Tillægsforsikringer i Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsforsikringer i Norden"

Transkript

1

2

3 Tillægsforsikringer i Norden Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen TemaNord 2006:524

4 Tillægsforsikringer i Norden TemaNord 2006:524 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN X Tryk: Kun tilgængelig som Print-on-Demand. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Indhold Forord... 7 Resumé Indledning Projektets baggrund og formål Terminologi, metode og afgrænsning Historik Rapportens systematik Markedet for tillægsforsikringer Markedets størrelse Købernes profil Produkter, hvortil der sælges tillægsforsikringer Salgsprocessen Tillægsforsikringers indhold Standardforsikringer Udvidede tillægsforsikringer Pris Udbydere Skades- og udbetalingsfrekvens Særligt om ligheder og forskelle mellem de nordiske lande Sammenfatning vedrørende markedet for tillægsforsikringer Forbrugerfordele ved tillægsforsikring Dækningsområdet Tillægsforsikringsbegivenheden ctr. køberetlige regler om mangler Tillægsforsikringsbegivenheden ctr. garantidækning Tillægsforsikringsbegivenheden ctr. indboforsikringsdækning Dækningsperioden Tillægsforsikringstiden ctr. køberetlige regler om reklamation Tillægsforsikringstid ctr. garantiperiode Tillægsforsikringstid ctr. indboforsikringstid Dækningens indhold Tillægsforsikringsydelsen og indboforsikringsydelsen Tillægsforsikringsydelsen ctr. køberetlige mangelsbeføjelser og garantibeføjelser Sammenfatning: Hvad opnår forbrugeren ved tillægsforsikringen? Fordele ift. beskyttelsen efter købeloven og en eventuel garanti Fordele ift. en eventuel indboforsikring Forbrugerbeskyttelse ved tegning og aktivering af tillægsforsikringer Mellemmandsretlige spørgsmål Detailforretningens aftaleretlige status Detailforretningen som forsikringsformidler Forbrugerens beslutningsgrundlag Fejl og mangler i forbrugerens beslutningsgrundlag Fortrydelsesret Forbrugerens dobbeltrolle som køber og forsikringstager Tillægsforsikringers førtidige ophør Vildledende/urimelige vilkår i tillægsforsikringer Eksempler på vildledende/urimelige vilkår Vilkår, der kan give forbrugeren skuffede forventninger... 84

6 6 Tillægsforsikringer i Norden 5. Retspolitiske overvejelser Tillægsforsikringer som forbrugerretspolitisk problem Retspolitiske løsningsmodeller Forbrugerproblemer ved køb af tillægsforsikringer og nogle løsningsforslag Tiivistelmä...99 Samantekt Summary Bilag 1: Udbydere af tillægsforsikringer i de nordiske lande Bilag 2: Eksempler på tillægsforsikringer Standard-tillægsforsikringer (med links til elektronisk udgave) Udvidede tillægsforsikringer...121

7 Forord Rapporten indgår i det nordiske projekt Tillægsforsikringer ved varekøb. Projektet er gennemført i perioden januar 2005 marts 2006 for midler bevilget af Nordisk Ministerråd. Arbejdet med rapporten er gennemført under en projektgruppe bestående af Charlotte Lemche Jensen, projektleder (Forbrugerstyrelsen, Danmark) Lars Arent Nielsen og Tina Morell Nielsen (Forbrugerstyrelsen, Danmark) Annette Højrup, Forbrugerrådet (Danmark) (i oktober 2005 afløst af Tina Dhanda) Gunveig Planting-Visa, Konsumentverket (Finland) Eiríkur Áki Eggertsson, Konsumentförbundet (Island) (i februar 2006 afløst af Anna Birna Halldórsdóttir, Neytendastofa) Helga Skofteland, Forbrukerrådet (Norge) Nils Ahlén, Konsumentverket (Sverige) (i februar 2006 afløst af Camilla Tellås) Udredere har været Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen, begge Juridisk Institut, CBS, Handelshøjskolen i København. Projektgruppens opgave har i hovedsagen været at levere materiale vedrørende de enkelte landes lovgivning og praksis samt andet input. Fremstillingen og konklusionerne er udredernes.

8

9 Resumé Denne rapport er udarbejdet som led i et nordisk projekt under Forbrugerstyrelsen i Danmark med titlen Tillægsforsikringer ved varekøb. Projektet er gennemført for midler bevilget af Nordisk Ministerråd. Projektet og rapporten har til formål at analysere området for tillægsforsikringer ved varekøb i Norden. Den indeholder en kortlægning af markedet for tillægsforsikringer, en analyse af forbrugernes kendskab til og behov for tillægsforsikringer samt retspolitiske overvejelser. Ved tillægsforsikringer forstås i rapporten en forsikring, der er knyttet til et bestemt produkt, som en forbruger samtidig med forsikringen erhverver i en detailforretning. Andre forsikringer, der vedrører løsøre, men som ikke tegnes i en detailforretning, for eksempel almindelige indboforsikringer eller fjernsalg af forsikringer, falder uden for projektet. Markedet for tillægsforsikringer beskrives i rapportens kapitel 2 på grundlag af oplysninger indhentet gennem medlemmerne af projektgruppen eller fra ministerier/styrelser, klagenævn, relevante interesseorganisationer, artikler i pressen, tv-udsendelser, tilgængelig information på Internettet med videre. De for udrederne tilgængelige oplysninger tyder på, at de nordiske forbrugere som helhed køber en tillægsforsikring i ca. 1/3 af alle køb, hvor en tillægsforsikring udbydes. Det indebærer, at der hvert år tegnes 3 3,5 mio. tillægsforsikringer i Norden. Det er vanskeligt at estimere den samlede omsætning hidrørende fra dette salg, navnlig da der ikke foreligger offentligt tilgængelige tal fra branchen. At der er tale om en årlig samlet omsætning på i hvert fald ikke under 1 mia. DKK synes dog ubetænkeligt at lægge til grund. Der er således tale om et marked af en ikke ubetydelig størrelse. For Danmarks, Norges og Sveriges vedkommende viser rapporten, at markedet for tillægsforsikringer er præget af de samme karakteristika, og at det i det store hele er de samme forbrugerproblemer, der gør sig gældende. Der foreligger kun sparsomme oplysninger om forholdene i Finland og Island. De forskelle, der eksisterer mellem de nordiske landes respektive forbrugerlovgivninger, for eksempel i henseende til længden af den absolutte køberetlige reklamationsfrist eller eksistensen af en fortrydelsesret ved salg af forsikringer, afspejler sig naturligt nok i affattelsen af tillægsforsikringer i de enkelte lande. Tillægsforsikringer sælges først og fremmest i tilknytning til husholdningsprodukter, hårde hvidevarer og de fleste former for forbrugerelektronik. Der sælges dog også tillægsforsikringer til visse andre typer af produkter, herunder mobiltelefoner og briller.

10 10 Tillægsforsikringer i Norden Tillægsforsikringer sælges gennem detailleddet sammen med det produkt, som forsikringen knytter sig til. Der betales for tillægsforsikringen samtidig med, at der betales for hovedproduktet. Salg af tillægsforsikringer formidles, dvs. gennemføres, på forsikringsselskabets vegne af salgspersonalet i den detailforretning, hvor produktet købes. Den nødvendige information om tillægsforsikringen, dens dækningsomfang og varighed i forhold til reklamationsretten efter købeloven, forholdet til forbrugerens øvrige forsikringer osv., skal således gives af salgspersonalet. For formidlingen af tillægsforsikringen modtager detailforretningen en provision fra forsikringsselskabet (som er forbrugerens aftalepart i relation til tillægsforsikringen). Provisionen er ofte ganske betydelig, hvilket selvsagt skaber et ekstra incitament for detailforretningen til at sælge tillægsforsikringer i tilknytning til et varekøb. Tillægsforsikringer sælges under mange betegnelser. De kan systematisk inddeles i to overordnede kategorier, en standardforsikring henholdsvis en udvidet forsikring. Der kan konstateres meget store forskelle på udformningen af de enkelte tillægsforsikringer. Standard-tillægsforsikringers dækningsomfang adskiller sig sjældent væsentligt fra de fejl og mangler, som forbrugeren kan reklamere over efter købelovens reklamationsregel. Forskellen ligger typisk i, at tillægsforsikringen kan have en længere dækningsperiode end varigheden af reklamationsfristen. I nogle tilfælde dækker tillægsforsikringen dog tillige skader eller andre forsikringsbegivenheder, som reklamationsretten ved mangler ikke dækker. Til gengæld er der som regel andre vilkår i tillægsforsikringen, for eksempel vedrørende afskrivning og selvrisiko, som i realiteten indebærer, at forbrugeren stilles ringere end efter de køberetlige reklamationsregler. Sammenlignet med standard-tillægsforsikringerne har de udvidede tillægsforsikringer typisk et større dækningsomfang, mindre eller ingen selvrisiko, mindre eller ingen løbende nedskrivning af anskaffelsesværdien eller andre fordele. Den øgede dækning modsvares dog naturligvis af en højere pris for udvidede tillægsforsikringer. Prisen for en tillægsforsikring udgør som oftest % af prisen for det forsikrede produkt. For forbrugerprodukter i den billige ende kan tillægsforsikringen dog relativt set være væsentligt dyrere, ligesom den for meget dyre forbrugerprodukter kan være relativt set væsentligt billigere. Tillægsforsikringer er mest udbredt blandt større detailkæder, herunder navnlig dem, der breder sig over de fleste former for hårde hvidevarer og/eller forbrugerelektronik. Mange af de detailkæder, der formidler tillægsforsikringer, er tvær-nordiske. Ligeledes er de bagvedliggende forsikringsselskaber, med hvem forbrugeren via detailforretningen indgår forsikringsaftalen, typisk de samme på tværs af de nordiske lande. Kredsen af forsikringsselskaber, der udbyder tillægsforsikringer i samarbejde med detailleddet, synes at være forholdsvis beskeden.

11 Tillægsforsikringer i Norden 11 Forskellige oplysninger tyder på, at tillægsforsikringer bliver udnyttet i % af de tilfælde, hvor en forsikring er tegnet. De produkter, hvor tillægsforsikringer oftest udnyttes, er fjernsyn i de højeste prisklasser, vaskemaskiner/tørretumblere og opvaskemaskiner. De produkter, der mest sjældent udløser en tilkøbt tillægsforsikring, er komfurer, køle- og fryseskabe samt musikanlæg i de laveste prisklasser. Det springende punkt i relation til tillægsforsikringer er, i hvilken udstrækning de giver forbrugeren en reel fordel, henset til den risikoafdækning forbrugeren allerede er sikret som følge af de køberetlige regler om mangler, en eventuel garanti afgivet af sælger/producenten samt den indboforsikring, som langt hovedparten af husstande i Norden efter det oplyste er i besiddelse af. Disse spørgsmål er behandlet i rapportens kapitel 3. Sammenligningen af de i praksis forekommende tillægsforsikringer med køberetlige regler om mangler kan sammenfattes i, at tillægsforsikringerne typisk ikke giver forbrugeren større tryghed i tilfælde af kvalitetssvigt end de køberetlige regler, før end der er forløbet en vis længere tid efter købet. Hvor lang tid der herved kommer på tale, beror i første række på varens karakter. Den mertryghed, der kan komme på tale, kan bestå i: At tillægsforsikringstiden er længere end købelovgivningens absolutte reklamationsfrist, dvs. to år (Danmark), 3 år (Sverige), 5 år (efter omstændighederne dog kun to) år (Island og Norge); i Finland er der slet ingen absolut reklamationsfrist. I kraft af tillægsforsikringen kan forbrugeren, når der er gået mere end seks måneder efter købet, alt efter omstændighederne opnå en vis bevismæssig fordel bestående i, at relevant faktuel tvivl med hensyn til årsagen til funktionssvigt med videre juridisk kommer forbrugeren til gode. Forbrugeren opnår dog ikke den mertryghed, der følger af de anførte punkter, i det omfang varen er omfattet af sælgerens eller tredjemands garantitilsagn. Desuden står forsikringsdækningen normalt ikke mål med den dækning, forbrugeren kan opnå efter køberetlige regler. Dette beror dels på, at tillægsforsikringerne ofte indeholder regler om selvrisiko, nedskrivning med videre, dels det forsikringsretlige berigelsesforbud. De begivenheder, der kan udløse tillægsforsikringsdækning, omfatter i nogle, men ikke alle tilfælde, i et vist omfang også udefra kommende begivenheder indtruffet efter risikoens overgang til forbrugeren (uden at det skyldes, at sælgeren har tilsidesat sine forpligtelser efter aftalen). Dette er en fordel for forbrugeren, medmindre sådanne begivenheder er omfattet af forbrugerens indboforsikring med videre.

12 12 Tillægsforsikringer i Norden Sammenlignes dækningen efter en tillægsforsikring med dækningen efter en indboforsikring, kan det først konstateres, at indboforsikringers typiske dækningsområder er brand- og vandskader, tyveri og hærværk, dvs. udefra kommende begivenheder, der forårsager beskadigelse eller ødelæggelse af tingen. Tillægsforsikringers typiske dækningsområde er derimod funktionsfejl, nedbrud og lignende, dvs. fejl ved selve tingen. I udgangspunktet er der således ikke overlapning mellem de to typer af forsikringer. Dette billede ændres imidlertid ofte i praksis som følge af de mange tilvalgsmuligheder, som såvel indbo- som tillægsforsikringer rummer, og som i realiteten ofte udjævner forskellen på de to typer forsikringer. Den enkelte forbruger kan på den baggrund have vanskeligt ved at fastslå, hvilket tillæg forsikringen reelt yder til den beskyttelse, forbrugeren i forvejen nyder godt af. De særlige omstændigheder, hvorunder tillægsforsikringerne tegnes i detailleddet, nemlig som et accessorium til købet af den pågældende vare, er egnet til at forstærke forbrugerens vanskeligheder i så henseende. Dette rejser spørgsmålet, om de gældende forbrugerbeskyttelsesregler giver forbrugeren et betryggende beslutningsgrundlag, når det skal besluttes, om der skal købes en tillægsforsikring. Dette spørgsmål behandles i rapportens kap. 4. Nordiske forbrugere er ved køb af en tillægsforsikring beskyttet af en række regler i forsikringslovgivningen, aftale-, forbrugeraftale- og markedsføringslovgivningen samt af generelle kontraktretlige grundsætninger. De forbrugerbeskyttende regler forpligter bl.a. forsikringsselskaberne og detailforretningerne til at give forbrugeren en række væsentlige oplysninger om forsikringen, herunder om dennes forhold til den eksisterende beskyttelse efter købelovgivningen og om risikoen for overlapning med en eventuel tegnet indboforsikring, dvs. dobbeltforsikring. Derudover sikrer de forbrugerbeskyttende regler i et vist omfang, at der kan gribes ind, såfremt aftalen indgås på grundlag af vildledende oplysninger, eller den indeholder urimelige vilkår. Endvidere har forbrugerne i Danmark 14 dages fortrydelsesret; i de øvrige nordiske lande er forbrugerens fortrydelsesret begrænset til fjernsalg. Forbrugeren nyder således allerede i dag en ikke ubetydelig retlig beskyttelse ved tegning af tillægsforsikringer. Spørgsmålet er imidlertid, om reglerne i praksis er tilstrækkelige til at sikre forbrugeren det fornødne grundlag for at vurdere, om der i den konkrete situation er en reel fordel forbundet med at købe en tillægsforsikring. De retspolitiske spørgsmål om forbrugerproblemer ved tillægsforsikringer og nogle forskellige løsningsmuligheder behandles i rapportens kap. 5. Tillægsforsikringerne befinder sig i et for de fleste forbrugere vanskeligt tilgængeligt krydsfelt mellem købe- og forsikringsret. Henset hertil og til de omtalte temmelig specielle praktiske forhold, hvorunder tillægs-

13 Tillægsforsikringer i Norden 13 forsikringerne tegnes, synes der at være tale om beslutninger, hvor selv det relativt fintmaskede net af oplysningskrav med videre i praksis ofte ikke er i stand til at sikre forbrugeren et betryggende beslutningsgrundlag. Konsekvensen heraf synes at være en nærliggende risiko for, at forbrugeren ved tegningsbeslutningen på grund af usikkerheden angående det eventuelle behov for forsikringen ikke tør undlade at købe tillægsforsikringen for alle eventualiteters skyld. Meget taler derfor for, at retspolitiske tiltag kan være nødvendige for at sikre de nordiske forbrugere en tilstrækkelig beskyttelse ved tegning af tillægsforsikringer. I kap. 5 peges afslutningsvis på en række forskellige problemfelter og forskellige mulige løsningsforslag. Overordnet set peges på, at det som alternativ/supplement til egentlige lovændringer bør overvejes i et samarbejde mellem erhvervs- og forbrugerorganisationer samt forbrugermyndigheder at opstille konkretiserede retningslinjer i form af skabeloner for tillægsforsikringsvilkår indeholdende dels en række overordnede principper, som alle tillægsforsikringer bør efterleve, dels forslag til affattelsen af de mest almindelige vilkår i en tillægsforsikring den skriftlige information til forbrugerne om forholdet mellem tillægsforsikringsdækningen og forbrugerens minimumsbeskyttelse efter den køberetlige lovgivning samt nogle af de mest udbredte typer af indboforsikringsdækning, således at disse spørgsmål så vidt muligt belyses gennem praktisk relevante, konkrete eksempler. En skabelonisering af tillægsforsikringsvilkårene kunne bl.a fremme en vis standardisering (og sammenlignelighed) gennem opstilling af acceptable formuleringer af en række vilkår, som erfaringsmæssigt indgår i tillægsforsikringer. På den anden side er det selvsagt vigtigt, at skabelonen ikke bliver en spændetrøje, som modvirker konkurrence på pris og dækningsomfang. Idet der er tale om soft law regulering, ville det være frivilligt for de enkelte selskaber og detailforretninger, om de ville følge skabelonerne og de overordnede principper. Manglende overholdelse heraf ville dog efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af god markedsføringsskik og/eller god forsikringsskik og på den måde udløse fremadrettede sanktioner efter de offentligretlige regler i henholdsvis markedsføringsog forsikringslovgivningen. Et af de mere specifikke forbrugerpolitiske problemer, der peges på i kap. 5, består i, at tillægsforsikringer på grund af regler om selvrisiko med videre skaber risiko for, at forbrugerkøbere gennem tegning af tillægsforsikringer i praksis kommer til at betale for at nyde godt af de rettigheder, de har efter køberetlige regler, og som de allerede har betalt for gennem købesummen for hovedydelsen.

14 14 Tillægsforsikringer i Norden Som en mulig løsning skitserer rapporten et forslag om forbud mod tillægsforsikringsvilkår, som fastsætter selvrisiko i tilfælde af dækning af funktionsfejl med videre i en periode svarende til den absolutte reklamationsfrist angående mangler, dvs. i Danmark (2 år), og måske Sverige (3 år). I Finland (hvor der ikke er nogen absolut reklamationsfrist) samt i Island og Norge, hvor reklamationsfristen i det overvejende antal praktiske tilfælde er 5 år, kunne et forbud mod selvrisiko eventuelt sættes til 2 eller 3 år, svarende til den periode, hvor det gennemsnitligt set kan forventes, at forbrugerens bevismæssige fordele ved aktivering af tillægsforsikringen frem for køberetlige mangelsregler kan have væsentlig praktisk betydning.

15 1. Indledning 1.1 Projektets baggrund og formål Denne rapport er udarbejdet som led i et nordisk projekt under Forbrugerstyrelsen i Danmark med titlen Tillægsforsikringer ved varekøb. Projektet er gennemført for midler bevilget af Nordisk Ministerråd med professor Peter Møgelvang-Hansen og adjunkt, ph.d. Søren Sandfeld Jakobsen, begge Juridisk Institut, CBS, Handelshøjskolen i København som udredere. Projektet blev startet i januar 2005 og er afsluttet i marts Projektets praktiske udførelse er foregået via en styregruppe med deltagelse af følgende repræsentanter fra de nordiske lande: Annette Højrup, Forbrugerrådet (DK) (i oktober 2005 afløst af Tina Dhanda) Gunveig Planting-Visa, Konsumentverket (FI) Eiríkur Áki Eggertsson, Konsumentförbundet (IS) (i februar 2006 afløst af Anna Birna Halldórsdóttir, Neytendastofa) Helga Skofteland, Forbrukerrådet (NO) Nils Ahlén, Konsumentverket (SE) (i februar 2006 afløst af Camilla Tellås) Styregruppen har afholdt et indledende møde med udrederne. Herefter er kommunikationen foregået skriftligt. Styregruppens opgave har i hovedsagen været at levere materiale vedrørende de enkelte landes lovgivning og praksis samt andet input. Fremstillingen og konklusionerne er udredernes. Forbrugerstyrelsen (DK) har været sekretariat for styregruppen. Fra Forbrugerstyrelsen har deltaget fuldmægtig Lars Arent Nielsen og specialkonsulent Tina Morell Nielsen. Projektets formål har været at foretage en analyse af området for tillægsforsikringer ved varekøb i Norden. Forbrugerstyrelsen har som led heri anmodet udrederne om at udarbejde nærværende rapport. Rapporten skal ifølge Forbrugerstyrelsens opdrag indeholde en kortlægning af markedet for tillægsforsikringer, herunder i relation til 1) typer af forsikringer, 2) de brancher, inden for hvilke forsikringerne benyttes, samt 3) tegningsfrekvens og andre statistiske forhold om markedets størrelse. Ud over kortlægning af markedet skal forbrugernes kendskab til og behov for tillægsforsikringer analyseres. Hypotesen bag projektet om tillægsforsikringer er, at der i de senere år er sket og fortsat sker en stigning i anvendelsen af tillægsforsikringer,

16 16 Tillægsforsikringer i Norden dvs. forsikringer, der tegnes i en detailforretning i forbindelse med køb af et forbrugerprodukt, og som sikrer forbrugeren i tilfælde af funktionsfejl, nedbrud og andre begivenheder, der rammer produktet. Stigningen i salget af tillægsforsikringer sker på trods af, at forbrugerne har opnået bedre rettigheder med ændringen af købelovgivningen i 2002 som følge af forbrugerkøbsdirektivet (direktiv 99/44/EF). Disse forbedrede rettigheder, navnlig den beskyttelsespræceptive 2-årige reklamationsret i tilfælde af fejl og mangler ved et produkt, burde for en umiddelbar betragtning mindske behovet for tillægsforsikringer. Derfor er det fundet relevant at undersøge anvendelsen af tillægsforsikringer, herunder de forudsætninger ud fra hvilke forbrugerne tegner sådanne forsikringer. Der foreligger så vidt vides ingen større, systematiske undersøgelser af markedet for tillægsforsikringer i Norden og forbrugernes kendskab til og behov for tillægsforsikringer. Fænomenet er ligeledes kun yderst sparsomt beskrevet i litteraturen, herunder den juridiske litteratur. 1.2 Terminologi, metode og afgrænsning Ved tillægsforsikringer forstås i denne rapport en forsikring, der er knyttet til et bestemt produkt, som en forbruger samtidig med forsikringen erhverver i en detailforretning. Andre forsikringer, der vedrører løsøre, men som ikke tegnes i en detailforretning, for eksempel almindelige indboforsikringer, er således ikke omfattet af begrebet tillægsforsikringer i nærværende sammenhæng. Datagrundlaget for denne rapport består af tilgængelige eller indhentede oplysninger fra medlemmer af arbejdsgruppen, ministerier/styrelser, klagenævn, relevante interesseorganisationer, artikler i pressen, tilgængelig information på internettet med videre. Det bemærkes, at der kun foreligger sparsomme oplysninger for Finlands og, i særdeleshed, Islands vedkommende. Der tages derfor et generelt forbehold for, at de konklusioner, der drages i rapporten, er behæftet med en vis usikkerhed for så vidt angår disse lande. Det er væsentligt at understrege, at rapportens faktuelle oplysninger om markedet for tillægsforsikringer ikke hviler på et statistisk repræsentativt eller på anden måde videnskabeligt dokumenteret grundlag. Dette skyldes, at der ikke efter udredernes oplysninger foreligger et sådant datamateriale, og at det har ligget uden for rammerne af udredningsarbejdet at søge et omfattende og repræsentativt datamateriale tilvejebragt. Udrederne anmodede ved brev af 23. september 2005 en række af de største udbydere af tillægsforsikringer samt en række relevante interesseorganisationer om oplysninger vedrørende markedet for tillægsforsikringer i Norden. Udrederne modtog imidlertid ingen oplysninger på bag-

17 Tillægsforsikringer i Norden 17 grund af henvendelsen, angiveligt primært af den årsag, at der er tale om konkurrencefølsomme oplysninger. Det talmateriale, der ligger til grund for markedsbeskrivelsen, stammer derfor i vid udstrækning fra , hvor tillægsforsikringer fra tid til anden gav anledning til offentlig debat, og hvor der derfor fra visse forbrugermyndigheders og forbrugerorganisationers side blev foretaget nogle (ikke-videnskabelige) undersøgelser. Enkelte nye oplysninger er dog fremkommet siden da, og det er i det hele udredernes opfattelse, at manglen på helt nye data ikke ændrer på markedsundersøgelsens væsentligste konklusioner. Beskrivelsen af selve indholdet af de forskellige tillægsforsikringer er baseret på en gennemgang af en lang række tillægsforsikringer fra de største markedsaktører i de nordiske lande, jævnfør bilag 1 og 2. Tillægsforsikringer fremtræder i mange variationer med mange små nuanceforskelle, hvilket gør det vanskeligt at tegne et samlet billede af begrebet en tillægsforsikring. På trods heraf er det udredernes vurdering, at beskrivelsen i rapporten giver et pålideligt indtryk af hovedlinierne i de fleste forekommende tillægsforsikringer. Rapporten vedrører tillægsforsikringer i hele Norden. Af omfangsmæssige hensyn vil hvert land ikke blive gennemgået for sig. I stedet omtales eventuelle forskelle på forholdene i de enkelte nordiske lande i den kontekst, hvori de indgår. Endvidere vil kun væsentlige forskelle landene imellem blive fremdraget. Hvor ikke andet fremgår, angår beskrivelsen således alle de nordiske lande. Som det vil fremgå, lettes en tværnordisk beskrivelse af tillægsforsikringer af, at der er betydelige lighedstræk landene imellem, bl.a. som følge af, at de store detailkæder, der udbyder tillægsforsikringer, opererer i hele Norden. Hertil kommer de samfundsmæssige, økonomiske og juridiske ligheder, der i almindelighed præger de nordiske lande. På den anden side foreligger der, som allerede nævnt, for Finlands og Islands vedkommende kun sparsomme oplysninger om tillægsforsikringer og markedet for disse sammenlignet med de øvrige nordiske lande, hvilket i relation til Finland og Island behæfter konklusionerne med nogen usikkerhed. Selv om der som nævnt på det overordnede plan er væsentlige lighedstræk med hensyn til indholdet af de forskellige tillægsforsikringer, er der på det mere detaljerede plan endog meget store forskelle på de enkelte forsikringers nærmere vilkår, opbygning, sprogbrug, detaljeringsgrad osv. Ikke blot forskelle fra land til land og udbyder til udbyder, men også fra produkt til produkt. Vilkårene for en tillægsforsikring knyttet til en mobiltelefon kan afvige betydeligt fra samme udbyders tillægsforsikring knyttet til et TV-apparat. Det gør det svært at sammenligne forsikringerne og bidrager i det hele taget til at gøre markedet for tillægsforsikringer svært gennemskueligt.

18 18 Tillægsforsikringer i Norden Når dette er fastslået, er hovedlinierne i de fleste tillægsforsikringer dog som antydet så ens, og de relevante lovregler i de nordiske lande så identiske, at det trods alt giver mening at foretage en samlet analyse af fænomenet tillægsforsikringer og de retlige og retspolitiske overvejelser, tillægsforsikringer giver anledning til. Det skal blot understreges, at der er en lang række nuancer og forskelle på de enkelte tillægsforsikringer, som af gode grunde ikke vil fremgå af rapporten. De juridiske analyser i rapporten hviler på en traditionel retsdogmatisk metode, hvor de relevante retskilder i de nordiske lande love, administrative forskrifter, sædvaner, praksis med videre analyseres og fortolkes i relation til tillægsforsikringer. De retspolitiske overvejelser i rapportens afsnit 5 om mulige ændringer af de gældende regler for at imødegå de juridiske problemer, som tillægsforsikringer rejser udtrykker alene udredernes vurderinger og overvejelser angående eventuelle løsningsmuligheder, om end medlemmerne af projektgruppen har haft lejlighed til at kommentere disse løsningsforslag. 1.3 Historik Der foreligger ikke klare oplysninger om, hvornår tillægsforsikringer på forbrugerprodukter fremkom på markedet i de nordiske lande. Selve det, at der udbydes særlige forsikringer knyttet til bestemte produkter, er imidlertid et fænomen, der kan spores mange år tilbage. I fjernsynets tidlige år var det således udbredt at tegne en såkaldt billedrørsforsikring, der som følge af den betydelige udgift til et nyt billedrør i en periode efter købet dækkede fejl, nedbrud med videre ved billedrøret. Udbyderne af disse forsikringer omfattede bl.a. lytter- og seerforeninger. Tillægsforsikringer, som begrebet forstås i nærværende rapport, dvs. som produktforsikringer, der tegnes i detailleddet sammen med købet af det produkt, forsikringen vedrører, er af nyere dato, men har dog været kendt i mindst år. Når denne type forsikring først nu påkalder sig særlige interesse, skyldes det formentlig dels en stærk stigning i udbredelsen af tillægsforsikringer, dels den forøgede forbrugerbeskyttelse efter købeloven, der rejser spørgsmål om eventuel overlapning mellem på den ene side den beskyttelse, man køber sig via en tillægsforsikring, og på den anden side den beskyttelse, man automatisk nyder efter købelovgivningen, dvs. uden betaling af noget særligt vederlag. 1.4 Rapportens systematik I overensstemmelse med opdraget for udarbejdelsen af denne rapport er rapporten således opbygget, at markedet for tillægsforsikringer i Norden først undersøges, jævnfør kapitel 2. Markedsundersøgelsen fokuserer

19 Tillægsforsikringer i Norden 19 både på markedsstørrelse og andre traditionelle økonomiske forhold samt på selve indholdet af de forskellige typer af tillægsforsikringer. Idet salgsprocessen dvs. det forhold, at tillægsforsikringer tegnes i detailforretningen i tilknytning til køb af hovedproduktet vurderes at spille en væsentlig rolle for de relevante juridiske problemstillinger, tillægsforsikringer rejser, beskrives selve salgsprocessen også relativt indgående. I kapitel 3 analyseres de mulige juridiske fordele, som tillægsforsikringer giver sammenlignet med den beskyttelse mod funktionsfejl og andre mangler, som forbrugeren automatisk nyder efter den gældende køberetlige lovgivning og med dækningen i medfør af en eventuelt tegnet indboforsikring. Kapitel 4 indeholder en redegørelse for den gældende forbrugerbeskyttelse ved køb af tillægsforsikringer, herunder den beskyttelse, der følger af købe- og aftalelovgivningen, markedsføringsloven, forsikringsaftale- og forsikringsformidlingsloven med videre. I lyset af rapportens analyser indeholder kapitel 5 afslutningsvis udredernes retspolitiske overvejelser om den gældende forbrugerbeskyttelse ved køb af tillægsforsikringer og det mulige behov for lovgivningsmæssigt at styrke forbrugerbeskyttelsen.

20

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03

Markedet for tillægsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 Markedet for tillægsforsikringer Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2012 Markedet for tillægsforsikringer Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring Produktforsikringer Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring Service Forsikring Mobil Forsikring Standard Forsikring Produkt Forsikring All-Risk Forsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Den 16. august 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 16. august 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 16. august 2017 blev i sag nr. 90523: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2013-0034267) Påtænkte produkt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Juni 2003 Vejledning En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede rettigheder.

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-73.098. Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som Lov om forsikringsvirksomhed 1, stk. 1. (Mads Bryde Andersen,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere