BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver... 1 Regler om tilsyn og valg af anbringelsessted... 1 Samtaler med barnet... 3 Samtaler med plejefamilien... 3 Sagsbehandlers opgaver... 4 Samarbejde mellem familieplejekonsulent og sagsbehandler... 5 Når plejeforholdet etableres - vigtige overvejelser... 6 Samvær... 7 Samarbejde med forældrene... 7 Anbringelsens juridiske grundlag... 8 Magtanvendelse... 9 Når plejeforholdet ophører eller ændres... 9 Familieplejekonsulentens rolle ved ophør af foranstaltningen... 9 Når den unge fylder 18 år OPGAVEN/ANSÆTTELSEN SOM PLEJEFAMILIE Lønforhold Plejelønnen Omkostningsbeløb Hvad skal omkostningsbeløbet dække Lommepenge og beklædning HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Etableringsudgifter (indskrivningsudstyr) Daginstitution Pasning af plejebarnet Pas PC og TV Fritidsaktiviteter Lejrskole Briller, medicin og diætkost Gaver Konfirmation Ferietilskud Ferie med venner/ andre unge Cykel Knallert Befordringsgodtgørelse Tilskud til øvrige udgifter... 19

3 SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER/FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 21 Folkeregistret Skat Pension A-kasse Sygdom og barsel Barns første sygedag Ferie Forsikringsforhold Hvis plejebarnet kommer til skade Arbejdsskadeforsikring for plejefamilier Tavshedspligt Hvilke oplysninger må plejefamilien få? Hvilke oplysninger må plejefamilien videregive? Underretningspligt Oplysningspligt Klageret og høringsret AKUTTE PROBLEMER... 27

4 INDLEDNING Intentionen med denne håndbog er at give plejefamilier og støtte/aflastningsfamilier et overblik over de vilkår og forpligtelser der knytter sig til opgaven som plejefamilie og støtte/aflastningsfamilie for Ballerup Kommune. Håndbogen er udarbejdet af familieplejen i Ballerup Kommune og består dels af en gennemgang af hvordan vi her i kommunen administrerer de gældende regler på området, dels en gennemgang af forskellige særlige problemstillinger, som de beskrives af KL i Familieplejehåndbogen*. Familieplejen hører under Job & Familie og består af 1 leder og 7 familieplejekonsulenter og har base på Ballerup Rådhus. Derudover er der tilknyttet børnepsykologisk konsulentbistand svarende til en halvtidsstilling. Linda Korthsen Leder af Familieplejen * KL Familieplejehåndbogen, 2. udgave, 1. oplag 2009, Kommuneforlaget

5 HVEM I KOMMUNEN GØR HVAD? ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER Da kommunerne organiserer samarbejde med plejefamilier og aflastningsfamilier meget forskelligt, har vi valgt her at redegøre for arbejdsfordelingen i Ballerup Kommune. Familieplejekonsulentens opgaver Det er bl.a. familieplejekonsulentens opgave at opspore, godkende, uddanne og kvalificere plejefamilier og støtte/aflastningsfamilier administrere plejefamiliers og støtte/aflastningsfamiliers ansættelsesvilkår. Det betyder at vi fastsætter vederlag og udarbejder kontrakter sørge for afholdelse af kurser og temaaftener med henblik på yderligere at kvalificere plejefamilier og støtte/ aflastningsfamilier visitere børn og unge til plejefamilier, støtte/ aflastningsfamilier, opholdssteder og døgninstitutioner at føre tilsyn med børn og unge anbragt i plejefamilie, på opholdssteder og på døgninstitutioner Regler om tilsyn og valg af anbringelsessted Regler om tilsyn fremgår af Lov om social service 148 og i Socialministeriets Vejledning om særlig støtte til børn og unge. Det generelle tilsyn med plejefamilien påhviler beliggenhedskommunen, mens det specifikke tilsyn med et anbragt barn føres af den anbringende kommune. 1

6 Jf. 69 i Lov om social service træffer kommunen afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 140 nævnte handleplan. Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet udenfor hjemmet, og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen. Loven beskriver det specifikke tilsyn med barnet som et løbende tilsyn. Som led i tilsynet skal kommunen mindst én gang om året tale med barnet/den unge under besøg på anbringelsesstedet. Kommunen skal således altid på baggrund af det enkelte barns/den enkelte unges behov - vurdere, hvor ofte og hvordan tilsynet skal føres. Den enkelte sags forløb kan ikke planlægges i mindste detalje, idet en sag i perioder kan spidse til og gøre en øget indsats nødvendig. Fleksibilitet og tilpasning i den enkelte sag er derfor en nødvendighed. I Ballerup Kommune er det familieplejekonsulenten, der fører tilsynet med plejebarnet, og det er familieplejekonsulenten, der er plejefamiliens kontaktperson i kommunen. Vores mål er at sikre kvalitet i vores arbejde og at give plejebarnet de bedst mulige opvækstvilkår under anbringelsen. Vi sætter barnet i centrum og sikrer regelmæssige tilsynsbesøg og kontinuitet i anbringelsen. I tilsynet med det enkelte barn vurderer familieplejekonsulenten de konkrete behov og foretager løbende nødvendige justeringer af tilsynet. Familieplejekonsulenten har en baggrund som socialrådgiver eller socialpædagog kombineret med erfaring fra børn- og ungeområdet. Familieplejekonsulenten har i tilsynet fokus på følgende områder: 2

7 Samtaler med barnet For at meningen med tilsynet skal lykkes er det af stor betydning, at familieplejekonsulenten opbygger og sikrer en god og tillidsfuld kontakt med barnet/den unge. Barnet/den unge skal opleve familieplejekonsulenten som en troværdig person, som ser på tingene ud fra barnets perspektiv. Det er derfor vigtigt at familieplejekonsulenten i samarbejdet med barnet/den unge agerer på en måde, så barnet/den unge føler sig taget alvorligt. Barnet skal ikke kunne opfatte familieplejekonsulenten som ven/allieret med plejefamilien. Familieplejekonsulentens opgave er at give barnet mulighed for at tale om - og dermed få hjælp til - de problemer, som måtte være forbundet med anbringelsen, lige som barnet skal have mulighed for at tale om hverdagen, om anbringelsesstedet, om samværet med forældrene, om skolegang, kammerater, fritidsinteresser med mere. Familieplejekonsulenten er hverken barnets terapeut eller kammerat, men fungerer som samtalepartner, og barnet skal vide, at vigtige informationer normalt gives videre, så forældre, plejefamilie og sagsbehandler kan få kendskab til disse. Barnet/den unge inddrages i, hvordan oplysningerne gives videre og kan således ikke på forhånd loves fortrolighed i forhold til samtalernes indhold. Samtaler med plejefamilien Familieplejekonsulenten kommer regelmæssigt hos plejefamilien sædvanligvis efter forudgående aftale. Derudover kan plejefamilien telefonisk kontakte familieplejekonsulenten for at få et råd eller for at aftale et ekstra besøg, lige som familieplejekonsulenten kan tage kontakt med henblik på ekstra besøg. Kontakt kan tillige ske pr. . Her henledes opmærksomheden dog på, at elektronisk skrevet direkte til familieplejekonsulenten ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. s indeholdende personfølsomme oplysninger skal altid stiles til sikker adresse: Samtalerne med plejefamilien har flere formål: 3

8 Familieplejekonsulenten skal støtte plejefamilien i at udføre arbejdet omkring plejebarnet og skal sørge for at plejefamilien får den nødvendige hjælp, vejledning og supervision for at kunne drage omsorg for barnet og stimulere barnets generelle, intellektuelle og sociale udvikling. Da det er betydningsfuldt for barnet og plejeforholdet skal familieplejekonsulenten følge med i hvorledes plejefamilien trives med og omkring barnet og hvordan opgaven påvirker dem som par og som forældre, lige som det er opgaven at følge med i, hvordan familiens egne børn trives med plejeopgaven. Familieplejekonsulenten skal - for hele tiden at kunne vurdere om foranstaltningen opfylder sit formål - indhente oplysninger om barnets trivsel i plejefamilien, om barnets forhold til og samvær med forældrene, om barnets trivsel og forhold til andre børn og voksne i daginstitution og skole m.m. samt barnets trivsel og forhold til evt. fritidsinteresser. I forbindelse med tilsyn taler familieplejekonsulenten med plejebarnet og med plejefamilien sammen og hver for sig. Sagsbehandlers opgaver Sagsbehandler har i samarbejde med ledelsen af Familieteamet - beslutningskompetencen i forhold til iværksættelse af foranstaltning ophør af foranstaltning justering af handleplan 1 gang årligt. Første gang dog senest 3 mdr. efter anbringelsen fastsættelse af samvær og ferie under anbringelsen barnets/den unges start i og skift i daginstitution og skole indhentelse af udtalelser vedr. barnet fra daginstitution, skole m.v. bevilling af undersøgelse/behandling af barnet/den unge behandling af enkeltansøgninger fra plejefamilien Sagsbehandler har således en lovbestemt pligt til og ansvar for opfølgning af handleplanen ( 70 i Lov om social service). Lovmæssigt præciseres endvidere kommunens pligt til at tale med barnet alene i forbindelse med handleplansopfølgning. 4

9 Lovreglerne vedr. handleplan fremgår af 140 i Lov om social service: "Kommunen skal udarbejde en handleplan inden der træffes afgørelse om foranstaltninger En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet Handleplanen skal opstille mål og delmål i forhold til barnets eller den unges udvikling og adfærd familieforhold skoleforhold sundhedsforhold fritid og venskaber andre relevante forhold Handleplanen skal endvidere angive indsatsens forventede varighed og skal tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien Plejefamilien har ret til at få kopi af den del af handleplanen, der vedrører barnet, anbringelsens varighed, samvær, krav og forventninger til plejefamiliens indsatsområder, men ikke til den del af handleplanen, som vedrører barnets familie. Sagsbehandler har ansvar for at indkalde til et årligt handleplansmøde med deltagelse af barnet/den unge (afhængig af alder), forældre, plejefamilie, familieplejekonsulent og sagsbehandler. Hvorvidt relevante samarbejdspartnere skal deltage i mødet beror på en fælles vurdering fra sagsbehandler og familieplejekonsulent. Samarbejde mellem familieplejekonsulent og sagsbehandler I en årlig skriftlig tilsynsrapport til sagsbehandler sammenfatter familieplejekonsulenten sine iagttagelser og sine oplysninger fra plejebarnet og plejeforældrene hver for sig og sammen. Hyppigheden for udarbejdelse af skriftlig rapport defineres typisk ud fra bestemmelserne i Lov om social service om sagsbehandlers pligt til at følge op på den handleplan, som er lagt for barnet/den unge. Plejefamilien vil få kopi af tilsynsrapporten. Rapporten består af en indledende del med faktuelle oplysninger, en beskrivende del, hvor oplysninger fra barnet og fra plejefamilien om barnet fremgår og eksemplificeres, og endelig af en vurderende del, som er familieplejekonsulentens faglige tilkendegivelse og begrundede vurdering af om foranstaltningen opfylder sit formål, og om nødvendigheden af evt. nye tiltag. 5

10 Når plejeforholdet etableres - vigtige overvejelser Inden man som familie træffer beslutning om at blive plejefamilie, er det vigtigt grundigt at overveje, hvilken betydning opgaven som plejefamilie får for hele familien. at have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien som plejefamilie står I til rådighed 24 timer i døgnet året rundt hvad synes jeres børn om at skulle dele jer og jeres opmærksomhed og interesse med andre børn? Hvordan vil jeres børn reagere? familielivet vil ændre sig - I kan blive nødt til at ændre på rutiner og ritualer, som I ellers var glade for hvordan vil den øvrige familie, venner og naboer reagere? jeres familie bliver genstand for en offentlig myndigheds arbejde hvilke vanskeligheder må plejebarnet have - hvor stor en opgave kan I klare i jeres familie? Er I forberedt på, at plejebarnet skal med på ferie? et plejebarn har behov for megen voksenkontakt, nærhed og fællesoplevelser og har brug for at få det og opleve det i jeres familie et plejebarn kan bære på megen sorg, smerte og kaos, som det kan være vanskeligt at være vidne til I kan føle afmagt og utilstrækkelighed i nogle situationer selv om I involverer jer i et plejebarn har I ingen mulighed for at bestemme, hvor længe plejebarnet skal være hos jer. På et tidspunkt skal I og jeres børn måske sige farvel til et plejebarn, som I har knyttet jer til I skal samarbejde med - og acceptere - barnets familie, selv om den lever et liv, der er anderledes end jeres som plejefamilie får I ansvaret for barnets daglige trivsel og udvikling. Udover den rent omsorgsmæssige og opdragelsesmæssige kompetence får I ikke selvstændig kompetence eller myndighed i forhold til barnet. Alle beslutninger omkring barnet træffes af sagsbehandler i samarbejde med forældrene 6

11 Samvær Det er erfaringen, at samarbejdet mellem plejefamilien og barnets familie kan give anledning til vanskeligheder både for plejefamilien og for forældrene - og dermed for barnet. Som plejefamilie er det vigtigt at gøre sig klart, at man hverken kan eller skal erstatte barnets forældre. Barnets forældre er en meget vigtig del af barnets liv, og derfor skal man som plejefamilie være indstillet på at samarbejde med forældrene. Det fremgår af Lov om social service 71, at "forældrene og barnet har ret til samvær og kontakt under anbringelsen". Retten omfatter både en ret for forældrene til at besøge barnet og en ret for barnet til at besøge sine forældre. Retten omfatter også brev- og telefonkontakt, lige som den gælder for både forældre med forældremyndighed og forældre med samværsret. Den anbringende kommune har tillige en pligt til og ansvar for, at barnet opretholder kontakt til fx bedsteforældre, andre nære pårørende, eller andre personer, som barnet har haft tætte relationer til før anbringelsen. De konkrete aftaler vedr. samvær og kontakt og dermed de krav, som dette stiller til plejefamilien fremgår af handleplanen. Vi forventer, at plejefamilien samarbejder og arbejder ud fra handleplanen, også i situationer og perioder, hvor plejefamilien kunne ønske, at samværet og kontakten mellem barnet og dets familie fandt sted på anderledes vilkår og i et andet omfang end det gældende. Samarbejde med forældrene Forud for en beslutning, om at et barn skal anbringes uden for hjemmet, er der som regel gået et langt undersøgelsesforløb. Barnets loyalitet med forældrene er stor, og det er derfor betydningsfuldt for barnet og dermed for anbringelsesforløbet, at plejefamilien udviser respekt og interesse for forældrene og for barnets historie og tidligere liv. Plejefamilien skal være lydhør og ikke fordømmende. For forældrene er det en af de absolut sværeste erkendelser, at man ikke magter selv at varetage den daglige omsorg for barnet. Dette gælder uanset hvordan og hvor ofte man som forældre har svigtet barnet. Langt de fleste børn anbringes uden for hjemmet med forældrenes samtykke, men på trods af samtykket, er det for forældrene en meget smer- 7

12 telig proces med svære følelser, som kan være svære for dem at håndtere. Forældrene er i krise. Plejefamiliens ressourcer og overskud minder forældrene om deres egen uformåenhed. For at beskytte sig selv, vil man som plejefamilie kunne opleve, at barnets forældre enten er meget optagede af sig selv og kun taler om sig selv, eller at de påpeger fejl og mangler hos plejefamilien og plejefamiliens måde at passe barnet på. Også barnet er i krise. Det er et smerteligt tab at skulle flytte til en anden familie, fordi forældrene ikke kan give den nødvendige omsorg. Anbringelsens juridiske grundlag Et barn kan anbringes uden for hjemmet med forældremyndighedsindehaverens samtykke i henhold til Lov om social service Beslutningen træffes af ledelsen af Familieteamet. Langt de fleste anbringelser foretages med samtykke (frivillig anbringelse). Når en række betingelser er opfyldt kan en anbringelse imidlertid også foretages uden forældremyndighedsindehaverens samtykke (tvangsanbringelse, jf 58 i Lov om social service). - Beslutningen kan alene træffes af Børn og Unge-udvalget, som består af en dommer, en psykologisk sagkyndig og 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Uanset om anbringelsen foretages med eller uden samtykke, beholder forældremyndighedsindehaveren forældremyndigheden over barnet. Det betyder, at forældremyndighedsindehaveren/haverne har ret til at være orienteret om barnets udvikling og trivsel og skal give accept af tiltag som f.eks. skolevalg, psykologisk undersøgelse, samværsaftaler m.v. Såfremt hensynet til barnet taler for det, kan samværet mellem barnet og forældrene afbrydes eller gøres overvåget i henhold til Lov om social service 71. Det kræver en faglig velbegrundet argumentation, og beslutningen træffes af Børn og Unge-udvalget. 8

13 Magtanvendelse For plejefamilier gælder de samme regler som for almindelige familier det betyder at det jf. straffelovens bestemmelser ikke er tilladt at revse barnet/den unge. Reglerne om magtanvendelse findes i socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 07. Når plejeforholdet ophører eller ændres Det fremgår af Lov om social service 68 at anbringelsen / foranstaltningen skal ophøre, når formålet med anbringelsen er opfyldt, når den ikke længere opfylder formålet under hensyn til barnets særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Ophøret af anbringelsen kan foregå som et planlagt og aftalt led i handleplanen, men kan også foregå som følge af, at barnets forældre - mod kommunens ønske og uden at der foreligger grundlag for tvangsanbringelse - hjemtager barnet. Ophøret kan også ske fordi barnets/den unges behov ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeses i plejefamilien, eller fordi barnet/den unge udviser en adfærd, der gør, at barnet/den unge ikke længere kan rummes i plejefamilien. Beslutning om ophør af foranstaltningen træffes af sagsbehandler i samarbejde med ledelsen af Familieteamet. Familieplejekonsulentens rolle ved ophør af foranstaltningen Uanset årsagen til at en anbringelse ophører, er det familieplejekonsulentens opgave at forsøge at skabe overblik og sammenhæng i situationen for barnet/den unge og for plejefamilien. For barnet er det vigtigt at sikre gennemskuelighed og - afhængig af barnets alder - høring og indflydelse på de beslutninger, der træffes. For plejefamilien er det vigtigt at få hjælp og støtte til at tage ordentlig afsked med barnet/den unge, lige som evt. fortsat og/eller fremtidig kontakt mellem barnet og plejefamilien aftales. I forhold til plejefamilien følger familieplejekonsulenten tillige op på det samlede forløb med barnet. Positive og negative opgaver og erfaringer drøftes. 9

14 Når den unge fylder 18 år Ifølge Lov om social service skal kommunen 6 mdr. før den unge fylder 18 år træffe beslutning om den videre indsats over for den unge. Planen skal angive hvilken støtte og vejledning, der skal ydes til den unge med hensyn til bolig, uddannelse, arbejde, netværk og personlig rådgivning. Såfremt det undtagelsesvist besluttes, at den unge i en afgrænset periode skal fortsætte sin anbringelse i plejefamilien træder andre økonomiske regler i kraft. Den unge overgår til at modtage kontanthjælp, og den unge skal betale for opholdet i plejefamilien. Den unges sag oversendes til den unges opholdskommune (den kommune hvor den unge er anbragt) For plejefamiliens vedkommende betyder de ændrede økonomiske regler en nedsættelse af antallet af plejevederlag efter en konkret vurdering. Begrundelsen for dette er, at en anbringelse i familiepleje kun opretholdes ud over det fyldte 18. år, når der er tale om en ung, som i en afgrænset periode har brug for "det sidste lille skub" for at kunne stå på egne ben. Opgaven for plejefamilien er derfor at trække sig mere tilbage og at overlade mere og mere til den unge selv. For mange unge er det imidlertid af uvurderlig betydning at kontakten til plejefamilien opretholdes. En anden mulighed end at anbringelsen forlænges ud over det 18. år kan derfor være at plejefamilien udpeges som kontaktperson/personlig rådgiver for den unge med det formål at give den unge råd og vejledning, tryghed og sikre eller fastholde den unge i et godt forløb. 10

15 OPGAVEN/ANSÆTTELSEN SOM PLEJEFAMILIE Som plejefamilie er man ikke ansat i kommunen, men man har indgået en kontrakt med kommunen. Lønforhold Det beløb, som plejefamilien modtager, består af 2 dele en skattepligtig plejeløn og et ikke skattepligtigt omkostningsbeløb til forsørgelse af barnet. Begge dele udbetales månedsvis og bagud. Plejelønnen Beregningsgrundlaget kaldes vederlag. Vederlaget er en sats fastsat af Socialministeriet, og den reguleres hvert år pr. 1. januar. Plejefamilien aflønnes med et eller flere antal vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af barnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Der findes ikke en konkret lovgivning der omhandler fastsættelse af vederlag. Ballerup Kommune har derfor besluttet at administrere efter KL s retningslinier/anbefalinger på området. Når en plejefamilie modtager mere end 4 x vederlag i løn betyder det, at den af plejeforældrene som har ansættelsen ikke ved siden af kan påtage sig fuldtidsarbejde. Når der udbetales 7 x vederlag eller mere for et plejebarn eller flere plejebørn tilsammen, forudsættes det at den af plejeforældrene der har ansættelsen, ikke har andet erhvervsarbejde. Som støtte/aflastningsfamilie aflønnes man pr. påbegyndt døgn. Aflastningsforhold af en varighed på mindre end 24 timer regnes for 1 døgn. Kravene omkring erhvervsarbejde udenfor hjemmet gælder ikke. Omkostningsbeløb Kaldes også kost- og logibeløb og er ligesom vederlag fastsat af Socialministeriet/KL. Beløbet reguleres hver 1. januar og er gradueret efter plejebarnets alder. 11

16 Hvad skal omkostningsbeløbet dække Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet i form af udgifter til kost, logi og almindelige daglige fornødenheder. Daglige fornødenheder dækker almindelige daglige forsørgelsesudgifter såsom kost (incl. skolemælk o.l.) logi (værelse, seng, stol, bord, sengetøj, lys, vand, varme) vedligeholdelse af værelset vask incl. vaskepulver personlig hygiejne (sæbe, shampoo, bleer, creme, deodorant, hygiejnebind, prævention) div. salver og medicin, som ikke er lægeordineret frisør fødselsdagsgaver til klassekammerater o.l. småreparationer af cykel incl. punktering cykellygter incl. batterier div. skoleremedier (taske, pennalhus, passer, lineal, lommeregner o.l.) brug af telefon porto ved breve til barnets familie buskort til barnet/den unge til fritidsaktiviteter m.v. udgifter til babysitter/barnepige ved biograf/teaterbesøg udgifter til babysitter/barnepige ved forældremøder i plejebarnets daginstitution, skole o.l. kørsel til daginstitution, skole, læge, tandlæge, kammerater, fritidsaktiviteter opsparing til ferie og lejrskole Ovenstående er eksempler, og listen er ikke udtømmende. Lommepenge og beklædning Lommepenge og beklædningsbeløbet er ydelser til barnet og udbetales automatisk via Ballerup Kommunes lønkontor. Taksten er fastsat af Socialministeriet og er gradueret i f.t. barnets alder. Beløbet reguleres hvert år i januar og er skattefrit for barnet. Skoleelevers arbejde reducerer som hovedregel ikke disse beløb. Den unge beholder således tøj- og lommepenge og kan derudover tjene op til et tilsvarende beløb. Tjener den unge mere end et beløb svarende til tøj- og lommepenge, skal det overskydende beløb indsættes på en opsparingskonto. 12

17 Det påhviler plejefamilien at være den unge behjælpelig med opsparing. Såfremt den unge har fuldtidsarbejde følges de af Socialministeriet fastsatte regler for modregning/egenbetaling. Plejefamilien har pligt til at oplyse Ballerup Kommune om plejebarnets evt. indtægt. Lommepenge og beklædningsbeløb ydes ikke til børn i støtte / aflastningsfamilier. 13

18 HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Ballerup Kommune har et skema til brug for ansøgning om enkeltudgifter. Skemaet kan hentes på vores hjemmeside Plejefamilien sender skemaet til sagsbehandler. Sagsbehandler sender skriftlig og begrundet afgørelse til plejefamilien. Retningslinjer for støtte/aflastningsfamilier er skrevet med kursiv. TILSKUD TIL ENKELTUDGIFTER Etableringsudgifter (indskrivningsudstyr) Taksten fastsættes af Socialministeriet og reguleres ligeledes hvert år i januar. Efter en konkret vurdering fra sagsbehandler i Ballerup Kommune kan plejebarnet etableres i plejefamilien med det udstyr, man vurderer, barnet har behov for, og som barnets familie eller plejefamilien ikke selv kan stille til rådighed. Det er ikke hensigtsmæssigt at alt skal være nyt. Det er vigtigt for plejebarnet, at det også medbringer egne ting fra sit liv med sin egen familie. Indskrivningsudstyret vil typisk være seng, møbler i børneværelset, ekstra tøj m.m. Det forudsættes, at plejefamilien stiller et istandsat værelse til rådighed til barnet/den unge. Etableringsbeløbet må ikke overstige det af Socialministeriet fastsatte beløb. Cykel, barnevogn, høj stol og autostol (1 stk.) kan bevilges ud over etableringsbeløbet, såfremt udgiften ikke kan indeholdes i dette. Efter etablering skal plejefamilien selv af omkostningsbeløbet spare op til klapvogn. Til støtte/aflastningsfamilier kan der efter en konkret vurdering ydes et mindre beløb til etablering, f.eks. til seng, høj stol, autostol, cykel. 14

19 Daginstitution Såfremt plejebarnet skal benytte daginstitution vil det fremgå af handleplanen/være efter aftale med Ballerup Kommune. Udgiften afholdes af Ballerup Kommune. Såfremt barnet har behov for støttepædagog skal denne udgift afholdes af den kommune, hvor barnet er anbragt. Udgiften er indeholdt i institutionens driftsbeløb, jf. Socialministeriets Vejledning om dagtilbud m.v. til børn. Pasning af plejebarnet Udgifter i forbindelse med almindelig pasningsbehov ved eksempelvis forældremøder i daginstitution og skole er indeholdt i omkostningsbeløbet. Hvis plejebarnet ikke kan komme hjem på weekend hos forældrene, kan der ydes et beløb til plejefamilien til betaling for pasning af plejebarnet. Der kan max. ydes 1200,- kr. månedligt. Bevilling sker efter en konkret vurdering og tages op til fornyet vurdering 1 gang om året. Pas Udgiften afholdes af Ballerup Kommune. PC og TV Ansøgning kan ikke imødekommes. Udgiften afholdes af omkostningsbeløbet. Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter omfatter sport, fritidsundervisning, musikundervisning og lignende. Der ydes betaling af én fritidsaktivitet til et plejebarn fra barnet fylder 4 år. 15

20 Betalingen omfatter etableringsudstyr og kontingent og efter en konkret vurdering afledte udgifter som rejser, ture, turneringer m.v. dog max. 2 afledte udgifter pr. år under forudsætning af, at plejebarnet følger fritidsaktiviteten kontinuerligt. Dokumentation for udgiften skal foreligge. Kost- og lommepenge i forbindelse med rejser, ture o.l. ydes ikke. Vedligeholdelse af rekvisitter, sportsudstyr m.v. afholdes af omkostningsbeløbet. Udgift til yderligere én fritidsaktivitet begrundet i barnets handicap kan dækkes efter ovenstående retningslinjer. Lejrskole Inden for de første to år efter at anbringelsen er iværksat, kan der efter ansøgning ydes tilskud til udgifter i forbindelse med barnets deltagelse i lejrskole. - Der ydes tilskud til rejse/opholdsudgift, og udgiften skal dokumenteres. Kost- og lommepenge ydes ikke. Briller, medicin og diætkost Briller: udgiften dækkes og udgiften skal dokumenteres. Diætkost: udgiften dækkes og udgiften skal dokumenteres. Dog kan udgiften til diætkost til børn under 1 år ikke dækkes, men er indeholdt i omkostningsbeløbet. Medicin: udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom. Almindelig håndkøbsmedicin o.l. dækkes ikke, men er indeholdt i omkostningsbeløbet. Se endvidere afsnittet om tilskud til øvrige udgifter s. 19. Gaver Efter konkret ansøgning fra plejefamilien kan der udbetales et beløb til gave til plejebarnet til fødselsdag, jul, eksamen, konfirmation og andre særlige lejligheder. Taksten er fastsat af Socialministeriet. 16

21 Konfirmation Konfirmationsudstyr/tøj og konfirmationsgave kan efter ansøgning ydes i henhold til KL s vejledning af Taksten reguleres hvert år i januar. Såfremt afholdelse af konfirmationsfest skal foregå i plejefamilien vil det være efter fælles aftale mellem Ballerup Kommune, forældrene og plejefamilien, og udgifter hertil kan efter aftale dækkes af kommunen. Der kan max. udbetales 2 x konfirmationsbidrag, dog kan der bevilges op til 3 x konfirmationsbidrag, hvis konfirmationen finder sted inden for det første år efter anbringelsen. Et konfirmationsbidrag er i 2010 fastsat til 3108 kr. Udgifterne skal dokumenteres. Det er en betingelse, at barnets forældre er inviteret til festen. Ferietilskud Når et plejebarn anbringes i familiepleje er det med det formål at barnet indgår i familien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. Ballerup Kommunes forventning og udgangspunkt er derfor at plejebarnet holder ferie med plejefamilien, og dette vil fremgå af kontrakten. Kun i sjældne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for og i overensstemmelse med plejebarnets behov ikke at deltage i plejefamiliens ferie. Ligeledes kan der være ganske særlige forhold, som f.eks. at barnet er meget krævende og så tærende på plejefamiliens ressourcer og indbyrdes relationer, at det for at kunne opretholde plejeforholdet er nødvendigt for plejefamilien at holde ferie uden plejebarnet. Som hovedregel er dette indarbejdet i handleplanen. Det påhviler Ballerup Kommune at sørge for aflastningsophold til plejebarnet, såfremt det ikke kan være hos forældrene, når plejefamilien holder ferie. Såfremt barnet under plejefamiliens ferie passes af plejefamiliens egne voksne børn eller af familie/venner af plejefamilien skal disse godkendes af Ballerup Kommune. 17

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET Indhold Indledning... 3 Godkendelse af plejefamilier... 4 Om Socialtilsynets rolle... 4

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier 1 Indholdsfortegnelse Godkendelse af nye plejefamilier... 5 Indledning... 5 1. Vigtige ting som I bør overveje, inden godkendelse som plejefamilien startes... 5 Kan I acceptere

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf.

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. Interessetilkendegivelsesskema MTFCTræningsfamilier 1 Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. 142) 1. Ansøger(e) Fulde

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2017 1 Indledning... 3 Vederlagsfastsættelse... 3 Omkostningsbeløbet... 5 Etableringsudgifter...

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 2 At få et plejebarn Anbringende kommune og dennes forpligtelser Det er som beskrevet ovenfor en kommunal opgave at beslutte, om et barn skal anbringes i

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere