HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark"

Transkript

1 HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER Forsikringstager/forsikrede personer Ikrafttrædelse og periode Geografisk område Forsikringens summer Krig, naturkatastrofer og atomskader Klage Dobbeltforsikring Urigtige oplysninger Overdragelse af erstatningsansvar Præmiens betaling Forsikringens opsigelse og fortrydelse Regres Værneting og lovgivning Undtagelser... 3 KAPITEL 2 DÆKNINGSOMFANG... 4 AFSNIT A - HJEMTRANSPORT Hjemtransport Kost og logi Tilkaldelse Sygeledsagelse Ved skadestilfælde 6 20 Rejseforsikring Au Pairen i EU inkl. Tyrkiet.6 21 Syge og hjemtransport.8 22 Sygeledsagelse og tilkaldelse 9 23 Privatansvar Juridisk Assistance Bagage Evakuering.. 13 Side 1

2 Kapitel 1 - Generelle bestemmelser 1 Forsikringstager/forsikrede personer 1.1 Forsikringen dækker personer, der arbejder som Au pair mellem 17 og 32 år. Den Au pair ansatte skal være godkendt i det land, hvor personen skal fungere som au pair. 2 Ikrafttrædelse og periode 2.1 Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. 2.2 Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede ankommer til Danmark. 2.3 Forsikringen dækker ud fra den i certifikatet specificerede periode. Såfremt præmien er betalt dækker forsikringen når den ansatte ankommer til Danmark og udløber når denne rejser tilbage til sit hjemland eller ved den i policen angivne udløbsdato. 2.4 Forsikringen dækker hjemtransport og kost/logi i forbindelse med akut sygdom, dødsfald og tilskadekomst. 2.5 En igangværende dækningsberettiget medicinsk behandling. Forsikringen forlænges til forsikrede udskrives eller hjemtransporteres. 2.6 En uforskyldt forlængelse af hjemrejsen. Forsikringen forlænges i op til 48 timer. 3 Geografisk område 3.1 Forsikringen dækker i EU inkl. Tyrkiet. 4 Forsikringens summer 4.1 De på certifikatet og i betingelserne anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for selskabets erstatningspligt. 5 Krig, naturkatastrofer og atomskader 5.1 Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder personer at rejse til, samt rejser til et land der befinder sig i en af de anførte situationer. 5.2 Forsikringen dækker endvidere ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerlige oprør eller borgelige uroligheder Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse udenfor bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud At forsikrede selv deltager i handlingerne. 6 Klage 6.1 Hvis forsikringstageren eller forsikrede ikke er tilfreds med selskabets afgørelse i en skadesag eller med andre forhold vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke medfører et tilfredsstillende resultat, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. 6.2 Forsikringstageren kan indgive en skriftlig klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V tlf.: Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr til Ankenævnet for dets behandling af sagen. Klageskemaet kan rekvireres hos: RiskPoint A/S, Hammerensgade 4, 1267 København K, tlf , Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf , Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, tlf Side 2

3 Gebyret tilbagebetales hvis 6.3 Forsikringstageren/forsikrede får helt eller delvis ret i klagen. 6.4 Klagen ikke kan behandles. 6.5 Forsikringstageren/forsikrede selv tilbagekalder klagen. 7 Dobbeltforsikring 7.1 Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. 7.2 Forsikrede skal ved skade altid oplyse, om forsikrede, har en forsikring i andet selskab og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 8 Urigtige oplysninger 8.1 Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til forsikringsselskabet er præcise og korrekte. Tilbageholdes eller afgives der ukorrekte oplysninger, der kan have en betydning for forsikringsselskabets bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 9 Overdragelse af erstatningsansvar 9.1 Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage forsikredes rettigheder ifølge rejseforsikringen. 10 Præmiens betaling 10.1 Forsikringsaftalen træder i kraft fra den dag forsikringen bliver begæret og løber herefter for enten 6, 12, 18 eller 24 måneder efter indrejse i Danmark Betaling af præmien skal ske før afrejse Er præmien ikke betalt senest på erindrings- /opsigelsesskrivelsens sidste rettidige betalingsdato, ophører forsikringsdækningen og forsikringsaftalen på denne dato. Ved fremsendelse af andet påkrav er der ret til at opkræve et gebyr, der i så fald tillægges næste opkrævning 11 Forsikringens opsigelse og fortrydelse 11.1 Der er 14 dages fortrydelsesret på køb af hjemrejseforsikring for au pair personer Præmien tilbydes betalt retur såfremt au pair personen bliver nægtet indrejse i Danmark Au pair Forsikring Danmark skal kontaktes pr. eller brevpost. Besked om, at au pair personen er blevet nægtet indrejse, skal sendes til: Au pair Forsikring Danmark (Nordflex Assurance Agentur ApS) Toftevej 15B 3450 Allerød 12 Regres 12.1 I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder forsikringsselskabet i alle forsikredes rettigheder desangående. ( Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 13 Værneting og lovgivning 13.1 For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af april 1930 med senere ændringer medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 14 Undtagelser Hjemrejseforsikringen dækker ikke udgifter der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af 14.1 forsæt eller grov uagtsomhed, 14.2 misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte, 14.3 selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag, 14.4 udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, skihop, svæveflyvning samt professionel sport eller træning hertil, 14.5 forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed jf. dog dækning 11, Side 3

4 14.6 skade indtruffet under luftfart, medmindre forsikrede befordres som passager i nationalitetsbetegnede fly. Kapitel 2 Dækningsomfang 15 Hjemtransport ubegrænset sum 15.1 Forsikringen dækker i forbindelse med en under Pkt. 4 dækningsberettiget skade SOS International skal altid underrettes inden hjemtransport foretages, samt hurtigst muligt ved dødsfald Forsikringen dækker hjemtransport og kost/logi i forbindelse med akut sygdom, dødsfald og tilskadekomst Forsikringen gælder også på ferierejser i EU inkl. Tyrkiet (med undtagelser af Hjemlandet) op til 30 dage. Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Lægeordineret rutefly-transport til hjemlandet samt lægeordineret transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i hjemlandet Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges Hvor det er muligt 50% af merudgiften for hjemtransport på første klasse, hvis forsikrede giver udtryk for ønske om opgradering og stiller økonomisk garanti for egen andelen Lovbefalede foranstaltninger ved forsikredes død på rejsen, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i hjemlandet, samt udgifter til transportkiste. tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare I tilfælde af skade krav til Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer original lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede giver forsikringsselskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand sammen med originalbilag for de udgifter der ønskes dækket, forsikrede bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 16 Kost og logi 16.1 Forsikringen dækker opholdsudgifter til hotel godkendt af RiskPoint og logi på maks. DKK pr. dag dog maks. DKK 250 til logi efter endt behandling og indtil forsikrede kan hjemtransporteres. Undtagelse 16.2 Forsikringen dækker ikke såfremt forsikrede ikke skal hjemtransporteres efter endt behandling 17 Tilkaldelse 17.1 Forsikringen dækker, hvis det ud fra et lægefagligt synspunkt er nødvendigt at tilkalde max. 2 personer, fordi forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller hvis forsikrede afgår ved døden Det er en betingelse for dækning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn Tilkaldelsen skal godkendes og arrangeres af SOS International. Undtagelse 15.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller 17.4 Hvilke udgifter dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for tilkaldte personer, til: Side 4

5 Rejseudgifter, inkl. transportudgifter ifølge original, specificeret regning, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. tilkaldt person, pr. døgn Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige udgifter til rejse og ophold for forsikredes ægtefælle/samlever, dersom forsikrede afgår ved døden på rejsen, og forsikredes ægtefælle/samlever ønske at følge kisten under hjemtransporten. Undtagelse 17.5 Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. Pkt I tilfælde af skade krav til det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede indsender original for alle ekstraordinære afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de forsikrede, der har været sygeledsagere/på tilkald, forsikrede skal oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 18 Sygeledsagelse 18.1 Forsikringen dækker, når forsikrede ud fra et lægefagligt synspunkt ordineres sygeledsagelse som følge af hospitalsindlæggelse eller dødsfald Sygeledsagelsen skal godkendes og arrangeres af SOS International. Erstatning 18.3 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for ledsagende personer efter forsikredes eget valg, til: sygeledsagelsen er fuldført, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Undtagelser 18.4 Forsikringen dækker ikke: Udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet I de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. Pkt Ved skadestilfælde Hvis du får brug for hjælp eller assistance under dit ophold i udlandet, skal du altid kontakte vores alarmcentral SOS. SOS er vores samarbejdspartner ved skader på rejsen, og giver kvalificeret assistance 24 timer i døgnet, uanset hvor i verden du befinder dig. Du skal straks anmelde akutte skader, der kræver øjeblikkelig indsats eller garanti for hospitalsophold, til SOS. Skadeanmeldelser efter hjemkomst skal ligeledes rettes til SOS. Blanketter til anmeldelse af skade kan hentes på SOS hjemmeside. SOS har døgnservice. Anmeldelse af skade skal ske til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg Skadeservice (kl ) (generelle, ikke akutte spørgsmål om skader mm.) Alarmcentral (akutte spørgsmål om alvorlig personskade) Rejseservice for forhåndsgodkendelser (kl ) eller Transport i forbindelse med sygeledsagelsen Hotelophold og forplejning på op til DKK for 1 ledsagende person, pr. døgn Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) efter endt sygeledsagelse Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 10 døgn efter, at For at kunne begynde sagsbehandlingen skal SOS bruge følgende oplysninger: Forsikredes navn, adresse i bopælslandet samt CPR-nummer. Side 5

6 Adresse og telefonnummer, hvor forsikrede kan kontaktes. Oprindelig rejseplan. Oplysninger om eventuelle medrejsende. Navn, adresse og telefonnummer til forsikredes pårørende eller arbejdssted i bopælslandet. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter af betydning for vurdering af erstatningen, videregives til SOS. Hvis det fremgår, at SOS skal underrettes inden afholdelse af udgifter og dette ikke sker, dækkes maksimalt de udgifter SOS ville have godkendt, såfremt underrettelse var sket. Forsikringen dækker ikke udgifter opstået som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af SOS. 20 Rejseforsikring for Au Pairen i EU Inkl. Tyrkiet Sygdom og hjemtransport Rejseforsikringen dækker skader som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen Forsikringssum ubegrænset 20.1 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: behandling hos læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant lægebehandling, hospitalsindlæggelse med værelse og kost efter normale takster for semi-private, (tosengsstue), medmindre andet er ordineret af forsikringsselskabets læge eller aftalt mellem behandlende læge og forsikringsselskabets læge, hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af forsikringsselskabets læge eller aftalt mellem behandlende læge og forsikringsselskabets læge, levering af screenet blod samt overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod, såfremt forsikringsselskabets læge skønner, at forsikrede opholder sig i et risikoområde, lægeordineret medicin, behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog med op til DKK Tandbehandling tandbehandling med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Der er tale om en engangsudgift dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til sammen tandskade Hotelophold og fortæring Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af forsikringsselskabet, dersom behandlingen, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af forsikringsselskabet efter endt behandling og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af forsikringsselskabet, indtil den fastlagte rejserute kan indhentes Diverse udgifter kontakt til forsikringsselskabets Alarmcentral og servicekontorer, telefonopkald, læsestof m.v. med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitalsindlæggelse, som varer ud over 24 timer. Disse udgifter behøver ikke, en eventuel forlængelse af denne rejseforsikring i tilfælde, hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, forlængelse af visum, såfremt indlæggelsen eller behandlingen forhindrer forsikrede i at hjemrejse planmæssigt Særlige betingelser vedr. tandbehandling Side 6

7 forsikringsselskabet har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandling bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelige vurdering må antage at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, fordi de berørte tænder inden skaden var svækket af fyldninger, rodbehandling eller sygdomme i tænderne, i det omliggende væv eller kæben Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til: behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol, eller ændret medicinering, ændring af lidelsen, behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået eller selv opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er i terminalfasen eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser ikke overholder normale kontrolbesøg, kontrol og behandling - herunder medicin - til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, et før afrejsen kendt behandlingsbehov, behandling af patienter, der før afrejse har fået stillet diagnosen AIDS, uanset årsagen til behandlingen, behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet, rekreations- eller kurophold, behandling og hospitalsindlæggelse, når forsikringsselskabets læge har vurderet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til bopælslandet, fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, når forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når forsikringsselskabets læge har besluttet at hjemtransporten kan finde sted, udgifter til hjemtransport arrangeret af forsikrede selv, som forsikringsselskabet ikke ville have haft, hvis forsikringsselskabet havde arrangeret hjemtransporten, plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre operationen er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden, udgifter der på løber som følge af, at forsikrede ikke følger de af behandlende læge på stedet og/eller forsikringsselskabets læges anvisninger, at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler I tilfælde af skade krav til Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer original lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede giver forsikringsselskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand sammen med originalbilag for de udgifter der ønskes dækket, forsikrede bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 21 Syge- og hjemtransport 21.0 Forsikringssum ubegrænset Side 7

8 21.1 Hvilke skader dækkes? forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af punkt Hvilke udgifter dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: transport til behandlingsstedet, overflytning til nærmeste egnede behandlingssted, når forsikringsselskabets læge efter kontakt til behandlende læge - vurderer at, overflytning er nødvendig og forsvarlig, hjemtransport til forsikredes bopæl/hospital i bopælslandet (DK). Forsikringsselskabets læge vurderer efter kontakt med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Forsikringsselskabet afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted, ledsagelse ordineret af forsikringsselskabets læge, hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i bopælslandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog max. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Forsikringsselskabet kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres med henblik på obduktion, har forsikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen udgifter til enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig, eller hjemrejse til bopælslandet (DK). Særlige bestemmelser ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge, bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter forsikringsselskabet ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse Det praktiske arrangement af hjemtransport og hjemrejse Forsikringsselskabets Alarmcentral kender de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget hjemtransport eller hjemrejse. Arrangerer forsikrede selv hjemtransport eller hjemrejse uden kontakt til forsikringsselskabet, dækkes udgifter hertil kun, hvis forsikringsselskabets læge anser transporten for nødvendig og forsvarlig, og maks. med et beløb, der svarer til de udgifter, forsikringsselskabet ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til: al transport med ambulanceflytransport i tilfælde, hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde, medmindre forsikringsselskabet har godkendt ambulanceflytransporten, transport arrangeret af forsikrede, hvor forsikringsselskabets læge ikke anser transporten for nødvendig og forsvarlig, hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare, hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af fastlagt rejserute arrangeret af forsikrede selv, som forsikringsselskabet ikke ville have, hvis forsikringsselskabet havde arrangeret transporten I tilfælde af skade krav til det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt lægens attestation af, at rejsen ikke kan gennemføres som planlagt, forsikrede bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede er indehaver af et kreditkort. 22 Sygeledsagelse og tilkaldelse 22.0 Forsikringssum DKK Hvem dækkes udgifter for? Side 8

9 Rejseforsikringen dækker udgifter for 1 person efter forsikredes valg enten på tilkald eller på sygeledsagelse Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker skader omfattet af punkt 20, hvor forsikrede: er hospitalsindlagt på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst, afgår ved døden, skal hjemtransporteres, ikke kan følge den fastlagte rejserute Tilkaldelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af punkt 20, hvor forsikrede: er hospitalsindlagt i mindst 3 døgn på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst, afgår ved døden Hvilke udgifter dækkes? Sygeledsagelse Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: transport maks. samme transportklasse som forsikrede dog ikke i ambulancefly, i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute efter endt sygeledsagelse enten ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemrejse til bopæl/hospital i bopælslandet, hotelophold, lokaltransport og fortæring med op til DKK pr. dag pr. forsikret, forlængelse af eksisterende forsikring hos forsikringsselskabet i sygeledsagelsens varighed, udstedelse eller forlængelse af visum for sygeledsager Tilkaldelse Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: transport fra bopælen ud til forsikrede og retur til bopælen (DK), hotelophold, lokaltransport og fortæring med op til DKK pr. dag pr. forsikret, en rejseforsikring under dækning tilkaldelse, udstedelse eller forlængelse af visum for tilkaldte, Særlig bestemmelse 22.6 ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge, bro- og vejafgift i det omfang, disse ikke overstiger de udgifter forsikringsselskabet ville have haft med en lignende transport/rejse Undtagelser Forsikringen dækker ikke: tilkaldelse, hvis forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen, udgifter til transport arrangeret af forsikrede, sygeledsager eller tilkaldte, som forsikringsselskabet ikke ville have haft, hvis forsikringsselskabet havde arrangeret transporten I tilfælde af skade krav til det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede indsender original for alle ekstraordinære afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de forsikrede, der har været sygeledsagere/på tilkald, forsikrede skal oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. Juridisk ansvar og assistance i udlandet 23 Privatansvar Forsikringssum Personskade DKK tingskade DKK Side 9

10 23.1 Hvilke skader dækkes? forsikringen dækker, såfremt forsikrede pådrager sig ansvar for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt i det land, hvor skaden sker. Vejledende kan det oplyses, at man efter dansk ret er erstatningsansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med vurdering af erstatningsansvar og udmåling af erstatning. Udgifterne afholdes efter forudgående godkendelse og i samråd med forsikringsselskabet, det beløb skadelidte efter lokal ret bliver forpligtet til at betale. Udgiften afholdes efter forudgående godkendelse af forsikringsselskabet, skader på lejet bolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK pr. skadetilfælde Begrænsning Forsikringssummerne danner højeste grænse for forsikringsselskabets erstatningspligt efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af én eller flere forsikringer hos forsikringsselskabet Særlig bestemmelse Forsikrede kan hverken helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade med bindende virkning for forsikringsselskabet Undtagelser Forsikringen dækker ikke: forsikredes erstatningsansvar i kontraktforhold (med undtagelse af punkt ), forsikredes erstatningsansvar i erhvervs- eller arbejdsforhold, forsikredes erstatningsansvar som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være pålagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt, forsikredes erstatningsansvar for skade på ting (med undtagelse af punkt 9.2.4) som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, forsikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af hunde, forsikredes erstatningsansvar for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingvogne, anhængere eller luftfartøjer, for skade forvoldt ved benyttelse af søfartøjer, som er på eller over 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK, bøder eller bodslignende krav, hændelige uheld I tilfælde af skade krav til Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede: giver forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om anden forsikring/kreditkort samt vidneforklaringer, indsender specificeret opgørelse over skaden, indsender udfyldt skadeanmeldelse. 24 Juridisk assistance i udlandet 24.0 Forsikringssum DKK Forsikringsselskabets erstatningspligt for en forsikringsbegivenhed er begrænset til DKK Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling Hvilke udgifter dækkes? egne omkostninger, omkostninger til modpart, Side 10

11 udgifter til syn og skøn, udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af forsikringsselskabet. Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole og som ikke har forbindelse med forsikredes erhvervsudøvelse, advokatomkostninger i forbindelse med straffesager til og med sagens afgørelse ved 1. instans - med op til DKK Bliver forsikrede ved 1. instans dømt efter strafferetslig lovgivning, betragtes advokatomkostningerne som et lån, der skal tilbagebetales til forsikringsselskabet efter påkrav med tillæg af renter. Lånet forrentes med Nationalbankens diskonto + 4 %, rejseudgifter, såfremt forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af forsikringsselskabet Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning er der en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser i skadelandet for at få fri proces er opfyldt. Hvis sagen appelleres, erstattes omkostninger særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko - herunder minimums selvrisiko - for hver instans Undtagelser Forsikringen dækker ikke søgsmål: mellem forsikrede og forsikringstageren, i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, mellem forsikrede og forsikringsselskabet, mellem forsikrede og RiskPoint I tilfælde af skade krav til Forsikrede eller advokaten skal indsende anmeldelse til forsikringsselskabet, så snart advokaten har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt tages. Anmeldelsen skal så vidt mulig indeholde: oplysninger om modparten, påstand (om muligt modpartens påstand), kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden kan støttes, oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt, forsikrede skal endvidere oplyse om evt. anden forsikring i andet selskab og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 25 Bagage (Au Pairen) 25.0 Forsikringssum DKK Hvilke genstande er omfattet? Rejseforsikringen omfatter private genstande, som forsikrede, medbringer eller køber på rejsen, herunder rede penge, kreditkort, billetter og pas, 25.2 Hvilke genstande omfattes ikke? vareprøver, handelsvarer og kollektioner, motorkøretøjer, herunder nøgler, både, windsurfer og surfboards, campingvogne, anhængere, cykler og andre transportmidler og tilbehør hertil, genstande forsikrede låner eller lejer på rejsen, og tilbehør hertil, ex. Ski/snowboard proteser Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker den forsikredes økonomiske tab af personlige effekter, der medbringes eller købes på rejsen, som følge Side 11

12 af brand, tyveri bemærket i gerningsøjeblikket, simpelt tyveri, indbrudstyveri og røveri. Bortkommet eller beskadiget flybagage som er indskrevet erstattes, når den forsikrede rejser sammen med den indskrevne bagage. (PIR rapport skal foreligge) en enkelt genstand dækkes maks. med op til 50% af forsikringssummen 25.4 Særlige bestemmelser om dækning af udstyr fotoudstyr, videoudstyr, PC-udstyr og smykker betragtes i denne forsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes således hver især med op til 50 % af forsikringssummen dog maks. DKK 2.500, under flytransport er fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr og smykker kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage Begrænsninger rede penge, værdipapirer, rejsechecks og kreditkort dækkes med op til DKK 500 dog kun i tilfælde af tyveri fra aflåst hotelværelse eller aflåst boks og ved tyveri bemærket i gerningsøjeblikket (ran). Ved tyveri fra aflåst bil dækkes maks. 10% af forsikringssummen, pas og billetter dækkes med op til DKK dog kun i tilfælde af tyveri fra aflåst hotelværelse eller aflåst boks, tyveri fra aflåst bil og ved tyveri bemærket i gerningsøjeblikket (ran), optagelser, tegninger, manuskripter og lign. erstattes maks. med værdien af råmaterialet, indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort eller rejsechecks Særlige bestemmelser i tilfælde af manglende for pris og anskaffelsestidspunkt er, forsikringsselskabet berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen Undtagelser Forsikringen dækker ikke: slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, skade på genstande som følge af almindelig brug, genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transporten, eller før de bliver afhentet af forsikrede, glemte, tabte eller forlagte genstande, tyveri af genstande, der henstår uden effektivt opsyn. De forsikrede genstande må ikke forlades af forsikrede, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, bagageboks eller lignende, tyveri af genstande som opbevares i køretøjer ved natparkering, genstande, i de tilfælde hvor ikke kan fremskaffes og hvor det er sædvanligt og normalt, at forsikrede kan dokumentere sit tab, beskadigelse, forveksling eller bortkomst under transport, der anmeldes uden original PIR (Property Irregularity Report), som udstedes af fly- eller handlingsselskab i lufthavnen på bestemmelsesstedet (kan indhentes i op til 7 dage efter hjemkomsten), indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit/hævekort, software og tillægsforsikringer til elektroniske genstande, omstilling af låse Hvordan beregnes erstatningen? erstatningen beregnes efter værdien af tilsvarende genstand på skadetidspunktet, genstande, der er indkøbt som nye, er 2 år gamle eller derunder og i øvrigt er ubeskadiget, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, for genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, Side 12

13 fradrag for genstande der værdiforringes beregnes på følgende måde 0-2 år- intet fradrag 2-3 år 20 % fradrag 3-4 år 30 % fradrag 4-5 år 40 % fradrag 5 år 50 % fradrag forsikringsselskabet kan vælge at lade beskadige genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsudgiften. Kan genstandene ikke repareres, skal de på forlangende sendes til forsikringsselskabet. Efter udbetaling af erstatning tilhører genstandene forsikringsselskabet, forsikringsselskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes, vil forsikrede modtage en erstatning svarende til forsikringsselskabets udgift ved genlevering, hvis en genstand består af to eller flere dele, ydes erstatningen kun i forhold til værdien af den tabte eller beskadigede del, film, video-, båndoptagelser, andre digitale optagelser, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene med værdien af råmaterialet I tilfælde af skade krav til Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at tyveri af værdier over DKK anmeldelse til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til forsikringsselskabet, såfremt anmeldelse undtagelsesvis ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til forsikringsselskabet, der ved beskadigelse, forveksling og bortkomst af indskreven bagage, der foretages anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Original kvittering herfor skal sendes til forsikringsselskabet i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden fra transportøren, forsikrede, som for effekternes alder og værdi, sender originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende til forsikringsselskabet. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter der kræves erstatning for, med angivelse af art, mærke, type, alder, og købspris umiddelbart før skaden, forsikrede indsender udfyldt skadeanmeldelse til forsikringsselskabet, forsikrede skal oplyse om evt. forsikring i et andet selskab og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 26 Forsikredes evakuering, personlig assistance m.v Naturkatastrofer, terror og livstruende epidemier Forsikringssum DKK Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker ved større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier Hvilke udgifter dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til bopælslandet (DK) med op til DKK , når Udenrigsministeriet, de lokale myndigheder eller Statens Seruminstitut fraråder al indrejse til området, eller de stiller krav om evakuering som følge af større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier. Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed, transport, maks. økonomiklasse med op til DKK , når forsikrede bliver berørt af en terroraktion inden for en radius på 50 km fra opholdsstedet. Det er en betingelse for dækning, at rejseafbrydelsen sker inden 48 timer efter terroraktionen har fundet sted, tab af eller skade på bagage, forsikrede efterlader som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. Det er en forudsætning, at forsikrede har tegnet dækning iht. punkt 25, Side 13

14 krisepsykologisk behandling ved større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier, når forsikringsselskabets læge vurderer, at der skal iværksættes krisehjælp, behandling hos psykolog i bopælslandet efter henvisning fra egen læge, når forsikrede har været udsat for større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier under rejsen med op til DKK , professionelt telefonisk kriseberedskab til forsikredes pårørende, når flere forsikrede har været udsat for større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier. Skønner forsikringsselskabets læge, at der er behov for krisehjælp ved personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af de forsikrede, dækkes de pårørendes transportudgifter, ekstra ophold samt fortæring, når en større naturkatastrofe, terror eller livstruende epidemier umuliggør den planlagte hjemrejse med op til DKK pr. dag, maks. DKK , Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at: forsikringsselskabet kontaktes forinden evakueringen/hjemrejsen, forsikrede giver forsikringsselskabet alle informationer og dokumenter, der kan belyse sagen, forsikrede kan dokumentere at være vaccineret mod den sygdom, der har udviklet sig til en epidemi, forsikrede indsender udfyldt skadeanmeldelse med original for de udgifter, der ønskes refunderet samt oplyser om forsikrede har forsikring i andet selskab og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort køb af tøj, når forsikrede er evakueret uden bagage, med op til DKK pr. person Særlige bestemmelser Forsikringsselskabets mulighed for at yde assistance kan i visse tilfælde være begrænset i områder, der er ramt af større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier, men vi vil i samarbejde med UM gøre hvad vi kan Undtagelser Forsikringen dækker ikke når Udenrigsministeriet/ Statens Seruminstitut inden forsikredes indrejse fraråder al indrejse eller anbefaler hjemrejseevakuering fra områder som følge af større naturkatastrofer, terror eller livstruende epidemier, udgifter til behandling hos psykolog i udlandet, der ikke er en del af forsikringsselskabets beredskab, Ved livstruende epidemier hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen I tilfælde af skade krav til Side 14

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Europæiske Udvekslingsforsikring

Europæiske Udvekslingsforsikring Europæiske Udvekslingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9000 Gældende fra 1. januar 2012 Dækning Beskrivelse Forsikringssum i DKK Hjemkaldelse Dækker dine udgifter til transport hjem til Danmark, Grønland

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere