Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole."

Transkript

1 Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen. Der tilbydes undervisning i henhold til Landbrugsassistent uddannelsen. STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med fokus på det grønne område herunder landbrugsmedhjælper, dyrepassermedhjælper, rideskole- og stutterimedhjælper, park & vejvæsnet. Derudover tilbydes STU Pedelmedhjælper. Vi kan evt. også tilbyde andre STU forløb. Tag en snak med os om dine ønsker og behov. I uddannelsen lægger vi vægt på, at den unge skal kunne klare en hverdag med alle dets facetter af daglige gøremål, som er grundlæggende for at kunne fungere i samfundet som ligeværdigt medlem. Derfor tilbyder vi en helhedsorienteret uddannelse, hvori det personligt udviklende vægtes i samme grad som det faglige håndværk og uddannelse. Skolens værdigrundlag: At skabe et trygt og udviklende læringsmiljø hvor den enkelte elev er i centrum - under hensyntagen til fællesskabet. Vi vægter faglighed, respekt, glæde, omsorg og accept af hinandens forskelligheder højt. Skolen skal være et godt, rart og trygt sted at arbejde, udvikle og uddanne sig. Ansvar, initiativ, demokrati og medbestemmelse er kvaliteter vi udvikler i samvær med hinanden. Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at man skal have respekt og omtanke for dyr, natur og mennesker. Skolens målgruppe: Poppelgårdens primære målgruppe er unge der har lyst til at uddanne sig indenfor landbrugsfaget, det grønne område, hestebranchen. Unge med særlige behov ml år, som indlærer bedst ved praktisk undervisning og som ønsker en håndværksmæssig uddannelse. Unge som har sociale/og eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Unge med lettere grad af ADD, ADHD, autismespektrum forstyrrelser. Eller lettere psykiske problematikker. Samt unge der lettere psykisk udviklingshæmmede, herunder sent udviklede. Organisation: Poppelgården er oprettet i 2005, i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, Dalum Landbrugsskole og Fyns Amt, familieafdeling. Vi har modtaget støtte fra Den Europæiske Socialfond, Mål-3 program. Poppelgården er medlem af Landsforeningen Ligeværd, hvis formål er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. Poppelgården er godkendt som uddannelsessted af Landsforeningen Ligeværd. Landsforeningen Ligeværd og Havredal Praktiske Landbrugsskole henviser elever til os. Poppelgården er medlem af LOS De Private Sociale Tilbud. Poppelgården er medlem af DHI Den helhedsorienterede indsats samt Landsforeningen Ligeværd. 1

2 Poppelgården er reorganiseret, således at skolen pr. 1. juli 2011 er blevet et A/S med bestyrelse, hvis formål er at være en social økonomisk virksomhed. Poppelgården er pr. 1. juli 2014 godkendt efter Servicelovens 66 med mulighed for efterværn samt 107 ved Socialtilsyn Syd. Uddannelsen: Undervisning i henhold til Undervisningsministeriets Bek. om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, Landbrugsuddannelsen: Landbrugsassistent. Uddannelsen er kompetencegivende. Skolen udbyder en Grundforløbspakke på uger for unge med særlige behov: Landbrugsassistent m. intensivt hestevalgfag eller mark- & maskinvalgfag. Uddannelsens varighed er 3 år. Skolen tilbyder en 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU. Uddannelsens indhold varierer afhængig af den unges ønsker og behov. I uddannelserne vægtes såvel det faglige som det personligt udviklende. Skolens elevtal er max. 16 elever. Der indskrives op til 5 elever årligt med start i august. Der kan gives dispensation for senere opstart. Eksempel på landbrugsuddannelsens opbygning: 1. år: Grundforløbspakke 1 & STU. Praktisk & teoretisk undervisning. Introduktion til landbruget og uddannelsen. Kompetencevurdering af eleven. Markdrift og kvæghold. Traktorkørekort. Færdselsrelateret førstehjælp. Malkekursus. Pløjekursus. Førstehjælp. Brandbekæmpelse. Maskinkendskab. Bygningsvedligeholdelse. Værktøjskendskab. Sikkerhed i landbruget - APV. Arbejdsmiljø- og 26 kursus. Praktikforberedelse & evaluering. Personlig økonomi. IT-kursus. Biologi. Almene fag: matematik, dansk, samfundsfag, idræt & sundhed, samarbejde & kommunikation, madlavning & rengøring. Projektarbejde. Indarbejdelse af gode arbejdsrutiner samt kendskab til årets gang i landbruget. 3 måneders praktik, primært i malkebesætninger. I løbet af det første år vil der finde en differentiering sted, afhængig af den enkelte elevs faglige kompetencer. Elevens uddannelsesplan revideres løbende. 2. år: Grundforløbspakke 1 & STU. Praktisk & teoretisk undervisning. Markdrift og svineproduktion. Sprøjtekursus. Biologi. Motorsavskursus. Landbrugsøkonomi. Svejsekursus. Praktikforberedelse & evaluering. Almene fag. Projektarbejde. Viderebygning af 1. års kurser, de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse. 9 måneders praktik herunder mark- og høstarbejde. Maskinkendskab. 3. år: Grundforløbspakke 1 & Hovedforløb trin 1 & STU. Planteproduktion, Høstarbejde. Medicinhåndteringskursus. Biologi. Naturfag. Engelsk. Landbrugsøkonomi. Sprøjteteknik. (delprøve 1-4). Kvæg- og svinehold. Almene fag. Landbrugsøkonomi. Valgfri specialefag. Jobsøgningskursus & arbejdsmarkedsintroduktion. Viderebygning af opnående kompetencer. 2 måneders praktik herunder høst arbejde. 2

3 Afsluttende projektarbejder. Praktisk orienterede prøver. Demission. For STU elever kan undervisningen og praktikforløbene variere i indhold og tid. Efter endt uddannelse: Udslusning i egen bolig og op til 3 mdrs. jobprøvning hos den arbejdsgiver, der senere forventes at ansætte eleven. Skolen vejleder den nye arbejdsgiver, mentor og/eller personlig vejleder og elev i denne periode, for at sikre en god overlevering af eleven. Forløbet kan variere afhængig af elevens behov og kompetencer. Hestevalgfag: Der tilbydes valgfag i hestehold gennem hele uddannelsen. Undervisningen indeholder hestens pleje & fodring, avl, træning, ridning m.v. Hestevalgfri undervisning løber over alle 3 år. Minimum 5 timer pr. uge. Det tilbydes ligeledes som valgfri specialefag 1 uge på Hovedforløbet. Målet er at eleven opnår kompetencer, som kræves for at varetage et job indenfor hestebranchen. Der vil være mulighed for eksterne kurser i hestevognskørsel, mønstring m.m. samt deltagelse i stævner, ringridning, agility, terrænridning, hjælper v. handicap ridning og andre arrangementer for hesteinteresserede. Skolen samarbejder med Ærø Ridecenter og Ærø Natur & Sports Rideklub, Islænderklubben Skeggi samt avlere af Dansk Varmblod, Irish Cob og Islandske heste. Skolen avler Islændere, Dansk Varmblod og Sports ponyer. Der er mulighed for at medbringe egen hest. Skolen arrangerer Sommer Ridelejr for unge med særlige behov fra hele landet. Kontakt skolen for nærmere information. Det er den første uge af sommerferien typisk uge 27. Mark- & maskinvalgfag: Mark- & maskiner tilbydes i samme omfang som hestevalgfag. Her er målet, at eleven opnår yderligere kompetencer og rutiner i at udføre arbejde med diverse landbrugsmaskiner. Herunder reparation og vedligeholdelse af maskinparken samt yderligere opgaver som skal udføres på et aktivt landbrug. Opgaverne er mangfoldige og varierer fra årstid til produktion og projekter på skolen. Skolen producerer i stort omfang selv foderet til dyreholdene. Valgfag: Valgfagene er primært landbrugsrelaterede: naturpleje, svejsning, vedligeholdelse af maskiner, bygningsvedligeholdelse, fårehold, ridemærke undervisning, motorsavskursus, ordblinde undervisning, dansk, engelsk, tysk, matematik, IT., cykelværksted, m.v. Der vil ligeledes være mulighed for valgfag af mere kreativ karakter, såsom håndværk, syning, kreativt værksted. Idræt & sundhed; sejlads, svømning, fodbold, dans, cykling, judo, tai chi, bliver også udbudt. Praktik: Vores praktiksteder er udvalgt med omhu og godkendt af Poppelgården og Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser. Praktikken udgør som hovedregel 14 måneder af uddannelsen. Første- og anden års elever bor i skolens huse i praktikperioden. Dette sikrer at vi kan støtte og vejlede eleven under praktikforløbene. Praktikken foregår på Ærø. En tredjeårs elev vil kunne komme i praktik i egen hjemkommune eller i det øvrige Danmark, idet vi arbejder hen imod en ansættelse på almindelige vilkår eller fleksjob ved uddannelsen afslutning. 3

4 Dog er praksis den, at tredjeårselever bor i udslusningshuse og er i praktik på Ærø, da det sikrer den optimale opfølgning på elevens uddannelse og praktik. Skolens praktiklærere besøger eleven og landmanden hver 3. uge. Praktikken er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, dog kan der være høstarbejde & markarbejde som i en periode kræver lidt flere timer, hvis eleven ønsker og magter det. For STU elever kan praktikperioden være kortere, ligesom timetallet kan være justeres ud fra elevens behov. Boundervisning: Poppelgårdens hovedhus er stedets hjerte. Det er elevernes hjem. Her er en god hjemlig atmosfære, med plads til afslapning, sjov og udvikling. Det er her at boundervisningen foregår. Der bor 6 elever sammen i Poppelgårdens hovedhus. Alle elever har eget værelse med internet opkobling, samt fælles køkken, bad, bryggers, spise- og dagligstue. Eleven skal selv møblere deres eget værelse. Der er en stor have med dejlig terrasse. Fællesskabet, demokratiet, hensyntagen til egne såvel som fællesskabets behov vægtes højt og udvikles i dialog med husets beboere og ansatte. Der er ugentlige husmøder, hvor alle høres og i fællesskab finder frem til de bedste løsninger. Livet er foranderligt og derfor vil aftaler kunne ændres i samråd. Boundervisningen inkluderer indkøb, madlavning, personlig økonomi, fritid, personlig pleje & hygiejne, planlægning af ferier og fødselsdage, samt parforhold og relationer til familie og venner. Vi lægger vægt på traditioner og på at fejre fødselsdage og mærkedage. Eleverne skal lære at leve livet, at kunne tackle alle dets facetter og at blive livsduelige. Udslusning i Poppelhuset: Når det skønnes, at eleven er klar, typisk efter 1 1½ år, flytter eleven til udslusningsboliger med tilknyttet boundervisningslærere. Udslusningsboligerne er placeret i nærmiljøet. Tæt på offentlig gratis transport. Her bor 4 6 elever sammen. Alle elever har eget værelse med internetadgang samt hyggelige & praktiske fælles områder såsom køkken, bad, stue, bryggers etc. Personalenormeringen tildeles ud fra husets elevsammensætning og eleverne behov. Fritiden: Eleverne skal deltage i mindst én fritidsaktivitet udenfor skolen. Vi hjælper og vejleder med at finde det tilbud, som eleven har lyst til og vil kunne mestre. Nogle elevers fritidsaktivitet kan være malkning eller praktisk arbejde hos en landmand. Alle elever deltager i skolens fælles arrangementer, fester, fødselsdage, studieture og ekskursioner. Dette er en del af uddannelsen. Ærø har et rigt foreningsliv med 3 rideklubber, bowlinghal, svømmehal, biograf, 4 idrætsklubber samt et aktivt kulturliv med teater, musik og kunst. Naturen på Ærø byder på sin egen unikke mulighed for oplevelse og aktivitet, f.eks. sejlads, fiskeri, windsurfing, dykning, cykling, kajak, ridning, spejder, vandreture m.m. Der er aktivitetshus, med fotoklub, tegneværksted, dans, strikke- & nørkleklub m.v.. Ungdomsklub og én af landets bedste musikskoler. Aftenskolen udbyder et bredt sortiment af fag. Poppelgården kan arrangere bilkørekort med kørelærer som har mange års erfaring i at undervise skolens målgruppe. 4

5 Læringsmiljøet: Vi arbejder for skabe trygge og overskuelige rammer, hvor eleven kan afprøve sig selv i kendte som ukendte situationer. Udfordringer tilpasses i samråd med eleven, så de matcher den enkeltes udviklingsniveau. Eleverne vil blive støttet, så deres personlige og faglige kompetencer styrkes og udvikles. Der er plads, tid og støtte til, at eleven opnår indsigt i egne kompetencer gennem dialog og evaluering af egen læring. Der lægges meget vægt på struktur, rutine og på opøvelse af praktisk håndelag. Der undervises i små hold på 4 6 elever. Der kan tilbydes eneundervisning efter behov, hvis der foreligger en bevilling til dette. Den daglige landbrugsfaglige undervisning foregår normalt fra kl , fredag dog til kl For elever som er på skolen i weekenden og ferier er der en ½ times obligatorisk fredagsmøde. Eleven har fodervagt mindst 4 weekender årligt. Fodervagten er en del af uddannelsen og er obligatorisk. Boundervisningen er en del af den daglige undervisning. Der er mødepligt til spisning, husmøde, rengøring på fælles arealer og på eget værelse, egen maddag, samt ved fælles arrangementer. Det er muligt at tage særlige hensyn ved arrangementer. Der er ikke lektier eller forberedelse til undervisningen. Ovenstående svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Skolen er åben alle årets dage. Ved ferier og weekender skal eleven dog overholde tilbagemeldingsfrist jvf. skolens årsplan, for at blive på skolen. Hver elev har en kontaktlærer, som de mødes med minimum 1 time ugentligt eller efter behov. Kontaktlærerens funktion er bl.a. at hjælpe med økonomi, uddannelse, udslusning, fremtidsplaner, fritidsaktiviteter m.v. og diverse personlige behov såsom hygiejne, frisør, tøj køb, rejseplaner, køb af indbo o.lign. samt kontakt til forældre, læge, tandlæge, psykolog m.v.. Pædagogisk grundlag: Vi arbejder helhedsorienteret med respekt for den enkeltes ønsker og udviklingsmuligheder, men med øje for fællesskabets trivsel. Vi arbejder med relationspædagogik og anerkendende pædagogik. Vi arbejder med målsætning, personlige succes kriterier, selvtillid, selverkendelse samt selvværd. Vi har fokus på den individuelles læringsbehov og tilrettelægger undervisningen, så den tilgodeser de metoder, der egner sig bedst til den enkelte elev. Struktur er et vigtigt element i vores hverdag. Vi tilstræber at personalet har samme krav, regler og måder, at udføre et givent stykke arbejde på, idet en del af vore elever har behov for en genkendelig hverdag. Der er tydelige regler for alle. Og der er genkendelighed. Vi har - og tager os - tid. Alt dette på trods af, at arbejdet i landbruget er uforudsigeligt og afhænger af vejrliget og årstiderne. Vore elever skal lære, at kunne agere i den uforudsigelighed som deres fremtidige job vil bringe. Vore elever skal opleve og erfare, at kunne mestre. 5

6 Vi fører logbog sammen med eleverne, så det synliggøres, hvad de har lært, samt hvad det er de gerne vil blive bedre til. Dermed udvikles deres selverkendelse. De vil kunne gå tilbage i logbogen og erfare, hvad de har lært på et givent tidspunkt og dermed opleve succes ved, at erkende, at de har fået flere kompetencer. Det vedligeholder og udvikler deres skriftlige kompetencer. Vi støtter eleven i at afprøve sig selv. Vi lægger vægt på succesoplevelser og faglig stolthed. Det giver selvværd, mod på nye udfordringer og faglig viden. At overvinde det at gå ind til tyren, at opleve følelsen af storhed ved at køre en traktor, en mejetærsker eller ved at trække hestene ud, er at opleve følelser, som teoretisk undervisning ikke kan tilbyde. Stalden, marken, landbrugsmaskinerne og maskinværkstedet er vore primære klasselokaler. Det er her, teorien bliver koblet på det praktiske arbejde. Det er her, der opnås kendskab til, forståelse for - og opøvet sikkerhed og rutiner i - landbrugsarbejdet. Det er Learning by doing. Vi har også teoretiske fag, hvor den mere traditionelle klasseundervisning finder sted. Her benyttes bl.a. AV-udstyr, internet, diskussioner ud fra oplæste artikler, filmfremvisning, snak med fagfolk og gårdbesøg. Når der er teoretisk undervisning, er det en vekselvirkning mellem praktisk arbejde og information. Den teoretiske del i klasselokalet udgør ca. 10% af uddannelsen. Eleven har obligatoriske fodervagter i weekenderne, samt 2 timers ugentligt selvstændigt arbejde, hvor de tildeles landbrugsfaglige opgaver. Her udvikles ansvarlighed og initiativ. Elever og personale spiser sammen til frokost og aftensmad. Det gør vi ud fra en Grundtvig/ Koldsk tankegang om fællesskab og oplysning. Vi bruger dette forum til beskeder, oplæg, inspiration, almen dannelse og ikke mindst glæden i samværet. Poppelgården: Poppelgården har et stort hovedhus, et lille anneks, stalde, maskinværksted og maskinhus samt stor oplyst ridebane og fin heste stald. Der er plads til 6 elever på gården. Der er to udslusningshuse, hvor der bor henholdsvis 4 og 6 elever. Gården råder over 65 ha. jord, som drives økologisk. Der er mulighed for, efter behov, at inddrage yderligere 100 ha. agerjord. Dette drives konventionelt. På gården er der et kødkvægshold, kødgedehold og hestehold samt udekatte. Undervisning i store besætninger foregår på udvalgte mælke- og svinebesætninger beliggende tæt på skolen. Derudover deltager skolen i diverse opgaver ved pasning & pleje af et fårehold. Gården ligger 1 km. fra et levende landsbymiljø med bl.a. købmand, gratis offentlige transportmidler, kirke, kro, små virksomheder, Ærø Efterskole og sportsbaner. Der er 5 km. til Ærøskøbing og færgen til Svendborg/Fyn, 12 km til Søby med færger til Fåborg/Fyn og Fynshav/Als. Teglgården: Skolen har pr overtaget en mindre gård, hvor der på sigt skal etableres en økologisk svineproduktion. Der er i 2013 igangsat etablering af en grønsags- frugt & bærog krydderurteproduktion. Der arbejdes på at etablere en køkkenlinje på stedet til 6

7 forarbejdning af alle råvarerne. Der har med stor succes været dyrket krydderurter og grønsager til de lokale restauranter, gårdbutikker, mindre Ærøske fødevareproducenter samt til Claus Meyers gadekøkken i august Teglgården ligger i Bregninge, Danmarks første blomstrende landsby. Visitation: Det formodes, at der foreligger en ressourceprofil, skole- og psykologudtalelser samt andre relevante oplysninger om eleven, såsom beskrivelse af erhvervserfaring ved visitationen. Visitationen danner baggrund for optagelse på uddannelsen og for udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Forud for visitationen skal der foreligge en bevilling til uddannelse og ophold på skolen. Den unge deltager i visitationen. Det anbefales at forældre, plejefamilie, kontaktperson, lærere, sagsbehandler, uu-vejleder, tilsynsførende og andre med tilknytning til den unge er med til visitationen. Dette for at sikrer, et så reelt billede af den unge som muligt. Visitationen fungerer samtidig som en rundvisning. Det tager ca. 2.½ time inkl. afhentning ved færge. Uddannelsesplan/udviklingsplan: Vi udarbejder en uddannelsesplan/udviklingsplan i samarbejde med eleven ud fra den enkeltes ønsker, kompetencevurdering og potentiale, samt ud fra visitationen. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen udarbejdes i løbet af de første 3 mdrs. ophold på skolen. Her deltager eleven, forstanderen og en lærer. Det vurderes om eleven er velplaceret. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen revideres og evalueres løbende. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen tager ligeledes afsæt i visitationen og kompetencevurderingen, som afvikles indenfor de første 14. dage af skoleforløbet. Der afholdes statusmøde med sagsbehandler og evt. andre implicerede parter 2 gange årligt. Der gives standpunktskarakter i alle fag ved hvert semester afslutning. Dette gøres ved, at der afholdes individuelle samtaler med den enkelte elev, om hvor de står nu, og hvad de skal arbejde mere med. Uddannelsesbevis: Når eleven dimitterer fra skolen, vil de modtage et uddannelsesbevis fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole, hvori deres faglige kompetencer og ressourcer er beskrevet. For elever indskrevet i erhvervsuddannelsen modtager eleven et uddannelsesbevis fra Dalum Landbrugsskole. Erhvervsplacering ved uddannelsens afslutning: På uddannelsens 3. år afklares hvad den enkelte elevs muligheder for erhvervsplacering kan være. Skolen bestræber at eleven på 3. år kommer i jobprøvning, hvor eleven har mulighed for senere ansættelse. Det kan være i elevens hjemkommune. Det forventes at kommunen samarbejder med skolen og hjælper med at finde et velegnet job til eleven. Det forventes at hjemkommunen, efter behov, yder støtte og opfølgningsbistand til eleven efter uddannelsen fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Dette kan være i form af mentorordning, personlig assistance, isbryderordning, hjælpemidler m.v. Hvilke jobs får vores elever: Alle vore elever har indtil videre bestået alle deres prøver & eksamener. 7

8 Vi har elever som har fået ansættelse i svineproduktioner og mælkekvægsbesætninger. Én har fået merit for landbrugsassistentuddannelsen til dyrepasserassistent og har efterfølgende fået ansættelse ved en fuglepark det er ubetinget hans drømmejob. Vi har elever der har fået arbejde på minkfarm og som grøn medarbejder på campingplads. Èn har taget lastbilkørekort med anhænger og fortsætter med ordblindeundervisning. En anden er blevet mor og læser nu på handelsskole. Hun drømmer om at åbne sin egen dyrehandel. Én er ansat som murerarbejdsmand. Heste- og rideskolemedhjælpere har vi også hjulpet på vej. For det dimitterende hold i 2012 er drømmejobs indenfor malkekvægsbesætninger, kennel, dyrepasser og hestebranchen blevet en realitet. Alle vore elever er således aktive med jobs eller uddannelse efter deres uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Fra det dimitterende hold i 2014 er 3 kommet i arbejde hos henholdsvis en svineproducent, en malkekvægsproducent og en entreprenør. Èn skal videre på en ordinær landbrugsskole. Miljøbevidsthed & CSR: Vi vælger, så vidt økonomien tillader det, at bruge og genbruge økologiske og bæredygtige materialer, energikilder, rengøringsartikler m.v. Kosten er, så vidt muligt, økologisk. Der er altid frugt & grønt til alle måltider. Skolen opvarmes delvist af solfangere. Landbruget drives økologisk. Vi sorterer al affald og bruger helst svanemærkede produkter. Vi er meget miljøbevidste. Det giver vi videre til vore elever. Vi ansætter de rigtige til jobbet. Dette vil sige, at vi også har ansatte som f.eks. har en personlig assistent. Gennem tiden har vi således haft delvis blinde samt ordblinde ansat. Vi har i perioder haft tidligere flygtninge i virksomhedspraktik, for at deres dansk kunne udvikles. I andre perioder har vi folk med andre problematikker i virksomhedspraktik. Disse personer har bidraget til det gode fælleskab på skolen. Ansatte: Det tilstræbes, at alle ansatte har kendskab til såvel landbrugsområdet, som til det praktiske og personlige i boundervisningen. Alle lærere har kontaktlærerfunktion. Vore ansatte er uddannede landmænd, smede, pædagoger, lærere, erhvervslærere og instruktører der har interesse for og lyst til arbejdet med vores målgruppe. Alle ansatte har, foruden deres formelle uddannelser, rigtig mange uformelle kompetencer at byde på, således at personalegruppen tilsammen tilbyder en bred faglig og personlig kompetencebank. Alle medarbejdere deltager i kompetencegivende kurser og videreuddannelser, så de er rustet til arbejdet med elever med særlige behov, samt opfylder kravene som undervisere i deres respektive fag. Alle ansatte modtager fælles supervision, ligesom der tilbydes individuel vejledning til den enkelte. Bestyrelser: Poppelgårdens ledelse sidder i følgende bestyrelser, der har relevans for skolen: Ligeværd, Ærø. Udviklingsfonden Ærø Det gamle Værft, Ærø Fødevarenetværk samt bofællesskabet Belvedere & Enemærket. Har tidligere, gennem mange år, siddet i Foreningen for Økologi på Ærø samt Ærø Efterskoles støttekreds bestyrelser. Foruden været med i opstarten af Ærø Natur- og sportsrideklub. Elevøkonomi: 8

9 Eleven modtager sin personlige ydelse efter gældende regler og skal heraf betale kr ,- for kost, kr ,- for logi, kr. 250,- for opsparing til studietur samt kr. 200,- pr. mdr. til fælles fødselsdags- og aktivitetskasse. I alt udgør elevbetalingen i 2014 på kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Det anbefales, at eleven tegner en indboforsikring. Vi tilbyder en samlet pakke for alle elever, hvilket betyder en billigere forsikringspræmie pr. elev. Præmien afhænger af antal af elever. Poppelgården har alle de lovpligtige forsikringer indboforsikring dækker op til kr pr. elev. Der er fælles tv i stuen samt internet adgang i undervisningslokalerne. Hvis en elev har mobiltelefon, egen pc eller radio/fjernsyn på værelset, skal der betales særskilt medielicens. Hvis eleven medbringer egen hest, skal de selv varetage pasningen. I weekender kan der indgås aftale om pasning af hesten, hvis eleven rejser. Staldplads koster kr. 900,- pr. mdr. Staldpladsen er inkl.: økologisk græsensilage/hø, økologisk valset korn/piller samt halm til strøelse og daglig adgang til græsning samt fri brug af skolens ridebane. Hesten skal fodres med økologiske foder. Eleven afholder selv udgifter til dyrlæge, smed, ormekur m.v. Hesten kan indgå i skolens beslagsmeds-, ormekur- og vaccinationsplan og derved opnå mængde rabat. Skolen kan være behjælpelig med pasning af hestene. Opholdsbetaling: Opholdsbetalingen indeholder faglig grunduddannelse, erhvervstræning og generel boundervisning. Erhvervsuddannelse: Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan i alt kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr ,- pr. mdr. og boundervisning kr ,- pr. mdr. STU: Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan i alt kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr ,- pr. mdr. og boundervisning kr ,- pr. mdr. For unge u. 18 år: betales der for kost, logi, opsparing til studietur, aktivitetskasse samt arbejdsdusør. Arbejdsdusøren på kr ,- udbetales af skolen til eleven hver måned. Der fremsendes en faktura hver måned. Der betales månedsvis forud og betalingsfristen er 14 dage. Prisstigninger: Opholdsbetalingen reguleres én gang årligt med virkning fra d.1.jan. Der indbetales et depositum svarende til én mdr. opholdsbetaling. Øvrige ydelser: Hvis det fra skolens side skønnes, at eleven har behov for yderligere socialpædagogisk indsats eller anden rådgivning skal en bevilling til dette foreligge. Behovet for indsatsen vil blive skriftligt begrundet. Taksten for socialpædagogisk støtte er kr. 244,- pr. time. Det forventes at eleven har cykel eller lovlig knallert/scooter ved indskrivningen på Poppelgården. En knallert/scooter er velegnet, da nogle praktiksteder ligger op til 15 km. fra skolen. Der kan være udgifter til reparation. Ved skolestart skal eleven medbringe 2 sæt arbejdstøj, regntøj, sikkerhedsgummistøvler samt sikkerhedssko. Dette kan med fordel købes på skolen, idet vi køber stort ind og dermed får rabat. 9

10 Der må beregnes et beløb på kr ,- til arbejdstøj, sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler. Eleven medbringer selv personligt indbo: seng, sengetøj, kommode, bord og stol. Dette kan evt. købes i samråd med skolens boundervisningslærer. Der vil være udgifter til fagbøger, malkeforklæder, støvmasker, arbejdshandsker & andet undervisningsmateriale på 2.728,- kr. årligt. Det forventes, at eleven er i besiddelse af et traktorkørekort ved indskrivningen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der foreligge en bevilling til erhvervelse af et traktorkørekort. Prisen ligger på omkring kr ,- alt inkl. (køretimer, teoritimer, foto, lægeerklæring). Der kan forekomme udgifter til eks. tandlæge, sociale hjælpeforanstaltninger og fritidstilbud. Det er obligatorisk for eleven at deltage i én ugentlig fritidsaktivitet. Alle oplyste priser er for Der vil forekomme prisstigninger årligt. Nye takster fås ved henvendelse til kontoret. Priser for det nye år foreligger senest d. 1. december. i indeværende år. Optagelse: Der optages elever med opstart hver august. I særtilfælde dispenseres for opstartsdatoen. Kontakt skolen for nærmere information. Samarbejdsaftale: Poppelgården og henvisningskommunen underskriver en samarbejdsaftale. Handlekommuneforpligtigelse: Hjemkommunen forbliver handlekommune, uanset om eleven under uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole har folkeregisteradresse i Ærø Kommune. Handlekommunen forpligter sig til at dække den kommunale del af udgifterne, i den periode eleven er indskrevet på uddannelsen jvf. Retsikkerhedsloven 9 stk. 6. Bevillingsgrundlag: Lov om aktiv socialindsats (LAS) 46. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 32. STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse lov nr.564 af 6. juni Serviceloven 85. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole er godkendt efter Servicelovens 66 med mulighed for efterværn samt 107 ved Socialtilsyn Syd. Opsigelse/ophør: Hvis en elev vælger at afbryde uddannelsen i utide, er opsigelsesvarslet fra kommunens side 3 måneder. Kontakt os meget gerne for yderligere spørgsmål og et evt. besøg. 10

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Vores målgruppe

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole d. 15.10.09 Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Dette dels i forhold til hvilket arbejde / beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Svennebjerggaard. STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Svennebjerggaard. STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Svennebjerggaard STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Er du under 25 år, og har du ingen uddannelse, er det 3-årige uddannelsesforløb for unge

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

FÆLLESSKAB RESPEKT UDVIKLING TRIVSEL

FÆLLESSKAB RESPEKT UDVIKLING TRIVSEL FÆLLESSKAB RESPEKT UDVIKLING TRIVSEL O P H O L D S S T E D E T V E LKOMMEN T IL Moesgaard er et behandlingstilbud til psykisk udviklingshæmmede mænd og kvinder. Målgruppen er primært personer, som er vanskelige

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Målgruppen er de unge, som ikke kan følge et ordinært grundforløb eller en sammenhængende grundforløbspakke. Målet med undervisningen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

9 skoler 9 løsninger

9 skoler 9 løsninger Åbent hus for UU-vejledere over hele landet 9 skoler 9 løsninger Torsdag den 8. september 2011 10.00 14.30 Program: 10.00 Ankomst og kaffe 10.30 De Frie Fagskoler Skoleformen, skolens linjer og fagskolefag

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere