SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Daginstitution i Tasiilaq Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox 189, 3900 Nuuk postbox Nuuk

2 Daginstitution i Tasiilaq Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE I Indledning. I/ 1-1 II Tegningsfortegnelse II/1-1 III Forundersøgelser. III/ Almindelige betingelser for alle fag 1/ Udgravning, udsprængning og jordarbejde. 3/ Terrænbefæstelsesarbejde. 4/ Kloakarbejde. 5/ Vandledningsarbejde. 6/ Beton- og jernbetonarbejde. 7/ Murerarbejde. 8/ Tømrerarbejde.. 9/ Tagdækningsarbejde 10/ Snedkerarbejde. 11/ Blikkenslagerarbejde. 13/ Smedearbejde 14/ Gulvbelægningsarbejde 15/ Malerarbejde.. 16/ Indvendige spildevandsledninger 18/ Koldt- og varmtvandsinstallationer og sanitet.. 19/ Varmeinstallationer 20/ Ventilationsanlæg. 21/ Isolering af tekniske installationer.. 23/ El-installationer.. 26/1-21

3 Daginstitution i Tasiilaq side 1 af 1 Kap I, Indledning I INDLEDNING OPGAVEN Nærværende projekt omfatter nybygning af en daginstitution i Tasiilaq Daginstitution Daginstitutionen består af fem huse, bygget sammen af fire mellembygninger, således at bygningen funktionelt fungerer som et sammenhængende hele. Bygning 1-5, indeholder daginstitutionens hovedfunktioner. Bygning 1 og 2 er vuggestueafsnit, med grupperum, soverum, puslerum og fællesarealer. bygning 3 er personaleafsnit, med personalerum, personalegarderobe og toiletter, lederkontor og vaskeri og depot, med nedgang til kælderdepot. Bygning 4 er fællesbygningen, med køkken og stort fællesrum. Bygning 5 er børnehaveafsnit, med grupperum, legerum, toiletter og fællesarealer. Under bygning 3, 4 & 5 er der kælderdepot, med nedgang fra bygning 3, og indgang direkte fra arealet foran bygningerne. Kort om bygning 1-5: Fundamenter udføres som pladsstøbt jernbeton med krybekælder til installationer under bygning 1-2 og fuld kælder under bygning 3-5. Stabiliserende stålskelet i vægge og tag. Varmt tag af højstålprofilplader med trykfast tagisolering samt tagpap. Facader er isolerede bindingsværkkonstruktioner med en-på-to træbeklædning som udvendig beklædning. Mellembygninger, danner overgang mellem de fem bygninger. Mellembygningen mellem bygning 2-3 indeholder bygningens hovedindgang med niveaufri adgang. Mellembygningen mellem bygning 1-2 og bygning 4-5 indeholder børnegarderober, med garderobeskabe og varmeskabe til tørring af vådt overtøj. Mellembygningen mellem bygning 3-4 fungerer udelukkende som mellemgang. Kort om denne: Fundamenter udføres som pladsstøbt jernbeton med krybekælder til installationer i mellembygningerne mellem bygning 1-2 og 2-3 og fuld kælder i mellembygningerne mellem bygning 3-4 og 4-5. Tag udføres med højstålprofilplader der spænder mellem remme i facadenm med trykfast tagisolering og tagpap. Facader er glas/aluminiums facadepartier. Arealmæssigt omfatter den samlede byggeopgave m² nybygning i stueetagen, heraf 8 m² hems, samt 265 m² i kælderdepoter.

4 GU Aasiaat side 1 af 1 Kap II, Tegningsfortegnelse II TEGNINGSFORTEGNELSE Tegninger der supplerer denne arbejdsbeskrivelse fremgår af tegningslister for de enkelte fag. Arkitekttegninger Ingeniørtegninger, alle fag tnt nuuk a/s INUPLAN A/S

5 GU i Aasiaat side 1 af 1 Kap III, Forundersøgelser III FORUNDERSØGELSER III.1 TIDLIGERE FORUNDERSØGELSER Orienterende forundersøgelse Der er ikke foretages detaljeret anlægsbestemte forundersøgelser i området hvor den nye institution er placeret Generelt forundersøgelse Området er i 2013 blevet gennemfotograferet og ud fra billederne i 2013 samt Ortobillede af området for Tasiilaq by ses det, at området hvor byggefeltet er består af massivt fjeld i dagen med markant fjeldknold mod øst. Herefter et mellemparti mod vest med fjeld i dagen samt vækstlag/løsjord vurderet med moderat lagtykkelse. Længere mod vest består området af græstørv på løsjord. Mellem byggefelt samt fodboldbane består området af et vandlidende areal der gennemskæres af mindre elv/rende. Afvandingsmæssigt foregår dette mod nord mod fodboldbanen til elv/renden. Fra området med liften og ned til fodboldbanen løber en elv/rende. Ved B-1389 er vejen gennemskåret af et mindre gennemløb. Observation af sneforhold fra fotos må det påregnes at området snelægges med større ophobning af sne i vinterperioden. Området er indtegnet på Asiaq s grundkort over Tasiilaq by. Koordinatsystem er UTM Detailforundersøgelse Der i forbindelse med etablering af fodboldbanen foretaget nogle få bundundersøgelser i Disse bundundersøgelser ligger tilstrækkelig langt væk fra byggefeltet til at de kan tillægges nogen værdi Funderingsforhold Byggeriet kan funderes på fjeld. Dog vides det ikke om byggefeltet for bygning 4 og 5 hvor langt nede fjeldet ligger. Resten af byggefeltet for bygning 1, 2 og 3 kan funderes på fjeld da dette ligger i dagen. Fjeldets beskaffenhed/hårdhed kendes ikke men for bygning 21 og 2 anslås det at fjeldet er massivt Entreprenørmæssige forhold Tilkørselsforholdene fra offentlige veje er gode. Helårsvand forefindes ca. 100 m vest for byggefeltet ved Suulup Aqqulaa. El forefindes i området. Byggeplads kan etableres nord og syd samt øst for byggefeltet.

6 Daginstitution i Tasiilaq side 1 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Byggeopgaven Projektet Arbejdet omfatter de på tilhørende tegninger viste og i denne beskrivelse beskrevne arbejder. Består af nærværende SA med tilhørende tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. SA er fagvis opdelt, og i hver beskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, således at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet ét sted ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Forskrifter Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette. Grønlands Bygningsreglement af Forskrifter for Betonkonstruktioner, Grønlands Hjemmestyre - Bygge- og anlægsstyrelsen, 1. udgave, september Arbejdstilsynets tekniske forskrifter, anvisninger og meddelelser. Nuna Tek s Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg, + 1. udg Bygge- og Anlægsstyrelsens Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave GTO s anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland, september Vejledning i projektering af sprængningsarbejder udgivet af GTO, maj Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland, 3. udgave, december Dansk Ingeniørforenings normer: DIF s norm for fundering, DS 415, 3. udgave 1984.

7 Daginstitution i Tasiilaq side 2 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner, DS 409, 1. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner, DS 411, 3. udgave marts DIF s norm for portlandcement og portlandflyveaskecement, DS 427, 2. udgave DIF s retningslinier for fremstilling af vibreret beton. Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413, 4. udgave november Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer af PEL, PEH og stift PVC i jord, DS 430, 1. udgave august DIF s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2. udgave, DIF s norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave, maj DIF`s norm for varmeinstallationer DS 469, udgave, DIF s norm for Udførelse af ventilationsanlæg, DS 447, 1. udgave DIF s norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave DIF s norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1.udg. maj DIF's "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg", 2. udgave, marts DIF`s norm NP-153-N, ventilation. Dansk Ingeniørforenings normtillæg af seneste udgave SBI-anvisninger: SBI-anvisning 33 "Luftiblandet beton". SBI-anvisning 125 "Vinterstøbning af beton". SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning 165, Vandinstallationer, SBI-anvisning 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. 1. udgave, SBI-anvisning 228 Asbest i bygninger. 1. udgave, 2010 SBI-anvisning 205 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. 1. udgave 2003

8 Daginstitution i Tasiilaq side 3 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser SBI-rapport: Mål og vægt SBI rapport nr. 63, indregulering af ventilationsanlæg. Nærværende beskrivelse er at betragte som et supplement til ovenstående forskrifter. Vejledende tekster er at betragte som krav, og kan kun fraviges efter aftale med tilsynet. Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen MATERIALER Kvalitet Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der behæftet med skader eller fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved "som fabrikat..." eller ved "som katalog nr..." For angivelser "som", eller dermed ligestillet gælder i alle tilfælde, at anvendelse af andet materiale kun kan ske hvis materialet som minimum opfylder de kvalitetskrav der kan opfyldes af det beskrevne og bygherrens tilsyn godkendelse opnås Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Særlige forhold for tilpasning til eksisterende forhold Kvalitet Bemærk at de i projektet benyttede koter er relative koter. Kote 0 i niveau 1 (stueetagen) sættes til Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i DIF's normer, forskrifter og betingelser samt givne arbejdsanvisninger i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og overholdes.

9 Daginstitution i Tasiilaq side 4 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Hvor det er foreskrevet, samt i øvrigt hvor det må forudsættes nødvendigt, at leverandørens anvisninger for anvendelse af et materiale skal følges, må arbejdet ikke iværksættes før anvisningerne foreligger på byggepladsen og er læst og forstået af de, som er implicerede i udførelsen af arbejdet. Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide hente nærmere instruks herom hos tilsynet. Det bemærkes specielt, at beklædninger, papbelægninger, vinduer og døre m.v. skal kunne modstå de DS 410 anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Aasiaat skal anvendes karakteristisk vindhastighedstryk Q = 1,2 kn/m Beskyttelsesforanstaltninger Huller Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler. F.eks. tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skader kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til "Vinterforholdsregler ved Anlægs- og Byggearbejder" af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af efterfølgende arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov herfor, også for andre fag. Hvor intet andet er angivet i projektmaterialet skal etablering og efterfølgende lukning af huller for installationsfremføring i allerede opførte konstruktioner udføres af den entreprenør som skal anvende dem. Lukning af huller skal ske håndværksmæssigt korrekt samt under hensyntagen til eventuelle brandkrav for konstruktionen Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer Service i afhjælpningsperioden Renholdelse For alle installationsfag skal fagentreprenøren indregne 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service i samme intervaller og omfang som anført i vedligeholdelsesvejledninger. Hvis der i samme periode er behov for justering eller udskiftning af defekte komponenter skal dette ydes, inkl. evt. udgifter til andre entreprenører, uden udgift for bygherren. Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i god og ryddelig stand. Emballagematerialer og andet affald skal holdes ude af bygningerne.

10 Daginstitution i Tasiilaq side 5 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenørerne at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger til beskyttelse af såvel udstyr, materialer, mennesker og omgivelser Rengøring og oprydning Stillads Hver enkelt entreprenør skal til stadighed holde henholdsvis byggeplads og bygninger i ryddelig og overskuelig orden. Overskudsmaterialer og emballage bortkøres og øvrige materialer stables. Der må ikke foretages nogen form for afbrænding. Alle entreprenører skal selv sørge for stillads i nødvendigt omfang for udførelse af egne arbejder Brugerinddragelse Arbejderne skal gennemføres i godt samarbejde med skolens brugere. Herunder skal der udvises særlig omhu med arbejdets udførelse i undervisningstiden, og der skal være et højt informationsniveau ang. arbejdets planlagte udførsel fra entreprenør til byggeledelse. Repræsentant fra brugernes sikkerhedsgruppe skal indkaldes til sikkerhedsmøder SÆRLIGT OM KVALITETSSIKRING Udføres i henhold til krav i særlige betingelser og udbudskontrolplaner. Intet arbejde er afsluttet før kvalitetssikringsdokumenterne og evt. afvigerrapporter er forelagt og godkendt hos tilsynet Modtagekontrol Ved levering på byggepladsen vurderes materialerne visuelt for synlige tegn på vand og fugt. Ved tegn på kondens fjernes emballagen for nærmere kontrol af materialerne. Stikprøvevise fugtmålinger i henhold til kontrolplaner. Resultater sammenholdes med krav Under lagring Der foretages løbende målinger af oplagret materiale, jf. udbudskontrolplanen. Målinger føres til journal, som placeres i byggepladskontoret Før indbygning Før lukning Resultater af målinger skal foretages og vurderes, før materialer indbygges. Typisk vil måling af træfugt med indstiksmåler være relevant, og det kan i forbindelse med målingen vurderes, om fugtniveauet overholder kravet til maksimalt fugtindhold. Målinger føres til journal, som placeres i byggepladskontoret. Resultater af målinger skal foreligge, før konstruktioner lukkes. Målinger føres til journal, som stilles i byggepladskontoret Samlet fugtforløb Som dokumentation for fugtforholdene i byggeriets udførelsesfase samles fugtmålingerne, f.eks. i form af fugtkontrolskemaer. I en samlet vurdering af

11 Daginstitution i Tasiilaq side 6 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser fugtforholdene anføres, hvis der har været fugtrelaterede afvigelser eller problemer under udførelsen, om opretning er færdigmeldt og om der er eventuelle nødvendige/aftalte kontrolmålinger efter aflevering. Den udførende skal være speciel opmærksom på følgende fugtforhold: Ved opstart fremlægges entreprenørens plan for fugthåndtering. Denne tager udgangspunkt i projektmaterialets fugtstrategiplan, som også omfatter byggepladsforhold. Beredskab, hvis uheldet er ude, og der sker fugtskade, aftales ved opstart. Kontrol og dokumentation af fugtindhold i materialer under hele byggeprocessen, dvs fra fabrik, under transport, ved modtagelse, under oplagring, ved indbygning og ved lukning af konstruktionen. Måleresultater noteres og arkiveres tilgængeligt på pladsen. Løbende vurdering af fugtforhold og udførelse af korrigerende handling ved overtrædelse af krav. Eventuel udførelse af udtørring Dokumentation ved afslutning af byggeriet Tidspunkt Fugtmålinger tages løbende i byggeriet, så der hverken indbygges våde materialer, eller at disse under byggeriet har været opfugtet til et niveau, der har betydet, at der er sket skimmelsvampevækst. Foretages der kun målinger inden konstruktionerne lukkes, er der ingen sikkerhed for, at der ikke gemmer sig større mængder døde skimmelsvampe i konstruktionerne, hvilket kan betyde begrænsninger i byggeriets anvendelse Måling Af dokumentationen skal det tydeligt fremgå hvor, ved hvilken temperatur og hvornår samt af hvem, med hvilken type instrument og med hvilket resultat, der er foretaget fugtmålinger. Det kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med målingerne også at notere vejrforhold, især hvis det drejer sig om nedbørsperioder i forhold til interimsafdækninger. Dårligt vejr er ingen undskyldning for en dårlig overdækning. Oplysningerne kan derimod være med til at lette tolkningen af resultaterne og dermed en eventuel årsagsafklaring Dokumentation Ved aflevering skal det kontrolleres at: Det almindelige KS-materiale afleveres herunder dokumentation af fugtforhold At fugtforholdene ikke overstiger kravene, hvis det er tilfældet, skal det betragtes som en mangel og fremgå af mangellisten Som udført tegninger Hvor der efter aftale med byggeledelsen aftales ændring af projektet har entreprenøren pligt til at rette tegninger og SA således, at disse svarer til det udførte arbejde ( som

12 Daginstitution i Tasiilaq side 7 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser udført ). Anlægget betragtes ikke som afleveret før rettede tegninger er fremsendt til byggeledelsen. Rettelserne påføres projekttegninger med håndtegning således, at det klart og entydigt fremgår hvori ændringen består SÆRLIGT OM ARBEJDSMILJØ Entreprenøren er forpligtiget til at gøre sig bekendt med og efterleve indholdet i Plan for sikkerhed og sundhed som er vedlagt udbudsmaterialet Indretning af byggepladsen Byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at der skal være god plads, gode adgangsforhold samt orden og ryddelighed på pladsen Plan for indretning og adgangsveje Der skal være sikre adgangsveje og flugtveje, og der skal være orden og ryddelighed på pladsen. Materialer skal være oplagret på en god og forsvarlig måde, og affald skal fjernes med det samme Vinterforanstaltninger I vinterhalvåret - fra 1. oktober til 31. marts - er der særlige krav til byggepladsens indretning. Der skal være snerydningsmateriel på pladsen, og de ansatte skal beskyttes mod dårligt vejr, fx med inddækninger eller læskærme på råhuse og stilladser. Længere tids arbejde ved fx bukkebord eller gevindskæremaskine bør foregå i et skur eller i et telt Arbejde på tage Ved arbejde på flade tage med en hældning på under 15 grader, og hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over terræn, skal der normalt opsættes rækværker langs tagkanten. Ved arbejde på skrå tage skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Der skal endvidere være sikring mod indvendig nedstyrtning, hvis der er mere end to meters fald Rækværker og afdækning Hvis arbejdsdæk, stilladsgulve, gangbroer og lignende er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Hvis underlaget er farligt, skal der opsættes rækværk også ved højder under 2 meter. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes Krybekældre, loftsrum og brønde Arbejde i krybekældre, loftsrum, skunkrum og lignende sker ofte i dårlige arbejdsstillinger, ligesom man kan blive udsat for støv, dårlig luft og risiko for klaustrofobi. Derfor må man ikke arbejde for længe ad gangen i disse områder, og der

13 Daginstitution i Tasiilaq side 8 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser skal være adgang til ventilation eller åndedrætsværn. Ved arbejde i brønde skal der altid være vagtmand, og man skal bruge hjelm og livline. Kun personer med en særlig instruktion må arbejde i kloakrør Ild ved el og svejsning Varmt arbejde som svejsning, lodning, tørring og lignende giver risiko for brand, hvis man bruger værktøjet forkert, eller hvis man ikke afskærmer brandbart materiale Svejsning og skæring Svejse-, lodde- og skærerøg indeholder skadelige gasser og tung metaller, som skal fjernes med udsugningsanlæg. Brug altid svejsehjelm, håndskærm eller svejsebriller med det rigtige filterglas. Beskyt ilt- og gasflasker mod stød, slag og varme El og belysning El-installationen på byggepladsen skal opfylde alle krav i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod skader. Belysningen på byggepladsen skal være så god, at arbejdet kan foregå sikkert. Ved gravearbejde skal man sikre sig mod at beskadige nedgravede kabler. Ved arbejde i nærheden af luftledninger skal sikkerhedsafstanden overholdes Gravearbejde Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person. Arbejdet bør planlægges grundigt, så man på forhånd ved om der fx er ledninger og rør under overfladen, om der skal bruges afstivning eller gravekasse, og hvordan adgangsvejene skal udformes Særligt farligt arbejde APV Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Entreprenøren skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdsopgaverne, hvor der bl.a. skal beskrives hvorledes, at man vil tilrettelægge arbejdet således, at ovennævnte arbejdsmiljøpåvirkninger reduceres mest muligt. Bygherrens sikkerhedskoordinator skal have en kopi af APV erne senest 3 uger før opgaven skal opstartes.

14 Daginstitution i Tasiilaq side 1 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde 3. UDGRAVNINGS-, UDSPRÆNGNINGS- OG JORDARBEJDE 3.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter al udgravning, udsprængning og jordarbejde for samtlige i nærværende beskrivelse og på tilhørende tegninger viste arbejder, herunder: Afrømning, udgravning og udsprængning for veje, parkeringsanlæg, forplads, legepladsområde, afvandingsgrøfter, ledningsanlæg (vand-, kloak-, dræn-, elog teleledninger) samt fundamenter. Tilfyldning i ledningsgrave og påfyldning for vejanlæg, parkeringsareal, forplads, terrænregulering, samt under terrændæk. Tilfyldning omkring betonfundamenter i terræn. Etablering af gennemløb. Retablering af terræn inklusiv reetablering af ledningsgrave, hvor der pågår arbejder i nærheden og over disse. Betonbrønd i pkt. G Forankring af olietank Under dette fagafsnit ansøges der ligeledes om de nødvendige opgravningstilladelser ved Kommuneqarfik Sermersooq MATERIALER Materiale til tilfyldning Skal være grove ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele. Stenmaterialer skal være stærke uforvitrede vejrfaste, frostbestandige samt slidstærke bjergarter. Materialet skal altid være filterstabilt over for det omgivende materiale. Om nødvendigt må tilfyldningen udføres i lag af materialer med forskellig kornkurve. Alternativt kan der benyttes en fiberdug. Kriteriet for opfyldelse af kravet til filterstabilitet mod en finkornet underbund anses for overholdt, såfremt d f,15 : d b,85 5. d f,15 angiver kornstørrelsen (mm) i opfyldningsmaterialet, under hvilken 15% af materialet ligger. d b,85 angiver kornstørrelsen (mm) i underbundsmaterialet under hvilken 85% af materialet ligger. I ledningsgrave skal der benyttes fiberdug. Største tilladelige stenstørrelse er 125 mm i ledningsgrave. Øvrige steder er den største tilladelige stenstørrelse 400 mm, hvor andet ikke er krævet. Stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner. Disse findes som største længde og største bredde vinkelret herpå og endelig tykkelsen vinkelret på begge. Ved lagvis opfyldning må stenenes største længde dog højst være 75% af lagtykkelsen i det aktuelle lag af fyld. Det skal understreges at komprimeringsmateriel, lagtykkelse og max. stenstørrelse skal afpasses efter hinanden jvf. senere punkter i nærværende afsnit.

15 Daginstitution i Tasiilaq side 2 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Til tætning af det øverste sprængstens bærelag for stier og rabatter benyttes der mindre sprængsten Beskyttelses- og udjævningslag Skærver Filterdug Grusmateriale til beskyttelse af vand og kloakledninger skal have en sortering som angivet på firgur og Sigtekurve for udjævnings- og beskyttelseslag i Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland. På strækninger hvor der er risiko for materialevandring langs ledningsgraven, dvs. på stræk hvor hældningen er på 100 eller derover, udføres udjævnings- og beskyttelseslaget af skærver i fraktionen 8-32 mm. Sandmaterialet til beskyttelse af el- og telekabler skal have en max. Kornstørrelse på 3 mm. Til opfyld under terrændæk skal være i fraktion 8/32 mm. Skal være som fibertex type F25 eller tilsvarende Grøftebundselementer Knuseros Sand/grus Gennemløb Skal være type Store Nanortalik NAN 0,5 x 0,5 x 0,08 m. Består af velgraduerede materialer mm. Skal hvor intet er nævnt skal være komprimerbart sand/grus i fraktion 0,1-16 mm. For beskyttelseslag omkring vand- og fjernvarmeledninger skal sand være med kornkurve som angivet i Nukissiorfiit s "Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland", 4. udg Som vejunderløb benyttes fabr. GG Construction type HelCor eller tilsvarende cirkulær ø600 mm og ø800 mm og længde iht. tegningsmaterialet. Underløb smigskæres og galvaniseres Nedgangsbrønd i beton (punkt G) Der skal benyttes Ø 1250 mm systembrønde som ig-brøndsystemet eller Euro-røret. Systembrøndene skal omfatte fabriksfremstillede brøndbunde. Alternativt kan der vælges standard brøndbund, hvor overskydende indløb afproppes. Bemærk: Brøndbundene udføres færdige fra fabrik med ind- og udløb for tilslutninger med PE-rør samt færdigstøbte banketter. Endvidere skal systembrønden omfatte brøndringe, brøndkegle og topringe. Brøndbund, -ringe og kegle udføres med muffeender og spidsender og samles ved benyttelse af tilhørende glidepakninger, der sikrer tætte brønde i samlingsklasse A. Højde og antal af de enkelte elementer (brøndbund, -ringe og kegle samt topring og dæksel) skal nøje afpasses forholdet mellem brøndens bundkote og kote til færdig terræn samt plads til isoleringsdæksel og karm under brøndkarmen Isoleringsmåtter Omkring brønde skal være 3x30 + 1x10 mm ethafoam vintermåtter.

16 Daginstitution i Tasiilaq side 3 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Brøndkarme og dæksler Fjeldankre Brønddæksel skal være kørebanedæksel for 40 tons belastning som fjernvarmedæksel med pålimet isolering og med tilhørende karme. Der benyttes flydende karm uanset om de er placeret i terrænbefæstelser eller uden for vejanlæg. Dæksler skal leveres med blyanslag eller med gummipakning, der sikrer mod klapren og risiko for brud. Dæksler skal være sikret med lås, således at de ikke kan åbnes uden brug af værktøj. For forankring af olietank anvendes der M20 gevindstang boret min. 700 mm i sundt fjeld, som skal fastgøres med Sikadur-12 mørtel Modtagekontrol Alle materialer til permanent indbygning, kontrolleres. Det kontrolleres, at materialerne er leveret i rette omfang og kvalitet iht. projektets forskrifter og at materialerne ikke er beskadigede eller på anden måde fejlbehæftede ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning og opmåling Afsætning sker i henhold til afsætningensplan. Al afsætning og opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejdets påbegyndelse, ligesom afsætningen skal sikres solidt og varigt for at undgå fejl i udførelsen. Entreprenøren skal forud for arbejdets påbegyndelse aflevere en opmålingstegning med et nivellement til byggeledelsens godkendelse. Opmålingstegningen skal danne grundlag for evt. mængdeafregnede ydelser og derfor angive koter til eksisterende terræn, og når der under udgravning træffes fjeld skal opmålingstegningen suppleres med fjeldspejlskoter Afsætning af arbejdsarealer Arbejdsarealer herunder arealer for depoter afsættes og afmærkes, således at grænse mellem arbejdsarealer og arealer, der ikke må beskadiges er klar og tydelig. Disse afmærkninger skal vedligeholdes i hele arbejdsperioden Arbejdets tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for arbejdets rigtige udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget Afrømning af muld og vegetationslag foretages inden afgravning, udsprængning eller påfyldning. Vegetationsjorden oplægges i depot. Inden jord- sprængnings- og støbearbejder påbegyndes ryddes grunden for store sten, vandreblokke, køkken- og skarnmøddinger m.v Afsætning af brønd Brønden afsættes i plan og med bundkote, som angivet på tegninger. Angivne koter til brønddæksler er vejledende og skal af entreprenøren bestemmes endeligt på stedet, som grundlag for bestilling af systembrøndene Dæksler skal placeres i niveau med færdigt terræn på arealer med terrænbefæstelser (kørebane, rabatter og reguleret terræn mv.) og 10 cm over terræn på øvrige arealer.

17 Daginstitution i Tasiilaq side 4 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde KS-dokumentation: Det kontrolleres, at dækselkote er i henhold til projektet. Tolerance i fremtidigt befæstede arealer: +0/-10 mm Tolerance udenfor befæstede arealer: ±50 mm Sætning af nedgangsbrønd De præfabrikerede brøndbunde placeres på et afrettet og fast underlag svarende til udjævningslaget under de tilstødende ledninger. Brøndelementerne monteres og samles i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger, herunder ved anvendelse af de til brøndelementerne hørende pakninger. Ved eventuelle brønde med flere tilslutninger end de på tegninger viste, skal eventuelle ikke benyttede tilslutninger til brøndbunde afproppes vandtæt iht. leverandørens anvisninger og overskydende bundløb skal tilmures. Brøndkeglerne isoleres udvendigt ved opskæring af polystyrolplader i segmenter af passende bredde. Isoleringspladerne sættes i koldtflydende asfalt, som er smurt på udvendig side af brøndkeglen. På overside af brøndkeglen anbringes en glasfiberring til bæring af isoleringsdækslet. Hvor dette ikke kan lade sige gøre på grund af flydekarm, udelades dette. Brøndkarme omstøbes som vist i tegningsmaterialet. KS-dokumentation: Efter sætning af brøndbunden foretages kontrol af kote til midte af bundløb. Tolerance ±10 mm. Såfremt tolerancen overskrides, fjernes brøndbunden og foretages opretning af underlag, og brønden sættes på ny, indtil koten er indenfor tolerancen. Resultatet af kontrollen dokumenteres Forankring af olietank med fjeldankre Der anvendes Sikadur-12 mørtel til forankring af gevindstang M20 i fjeld. Fjeldankre forankres min. 700 mm i sundt fjeld og min. 500 mm i overfladen mod olietank. Borehullets diameter skal mørtlernes vedkommende normalt være 6-12 mm større end boltens, del af placeringsmæssige og dels af udhærdningsmæssige hensyn. Hullerne renses for borestøv. Anker tilspidses i nederste ende. Anker pladeres i dybe huller ved hjælp af maskindrevet værktøj, der samtidig med vibrationerne befugter (primer) bolten borehullets vægge. Der henvises i øvrigt til leverandørens datablad for Sikadur-12 mørtel for yderligere oplysninger vedrørende mørtelproduktet. VVS-entreprisen står for samling mellem gevindstang og forankringsbånd omkring olietank. Og fastgørelsen af rører til facade med rørbære Ledninger, kabler m.v. Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, ledninger, udgravninger, fundamenter og bygværker, som er direkte synlige, vist på tegninger eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførelse. Før arbejdets påbegyndelse i nærheden af elektriske ledninger, skal Nukissiorfiits godkendelse af de trufne forholdsregler indhentes i hvert enkelt tilfælde. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af telekabler, skal Tele Greenlands godkendelse af de trufne foranstaltninger indhentes i hvert enkelt tilfælde.

18 Daginstitution i Tasiilaq side 5 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Udgravning Såfremt der herudover under arbejdets udførelse uventet mødes ledninger, gamle fundamenter m.v., skal dette meddeles tilsynet, som træffer bestemmelse om dispositioner i denne anledning. I øvrigt gøres opmærksom på, at placering af alle på planerne viste ledninger og kabler kun er omtrentlige, og at entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. beskadigelser af eksisterende anlæg. Der udgraves for fundamenter, krybekælder, skure, pladser, samt for grøfter, vej- og terrænanlæg og terrænbelægninger alt iht. tegningsmaterialet og i øvrigt i den udstrækning, det er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. For fundamenter udgraves til der mødes fjeld Udsprængning Der udsprænges i nødvendigt omfang for vejanlæg, grøfter samt for fundamenter iht. tegninger. Ved sprængning tæt på eksisterende bebyggelse, skal arbejdet tilrettelægges således, at der bliver mindst mulig gene for beboere og mindst mulig risiko for beskadigelse af bygningerne. Udsprængningen tilrettelægges ligeledes, så det udsprængte materiale i videst omfang kan indbygges i de øvrige terrænanlæg. Bygningen funderes på fast fjeld. Er fjeldoverfladen ikke fast bortsprænges først dårlige partier ligesom løstsiddende og løst liggende dele fjernes. I samråd med tilsynet skal fundamenternes stabilitet sikres, hvilket kan ske ved af sprængning af skrånende fjeld under fundamenter, således at hældningen ikke er større end 1:3. Hvor disse af sprængninger udføres skal der af hensyn til betonarbejdet tilstræbes tilnærmelsesvis vand overflade evt. ved udsprængning i terrasser. Det kontrolleres, at der ikke findes vandsamlende lunker. Hvis disse forefindes, udsprænges der for etablering af dræn eller lunker opfyldes med lunkebeton Generelt vedr. sprængningsarbejdet Forud for arbejdets påbegyndelse skal der udarbejdes bore-, lade- og tændplaner. Disse skal forelægges tilsynet forinden borearbejdets påbegyndelse. En påtegning af tilsynet, fratager ikke entreprenøren nogen del af ansvaret for arbejdets udførelse. Sprængningsarbejdet skal tilrettelægges og udføres så de indvundne sprængsten kan indgå som tilfyldningsmateriale. Forskrifter for indførsel, udførsel, transport, opbevaring, salg, overdragelse og anvendelse af eksplosive stoffer, af Hjemmestyrets Bekendtgørelse 16 af 16. juli Sprængningsarbejdet skal udføres efter anvisninger udgivet af Dansk Spræng-teknisk Forening I udsprængte områder skal alt tilbagestående fjelds afrensede overflader ligge med tolerancer + 5/-30 cm i forhold til de i tegningsmaterialet angivne koter. Sprængningsarbejdet planlægges og udføres i øvrigt således, at der opnås en jævn slutkontur i udsprængningernes sider. Al udsprængningen skal udføres med tilstrækkelig afdækning, således at stenslag og flyers undgås. Ved udsprængningsarbejder i nærheden af eksisterende bygninger udføres der forsigtig sprængning.

19 Daginstitution i Tasiilaq side 6 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Oplagring og fjernelse af fyld Midlertidig oplagring af genanvendeligt fyld fra udgravningerne og ved udsprængningerne, der ikke direkte indbygges i påfyldningerne, sker i depot efter byggeledelsens anvisninger. Overskydende fyld fjernes til plads anvist af byggeledelsen. Det skal gøres opmærksom på at færdselsloven samt Bekendtgørelse nr. 140 af 27. marts 1979 om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland skal overholdes Vandlænsning Afstivning Under arbejdet skal arbejdspladsen tørholdes, for at undgå opblødning af jordlag i funderingsniveau. af udgravninger udføres i et sådant omfang, at arbejdets rette udførelse sikres, ligesom arbejdernes sikkerhed skal tilgodeses i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af juni 2001, samt nr. 395 af 24. juni 1986, for Grønland om arbejdets udførelse Afslutning af udgravning og udsprængning Når udgravning og udsprængning er afsluttet, skal dette meddeles tilsynet for at besigtigelse kan finde sted, før arbejdet fortsættes Tilfyldning for bygninger og fundamenter Der tilfyldes langs fundamenter med sprængsten iht. tegningsmaterialet. Alternativt kan der benyttes bæredygtigt veldrænende ikke-frostfarlige, ikke-muldholdige og ikkefrosne materialer, jvf. pkt Tilfyldningen må først ske, når konstruktionerne har opnået den nødvendige styrke. Tilfyldningen udføres med lagtykkelser i løst mål på højst 30 cm og max. Stenstørrelse på 20 cm, og hvert lag komprimeres omhyggeligt, før næste lag påføres. I krybekælderen tilfyldes der i nødvendigt omfang med henblik på tørholdelse af krybekældrene. Der etableres fald mod dybdepunkt i henhold til tegningsmaterialet. Herudover tilfyldes forsænkninger og huller i krybekælderbund i den udstrækning, det er nødvendigt for at undgå vandsamlinger Tilfyldning for terrændæk Påfyldning Tilfyldning under terrændæk i skurerne afsluttes med 200 mm skærver. Der påfyldes for veje, terrænregulering, forplads ogparkeringspladser. Det aktuelle niveau for påfyldning afpasses efter befæstelsens samlede tykkelse. Påfyldning under befæstede arealer skal udføres med sprængsten. Påfyldning til planum (underside sprængstensbærelag) kan alternativt udføres med vejlgraduerede grove materialer fra udgravninger i fraktionerne sten, grus og sand, såfremt disse ikke er siltholdige. Al påfyldning udføres ved udlægning af fyldmaterialer i lag, hvis tykkelse afpasses efter det valgte komprimeringsmateriel. Vedr. stenstørrelse, lagtykkelse og komprimering, se nedenfor. Øverst afsluttes påfyldningen med et sprængstenslag, afsluttet med topfyldning med skærver. Over sprængstensbærelagets overflade udlægges der et lag knuseros, som reguleres og komprimeres.

20 Daginstitution i Tasiilaq side 7 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Opfyldte skråninger udføres med hældning 1:1,5, hvor intet andet er angivet. Overfladen udføres ved udlægning af sprængsten, så der opnåes en jævn og ensartet overflade. Udlægning og afretning forudsættes udført med maskine. Sprængstensopfyldning: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede, tolerance +0/-50 mm. Knuseros: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede tolerance +10/-30 mm Skråninger: Kontrolleres med skråningsmåler eller vaterpas og kontrolleres for jævnhed Tilfyldning, ledningsgrave Ledningsgravens bund afrettes med et min. 15 cm tykt lag afretningssand. Før udlægning af sandlaget lægges en bane filterdug i ledningsgravens fulde bredde. Afretningslaget komprimeres med pladevibrator. Udjævnings- og beskyttelseslaget udføres af sand/grusmaterialer der har en sigtekurve som er beliggende indenfor det område der angives iht. gældende Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 4. udgave januar 2005 udarbejdet af Nukissiorfiit. Ledningerne skal, hvor intet andet er angivet, omgives af beskyttelseslag mindst iht. tegninger. Inden komprimering af beskyttelseslag, skal det sikres, at der opnås friktion mellem fiberdug og rørgravens sider. Filterdugen udlægges rundt om udjævnings- og beskyttelseslaget med mindst 300 mm overlæg i såvel længde som tværsamlinger. Hvor der jvf. ovenstående sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles materialerne ligeledes af filterdug. Der tilfyldes omkring brønd med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Ved udskiftning af blød bund anvendes skærver. Omkring og indtil 20 cm over top af ledning tilfyldes med groft sand eller grus, der håndstampes (min. 15 kg) 3 gange. Den resterende tilfyldning sker med egnede materialer af sand, grus og/eller stenfraktioner. Lagtykkelsen må højst være 30 cm og der udføres omhyggelig komprimering efter hvert lag. Stenstørrelsen for evt. sprængsten max. 2/3 af lagtykkelsen, dog maks. 125 mm. Påfyldningen skal ske i lag, der følger terrænets fremtidige overflade Tilfyldning og komprimering, generelt Tilfyldning udføres i lag, hvor tykkelse afhænger af det benyttede komprimeringsmateriel. Det er entreprenørens ansvar at udføre komprimering af alle indbyggede materialer, således at skadelige sætninger ikke opstår. Lagtykkelse for de enkelte lag bestemmes ud fra det af entreprenørens valgte komprimeringsmateriel, påfyldningshøjde og de aktuelle stenstørrelser. Nedenstående tabel angiver kombinationer, som erfaringsmæssigt giver gode resultater. Vibrationsplade min. egenvægt Lagtykkelse max. Stenstørrelser Antal overkørsler kg cm cm Stk

21 Daginstitution i Tasiilaq side 8 af 8 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Envalset Vibrationstromle min. statisk linielast Lagtykkelse Stenstørrelser Antal overkørsler t/m cm cm Stk. 2, Gennemløb Grøfter Hvis der benyttes andre kombinationer, skal der i god tid forinden arbejdets påbegyndelse indhentes godkendelse herfor. Overdreven komprimering medfører knusning af overfladen og dermed indbygning af frostfarligt materiale. Overdreven komprimering ved udlægning af sprængsten på finkornet underbund kan forårsage en opblødning/oppumpning af fintkornet materiale i bundsikringslaget. Underløb samles og lægges i overensstemmelse med leverandørens lægningsanvisninger og det til projektet hørende tegningsmateriale. Rørender skæres skrå så de flugter med de projekterede skråningssider. Smigskæring skal være foretaget inden levering/galvanisering. Som underlag for grøftebundselementer udlægges og komprimeres et 100 mm lag af 8/32 mm grus. Underlaget afrettes, så der opnås lige flugt, når grøftebundselementerne lægges herpå. Efter lægning af grøftebundselementerne tilfyldes der med 8/32 mm skærver bag grøftebundselementernes vinger El-ledninger i terræn Retablering Oprydning Det henhører under dette arbejde at udføre al nødvendig opgravning og tilfyldning for eksisterende og alle nye el-ledninger i terræn. Omfang fremgår af terræntegninger samt el beskrivelse og el tegninger. Alt terræn berørt ved opgavens udførelse skal retableres efter arbejdets færdiggørelse. Retableringen skal foretages svarende til terrænets oprindelige beskaffenhed. Opgaven omfatter endvidere retablering af bærelag på veje samt grusbelægninger / grøfter / skråningssikringer hvor eksisterende anlæg berøres af arbejder udført under nærværende opgave. Efter anlæggenes afslutning foretages en grundig oprydning i hele arbejdsområdet, og eventuel bortkørsel af overskydende materialer.

22 Daginstitution i Tasiilaq side 1 af 4 Kap 4, Terrænbefæstelsesarbejde 4. TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDE 4.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Alle befæstelsesarbejder, i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, herunder i det væsentlige: Befæstelse af ny vej og parkeringsplads. Befæstelse af terrænregulering for snerydning. Befæstelse af forplads med betonfliser. Påfyldning med knuseros på topfyldt sprængstensbærelag. Skråningssikring af grøftesider, påfyldnings- og afgravningsskråninger. Muld og græssåning, nyanlæg og retablering. Afvandingsgrøfter. Terræntrapper af beton. Betonplader i terræn. Glacis ved indløb/udløb gennemløbene MATERIALER Alle stenmaterialer Skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter Grusbefæstede arealer Udføres ved udlægning og komprimering af mekanisk stabilt grus 0/32 mm. Lagtykkelse 80 mm Mekanisk stabilt grus Knuseros Til grusbefæstede arealer og underlag for befæstede arealer, udføres af knuste velgraduerede materialer 0-32 mm med et uensformighedstal større end 7. Som underlag for befæstede arealer og stabilt grus, udføres af knuste velgraduerede materialer mm Skråningssikring Skråningssikring af afgravede skråninger uden vandpåvirkninger udføres med udvalgte sprængsten i dimension 40 cm ± 10 cm. Skråningssikring af skråninger omkring gennemløb udføres generelt med udvalgte sprængsten i dimension 40 cm ± 10 cm. Se dog SA pkt. vedr. Sikring omkring gennemløb under Arbejdets udførelse. Skråningssikring af skråninger delvist i havstokken udføres generelt med udvalgte sprængsten i dimension ca. 90 cm ± 30 cm.

23 Daginstitution i Tasiilaq side 2 af 4 Kap 4, Terrænbefæstelsesarbejde Muld Skal være bedst egnet forhåndenværende muld eller muldholdigt fyld Græsfrø og gødning Betonfliser Kantsten Fugesand Betontrin Betonplade Hegn Græsfrø skal være som Dæhnfeldt Rødsvingel type Svalbard. Gødning skal være NPK Port og låge Skal væres som IBF Modul 50 i 25x50x8 cm i farven lys grå. Betonfliser skal opfylde kravene i DS idet frostbestandigheden skal svare til mindst klasse 2. Skal væres som IBF Fortovskantsten, type Lige kantsten i format 7x30x100 cm. Sand til nedfejning mellem betonfliser skal være fugesand som Stedalsø fugesand. Skal være iht. tegninger. Betonens karakteristiske trykstyrke skal være min. 15 MPa. Kanter udføres med 20x20 mm affasninger og dæklaget skal være min. 30 mm. Skal være iht. tegninger. Betonens karakteristiske trykstyrke skal være min. 15 MPa. Skal være ISHØJ Profiljernshegn type 102, hegnshøjde på 150 cm. Fletværket leveres i plastbelagt i sort farve. Stolperne monteres pr. 2,0 m. Portene skal være ISHØJ Gitterport type 651 med åbningsbredde på 5,0 m og højde på 1,60 m. Låge skal være ISHØJ Gitterlåge type 650 med åbningsbredde på 1,0 m og højde på 1,63 m. Porte og låger skal være plastbelast i sort farve ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning Arbejdet omfatter afsætning ud fra tegninger. Sikring af denne afsætning påhviler entreprenøren Udlægning af stabilt grus Stabilt grus udlægges i en tykkelse, så det i færdigkomprimeret stand bliver af den forskrevne tykkelse. Afvigelse fra en 6 m retskede må ikke overstige ± 2 cm på det færdige gruslag. Komprimeringen foretages ved minimum 4 passager med en envalset vibrationstromle med statisk linielast på 2,5 tons pr. m eller alternativt 4 overkørsler med en pladevibrator på 350 kg (statisk vægt).

24 Daginstitution i Tasiilaq side 3 af 4 Kap 4, Terrænbefæstelsesarbejde Komprimering af stabilt grus på arealer tættere end 1 meter fra fundamenter, må kun ske med mindre pladevibrator Skråningssikring Afgravede, såvel som påfyldte skråninger sikres ved, at den færdigt regulerede skråning beklædes med muld og græssås og gødes. På sprængstensskråninger fejes muld ind imellem stenene i overfladen, og der pålægges ca. 10 cm muld iht. tegninger Skråningssikring med vandpåvirkning Omkring gennemløb og naturlig afvanding udføres der skråningssikring med sten iht. tegning og SA punktet om skråningssikring. Skråningssikring udføres med sprængsten Skråningssikring omkring gennemløb Sprængsten udlægges således at der opnås en jævn og ensartet overflade og mellemrummene udfyldes helt med cementmørtel, således at der opnås en glacisoverflade Græssåning og gødskning Der sås græs på alle arealer, hvorpå der er udlagt muld, ca. 3 kg. pr. 100 m 2. Jordoverfladen bearbejdes let med en korttandet rive, således at frøet dækkes af jord. Der gødes med ca. 6 kg pr. 100 m 2. Gødning udstrøs når græsset er kommet frem Grøftebundselementer Grøftebundselementer udlægges på et velkomprimeret og afrettet skærveunderlag Udlægning af betonfliser Udlægning af betonbelægningssten skal udføres iht. forskrift for brolægning (AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse), udgivet af vejregelrådet under Vejdirektoratet. Disse er retningsgivende for udførelsen. 1. Generelt Arbejdet udføres på færdigt godkendt underlag. Der må ikke foretages brolægningsarbejder på frossent underlag og med frosne lægge- hhv. sættematerialer. Det færdige resultat skal fremstå som en æstetisk helhed med jævne flader, oprundinger og fald samt lige flugter og højder, og derved give et behageligt synsindtryk og den ønskede funktion. Belægningen skal have en overhøjde på ca. 5 mm mod dæksler og andre faste genstande i belægningsoverfladens niveau. Vedrørende det synsmæssige helhedsindtryk vil det, for at undgå at et befæstet areal synes hult, være nødvendigt at udføre arealet med en passende oprunding. 2. Lægge- og sættemateriale Ved udlægning af sætte-/afretningslag bør lagtykkelsen tilstræbes ensartet og tættest muligt den nedre tolerance for lagtykkelsen. For betonbelægningssten og fliser skal afretningslaget komprimeres inden afretning. 3. Betonbelægningssten Betonbelægningssten lægges på mm komprimeret og afrettet læggemateriale med en overhøjde på 5-15 mm og komprimeres til færdighøjde med pladevibrator.

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.09.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende ENFAMILIEHUS TIL FORMANDEN FOR INATSISARTUT tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox 189,

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 16.07.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 1: Opførelse af ny undervisningsbygning

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af

Læs mere

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig 2 Nedrivning SA Afsnit 2 nedrivning godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 2.01 Kontrol af evt forekomst af miljøfarlige byggematerialer Visuelt og ved Før udførelse stikprøvetagning Byggeledelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Udbygning af Ilulissat sygehus 1. juli 2011 Bygherre: IAAN v/ INI Byggeteknik AS tnt nuuk a/s Postbox 189 3900 Nuuk COWI Grønland Postbox 390 3900 Nuuk Udbygning af Ilulissat

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere