Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse Afsnit M3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse Afsnit M3"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse. Afdeling M3 modtager patienter alle døgnets 24 timer og er normeret til 16 patienter. Patienterne har enestue med eget bad og toilet. Afsnittet er beliggende indgang 62 i stueetagen. Yderligere oplysninger om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på eller på afd. M s hjemmeside: Oversigt over afdelingerne på Psykiatrisk Hospital Risskov: Psykiatrisk modtagelse visiterer til de psykiatriske afsnit på Risskov. Modtagelsen råder over M1 (modtagerafsnit), som har 10 senge pladser. Patienterne kan indlægges med mulighed for at observation i maksimum 48 timer med henblik på videre visitation. Afdeling for Organiske Lidelser (M) er fordelt på to forskellige afdelinger: o M2/MA2 (Geronto) med plads til 16 patienter og med mulighed for en overbelægningsplads. o M3 (Organisk lidelser, ADHD, Oligofreni, dobbelt diagnoser, gerontopsykiatri og misbrugspsykiatri) med plads til 16 patienter. Afdeling for mani og depresion (Q) Fordelt på 4 afdelinger med plads til 16 patienter og med mulighed for en overbelægningsplads. Afdeling for psykoser (P) Fordelt på 4 afdelinger med plads til 16 patienter og med mulighed for en overbelægningsplads Børn og unge psykiatri (BUC). Fordelt på 4 afdelinger samt tilknyttede ambulatorier. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Interne samarbejdspartnere: Somatisk behandlergangen ECT-afdelingen Psykiatrisk akutmodtagelse Klinisk Kemisk Afdeling Diætist Fysioterapeut Ergoterapeut Psykolog Præst Læger Side 1 af 10

2 De psykiatriske specialklinikker Sekretær Øvrige afsnit på hospitalet Eksterne samarbejdspartnere: Socialpsykiatriske bosteder Ambulant psykoseenhed Ambulatorium for Mani og Depression Primær sundhedstjeneste Somatiske sygehuse Politiet Århus Kommune Praktiserende læger Psykiatere Misbrugsklinikken Alkoholrådgivningen Forsorgshjemmet Østervang og Tre ege Der er vigtige samarbejdsrelationer med patientens pårørende, familie samt øvrige sociale netværk. Personale med ledelsesfunktioner og funktioner som nøgleperson: Oversygeplejerske og afdelingssygeplejerske 2 overlæger Sygeplejespecialist Klinisk vejleder Superbrugere i EPJ og VIPS Arbejdsmiljørepræsentant Uddannelsesansvarlig Nøglepersoner i forhold til kost, ernæring og KRAM faktorer, psykiatrilov, forebyggelse af tvang, ADHD, pårørendesamarbejde og information samt rusmiddelafhængighed og dobbeltdiagnoser Patientkategorier/borgerkategorier Afdeling M3 tilbyder behandling til en bred gruppe af patienter med psykiatriske lidelser. Afdelingen modtager patienter fra 18 år og opefter til udredning, diagnosticering og behandling. De almindeligste patientgrupper i afdelingen: Patienter med dobbeltdiagnoser (psykisk lidelse og misbrug som diagnose) Patienter med organiske psykiske lidelser: o Oligofreni, hjerneskader og demens Gerontopsykiatriske patienter (personer over 68 år) Side 2 af 10

3 Patienter med rusmiddels problemstillinger Patienter med ADHD Ud over ovennævnte patientgrupper, kan der indlægges patienter med spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og patienter med selvskadende adfærd. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Som det fremgår af afsnittet ovenfor arbejdes der på afdeling M3 med en meget bred patientgruppe. I patientgruppen er der præsenterer et bredt spekter af psykologiske-, fysiologiske-, medicinske-, kulturelle og sociale problemstillinger, som har indflydelse på patientens aktuelle og potentielle sundhedstilstand. Variationen af de kliniske problemstillinger hos patienterne varierer meget, hvilket betyder at der vil forekomme mange forskellige pleje- og behandlingsforløb. De enkelte pleje- og behandlingsforløb afhænger af patienternes aktuelle symptomer, diagnose, rusmiddelafhængighed, sociale problemer, krise, retslige omstændigheder og complians samt fysiologiske behov og eventuelle somatiske sygdom. Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Sygeplejen på M3 er struktureret ud fra kontaktpersonfunktionen, således at den enkelte sygeplejerske typisk har 2 til 4 patienter ad gangen alt afhængigt af plejetyngden og antallet af patienter i afdelingen. Kontaktpersonen er ansvarlig for sygeplejen til patienten og er sammen med lægen ansvarlig for iværksættelse og gennemførelse af det pleje- og behandlingstilbud patienten tilrådes. Målet med plejen og behandlingen er i samarbejde med patienten at styrke dennes ressourcer og fremtidige mestring af egen livssituation. I sygeplejen er der fokus på at skabe gode rammer, tryghed og struktur samt at bevare, genskabe eller øge livskvalitet for den enkelte patient. Der arbejdes der på at sikre patienten størst mulig autonomi. Disse mål for sygeplejen søges opnået gennem pleje, dialog, information, vejledning og undervisning. Samarbejde med de pårørende om deres rolle i patientens liv er central. En del af dette samarbejde består af pårørendesamtale, tilbud om deltagelse i pårørendegrupper og samarbejde med primærsektoren. De sygeplejefaglige opgaver tager afsæt i, at sygeplejersken: Etablerer, vedligeholder og afvikler kontaktrelationen til patienten Undersøger og sikrer at patientens grundlæggende behov dækkes Undersøger, indsamler og dokumenterer data med betydning for patientens samlede livssituation Observerer og interager og på baggrund heraf tilrettelægger den sygeplejefaglige indsats Videregiver information til den tværfaglige behandlergruppe Side 3 af 10

4 Deltager i udredning og vurdering af patientens samlede problemstilling ud fra data indsamlet af den samlede behandlergruppen Planlægger og evaluerer pleje og behandling ud fra et helhedsbillede af patientens situation Udfører lægelige ordinationer Arbejder ud fra aktuel lovgivning og etiske retningslinjer Den sygeplejestuderende vil deltage i ovennævnte opgaver i forhold til aktuelle faglige kompetencer samt egen læringsudvikling. Typiske patientforløb/borgerforløb Patienterne henvises typisk via egen læge, vagtlæge eller læger fra anden instans. Indlæggelsen forgår typisk gennem psykiatrisk modtagelse. I modtagelsen vurderes det, om patienten kan observeres, udredes, diagnosticeres og behandles i et ambulant forløb eller skal indlægges. Hvis patienten skal indlægges sker det enten frivilligt eller med tvang. Planlagt indlæggelse på sengeafsnittet sker udelukkende med henblik på udredning, diagnosticering og opstart af behandling. Der er mulighed for akut indlæggelse (herunder på rød eller gul tvang), men typisk modtages patienterne først efter forvisitation i modtagelsen. Omhyggelig visitation er nødvendig for at hindre unødig indlæggelse. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder. Under indlæggelsen vil patienten blive tilknyttet en læge og 3-4 kontaktpersoner fra plejegruppen. For at sikre kontinuitet i behandlingen og plejen følger kontaktpersonerne patienten under hele indlæggelsesforløbet. Behandlingsplanen bliver fulgt op på med samtaler og vil derigennem bliver tilrettet den enkelte patients behov. I observations- og udredningsperioden kan der eksempelvis indgå observationer (adfærd, søvn, døgnrytme), test (MoCCA, MMSE, GDS, Barthel, Trandex, MDQ, IPDE, Ham-D), somatiske undersøgelse (MR-, PET- eller CT-scanning, EEG, neurologiske undersøgelser) og neuropsykologiske tests samt grundig anamnestisk udredning af familiære dispositioner og livsforløb. Ved siden af den medicinske behandling er miljøterapien, aktiviteter og social samvær vigtige led i behandlingen. For nogle patienter udarbejdes der ugeskema for på den måde at give patienten struktur, tryghed og overskuelighed i hverdagen. Skemaet bliver tilpasset patientens tilstand, formåen og motivation. I slutningen af indlæggelsesforløbet udarbejdes relevante udskrivelsesdokumenter. Der inddrages relevante samarbejdspartnere for at opnå den bedste overgang for patienten fra indlæggelse til igen at være hjemme. Side 4 af 10

5 Metoder i klinisk praksis Den metodiske tilgang til løsning af de sygeplejefaglige problemstillinger på afdelingen indebærer både almene sygeplejemetoder og metoder specielt målrettet sygepleje til den psykiatriske patient. I sygeplejepraksis kan følgende kliniske metoder forekomme: Sygeplejeprocessen Relationsbehandling Kontaktpersonsprincippet Jeg-styrkende og jeg-støttende sygepleje Observation af patienten Miljøterapi Skærmning Konflikthåndtering Kognitiv behandling Psykoedukation Rating Social færdighedstræning Af refleksionsmetoder der kan bidrage til udvikling i den kliniske daglige praksis kan nævnes: Supervision Sygeplejefaglig vejledning Kollegial supervision og sparring Daglig rapport Behandlingskonference Samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere Kvalitetsudviklingssygeplejerskerne arbejder i afdelingen med at fremme udvikling og implementere evidensbaseret psykiatrisk forskning i den kliniske praksis. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Psykiatrisk Hospital i Risskov hører under universitetshospitalerne i Region Midtjylland. Der er løbende forsknings- og udviklingsaktivitet på og omkring hospitalet. Ved interesse for aktuelle forsknings- og udviklingstiltag kan henvises til: Psykiatrisk forskningsbibliotek Center for Psykiatrisk Forskning Psykinfo Folkesundhed og udviklingsafdelingen (CFK) Side 5 af 10

6 Den Danske Kvalitetsmodel udgave 2, der er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem, vil til efteråret 2012 være under implementering på afdelingerne. Der er til afdeling tilknyttet en sygeplejespecialist, der varetager denne specialopgave. Sygeplejespecialisten samarbejder med nøglepersoner på afdelingen. Nøglepersonerne er fagpersoner med stor klinisk indsigt i det enkelte område. Der vil undertiden foregå mindre udviklingsprojekter, hvor fagpersoner fra de enkelte enheder med særlig kompetence og interesse indgår i ad hoc grupper sammen med sygeplejespecialisten. er en universitetsafdeling under og prioriterer som sådan deltagelse i den kliniske forskning ved Afdeling M. Følgende projekter er i gang eller under planlægning: Overdødelighed blandt psykisk syge på grund af somatiske sygdomme er markant. De sværest psykiske syge mister op til leveår som følge heraf. Afdelingen deltager i projektet Indsats mod tidlig død af somatiske årsager blandt mennesker med psykisk sygdom. Samtlige patienter i afdelingen, der har en misbrugsbetinget psykisk sygdom, tilbydes et forebyggelses- og behandlingsprogram, der omfatter samtlige livstilsfaktorer (kost, tobak, alkohol og fysisk aktivitet). Projektet er planlagt til at vare 3 år, hvilket betyder, at patienterne i et efterfølgende intensiveret ambulant forløb tilbydes behandling under systematisk monitorering. Trods en meget omfattende registreringspraksis i dansk sundhedsvæsen inklusive psykiatrien har det ikke været muligt at tilvejebringe løbende statistik over udbyttet af den kliniske behandlings- og forebyggelsesindsats, der ydes. Derfor er en del af afdelingens kvalitetsforskningsstrategi at monitorere væsentlige kliniske parametre ved samtlige patienters indlæggelse og umiddelbart før udskrivelsen. Det er eksempelvis de variable, der indgår i metabolisk syndrom med det sigte at identificere og behandle aktuel eller truende udvikling af metabolisk syndrom. Det er monitorering af medicinordinationer, for at sikre undgåelse af polyfarmaci samt at identificere kontraindikationer for antipsykotisk behandling for at undgå bivirkninger og komplikationer til denne. Når en ny sygdom bliver genstand for opmærksomhed fagligt, i medier, politisk og i befolkningen, og når nye servicetilbud etableres for sådanne nye sygdomme, ser man i årene umiddelbart efter en voldsom stigning i forekomsten af nye tilfælde. Efter nogle år falder forekomsten igen for at finde et mere stabilt leje på et betydeligt lavere niveau. Dette klassiske billede af forekomstudvikling skyldes flere faktorer herunder over- og fejldiagnosticering. Afdeling M3 modtager patienter henvist for ADHD. Det er afdelingens indtryk, at kun de færreste af de henviste for ADHD lider af denne sygdom. Problemstillingen undersøges nærmere i et videnskabeligt undersøgelsesdesign. Afdeling M3 arbejder tæt sammen med den etablerede Klinisk psykiatrisk Forskerskole som er oprettet af den kliniske professor primært for medicinstuderende, psykologstuderende, yngre læger og sygeplejersker. Medlemmer af forskerskolen arbejder tæt sammen med afdelingens medarbejdere om aktuelle projekter. Side 6 af 10

7 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den første tid i afsnittet betragtes som en introduktionsperiode. Den studerende oparbejder kendskab til afsnittets patienter, personale, samarbejdspartnere, rytmer og rutiner. Dette sker ved introduktion til afsnittet og ved deltagelse i arbejdsopgaver tilpasset den studerendes aktuelle kompetencer og læringsbehov. Den sygeplejestuderende vil blive tilknyttet en fast klinisk vejleder, som i samarbejde med de øvrige sygeplejersker (daglig vejleder) i afdelingen er ansvarlig for den kliniske undervisning. I det daglige vil arbejde den sygeplejestuderende fungere som medkontaktperson for patient(er) i overensstemmelse med kompetencer og læringsbehov. I takt med øget selvstændighedsniveau forventes det, at den sygeplejestuderende i studieforløbet vil varetage stadig flere sygeplejefaglige opgaver omkring patienten. Den kliniske vejleder vil: Introducere den studerende Deltage i planlægningsmødet og vejlede den studerende ved udarbejdelse af individuel klinisk studieplan og ugeplaner Gennemføre ugesamtaler/ individuelt eller som refleksionssamtaler med flere studerende, som blandt andet bruges til at vejlede og evaluerer, hvor langt den/de studerende er nået i forhold til egne mål, afdelingens mål og læringsudbytte beskrevet i modulbeskrivelsen Vejlede til seminar samt fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikation. Vejlede den studerende i planlægning af den kliniske uddannelse i forhold til ønsker og behov i forhold til patientgrupperne på afdelingen Hjælpe den studerende med at analysere og evaluere udvalgte problemstillinger Støtte den studerende i refleksion over specifikke problemstillinger I løbet af den kliniske undervisningsperiode følges med den studerende i klinisk praksis Daglig vejleder vejlederens opgave: Daglig sparring om plejen til de(n) patient(er), som den studerende er tildelt Hjælpe den studerende med at identificere læringsmuligheder Udfordre den studerende i forhold til handlinger og begrundelser for disse Følges med den studerende, så det er muligt for den studerende at se sygepleje udført, få vejledning på egen udført pleje eller indgå et samarbejde med den daglige vejleder om udførelsen af pleje Løbende introducerer til og vejlede i afsnittets procedurer Være i dialog med den kliniske vejleder om den studerendes udvikling og aktuelle niveau Den kliniske undervisningsperiode inddeles i tre perioder: Introduktionsperioden Side 7 af 10

8 Øvelsesperioden Selvstændighedsperioden Den kliniske undervisning tilrettelægges således, at den studerende er til stede gennemsnitligt 30 timer ugentligt. Tilstedeværelsen planlægges fortrinsvis i dagvagt, men aftens- eller/og weekendvagter vil blive inddraget for at opfylde læringsmålene. Det forventes at den studerende deltager i planlægningen af vagtplanen. Det forventes, at den ugentlige studiedag, der ligger ud over de 30 timer, bliver brugt på eventuelle undervisningstilbud, udarbejdelse af skriftligt materiale og faglig læsning. Dagen kan desuden anvendes på faglig fordybelse i afsnittet eller på studiebesøg hos relevante samarbejdspartnere. Den studerende introduceres til vejledningsmulighederne i afsnittet: Ved planlægningssamtalen drøfter den studerende og den kliniske vejleder indhold og struktur i den individuelle kliniske studieplan, som den studerende efterfølgende færdiggør Den studerende forventes at opsøge før-, under- og eftervejledning i forhold til den daglige kliniske praksis Der er mulighed for at følges med klinisk vejleder eller daglig vejleder og modtage feedback på udført sygepleje samt at observere erfarne rollemodeller i sygeplejepraksis Den kliniske vejleder samarbejder løbende med den studerende om at evaluere læringsmål beskrevet i den individuelle kliniske studieplan. Dette kan ske i forbindelse med den ugentlige evaluering Den kliniske vejleder varetager introduktion, vejledning og evaluering på seminar samt afdelingens fastlagte studieaktivitet med fokus på kommunikation Den kliniske vejleder drøfter afvikling af den interne kliniske prøve med den studerende Nedenstående spørgsmål og anvisninger kan være en hjælp til den studerende i forberedelsen til den ugentlige individuelle vejledning: Hvordan trives du med at være på afdeling M3? Medbring en skriftlig praktisksituation fra hverdagen på afdelingen, du gerne vil have vejledning på. Hvilke teorier(er) kan hjælpe dig i forhold hertil, og hvordan vil du bruge den/dem i praksis? Hvilke studiemetoder kan du benytte? Hvordan vil du takle en lignende situation i fremtiden? Hvilke positive oplevelser eller indtryk har du fået siden sidst? Hvad var medvirkende til dette? Hvilket område vil du have fokus på i den kommende uge? Hvordan vil du arbejde med det? Evaluering på ugen Side 8 af 10

9 Forventninger til den studerende Det forventes, at den sygeplejestuderende: Er til stede på afdelingen gennemsnitligt 30 timer ugentligt primært i dagvagter. Aftenvagter og weekendvagter kan forekomme. At den ugentlige studiedag, der ligger ud over de 30 timer, bliver brugt på eventuelle undervisningstilbud, udarbejdelse af skriftligt materiale og faglig læsning Deltager aktivt i afdelingens opgave, i praksisfællesskab og i diverse opgaver på afdelingen Deltager i planlægningen af vagtplanen Inden planlægningsmødet skal den studerende have læst modulbeskrivelsen, den generelle kliniske studieplan (GKS) og nedskrevet sine overordnede mål for perioden samt udarbejdet første udkast til individuel klinisk studieplan og ugeplan for de første 2 uger Opsøger før-, under- og eftervejledning i forhold til den daglige kliniske praksis Er opsøgende i forhold til læringsmuligheder på afdelingen (Klinisk praksis) Afholder eget seminar og deltage aktivt i medstuderendes seminarer Afvikler fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikation Løbende opdaterer eportfolio Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder på M3 hedder Louise Bech Nielsen. Hun har erfaring fra psykiatrisk modtagelse samt specialeerfaring fra afdeling M3. Hun har klinisk vejleder uddannelsen fra Hun er i 2010 påbegyndt psykoterapeutisk uddannelse, som er en 4-årig uddannelse. Krav vedrørende klinisk pensum Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende har ifølge bekendtgørelsen pligt til at deltage i klinisk undervisning. Vi har derfor beskrevet, hvilke studieaktiviteter, den studerende skal deltage i, for at blive indstillet til intern klinisk prøve. eportfolio: eportfolio er den studerendes studieredskab, som skal anvendes gennem hele uddannelsen. Den studerende er i samarbejde med den kliniske vejleder ansvarlig for, at eportfolio anvendes. Det betyder, at den individuelle kliniske studieplan (IKS) løbende justeres og udbygges, og at der udarbejdes ugeplaner. Disse printes hver uge ud, således at klinisk vejleder og ad hoc vejledere kan vejlede den studerende med Side 9 af 10

10 udgangspunkt i denne. En ajourført eportfolio er en vigtig forudsætning for, at den studerende kan modtage en kvalificeret vejledning i sit studieforløb. Ved de planlagte samtaler tages der udgangspunkt i, hvad den studerende har beskrevet i sin eportfolio. Planlægningsmøde: Til planlægningsmødet skal den studerende have læst modulbeskrivelsen, den generelle kliniske studieplan (GKS) og have nedskrevet sine overordnede mål for perioden samt have udarbejdet et første udkast til individuel klinisk studieplan og ugeplan for de første 2 uger. Individuel klinisk studieplan (se vejledning til udformning i eportfolio): Efter planlægningsmødet justerer den studerende sit første udkast til individuel klinisk studieplan. Studieplanen justeres undervejs, så det er muligt for vejlederen at følge med i, hvor langt den studerende er nået, og hvad den studerende arbejder med. Studieplanen skal indeholde overordnede overvejelser om, hvordan uddannelsesperioden kan tilrettelægges, så målene, der er skitseret i modulplanen, kan nås. Den studerende skal i ugeplanerne beskrive, hvilke læringsmuligheder, metoder og undervisningstilbud der tages i anvendelse. Ligeledes skal den studerende i ugeplanen lave en evaluering af planen. Ugeplanerne skives i eportfolio, så den daglige vejledere kan orientere sig om, hvad den studerende arbejder med på et givent tidspunkt. Den studerende skal følge sin studieplan og kunne argumentere for afvigelser/ændringer. Obligatoriske studiemetoder: Den studerende skal gennemføre seminar og kommunikationsøvelse i henhold til den skriftlige vejledning og lægge materisle knyttet til disse aktiviteter i eportfolio. Godkendt af, november Revideret oktober Side 10 af 10

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital, Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdelingen for organiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Det kliniske undervisningssted hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Aarhus Universitetshospital Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Modtagelse hører under Psykiatri- og Social i Region Midtjylland og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Visitationen til affektive og psykoseafsnittene sker primært fra Psykiatrisk Modtagelse.

Visitationen til affektive og psykoseafsnittene sker primært fra Psykiatrisk Modtagelse. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Visitationen til affektive og psykoseafsnittene sker primært fra Psykiatrisk Modtagelse.

Visitationen til affektive og psykoseafsnittene sker primært fra Psykiatrisk Modtagelse. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q s ledelse består af overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er en tilhørende administrativ

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Organisering af afdeling Q består af afdelingsledelsen; Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Modtagelse hører under Psykiatri- og Social i Region Midtjylland og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R1 er et af 4 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvortil også hører R- Ambulatorium og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit U Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). BUC er en afdeling under Psykiatri og

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q s ledelse består af overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Her er en tilhørende administrativ

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, som er afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov (AUHR), tilbyder behandling til patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Odder Kommunes Ældreservice. OKKA er en døgnåben korttidsenhed med 14 pladser. OKKA`s adresse er Ålykkecentret,

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Risskov Psykiatrisk Modtagelse Aarhus Universitetshospital 1. Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Modul 12 Psykose Afdelingen, Opus Århus Universitetshospital, Risskov Marts 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Ambulant Psykoseenhed Afdeling P Aarhus Universitetshospital, Risskov 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2's organisatoriske placering: Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland.

Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk sengeafsnit O1 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon: 78475010 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Kragelund Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf. 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulant Psykoseenhed Team NV & SC Afdeling P Aarhus Universitetshospital, Risskov 2 1. Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Rygmarvsskade Vestdansk Center for Rygmarvsskade Neurologi Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Januar 2018 Klinisk studieplan

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, Nord og syd. Desuden findes specialeafdelingerne

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit C - Risskov er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere