglige indsats«. Klagerens tilbud var derfor ikke på dette punkt ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 6«har klageren henvist til sin skrivelse af 27. oktober 2011, hvori det over flere sider beskrives, hvorledes klageren vil sikre drifts- og leveringssikkerheden. Klagerens tilbud var derfor ikke på dette punkt ukonditionsmæssigt.

16 16. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 7«lægges det til grund, at klageren i sit tilbud skulle komme med et forslag til konkret økonomisk kompensation, såfremt indklagede havde»et unormalt højt tidsforbrug i forbindelse med klager og tilretninger på de enkelte lokaliteter, samt at klageren i sit tilbud havde indføjet»indiskutabelt«, som kunne forstås som et forbehold. Klagenævnet finder ikke, at tilføjelsen af ordet»indiskutabelt«i forbindelse med et forslag til økonomisk kompensation til indklagede i en situation som den foreliggende er et forbehold, der skulle medføre, at tilbuddet var ukonditionsmæssigt. Klagerens tilbud var derfor ikke på dette punkt ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 8«finder klagenævnet, at klagerens beskrivelse i tilbuddet opfylder det, der kunne kræves efter udbudsbetingelsernes punkt 7.1, side 36. Klagerens tilbud var derfor ikke på dette punkt ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 9«fremgår det af tilbuddet, at»samtidig udstyres medarbejderen med uniform, der varierer efter arbejdet, men som altid klart viser tilhørsforholdet til»rent«. Tilbuddets beskrivelse findes på dette punkt at opfylde kravet i udbudsbetingelserne punkt 1.8 om leverandørens personales arbejdsbeklædning m.v. Klagerens tilbud var derfor ikke på dette punkt ukonditionsmæssigt. Vedrørende indklagedes påståede»ukonditionsmæssighed 10«lægges det til grund, at det fremgår af tilbuddet»niveau 3: produktion«, at»såvel inspektører som driftsledere i produktionsniveauet skal udvise stor agtpågivenhed bl.a. ved at: Vælge metoder, der konsekvent udgør den mindste miljøbelastning«, og under punkt»4. Miljøhensyn og brugen af kemi«, at» 2. Er så komplekse, at de kan indgå i samarbejde med højst 2-3 andre kemikalier, da vi ønsker at begrænse antallet af forskellige kemikalier mest muligt. «

17 17. Tilbuddets beskrivelse på dette punkt findes at opfylde kravet i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 om»rengøringsmidler og metoder«. Klagerens tilbud var derfor ikke på denne baggrund ukonditionsmæssigt. Det fremgår af klagenævnets kendelse af 19. november 2012,»at der vedrørende klagerens tilbud for så vidt angår underkriterium 3 og 4 er sket en ulovlig og åbenbart for lav pointtildeling. Den faktiske anvendelse af evalueringsmodellen er behæftet med sådanne mangler, at tildelingsbeslutningen ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Det var på denne baggrund, at klagenævnet annullerede indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med ISS Facility Services A/S. Det må endvidere lægges til grund, at klageren ikke kunne vide, at indklagede ville foretage en evaluering, som ikke var i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, og som vedrørende klagerens tilbud medførte en for lav pointtildeling. Som følge af denne ukorrekte og fejlagtige evaluering af klagerens konditionsmæssige tilbud har indklagede bevisbyrden for, at klageren ved en lovlig og korrekt evaluering ikke ville være blevet tildelt kontrakten. Denne bevisbyrde har indklagede ikke løftet. Vedrørende rengøring Distrikt 1, Midt A var der kun et point mellem det vindende tilbud og klagerens tilbud. Uden at erstatte indklagedes bedømmelse med sin egen, konstaterer klagenævnet med en til vished grænsende sandsynlighed, at klageren, hvis bedømmelsen havde været korrekt, ville have fået tildelt kontrakten. Klageren har derfor krav på erstatning svarende til positiv opfyldelsesinteresse vedrørende dette delområde. Vedrørende delaftale 2 og delaftale 4 finder klagenævnet ikke med samme sikkerhed godtgjort, at en korrekt evaluering ville have betydet, at klageren skulle have været tildelt kontrakten for disse delområder, men klageren har som følge af den ukorrekte evaluering krav på erstatning svarende til den negative kontraktinteresse. Klagerens opgørelse over klagerens omkostninger og avance indeholder forskellige usikkerhedsmomenter, idet klageren ikke har fremlagt præcise regnskabsmæssige oplysninger om navnlig timeprisen og sit dækningsbidrag.

18 18. Klagenævnet fastsætter skønsmæssigt den samlede erstatning til kr. Herefter bestemmes: Indklagede, Køge Kommune, skal til klageren, Rent A/S, betale kr. med procesrente fra den 1. marts Indklagedes skal i yderligere sagsomkostninger til klageren betale kr. Beløbene skal betales inden 8 uger efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 8, stk. 1. Niels Feilberg Jørgensen Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014633 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 K E N D E L S E Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS (advokat Klaus Antonsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012 K E N D E L S E Tecan Nordic AB (advokat Troels Wenzel Østergaard, København) mod Statens Serum Institut (Kammeradvokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017 K E N D E L S E (Visse oplysninger i kendelsen er på klagerens begæring ikke offentliggjort) Tunstall

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011415 (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 K E N D E L S E Magnus Informatik A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved specialkonsulent,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 K E N D E L S E BSN Medical AB (advokat Anders Worsøe, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Henrik Fausing) 31. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Henrik Fausing) 31. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 31. oktober 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den Danske Stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct.

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010 K E N D E L S E Manova A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Undervisningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-37.538 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005 K E N D E L S E BN Produkter Danmark A/S (advokat Poul Mortensen, Vejle) mod Odense Renovationsselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen) 19. december 2016 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen) 19. december 2016 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-8535 (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen) 19. december 2016 K E N D E L S E Zøllner A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Hundested Havn I/S (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk) 19. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk) 19. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7709 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk) 19. november 2015 K E N D E L S E Kai Andersen A/S (advokat Claus Berg, København) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 21. februar 2007 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ 2005-000-2378 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 22. september 2005 K E N D E L S E Vestegnens Tolke- og Rådgivningsservice ved Hawshir Ahmed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere