Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole."

Transkript

1 Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen. Der tilbydes undervisning i henhold til Landbrugsassistent uddannelsen. STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med fokus på det grønne område herunder landbrugsmedhjælper, dyrepassermedhjælper, rideskole- og stutterimedhjælper, park & vejvæsnet. Derudover tilbydes STU Pedelmedhjælper. Vi kan evt. også tilbyde andre STU forløb. Tag en snak med os om dine ønsker og behov. I uddannelsen lægger vi vægt på, at den unge skal kunne klare en hverdag med alle dets facetter af daglige gøremål, som er grundlæggende for at kunne fungere i samfundet som ligeværdigt medlem. Derfor tilbyder vi en helhedsorienteret uddannelse, hvori det personligt udviklende vægtes i samme grad som det faglige håndværk og uddannelse. Skolens værdigrundlag: At skabe et trygt og udviklende læringsmiljø hvor den enkelte elev er i centrum - under hensyntagen til fællesskabet. Vi vægter faglighed, respekt, glæde, omsorg og accept af hinandens forskelligheder højt. Skolen skal være et godt, rart og trygt sted at arbejde, udvikle og uddanne sig. Ansvar, initiativ, demokrati og medbestemmelse er kvaliteter vi udvikler i samvær med hinanden. Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at man skal have respekt og omtanke for dyr, natur og mennesker. Skolens målgruppe: Poppelgårdens primære målgruppe er unge der har lyst til at uddanne sig indenfor landbrugsfaget, det grønne område, hestebranchen. Unge med særlige behov ml år, som indlærer bedst ved praktisk undervisning og som ønsker en håndværksmæssig uddannelse. Unge som har sociale/og eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Unge med lettere grad af ADD, ADHD, autismespektrum forstyrrelser. Eller lettere psykiske problematikker. Samt unge der lettere psykisk udviklingshæmmede, herunder sent udviklede. Organisation: Poppelgården er oprettet i 2005, i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, Dalum Landbrugsskole og Fyns Amt, familieafdeling. Vi har modtaget støtte fra Den Europæiske Socialfond, Mål-3 program. Poppelgården er medlem af Landsforeningen Ligeværd, hvis formål er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. Poppelgården er godkendt som uddannelsessted af Landsforeningen Ligeværd. Landsforeningen Ligeværd og Havredal Praktiske Landbrugsskole henviser elever til os. Poppelgården er medlem af LOS De Private Sociale Tilbud. Poppelgården er medlem af DHI Den helhedsorienterede indsats samt Landsforeningen Ligeværd. 1

2 Poppelgården er reorganiseret, således at skolen pr. 1. juli 2011 er blevet et A/S med bestyrelse, hvis formål er at være en social økonomisk virksomhed. Poppelgården er pr. 1. juli 2014 godkendt efter Servicelovens 66 med mulighed for efterværn samt 107 ved Socialtilsyn Syd. Uddannelsen: Undervisning i henhold til Undervisningsministeriets Bek. om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, Landbrugsuddannelsen: Landbrugsassistent. Uddannelsen er kompetencegivende. Skolen udbyder en Grundforløbspakke på uger for unge med særlige behov: Landbrugsassistent m. intensivt hestevalgfag eller mark- & maskinvalgfag. Uddannelsens varighed er 3 år. Skolen tilbyder en 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU. Uddannelsens indhold varierer afhængig af den unges ønsker og behov. I uddannelserne vægtes såvel det faglige som det personligt udviklende. Skolens elevtal er max. 16 elever. Der indskrives op til 5 elever årligt med start i august. Der kan gives dispensation for senere opstart. Eksempel på landbrugsuddannelsens opbygning: 1. år: Grundforløbspakke 1 & STU. Praktisk & teoretisk undervisning. Introduktion til landbruget og uddannelsen. Kompetencevurdering af eleven. Markdrift og kvæghold. Traktorkørekort. Færdselsrelateret førstehjælp. Malkekursus. Pløjekursus. Førstehjælp. Brandbekæmpelse. Maskinkendskab. Bygningsvedligeholdelse. Værktøjskendskab. Sikkerhed i landbruget - APV. Arbejdsmiljø- og 26 kursus. Praktikforberedelse & evaluering. Personlig økonomi. IT-kursus. Biologi. Almene fag: matematik, dansk, samfundsfag, idræt & sundhed, samarbejde & kommunikation, madlavning & rengøring. Projektarbejde. Indarbejdelse af gode arbejdsrutiner samt kendskab til årets gang i landbruget. 3 måneders praktik, primært i malkebesætninger. I løbet af det første år vil der finde en differentiering sted, afhængig af den enkelte elevs faglige kompetencer. Elevens uddannelsesplan revideres løbende. 2. år: Grundforløbspakke 1 & STU. Praktisk & teoretisk undervisning. Markdrift og svineproduktion. Sprøjtekursus. Biologi. Motorsavskursus. Landbrugsøkonomi. Svejsekursus. Praktikforberedelse & evaluering. Almene fag. Projektarbejde. Viderebygning af 1. års kurser, de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse. 9 måneders praktik herunder mark- og høstarbejde. Maskinkendskab. 3. år: Grundforløbspakke 1 & Hovedforløb trin 1 & STU. Planteproduktion, Høstarbejde. Medicinhåndteringskursus. Biologi. Naturfag. Engelsk. Landbrugsøkonomi. Sprøjteteknik. (delprøve 1-4). Kvæg- og svinehold. Almene fag. Landbrugsøkonomi. Valgfri specialefag. Jobsøgningskursus & arbejdsmarkedsintroduktion. Viderebygning af opnående kompetencer. 2 måneders praktik herunder høst arbejde. 2

3 Afsluttende projektarbejder. Praktisk orienterede prøver. Demission. For STU elever kan undervisningen og praktikforløbene variere i indhold og tid. Efter endt uddannelse: Udslusning i egen bolig og op til 3 mdrs. jobprøvning hos den arbejdsgiver, der senere forventes at ansætte eleven. Skolen vejleder den nye arbejdsgiver, mentor og/eller personlig vejleder og elev i denne periode, for at sikre en god overlevering af eleven. Forløbet kan variere afhængig af elevens behov og kompetencer. Hestevalgfag: Der tilbydes valgfag i hestehold gennem hele uddannelsen. Undervisningen indeholder hestens pleje & fodring, avl, træning, ridning m.v. Hestevalgfri undervisning løber over alle 3 år. Minimum 5 timer pr. uge. Det tilbydes ligeledes som valgfri specialefag 1 uge på Hovedforløbet. Målet er at eleven opnår kompetencer, som kræves for at varetage et job indenfor hestebranchen. Der vil være mulighed for eksterne kurser i hestevognskørsel, mønstring m.m. samt deltagelse i stævner, ringridning, agility, terrænridning, hjælper v. handicap ridning og andre arrangementer for hesteinteresserede. Skolen samarbejder med Ærø Ridecenter og Ærø Natur & Sports Rideklub, Islænderklubben Skeggi samt avlere af Dansk Varmblod, Irish Cob og Islandske heste. Skolen avler Islændere, Dansk Varmblod og Sports ponyer. Der er mulighed for at medbringe egen hest. Skolen arrangerer Sommer Ridelejr for unge med særlige behov fra hele landet. Kontakt skolen for nærmere information. Det er den første uge af sommerferien typisk uge 27. Mark- & maskinvalgfag: Mark- & maskiner tilbydes i samme omfang som hestevalgfag. Her er målet, at eleven opnår yderligere kompetencer og rutiner i at udføre arbejde med diverse landbrugsmaskiner. Herunder reparation og vedligeholdelse af maskinparken samt yderligere opgaver som skal udføres på et aktivt landbrug. Opgaverne er mangfoldige og varierer fra årstid til produktion og projekter på skolen. Skolen producerer i stort omfang selv foderet til dyreholdene. Valgfag: Valgfagene er primært landbrugsrelaterede: naturpleje, svejsning, vedligeholdelse af maskiner, bygningsvedligeholdelse, fårehold, ridemærke undervisning, motorsavskursus, ordblinde undervisning, dansk, engelsk, tysk, matematik, IT., cykelværksted, m.v. Der vil ligeledes være mulighed for valgfag af mere kreativ karakter, såsom håndværk, syning, kreativt værksted. Idræt & sundhed; sejlads, svømning, fodbold, dans, cykling, judo, tai chi, bliver også udbudt. Praktik: Vores praktiksteder er udvalgt med omhu og godkendt af Poppelgården og Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser. Praktikken udgør som hovedregel 14 måneder af uddannelsen. Første- og anden års elever bor i skolens huse i praktikperioden. Dette sikrer at vi kan støtte og vejlede eleven under praktikforløbene. Praktikken foregår på Ærø. En tredjeårs elev vil kunne komme i praktik i egen hjemkommune eller i det øvrige Danmark, idet vi arbejder hen imod en ansættelse på almindelige vilkår eller fleksjob ved uddannelsen afslutning. 3

4 Dog er praksis den, at tredjeårselever bor i udslusningshuse og er i praktik på Ærø, da det sikrer den optimale opfølgning på elevens uddannelse og praktik. Skolens praktiklærere besøger eleven og landmanden hver 3. uge. Praktikken er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, dog kan der være høstarbejde & markarbejde som i en periode kræver lidt flere timer, hvis eleven ønsker og magter det. For STU elever kan praktikperioden være kortere, ligesom timetallet kan være justeres ud fra elevens behov. Boundervisning: Poppelgårdens hovedhus er stedets hjerte. Det er elevernes hjem. Her er en god hjemlig atmosfære, med plads til afslapning, sjov og udvikling. Det er her at boundervisningen foregår. Der bor 6 elever sammen i Poppelgårdens hovedhus. Alle elever har eget værelse med internet opkobling, samt fælles køkken, bad, bryggers, spise- og dagligstue. Eleven skal selv møblere deres eget værelse. Der er en stor have med dejlig terrasse. Fællesskabet, demokratiet, hensyntagen til egne såvel som fællesskabets behov vægtes højt og udvikles i dialog med husets beboere og ansatte. Der er ugentlige husmøder, hvor alle høres og i fællesskab finder frem til de bedste løsninger. Livet er foranderligt og derfor vil aftaler kunne ændres i samråd. Boundervisningen inkluderer indkøb, madlavning, personlig økonomi, fritid, personlig pleje & hygiejne, planlægning af ferier og fødselsdage, samt parforhold og relationer til familie og venner. Vi lægger vægt på traditioner og på at fejre fødselsdage og mærkedage. Eleverne skal lære at leve livet, at kunne tackle alle dets facetter og at blive livsduelige. Udslusning i Poppelhuset: Når det skønnes, at eleven er klar, typisk efter 1 1½ år, flytter eleven til udslusningsboliger med tilknyttet boundervisningslærere. Udslusningsboligerne er placeret i nærmiljøet. Tæt på offentlig gratis transport. Her bor 4 6 elever sammen. Alle elever har eget værelse med internetadgang samt hyggelige & praktiske fælles områder såsom køkken, bad, stue, bryggers etc. Personalenormeringen tildeles ud fra husets elevsammensætning og eleverne behov. Fritiden: Eleverne skal deltage i mindst én fritidsaktivitet udenfor skolen. Vi hjælper og vejleder med at finde det tilbud, som eleven har lyst til og vil kunne mestre. Nogle elevers fritidsaktivitet kan være malkning eller praktisk arbejde hos en landmand. Alle elever deltager i skolens fælles arrangementer, fester, fødselsdage, studieture og ekskursioner. Dette er en del af uddannelsen. Ærø har et rigt foreningsliv med 3 rideklubber, bowlinghal, svømmehal, biograf, 4 idrætsklubber samt et aktivt kulturliv med teater, musik og kunst. Naturen på Ærø byder på sin egen unikke mulighed for oplevelse og aktivitet, f.eks. sejlads, fiskeri, windsurfing, dykning, cykling, kajak, ridning, spejder, vandreture m.m. Der er aktivitetshus, med fotoklub, tegneværksted, dans, strikke- & nørkleklub m.v.. Ungdomsklub og én af landets bedste musikskoler. Aftenskolen udbyder et bredt sortiment af fag. Poppelgården kan arrangere bilkørekort med kørelærer som har mange års erfaring i at undervise skolens målgruppe. 4

5 Læringsmiljøet: Vi arbejder for skabe trygge og overskuelige rammer, hvor eleven kan afprøve sig selv i kendte som ukendte situationer. Udfordringer tilpasses i samråd med eleven, så de matcher den enkeltes udviklingsniveau. Eleverne vil blive støttet, så deres personlige og faglige kompetencer styrkes og udvikles. Der er plads, tid og støtte til, at eleven opnår indsigt i egne kompetencer gennem dialog og evaluering af egen læring. Der lægges meget vægt på struktur, rutine og på opøvelse af praktisk håndelag. Der undervises i små hold på 4 6 elever. Der kan tilbydes eneundervisning efter behov, hvis der foreligger en bevilling til dette. Den daglige landbrugsfaglige undervisning foregår normalt fra kl , fredag dog til kl For elever som er på skolen i weekenden og ferier er der en ½ times obligatorisk fredagsmøde. Eleven har fodervagt mindst 4 weekender årligt. Fodervagten er en del af uddannelsen og er obligatorisk. Boundervisningen er en del af den daglige undervisning. Der er mødepligt til spisning, husmøde, rengøring på fælles arealer og på eget værelse, egen maddag, samt ved fælles arrangementer. Det er muligt at tage særlige hensyn ved arrangementer. Der er ikke lektier eller forberedelse til undervisningen. Ovenstående svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Skolen er åben alle årets dage. Ved ferier og weekender skal eleven dog overholde tilbagemeldingsfrist jvf. skolens årsplan, for at blive på skolen. Hver elev har en kontaktlærer, som de mødes med minimum 1 time ugentligt eller efter behov. Kontaktlærerens funktion er bl.a. at hjælpe med økonomi, uddannelse, udslusning, fremtidsplaner, fritidsaktiviteter m.v. og diverse personlige behov såsom hygiejne, frisør, tøj køb, rejseplaner, køb af indbo o.lign. samt kontakt til forældre, læge, tandlæge, psykolog m.v.. Pædagogisk grundlag: Vi arbejder helhedsorienteret med respekt for den enkeltes ønsker og udviklingsmuligheder, men med øje for fællesskabets trivsel. Vi arbejder med relationspædagogik og anerkendende pædagogik. Vi arbejder med målsætning, personlige succes kriterier, selvtillid, selverkendelse samt selvværd. Vi har fokus på den individuelles læringsbehov og tilrettelægger undervisningen, så den tilgodeser de metoder, der egner sig bedst til den enkelte elev. Struktur er et vigtigt element i vores hverdag. Vi tilstræber at personalet har samme krav, regler og måder, at udføre et givent stykke arbejde på, idet en del af vore elever har behov for en genkendelig hverdag. Der er tydelige regler for alle. Og der er genkendelighed. Vi har - og tager os - tid. Alt dette på trods af, at arbejdet i landbruget er uforudsigeligt og afhænger af vejrliget og årstiderne. Vore elever skal lære, at kunne agere i den uforudsigelighed som deres fremtidige job vil bringe. Vore elever skal opleve og erfare, at kunne mestre. 5

6 Vi fører logbog sammen med eleverne, så det synliggøres, hvad de har lært, samt hvad det er de gerne vil blive bedre til. Dermed udvikles deres selverkendelse. De vil kunne gå tilbage i logbogen og erfare, hvad de har lært på et givent tidspunkt og dermed opleve succes ved, at erkende, at de har fået flere kompetencer. Det vedligeholder og udvikler deres skriftlige kompetencer. Vi støtter eleven i at afprøve sig selv. Vi lægger vægt på succesoplevelser og faglig stolthed. Det giver selvværd, mod på nye udfordringer og faglig viden. At overvinde det at gå ind til tyren, at opleve følelsen af storhed ved at køre en traktor, en mejetærsker eller ved at trække hestene ud, er at opleve følelser, som teoretisk undervisning ikke kan tilbyde. Stalden, marken, landbrugsmaskinerne og maskinværkstedet er vore primære klasselokaler. Det er her, teorien bliver koblet på det praktiske arbejde. Det er her, der opnås kendskab til, forståelse for - og opøvet sikkerhed og rutiner i - landbrugsarbejdet. Det er Learning by doing. Vi har også teoretiske fag, hvor den mere traditionelle klasseundervisning finder sted. Her benyttes bl.a. AV-udstyr, internet, diskussioner ud fra oplæste artikler, filmfremvisning, snak med fagfolk og gårdbesøg. Når der er teoretisk undervisning, er det en vekselvirkning mellem praktisk arbejde og information. Den teoretiske del i klasselokalet udgør ca. 10% af uddannelsen. Eleven har obligatoriske fodervagter i weekenderne, samt 2 timers ugentligt selvstændigt arbejde, hvor de tildeles landbrugsfaglige opgaver. Her udvikles ansvarlighed og initiativ. Elever og personale spiser sammen til frokost og aftensmad. Det gør vi ud fra en Grundtvig/ Koldsk tankegang om fællesskab og oplysning. Vi bruger dette forum til beskeder, oplæg, inspiration, almen dannelse og ikke mindst glæden i samværet. Poppelgården: Poppelgården har et stort hovedhus, et lille anneks, stalde, maskinværksted og maskinhus samt stor oplyst ridebane og fin heste stald. Der er plads til 6 elever på gården. Der er to udslusningshuse, hvor der bor henholdsvis 4 og 6 elever. Gården råder over 65 ha. jord, som drives økologisk. Der er mulighed for, efter behov, at inddrage yderligere 100 ha. agerjord. Dette drives konventionelt. På gården er der et kødkvægshold, kødgedehold og hestehold samt udekatte. Undervisning i store besætninger foregår på udvalgte mælke- og svinebesætninger beliggende tæt på skolen. Derudover deltager skolen i diverse opgaver ved pasning & pleje af et fårehold. Gården ligger 1 km. fra et levende landsbymiljø med bl.a. købmand, gratis offentlige transportmidler, kirke, kro, små virksomheder, Ærø Efterskole og sportsbaner. Der er 5 km. til Ærøskøbing og færgen til Svendborg/Fyn, 12 km til Søby med færger til Fåborg/Fyn og Fynshav/Als. Teglgården: Skolen har pr overtaget en mindre gård, hvor der på sigt skal etableres en økologisk svineproduktion. Der er i 2013 igangsat etablering af en grønsags- frugt & bærog krydderurteproduktion. Der arbejdes på at etablere en køkkenlinje på stedet til 6

7 forarbejdning af alle råvarerne. Der har med stor succes været dyrket krydderurter og grønsager til de lokale restauranter, gårdbutikker, mindre Ærøske fødevareproducenter samt til Claus Meyers gadekøkken i august Teglgården ligger i Bregninge, Danmarks første blomstrende landsby. Visitation: Det formodes, at der foreligger en ressourceprofil, skole- og psykologudtalelser samt andre relevante oplysninger om eleven, såsom beskrivelse af erhvervserfaring ved visitationen. Visitationen danner baggrund for optagelse på uddannelsen og for udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Forud for visitationen skal der foreligge en bevilling til uddannelse og ophold på skolen. Den unge deltager i visitationen. Det anbefales at forældre, plejefamilie, kontaktperson, lærere, sagsbehandler, uu-vejleder, tilsynsførende og andre med tilknytning til den unge er med til visitationen. Dette for at sikrer, et så reelt billede af den unge som muligt. Visitationen fungerer samtidig som en rundvisning. Det tager ca. 2.½ time inkl. afhentning ved færge. Uddannelsesplan/udviklingsplan: Vi udarbejder en uddannelsesplan/udviklingsplan i samarbejde med eleven ud fra den enkeltes ønsker, kompetencevurdering og potentiale, samt ud fra visitationen. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen udarbejdes i løbet af de første 3 mdrs. ophold på skolen. Her deltager eleven, forstanderen og en lærer. Det vurderes om eleven er velplaceret. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen revideres og evalueres løbende. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen tager ligeledes afsæt i visitationen og kompetencevurderingen, som afvikles indenfor de første 14. dage af skoleforløbet. Der afholdes statusmøde med sagsbehandler og evt. andre implicerede parter 2 gange årligt. Der gives standpunktskarakter i alle fag ved hvert semester afslutning. Dette gøres ved, at der afholdes individuelle samtaler med den enkelte elev, om hvor de står nu, og hvad de skal arbejde mere med. Uddannelsesbevis: Når eleven dimitterer fra skolen, vil de modtage et uddannelsesbevis fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole, hvori deres faglige kompetencer og ressourcer er beskrevet. For elever indskrevet i erhvervsuddannelsen modtager eleven et uddannelsesbevis fra Dalum Landbrugsskole. Erhvervsplacering ved uddannelsens afslutning: På uddannelsens 3. år afklares hvad den enkelte elevs muligheder for erhvervsplacering kan være. Skolen bestræber at eleven på 3. år kommer i jobprøvning, hvor eleven har mulighed for senere ansættelse. Det kan være i elevens hjemkommune. Det forventes at kommunen samarbejder med skolen og hjælper med at finde et velegnet job til eleven. Det forventes at hjemkommunen, efter behov, yder støtte og opfølgningsbistand til eleven efter uddannelsen fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Dette kan være i form af mentorordning, personlig assistance, isbryderordning, hjælpemidler m.v. Hvilke jobs får vores elever: Alle vore elever har indtil videre bestået alle deres prøver & eksamener. 7

8 Vi har elever som har fået ansættelse i svineproduktioner og mælkekvægsbesætninger. Én har fået merit for landbrugsassistentuddannelsen til dyrepasserassistent og har efterfølgende fået ansættelse ved en fuglepark det er ubetinget hans drømmejob. Vi har elever der har fået arbejde på minkfarm og som grøn medarbejder på campingplads. Èn har taget lastbilkørekort med anhænger og fortsætter med ordblindeundervisning. En anden er blevet mor og læser nu på handelsskole. Hun drømmer om at åbne sin egen dyrehandel. Én er ansat som murerarbejdsmand. Heste- og rideskolemedhjælpere har vi også hjulpet på vej. For det dimitterende hold i 2012 er drømmejobs indenfor malkekvægsbesætninger, kennel, dyrepasser og hestebranchen blevet en realitet. Alle vore elever er således aktive med jobs eller uddannelse efter deres uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Fra det dimitterende hold i 2014 er 3 kommet i arbejde hos henholdsvis en svineproducent, en malkekvægsproducent og en entreprenør. Èn skal videre på en ordinær landbrugsskole. Miljøbevidsthed & CSR: Vi vælger, så vidt økonomien tillader det, at bruge og genbruge økologiske og bæredygtige materialer, energikilder, rengøringsartikler m.v. Kosten er, så vidt muligt, økologisk. Der er altid frugt & grønt til alle måltider. Skolen opvarmes delvist af solfangere. Landbruget drives økologisk. Vi sorterer al affald og bruger helst svanemærkede produkter. Vi er meget miljøbevidste. Det giver vi videre til vore elever. Vi ansætter de rigtige til jobbet. Dette vil sige, at vi også har ansatte som f.eks. har en personlig assistent. Gennem tiden har vi således haft delvis blinde samt ordblinde ansat. Vi har i perioder haft tidligere flygtninge i virksomhedspraktik, for at deres dansk kunne udvikles. I andre perioder har vi folk med andre problematikker i virksomhedspraktik. Disse personer har bidraget til det gode fælleskab på skolen. Ansatte: Det tilstræbes, at alle ansatte har kendskab til såvel landbrugsområdet, som til det praktiske og personlige i boundervisningen. Alle lærere har kontaktlærerfunktion. Vore ansatte er uddannede landmænd, smede, pædagoger, lærere, erhvervslærere og instruktører der har interesse for og lyst til arbejdet med vores målgruppe. Alle ansatte har, foruden deres formelle uddannelser, rigtig mange uformelle kompetencer at byde på, således at personalegruppen tilsammen tilbyder en bred faglig og personlig kompetencebank. Alle medarbejdere deltager i kompetencegivende kurser og videreuddannelser, så de er rustet til arbejdet med elever med særlige behov, samt opfylder kravene som undervisere i deres respektive fag. Alle ansatte modtager fælles supervision, ligesom der tilbydes individuel vejledning til den enkelte. Bestyrelser: Poppelgårdens ledelse sidder i følgende bestyrelser, der har relevans for skolen: Ligeværd, Ærø. Udviklingsfonden Ærø Det gamle Værft, Ærø Fødevarenetværk samt bofællesskabet Belvedere & Enemærket. Har tidligere, gennem mange år, siddet i Foreningen for Økologi på Ærø samt Ærø Efterskoles støttekreds bestyrelser. Foruden været med i opstarten af Ærø Natur- og sportsrideklub. Elevøkonomi: 8

9 Eleven modtager sin personlige ydelse efter gældende regler og skal heraf betale kr ,- for kost, kr ,- for logi, kr. 250,- for opsparing til studietur samt kr. 200,- pr. mdr. til fælles fødselsdags- og aktivitetskasse. I alt udgør elevbetalingen i 2014 på kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Det anbefales, at eleven tegner en indboforsikring. Vi tilbyder en samlet pakke for alle elever, hvilket betyder en billigere forsikringspræmie pr. elev. Præmien afhænger af antal af elever. Poppelgården har alle de lovpligtige forsikringer indboforsikring dækker op til kr pr. elev. Der er fælles tv i stuen samt internet adgang i undervisningslokalerne. Hvis en elev har mobiltelefon, egen pc eller radio/fjernsyn på værelset, skal der betales særskilt medielicens. Hvis eleven medbringer egen hest, skal de selv varetage pasningen. I weekender kan der indgås aftale om pasning af hesten, hvis eleven rejser. Staldplads koster kr. 900,- pr. mdr. Staldpladsen er inkl.: økologisk græsensilage/hø, økologisk valset korn/piller samt halm til strøelse og daglig adgang til græsning samt fri brug af skolens ridebane. Hesten skal fodres med økologiske foder. Eleven afholder selv udgifter til dyrlæge, smed, ormekur m.v. Hesten kan indgå i skolens beslagsmeds-, ormekur- og vaccinationsplan og derved opnå mængde rabat. Skolen kan være behjælpelig med pasning af hestene. Opholdsbetaling: Opholdsbetalingen indeholder faglig grunduddannelse, erhvervstræning og generel boundervisning. Erhvervsuddannelse: Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan i alt kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr ,- pr. mdr. og boundervisning kr ,- pr. mdr. STU: Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan i alt kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr ,- pr. mdr. og boundervisning kr ,- pr. mdr. For unge u. 18 år: betales der for kost, logi, opsparing til studietur, aktivitetskasse samt arbejdsdusør. Arbejdsdusøren på kr ,- udbetales af skolen til eleven hver måned. Der fremsendes en faktura hver måned. Der betales månedsvis forud og betalingsfristen er 14 dage. Prisstigninger: Opholdsbetalingen reguleres én gang årligt med virkning fra d.1.jan. Der indbetales et depositum svarende til én mdr. opholdsbetaling. Øvrige ydelser: Hvis det fra skolens side skønnes, at eleven har behov for yderligere socialpædagogisk indsats eller anden rådgivning skal en bevilling til dette foreligge. Behovet for indsatsen vil blive skriftligt begrundet. Taksten for socialpædagogisk støtte er kr. 244,- pr. time. Det forventes at eleven har cykel eller lovlig knallert/scooter ved indskrivningen på Poppelgården. En knallert/scooter er velegnet, da nogle praktiksteder ligger op til 15 km. fra skolen. Der kan være udgifter til reparation. Ved skolestart skal eleven medbringe 2 sæt arbejdstøj, regntøj, sikkerhedsgummistøvler samt sikkerhedssko. Dette kan med fordel købes på skolen, idet vi køber stort ind og dermed får rabat. 9

10 Der må beregnes et beløb på kr ,- til arbejdstøj, sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler. Eleven medbringer selv personligt indbo: seng, sengetøj, kommode, bord og stol. Dette kan evt. købes i samråd med skolens boundervisningslærer. Der vil være udgifter til fagbøger, malkeforklæder, støvmasker, arbejdshandsker & andet undervisningsmateriale på 2.728,- kr. årligt. Det forventes, at eleven er i besiddelse af et traktorkørekort ved indskrivningen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der foreligge en bevilling til erhvervelse af et traktorkørekort. Prisen ligger på omkring kr ,- alt inkl. (køretimer, teoritimer, foto, lægeerklæring). Der kan forekomme udgifter til eks. tandlæge, sociale hjælpeforanstaltninger og fritidstilbud. Det er obligatorisk for eleven at deltage i én ugentlig fritidsaktivitet. Alle oplyste priser er for Der vil forekomme prisstigninger årligt. Nye takster fås ved henvendelse til kontoret. Priser for det nye år foreligger senest d. 1. december. i indeværende år. Optagelse: Der optages elever med opstart hver august. I særtilfælde dispenseres for opstartsdatoen. Kontakt skolen for nærmere information. Samarbejdsaftale: Poppelgården og henvisningskommunen underskriver en samarbejdsaftale. Handlekommuneforpligtigelse: Hjemkommunen forbliver handlekommune, uanset om eleven under uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole har folkeregisteradresse i Ærø Kommune. Handlekommunen forpligter sig til at dække den kommunale del af udgifterne, i den periode eleven er indskrevet på uddannelsen jvf. Retsikkerhedsloven 9 stk. 6. Bevillingsgrundlag: Lov om aktiv socialindsats (LAS) 46. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 32. STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse lov nr.564 af 6. juni Serviceloven 85. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole er godkendt efter Servicelovens 66 med mulighed for efterværn samt 107 ved Socialtilsyn Syd. Opsigelse/ophør: Hvis en elev vælger at afbryde uddannelsen i utide, er opsigelsesvarslet fra kommunens side 3 måneder. Kontakt os meget gerne for yderligere spørgsmål og et evt. besøg. 10

8/09 UDDANNELSESKATALOG

8/09 UDDANNELSESKATALOG 8/09 UDDANNELSESKATALOG DANMARKSKORT 24 87 65 8 82 88 71 48 7 66 83 47 11 37 12 62 21 64 40 74 75 92 76 43 96 31 59 53 77 91 15 46 90 69 20 51 32 86 60 13 33 67 84 44 79 10 25 56 70 95 97 6 49 73 34 42

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere