Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Kontaktperson Peter Bøcher Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik Kandidatuddannelsen i statistik (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1, 18/ bekendtgørelsens bilag 1, 4.8. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. juni akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 2 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 12. juli 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Akkrediteringsrådet 13. juli 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 1 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen)- 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 UBST har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.scient. i statistik Master of Science (MSc) in Statistics Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8091 AUDD 8091 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er hverken en ministerielt fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen eller en adgangsbegrænsning, fastsat af universitetet. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for matematik. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af rådets positive akkreditering og UBSTs afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3, stk Akkrediteringen er gældende til og med den 31. juli 2017, svarende til en periode på 6 år, som er den af rådet vedtagne standardperiode, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Adgangskrav Ansøgere med en bachelorgrad i de matematiske fag med specialisering i statistik, de matematiske fag, forsikringsmatematik eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet kan optages på kandidatuddannelsen i statistik. Ansøgere med en bachelorgrad inden for naturvidenskab kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder: - kurser i matematisk analyse, inklusiv målteori, mindst 22.5 ECTS - kurser i lineær algebra, svarende til mindst 7.5 ECTS - kurser i statistik på målteoretisk grundlag, mindst 15 ECTS 4 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).

3 Studerende med en ikke-nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til IELTS test, score minimum 6.5 eller TOEFL test, scores minimum 213 (computer based) eller 550 (paper based) eller 79 (internet based). Fra 2011 skal ansøgere med en nordisk bachelorgrad have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en konkret faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med kravene ovenfor. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 11 i adgangsbekendtgørelsen. Udbudssted Uddannelsen udbydes i København. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt uddannelsesbekendtgørelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsen er engelsksproget og udbydes også på Aarhus Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Kandidatuddannelse i statistik Københavns Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for kandidatuddannelsen... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 7 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 8 Kandidatuddannelsens struktur... 9 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for det matematiske og statistisk fagområde Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for det matematiske og statistiske fagområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i de matematiske fag består af: Kernefaglig ekspert Professor Erik Bølviken, Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Aftagerrepræsentant Investor Relations Direktør Ulrik Andersson, Tryg Studerende Zaki Krag Nielsen, kemistuderende, Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. januar 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 24. februar modtaget supplerende dokumentation vedr. sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og de specifikke forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen. - modtaget supplerende dokumentation vedr. sammenhængen mellem de enkelte fagelementers læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. - modtaget supplerende dokumentation vedr. prioritering af ansøgere 4. maj modtaget supplerende dokumentation vedr. godkendelse og vedtagelse nyt studieforløb. - modtaget supplerende dokumentation vedr. dimittendundersøgelsers kadence. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 15. marts 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 13. maj 2011 Høringssvar modtaget 25. maj 2011 Sagsbehandling afsluttet 9. juni

9 Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i de matematiske fag til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i statistik på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), fordi universitets kontakt til aftagere og aftagerpaneler kun i nogen grad kan betegnes som løbende og det er uklart, hvilke tilbagemeldinger institutionen har modtaget fra aftagerpaneler og aftagere og hvorledes disse er blevet anvendt til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Resumé af kriterievurderingerne Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 6

10 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted København Sprog Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk Hovedområde Naturvidenskab Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Tælleperioden er 1. oktober til 30. september og altså ikke kalenderår Kilde: hhv. Nøgletal Maj 2010, KU s studieadministrative database og direkte udtræk fra FØNIX 7

11 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Kompetencer: En kandidat i statistik opnår kompetence til at kunne: Gennemføre en selvstændig statistisk analyse af komplekse eksperimenter og observationelle undersøgelser. Undersøge åbne statistiske problemer med sandsynlighedsteoretiske metoder Udvikle nye statistiske løsningsmodeller Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. Færdigheder: En kandidat i statistik opnår færdigheder til at kunne: Læse og forstå matematisk og statistisk originallitteratur Formidle og kommunikere matematiske spørgsmål og problemstillinger på videnskabeligt grundlag med såvel fagfæller som med specialister på andre områder. Redegøre mundtligt og skriftligt for statistiske undersøgelser af åbne problemer Viden: En kandidat i statistik har gennem kurser og projektarbejde tilegnet sig viden på højt niveau inden for udvalgte forskningsaktive områder. En kandidat i statistik kan på et videnskabeligt niveau reflektere over metoder til analyse og løsning af statistiske og sandsynlighedsteoretiske spørgsmål. (Studieordning, s. 2f) 8

12 Kandidatuddannelsens struktur Den generelle profil inden for faget består af: Obligatoriske kurser: Sandsynlighedsregning 3 (Sand3), 7,5 ECTS-point, blok 1 Sandsynlighedsregning 4 (Sand 4), 7,5 ECTS-point, blok 2 Statistisk praksis (StatPrak), 15 ECTS-point, blok 3 + blok 4 Valgfri kurser inden for fagområdet (begrænset valgfrie kurser), 30 ECTS-point Valgfri kurser, 30 ECTS-point Speciale, 30 ECTS-point (Studieordning, s. 4) Grafisk kan denne profil anskueliggøres på følgende vis: (Dokumentationsrapport, s. 14) 9

13 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Det Naturvidenskabelige Fakultet har i 2008 nedsat fem brancheorienterede paneler, som har til opgave at yde rådgivning på tværs af fakultetets uddannelser. Aftagerpanelerne er ifølge dokumentationsrapporten ledelsesmæssigt forankret hos prodekanen for uddannelse, der udpeger medlemmerne i samråd med prodekanen for forskning og formanden for de siddende paneler (Dokumentationsrapport, s. 3; bilag 1). De fem aftagerpaneler er organiseret med aftagerrepræsentanter inden for følgende fem brancher: - Aftagerpanel for Miljø og Energi - Aftagerpanel for Sundhed og Medicin - Aftagerpanel for It og Finans - Aftagerpanel for Uddannelse og Formidling samt - Aftagerpanel for Forarbejdning og Fremstilling De aftagerpaneler, der dækker uddannelserne i de matematiske fag er aftagerpanelet for IT og Finans samt aftagerpanelet for Sundhed og Medicin (Dokumentationsrapport, s. 3). Ifølge fakultetets kommissorium for aftagerpaneler er det hensigten, at aftagerpanelerne mødes 2-4 gange om året (222.science.ku.dk/fakultet/organisation/udvalg/aftagerpaneler/kommissorium_aftagerpaneler.pdf/). Af dokumentationsrapporten fremgår det imidlertid, at mødeaktiviteten siden 2009 har været begrænset til to fællesmøder for alle aftagerpanelerne samt et individuelt møde for de enkelte aftagerpaneler i I forbindelse med sidstnævnte har uddannelsen i statistik været genstand for en nøjere præsentation for IT og Finans den 27. januar (bilag 4). Universitetet skriver, at der har endnu ikke været lejlighed til at diskutere uddannelsen med Sundhed og medicin. (Dokumentationsrapport, s. 3). Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen indgår i dialog med aftagerpaneler, som har relevans for uddannelsen. Imidlertid vurderer akkrediteringspanelet, at denne dialog kun i nogen grad kan betegnes som løbende, idet mødeaktiviteten for de enkelte uddannelsesrelevante aftagerpaneler ifølge dokumentationsrapporten har været meget begrænset. Af dokumentationsrapporten s.3 fremgår det, at aftagerpanelerne rådgiver dekanen om de enkelte studieretningers optag på baggrund af beskæftigelsestal og tilgængelige analyser af beskæftigelsestal og tilgængelige analyser af beskæftigelsesudsigterne for de enkelte fag og at Erfaringerne fra dialogmøderne med aftagerpanelerne indgår i studienævnets arbejde med udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer imidlertid, at det på baggrund af dokumentationsrapporten samt uddannelsesbesøget er uklart, hvilke konkrete tilbagemeldinger institutionen har fået fra aftagerpanelerne og hvorledes disse tilbagemeldinger efterfølgende er blevet anvendt til sikring og udvikling af kandidatuddannelsen i statistik. Akkrediteringspanelet lægger i sin vurdering vægt på, at uddannelsens ledelse på besøget tilkendegav, at den nuværende konstruktion for så vidt angår uddannelsens dialog med aftagerpaneler ikke opleves som optimal, hvorfor der aktuelt er planer om at reorganisere aftagerpanelerne og anvendelsen af disse. 10

14 Udover den etablerede kontakt til aftagerpaneler indgår institutionen også i dialog med censorinstitutionen, Dansk Selskab for Teoretisk Statistik og Netværket Statistical Methods for Complex and High Dimensional Models. Universitetet skriver om Dansk Selskab for Teoretisk Statistik: Stort set alle professionelle statistikere er medlemmer i foreningen, der fx afholder periodiske møder med fagligt og socialt indhold. Ved foreningens møder deltager medlemmer fra såvel universiteter som offentlige og private virksomheder og udveksler erfaringer og problemer. (Dokumentationsrapport, s. 4) Netværket Statistical Methods for Complex and High Dimensional Models beskrives således: Tre institutter ved henholdsvis det biovidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, og det naturvidenskabelige fakultet indgår med IMF [Institut for de Matematiske Fag] i et forskningsnetværk... Disse tre institutter aftager en stor del af kandidaterne i statistik og netværket spiller således en stor rolle både i disses rekruttering og i den løbende udvikling af uddannelsen for at imødekomme disse aftageres behov. (Dokumentationsrapport, s. 4) Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen indgår i dialog med aftagere udover aftagerpaneler om end denne dialog kun i nogen grad kan betegnes som systematisk og løbende og ikke har fundet en tilfredsstillende form. Videre vurderer akkrediteringspanelet, at det på baggrund af dokumentationsrapporten er uklart, hvilke tilbagemeldinger institutionen har fået fra ovennævnte aftagere ligesom det også vurderes uklart, hvorledes sådanne tilbagemeldinger er blevet anvendt til sikring og udvikling af statistikuddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen indgår i en løbende dialog med uddannelsens dimittender. Således fremgår det af dokumentationsrapporten s. 5, at forskere fra forskergruppen Statistics and Probability Theory ved Institut for Matematiske Fag har en løbende uformel kontakt med dimittender i regi af Dansk Selskab for Teoretisk Statistik (Dokumentationsrapport, s. 5). Endvidere gennemfører Det Naturvidenskabelige Fakultet løbende dimittendundersøgelser i form af elektroniske spørgeskemaundersøgelser (foreløbigt planlagt til at foregå hvert 3. år (Supplerende dokumentation modtaget den 4. maj 2011)). Den seneste spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i 2010 og dækker de kandidater, som dimitterede i perioden 1/ / Ifølge dokumentationsrapporten blev 23 dimittender i statistik inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvoraf 16 responderede (Dokumentationsrapport, s. 5). Dimittendundersøgelsen viser overordnet set, at der blandt kandidaterne er udbredt tilfredshed med uddannelsens elementer og den måde, hvorpå den har forberedt dem til et virke som statistiker med et overordentligt solidt teoretisk fundament. (Dokumentationsrapport, s. 5). Ifølge dokumentationsrapporten har undersøgelsens resultater endnu ikke givet anledning til korrektioner i studieordninger og kursusudbud, hvilket begrundes i det forhold, at dimittendundersøgelsen er forholdsvis ny (Dokumentationsrapport, s. 5). Det er dog instituttets hensigt, at følge op på dimittendundersøgelsens resultater bl.a. via en målrettet dialog med dimittender om hvordan uddannelsen kan udvikles yderligere ved den planlagte Alumneaften den 11. januar 2011 (Dokumentationsrapport, s. 5). Dimittendernes forslag til udvikling af uddannelsen er blandt andre opgaveløsning i samarbejde med virksomheder, flere gæsteundervisere fra virksomheder, flere virksomhedspræsentationer på universitetet (Dokumentationsrapport, s. 5) Videre anføres det i dokumentationsrapporten, at uddannelsens profil justeres løbende for at imødekomme aftagernes behov. For eksempel har instituttet rekrutteret tre forskere med en stærkt anvendelsesorienteret faglig profil, der har muliggjort at kursusudbuddet på kandidatuddannelsen har haft øget fokus på emner som biostatistik og beregnelighed ( statistical computing ). Endvidere er forløbet i statistik på bacheloruddannelsen i de matematiske fag blevet omlagt og bedre integreret med analyseforløbet for at motivere flere studerende på vej mod kandidatstudiet i matematik til at tage en statistikspecialisering og dermed kvalificere sig også til kandidatstudiet i matematik. (Dokumentationsrapport, s. 5). 11

15 Akkrediteringspanelet vurderer, at ændringerne på den adgangsgivende bacheloruddannelse i matematik ikke direkte angår kandidatuddannelsen i statistik, men anerkender, at statistikuddannelsen og den adgangsgivende uddannelse er relaterede, og at ændringerne på uddannelsen i matematik derfor indirekte har indflydelse på statistikuddannelsens samlede profil. Det er på baggrund af ovenstående samlet set akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har sandsynliggjort, at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens indhold. Beskæftigelse Institutionen har i Dokumentationsrapporten s. 5 redegjort for dimittendernes beskæftigelsessituation ved at henvise til nøgletal fra UBST, jf. nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen har beskæftigelsen for dimittender fra gruppen matematik/fysik/kemi/datalogi fra Københavns Universitet ligget konstant højere end beskæftigelsen for dimittender fra samme hovedområde på landsplan i perioden Akkrediteringspanelet er i forbindelse med ovenstående beskæftigelsestal opmærksomt på, at beskæftigelsesaktiviteten ikke er opgjort isoleret for kandidater i statistik. Endvidere bemærker akkrediteringspanelet, at institutionen i dokumentationsrapporten alene har henvist til beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede frem for ledighedsfrekvensen. Akkrediteringspanelet kan på baggrund af nøgletal fra UBST (jf. dog konstatere, at ledighedsfrekvensen for nyuddannede dimittender fra gruppen matematik/fysik/kemi/datalogi fra Københavns Universitet i perioden er lavere end ledighedsfrekvensen for nyuddannede fra det naturvidenskabelige hovedområde på landsplan i den tilsvarende periode. Ovenstående redegørelse for dimittendernes beskæftigelsessituation suppleres i dokumentationsrapporten ved oplysning om, at der i perioden 1/ til 30/ dimitterede 22 kandidater fra statistikuddannelsen, hvoraf 6 (27 %) blev optaget på en ph.d. uddannelse på Københavns Universitet (Dokumentationsrapport, s. 6). Herudover kan det på baggrund af dimittendundersøgelsen (bilag 6) konstateres, at 13 af de 16 dimittender, som deltog i undersøgelsen, er i beskæftigelse, heraf 3 som ph.d.-studerende, mens 3 angiver at deres beskæftigelsessituation falder uden for kategori. (Dokumentationsrapport, s. 6). Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig på samme niveau som øvrige dimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde. Videre vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Således fremgår det af dimittendundersøgelsen, at langt de fleste kandidater i statistik finder relevant beskæftigelse, idet universitetet skriver: Af 10 respondenter oplyser 8 at deres jobfunktion ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde, og 5 har stillingsbetegnelsen statistiker. Yderligere 3 er indskrevet som ph.d.- studerende, alle ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet hvor deres statistiske ekspertise anvendes i sundhedsfaglige analyser. (Dokumentationsrapport, s. 6) 12

16 Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvis tilfredsstillende opfyldt, idet akkrediteringspanelet vurderer, at universitetets dialog med aftagerpaneler og aftagere kun i nogen grad er systematisk og løbende og ikke har fundet en tilfredsstillende form. Det er desuden uklart, hvilke tilbagemeldinger institutionen har modtaget fra aftagerpaneler og aftagere og hvorledes disse er blevet anvendt til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at universitetet indgår i en løbende dialog med uddannelsens dimittender og at denne dialog anvendes til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig på samme niveau som øvrige dimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde, og at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 3-6 Bilag 1: Aftagerpaneler medlemsliste Bilag 4: Mødeindkaldelse for It og Finans møde den 27. januar 2010 Bilag 6: Dimittendundersøgelse for SCIENCE 2010 Statistik Supplerende dokumentation modtaget den 4. maj

17 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Sammenhængen mellem uddannelsens obligatoriske fagelementer, de forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen og de forskere, der er tilknyttet forskningsområderne og fagelementerne, beskrives i dokumentationsrapporten: Kurser Ansvarlig forsker/forskningsgruppe Forskningsgruppens medlemmer Sandsynlighedsregning 3 Sandsynlighedsregning 4 Statistisk Praksis Statistics and Probability Theory (SPT) Lektor, Susanne Ditlevsen Lektor, Ernst Hansen Lektor, Niels Richard Hansen Professor, Martin Jacobsen Lektor, Helle Sørensen Professor, Michael Sørensen Lektor, Søren Tolver Jensen (Tabel udført af ACE Denmark på baggrund af Dokumentationsrapport, s. 7) Universitetet tilføjer, at det er ovenstående VIP, der vejleder langt hovedparten af specialerne på området. (Dokumentationsrapport, s. 7) Det er på baggrund af institutionens redegørelse akkrediteringspanelets vurdering, at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagområder og de forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen. Uddannelsens tilrettelæggere Af dokumentationsrapporten s. 7 fremgår det, at kandidatuddannelsen i statistik er underlagt fakultetets fælles kandidatstudienævn. Dette nævn har ifølge dokumentationsrapporten det overordnede ansvar for sammen med prodekanen for undervisning at fastlægge uddannelserne: Det øverste ansvar for den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen påhviler i fællesskab studieleder, lektor Ernst Hansen og viceinstitutleder for undervisning (VILU), professor Søren Eilers efter en praksis, der tilsiger studielederen det ledende ansvar for at studieordninger og øvrige regler overholdes, og viceinstitutlederen det ledende ansvar for kvaliteten i afholdelsen af individuelle kursuselementer (Dokumentationsrapport, s. 7f). Den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen sker i samarbejde med forskergruppen tegnet ved forskergruppelederen Susanne Ditlevesen (Dokumentationsrapport, s. 8). Det er på baggrund af dokumentationsrapporten samt vedlagte CV er for uddannelsernes tilrettelæggere (bilag 18) akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, som aktivt forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet skriver om anvendelsen af VIP og DVIP generelt på Institut for Matematiske Fag: Institut for Matematiske Fag havde i det akademiske år 2009/10 (1/10-09 til 30/9-10) 72 fuldtidsansatte med undervisningsansvar, heraf 39 fastansatte (professorer, lektorer, adjunkter), 13 postdocs og 20 ph.d.- studerende. Fast- 14

18 ansatte underviser i halvdelen af deres tid, mens de øvrige kategorier underviser mindre, hvorfor instituttet i alt rådede over 27.3 undervisningsårsværk i perioden. Samtlige DVIP, der har været tilknyttet kurser ved uddannelsen i statistik, har status af VIP ved et andet dansk universitet. (Dokumentationsrapport, s. 8) VIP/DVIP-ratioen på kandidatuddannelsen i statistik for det akademiske år 2009/2010 var 31 (VIP-årsværk = 1,1; DVIP-årsværk 0,0). (Dokumentationsrapport, s. 8) Gennemsnittet på hovedområdet på landsplan er 7,22. Akkrediteringspanelet kan således konstatere, at VIP/DVIP-ratioen for kandidatuddannelsen i statistik ligger over ratioen på hovedområdet på landsplan. Antal studerende pr. VIP Det fremgår af dokumentationsrapporten s. 9, at der pr. 1/ var 77 ressourceudløsende studerende på kandidatuddannelsen i statistik. Dette dækker ifølge universitetet dog over, at: Bemærk, at et stort antal af disse ressourceudløsende studerende på kandidatniveau vil være indskrevne ved de øvrige anvendte matematiske kandidatuddannelser: matematik-økonomi og forsikringsmatematik, idet mange kurser udbydes til en bred population af studerende med de relevante forudsætninger. (Dokumentationsrapport, s. 9) De 77 studerende optjente samlet 18,8 årsværk. (Dokumentationsrapport, s. 9) Ifølge institutionen blev der i samme år anvendt 1,1 VIP-årsværk fordelt på 10 VIP. Dette resulterer i en STUD/VIP-ratio på henholdsvis 7,7 (opgjort i antal) og 17,2 (opgjort i årsværk). Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at de studerende på kandidatuddannelsen i statistik har mulighed for at have en tæt kontakt til uddannelsens tilknyttede VIP er. Akkrediteringspanelet bemærker hertil positivt, at de studerende på besøget gav udtryk for, at de generelt oplever at have en tæt kontakt til uddannelsens undervisere. Videre noterer panelet, at både underviserne og de studerende kunne give flere eksempler på, at undervisernes forskning på forskellig vis løbende inddrages i forbindelse med undervisning og vejledning på kandidatuddannelsen. Forskningsmiljøets kvalitet Akkrediteringspanelet vurderer, at de forskningsmiljøer, som er knyttet til udannelsen er af høj kvalitet. Vurderingen bygger på universitetets opgørelse over de centrale forskningsmiljøers forskningspublikationer i perioden , jf. tabellerne nedenfor (Dokumentationsrapport, s ). 15

19 Af opgørelsen fremgår det, at forskningsmiljøerne bag kandidatuddannelsen i statistik er aktivt publicerende og at et væsentligt antal af forskningspublikationerne er publiceret i tidsskrifter på niveau 2. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere positivt, at VIP er ved Institut for Matematiske fag ifølge dokumentationsrapporten s. 11 samlet set indehaver 36 redaktørposter ved internationale fagtidsskrifter. Videre bemærker akkrediteringspanelet positivt, at dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet i 2009 udpegede en Scientific Advisory Group for Institut for Matematiske Fag bestående af tre ledende internationale eksperter, som havde til opgave at udarbejde en rapport om instituttets faglige tilstand (Dokumentationsrapport, s. 11). Af denne rapport fremgår det, at uddannelsens tilknyttede forskningsmiljøer generelt er meget dynamiske og stærke (Dokumentationsrapport, s. 15; bilag 19). Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 18: CV for nøglepersoner Bilag 19: Scientific Advisory Group Report 2009 Supplerende dokumentation d. 24. februar modtaget supplerende dokumentation vedr. sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og de specifikke forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen. 16

20 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Af studieordningen for kandidatuddannelsen i statistik (bilag 7, s. 2) fremgår det, at: Kandidatuddannelsen i statistik leder frem til en kandidatgrad i statistik med betegnelsen Cand. scient i statistik. På engelsk Master of Science (MSc) in Statistics. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at kandidatuddannelsens hovedvægt ligger inden for det naturvidenskabelige hovedområde, og at uddannelsens faglige profil stemmer overens med Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) bilag 1, afsnit 4.8. Kandidatuddannelsens kompetenceprofil er gengivet først i akkrediteringsrapporten, og akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Uddannelsens kompetencemål kan findes først i rapporten. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil samlet set lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, hvilket kan eksemplificeres på følgende vis, idet uddannelsens mål for kompetencerne og færdighederne: - Gennemføre en selvstændig statistisk analyse af komplekse eksperimenter og observationelle undersøgelser. - Undersøge åbne statistiske problemer med sandsynlighedsteoretiske metoder - Udvikle nye statistiske løsningsmodeller - Formidle og kommunikere matematiske spørgsmål og problemstillinger på videnskabeligt grundlag med såvel fagfæller som med specialister på andre områder kan sammenlignes med kvalifikationsrammens mål for færdighederne - Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne - Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller - Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Akkrediteringspanelet bemærker dog, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil kun i begrænset omfang afspejler kvalifikationsrammes krav om tværfaglige samarbejdskompetencer. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 7: Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik (September 2010) 17

21 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Adgangskravet til kandidatuddannelsen i statistik er en bachelorgrad i et naturvidenskabeligt fag under antagelse af, at den indeholder tilstrækkelig meget matematik og statistik.: matematisk analyse, inklusive målteori (mindst 22.5 ECTS) lineær algebra (mindst 7.5 ECTS) statistik på målteoretisk grundlag (mindst 15 ECTS) (Dokumentationsrapport, s. 14) Om typiske adgangsgivende uddannelser skriver universitetet: I praksis er det meget vanskeligt at opfylde kravene om matematik og statistik med mindre ansøgeren har en bacheloruddannelse i et af matematikfagene. Men kravene opfyldes automatisk af ansøgere med en bachelorgrad i de matematiske fag med statistikspecialisering og af ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik eller matematik-økonomi. Stort set alle udbudte kandidatkurser i statistik vil tage udgangspunkt i, at den studerende har bestået bachelorkurset Statistik2 (Stat2). Dette kursus sammenknytter formel statistik, målteori og lineær algebra på en organisk facon. Eftersom denne sammenknytning er grundpræmissen for de videre kurser, vil det være umuligt at følge kandidatforløbet uden at have fulgt dette kursus eller have opnået tilsvarende kompetencer ad anden vej. (Dokumentationsrapport, s. 14) Desuden skriver universitetet: Herudover er der fra 2011 et krav om engelsk på B-niveau for ansøgere med en nordisk gymnasial uddannelse (der har længe været krav om engelsk for ansøgere uden en nordisk gymnasial uddannelse). Engelskkravet er nødvendigt, da al undervisning foregår på engelsk. (Dokumentationsrapport, s. 14) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at der er sammenhæng mellem adgangsgrundlaget og kandidatuddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Kandidatuddannelsen i statistik består under den nuværende studieordning overordnet set af: 30 ECTS obligatoriske kurser, 30 ECTS valgfri kurser inden for faget, 30 ECTS valgfri kurser samt 30 ECTS speciale. (Dokumentationsrapport, s. 14) Universitetet redegør for et eksempel på et studieforløb under den nuværende studieordning i følgende tabel: (Dokumentationsrapport, s. 14) Der er planlagt en studieordningsændring for uddannelsen (Supplerende dokumentation modtaget den 4. maj 2011). Den nye studieordning træder i kraft september Om den nuværende studieordning skriver uni- 18

22 versitetet: Den nuværende studieordning er utilfredsstillende derved at den slet ikke indeholder nogen systematisk statistik-undervisning. Den indeholder 15 ECTS obligatorisk sandsynlighedsregning (Sand3 og Sand4) og de fleste valgfrie kurser vil i betydelig grad gøre brug af det sandsynlighedsteoretiske fundament, der herved er lagt. Men forløbet indeholder slet ikke obligatorisk undervisning i statistik. (Supplerende dokumentation modtaget den 24. februar 2011, s. 1f) Universitetet skriver endvidere om begrundelsen for at indføre en ny studieordning: Hvis der ikke gøres noget, må det forventes at den manglende systematik fremover udvikler sig til et egentligt fagligt problem. Hidtil har det naturlige kvalificerende forløb til kandidatuddannelsen i statistik bestået i en bacheloruddannelse i statistik. Men af administrative grunde blev denne bacheloruddannelse nedlagt som selvstændig uddannelse i 2008, og forløbet blev lagt ind under bacheloruddannelsen i matematik De studerende der fremover optages på kandidatuddannelsen i statistik vil simpelhen have en markant tyndere statistisk baggrund end hvad vi hidtil har set. For at tage højde for de fremtidige studerendes baggrund og for at skabe den ønskede systematik på uddannelsen, er der blevet udarbejdet et nyt forslag til studieordning med et væsentligt mere styret forløb. (Supplerende dokumentation modtaget den 24. februar 2011, s. 2) Der er redegjort for progressionen i dette reviderede studieforløb med flere obligatoriske elementer i den supplerende dokumentation. (Supplerende dokumentation modtaget den 24. februar 2011, s. 1) Det nye studieforløb vil indeholde 52,5 ECTS obligatoriske kurser, 7,5 ECTS projekt, 7,5 ECTS begrænset valgfrihed, 30 ECTS valgfrihed uden binding samt 30 ECTS speciale. Der redegøres for de fagelementer, der vil indgå i det samlede studieforløb. (Supplerende dokumentation modtaget den 24. februar 2011, s. 5ff) Studieforløbet vedtages endeligt den 13. maj 2011 (Supplerende dokumentation modtaget den 4. maj 2011). Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse, at den nye tilrettelæggelse af uddannelsen vil sikre progressionen i uddannelsen. Således vurderer panelet, at der er progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Universitetet skriver om sammenhængen mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil: Den formelle udmøntning af studiets kompetencebeskrivelse varetages i den nuværende studieordning i høj grad af kurset Statistisk praksis der har følgende målbeskrivelse: At gennemføre den praktiske statistiske analyse af et konkret datasæt med en veldefineret underliggende videnskabelig problemstilling. Analysen formidles i en skriftlig rapport med særlig vægt på følgende: at beherske korrespondancen mellem den substantielle problemstillings begreber og den matematiske formalisering af disse at tilbageføre den formelle analyses konklusioner til udsagn om de substantielle sagsforhold, og at forholde sig aktivt og kritisk til disse konklusioner og de antagelser der ligger bag. (Dokumentationsrapport, s. 15) På baggrund af både de samlede læringsmål for de tre nuværende obligatoriske kurser og beskrivelserne af de kommende obligatoriske kurser, vurderer akkrediteringspanelet, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Frafald Det er på baggrund af institutionens redegørelse for frafald på kandidatuddannelsen i perioden (jf. tabellen nedenfor) akkrediteringspanelets vurdering, at frafaldet i et år er højere end frafaldet på hovedområdet på landsplan (landsgennemsnittet for TEK/NAT er for 2009: 15 %; 2008: 7 %; 2007: 7 %). 19

23 (Dokumentationsrapport, s. 15) Som det fremgår, dækker frafaldet dog kun over en enkelt studerende. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at frafaldet ikke er mere end 33 % højere end gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. Prøveformer Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil. Af dokumentationsrapporten s. 16 fremgår det, at den overvejende prøveform på kandidatuddannelsen i statistik er løbende evaluering. Denne evalueringsform er kendetegnet ved at en række skriftlige aktiviteter undervejs i et kursusforløb (eventuelt i kombination med en større afsluttende aktivitet) sammenvægtes til en enkelt karakter. Universitetet skriver om valget af prøveformerne: det grundlæggende synspunkt er, at matematik og statistik bedst indøves gennem konstant selvstændig aktivitet, og den valgte evalueringsform skal så vidt muligt understøtte dette. De løbende skriftlige aktiviteter er velegnede til at afprøve tilegnelsen af de tekniske detaljer, der er så væsentlig en platform for arbejdet med relevant computersoftware. De større rapporter tester de studerendes overblik og selvstændighed, ligesom opgaverne tester de studerendes formidlingsevne. (Dokumentationsrapport, s. 16) Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil? Det er på baggrund af ovenstående vurderingspunkter (adgangskrav, faglig progression, sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer) akkrediteringspanelets vurdering, at det samlet set er sandsynliggjort, at de studerende på kandidatuddannelsen i statistik vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen på uddannelserne, og at universitetet har fokus på undervisernes pædagogiske kompetencer særligt i forbindelse med rekruttering. Således fremgår det af dokumentationsrapporten s. 16, at Det Naturvidenskabelige Fakultet som led i udviklingen af pædagogiske kompetencer i 2008/9 eksempelvis har fastlagt at alle adjunkter skal følge adjunktpædagogikum, og at der gennemføres pædagogiske kurser rettet mod instruktorer samt tematiske emnekurser vedrørende specialevejledning og e-learning (Dokumentationsrapport, s. 16). Videre fremgår det, at centrale aktiviteter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet i 2009 inden for udvikling af undervisningsformer er: - Gennemførsel af 9 institutbaserede udviklingsprojekter med afsæt i pædagogiske temaer, der identificeres i forbindelse med de systematiske undervisningsevalueringer (der er afsat 700 konsulenttimer til understøttelse af institutternes udviklingsarbejde i 2009). - Udgivelse af nyhedsbreve, didaktiske vejledninger ("Didaktips") og afholdelse af seminarrækker med inspiration til ny pædagogik i undervisningen - Implementering af et nyt fælles learning management system i 2009 for alle uddannelser (Absalon). Akkrediteringspanelet er herudover opmærksomt på, at de undervisere, der underviser på engelsk, tilbydes sproglig kompetenceudvikling i regi af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Det Humanistiske Fakultet (Dokumentationsrapport, s.17). Akkrediteringspanelet bemærker i forlængelse heraf positivt, at de studerende på besøget gav udtryk for, at undervisernes engelsksproglige kompetencer generelt opleves som gode. 20

24 Af dokumentationsrapporten fremgår det, at samtlige kurser underkastes systematiske, elektroniske studenterevalueringer (Dokumentationsrapport, s. 17; bilag 11). Akkrediteringspanelet bemærker imidlertid kritisk, at der i det standardiserede studenterevalueringsskema for obligatoriske blokkurser på NAT ikke indgår en fast kategori, som eksplicit adresserer undervisernes pædagogiske kompetencer. Således fremgik det også af mødet med de studerende, at evaluering af den pædagogiske afvikling af undervisningen i forbindelse med de elektroniske slutevalueringer alene foregår ved at de studerende benytter evalueringsskemaets rubrik 10, hvori der gives mulighed for at komme med Eventuelle forslag til forbedringer af kurset, andre kommentarer eller uddybning af din besvarelse ovenfor (bilag 11). Det er således akkrediteringspanelet vurdering, at institutionen i nogen grad har sikret en systematisk indsamling af de studerendes vurderinger af den pædagogiske afvikling af undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at der er etableret en fast procedure for at følge op på de studerendes kursusevalueringer. Således fremgår det af dokumentationsrapporten, at ansvaret for opfølgning på disse evalueringer er placeret hos undervisningsudvalget samt viceinstitutlederen for undervisning, der fortløbende forholder sig til evalueringernes resultater. Endvidere giver evalueringerne ( ) årligt anledning til udarbejdelse af interne evalueringsrapporter (bilag 15-16), hvori udvalget noterer hvilke kurser der i særlig grad har indeholdt succesfuld innovation (A-kategoriserede kurser) og hvilke kurser, der kræver videreudvikling inden næste udbud (C-kategoriserede kurser) (Dokumentationsrapport, s. 17). Et eksempel på sidstnævnte er ifølge dokumentationsrapporten det valgfri kursus Numeriske metoder for sædvanlige differentialligninger (NumSDL), som i det akademiske år 2008/09 fik meget dårlige evalueringsresultater navnlig målt på parametre om studentertilfredshed. Opfølgning herpå skete ved at undervisningsudvalget i samråd med forelæseren foretog en grundig analyse af kursets forhold, blandt andet gennem peer-review evaluering, og konkluderede: Som en direkte konsekvens af evalueringsresultaterne, og i samspil med en større studieordningsrevision, er hele kurset gentænkt inden næste gennemførelse i 2009/10. Pensumændringer er foretaget for at lægge yderligere vægt på den fundamentale numeriske analyse, og som konsekvens er kursets titel fremover NumIntro. Herudover er ugeplanen for kurset ændret for at imødekomme studerendes ønsker om mere hjælp til programmeringsopgaver (Dokumentationsrapport, s. 17). Akkrediteringspanelet bemærker i forlængelse af ovenstående eksempel, at de studerende på mødet tilkendegav, at de har en klar oplevelse af, at der følges op på kursusevalueringerne. Fysiske forhold Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer uddannelsens fysiske rammer. Vurderingen bygger særligt på universitetets redegørelse for de faciliteter, der aktuelt stilles til rådighed for de studerende ved Institut for Matematiske Fag, hvoraf det bl.a. fremgår, at de studerende tilbydes individuelle studiepladser, at alle studerende har egen computerkonto med rettigheder til gratis udskrivning, og at de studerende er sikret døgnadgang til instituttets bibliotek. Akkrediteringspanelet bemærker videre positivt, at de studerendes fysiske rammer vil blive væsentligt forbedret med nybyggeriet Niels Bohr Science Park (NBSP), som uddannelserne forventes at flytte til i 2015 (Dokumentationsrapport, s. 18). Studieophold i udlandet Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten samt uddannelsernes studieordning (bilag 7), at uddannelserne struktur understøtter de studerendes mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere positivt, at Det Naturvidenskabelige Fakultet har udarbejdet fleksible meritprocedurer (bilag 8) for derved yderligere at understøtte de studerendes mulighed for at rejse ud. Akkrediteringspanelet er dog samtidig opmærksomt på, at det ifølge dokumentationsrapporten kun er meget få studerende, der benytter sig af muligheden for at lade et studieophold i udlandet indgå som en del af deres 21

25 uddannelse. Dette tilskrives ifølge universitetet det forhold, at der er begrænsede muligheder for at opnå økonomisk støtte (Dokumentationsrapport, s. 19). Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 7: Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik (September 2010) Bilag 8: Meritprocedure for SCIENCE Bilag 11: Skabelon til fælles del af evalueringsskema Bilag 15: Evalueringsrapport 2008/2009 Bilag 16: Evalueringsrapport 2009/2010 Supplerende dokumentation modtaget den 24. februar 2011 Supplerende dokumentation modtaget den 4. maj

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioinformatik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forsikringsmatematik

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i journalistik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i datalogi.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr.

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statskundskab Kandidatuddannelsen

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk, Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i molekylær biomedicin

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylær biomedicin.

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere