ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014"

Transkript

1 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА - БЕОГРАД Д.О.О, БЕОГРАД, Улица Аутопут бб, матични број: , ПИБ: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА Извођење радова на завршетку изградње I фазе Националне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца - дана године. Децембар године

2 Page 2 of 55 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 11/2014 број 2114/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 11/2014 број /2014, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку радова: Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа ЈН бр. 11/2014 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до године, до часова. Јавно отварање понуда обавиће Комисија наручиоца истог дана године, са почетком у часова на адреси наручиоца:аутопут бб, (Сала за састанке, други спрат). Представник понуђача пре почетка поступка јавног отварања, предаје Комисији писано пуномоћје за присуство у поступку отварања понуда, које мора имати број, датум и бити оверено и потписано од стране одговорног лица понуђача.

3 Page 3 of 55 Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци 4 II Подаци о предмету јавне набавке 5 III Врста и опис радова - Врста, техничке 6 карактеристике, квалитет, количина и опис (Техничка спецификација дата је као посебан прилог-техничка СПЕЦИФИКАЦИЈА ТС ) IV Садржај пројектне документације 7 V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 18 VII Образац понуде 28 VIII Модел уговора 33 IX Образац структуре ценe са упутством како да се 47 попуни X Образац трошкова припреме понуде 49 XI Образац - изјава о независној понуди 50 XII Образац - изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст Закона XIII Образац потврда о пословном капацитету 52 XIV Образац изјава о техничком капацитету 53 XV Образац потврда о извршеним радовима 54 XVI Образац потврда произвођача о саобразности опреме 55

4 Page 4 of 55 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу Наручилац: Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА - БЕОГРАД Д.О.О Адреса: БЕОГРАД, Улица Аутопут бб, Интернет страница: 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке бр. 11/2014 су радови: Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице- објекат за продају воћа и поврћа 4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 5. Контакт (лице или служба) Лице (или служба) за контакт: Светлана Ћосовић Новаковић, руководилац правно финансијског сектора. Е - mail адреса (или број факса):

5 Page 5 of 55 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке бр. 11/2014 су радови: Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице- објекат за продају воћа и поврћа Назив и ознака из Општег речника набавки: Грађевински радови 2. Партије Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6 Page 6 of 55 III ВРСТА И ОПИС РАДОВА- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС Радови на завршетку изградње I фазе Националне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа обухватају радове садржане у техничкој документацији за врсте и количине радова по ниже наведеним пројектима и системима из предмера и предрачуна који је саставни део Уговора: 1. Главни архитектонски пројекат - свеска главни пројекат конструкције - свеска унутрашње инсталације водовода и канализације - свеска електроенергетске инсталације и опрема - свеска електромотрони погон и аутоматско управљање - свеска телекомуникационе и сигналне инсталације у објекту - свеска термотехничке инсталације у објекту - свеска систем за аутоматско гашење пожара распршеном водом спринклер инсталације у објекту - свеска објекат за одржавање комплекса књига надстрешица за селектовани отпад и смештај механизације за чишћење снега - књига резервоар за воду и пумпне станице за потребе Спринклер инсталације књига 6, свеска 6.1.1, и озелењавање површина - свеска главни пројекат саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом и опремом-свеска секундарна мрежа инсталације водовода и канализације - свеска спољна електроенергетска инфраструктура књига 6.5, свеска 6.5.1, , и трансформаторска станица књига 6.6, свеска и спољна телекомуникациона инфраструктура- књига 6.7, свеска и монтажни објекти, заштитни стубови, рампе, плато за смештај агрегата и надстрешница за контролу улаза књига 6.8, свеска и oграда око комплекса и тотеми - свеска заштита од пожара књига 7 Потенцијалним понуђачима наручилац препоручује да пре подношења понуде, изврше увид у ниво изведених радова и у пројектну документацију. Увид у пројектну документацију и радове изведене на објекту понуђачи могу извршити понедељком и петком у времену од 8 до 11 часова на адреси седишта наручиоца уз претходну најаву особи за контакт наведену у конкурсној документацији НАПОМЕНА: Техничка спецификација дата је као посебан прилог-техничка СПЕЦИФИКАЦИЈА ТС

7 Page 7 of 55 IV САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ- ОБЈЕКАТ ЗА ПРОДАЈУ ВОЋА И ПОВРЋА КЊИГА 1 - ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КЊИГА 2 - ГЛАВНИ ТЕХНОЛОШКИ ПРОЈЕКАT КЊИГА 3 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ Свеска ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ Предмер: 3_3.1 Главни архитектонски пројекат Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ Предмер: 3_3.2.1 Главни пројекат конструкције Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ Предмер: 3_3.4 Унутрашњи водовод и канализације Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ Предмер: 3_3.5 Електроенеретске инстлације и опрема: - А. Каблови главног ел.енергетског развода положени у ров око објекта - Б. Каблови и носачи каблова ел.енергетског развода унутар објекта - В. Разводни ормани и табле - Г. Инсталација прикључница и фиксних извода - Д. Инсталација осветлења - Ђ. Инсталација уземљења, изједначавања потенцијала и громобрана - Е. Инсталација електричних грејних каблова за олуке - Ж. Завршни радови и предаја инсталације инвеститору. Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА Предмер: 3_3.6 Електромоторни погон ЕМП: - А. КГХ објеката велетржнице - Б. Одимљавање објеката велетржнице - В. Каблови за изједначавање потенцијала - Г. Контролни центар - Д. Завршни радови. Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА Предмер: 3_3.7 Телекомуникационе и сигналне инсталације 1. Систем видео надзора 2. Систем аутоматске детекције и дојаве пожара 3. Систем разгласа 4. Структурни кабловски систем 5. Систем носача каблова Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Предмер: 3_3.8 Термотехничке инсталације ТТИ Свеска СИНХРОН ПЛАН УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА

8 Предмер: 3_10 Систем за аутоматско гашење пожара водом - Спринклер инст. КЊИГА 4 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМПЛЕКСА Свеска ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ Свеска ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ Page 8 of 55 Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Предмер: 4_4 Објекат за одржавање комплекса: 1. Грађевински радови 2. Водовод и канализација 3. Електроенергетске инсталације 4. Телекомуникационе и сигналне инсталације 5. Термотехничке инсталације КЊИГА 5 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СЕЛЕКТОВАНИ ОТПАД И СМЕШТАЈ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА Свеска ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКАТ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ Предмер: 5_5.1 Надстрешница за селектован отпад и механизацију: 1. Архитектонско-грађевински радови 2. Електричне инсталације 3. Водовод и канлизација КЊИГА 6 - ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И СПОЉНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДУ И ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ Свеска ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Свеска ГЛАВНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА Предмер: 6_6.1 Резервоар за воду и пумпне станице за Спринклер: 1. Грађевински радови 2. Хидротехничке инсталације 3. Електричне инсталације Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА Предмер: 6_6.2 Озелењавање површина Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА

9 Page 9 of 55 САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ И ОПРЕМОМ Предмер: 6_6.3 Главни пројекат саобраћајница: 1. Главне саобраћајнице и сигнализација Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ Предмер: 6_6,4 Секундарна мрежа водовода и канализације: 1. Инсталација спољнег водовода 2. Инсталација одвода и довода бунарске воде 3. Спољни развој фекалне и кишне канализације Свеске ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉНЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉНЕ НН МРЕЖЕ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ ОСВЕТЉЕЊА Предмер: 6_6.5 Спољна електроенергетска инфраструктура: 1. СН подземни кабловски вод 10 kva 2. Спољна нисконапонска (НН) мрежа 3. Дизел електроагрегат ДЕА 4. Спољно осветлење Свеске ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦE Свеска ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ Предмер: 6_6.6 Трафо станица: 1. Архитектонско грађевински радови у објекту 2. Електромонтажни радови Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦ. ИНФРАСТРУКТУРЕ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉНЕ ТК МРЕЖЕ И ТК КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ ВИДЕО НАДЗОРА Предмер: 6_6.7 Спољна телекомуникациона инфраструктура: 1. Телекомуникациона мрежа и ТК кабловска канлизација 2. Спољни видео надзор Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЗАШТИТНИХ СТУБОВА, РАМПИ, ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ АГРЕГАТА И НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА Свеска ГЛАВНИ АРХИТЕКТО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ Предмер: 6_6.8.1 Монтажни објект велетржнице - грађевински Свеска ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ И ТЕРМОМАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Предмер: Монтажне кабине - електро-машинске инсталације Свеска ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ОГРАДЕ И ТОТЕМА Предмер: 6_6.9 Ограда око комплекса и тотеми Свеска СИНХРОН ПЛАН СПОЉНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

10 Page 10 of 55 КЊИГА 7- ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Предмер: 7_ Заштита од пожара (противпожарни апарати) КЊИГА 8 - ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ Свеска ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ Свеска ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМПЛЕКСА

11 Page 11 of 55 V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 1) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.. 2) Да понуђач располаже финансијским капацитетом: 2.1 Да није био у блокади у последњих 12 месеци пре објављивања позива за подношења понуда на Порталу јавних набавки 2.2 Да није био неликвидан у последњих 12 месеци, рачунајући до дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу јавних набавки. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни овај услов. -

12 Page 12 of да је остварио укупан пословни приход у последње три обрачунске године (2011, и 2013.) у износу преко ,00 РСД кумулативно РСД 3) Да понуђач располаже пословним капацитетом: - има сертификате за стандарде издате од акредитованих сертификационих тела и то: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС или други одговарајући стандард уместо захтеваног. 4) Да је понуђач у периоду од 8 година до дана објављивања позива за подношење понуда уговорио и извршио следеће радове: - изградња или реконструкција саобраћајница са асфалтирањем површине преко м 2 - да је извођач извео радове на изградњи или адаптацији објеката са климатизационим системима, минимум 2 објекта, не мања од по 5.000м 2 5) Да понуђач располаже минималним кадровским капацитетом Потребно је да понуђач има запослене или радно ангажоване инжењере са наведеним лиценцама (прихвата се ако један инжењер поседује више лиценци). 1 дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400, 1 дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411, 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 310 или 311, 3 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 412 или 415, 2 дипломирана инжењера машинства са лиценцом 430, 2 дипломирана инжењера машинства са лиценцом 330, 1 дипломираног инжењера машинства са лиценцом 332 (одговорни извођач радова транспортих средстава складсишта машинских конструкција и технологија) 3.дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 450, 3 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 350, 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 453, 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом дипломирани инжењера са лиценцом 381, 1 лице за безбедност и здравље на раду сходно чл. 15 Закона о безбедности и здрављу на раду 40 радника грађевинске и машинске струке (3.до 7.степена стручне спреме, осим лиценцираних грађевинских и машинских инжењера) 10 електромонтера (КВ, СС, ВКВ) 3 радника оспособљена за управљање мобилном подизном платформом 3 радника оспособљена за управљање хидрауличном дизалицом

13 Page 13 of 55 6) Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом: магацински простор минимално 500 м2 5 путничких возила, 2 доставна возила, 5 теретних возила носивости 1,2 т за превоз радника и алата, 5 камиона носивости до 10 тона, 5 камиона носивости преко 10 тона 2 теренска возила са хидрауличном дизалицом носивости 10тм, 2 теренска возила са телескопском или зглобном подизном платформом минималног дохвата 12 метара, 2 багера / утоваривача, 2 крана, 1 машина за разбијање асфалта и бетона, 2 компресора, 2 дизел агрегата преко 20kW, 1 грађевинска скела > 5000 м 2 1 ваљак за асфалт гума-гума тежине преко 10 тона 2 вибро ваљка разних тежина 1 грејдер 1 булдозер асфалтна база, у власништву, или у поседу по основу уговора о лизингу или закупу, укњижена и исправна, на удаљености не већој од 150 километара од локације где се изводе радови. 7) Понуда правног лица које наступа самостално или чланови групе који наступају заједно, које није испуњавало своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне 3 године, за кога Наручилац поседује доказ о томе, неће бити прихваћена од Наручиоца сходно члану 82 став 2, 3 и 4 Закона о јавним набавкама РС. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно осим услова под редним бројем 1) и 2) алинеје 1, 2 за које је у овој конкурсној документацији наведено да их мора испунити сваки члан групе.

14 Page 14 of 55. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и

15 Page 15 of 55 доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 5) Услов из члана чл. 75. ст Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача. Изјаву мора доставити сваки члан групе за себе. и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 4). Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа 1)Потврда привредног суда седишта понуђача да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни овај услов. 2.1)Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади последњих 12 месеци, рачунајући до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни овај услов. Доказ - Потврда издаје НБС одељење принудне наплате Народне банке Србије 2.2)Извештај Агенције за привредне регистре о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, 3) Докази да понуђач располаже пословним капацитетом Копије сертификата за стандарде: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС или други одговарајући стандард уместо захтеваног издате од акредитованих сертификационих тела. Надлежни орган за издавања овог сертификата je кoмпeтeнтнo сертификационо тeло зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти са одговарајућим стандардом, а које је акредитовано од стране надлежног акредитационог тела (за Републику Србију је то Aкрeдитaциoнo тeло Србиje). 4) Потврде претходних наручилаца на обрасцу број XV или на другом обрасцу претходног наручиоца, који садржи све елементе као образац број XV. 1) Докази да понуђач располаже кадровским капацитетом су: - Фотокопије лиценце,

16 Page 16 of 55 - потврде о важности лиценци, којe издаје Инжењерска комора РС - М обрасци за лица у радном односу код понуђача, уговоре о обављању привремених и повремених послова, уговоре о допунском раду и сл. за лица која нису у радном односу код понуђача - Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду, уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду за лице за безбедност и здравље на раду у смислу чл. 15 Закона о безбедности и здрављу на раду 1) Докази да понуђач располаже техничким капацитетом: А) фотокопија очитане саобраћајне дозволе за возила, са фотографијама регистрационих налепница ИЛИ фотокопија важећих саобраћајних дозвола МУП-а Србије ИЛИ уговор са лизинг кућом са потврдом пословне банке понуђача да се редовно плаћају рате или други основ коришћења Б) -Инвентарни бројеви машина и изводи из пописне листе основних средстава на дан године, у којој ће јасно обележити опрему која се захтева, а за опрему набављену у год понуђач је дужан да достави фотокопију уговора о купопродаји опреме са доказом о извршеном плаћању односно увозу, закупу или лизингу В) Потврда о поседовању/лизингу бетонске базе под материјалном и кривичном одговорношћу да је бетонска база технички исправна и у функцији. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим додатних услова под бројем 1 и 2 (2.1 и 2.2) за које је изричито наведено да их мора испунити сваки члан групе. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач/члан групе/подизвођач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора достављати доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

17 Page 17 of 55 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

18 VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Page 18 of ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД Д.О.О, БЕОГРАД, Улица Аутопут бб, са назнаком:,,понуда за јавну набавку радова: Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа ЈН бр11/2014 НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до године, до часова. Јавно отварање понуда обавиће Комисија наручиоца истог дана године, са почетком у часова на адреси наручиоца:аутопут бб, (Сала за састанке, други спрат). Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: Докази о испуњености обавезних и додатних услова (за понуђача који наступа самостално, за све чланове групе ако је заједнички наступ и за подизвођача)

19 Page 19 of 55 VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Споразум о заједничком наступу, уколико понуђач подноси заједничку понуду VIII МОДЕЛ УГОВОРА IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА СА ДОКАЗИМА XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА СА ДОКАЗИМА XV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА XVI ОБРАЗАЦ- ПОТВРДЕ ПРОИЗВОЂАЧА О САОБРАЗНОСТИ ОПРЕМЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УЗ ПОНУДУ: БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ОРИГИНАЛ ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА Техничка спецификација дата је као посебан прилог-техничка СПЕЦИФИКАЦИЈА ТС ) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД Д.О.О, БЕОГРАД, Улица Аутопут бб, са назнаком: Измена понуде за јавну набавку радова Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа, ЈН бр 11/2014- НЕ ОТВАРАТИ или Допуна понуде за јавну набавку радова Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа ЈН бр11/2014- НЕ ОТВАРАТИ или Опозив понуде за јавну набавку радова Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа, ЈН бр11/2014- НЕ ОТВАРАТИ или Измена и допуна понуде за јавну набавку радова Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржнице-објекат за продају воћа и поврћа, ЈН бр11/2014- НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

20 Page 20 of 55 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,

21 Page 21 of 55 понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу, име, презиме, број документа за идентификацију или ЈМБГ и лични потпис лица које ће бити овлашћено да у име и за рачун групе понуђача потпише све заједничке обрасце у понуди као и да потпише уговор са наручиоцем. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Рок плаћања је 45 дана од дана овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс Захтеви у погледу гарантног рока Гарантни рок за изведене радове износи минимално 5 година рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу. Гарантни рок за уграђену опрему одговара дужини гарантног рока који даје произвођач опреме Захтев у погледу рока извођења радова Рок извођења радова не може бити дужи од 120 дана од дана увођења извођача у посао. Место извођења радова објекат велетржнице Београд Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

22 Page 22 of ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену је урачуната испорука, монтажа, испитивање и пуштање у рад свих функционалних целина и објекта у целини. Цене се у конкурсној документацији исказују без и са ПДВ (без обзира на околност да се ПДВ не обрачунава према условима из члана 10,16. и 28. Закона о порезу на додату вредност). Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, и то у износу од 5% вредности понуде без ПДВ-а и са роком важности до истека опције понуде, односно 60 дана од дана отварања понуда. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

23 Page 23 of 55 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 1. понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду. 2. понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, 3. уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 2)Оригинал писмо о намерама банке да ће понуђачу издати неопозиву и безусловну гаранцију за добро извршење посла, плативу на први позив и без приговора, у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а и са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока на који се уговор закључује, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем. II Изабрани понуђач је дужан да достави: 1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 10%вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока на који се уговор закључује. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла, мора да се продужи. Ову банкарску гаранцију Наручилац може да реализује уколико изабрани понуђач / не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе. Горе наведена средства финансијског обезбеђења морају бити издата у динарима или страној валути, на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју садржати елементе или клаузуле које нису изричито дефинисане од стране наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију или промењену месну надлежност за решавање спорова). За прерачун у динара користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуда Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3(инвестициони ранг). 2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција

24 Page 24 of 55 за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од дужине гарантног рока за изведене радове. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року,а који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року У случају наступања услова за продужење гарантног рока за отклањање недостатака, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције. 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Заинтересовано лице може, у писаном облику на тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 11/2014. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

25 Page 25 of 55 прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока на који је уговор закључен. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Најнижа понуђена цена. Пореде се укупне цене у РСД без ПДВ-а исказане у обрасцу понуде. 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка посла, из тачке 8.3 конкурсне документације, али не краћи од 90 дана, и који нуди дужи гарантни рок за изведене радове из тачке 8.2 конкурсне документације.

26 Page 26 of ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од ,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: , шифра плаћања: 153,

27 Page 27 of 55 позив на број , сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 0,1 %процењене вредности јавне набавке,односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи ,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл Закона. 21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

28 Page 28 of 55 VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр од за јавну набавку радова Извођење радова на завршетку изградње I фазе Нациoналне велетржницеобјекат за продају воћа и поврћа, ЈН број 11/2014 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): Име особе за контакт: Електронска адреса понуђача ( ): Телефон: Телефакс: Број рачуна понуђача и назив банке: Лице овлашћено за потписивање уговора 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere