BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver... 1 Regler om tilsyn og valg af anbringelsessted... 1 Samtaler med barnet... 3 Samtaler med plejefamilien... 3 Sagsbehandlers opgaver... 4 Samarbejde mellem familieplejekonsulent og sagsbehandler... 5 Når plejeforholdet etableres - vigtige overvejelser... 6 Samvær... 7 Samarbejde med forældrene... 7 Anbringelsens juridiske grundlag... 8 Magtanvendelse... 9 Når plejeforholdet ophører eller ændres... 9 Familieplejekonsulentens rolle ved ophør af foranstaltningen... 9 Når den unge fylder 18 år OPGAVEN/ANSÆTTELSEN SOM PLEJEFAMILIE Lønforhold Plejelønnen Omkostningsbeløb Hvad skal omkostningsbeløbet dække Lommepenge og beklædning HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Etableringsudgifter (indskrivningsudstyr) Daginstitution Pasning af plejebarnet Pas PC og TV Fritidsaktiviteter Lejrskole Briller, medicin og diætkost Gaver Konfirmation Ferietilskud Ferie med venner/ andre unge Cykel Knallert Befordringsgodtgørelse Tilskud til øvrige udgifter... 19

3 SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER/FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 21 Folkeregistret Skat Pension A-kasse Sygdom og barsel Barns første sygedag Ferie Forsikringsforhold Hvis plejebarnet kommer til skade Arbejdsskadeforsikring for plejefamilier Tavshedspligt Hvilke oplysninger må plejefamilien få? Hvilke oplysninger må plejefamilien videregive? Underretningspligt Oplysningspligt Klageret og høringsret AKUTTE PROBLEMER... 27

4 INDLEDNING Intentionen med denne håndbog er at give plejefamilier og støtte/aflastningsfamilier et overblik over de vilkår og forpligtelser der knytter sig til opgaven som plejefamilie og støtte/aflastningsfamilie for Ballerup Kommune. Håndbogen er udarbejdet af familieplejen i Ballerup Kommune og består dels af en gennemgang af hvordan vi her i kommunen administrerer de gældende regler på området, dels en gennemgang af forskellige særlige problemstillinger, som de beskrives af KL i Familieplejehåndbogen*. Familieplejen hører under Job & Familie og består af 1 leder og 7 familieplejekonsulenter og har base på Ballerup Rådhus. Derudover er der tilknyttet børnepsykologisk konsulentbistand svarende til en halvtidsstilling. Linda Korthsen Leder af Familieplejen * KL Familieplejehåndbogen, 2. udgave, 1. oplag 2009, Kommuneforlaget

5 HVEM I KOMMUNEN GØR HVAD? ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER Da kommunerne organiserer samarbejde med plejefamilier og aflastningsfamilier meget forskelligt, har vi valgt her at redegøre for arbejdsfordelingen i Ballerup Kommune. Familieplejekonsulentens opgaver Det er bl.a. familieplejekonsulentens opgave at opspore, godkende, uddanne og kvalificere plejefamilier og støtte/aflastningsfamilier administrere plejefamiliers og støtte/aflastningsfamiliers ansættelsesvilkår. Det betyder at vi fastsætter vederlag og udarbejder kontrakter sørge for afholdelse af kurser og temaaftener med henblik på yderligere at kvalificere plejefamilier og støtte/ aflastningsfamilier visitere børn og unge til plejefamilier, støtte/ aflastningsfamilier, opholdssteder og døgninstitutioner at føre tilsyn med børn og unge anbragt i plejefamilie, på opholdssteder og på døgninstitutioner Regler om tilsyn og valg af anbringelsessted Regler om tilsyn fremgår af Lov om social service 148 og i Socialministeriets Vejledning om særlig støtte til børn og unge. Det generelle tilsyn med plejefamilien påhviler beliggenhedskommunen, mens det specifikke tilsyn med et anbragt barn føres af den anbringende kommune. 1

6 Jf. 69 i Lov om social service træffer kommunen afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 140 nævnte handleplan. Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet udenfor hjemmet, og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen. Loven beskriver det specifikke tilsyn med barnet som et løbende tilsyn. Som led i tilsynet skal kommunen mindst én gang om året tale med barnet/den unge under besøg på anbringelsesstedet. Kommunen skal således altid på baggrund af det enkelte barns/den enkelte unges behov - vurdere, hvor ofte og hvordan tilsynet skal føres. Den enkelte sags forløb kan ikke planlægges i mindste detalje, idet en sag i perioder kan spidse til og gøre en øget indsats nødvendig. Fleksibilitet og tilpasning i den enkelte sag er derfor en nødvendighed. I Ballerup Kommune er det familieplejekonsulenten, der fører tilsynet med plejebarnet, og det er familieplejekonsulenten, der er plejefamiliens kontaktperson i kommunen. Vores mål er at sikre kvalitet i vores arbejde og at give plejebarnet de bedst mulige opvækstvilkår under anbringelsen. Vi sætter barnet i centrum og sikrer regelmæssige tilsynsbesøg og kontinuitet i anbringelsen. I tilsynet med det enkelte barn vurderer familieplejekonsulenten de konkrete behov og foretager løbende nødvendige justeringer af tilsynet. Familieplejekonsulenten har en baggrund som socialrådgiver eller socialpædagog kombineret med erfaring fra børn- og ungeområdet. Familieplejekonsulenten har i tilsynet fokus på følgende områder: 2

7 Samtaler med barnet For at meningen med tilsynet skal lykkes er det af stor betydning, at familieplejekonsulenten opbygger og sikrer en god og tillidsfuld kontakt med barnet/den unge. Barnet/den unge skal opleve familieplejekonsulenten som en troværdig person, som ser på tingene ud fra barnets perspektiv. Det er derfor vigtigt at familieplejekonsulenten i samarbejdet med barnet/den unge agerer på en måde, så barnet/den unge føler sig taget alvorligt. Barnet skal ikke kunne opfatte familieplejekonsulenten som ven/allieret med plejefamilien. Familieplejekonsulentens opgave er at give barnet mulighed for at tale om - og dermed få hjælp til - de problemer, som måtte være forbundet med anbringelsen, lige som barnet skal have mulighed for at tale om hverdagen, om anbringelsesstedet, om samværet med forældrene, om skolegang, kammerater, fritidsinteresser med mere. Familieplejekonsulenten er hverken barnets terapeut eller kammerat, men fungerer som samtalepartner, og barnet skal vide, at vigtige informationer normalt gives videre, så forældre, plejefamilie og sagsbehandler kan få kendskab til disse. Barnet/den unge inddrages i, hvordan oplysningerne gives videre og kan således ikke på forhånd loves fortrolighed i forhold til samtalernes indhold. Samtaler med plejefamilien Familieplejekonsulenten kommer regelmæssigt hos plejefamilien sædvanligvis efter forudgående aftale. Derudover kan plejefamilien telefonisk kontakte familieplejekonsulenten for at få et råd eller for at aftale et ekstra besøg, lige som familieplejekonsulenten kan tage kontakt med henblik på ekstra besøg. Kontakt kan tillige ske pr. . Her henledes opmærksomheden dog på, at elektronisk skrevet direkte til familieplejekonsulenten ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. s indeholdende personfølsomme oplysninger skal altid stiles til sikker adresse: Samtalerne med plejefamilien har flere formål: 3

8 Familieplejekonsulenten skal støtte plejefamilien i at udføre arbejdet omkring plejebarnet og skal sørge for at plejefamilien får den nødvendige hjælp, vejledning og supervision for at kunne drage omsorg for barnet og stimulere barnets generelle, intellektuelle og sociale udvikling. Da det er betydningsfuldt for barnet og plejeforholdet skal familieplejekonsulenten følge med i hvorledes plejefamilien trives med og omkring barnet og hvordan opgaven påvirker dem som par og som forældre, lige som det er opgaven at følge med i, hvordan familiens egne børn trives med plejeopgaven. Familieplejekonsulenten skal - for hele tiden at kunne vurdere om foranstaltningen opfylder sit formål - indhente oplysninger om barnets trivsel i plejefamilien, om barnets forhold til og samvær med forældrene, om barnets trivsel og forhold til andre børn og voksne i daginstitution og skole m.m. samt barnets trivsel og forhold til evt. fritidsinteresser. I forbindelse med tilsyn taler familieplejekonsulenten med plejebarnet og med plejefamilien sammen og hver for sig. Sagsbehandlers opgaver Sagsbehandler har i samarbejde med ledelsen af Familieteamet - beslutningskompetencen i forhold til iværksættelse af foranstaltning ophør af foranstaltning justering af handleplan 1 gang årligt. Første gang dog senest 3 mdr. efter anbringelsen fastsættelse af samvær og ferie under anbringelsen barnets/den unges start i og skift i daginstitution og skole indhentelse af udtalelser vedr. barnet fra daginstitution, skole m.v. bevilling af undersøgelse/behandling af barnet/den unge behandling af enkeltansøgninger fra plejefamilien Sagsbehandler har således en lovbestemt pligt til og ansvar for opfølgning af handleplanen ( 70 i Lov om social service). Lovmæssigt præciseres endvidere kommunens pligt til at tale med barnet alene i forbindelse med handleplansopfølgning. 4

9 Lovreglerne vedr. handleplan fremgår af 140 i Lov om social service: "Kommunen skal udarbejde en handleplan inden der træffes afgørelse om foranstaltninger En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet Handleplanen skal opstille mål og delmål i forhold til barnets eller den unges udvikling og adfærd familieforhold skoleforhold sundhedsforhold fritid og venskaber andre relevante forhold Handleplanen skal endvidere angive indsatsens forventede varighed og skal tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien Plejefamilien har ret til at få kopi af den del af handleplanen, der vedrører barnet, anbringelsens varighed, samvær, krav og forventninger til plejefamiliens indsatsområder, men ikke til den del af handleplanen, som vedrører barnets familie. Sagsbehandler har ansvar for at indkalde til et årligt handleplansmøde med deltagelse af barnet/den unge (afhængig af alder), forældre, plejefamilie, familieplejekonsulent og sagsbehandler. Hvorvidt relevante samarbejdspartnere skal deltage i mødet beror på en fælles vurdering fra sagsbehandler og familieplejekonsulent. Samarbejde mellem familieplejekonsulent og sagsbehandler I en årlig skriftlig tilsynsrapport til sagsbehandler sammenfatter familieplejekonsulenten sine iagttagelser og sine oplysninger fra plejebarnet og plejeforældrene hver for sig og sammen. Hyppigheden for udarbejdelse af skriftlig rapport defineres typisk ud fra bestemmelserne i Lov om social service om sagsbehandlers pligt til at følge op på den handleplan, som er lagt for barnet/den unge. Plejefamilien vil få kopi af tilsynsrapporten. Rapporten består af en indledende del med faktuelle oplysninger, en beskrivende del, hvor oplysninger fra barnet og fra plejefamilien om barnet fremgår og eksemplificeres, og endelig af en vurderende del, som er familieplejekonsulentens faglige tilkendegivelse og begrundede vurdering af om foranstaltningen opfylder sit formål, og om nødvendigheden af evt. nye tiltag. 5

10 Når plejeforholdet etableres - vigtige overvejelser Inden man som familie træffer beslutning om at blive plejefamilie, er det vigtigt grundigt at overveje, hvilken betydning opgaven som plejefamilie får for hele familien. at have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien som plejefamilie står I til rådighed 24 timer i døgnet året rundt hvad synes jeres børn om at skulle dele jer og jeres opmærksomhed og interesse med andre børn? Hvordan vil jeres børn reagere? familielivet vil ændre sig - I kan blive nødt til at ændre på rutiner og ritualer, som I ellers var glade for hvordan vil den øvrige familie, venner og naboer reagere? jeres familie bliver genstand for en offentlig myndigheds arbejde hvilke vanskeligheder må plejebarnet have - hvor stor en opgave kan I klare i jeres familie? Er I forberedt på, at plejebarnet skal med på ferie? et plejebarn har behov for megen voksenkontakt, nærhed og fællesoplevelser og har brug for at få det og opleve det i jeres familie et plejebarn kan bære på megen sorg, smerte og kaos, som det kan være vanskeligt at være vidne til I kan føle afmagt og utilstrækkelighed i nogle situationer selv om I involverer jer i et plejebarn har I ingen mulighed for at bestemme, hvor længe plejebarnet skal være hos jer. På et tidspunkt skal I og jeres børn måske sige farvel til et plejebarn, som I har knyttet jer til I skal samarbejde med - og acceptere - barnets familie, selv om den lever et liv, der er anderledes end jeres som plejefamilie får I ansvaret for barnets daglige trivsel og udvikling. Udover den rent omsorgsmæssige og opdragelsesmæssige kompetence får I ikke selvstændig kompetence eller myndighed i forhold til barnet. Alle beslutninger omkring barnet træffes af sagsbehandler i samarbejde med forældrene 6

11 Samvær Det er erfaringen, at samarbejdet mellem plejefamilien og barnets familie kan give anledning til vanskeligheder både for plejefamilien og for forældrene - og dermed for barnet. Som plejefamilie er det vigtigt at gøre sig klart, at man hverken kan eller skal erstatte barnets forældre. Barnets forældre er en meget vigtig del af barnets liv, og derfor skal man som plejefamilie være indstillet på at samarbejde med forældrene. Det fremgår af Lov om social service 71, at "forældrene og barnet har ret til samvær og kontakt under anbringelsen". Retten omfatter både en ret for forældrene til at besøge barnet og en ret for barnet til at besøge sine forældre. Retten omfatter også brev- og telefonkontakt, lige som den gælder for både forældre med forældremyndighed og forældre med samværsret. Den anbringende kommune har tillige en pligt til og ansvar for, at barnet opretholder kontakt til fx bedsteforældre, andre nære pårørende, eller andre personer, som barnet har haft tætte relationer til før anbringelsen. De konkrete aftaler vedr. samvær og kontakt og dermed de krav, som dette stiller til plejefamilien fremgår af handleplanen. Vi forventer, at plejefamilien samarbejder og arbejder ud fra handleplanen, også i situationer og perioder, hvor plejefamilien kunne ønske, at samværet og kontakten mellem barnet og dets familie fandt sted på anderledes vilkår og i et andet omfang end det gældende. Samarbejde med forældrene Forud for en beslutning, om at et barn skal anbringes uden for hjemmet, er der som regel gået et langt undersøgelsesforløb. Barnets loyalitet med forældrene er stor, og det er derfor betydningsfuldt for barnet og dermed for anbringelsesforløbet, at plejefamilien udviser respekt og interesse for forældrene og for barnets historie og tidligere liv. Plejefamilien skal være lydhør og ikke fordømmende. For forældrene er det en af de absolut sværeste erkendelser, at man ikke magter selv at varetage den daglige omsorg for barnet. Dette gælder uanset hvordan og hvor ofte man som forældre har svigtet barnet. Langt de fleste børn anbringes uden for hjemmet med forældrenes samtykke, men på trods af samtykket, er det for forældrene en meget smer- 7

12 telig proces med svære følelser, som kan være svære for dem at håndtere. Forældrene er i krise. Plejefamiliens ressourcer og overskud minder forældrene om deres egen uformåenhed. For at beskytte sig selv, vil man som plejefamilie kunne opleve, at barnets forældre enten er meget optagede af sig selv og kun taler om sig selv, eller at de påpeger fejl og mangler hos plejefamilien og plejefamiliens måde at passe barnet på. Også barnet er i krise. Det er et smerteligt tab at skulle flytte til en anden familie, fordi forældrene ikke kan give den nødvendige omsorg. Anbringelsens juridiske grundlag Et barn kan anbringes uden for hjemmet med forældremyndighedsindehaverens samtykke i henhold til Lov om social service Beslutningen træffes af ledelsen af Familieteamet. Langt de fleste anbringelser foretages med samtykke (frivillig anbringelse). Når en række betingelser er opfyldt kan en anbringelse imidlertid også foretages uden forældremyndighedsindehaverens samtykke (tvangsanbringelse, jf 58 i Lov om social service). - Beslutningen kan alene træffes af Børn og Unge-udvalget, som består af en dommer, en psykologisk sagkyndig og 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Uanset om anbringelsen foretages med eller uden samtykke, beholder forældremyndighedsindehaveren forældremyndigheden over barnet. Det betyder, at forældremyndighedsindehaveren/haverne har ret til at være orienteret om barnets udvikling og trivsel og skal give accept af tiltag som f.eks. skolevalg, psykologisk undersøgelse, samværsaftaler m.v. Såfremt hensynet til barnet taler for det, kan samværet mellem barnet og forældrene afbrydes eller gøres overvåget i henhold til Lov om social service 71. Det kræver en faglig velbegrundet argumentation, og beslutningen træffes af Børn og Unge-udvalget. 8

13 Magtanvendelse For plejefamilier gælder de samme regler som for almindelige familier det betyder at det jf. straffelovens bestemmelser ikke er tilladt at revse barnet/den unge. Reglerne om magtanvendelse findes i socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 07. Når plejeforholdet ophører eller ændres Det fremgår af Lov om social service 68 at anbringelsen / foranstaltningen skal ophøre, når formålet med anbringelsen er opfyldt, når den ikke længere opfylder formålet under hensyn til barnets særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Ophøret af anbringelsen kan foregå som et planlagt og aftalt led i handleplanen, men kan også foregå som følge af, at barnets forældre - mod kommunens ønske og uden at der foreligger grundlag for tvangsanbringelse - hjemtager barnet. Ophøret kan også ske fordi barnets/den unges behov ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeses i plejefamilien, eller fordi barnet/den unge udviser en adfærd, der gør, at barnet/den unge ikke længere kan rummes i plejefamilien. Beslutning om ophør af foranstaltningen træffes af sagsbehandler i samarbejde med ledelsen af Familieteamet. Familieplejekonsulentens rolle ved ophør af foranstaltningen Uanset årsagen til at en anbringelse ophører, er det familieplejekonsulentens opgave at forsøge at skabe overblik og sammenhæng i situationen for barnet/den unge og for plejefamilien. For barnet er det vigtigt at sikre gennemskuelighed og - afhængig af barnets alder - høring og indflydelse på de beslutninger, der træffes. For plejefamilien er det vigtigt at få hjælp og støtte til at tage ordentlig afsked med barnet/den unge, lige som evt. fortsat og/eller fremtidig kontakt mellem barnet og plejefamilien aftales. I forhold til plejefamilien følger familieplejekonsulenten tillige op på det samlede forløb med barnet. Positive og negative opgaver og erfaringer drøftes. 9

14 Når den unge fylder 18 år Ifølge Lov om social service skal kommunen 6 mdr. før den unge fylder 18 år træffe beslutning om den videre indsats over for den unge. Planen skal angive hvilken støtte og vejledning, der skal ydes til den unge med hensyn til bolig, uddannelse, arbejde, netværk og personlig rådgivning. Såfremt det undtagelsesvist besluttes, at den unge i en afgrænset periode skal fortsætte sin anbringelse i plejefamilien træder andre økonomiske regler i kraft. Den unge overgår til at modtage kontanthjælp, og den unge skal betale for opholdet i plejefamilien. Den unges sag oversendes til den unges opholdskommune (den kommune hvor den unge er anbragt) For plejefamiliens vedkommende betyder de ændrede økonomiske regler en nedsættelse af antallet af plejevederlag efter en konkret vurdering. Begrundelsen for dette er, at en anbringelse i familiepleje kun opretholdes ud over det fyldte 18. år, når der er tale om en ung, som i en afgrænset periode har brug for "det sidste lille skub" for at kunne stå på egne ben. Opgaven for plejefamilien er derfor at trække sig mere tilbage og at overlade mere og mere til den unge selv. For mange unge er det imidlertid af uvurderlig betydning at kontakten til plejefamilien opretholdes. En anden mulighed end at anbringelsen forlænges ud over det 18. år kan derfor være at plejefamilien udpeges som kontaktperson/personlig rådgiver for den unge med det formål at give den unge råd og vejledning, tryghed og sikre eller fastholde den unge i et godt forløb. 10

15 OPGAVEN/ANSÆTTELSEN SOM PLEJEFAMILIE Som plejefamilie er man ikke ansat i kommunen, men man har indgået en kontrakt med kommunen. Lønforhold Det beløb, som plejefamilien modtager, består af 2 dele en skattepligtig plejeløn og et ikke skattepligtigt omkostningsbeløb til forsørgelse af barnet. Begge dele udbetales månedsvis og bagud. Plejelønnen Beregningsgrundlaget kaldes vederlag. Vederlaget er en sats fastsat af Socialministeriet, og den reguleres hvert år pr. 1. januar. Plejefamilien aflønnes med et eller flere antal vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af barnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Der findes ikke en konkret lovgivning der omhandler fastsættelse af vederlag. Ballerup Kommune har derfor besluttet at administrere efter KL s retningslinier/anbefalinger på området. Når en plejefamilie modtager mere end 4 x vederlag i løn betyder det, at den af plejeforældrene som har ansættelsen ikke ved siden af kan påtage sig fuldtidsarbejde. Når der udbetales 7 x vederlag eller mere for et plejebarn eller flere plejebørn tilsammen, forudsættes det at den af plejeforældrene der har ansættelsen, ikke har andet erhvervsarbejde. Som støtte/aflastningsfamilie aflønnes man pr. påbegyndt døgn. Aflastningsforhold af en varighed på mindre end 24 timer regnes for 1 døgn. Kravene omkring erhvervsarbejde udenfor hjemmet gælder ikke. Omkostningsbeløb Kaldes også kost- og logibeløb og er ligesom vederlag fastsat af Socialministeriet/KL. Beløbet reguleres hver 1. januar og er gradueret efter plejebarnets alder. 11

16 Hvad skal omkostningsbeløbet dække Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet i form af udgifter til kost, logi og almindelige daglige fornødenheder. Daglige fornødenheder dækker almindelige daglige forsørgelsesudgifter såsom kost (incl. skolemælk o.l.) logi (værelse, seng, stol, bord, sengetøj, lys, vand, varme) vedligeholdelse af værelset vask incl. vaskepulver personlig hygiejne (sæbe, shampoo, bleer, creme, deodorant, hygiejnebind, prævention) div. salver og medicin, som ikke er lægeordineret frisør fødselsdagsgaver til klassekammerater o.l. småreparationer af cykel incl. punktering cykellygter incl. batterier div. skoleremedier (taske, pennalhus, passer, lineal, lommeregner o.l.) brug af telefon porto ved breve til barnets familie buskort til barnet/den unge til fritidsaktiviteter m.v. udgifter til babysitter/barnepige ved biograf/teaterbesøg udgifter til babysitter/barnepige ved forældremøder i plejebarnets daginstitution, skole o.l. kørsel til daginstitution, skole, læge, tandlæge, kammerater, fritidsaktiviteter opsparing til ferie og lejrskole Ovenstående er eksempler, og listen er ikke udtømmende. Lommepenge og beklædning Lommepenge og beklædningsbeløbet er ydelser til barnet og udbetales automatisk via Ballerup Kommunes lønkontor. Taksten er fastsat af Socialministeriet og er gradueret i f.t. barnets alder. Beløbet reguleres hvert år i januar og er skattefrit for barnet. Skoleelevers arbejde reducerer som hovedregel ikke disse beløb. Den unge beholder således tøj- og lommepenge og kan derudover tjene op til et tilsvarende beløb. Tjener den unge mere end et beløb svarende til tøj- og lommepenge, skal det overskydende beløb indsættes på en opsparingskonto. 12

17 Det påhviler plejefamilien at være den unge behjælpelig med opsparing. Såfremt den unge har fuldtidsarbejde følges de af Socialministeriet fastsatte regler for modregning/egenbetaling. Plejefamilien har pligt til at oplyse Ballerup Kommune om plejebarnets evt. indtægt. Lommepenge og beklædningsbeløb ydes ikke til børn i støtte / aflastningsfamilier. 13

18 HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Ballerup Kommune har et skema til brug for ansøgning om enkeltudgifter. Skemaet kan hentes på vores hjemmeside Plejefamilien sender skemaet til sagsbehandler. Sagsbehandler sender skriftlig og begrundet afgørelse til plejefamilien. Retningslinjer for støtte/aflastningsfamilier er skrevet med kursiv. TILSKUD TIL ENKELTUDGIFTER Etableringsudgifter (indskrivningsudstyr) Taksten fastsættes af Socialministeriet og reguleres ligeledes hvert år i januar. Efter en konkret vurdering fra sagsbehandler i Ballerup Kommune kan plejebarnet etableres i plejefamilien med det udstyr, man vurderer, barnet har behov for, og som barnets familie eller plejefamilien ikke selv kan stille til rådighed. Det er ikke hensigtsmæssigt at alt skal være nyt. Det er vigtigt for plejebarnet, at det også medbringer egne ting fra sit liv med sin egen familie. Indskrivningsudstyret vil typisk være seng, møbler i børneværelset, ekstra tøj m.m. Det forudsættes, at plejefamilien stiller et istandsat værelse til rådighed til barnet/den unge. Etableringsbeløbet må ikke overstige det af Socialministeriet fastsatte beløb. Cykel, barnevogn, høj stol og autostol (1 stk.) kan bevilges ud over etableringsbeløbet, såfremt udgiften ikke kan indeholdes i dette. Efter etablering skal plejefamilien selv af omkostningsbeløbet spare op til klapvogn. Til støtte/aflastningsfamilier kan der efter en konkret vurdering ydes et mindre beløb til etablering, f.eks. til seng, høj stol, autostol, cykel. 14

19 Daginstitution Såfremt plejebarnet skal benytte daginstitution vil det fremgå af handleplanen/være efter aftale med Ballerup Kommune. Udgiften afholdes af Ballerup Kommune. Såfremt barnet har behov for støttepædagog skal denne udgift afholdes af den kommune, hvor barnet er anbragt. Udgiften er indeholdt i institutionens driftsbeløb, jf. Socialministeriets Vejledning om dagtilbud m.v. til børn. Pasning af plejebarnet Udgifter i forbindelse med almindelig pasningsbehov ved eksempelvis forældremøder i daginstitution og skole er indeholdt i omkostningsbeløbet. Hvis plejebarnet ikke kan komme hjem på weekend hos forældrene, kan der ydes et beløb til plejefamilien til betaling for pasning af plejebarnet. Der kan max. ydes 1200,- kr. månedligt. Bevilling sker efter en konkret vurdering og tages op til fornyet vurdering 1 gang om året. Pas Udgiften afholdes af Ballerup Kommune. PC og TV Ansøgning kan ikke imødekommes. Udgiften afholdes af omkostningsbeløbet. Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter omfatter sport, fritidsundervisning, musikundervisning og lignende. Der ydes betaling af én fritidsaktivitet til et plejebarn fra barnet fylder 4 år. 15

20 Betalingen omfatter etableringsudstyr og kontingent og efter en konkret vurdering afledte udgifter som rejser, ture, turneringer m.v. dog max. 2 afledte udgifter pr. år under forudsætning af, at plejebarnet følger fritidsaktiviteten kontinuerligt. Dokumentation for udgiften skal foreligge. Kost- og lommepenge i forbindelse med rejser, ture o.l. ydes ikke. Vedligeholdelse af rekvisitter, sportsudstyr m.v. afholdes af omkostningsbeløbet. Udgift til yderligere én fritidsaktivitet begrundet i barnets handicap kan dækkes efter ovenstående retningslinjer. Lejrskole Inden for de første to år efter at anbringelsen er iværksat, kan der efter ansøgning ydes tilskud til udgifter i forbindelse med barnets deltagelse i lejrskole. - Der ydes tilskud til rejse/opholdsudgift, og udgiften skal dokumenteres. Kost- og lommepenge ydes ikke. Briller, medicin og diætkost Briller: udgiften dækkes og udgiften skal dokumenteres. Diætkost: udgiften dækkes og udgiften skal dokumenteres. Dog kan udgiften til diætkost til børn under 1 år ikke dækkes, men er indeholdt i omkostningsbeløbet. Medicin: udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom. Almindelig håndkøbsmedicin o.l. dækkes ikke, men er indeholdt i omkostningsbeløbet. Se endvidere afsnittet om tilskud til øvrige udgifter s. 19. Gaver Efter konkret ansøgning fra plejefamilien kan der udbetales et beløb til gave til plejebarnet til fødselsdag, jul, eksamen, konfirmation og andre særlige lejligheder. Taksten er fastsat af Socialministeriet. 16

21 Konfirmation Konfirmationsudstyr/tøj og konfirmationsgave kan efter ansøgning ydes i henhold til KL s vejledning af Taksten reguleres hvert år i januar. Såfremt afholdelse af konfirmationsfest skal foregå i plejefamilien vil det være efter fælles aftale mellem Ballerup Kommune, forældrene og plejefamilien, og udgifter hertil kan efter aftale dækkes af kommunen. Der kan max. udbetales 2 x konfirmationsbidrag, dog kan der bevilges op til 3 x konfirmationsbidrag, hvis konfirmationen finder sted inden for det første år efter anbringelsen. Et konfirmationsbidrag er i 2010 fastsat til 3108 kr. Udgifterne skal dokumenteres. Det er en betingelse, at barnets forældre er inviteret til festen. Ferietilskud Når et plejebarn anbringes i familiepleje er det med det formål at barnet indgår i familien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. Ballerup Kommunes forventning og udgangspunkt er derfor at plejebarnet holder ferie med plejefamilien, og dette vil fremgå af kontrakten. Kun i sjældne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for og i overensstemmelse med plejebarnets behov ikke at deltage i plejefamiliens ferie. Ligeledes kan der være ganske særlige forhold, som f.eks. at barnet er meget krævende og så tærende på plejefamiliens ressourcer og indbyrdes relationer, at det for at kunne opretholde plejeforholdet er nødvendigt for plejefamilien at holde ferie uden plejebarnet. Som hovedregel er dette indarbejdet i handleplanen. Det påhviler Ballerup Kommune at sørge for aflastningsophold til plejebarnet, såfremt det ikke kan være hos forældrene, når plejefamilien holder ferie. Såfremt barnet under plejefamiliens ferie passes af plejefamiliens egne voksne børn eller af familie/venner af plejefamilien skal disse godkendes af Ballerup Kommune. 17

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere