REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011"

Transkript

1 Mødetid og sted: Kl Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud: Ursula Referent: Maja Dagsorden 1. Velkommen til Line, ny konsulent. Præsentationsrunde 2. Hvad er Bydelsmødrenes kerneopgaver? Del 1 3. Taxameter-modellen den økonomiske ramme for fremtidige Bydelsmødre-projekter 4. Status på udvikling af Bydelsmødre-uddannelse 5. Samarbejdsaftale med medlemmer 6. Hvad er Bydelsmødrenes kerneopgaver Del 2 7. Resultatkrav fra Integrationsministeriet 8. Udkast til betingelser for at søge Puljen. 9. Landsmøde for frivillige Bydelsmødre 10. Status hvordan går det? 11. Planlægning af alle møder i Evt. Ad 1: Velkommen til Line Hillerup. Varm velkomst til Line ny medarbejder i Bydelsmødrenes Landssekretariat med base i Herning. Ad 2 + 6: Bydelsmødrenes kerneopgaver Brainstorm på kerneopgaver a. Brainstorm og diskussion af drømme for BM i fremtiden. Jeg drømmer om at: Bydelsmødrene bliver brobyggere. Bydelsmødre kan tage alle emner op, også de svære og tabuiserede emner og skabe dialog, refleksion og muligheder for forandring. Bydelsmødre får en meritgivende uddannelse, videre uddannelseskompetencer. Bydelsmødrene er ambassadører Bydelsmødrene bliver kendte som brobyggere og rådgivere Folk tænker: jeg må lige henvende mig til en Bydelsmor angående Bydelsmødrene bliver brugt af både kvinder og de professionelle Bydelsmødrene rådgiver andre kvinder (lokalt) og rådgiver fx institutioner om kvindelivet. Bydelsmødre skal være brobyggere mellem kommunale instanser og borgere med etnisk minoritetsbaggrund. At kernen giver mening og er værdifuld for den enkelte kvinde (både Bydelsmødrene og kvinderne og deres familier). Bydelsmødrene bliver en del af systemet. 1

2 Bydelsmødrene bliver kendt i familiens liv. Bydelsmødrene er ambassadører i andre lande. b. Brainstorm på kerneopgaver for BM (ikke prioriteret) Kompetencer Opgaver Vidensområder Skal tale og forstå dansk, rummelige, sige fra, udadvendte, selvstændige, opsøgende Rådgive, formidle viden mm, så kvinder kan få indflydelse på eget liv. Sælge værdien af det Bydelsmødre kan. Gode henvisere, troværdige rådgivere, forbilleder, rollemodeller, forgansgkvinder. Brobyggere. Foredragsholdere, kommunikatører, formidlere, skabe tværfaglige kontakter, lave tværfagligt samarbejde, skabe netværk Familie/ opdragelse: Forældre/barn-relation, ligestilling, opdragelse, teenagere. Sundhed/ sundhedsvæsen: Kvindeliv, prævention, seksualitet, kroppen, psykisk sundhed, tandpleje, sundhed, kost og motion, depression, PTSD, knogleskørhed. Demokrati/ samfundsforståelse: miljø, demokrati, samfundsforståelse, rettigheder og pligter. Kommunale system, viden om foreningsarbejde, kendskab til lokalområdet (fritidsaktiviteter, foreninger, kommunale døre ). Prioritering af brainstorms-kerneopgaver. De kerneopgaver der blev vedtaget er og som der arbejdes videre med er: Rådgiver Brobygger Netværksskaber Vidensformidler Ad 3. Gennemgang af taxametermodellen En af de opgaver vi står overfor er udarbejdelse af en taxametermodel. En taxametermodel skal sige noget om: Hvor dyrt et Bydelsmødre-projekt kan forventes at være afhængig af volumen på projektet. (Det vil sige, at prisen for et Bydelsmødre-projekt fx afhænger af områdets størrelse, antallet af Bydelsmødre, omfanget af de aktiviteter Bydelsmødrene sætter i gang, områdets belastethed, om projektet er det eneste projekt i et givent område eller om det er del af en center-satellit-model, hvor man fx i en by har et center og en 2

3 central koordinator i en bydel, og så etablerer satellitter med ingen eller mere begrænsede koordinatorfunktioner andre steder i byen). Taxametermodellen er en retningslinje for ansøgninger, så både ansøgere og fonde har noget at måle med. Udgangspunktet for diskussionen: En væsentlig præmis for en taxametermodel er, at vi tænker på levedygtighed af Bydelsmødre, når fx puljemidler slutter. Hvor mange penge er det realistisk at skaffe pr. år pr. projekt gennem private fonde mm, når puljemidler løber ud? Hvor billigt kan vi lave det, så det kan fungere, men samtidig skal overleve. Integrationsministeriet og interimstyregruppen har som udgangspunkt, sat en ramme på mellem og kr. pr. år pr. projekt. Lokalt er det muligt at skrue op for blusset ved at skaffe ekstra midler gennem samarbejde med kommunen, helhedsplaner, biblioteker, lokale fonde, erhvervslivet mm. Taxametermodellen skal være brugbar på flere måder. 1. I forhold til forankring og videreførelse af projekterne. Taxameter-modellen sætter en ramme, som er realistisk at videreføre ud i fremtiden. Det vil fx sige at udgifter til koordinator-løn holdes nede på et minimum. Med de erfaringer vi har med pengekasser, som klapper i, er det væsentligt at tænke i billige modeller, som er overlevelsesdygtige. 2. I forhold til en vis ensretning af projekterne, så alle får lige meget for samme ydelser. 3. I forhold til fordeling af midlerne i Robin-Hood fonden, vil vi have en rettesnor for, hvordan vi fordele midlerne. Mai-Britt gennemgik et udkast til en taxametermodel for et generelt BMprojekts årlige drift. Der skal være tre forskellige modeller på 3 forskellige økonomiske niveauer. Dette er vigtigt, da der altid vil være forskellige økonomiske situationer for BM projekter rundt omkring i landet, alt efter hvor og hvordan projektet opstår og bliver forankret. Der blev nedsat et udvalg til at gennemarbejde de tre modeller. Første møde: Udvalget er: Lotte, Rikke og Mai-Britt. Ad 4: Udvikling af Bydelsmødre-uddannelsen Den 23. maj blev sendt en invitation af sted til alle som ved noget om Bydelsmødre til at byde ind med forslag, idéer, konkrete eksempler mm til en grunduddannelse for Bydelsmødre. Processen: 3

4 a. Invitation er udsendt. Mange har allerede reageret på den. b. 6. juni nedsætter Styregruppen en arbejdsgruppe, som samler, planlægger og bearbejder materialerne. c. 10. juni er der deadline for indsendelse af materialer mm. d. I løbet af sommeren samles input til en egentlig grunduddannelse e. Slut august: grunduddannelsen er klar. Nedsat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er: Lotte, Rikke, Susan, Nimet, Gitte, Tagharid og Mai-Britt Mai-Britt indkalder til første møde i juni. Ad 5. Diskussion af Samarbejdsaftalen mellem BM projekter og Landsorganisationen. Vi har ikke en formel aftale med de forskellige Bydelsmødre-projekter i Danmark. Vi skal have lavet en mere formel medlemsaftale, så vi får overblik over, hvem der egentlig er med i landsorganisationen. Diskussion af indhold: Der blev lavet enkelte rettelser til udkastet til Samarbejdsaftalen. Landssekretariatet udarbejder den endelige samarbejdsaftale ud fra diskussionen. Diskussion af hvordan samarbejdsaftalen skal forelægges de enkelte BM projekter. Den skal præsenteres mundtligt til de etablerede foreninger. Ad 7: Resultatkrav fra Integrationsministeriet Integrationsministeriet har sendt deres forslag til en resultatkontrakt. Der blev diskuteret hvordan udvikling af strategi og mål for finansiering nationalt skal fremlægges i planen. Det blev aftalt, at Mai-Britt og Helle finder en vej frem i samarbejde med Jeppe og Erik. Mål for antal medlemmer af Landsorganisationen blandt nye projekter. Procentdelen skal ændres til 95 % Mål for antal medlemmer af Landsorganisationen blandt etablerede projekter. Procentdelen skal ændres til 90 % Fortsættelsen af samarbejdet mellem FSA og BLO tages der stilling til ved afslutningen af 2012 Der bliver evalueret på samarbejdet ml. FSA og BLO i styregruppen ved udgangen af Ad 8: Betingelser for at søge puljen I overgangsfasen fra mange puljemidler til færre eller ingen midler, har Integrationsministeriet bevilget kr over to år. Oplægget er at pengene skal bruges til nødlidende projekter, som mangler de sidste fx kr for at kunne få projektet til at fungere. Puljen er hovedsageligt tænkt som støtte til løn eller 4

5 driftsmidler, men med mulighed for at støtte udviklingsprojekter, som gavner alle Bydelsmødre kan også støttes. Og andet som kommer alle projekter til gode, som fx trykning af undervisningsmaterialer, eller 3-4 regionale temamøder. Landssekretariatet laver en beskrivelse og en ansøgningsprocedure for at søge fonden ud fra styregruppens input. Ad 9: Landsmøde for alle Bydelsmødre Vi har fået kr. til Landsmødet af Trygfonden. Landsmødet skal være i efteråret en enkelt dag. Der skal nedsættes et udvalg, som især arbejder på, at motivere de lokale BM til at komme. Udvalget er: Susan, Tagharid, Mai-Britt, Line og Maja. Idéer til Landsmødet: Faglige diskussioner i en særlig ramme. Simona Abdullah perkussionist. Hun kunne komme og spille og evt. fortælle sin historie. Inspirationsoplæg Bazar med andre kvindeprojekter Der skal indhentes idéer fra Bydelsmødre til, hvad de kunne tænke sig at høre noget om på Landsmødet. Det er vigtigt at de forskellige lokale Bydelsmødre føler sig hørt og engageret i Landsmødet. Ad 10: Status på Landssekretariatet: 10.a. Kollektiv ulykkesforsikring: Bydelsmødrene er blevet en del af en ulykkesforsikring, som TrygFonden har tegnet for Natteravnene hos TRYG Forsikring. Forsikringen kan kun anvendes, hvis den frivillige, som er kommet ud for en ulykke, ikke selv har tegnet ulykkesforsikring. Forsikringen dækker kun frivillige, når de er på arbejde som Bydelsmødre. Forsikringen yder erstatning ved personskade, som følge af alvorlig ulykke eller død. Skader på tøj, briller o. lign. er ikke dækket. Det kan i givet fald kun dækkes via den frivilliges egen familie/indboforsikring. Hvordan man kan konkretisere, hvornår Bydelsmødre er på arbejde, og dermed hvornår de er dækket af forsikringen? 10.b: Folder for Bydelsmødre er lavet. Jeg tager en stak med til jer hver til mødet. På styregruppemødet blev der brainstormet på, hvem der kunne hjælpe med at oversætte brochuren til andre sprog. De fast ting på hjemmesiden skal også oversættes. Tyrkisk: Suzan 5

6 Arabisk: Tagharid Derudover spørger vi i netværket efter andre sprog. Helle foreslog at man fx kunne spørge KIT. Med næste Nyhedsbrev sendes en opfordring rundt til frivillige oversættere. 10.c: Hjemmesiden er opdateret, og opdateres løbende. I sidste nyhedsbrev blev alle projekter opfordret til at tjekke og opdatere info på hjemmesiden. Hjemmesiden mangler en grundig gennemlæsning og gennemretning. Men det kommer. 10.d: Bliv bedre til at organisere kursus for Bydelsmødre. Kursets første to gange er afholdt. I første omgang kun i København. Det gennemføres igen til september i København. Efterfølgende er tanken at kurset skal tilbydes til alle bydelsmødre i Danmark. Kurset bliver udviklet som et koncept, man kan downloade på nettet. Interessen har været overvældende. 26 er tilmeldt kurset. Styregruppens feedback og diskussion af kurset: Der mangler en overordnet ramme for kurset, da der er flere forskellige som underviser. Rammen bliver der arbejdet på til næste kursus. Der var en del kvinder, som selv havde meldt sig, og som ikke var bydelsmødre endnu, og som ikke kunne godt nok dansk: Det blev diskuteret, hvordan man kan udvælge, hvem der skal kunne deltage i dette kursus. Vi er i en startfase og derfor er det ok, at de deltager, men i fremtiden vil koordinator uddannelsen (overbygningen) kun være for uddannede bydelsmødre, som skal opkvalificeres. Næste gang bliver kvinderne opdelt i to grupper. De som er erfarne deltager i koordinator-uddannelsen. Den anden gruppe får et lyngrundkursus i et andet lokale. Lokalet skal være bedre beregnet til kurset. Dette lokale er for lille. 10.e: Konference på Frederiksberg Best Practice til Next Practice 18. maj 2011 Et rigtigt flot arrangement, hvor Bydelsmødrenes Landsorganisation stod sammen med de lokale Bydelsmødre. 10.f: IntegrationsForum Pris, Torvehallerne, Vejle 31. maj g: Følgegruppemøde i København 19. maj 2011 Mødet gik meget godt. Igen blev det bekræftet at der er stor opbakning til Bydelsmødre-indsatsen og til landsorganisationen. Vi blev rost for vores resultater. Samtidig presser både Københavns Kommune og Integrationsministeriet på, at vi hele tiden tænker mere økonomisk, og tænker i hvordan vi kan gøre Bydelsmødrene så uafhængige af midler som muligt. Hvordan vi kan gøre dem så billige så muligt og af den vej sikre levedygtigheden. 10.h: Der har været nogle fælles udflugter i København for Bydelsmødre: 6

7 20 Bydelsmødre var rundt at se Christiansborg med Yildiz Akdogan (Valgt ind i Folketinget i 2007 for social demokraterne). Både hendes personlige historie og hendes dagligdag som politiker var meget interessant. Der kommer et par teaterture for Bydelsmødrene i Stor København inden for den nærmeste tid. Der er 35, der skal med til teater GROB d.14. juni på Nørrebro. Generelt: Det ville være en positiv ting, hvis den slags udflugter kunne brede sig ud til hele landet. Det er en god måde at lære sit lokalområde på. Ad 13: Møder 2011 Ad 12: Eventuelt Der var intet at berette 7

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere