Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 857 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 85, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre DA DA

2 1. INDLEDNING Forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, EMIR) blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 27. juli 2012 og trådte i kraft den 16. august EMIR var en opfølgning på G20-ledernes tilsagn i september 2009: Alle standardiserede OTC-derivataftaler bør handles på fondsbørser eller eventuelt elektroniske handelsplatforme og cleares gennem centrale clearingsmodparter senest ved udgangen af OTC-derivataftaler bør indberettes til transaktionsregistre. Ikkecentralt clearede aftaler bør underlægges højere kapitalkrav 1. Mange reguleringsmyndigheder for derivater over hele verden har nu også gennemført dette tilsagn i deres lovgivning. Forud for finanskrisen i 2007 manglede reguleringsmyndighederne information om aktiviteterne på derivatmarkederne, hvilket betød, at risici kunne gå ubemærket hen, indtil de fik følger. Endvidere blev modpartskreditrisici mellem OTCderivatmodparter ofte ikke begrænset, hvilket kunne føre til, at der opstod tab i tilfælde af en modparts misligholdelse, før den pågældende havde opfyldt sine forpligtelser. På grund af de store transaktioner på disse markeder og markedsdeltagernes indbyrdes forbundethed kunne sådanne tab udgøre en større trussel mod det finansielle system. EMIR sigter derfor mod at fremme gennemsigtighed og standardisering på derivatmarkeder samt reducere systemiske risici gennem anvendelse af forordningens kernekrav. Det drejer sig om: I. central clearing af standardiserede OTC-derivataftaler II. marginkrav for OTC-derivataftaler, som ikke er clearet centralt III. IV. krav om operationel risikobegrænsning for OTC-derivataftaler, som ikke er clearet centralt 2 indberetning af alle derivataftaler V. krav til centrale modparter (CCP'er) VI. krav til transaktionsregistre Krav om operationel risikobegrænsning henviser til krav i henhold til artikel 11, stk. 1, i EMIR om at værdisætte, afstemme og bekræfte ikkeclearede OTC-derivattransaktioner og komprimere og afstemme porteføljer. 2

3 I overensstemmelse med artikel 85, stk. 1, i EMIR foretager Europa-Kommissionen en revision af EMIR og udarbejder en generel rapport herom, som fremsendes til Europa- Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag. Ved denne revision tages der hensyn til behovet for at støtte Europa-Kommissionens prioritering af fremme af beskæftigelse og vækst. 2. INPUT FRA INTERESSENTER EMIR finder anvendelse på næsten alle brugere af derivater 3, bl.a. eventuelle modparter, som har tilladelse ifølge Unionens lovgivningsmæssige ramme for finansielle tjenesteydelser, ikkefinansielle modparter med hjemsted i Unionen samt CCP'er og transaktionsregistre. Da EMIR er en forordning, er den umiddelbart gældende i alle Unionens medlemsstater. For at indhente input til revisionen fra interessenter foretog Kommissionen en offentlig høring om gennemførelsen af EMIR 4. Denne høring fandt sted mellem den 19. maj og 13. august 2015, og der indkom 172 svar fra en bred vifte af interessenter i hele EU samt tredjelande. Som led i opfordringen til indsendelse af dokumentation 5 i forbindelse med kapitalmarkedsunionsinitiativet, som fandt sted mellem den 30. september 2015 og den 31. januar 2016, gjorde 278 respondenter indsigelse mod bestemmelser i EMIR. Det blev besluttet at afvente input til dette initiativ for at få et rimeligt og afbalanceret billede af status for gennemførelsen af EMIR og de udfordringer, den havde givet anledning til, så der kunne skabes et passende grundlag for en revision af EMIR. Et detaljeret resumé over høringssvarene vedrørende gennemførelsen af EMIR er anført i tilbagemeldingen. Der er også indkommet en række rapporter fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) vedrørende forskellige emner under EMIR, som Kommissionen har taget hensyn til. Endelig blev der som led i revisionen modtaget særlige bidrag fra visse EU-organer og -myndigheder i overensstemmelse med Kommissionens mandat til at revidere EMIR i henhold til artikel 85, stk. 1: a) ESCB-medlemmernes (Det Europæiske System af Centralbanker) vurdering af det eventuelle behov for foranstaltninger, som kan lette CCP'ers adgang til likviditetsfaciliteter hos centralbanken 6 : I sin vurdering finder ESCB, at 3 Visse offentlige organer i Unionen og tredjelande kan være fritaget for EMIR i henhold til artikel 1, stk ESCB's rapport om det eventuelle behov for foranstaltninger, som kan lette CCP'ers adgang til likviditetsfaciliteter hos centralbanken. 3

4 kompetente myndigheder fortsat bør undersøge CCP'ers likviditetsrisikostyringsrammer, mens der ikke bør indføres bestemmelser om adgang til likviditet hos centralbanken i EMIR. ESCB er af den opfattelse, at dette kunne underminere centralbankens uafhængighed, som er sikret i artikel 130 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og skabe moralsk risiko i stor målestok. Kommissionen er enig i ESCB's vurdering. b) ESMA's vurdering af den systemiske betydning af ikkefinansielle virksomheders transaktioner med OTC-derivater og især denne forordnings indvirkning på ikkefinansielle virksomheders brug af OTC-derivater 7 : ESMA konkluderer, at den nuværende risikoafdækningsstrategi ikke omfatter de vigtigste markedsaktører. ESMA foreslår at fjerne fritagelsen for risikoafdækning og overveje blot at indføre en enkelt tærskel for at indkredse de største markedsaktører målt på volumen. På grundlag af ESMA's input er Kommissionen enig i, at det for nogle ikkefinansielle modparter kan være alt for byrdefuldt at anvende den nuværende strategi under EMIR i betragtning af, at den måske ikke pålideligt reducerer den systemiske risiko. Risikoafdækningens karakter er ikke desto mindre en relevant faktor, når man ser på ikkefinansielle modparters systemiske relevans, fordi risikoafdækningsenheder normalt ikke er stærkt gearede og sidder inde med underliggende modsvarende positioner til deres OTC-derivataftaler. c) ESMA's undersøgelse af de tilsynsmæssige rammer for CCP'er, herunder effektiviteten af tilsynskollegier, de respektive afstemningsmodaliteter, som er fastsat i artikel 19, stk. 3, og ESMA's rolle, navnlig i forbindelse med proceduren for tilladelse til CCP'er 8 : ESMA afdækker nogle tilfælde, hvor der bør udvikles fælles tilgange, især for anvendelsen af de processer, der er omhandlet i artikel 15 og 49 i EMIR. Tilbagemeldingen fra høringen viste, at der var stor interesse for at præcisere anvendelsen af disse artikler. Konvergens i tilsynet samt offentligt tilgængelige kriterier for anvendelsen af disse artikler vil blive overvejet yderligere af de europæiske myndigheder. d) Rapporter fra ESMA og ESRB om effektiviteten af marginkrav med henblik på at begrænse procyklikalitet og behovet for at fastsætte yderligere interventionskapacitet inden for dette område 9 : Begge myndigheder fremsatte forslag til at forbedre behandlingen af procyklikalitet. Kommissionen er enig i forslaget om at øge gennemsigtigheden i marginkravene, da det er oplysninger, clearingmedlemmer har brug for til effektivt at forvalte deres eksponeringer og 7 EMIR Review Report no.1 Review on the use of OTC derivatives by non-financial counterparties. 8 ESMA review of CCP colleges under EMIR. 9 ESRB Report on the efficiency of margining requirements to limit pro-cyclicality and the need to define additional intervention capacity in this area, ESMA's EMIR Review Report no. 2 Review on the efficiency of margining requirements to limit procyclicality. 4

5 forudsige pludselige marginændringer, men det vil være for tidligt at foretage andre ændringer under hensyntagen til den seneste anvendelse af eksisterende marginkrav og krav om bekæmpelse af procyklikalitet og det forhold, at der ikke er sket svigt i marginstandarder siden da. e) ESMA's rapport om udviklingen inden for CCP'ernes politikker for krav til sikkerhedsstillelse, sikkerhedskrav og deres tilpasning til deres brugeres specifikke aktiviteter og risikoprofiler 10 : ESMA konkluderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for en revision af EMIR-bestemmelserne om krav til sikkerhedsstillelse og sikkerhedskrav, da delegeret forordning nr. 153/2013 er tilstrækkeligt detaljeret med hensyn til disse krav. Bidragene fra de forskellige myndigheder viser, at gennemførelsen af EMIR opfylder forordningens oprindelige formål om at fremme gennemsigtighed og standardisering på derivatmarkederne samt reducere systemiske risici. Der er taget behørigt hensyn til disse bidrag ved udarbejdelsen af denne rapport. Kommissionen bemærker dog, at det på nogle områder vil være for tidligt at indføre væsentlige ændringer af EMIR i betragtning af den seneste anvendelse af eksisterende krav, og fordi der indtil nu ikke er sket svigt i anvendelsen af relevante standarder. 3. FORMÅL MED RAPPORTEN Kommissionen skal i henhold til artikel 85, stk. 1, udarbejde en rapport. Det er vigtigt at bemærke, at visse centrale krav i EMIR stadig mangler at blive gennemført eller afsluttet. Navnlig finder clearingforpligtelser og marginkrav for ikkeclearede OTC-derivattransaktioner på nuværende tidspunkt endnu ikke anvendelse fuldstændigt. I den forstand er det ikke muligt i øjeblikket at vurdere virkningen af EMIR i fuldt omfang. Ikke desto mindre har interessenter afdækket en række problemer i forbindelse med gennemførelsen af de krav, som allerede finder anvendelse (nemlig indberetning til transaktionsregistre og krav til begrænsning af operationelle risici), samt problemer opstået under udarbejdelsen af clearing- og marginkrav. Især hævder mange interessenter, at visse derivatmarkedsdeltagere står over for betydelige udfordringer med gennemførelsen af krav - såsom indberetning og clearing af visse transaktioner - og det i en sådan grad, at indsatsen ikke kan anses for at stå i et rimeligt forhold til formålene med EMIR og i nogle tilfælde kan have en alt for stor indvirkning på virksomhederne, da det vil være dyrt at opfylde disse krav sammenholdt med de fordele, det giver i form af markedsgennemsigtighed og finansiel stabilitet. Mange respondenter i den offentlige høring illustrerede deres svar 10 EMIR Review Report no.3 Segregation and portability requirements. 5

6 med en sammenligning med de tilgange til reguleringsmæssige reformer, der er anlagt i andre jurisdiktioner. Denne rapport indeholder et resumé af de områder, hvor høringssvar og specifikke bidrag fra forskellige myndigheder har vist, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre, at formålene med EMIR opfyldes på en mere forholdsmæssig, effektiv og virkningsfuld måde. 4. DE VIGTIGSTE PROBLEMER Der er generel støtte til EMIR's formål om at fremme gennemsigtighed og standardisering på derivatmarkederne og reducere systemiske risici gennem forordningens kernekrav. Disse kernekrav clearing, marginkrav, indberetning, krav om begrænsning af operationelle risici og krav til transaktionsregistre og CCP'er er fortsat en afgørende forudsætning for at opfylde formålene med EMIR og de internationale tilsagn om reguleringsmæssig reform. Det er derfor opfattelsen, at der ikke bør foretages grundlæggende ændringer i karakteren af kernekravene i EMIR, som er en afgørende forudsætning for at sikre gennemsigtighed og begrænse systemiske risici på derivatmarkederne. Ikke desto mindre blev der fremhævet en række områder, hvor EMIR-kravene kunne justeres uden at skade de overordnede mål med henblik på at: i) forenkle og øge kravenes effektivitet og ii) nedbringe uforholdsmæssige omkostninger og byrder Forenkling og forøgelse af kravenes effektivitet Respondenter, bl.a. CCP'er, clearingmedlemmer, ikkefinansielle modparter, små finansielle institutioner og pensionsfonde, fremhævede en række krav, som kunne tilpasses for at sikre velfungerende derivatmarkeder eller gøre det lettere for markedsdeltagerne at gennemføre kravene uden at skade målene med EMIR eller indføre ekstra reguleringsmæssige byrder Indførelse af en mekanisme til at suspendere clearingforpligtelsen Både ESMA og ESRB understregede, at der mangler en mekanisme under EMIR til hurtigt at suspendere clearingmekanismen, og anførte, at det kan være nødvendigt at reagere hurtigt på dramatiske ændringer i markedsvilkårene (f.eks. væsentlige ændringer i clearet volumen eller likviditet) og hurtigt fjerne eller suspendere en clearingforpligtelse, hvis markedssituationen kræver det. Flere andre respondenter støttede også indførelsen af en sådan mekanisme. Clearingforpligtelser kan ændres eller fjernes gennem reguleringsmæssige tekniske standarder, men den proces kan tage flere måneder. Endvidere kan man forestille sig omstændigheder, hvor en fremskyndet procedure til at suspendere en clearingforpligtelse kan være nødvendig for at undgå markedsforstyrrelser. 6

7 Kommissionen vil derfor foreslå en mekanisme til at suspendere en clearingforpligtelse som led i forslaget vedrørende genopretning og afvikling af CCP'er med henblik på afvikling og overveje muligheden for at udvide omfanget af suspensionen af en clearingforpligtelse med andre hensigtsmæssige formål Fremme af forudsigeligheden af marginkrav Mange respondenter, især erhvervssammenslutninger og banker, bemærkede, at det i øjeblikket kan være vanskeligt at forudsige, hvilke marginniveauer de vil blive pålagt at stille til CCP'er for centralt clearede transaktioner. Disse respondenter antydede, at en bedre informationsdeling fra CCP'er til clearingmedlemmer kunne afhjælpe denne mangel. Både ESMA og ESRB opfordrede også i deres rapporter om procyklikalitet og marginkrav til større gennemsigtighed om marginstandarder og krav til procyklikalitet. Bedre informationsdeling kunne gøre overholdelsen af marginkravene mere effektiv for markedsdeltagerne og sætte dem i stand til at forvalte deres egne aktiver bedre. Med hensyn til ikkeclearede transaktioner bemærkede nogle respondenter, især finansielle institutioner, tilsvarende, at der manglede et klart mandat til, at myndighederne kunne godkende initialmarginmodeller, hvilket kan føre til usikkerhed blandt markedsdeltagerne om, hvorvidt myndighederne anser deres beregninger for at være helt i overensstemmelse med forskrifterne. Et mandat til, at myndighederne kan godkende initialmarginmodeller, kan øge sikkerheden for både markedsdeltagere og myndigheder Strømlinet handelsindberetning Spørgsmålet om indberetning til transaktionsregistre affødte et betydeligt antal svar fra markedsdeltagere og myndigheder. Respondenter, primært erhvervssammenslutninger og virksomheder, men også offentlige myndigheder, konsulentvirksomheder, NGO'er og en fagforening, anførte, at mange indberetninger fra de to modparter vedrørende den samme transaktion i øjeblikket ikke afspejles korrekt i transaktionsregistrene. Dette tilskrives delvis en mangel på klarhed om, hvad der skal indberettes og hvordan, og forskelle i transaktionsregistrenes krav. Respondenter anførte videre, at kravene kunne forenkles betydeligt, uden at man ville miste afgørende data, især med hensyn til børshandlede derivater. Da det er vanskeligt at indsende nøjagtige data og matche dem, satte respondenter også spørgsmålstegn ved, om dataene var så pålidelige og anvendelige, som de bør være. Endelig satte respondenterne spørgsmålstegn ved det nyttige i kravet om at indberette transaktioner fra før ikrafttrædelsen af indberetningsforpligtelsen (såkaldt "backloading"), da det er en stor udfordring at indberette disse data, da de dækker derivataftaler, som blev indgået, før modparterne kunne vide, hvilke informationer der skulle opbevares og indberettes og de betragtes som stadigt mindre nyttige, da der er tale om historiske data, som ikke er af afgørende betydning for reguleringsmyndighederne. Mange respondenter bemærkede, at der kunne foretages forbedringer vedrørende transaktionsregistrene, så dataindsamlingen kunne gøres mere effektiv, især ved at 7

8 Unionens transaktionsregistre benyttede fælles metoder. Endvidere anførte ESMA, at det kan være nødvendigt at forhøje bøderne til transaktionsregistre for at sikre et effektivt tilsyn. Det er væsentligt at fremme gennemsigtigheden ved at strømline indberetningskravene på visse områder og styrke transaktionsregistrenes funktionsmåde, hvis EMIR's formål skal opfyldes i fuldt omfang. Det er således opfattelsen, at der bør foretages en videre vurdering af de aktuelle regler for at træffe specifikke foranstaltninger for at nå det mål. Dette kan også bidrage til at gøre markedsdeltagernes byrde med at overholde reglerne mindre. Endvidere står visse tredjelandes myndigheder over for retlige udfordringer med hensyn til at gennemføre aftaler (dvs. indgå en international aftale), som det i øjeblikket kræves ifølge EMIR med henblik på gensidig adgang til data i transaktionsregistre. Der bør derfor undersøges alternative metoder til at give tredjelandes myndigheder adgang til transaktionsregistres data, som giver passende sikkerhed. 4.2 Nedbringelse af uforholdsmæssige omkostninger og byrder Transaktionernes omfang Svarene pegede på en række områder, hvor omfanget af transaktioner, som er dækket af krav, kunne anses for unødvendigt for at nå målene med EMIR. Især blev der sat spørgsmålstegn ved, om kravet om at cleare aftaler indgået, før clearingforpligtelsen træder i kraft (såkaldt "frontloading"), er forholdsmæssigt i betragtning af det begrænsede antal aftaler, der vil være omfattet, da det i sagens natur er en midlertidig foranstaltning, sammenholdt med vanskelighederne og usikkerheden ved at anvende clearingforpligtelser med tilbagevirkende kraft. Nogle virksomheder og erhvervssammenslutninger satte spørgsmålstegn ved, om det er forholdsmæssigt at anvende krav om begrænsning af operationelle risici på koncerninterne transaktioner, i betragtning af at disse transaktioner foretages inden for de samme koncerner, hvor koordinering mellem modparter er en iboende del af transaktionernes karakter. Det er hensigtsmæssigt at vurdere, i hvilket omfang transaktioner indgået før clearingforpligtelsens ikrafttræden og koncerninterne transaktioner fortsat bør ligge inden for de relevante kravs anvendelsesområde Enhedernes omfang a) Ikkefinansielle modparter Med hensyn til omfanget af de modparter, som er dækket af EMIR-kravene, bemærkede respondenter, at ikkefinansielle modparter står over for betydelige udfordringer med at opfylde krav, især indberetningskrav, på grund af begrænsede ressourcer og erfaring. Under hensyntagen til betydningen af disse udfordringer satte mange ikkefinansielle modparter spørgsmålstegn ved, om sådanne modparter udgør en 8

9 systemisk risiko i en grad, som berettiger fortsat anvendelse af EMIR-krav. Respondenter anførte også, at EMIR ser ud til at være strengere over for ikkefinansielle modparter end mange lignende reguleringsmæssige ordninger i tredjelande. Derfor er det hensigtsmæssigt at vurdere, om der bør foretages justeringer i omfanget af kernekrav under EMIR for at afhjælpe udfordringerne for de ikkefinansielle modparter. Sådanne justeringer kunne omfatte fjernelse af lovfæstede forpligtelser for ikkefinansielle modparter til at opfylde krav om begrænsning af operationelle risici og forenkling af indberetningen af deres transaktioner. Med henblik på at bevare anvendelsen af EMIR's centrale mål om finansiel stabilitet bør sådanne transaktioner dog ikke helt undtages fra disse krav. Man bør overveje, om a) finansielle modparter bør indberette data om derivater på vegne af ikkefinansielle modparter, b) finansielle modparter, men ikke ikkefinansielle modparter, bør sikre, at der anvendes krav om begrænsning af operationelle risici for transaktioner med ikkefinansielle modparter, og c) ikkefinansielle modparter bør fritages for at indberette deres koncerninterne transaktioner. I sin rapport om dette emne kastede ESMA desuden nyt lys over ikkefinansielle modparters aktiviteter efter indførelsen af indberetningskravene ifølge EMIR. Det fremgår klart af ESMA's resultater, at ikkefinansielle modparter kan finde det vanskeligt at overvåge afdækningsundtagelsen og anvende den i praksis. Dette kunne resultere i en inkonsistent reguleringsmæssig behandling af ikkefinansielle modparter i Unionen. Det fremgår også klart af foreliggende data, at ikkefinansielle modparter har en lav grad af forbundethed med det finansielle system, da de handler med meget få modparter på markederne, i gennemsnit 1-2 pr. enhed sammenlignet med finansielle modparter, som i gennemsnit har 31 modparter pr. enhed. På grundlag af ESMA's bidrag kan det konkluderes, at nogle ikkefinansielle modparter finder anvendelsen af den aktuelle tilgang ifølge EMIR byrdefuld, og at den måske ikke reducerer den systemiske risiko væsentligt. Det er dog opfattelsen, at arten af afdækningsaktivitet ikke desto mindre er en relevant faktor, når man ser på ikkefinansielle modparters systemiske relevans, da enheder, som afdækker, normalt ikke er stærkt gearede og sidder inde med underliggende modsvarende positioner til deres OTC-derivataftaler. Under hensyntagen til ikkefinansielle modparters begrænsede forbundethed i det finansielle system, som fremgår af foreliggende data, bør det yderligere overvejes, om eventuelle ikkefinansielle modparter eller nogle af dem baseret på volumen eller aktivitetstype på derivatmarkederne bør omfattes af clearing- og marginkrav. Ved denne overvejelse bør der tages hensyn til, at nogle ikkefinansielle modparter kan blive omklassificeret, når MIFID II gennemføres. 9

10 b) Små finansielle modparter Ud over ikkefinansielle modparters vanskeligheder anførte små finansielle institutioner og erhvervssammenslutninger og nogle offentlige myndigheder, at de, når de foretog begrænsede derivathandler, stod over for betydelige udfordringer med at få adgang til den clearing, som er nødvendig for at opfylde de kommende clearingforpligtelser. Ifølge respondenterne skyldtes dette primært de krav til gearingsgraden, som clearingmedlemmerne forventede ifølge kapitalkravsforordningen 11, og som anses for at kunne gøre det for dyrt for dem at tilbyde kundeclearingtjenester. En anden hindring, respondenterne anførte, var manglen på både fleksibilitet og sikkerhed om mulighederne for adskillelse og overførbarhed. Respondenter fremhævede udfordringer med at anvende disse krav, især da de kan være vanskelige at gennemføre i visse medlemsstater på grund af nationale konkurslovgivninger. Endelig antydede flere respondenter, at selv om de nævnte hindringer kunne fjernes, foretager visse små finansielle modparter, der er omfattet af clearingkrav, så begrænsede handler i OTC-derivater, at det ikke er økonomisk rentabelt for dem at oprette clearingløsninger. Det bør overvejes at afhjælpe hindringer for kundeclearing. c) Pensionsordninger Pensionsordninger er i øjeblikket undtaget fra clearing efter EMIR ved en delegeret forordning fra Kommissionen 12. Denne undtagelse udløber senest den 16. august 2017 og kan forlænges i endnu et år ved en anden delegeret retsakt fra Europa- Kommissionen. Som beskrevet i rapporten fra Kommissionen vedrørende de fremskridt og bestræbelser, som CCP'erne har gjort for at udvikle tekniske løsninger til pensionsordningers overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer, såvel som behovet for eventuelle foranstaltninger, der kan lette en sådan løsning 13 er det imidlertid usandsynligt, at der inden for en overskuelig fremtid vil være clearingløsninger til rådighed, så pensionsordninger kan overføre ikkekontante aktiver som variationsmarginer. Når den midlertidige clearingundtagelse ifølge EMIR udløber, vil pensionsordninger enten i) være afhængige af repomarkederne med henblik på omdannelse af sikkerhedsstillelse eller ii) øge deres kontantbeholdninger i 11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af ). 12 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1515 af 5. juni 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger (EUT L 239 af ). 13 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 85, stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, vedrørende de fremskridt og bestræbelser, som CCP'erne har gjort for at udvikle tekniske løsninger til pensionsordningers overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer, såvel som behovet for eventuelle foranstaltninger, der kan lette en sådan løsning (COM(2015)39 final af ). 10

11 forhold til deres beholdninger af ikkekontante aktiver. Det første scenarie sikrer måske ikke en robust løsning på tidspunkter med markedsvolatilitet, og en belastning af repomarkedernes kapacitet kunne udgøre likviditets- og stabilitetstrusler for disse markeder mere bredt. Det andet scenarie vil have en negativ indvirkning på pensionsmodtageres pensionsindkomster, som ved den baselineundersøgelse, 14 Europa-Kommissionen bestilte, blev anslået til at være op til 3,66 % over hele EU over år 15. Der bør foretages en vurdering af, om den nuværende undtagelse kan forlænges eller gøres permanent uden at bringe EMIR's mål om at nedbringe den systemiske risiko i fare, da pensionsordninger stadig ville være underlagt bilaterale marginkrav til OTC-transaktioner, som ikke cleares centralt, hvilket begrænser systemiske risici. 5. KONKLUSIONER Der synes ikke at være behov for at foretage grundlæggende ændringer i karakteren af EMIR's kernekrav, som er en afgørende forudsætning for at sikre gennemsigtighed og begrænse systemiske risici på derivatmarkederne. Efter at have analyseret de bidrag, der er indkommet som led i EMIRvurderingsprocessen og opfordringen til indsendelse af dokumentation, bør det alligevel overvejes at afhjælpe de problemer, som er afdækket i denne rapport. Især er der behov for yderligere vurdering for at afgøre, hvordan man kan imødegå de anførte udfordringer og give mulighed for en strømlinet anvendelse af EMIR, der kan fjerne alt for store reguleringsmæssige byrder for markedsdeltagerne og sikre en smidigere gennemførelse af kravene, samtidig med at det sikres, at målene med EMIR alligevel opfyldes. Under denne proces bør de internationale principper på derivatmarkedsområdet nøje overvejes for at sikre, at de globale markeder fungerer effektivt. Endvidere ville dette initiativ støtte Kommissionens dagsorden om bedre regulering ved at fjerne unødvendige omkostninger, som i øjeblikket bæres af virksomhederne, og som kunne frigøre midler til investering. Kommissionen vil foreslå en lovgivningsmæssig revision af EMIR i 2017 inden for rammerne af Refit, som bliver ledsaget af en konsekvensanalyse med en mere tilbundsgående gennemgang af de forskellige relevante problemer. Som led i denne revision vurderer Kommissionen også de relevante tekniske standarder, som er knyttet til EMIR. Endelig foreslår Kommissionen også lovgivning om genopretning og afvikling af CCP'er, der omhandler elementer, som ikke er dækket af EMIR såsom planlægning af 14 Baseline report on solutions for the posting of non-cash collateral to central counterparties by pension scheme arrangements 25. juli ibid. 11

12 genoprettelse, planlægning af afvikling og fjernelse af hindringer for afviklingsmulighederne for CCP'er, således at myndighederne kan behandle deres finansielle vanskeligheder effektivt uden unødigt at skabe finansiel stabilitet eller bringe offentlige midler i fare. 12

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt 04-07-2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 201/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt 14. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Fokus - OTC-derivater

Fokus - OTC-derivater Kapitalmarked og finansielle virksomheder 8. juli 2013 Fokus - OTC-derivater Handlen med OTC-derivater vil inden for kort tid ændre sig markant, når effekterne af den nye EMIRforordning viser sig. Snart

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.6.2017 COM(2017) 331 final 2017/0136 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om skyggebanker

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0230 (COD) 12420/17 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. september 2017 til: Vedr.: EF 199 ECOFIN

Læs mere