BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver... 1 Regler om tilsyn og valg af anbringelsessted... 1 Samtaler med barnet... 3 Samtaler med plejefamilien... 3 Sagsbehandlers opgaver... 4 Samarbejde mellem familieplejekonsulent og sagsbehandler... 5 Når plejeforholdet etableres - vigtige overvejelser... 6 Samvær... 7 Samarbejde med forældrene... 7 Anbringelsens juridiske grundlag... 8 Magtanvendelse... 9 Når plejeforholdet ophører eller ændres... 9 Familieplejekonsulentens rolle ved ophør af foranstaltningen... 9 Når den unge fylder 18 år OPGAVEN/ANSÆTTELSEN SOM PLEJEFAMILIE Lønforhold Plejelønnen Omkostningsbeløb Hvad skal omkostningsbeløbet dække Lommepenge og beklædning HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Etableringsudgifter (indskrivningsudstyr) Daginstitution Pasning af plejebarnet Pas PC og TV Fritidsaktiviteter Lejrskole Briller, medicin og diætkost Gaver Konfirmation Ferietilskud Ferie med venner/ andre unge Cykel Knallert Befordringsgodtgørelse Tilskud til øvrige udgifter... 19

3 SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER/FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 21 Folkeregistret Skat Pension A-kasse Sygdom og barsel Barns første sygedag Ferie Forsikringsforhold Hvis plejebarnet kommer til skade Arbejdsskadeforsikring for plejefamilier Tavshedspligt Hvilke oplysninger må plejefamilien få? Hvilke oplysninger må plejefamilien videregive? Underretningspligt Oplysningspligt Klageret og høringsret AKUTTE PROBLEMER... 27

4 INDLEDNING Intentionen med denne håndbog er at give plejefamilier og støtte/aflastningsfamilier et overblik over de vilkår og forpligtelser der knytter sig til opgaven som plejefamilie og støtte/aflastningsfamilie for Ballerup Kommune. Håndbogen er udarbejdet af familieplejen i Ballerup Kommune og består dels af en gennemgang af hvordan vi her i kommunen administrerer de gældende regler på området, dels en gennemgang af forskellige særlige problemstillinger, som de beskrives af KL i Familieplejehåndbogen*. Familieplejen hører under Job & Familie og består af 1 leder og 7 familieplejekonsulenter og har base på Ballerup Rådhus. Derudover er der tilknyttet børnepsykologisk konsulentbistand svarende til en halvtidsstilling. Linda Korthsen Leder af Familieplejen * KL Familieplejehåndbogen, 2. udgave, 1. oplag 2009, Kommuneforlaget

5 HVEM I KOMMUNEN GØR HVAD? ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER Da kommunerne organiserer samarbejde med plejefamilier og aflastningsfamilier meget forskelligt, har vi valgt her at redegøre for arbejdsfordelingen i Ballerup Kommune. Familieplejekonsulentens opgaver Det er bl.a. familieplejekonsulentens opgave at opspore, godkende, uddanne og kvalificere plejefamilier og støtte/aflastningsfamilier administrere plejefamiliers og støtte/aflastningsfamiliers ansættelsesvilkår. Det betyder at vi fastsætter vederlag og udarbejder kontrakter sørge for afholdelse af kurser og temaaftener med henblik på yderligere at kvalificere plejefamilier og støtte/ aflastningsfamilier visitere børn og unge til plejefamilier, støtte/ aflastningsfamilier, opholdssteder og døgninstitutioner at føre tilsyn med børn og unge anbragt i plejefamilie, på opholdssteder og på døgninstitutioner Regler om tilsyn og valg af anbringelsessted Regler om tilsyn fremgår af Lov om social service 148 og i Socialministeriets Vejledning om særlig støtte til børn og unge. Det generelle tilsyn med plejefamilien påhviler beliggenhedskommunen, mens det specifikke tilsyn med et anbragt barn føres af den anbringende kommune. 1

6 Jf. 69 i Lov om social service træffer kommunen afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 140 nævnte handleplan. Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet udenfor hjemmet, og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen. Loven beskriver det specifikke tilsyn med barnet som et løbende tilsyn. Som led i tilsynet skal kommunen mindst én gang om året tale med barnet/den unge under besøg på anbringelsesstedet. Kommunen skal således altid på baggrund af det enkelte barns/den enkelte unges behov - vurdere, hvor ofte og hvordan tilsynet skal føres. Den enkelte sags forløb kan ikke planlægges i mindste detalje, idet en sag i perioder kan spidse til og gøre en øget indsats nødvendig. Fleksibilitet og tilpasning i den enkelte sag er derfor en nødvendighed. I Ballerup Kommune er det familieplejekonsulenten, der fører tilsynet med plejebarnet, og det er familieplejekonsulenten, der er plejefamiliens kontaktperson i kommunen. Vores mål er at sikre kvalitet i vores arbejde og at give plejebarnet de bedst mulige opvækstvilkår under anbringelsen. Vi sætter barnet i centrum og sikrer regelmæssige tilsynsbesøg og kontinuitet i anbringelsen. I tilsynet med det enkelte barn vurderer familieplejekonsulenten de konkrete behov og foretager løbende nødvendige justeringer af tilsynet. Familieplejekonsulenten har en baggrund som socialrådgiver eller socialpædagog kombineret med erfaring fra børn- og ungeområdet. Familieplejekonsulenten har i tilsynet fokus på følgende områder: 2

7 Samtaler med barnet For at meningen med tilsynet skal lykkes er det af stor betydning, at familieplejekonsulenten opbygger og sikrer en god og tillidsfuld kontakt med barnet/den unge. Barnet/den unge skal opleve familieplejekonsulenten som en troværdig person, som ser på tingene ud fra barnets perspektiv. Det er derfor vigtigt at familieplejekonsulenten i samarbejdet med barnet/den unge agerer på en måde, så barnet/den unge føler sig taget alvorligt. Barnet skal ikke kunne opfatte familieplejekonsulenten som ven/allieret med plejefamilien. Familieplejekonsulentens opgave er at give barnet mulighed for at tale om - og dermed få hjælp til - de problemer, som måtte være forbundet med anbringelsen, lige som barnet skal have mulighed for at tale om hverdagen, om anbringelsesstedet, om samværet med forældrene, om skolegang, kammerater, fritidsinteresser med mere. Familieplejekonsulenten er hverken barnets terapeut eller kammerat, men fungerer som samtalepartner, og barnet skal vide, at vigtige informationer normalt gives videre, så forældre, plejefamilie og sagsbehandler kan få kendskab til disse. Barnet/den unge inddrages i, hvordan oplysningerne gives videre og kan således ikke på forhånd loves fortrolighed i forhold til samtalernes indhold. Samtaler med plejefamilien Familieplejekonsulenten kommer regelmæssigt hos plejefamilien sædvanligvis efter forudgående aftale. Derudover kan plejefamilien telefonisk kontakte familieplejekonsulenten for at få et råd eller for at aftale et ekstra besøg, lige som familieplejekonsulenten kan tage kontakt med henblik på ekstra besøg. Kontakt kan tillige ske pr. . Her henledes opmærksomheden dog på, at elektronisk skrevet direkte til familieplejekonsulenten ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. s indeholdende personfølsomme oplysninger skal altid stiles til sikker adresse: Samtalerne med plejefamilien har flere formål: 3

8 Familieplejekonsulenten skal støtte plejefamilien i at udføre arbejdet omkring plejebarnet og skal sørge for at plejefamilien får den nødvendige hjælp, vejledning og supervision for at kunne drage omsorg for barnet og stimulere barnets generelle, intellektuelle og sociale udvikling. Da det er betydningsfuldt for barnet og plejeforholdet skal familieplejekonsulenten følge med i hvorledes plejefamilien trives med og omkring barnet og hvordan opgaven påvirker dem som par og som forældre, lige som det er opgaven at følge med i, hvordan familiens egne børn trives med plejeopgaven. Familieplejekonsulenten skal - for hele tiden at kunne vurdere om foranstaltningen opfylder sit formål - indhente oplysninger om barnets trivsel i plejefamilien, om barnets forhold til og samvær med forældrene, om barnets trivsel og forhold til andre børn og voksne i daginstitution og skole m.m. samt barnets trivsel og forhold til evt. fritidsinteresser. I forbindelse med tilsyn taler familieplejekonsulenten med plejebarnet og med plejefamilien sammen og hver for sig. Sagsbehandlers opgaver Sagsbehandler har i samarbejde med ledelsen af Familieteamet - beslutningskompetencen i forhold til iværksættelse af foranstaltning ophør af foranstaltning justering af handleplan 1 gang årligt. Første gang dog senest 3 mdr. efter anbringelsen fastsættelse af samvær og ferie under anbringelsen barnets/den unges start i og skift i daginstitution og skole indhentelse af udtalelser vedr. barnet fra daginstitution, skole m.v. bevilling af undersøgelse/behandling af barnet/den unge behandling af enkeltansøgninger fra plejefamilien Sagsbehandler har således en lovbestemt pligt til og ansvar for opfølgning af handleplanen ( 70 i Lov om social service). Lovmæssigt præciseres endvidere kommunens pligt til at tale med barnet alene i forbindelse med handleplansopfølgning. 4

9 Lovreglerne vedr. handleplan fremgår af 140 i Lov om social service: "Kommunen skal udarbejde en handleplan inden der træffes afgørelse om foranstaltninger En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet Handleplanen skal opstille mål og delmål i forhold til barnets eller den unges udvikling og adfærd familieforhold skoleforhold sundhedsforhold fritid og venskaber andre relevante forhold Handleplanen skal endvidere angive indsatsens forventede varighed og skal tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien Plejefamilien har ret til at få kopi af den del af handleplanen, der vedrører barnet, anbringelsens varighed, samvær, krav og forventninger til plejefamiliens indsatsområder, men ikke til den del af handleplanen, som vedrører barnets familie. Sagsbehandler har ansvar for at indkalde til et årligt handleplansmøde med deltagelse af barnet/den unge (afhængig af alder), forældre, plejefamilie, familieplejekonsulent og sagsbehandler. Hvorvidt relevante samarbejdspartnere skal deltage i mødet beror på en fælles vurdering fra sagsbehandler og familieplejekonsulent. Samarbejde mellem familieplejekonsulent og sagsbehandler I en årlig skriftlig tilsynsrapport til sagsbehandler sammenfatter familieplejekonsulenten sine iagttagelser og sine oplysninger fra plejebarnet og plejeforældrene hver for sig og sammen. Hyppigheden for udarbejdelse af skriftlig rapport defineres typisk ud fra bestemmelserne i Lov om social service om sagsbehandlers pligt til at følge op på den handleplan, som er lagt for barnet/den unge. Plejefamilien vil få kopi af tilsynsrapporten. Rapporten består af en indledende del med faktuelle oplysninger, en beskrivende del, hvor oplysninger fra barnet og fra plejefamilien om barnet fremgår og eksemplificeres, og endelig af en vurderende del, som er familieplejekonsulentens faglige tilkendegivelse og begrundede vurdering af om foranstaltningen opfylder sit formål, og om nødvendigheden af evt. nye tiltag. 5

10 Når plejeforholdet etableres - vigtige overvejelser Inden man som familie træffer beslutning om at blive plejefamilie, er det vigtigt grundigt at overveje, hvilken betydning opgaven som plejefamilie får for hele familien. at have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien som plejefamilie står I til rådighed 24 timer i døgnet året rundt hvad synes jeres børn om at skulle dele jer og jeres opmærksomhed og interesse med andre børn? Hvordan vil jeres børn reagere? familielivet vil ændre sig - I kan blive nødt til at ændre på rutiner og ritualer, som I ellers var glade for hvordan vil den øvrige familie, venner og naboer reagere? jeres familie bliver genstand for en offentlig myndigheds arbejde hvilke vanskeligheder må plejebarnet have - hvor stor en opgave kan I klare i jeres familie? Er I forberedt på, at plejebarnet skal med på ferie? et plejebarn har behov for megen voksenkontakt, nærhed og fællesoplevelser og har brug for at få det og opleve det i jeres familie et plejebarn kan bære på megen sorg, smerte og kaos, som det kan være vanskeligt at være vidne til I kan føle afmagt og utilstrækkelighed i nogle situationer selv om I involverer jer i et plejebarn har I ingen mulighed for at bestemme, hvor længe plejebarnet skal være hos jer. På et tidspunkt skal I og jeres børn måske sige farvel til et plejebarn, som I har knyttet jer til I skal samarbejde med - og acceptere - barnets familie, selv om den lever et liv, der er anderledes end jeres som plejefamilie får I ansvaret for barnets daglige trivsel og udvikling. Udover den rent omsorgsmæssige og opdragelsesmæssige kompetence får I ikke selvstændig kompetence eller myndighed i forhold til barnet. Alle beslutninger omkring barnet træffes af sagsbehandler i samarbejde med forældrene 6

11 Samvær Det er erfaringen, at samarbejdet mellem plejefamilien og barnets familie kan give anledning til vanskeligheder både for plejefamilien og for forældrene - og dermed for barnet. Som plejefamilie er det vigtigt at gøre sig klart, at man hverken kan eller skal erstatte barnets forældre. Barnets forældre er en meget vigtig del af barnets liv, og derfor skal man som plejefamilie være indstillet på at samarbejde med forældrene. Det fremgår af Lov om social service 71, at "forældrene og barnet har ret til samvær og kontakt under anbringelsen". Retten omfatter både en ret for forældrene til at besøge barnet og en ret for barnet til at besøge sine forældre. Retten omfatter også brev- og telefonkontakt, lige som den gælder for både forældre med forældremyndighed og forældre med samværsret. Den anbringende kommune har tillige en pligt til og ansvar for, at barnet opretholder kontakt til fx bedsteforældre, andre nære pårørende, eller andre personer, som barnet har haft tætte relationer til før anbringelsen. De konkrete aftaler vedr. samvær og kontakt og dermed de krav, som dette stiller til plejefamilien fremgår af handleplanen. Vi forventer, at plejefamilien samarbejder og arbejder ud fra handleplanen, også i situationer og perioder, hvor plejefamilien kunne ønske, at samværet og kontakten mellem barnet og dets familie fandt sted på anderledes vilkår og i et andet omfang end det gældende. Samarbejde med forældrene Forud for en beslutning, om at et barn skal anbringes uden for hjemmet, er der som regel gået et langt undersøgelsesforløb. Barnets loyalitet med forældrene er stor, og det er derfor betydningsfuldt for barnet og dermed for anbringelsesforløbet, at plejefamilien udviser respekt og interesse for forældrene og for barnets historie og tidligere liv. Plejefamilien skal være lydhør og ikke fordømmende. For forældrene er det en af de absolut sværeste erkendelser, at man ikke magter selv at varetage den daglige omsorg for barnet. Dette gælder uanset hvordan og hvor ofte man som forældre har svigtet barnet. Langt de fleste børn anbringes uden for hjemmet med forældrenes samtykke, men på trods af samtykket, er det for forældrene en meget smer- 7

12 telig proces med svære følelser, som kan være svære for dem at håndtere. Forældrene er i krise. Plejefamiliens ressourcer og overskud minder forældrene om deres egen uformåenhed. For at beskytte sig selv, vil man som plejefamilie kunne opleve, at barnets forældre enten er meget optagede af sig selv og kun taler om sig selv, eller at de påpeger fejl og mangler hos plejefamilien og plejefamiliens måde at passe barnet på. Også barnet er i krise. Det er et smerteligt tab at skulle flytte til en anden familie, fordi forældrene ikke kan give den nødvendige omsorg. Anbringelsens juridiske grundlag Et barn kan anbringes uden for hjemmet med forældremyndighedsindehaverens samtykke i henhold til Lov om social service Beslutningen træffes af ledelsen af Familieteamet. Langt de fleste anbringelser foretages med samtykke (frivillig anbringelse). Når en række betingelser er opfyldt kan en anbringelse imidlertid også foretages uden forældremyndighedsindehaverens samtykke (tvangsanbringelse, jf 58 i Lov om social service). - Beslutningen kan alene træffes af Børn og Unge-udvalget, som består af en dommer, en psykologisk sagkyndig og 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Uanset om anbringelsen foretages med eller uden samtykke, beholder forældremyndighedsindehaveren forældremyndigheden over barnet. Det betyder, at forældremyndighedsindehaveren/haverne har ret til at være orienteret om barnets udvikling og trivsel og skal give accept af tiltag som f.eks. skolevalg, psykologisk undersøgelse, samværsaftaler m.v. Såfremt hensynet til barnet taler for det, kan samværet mellem barnet og forældrene afbrydes eller gøres overvåget i henhold til Lov om social service 71. Det kræver en faglig velbegrundet argumentation, og beslutningen træffes af Børn og Unge-udvalget. 8

13 Magtanvendelse For plejefamilier gælder de samme regler som for almindelige familier det betyder at det jf. straffelovens bestemmelser ikke er tilladt at revse barnet/den unge. Reglerne om magtanvendelse findes i socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 07. Når plejeforholdet ophører eller ændres Det fremgår af Lov om social service 68 at anbringelsen / foranstaltningen skal ophøre, når formålet med anbringelsen er opfyldt, når den ikke længere opfylder formålet under hensyn til barnets særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Ophøret af anbringelsen kan foregå som et planlagt og aftalt led i handleplanen, men kan også foregå som følge af, at barnets forældre - mod kommunens ønske og uden at der foreligger grundlag for tvangsanbringelse - hjemtager barnet. Ophøret kan også ske fordi barnets/den unges behov ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeses i plejefamilien, eller fordi barnet/den unge udviser en adfærd, der gør, at barnet/den unge ikke længere kan rummes i plejefamilien. Beslutning om ophør af foranstaltningen træffes af sagsbehandler i samarbejde med ledelsen af Familieteamet. Familieplejekonsulentens rolle ved ophør af foranstaltningen Uanset årsagen til at en anbringelse ophører, er det familieplejekonsulentens opgave at forsøge at skabe overblik og sammenhæng i situationen for barnet/den unge og for plejefamilien. For barnet er det vigtigt at sikre gennemskuelighed og - afhængig af barnets alder - høring og indflydelse på de beslutninger, der træffes. For plejefamilien er det vigtigt at få hjælp og støtte til at tage ordentlig afsked med barnet/den unge, lige som evt. fortsat og/eller fremtidig kontakt mellem barnet og plejefamilien aftales. I forhold til plejefamilien følger familieplejekonsulenten tillige op på det samlede forløb med barnet. Positive og negative opgaver og erfaringer drøftes. 9

14 Når den unge fylder 18 år Ifølge Lov om social service skal kommunen 6 mdr. før den unge fylder 18 år træffe beslutning om den videre indsats over for den unge. Planen skal angive hvilken støtte og vejledning, der skal ydes til den unge med hensyn til bolig, uddannelse, arbejde, netværk og personlig rådgivning. Såfremt det undtagelsesvist besluttes, at den unge i en afgrænset periode skal fortsætte sin anbringelse i plejefamilien træder andre økonomiske regler i kraft. Den unge overgår til at modtage kontanthjælp, og den unge skal betale for opholdet i plejefamilien. Den unges sag oversendes til den unges opholdskommune (den kommune hvor den unge er anbragt) For plejefamiliens vedkommende betyder de ændrede økonomiske regler en nedsættelse af antallet af plejevederlag efter en konkret vurdering. Begrundelsen for dette er, at en anbringelse i familiepleje kun opretholdes ud over det fyldte 18. år, når der er tale om en ung, som i en afgrænset periode har brug for "det sidste lille skub" for at kunne stå på egne ben. Opgaven for plejefamilien er derfor at trække sig mere tilbage og at overlade mere og mere til den unge selv. For mange unge er det imidlertid af uvurderlig betydning at kontakten til plejefamilien opretholdes. En anden mulighed end at anbringelsen forlænges ud over det 18. år kan derfor være at plejefamilien udpeges som kontaktperson/personlig rådgiver for den unge med det formål at give den unge råd og vejledning, tryghed og sikre eller fastholde den unge i et godt forløb. 10

15 OPGAVEN/ANSÆTTELSEN SOM PLEJEFAMILIE Som plejefamilie er man ikke ansat i kommunen, men man har indgået en kontrakt med kommunen. Lønforhold Det beløb, som plejefamilien modtager, består af 2 dele en skattepligtig plejeløn og et ikke skattepligtigt omkostningsbeløb til forsørgelse af barnet. Begge dele udbetales månedsvis og bagud. Plejelønnen Beregningsgrundlaget kaldes vederlag. Vederlaget er en sats fastsat af Socialministeriet, og den reguleres hvert år pr. 1. januar. Plejefamilien aflønnes med et eller flere antal vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af barnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Der findes ikke en konkret lovgivning der omhandler fastsættelse af vederlag. Ballerup Kommune har derfor besluttet at administrere efter KL s retningslinier/anbefalinger på området. Når en plejefamilie modtager mere end 4 x vederlag i løn betyder det, at den af plejeforældrene som har ansættelsen ikke ved siden af kan påtage sig fuldtidsarbejde. Når der udbetales 7 x vederlag eller mere for et plejebarn eller flere plejebørn tilsammen, forudsættes det at den af plejeforældrene der har ansættelsen, ikke har andet erhvervsarbejde. Som støtte/aflastningsfamilie aflønnes man pr. påbegyndt døgn. Aflastningsforhold af en varighed på mindre end 24 timer regnes for 1 døgn. Kravene omkring erhvervsarbejde udenfor hjemmet gælder ikke. Omkostningsbeløb Kaldes også kost- og logibeløb og er ligesom vederlag fastsat af Socialministeriet/KL. Beløbet reguleres hver 1. januar og er gradueret efter plejebarnets alder. 11

16 Hvad skal omkostningsbeløbet dække Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet i form af udgifter til kost, logi og almindelige daglige fornødenheder. Daglige fornødenheder dækker almindelige daglige forsørgelsesudgifter såsom kost (incl. skolemælk o.l.) logi (værelse, seng, stol, bord, sengetøj, lys, vand, varme) vedligeholdelse af værelset vask incl. vaskepulver personlig hygiejne (sæbe, shampoo, bleer, creme, deodorant, hygiejnebind, prævention) div. salver og medicin, som ikke er lægeordineret frisør fødselsdagsgaver til klassekammerater o.l. småreparationer af cykel incl. punktering cykellygter incl. batterier div. skoleremedier (taske, pennalhus, passer, lineal, lommeregner o.l.) brug af telefon porto ved breve til barnets familie buskort til barnet/den unge til fritidsaktiviteter m.v. udgifter til babysitter/barnepige ved biograf/teaterbesøg udgifter til babysitter/barnepige ved forældremøder i plejebarnets daginstitution, skole o.l. kørsel til daginstitution, skole, læge, tandlæge, kammerater, fritidsaktiviteter opsparing til ferie og lejrskole Ovenstående er eksempler, og listen er ikke udtømmende. Lommepenge og beklædning Lommepenge og beklædningsbeløbet er ydelser til barnet og udbetales automatisk via Ballerup Kommunes lønkontor. Taksten er fastsat af Socialministeriet og er gradueret i f.t. barnets alder. Beløbet reguleres hvert år i januar og er skattefrit for barnet. Skoleelevers arbejde reducerer som hovedregel ikke disse beløb. Den unge beholder således tøj- og lommepenge og kan derudover tjene op til et tilsvarende beløb. Tjener den unge mere end et beløb svarende til tøj- og lommepenge, skal det overskydende beløb indsættes på en opsparingskonto. 12

17 Det påhviler plejefamilien at være den unge behjælpelig med opsparing. Såfremt den unge har fuldtidsarbejde følges de af Socialministeriet fastsatte regler for modregning/egenbetaling. Plejefamilien har pligt til at oplyse Ballerup Kommune om plejebarnets evt. indtægt. Lommepenge og beklædningsbeløb ydes ikke til børn i støtte / aflastningsfamilier. 13

18 HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Ballerup Kommune har et skema til brug for ansøgning om enkeltudgifter. Skemaet kan hentes på vores hjemmeside Plejefamilien sender skemaet til sagsbehandler. Sagsbehandler sender skriftlig og begrundet afgørelse til plejefamilien. Retningslinjer for støtte/aflastningsfamilier er skrevet med kursiv. TILSKUD TIL ENKELTUDGIFTER Etableringsudgifter (indskrivningsudstyr) Taksten fastsættes af Socialministeriet og reguleres ligeledes hvert år i januar. Efter en konkret vurdering fra sagsbehandler i Ballerup Kommune kan plejebarnet etableres i plejefamilien med det udstyr, man vurderer, barnet har behov for, og som barnets familie eller plejefamilien ikke selv kan stille til rådighed. Det er ikke hensigtsmæssigt at alt skal være nyt. Det er vigtigt for plejebarnet, at det også medbringer egne ting fra sit liv med sin egen familie. Indskrivningsudstyret vil typisk være seng, møbler i børneværelset, ekstra tøj m.m. Det forudsættes, at plejefamilien stiller et istandsat værelse til rådighed til barnet/den unge. Etableringsbeløbet må ikke overstige det af Socialministeriet fastsatte beløb. Cykel, barnevogn, høj stol og autostol (1 stk.) kan bevilges ud over etableringsbeløbet, såfremt udgiften ikke kan indeholdes i dette. Efter etablering skal plejefamilien selv af omkostningsbeløbet spare op til klapvogn. Til støtte/aflastningsfamilier kan der efter en konkret vurdering ydes et mindre beløb til etablering, f.eks. til seng, høj stol, autostol, cykel. 14

19 Daginstitution Såfremt plejebarnet skal benytte daginstitution vil det fremgå af handleplanen/være efter aftale med Ballerup Kommune. Udgiften afholdes af Ballerup Kommune. Såfremt barnet har behov for støttepædagog skal denne udgift afholdes af den kommune, hvor barnet er anbragt. Udgiften er indeholdt i institutionens driftsbeløb, jf. Socialministeriets Vejledning om dagtilbud m.v. til børn. Pasning af plejebarnet Udgifter i forbindelse med almindelig pasningsbehov ved eksempelvis forældremøder i daginstitution og skole er indeholdt i omkostningsbeløbet. Hvis plejebarnet ikke kan komme hjem på weekend hos forældrene, kan der ydes et beløb til plejefamilien til betaling for pasning af plejebarnet. Der kan max. ydes 1200,- kr. månedligt. Bevilling sker efter en konkret vurdering og tages op til fornyet vurdering 1 gang om året. Pas Udgiften afholdes af Ballerup Kommune. PC og TV Ansøgning kan ikke imødekommes. Udgiften afholdes af omkostningsbeløbet. Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter omfatter sport, fritidsundervisning, musikundervisning og lignende. Der ydes betaling af én fritidsaktivitet til et plejebarn fra barnet fylder 4 år. 15

20 Betalingen omfatter etableringsudstyr og kontingent og efter en konkret vurdering afledte udgifter som rejser, ture, turneringer m.v. dog max. 2 afledte udgifter pr. år under forudsætning af, at plejebarnet følger fritidsaktiviteten kontinuerligt. Dokumentation for udgiften skal foreligge. Kost- og lommepenge i forbindelse med rejser, ture o.l. ydes ikke. Vedligeholdelse af rekvisitter, sportsudstyr m.v. afholdes af omkostningsbeløbet. Udgift til yderligere én fritidsaktivitet begrundet i barnets handicap kan dækkes efter ovenstående retningslinjer. Lejrskole Inden for de første to år efter at anbringelsen er iværksat, kan der efter ansøgning ydes tilskud til udgifter i forbindelse med barnets deltagelse i lejrskole. - Der ydes tilskud til rejse/opholdsudgift, og udgiften skal dokumenteres. Kost- og lommepenge ydes ikke. Briller, medicin og diætkost Briller: udgiften dækkes og udgiften skal dokumenteres. Diætkost: udgiften dækkes og udgiften skal dokumenteres. Dog kan udgiften til diætkost til børn under 1 år ikke dækkes, men er indeholdt i omkostningsbeløbet. Medicin: udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom. Almindelig håndkøbsmedicin o.l. dækkes ikke, men er indeholdt i omkostningsbeløbet. Se endvidere afsnittet om tilskud til øvrige udgifter s. 19. Gaver Efter konkret ansøgning fra plejefamilien kan der udbetales et beløb til gave til plejebarnet til fødselsdag, jul, eksamen, konfirmation og andre særlige lejligheder. Taksten er fastsat af Socialministeriet. 16

21 Konfirmation Konfirmationsudstyr/tøj og konfirmationsgave kan efter ansøgning ydes i henhold til KL s vejledning af Taksten reguleres hvert år i januar. Såfremt afholdelse af konfirmationsfest skal foregå i plejefamilien vil det være efter fælles aftale mellem Ballerup Kommune, forældrene og plejefamilien, og udgifter hertil kan efter aftale dækkes af kommunen. Der kan max. udbetales 2 x konfirmationsbidrag, dog kan der bevilges op til 3 x konfirmationsbidrag, hvis konfirmationen finder sted inden for det første år efter anbringelsen. Et konfirmationsbidrag er i 2010 fastsat til 3108 kr. Udgifterne skal dokumenteres. Det er en betingelse, at barnets forældre er inviteret til festen. Ferietilskud Når et plejebarn anbringes i familiepleje er det med det formål at barnet indgår i familien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. Ballerup Kommunes forventning og udgangspunkt er derfor at plejebarnet holder ferie med plejefamilien, og dette vil fremgå af kontrakten. Kun i sjældne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for og i overensstemmelse med plejebarnets behov ikke at deltage i plejefamiliens ferie. Ligeledes kan der være ganske særlige forhold, som f.eks. at barnet er meget krævende og så tærende på plejefamiliens ressourcer og indbyrdes relationer, at det for at kunne opretholde plejeforholdet er nødvendigt for plejefamilien at holde ferie uden plejebarnet. Som hovedregel er dette indarbejdet i handleplanen. Det påhviler Ballerup Kommune at sørge for aflastningsophold til plejebarnet, såfremt det ikke kan være hos forældrene, når plejefamilien holder ferie. Såfremt barnet under plejefamiliens ferie passes af plejefamiliens egne voksne børn eller af familie/venner af plejefamilien skal disse godkendes af Ballerup Kommune. 17

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere