Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur: Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information og ændringer for selskabet B) Det skal dokumenteres, at IO-programmet er gennemført C) Det skal dokumenteres, at der er gennemført en passende kontrol af IO-programmet Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 5 A) Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet Forretningsmæssigt følsomme oplysninger B) Det skal beskrives hvordan instruks om modtagelse og behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er gennemført C) Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er gennemført Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger... 6 A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om selskabets egne aktiviteter B) Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er gennemført Adgang til distributionsnettet... 6 A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Adgang til distributionsnettet B) Det skal beskrives hvordan proceduren for netadgang på ikke-diskriminerende vilkår er fulgt C) Det skal beskrives hvordan proceduren for vedligeholdelse af nettet på ikkediskriminerende måde er fulgt D) Det skal beskrives hvordan proceduren for udbygning af nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt E) Det skal beskrives hvordan proceduren for tilslutning til nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt Kundekontakt... 8 A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Kundekontakt B) Det skal beskrives hvordan instruksen om favorisering i kundekontakten er gennemført Selskabsmæssig udskillelse... 9 A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Selskabsmæssig adskillelse B) Det skal dokumenteres, at 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse overholdes Regnskabsmæssig adskillelse... 9 A) Generel gennemgang af informationer om ændringer indenfor punktet Regnskabsmæssig adskillelse B) Ændringer for overholdelse af regnskabsmæssig adskillelse beskrives Side 1 af 12

2 C) Ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber beskrives Habilitet A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Habilitet Indgåelse af aftaler A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Indgåelse af aftaler B) Der skal dokumenteres, at netselskabets aftaler med andre selskaber fortsat er indgået på markedsbestemte vilkår C) Det skal dokumenteres, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet Prisfastsættelse A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Prisfastsættelse. 11 B) Det skal dokumenteres, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser til kunderne sker efter ikke-diskriminerende kriterier Side 2 af 12

3 Generelt om netvirksomheden MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur: (ejerandelen er angivet i parentes) MES A.m.b.a Moderselskab (100 %) MES Net A/S inkl. vandkraftværk (100 %) MES Fibernet A/S lokalt fibernet (11,82 %) Scanenergi A/S elhandel (18,18 %) Fiber BackBone A/S Regionalt fibernet (0,83 %) Nianet A/S Fiberforbindelser til erhverv (12,85 %) Scanenergi Elsalg A/S forsyningspligt Til ovennævnte selskabsdiagram skal knyttes følgende kommentarer: I MES-koncernen indgår MES A.m.b.a., MES Net A/S og MES Fibernet A/S. Øvrige ejerskaber er selskabsmæssigt associerede selskaber (< 20 % ejerandel). Da de kommercielle områder som elhandel og bredbåndsvirksomhed ikke er en integreret del af MES-koncernen, mindsker dette som udgangspunkt risikoen for diskriminerende adfærd. Modsat er der en naturlig bevidsthed i organisationen omkring koncernens ejerskab af kommercielle selskaber, hvorfor en eventuel uhensigtsmæssig adfærd kan reguleres med information. Der er ikke ansat medarbejdere i MES Net A/S. Alle medarbejdere, der udfører arbejde for MES Net A/S er ansat i MES A.m.b.a. Medarbejdere i MES A.m.b.a. med den direkte telefonisk kontakt med netkunderne, varetager ikke opgaver vedrørende de kommercielle aktiviteter. Måleoperatøropgaven vedrørende timemålte kunder er outsourcet til Scanenergi A/S, jf. nedenfor. 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program A) Generel gennemgang af information og ændringer for selskabet. Nedenfor er i henhold til bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 redegjort for MES Net A/S s beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (OIprogram) for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed. Desuden er Energitilsynets vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet systematisk indarbejdet i beretningen. Økonomichef Majbritt S. Mortensgaard, som er ansvarlig for at gennemføre IOprogrammet, justerer løbende IO-programmet, mindst én gang om året og senest i marts Side 3 af 12

4 måned, i forhold til ændringer og udmeldinger fra Energitilsynet og Dansk Energi. Desuden bliver nye medarbejdere instrueret i programmet. Alle medarbejdere er ansat i MES A.m.b.a. og udfører primært opgaver for MES Net A/S, og er organiseret således (direktion og afdelingsansvarlige nævnes ved navn ligesom det aktuelle antal af medarbejdere i øvrigt oplyses). Der er p.t. ansat i alt 25 personer: Direktion Henrik Brændgaard Administration Majbritt Mortensgaard 4 medarbejdere EDB Henrik Brændgaard 1 medarbejder Projektering Poul B. Thomsen 2 medarbejdere Drift Ole Damgaard 10 medarbejdere Målerafdeling Børge Toft 2 medarbejdere Fibernet Ole Damgaard 2 medarbejder Siden seneste årsberetning: o I forbindelse med flere opgaver i elafregningen er Christian Grønborg blevet fastansat pr. 1. april 2014 efter at have været tilknyttet som konsulent siden april o I målerafdelingen er den faste målermontør overgået til driftsteamet/montørgruppen, hvor der siden sidst er fratrådt 2 montører. Den ene grundet pension og den anden grundet sygdom. o Det er blevet godkendt at indføre fjernaflæste målere så dette forberedende arbejde er i gang. Selve udskiftningen vil starte i juni 2014 og forventes afsluttet i B) Det skal dokumenteres, at IO-programmet er gennemført. Der er én gang det seneste år, mandag den 3. marts 2014, gennemført intern orientering af medarbejdere i MES A.m.b.a. om netvirksomhedens særlige forpligtelser vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd og de iværksatte tiltag herfor. Ansatte i administrations- og installationsafdelingen skal underskrive IO-medarbejdererklæringer om forretningsmæssigt følsomme oplysninger, i alt 8 medarbejdere. C) Det skal dokumenteres, at der er gennemført en passende kontrol af IO-programmet. Der er gennemført en intern audit af den IO-ansvarlige, økonomichef Majbritt Skriver Mortensgaard. IO-programmet er tiltrådt og underskrevet af adm. direktør Henrik Brændgaard, den 20. maj Der er ikke konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd i forbindelse hermed. Side 4 af 12

5 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Netselskabet varetager i samarbejde med RAH Adm a/s kundeafregningen overfor egne netkunder i egen it-database samt opkræver markeds-el i eget forsyningsområde på vegne af Scanenergi Elsalg A/S. Desuden er måleoperatøropgaven vedrørende de timemålte kunder outsourcet til Scanenergi A/S. Det vurderes derfor, at de forretningsmæssigt følsomme data, hvor der er risiko for diskriminerende adfærd, primært findes i administrationsafdelingen og i installationsafdelingen, som anvender afregningssystemet, SonWin, og hvor adgang til måledata hos Scanenergi A/S sker via en Citrixforbindelse. A) Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet Forretningsmæssigt følsomme oplysninger. IO-program definerer følgende forretningsmæssigt følsomme oplysninger: 1) Forbrugstal for private og erhvervskunder. 2) Forbrugsprofiler for kunder med timemålinger, 3) Leverandører af el til kunden, 4) Statistisk materiale om elforbrug, 5) Kundens tilbygnings- og ombygningsplaner, 6) Kundens betalingsmønster, restance og andre økonomiske forhold, 7) Oplysninger om personlige forhold og 8) Aftagenummer. Der er ikke foretaget ændringer af it-systemer, der håndterer disse oplysninger siden sidste årsberetning. Der er ikke outsourcet arbejdsopgaver med relation til disse oplysninger siden sidste årsberetning. Der er ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af disse oplysninger. B) Det skal beskrives hvordan instruks om modtagelse og behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er gennemført. I selskabets afregningssystem, SonWin og i måledatasystemet hos Scanenergi A/S, anvender alle brugere password og adgangskoder. Citrixforbindelse til måledata hos Scanenergi A/S omkodes én gang om året. Ansatte i administrationsafdelingen og installationsafdelingen skal underskrive IOmedarbejdererklæringer om forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Der foreligger skriftlig procedure fra Scanenergi A/S om varetagelse af måleoperatøropgaven for de timeaflæste kunder, som sikrer de særlige krav til behandlingen og opbevaring af disse oplysninger. I netselskabets interne håndbog foreligger en skriftlige procedure om den generelle rykkerprocedure. Ansatte i administrationsafdelingen er løbende informeret om dette og medarbejdernes ansættelseskontrakter indeholder en generel fortrolighedsklausul. Netselskabet videregiver alene fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til leverandørskifte. Videregivelsen finder sted i henhold til markedsreglerne. C) Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er gennemført. Medarbejdere i administrations- og installationsafdelingen har underskrevet IOmedarbejdererklæring. I forbindelse med nyansættelser underskrives ligeledes IO- Side 5 af 12

6 erklæringer og afgives instruktioner. Den ansvarlige er Majbritt S. Mortensgaard. Der er ikke ændret i instruksen siden sidste årsberetning. 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Omfatter oplysninger om netselskabets egne aktiviteter, det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, som på ikke diskriminerende måde må videregives til andre. A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om selskabets egne aktiviteter. Udbygningsplaner for elnettet. Strategiske overvejelser og beslutninger i relation til netselskabet. Oplysninger om netselskabets øvrige virke. Der er ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af fordelagtige oplysninger. B) Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er gennemført. Instruksen sker indirekte, dels ved, at de kommercielle aktiviteter ikke er en integreret del af MES-koncernen, hvorfor alle aftaler og relationer til eksterne samarbejdsparter altid sker på markedsmæssige vilkår, og dels ved, at alle ansatte, der udfører arbejde for netselskabet, ved det årlige informationsmøde er blevet orienteret om de seneste ændringer og tiltag for at hindre ikke-diskriminerende adfærd. 3. Adgang til distributionsnettet A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Adgang til distributionsnettet. Brugere af selskabets net behandles ensartet i henhold til selskabets betingelser for adgang til og brug af selskabets net, som er objektive og neutrale og anmeldt til Energitilsynet. Vedligeholdelse og udbygning af nettet sker ud fra nettekniske betragtninger, hvorved det undgås, at diskrimination af kunder finder sted. Tilslutning af nye forbrugere og udvidelse af eksisterende installationer håndteres primært af installations- og driftsafdelingen. Opkrævning af tilslutningsbidrag for nye forbrugere og udvidelser af eksisterende installationer foretages i samarbejde mellem administrations- og installationsafdelingen. Vedligeholdelse af nettet varetages af driftsafdelingen og udbygning af nettet varetages i samarbejde mellem projekterings- og driftsafdelingen. Netselskabet opkræver markeds-el på vegne af Scanenergi Elsalg A/S, som opkræves et årligt abonnement på pt. 96 kr. + moms pr. installation. Der har ikke været klager i relation til adgang til distributionsnettet. Side 6 af 12

7 I 2013 har der været 2 fejl på 60 kv linjerne som gav kortvarig afbrydelse på nettet. Hhv. 28. oktober 2013 grundet stormen Bodil og 8. april 2013 grundet en brændt isolator i Ejstrupholm. Der er ikke outsourcet arbejdsfunktioner siden sidste årsberetning jf. dog pkt. 1 hvor samarbejdet vedr. kundeafregning med RAH Adm a/s nævnes. B) Det skal beskrives hvordan proceduren for netadgang på ikke-diskriminerende vilkår er fulgt. Adgangen til at få leveret strøm i netområdet følger markedsforskrifterne, og skal gennemføres automatisk og elektronisk via Sonlincs leverandørskiftemodul. Der er ikke ændringer i tiltag om netadgang siden sidste årsberetning. Det bemærkes dog, at markedskommunikationen er ændret pr. 1. marts 2013 i forbindelse med indførslen af DataHub en. C) Det skal beskrives hvordan proceduren for vedligeholdelse af nettet på ikkediskriminerende måde er fulgt. Vedligeholdelse af nettet er beskrevet i en række forskellige procedure, bl.a. årlig eftersyn af strømforsyningen (batterier) til styringen på 60/10 kv-stationer, 3 års og 6 års eftersyn på 60 kv-luftledninger, herunder beskæring langs luftledningerne., 3 års eftersyn på adskillere, brydere og relæer på 60/10 kv-stationer, 3 års olieprøver på 60/10 kvtransformere, 6 års eftersyn på 10/0,4 kv-stationer. Ved hvert bestyrelsesmøde redegøres for eventuelle fejl, afbrydelse og udetider på 10 og 60 kv-nettet. Ved spændingsklager måles udsving for at sikre, at vi opfylder Europa Norm EN50160 og DEFU rekommandation 16. Ved afvigelser herfra forstærkes nettet. Vedligeholdelse af målere vurderes via statistisk målerkontrol og gennemføres årligt. I forbindelse med forventningen om at fjernaflæsningsprojektet ville være implementeret, har der heller ikke været gennemført statistisk målerkontrol i Desuden opgøres hvert år en fejlstatistik på lav- og højspændingsnettet, hvilket kræver en løbende registrering og dermed fokus på konsekvenser for forbrugere. Inden vedligeholdelsesarbejder, som medfører afbrydelse, tages direkte kontakt til større forbrugere og øvrige forbrugere informeres skriftligt senest 3 dage før. Der foreligger en fast procedure ved spændingsklager og vedligeholdelsesarbejder, som medfører afbrydelse. D) Det skal beskrives hvordan proceduren for udbygning af nettet på en ikkediskriminerende måde er fulgt. Nettets dimensionering vurderes løbende af netselskabets ansvarlige for teknik og driftsleder, Ole Damgaard, der løbende holder sig orienteret om kommunale lokalplaner i forsyningsområdet. Hver uge afholdes, så vidt muligt, et møde med afdelingsledere fra bl.a. drifts-, projektog installationsafdelingen, hvor aktuelle og fremtidige forhold vedrørende nettets dimensionering diskuteres. Ved efterspørgsel og forventninger om yderligere kapacitet i et område eller et nyt leveringspunkt foretages netberegninger for at sikre det nødvendige leveringsbehov. Side 7 af 12

8 Der foreligger en fast procedure ved efterspørgsel og forventning om yderligere kapacitet i et nyt område eller et nyt leveringspunkt. E) Det skal beskrives hvordan proceduren for tilslutning til nettet på en ikkediskriminerende måde er fulgt. Netselskabet følger Dansk Energis vejledende standard for Tilslutningsbestemmelser med en række tilføjelser og leveringsbestemmelser Net (Netbenyttelsesaftalen), som er offentliggjort på netselskabets hjemmeside. Tilmelding og tilslutning af nye og udvidelse af eksisterende installationer sker via den elektroniske installationsblanket af en autoriseret elinstallatør. Proceduren for tilmelding af nye og udvidelse af eksisterende installationer findes på hjemmesiden: under Elinstallatører under punktet Forretningsgang ved tilmeldinger. 4. Kundekontakt A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Kundekontakt. Netvirksomhedens medarbejdere har mundtlig kontakt med forbrugerne via netselskabets telefonsystem og medarbejderne er fysisk tilstede ved arbejde i netområdet. Den skriftlige kontakt sker via udsendelse af regninger, breve og informationsudsendelse fra netselskabet samt via netselskabets hjemmeside. Netselskabet har ikke ansat energirådgivere, men hvis en forbruger selv henvender sig herom gives telefonisk råd og vejledning. Med hensyn til energirådgivning for kunder under 100 MWh/år henviser vi til hjemmesiden Husetsenergi.dk som er en del af aftalen vi har med Scanenergi A/S. Hjemmesiden er, jf. ovenfor under punkt O. Gennemførsel og kontrol af IO-program, tilrettet Energitilsynets vejledning af 11. marts 2010 om koncernhjemmesider. Udover vedtægter er der ikke yderligere brochurer for netselskabet. Tilslutnings- og netbestemmelser samt fællesregulativ findes på hjemmesiden: på hjemmesideområdet MES Net A/S. B) Det skal beskrives hvordan instruksen om favorisering i kundekontakten er gennemført. Som nævnt medfører det forhold, at de kommercielle aktiviteter ikke er en integreret del af MES-koncernen, at der ikke sker en diskriminerende adfærd. Modsat er der en naturlig bevidsthed i organisationen omkring koncernens ejerskab af kommercielle selskaber, hvorfor en eventuel uhensigtsmæssig adfærd kan reguleres med information. I forbindelse med generel kundekontakt samt udsendelse af markedsføringsmateriale og leverandørhenvisninger er medarbejdere i administrationsafdelingen informeret om formålet med det interne program til sikring af ikke diskriminerende adfærd. Netselskabets elregninger opfylder Energitilsynets regler, jf. bekendtgørelse nr. 486 af 29. maj 2007, om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser. Side 8 af 12

9 Medarbejdere i netselskabets administrations- og installationsafdeling har underskrevet medarbejdererklæringer angående krav i IO-programmet. Kontrol med overholdelse de nævnte procedurer vil ske indirekte i forbindelse med afholdelse af det årlige informationsmøde. Medarbejdere i netvirksomhedens forskellige afdelinger er desuden involveret i den løbende justering af IO-programmet. 5. Selskabsmæssig udskillelse A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Selskabsmæssig adskillelse. Elforsyningslovens 47, stk. 1-4 om udskillelse af aktiviteter er opfyldt, idet netselskabet, MES Net A/S, har bevilling til at drive netvirksomhed. Netselskabet udfører desuden sideordnede aktiviteter i henhold til bekendtgørelse nr. 358 af 20. maj Netvirksomheden udlejer jord til mobilmast på en transformerstation, udfører nyanlæg af gadelys i forsyningsområdet samt elproduktion fra vandkraftværk i Dørslund. Disse aktiviteter er sideordnede aktiviteter. Der er ikke sket ændringer i den selskabsmæssige adskillelse siden sidste årsberetning. B) Det skal dokumenteres, at 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse overholdes. Der føres et særskilt regnskab for de sideordnede aktiviteter, som er undergivet samme fortrolighed og videregivelsesrestriktioner som for de bevillingsmæssige aktiviteter. Regnskabet fremlægges hvert år for netvirksomhedens ledelse. I forbindelse med udarbejdelse og den revisionsmæssige gennemgang af regnskabet for de sideordnede aktiviteter er der etableret en procedure, der sikrer, at størrelsen (maksimalt 5% af netselskabets omsætning) af de sideordnede aktiviteter løbende vurderes. Denne 5%-grænse er senest blevet vurderet i regnskabet for 2013, som blev godkendt på generalforsamlingen, den 24. april Regnskabsmæssig adskillelse A) Generel gennemgang af informationer om ændringer indenfor punktet Regnskabsmæssig adskillelse. Da MES Net A/S alene har en bevilling til drive netvirksomhed, skal der ikke ske regnskabsmæssig adskillelse af net- og transmissionsvirksomhed. Der er ikke sket ændringer i regnskabsmæssig adskillelse i forhold til sidste årsberetning. B) Ændringer for overholdelse af regnskabsmæssig adskillelse beskrives. Er ikke relevant, da netselskabet alene har bevilling til netvirksomhed. Side 9 af 12

10 C) Ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber beskrives. Der er ikke sket ændringer i selskabets fordelingsnøgler siden sidste årsberetning. 7. Habilitet A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Habilitet. Netselskabet er som følge af dets kundeantal (<17.000) ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som fremgår af elforsyningslovens 45, stk. 1 og Indgåelse af aftaler A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Indgåelse af aftaler. Netselskabet er forpligtet til, at alle aftaler med andre selskaber foreligger i skriftlig form på aftaletidspunktet, samt at aftalerne indgås på markedsvilkår. Bestemmelserne i elforsyningslovens 46 stemmer overens med skattemyndighedernes krav til indgåelse af aftaler. Der foreligger følgende 5 stk. koncerninterne aftaler med netselskabet: 1) Drifts- og administrationsaftale med MES A.m.b.a., 2) Måleoperatøraftale med Scanenergi A/S, 3) Aftale med Scanenergi Elsalg A/S om levering af elektricitet til forsyningspligtkunder og dækning af nettab. 4) Aftale med Scanenergi A/S om levering af realiserede energibesparelser med Scanenergi A/S og 5) Aftale med Scanenergi A/S om brugsret til Husenergi.dk og telefonisk rådgivning til kunder under 100 MWh/år. Derudover er indgået en række aftale om andre ydelser og tjenester med eksterne parter, fx entreprenører, forsikringsselskaber, banker, hvor priser og vilkår løbende vurderes. B) Der skal dokumenteres, at netselskabets aftaler med andre selskaber fortsat er indgået på markedsbestemte vilkår. Drifts- og administrationsaftalen foreligger i skriftlig form. Prisen for de pågældende ydelser fastsættes på baggrund af de faktiske omkostninger, tillagt en andel af udgifter til overordnet ledelse, fællesudgifter, avance m.v. ud fra sædvanlige markedsmæssige vilkår. Tilsvarende ydelser tilbydes eksterne parter til samme pris. Drifts- og administrationsaftalen gennemgås hvert år af revisionen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Måleoperatøraftalen med Scanenergi A/S foreligger i skriftlig form. Prisen fastsættes på baggrund af de faktiske omkostninger til varetagelsen af opgaven, tillagt en andel fællesudgifter, avance m.v. Måleoperatøraftalen ændres løbende, når forudsætninger for prisberegningen ændres, senest den 1. januar Aftale med Scanenergi Elsalg A/S om levering af elektricitet til dækning af nettab foreligger i skriftlig form. Elektricitet indkøbes efter gældende regler for Forsyningspligtselskaber. Prisen for afregning af elektricitet til dækning af nettab er Side 10 af 12

11 reguleret af Energitilsynet og fastsættes forud for hvert kvartal, den 1. januar, 1. april. 1. juli og 1. oktober. Pr. 31. december 2010 har MES Net A/S ændret sin aflæsningsprocedure således, at alle skabelonafregnede netkunder aflæses pr. 31. december. De fjernaflæste netkunder afregnes som hidtil. Nettabet kan dog ikke opgøres månedsvis, men alene som et årsgennemsnit. Aftale med Scanenergi A/S om levering af realiserede energibesparelser foreligger i skriftlig form. Prisen for levering af energibesparelserne dækker de omkostninger, Scanenergi A/S måtte have i forbindelse hermed. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår. Det er dog begge parters hensigt, at aftalen løber frem til Aftale med Scanenergi A/S om brugsret til Husetsenergi.dk og telefonisk rådgivning til kunder under 100 MWh/år foreligger i skriftlig form. Prisen for energirådgivning til kunder under 100 MWh/år dækker de omkostninger, Scanenergi A/S måtte have i forbindelse hermed. Aftalen løber frem til Prisen for andre tjenester og ydelser vurderes løbende. Vedrørende entreprenørydelser fås hvert år prislister fra mindste 2 udbydere. Aktuelle prislister er fra 1. juni 2014 fra Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S, fra 22. april 2014 fra Munck Forsyningsledninger A/S og fra 1. januar 2014 fra PN Fiber ApS. Vedrørende forsikringer har MES i november måned 2009 fået tilbud fra henholdsvis Tryg og Codan, og der er indgået en 3- årig aftale med Tryg i december 2009 som er forlænget siden. Prisen for bankforretninger vurderes løbende, idet MES har kreditter hos Sydbank A/S og Nordea Bank Danmark A/S og forvaltningsaftaler med Sydbank A/S, Nordea Bank Danmark A/S og Jyske Bank A/S. C) Det skal dokumenteres, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. De mangeartede aftaler og kontrakter der er i netselskabet involverer ansatte fra alle afdelinger. Fuldmagten til at forpligte netselskabet i forbindelse med aftaler og kontrakter er alene uddelegeret til bestyrelsen og/eller direktionen, som derfor er vidende om alle aftaler og kontrakter, der indgås. Desuden gælder, at alle aftaler og kontrakter med koncerninterne og associerede selskaber foreligger i skriftlig form og er baseret på markedsmæssige vilkår. Aftaler og kontrakter med øvrige eksterne parter foreligger som udgangspunkt i skriftlig form eller baseres på tilbud fra to eller flere parter, som sikrer markedsmæssige priser og vilkår. 9. Prisfastsættelse Prisfastsættelsen af netvirksomhedens ydelser sker efter ikke diskriminerende kriterier og anmeldes til Energitilsynet. Priser fastsættes efter metoder, som er anmeldt til og godkendt af Energitilsynet. Tilsyns- og klagefunktionen varetages af Energitilsynet. A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet Prisfastsættelse. Der er ikke sket ændringer i metoder for fastsættelse og tariffer og gebyrer siden sidste årsberetning. Senest metodegodkendelse er indsendt den 27. december 2010, jf. skrivelse fra Energitilsynet, sag 4/ : 1) Tariferingsprincipper Dansk Energi Side 11 af 12

12 Net s tariferingsmodel, 2) Netbenyttelsesaftale, 3) Tilslutningsbestemmelser, 4) Fællesregulativet, 5) Tilslutningsbidrag, 6) Gebyrer, 7) Restanceretningslinier og 8) Abonnement for elproduktion vindmøller og decentral produktion. B) Det skal dokumenteres, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser til kunderne sker efter ikke-diskriminerende kriterier. Dansk Energi Net s udarbejdede tariferingsmodel er anvendt til fastsættelse af nettariffer og årsabonnementer. Desuden offentliggøres metoder ved fastsættelse af tariffer og vilkår på hjemmeside: under MES Net A/S, og derefter klikkes på linket Princip for tarifering Netselskabet følger Dansk Energis udmeldte standardtilslutningsbidrag. Netselskabet følger Dansk Energis udmeldte gebyrer vedrørende ydelser, som netselskabet varetager. Det gælder dog ikke ydelsen Målerundersøgelse på værksted, hvor netselskabet har anmeldt en pris på 850 kr. ekskl. moms til Energitilsynet, den 9. december Med hensyn til vindmølleabonnement skal MES Net A/S, i henhold til bekendtgørelse nr af 7. september 2010, fra 1. januar 2011 opkræve de faktiske omkostninger, den enkelte vindmølle genererer. Netselskabet har i 2012 opkrævet et beløb svarende til de faktiske omkostninger som netselskabet har ved etablering af måleraflæsning af Mikro VE-anlæg, jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (BEK nr af 16/ ). Side 12 af 12

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S ÅRSBERETNING 2010 Indhold 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskaberne... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 2 1.3. Netselskabernes

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. januar Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. januar Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 8 Øvrige

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S ÅRSBERETNING 2012 Indhold 0. Forord... 1 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskabet... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 1 1.3. Netselskabets økonomiske

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2015 1 / 11 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2016 1 / 12 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere