Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab"

Transkript

1 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter lejelovens 66 af beboerrepræsentation vedrørende byggeprojekt bl.a. omfattende udskiftning af eksisterende vinduer. Dato: 9. april, 2015 Hermed følger vores svar på udlejers planer for byggeprojektet der bl.a. omfatter udskiftning af lejernes vinduer med en forventet ekstraordinær huslejestigning på kr./m2 per år. På baggrund af materiale tilsendt d. 30. januar, 2015 (vedrørende tilbud om altanopsætning) samt d. 13. februar, 2015 (vedrørende udskiftning af vinduer, samt renovering af facade og døre) samt udlejers 66 varsel af byggeprojektet tilsendt d. 19. marts, 2015 kan vi forstå at byggeprojektet primært drejer sig om vinduesudskiftning, facaderenovering samt altanopsætning. Vi formoder at facaderenoveringen er nødvendig for ejendommens vedligeholdelse og kan se i det tilsendte regnskab af 19. marts, 2015 at udgifterne hertil ikke direkte vedrører lejerne eller andelshavere men er 100% finansieret over hensættelser på ejendommens vedligeholdelseskonto. Altanopsætningen vedrører heller ikke lejerne eller andelshaverne da udgifterne hertil vil blive 100% finansieret af de lejere eller andelshavere der ønsker at få installeret en eller flere altaner i deres bolig. Udskiftningen af vinduer er derimod noget der vedrører alle lejere og andelshavere da kun 33% er finansieret via ejendommens vedligeholdelseskonto og desuden kan vi forstå/formode at det er udlejers plan at tvinge alle lejere og andelshavere til at udskifte deres vinduer samt at de resterende 67% af udgiften til vinduesudskiftningen skal finansieres via ekstraordinære huslejestigninger og for lejernes vedkommende med en forventet stigning på kr./m2 per år. Det har vi flere indvendinger imod. For overskuelighedens skyld er vores indvendinger nummereret nedenfor. 1) Problem at velfungerende og langtidsholdbare vinduer udskiftes med dyre og korttidsholdbare vinduer: De vinduer som lejerne og andelshaverne for nuværende har er trævinduer med et lag glas der er blevet vedligeholdt siden 1912 hvor de første bygninger i ejendomskomplekset blev opført og som for omkring 12 år siden blev opgraderet med nye forsatsvinduer ligeledes af træ og med et lag glas. Vinduerne er derfor i god stand for langt de fleste lejere og andelshaveres vedkommende. De kan nemt og billigt vedligeholdes i hundrede år mere uden nogen ekstraordinære huslejestigninger hvis de bliver malet, kittet og lejlighedsvis får udskiftet råddent træ. Beboerrepræsentation har efter en forespørgsel d. 27. marts, 2015 hos udlejer fået oplyst at de planlagte nye vinduer er såkaldte træ/alu vinduer med termoglas. Disse vinduer holder i op til 30 år hvorefter de skal totaludskiftes igen (og termoruderne holder kun 20 til 25 år)

2 2 med en ny omgang ekstraordinære huslejestigninger på over 10% af lejen til følge. De planlagte træ/alu vinduer har derfor langt større langtidsvedligeholdelsesomkostninger end de eksisterende vinduer. 2) Etisk og retsligt problem hvis man tvinger lejere og andelshavere til udskiftning af vinduer. Det er beboerrepræsentationens holdning at det skal være frivilligt for lejerne og andelshaverne om de vil have udskiftet deres vinduer og at de som ønsker udskiftningen selv skal betale for det. Denne frivillighed gælder for indeværende byggeprojekts altanopsætninger og på samme måde kan frivilligheden lade sig gøre med hensyn til vinduesudskiftningerne. Frivilligheden bør opretholdes da vinduesudskiftningerne på samme måde som altanopsætningerne ikke er nødvendige for ejendommens vedligeholdelsesmæssige ve og vel. Der bør være vigtige og substantielle grunde hvis man vil tvinge en lejer eller en andelshaver til en så omfattende og dyr ting som en totaludskiftning af vinduerne. Beboerrepræsentationen har ikke set anden argumentation for vinduesudskiftningerne end at det er blevet vedtaget af et flertal på andelsforeningens generalforsamling d. 10. november, 2014 (hvilke i sig selv er et problem da denne proces ikke er forløbet som den burde se nedenfor under punkt 4). Den mulige tvang er et retsligt problem da det generelt gælder at kontrakter eller væsentlige ændringer af kontrakter kun er juridisk gyldige hvis de indgås frivilligt og der er fuld information om alle væsentlige kontraktvilkår for alle kontraktens parter. En vedligeholdelsesmæssig unødvendig totaludskiftning af en lejers eller en andelshavers vinduer med en fordyrelses af boligudgiften på cirka 10% er derfor en meget væsentlig ændring af boligkontrakten der bør kræve lejers og andelshavers accept for at være juridisk gyldig. Den mulige tvang er også et etisk problem da en ekstraordinær huslejestigning på omkring 10% er en meget stor ekstraudgift for mange familier/lejere der dermed kan få svært ved at holde jul eller tage på ferie som de plejer. Med andre ord, for nogle beboere vil det få alvorlige og negative sociale konsekvenser hvis deres husleje stiger ekstraordinært med omkring 10%. 3) Det er primært subjektiv om den planlagte vinduesudskiftningen kan opfattes som en forbedring eller en forværring af det lejedes værdi. Ifølge lejelovens 58 så kan udlejer under iagttagelse af 66 og såfremt han har forbedret det lejede forlange lejen forhøjet med et beløb der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi. Da beboerrepræsentationen nu er blevet varslet efter 66 er det helt klart at udlejer legitimerer sin lejeforhøjelse med lejelovens 58. Problemet er bare at det er meget tvivlsomt om vinduesudskiftningen i vores tilfælde kan betragtes som en utvetydig forbedring af det lejede og dermed legitimeres via LL 58. Nogle vil mene at det æstetisk set er en forringelse af værdien af det lejede at de skal se på moderne fabriksfremstillede vinduer i stedet for de gamle håndværkerfremstillede trævinduer. Andre vil mene det modsatte. Der er muligvis en lille og objektiv varmeudgiftsbesparelse på mellem 0 og 3% af huslejen men den er for lille til at retfærdiggøre en tvungen vinduesudskiftning der vil koste lejeren omkring 10% i ekstraordinære huslejestigninger hvert 30 år plus udgiften til udskiftninger af punkterede termoruder. Hvis udlejer har lavet et estimat over eventuelle varmeforbedringer og de forventede besparelser i kr. per år/m2 vil beboerrepræsentationen gerne have det tilsendt (se også nedenstående spørgsmål som ønskes besvaret). Med hensyn til om der er tale om et forbedringsarbejde eller ej så er det meget interessant at bestyrelsen i andelsforeningen i referatet af generalforsamlingen d. 10. november, 2014 på side 5 henstiller til, citat begynd "at være tilbageholdende med en forhøjelse af andelskronen under henvisning til forestående vedligeholdelsesopgaver på ejendommen som facaderenovering hhv. vinduesudskiftning, som i fald forslagne under pkt. 5 bliver vedtaget vil forudsætte låneoptagelse, om ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen." citat slut. Med andre ord, så er andelsforenings bestyrelse ikke engang selv sikker på at byggeprojektet faktisk repræsenterer en værdimæssig forbedring.

3 3 4) På nuværende tidspunkt er det desværre blevet klart at der er foregået en lang række af uregelmæssigheder og ulovligheder under planlægningen og vedtagelsen af byggeprojektet der gør selve vedtagelsen på andelsforeningen generalforsamling d. 10. november, 2014 illegitim. For overskuelighedens skyld er uregelmæssighederne og ulovlighederne nummereret alfabetisk i det følgende. A) Lejeloves 65 siger at beboerrepræsentanterne har ret til at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren. Dette indbefatter ifølge LL 65, e) at beboerrepræsentationen har ret til at føre tilsyn med planlægningen og gennemførelsen af alle større arbejder i ejendomme. Problemet er at beboerrepræsentationen hverken i 2013 da vindues og facade projektet så vidt vides først blev drøftet på andelsforeningens generalforsamling og ej heller i 2014 da byggeprojektet blev vedtaget på andelsforeningens generalforsamling hverken skriftligt eller mundtligt eller på nogen anden måde er blevet informeret om projektet. Det var først med skrivelsen fra administrator d. 30. januar, 2015 (vedrørende tilbud om altanopsætning) samt d. 13. februar, 2015 (vedrørende udskiftning af vinduer, samt renovering af facade og døre) at alle beboerrepræsentationens medlemmer blev klar over at der var et stort byggeprojekt på vej. Det er klart at havde man involveret beboerrepræsentationen som man skal ifølge LL 65 fra projektets start så var den nuværende konflikt sandsynligvis aldrig opstået da vi ville have haft mulighed for at komme med forslag der ville være til glæde for et langt større antal beboere (se også nedenfor om beboerrepræsentationens forslag til problemløsning). Det er derfor at lejelovens 65 eksisterer i sin nuværende form. At man ved at tale om tingene tidligst muligt undgår større fremtidige konflikter. Der er også en del andre punkter i LL 65 som ikke er blevet efterlevet fra udlejers side men det vil vi ikke bruge tid på i denne skrivelse da det ikke har direkte relation til indeværende byggesag. B) Beboerrepræsentationen har erfaret ved at gennemlæse referaterne for andelsforeningens generalforsamling in 2013 og 2014 at generalforsamlingen i 2013 instruerede andelsforeningens bestyrelse om at indhente et oplæg til vindues- og facaderenovering fra en anden byggeteknisk rådgiver end Gaihede A/S. I referatet fra 2014 på side 6 skriver man at bestyrelsen har efterkommet dette ønske fra generalforsamlingen i 2013 men man nævner ikke den anden byggetekniske rådgiver med navn og skriver heller ikke et ord om det oplæg der måtte være udarbejdet. Dette er ikke godt nok. Beboerrepræsentationen vil gerne have navnet på denne anden byggetekniske rådgiver samt det udarbejdede oplæg fra denne rådgiver. Der er tale om en entreprise på over 50 millioner kr. så det er helt naturligt at man indhenter tilbud fra mindst to uafhængige byggerådgivere for at mindske risikoen for at der foregår noget som ikke er lovformeligt (for eksempel korruption). Beboerrepræsentationen har også erfaret at facaderne i bygningskomplekset Njalsaga ser meget velholdte ud stort set overalt 2 meter og opefter. Der er ingen for os synlige skader. Ingen i beboerrepræsentationen har dog den faglige ekspertise til at vurdere om det er nødvendigt at bruge 26 millioner på at renoverer facaderne men det ville være meget betrykkende at se en skriftlig rapport fra en anden byggeteknisk rådgiver om at dette skulle være nødvendigt. Det er dog især andelshaverne der bør være interesseret i dette da facaderenoveringen ikke har direkte økonomiske konsekvenser for lejerne. C) Det er også kommet beboerrepræsentation for øre at andelsforenings bestyrelse i mange år før vedtagelsen af facade og vinduesudskiftningsprojekterne bevidst har valgt at misligholde vinduerne i ejendommen. Dette er ulovligt og det er ekstra alvorligt hvis det er gjort for at skabe en situation hvor flere beboere vil have et ønske om at få udskiftet vinduerne. For nuværende er det dog kun et rygte at der er foregået en bevidst misligholdelse af vinduerne men såfremt det kommer til et retsligt opgør da vil

4 4 beboerrepræsentationen lave en tilbundsgående undersøgelse og indsamle de nødvendige beviser for denne påstand. D) I referatet for andelsforenings generalforsamlingen d. 10. november, 2014 kan man læse at der bliver stemt om en række forslag til vinduesudskiftning, facaderenovering og altanopsættelse. I referatet er der dog ingen beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for de forskellige forslag. Der står i referatet at en rådgiver fra Gaihede A/S beskriver de økonomiske konsekvenser. Det er ikke godt nok at noget så vigtigt som en vinduesudskiftning og facaderenovation til over 50 millioner kr. ikke er beskrevet yderligere i referatet for generalforsamlingen. Beboerrepræsentationen har som sagt ikke selv modtaget noget information om byggeprojektet før februar 2015 og skrivelse d. 19. marts, 2015 er det første vi har set på skrift til os om økonomien i projektet. Vi har på egen hånd og efter februar 2015 fundet frem til at andelsforeningen publicerer deres generalforsamlingsreferater på en password beskyttet hjemmeside. Men ellers har vi ikke fået nogen information. Da beboerrepræsentationen helt klart ikke er blevet informeret som vi burde har vi også grundt til at tro at andelshaverne heller ikke er blevet informeret som de burde og det vil vi have undersøgt. Det er vigtigt at undersøge fordi man ikke kan tage juridisk gyldige beslutninger hvis ikke alle relevante parter er blevet informeret som de skulle. E) Legitimiteten af generalforsamlingens beslutninger den 10. november, 2014 er også kompromitteret af at ikke alle relevante forslag er blevet fremstillet og at alt tyder på at der helt ensidigt er blevet argumenteret for de forslag som Gaihede A/S har haft størst økonomisk fordel ud af at få vedtaget. Det vil sige træ/alu løsningen der indebære de største langsigtede udgifter med totaludskiftninger af vinduer hvert 30 år og udskiftninger af termoruder hvert år samt en fuldstændig facaderenovering. I referatet redegøres der ensidigt for træ/alu løsningens lyksaligheder og ingen af ulemperne nævnes og som sagt under punkt D) heller ikke noget om økonomien for alternativerne. I referatet nævnes kun tre vinduesvalg 1) renovering af eksisterende vinduer, 2) nye træ/alu vinduer og 3) nye træ/træ vinduer. Et langt billigere alternativ og muligvis også en mere effektiv løsning til støj og energireduktion som også burde være blevet foreslået er at sætte en ekstra glasplade på bagsiden af forsatsvinduet. Det kan gøres for meget små penge og uden store gener for beboeren af en glarmester i de værelser beboeren finder det ønskeligt. I referatet skrives der endvidere intet om at det er blevet diskuteret om at det skal være frivilligt eller ej at få udskiftet sine vinduer. Det finder beboerrepræsentation meget underligt. Der burde være nogle som har ytret ønske om at vinduesudskiftningen skal være noget som folk selv vælger til og finansierer efter egen regning ligesom det er tilfældet med altaninstallationerne. Det burde under alle omstændigheder havde været et forslag det var kommet eksplicit til afstemning. Der er faktisk ikke skrevet noget i referatet der gør det klart om vinduesudskiftningerne kan tvinges igennem for de beboere der ikke er interesserede i en vinduesudskiftning. Det er derfor uklart hvad der reelt er blevet besluttet på dette punkt. F) Endelig er legitimiteten af generalforsamlingens beslutninger den 10. november, 2014 også kompromitteret af at der ifølge referatet kun var mødt 90 op enten fysisk eller ved fuldmagt ud af muligvis 270 mulige ejendomme (se nedenfor hvor vi beder udlejer om at oplyse beboerrepræsentation om det nøjagtige antal andelshavere og lejere d. 10. november, 2014). Flertallet er kun blevet konstateret ved håndsoprækning og der er ikke foretaget en fuldstændig stemmeoptælling. I princippet kunne 30 fremmødte med 20 yderligere fuldmagter have besluttet denne udgift på 50 millioner kr. på vegne af 270 beboere. Beboerrepræsentationen mener at der ved så væsentlig en beslutning bør udarbejdes et skriftligt materiale der beskriver alle relevante forslag i detaljer og som også indeholder en stemmeseddel for de

5 5 enkelte forslag og som så sendes ud til beboerne til deres postkasser. Herefter, kunne der indkaldes til en ny generalforsamling hvor man fik mulighed for at debattere det og aflevere sin stemmeseddel. Det ville være langt mere legitimt end den nuværende proces som grænser til det farceagtige. 5) Problem at man i generalforsamlings referat af 10. november, 2014 siger at man planlægger at optage lån til byggeprojektet allerede i foråret 2015 og inden byggeprojektet går i gang og derfor vil hæve boligafgifterne inden byggesagerne er færdiggjorte. Det er uklart for beboerrepræsentationen om dette også gør sig gældende for lejernes husleje. Vi vil under alle omstændigheder protestere at der skal betales forud for noget der ikke er leveret. De lejere og andelshavere som ønsker nye vinduer bør ikke betale for det før varen er leveret og godkendt. Desuden bør udlejer ikke starte byggeprojektet op før den indeværende konflikt med lejerne og utilfredse andelshavere er løst da det ellers kan ende i retten. Det er en stor og unødvendig økonomisk risiko at starte noget op uden først at have løst problemerne som beboerrepræsentationen ikke mener er spor vanskelige at løse jævnfør vores forslag til løsning nedenfor. 6) Problem at lejere og andelshavere som måtte ønske en vinduesudskiftning selv skal være ansvarlig for skader der opstår i deres bolig i forbindelse med vinduesudskiftningen. I det materiale som lejerne og andelshaverne fik tilsendt til deres postadresser d. 13. februar, 2015 står der at det er beboernes egen indboforsikring der skal dække evt. følgeskader på indbo, som måtte skyldes hændelige uheld. Beboerrepræsentationen kan ikke acceptere at beboerne hverken lejere eller andelshavere skal dække skader på deres indbo som kan relateres til udskiftningen af vinduer i deres lejligheder. Det skal betales af entreprenøren i alle de tilfælde det kan henføres til deres arbejde. Hvis udskiftningen af vinduerne støver så meget i lejligheden at det er nødvendigt at afdække møbler, computere, etc. med plastfolie da skal disse folier stilles vederlagsfrit til rådighed for beboerne. Afdækningsfolier kunne, for eksempel, afhentes efter behov af beboeren på viseværternes kontor. Det skal også garanteres fra entreprenørens side at såfremt vinduesudskiftningen ødelægger installationer i beboerens hjem, såsom, køkkenborde eller emhætteudhæng da skal disse installationer reetableres vederlagsfrit for beboeren. Beboerrepræsentationens forslag til problemløsning. Meget kort så mener vi at langt flere beboere vil kunne tilslutte sig byggeprojektet hvis vinduesudskiftningen gøres frivillig og at beboere som ønsker deres vinduer udskiftet også selv betaler for det ligesom det er tilfældet med altanerne. Da de eksisterende vinduer er af træ og derfor skal males cirka hvert 7. år da skal de nye frivillige vinduer også være af træ/træ typen så der ikke er noget nyt i vedligeholdelsen af alle vinduerne såvel gamle som nye. En anden fordel ved at vælge træ/træ vinduer frem for træ/alu vinduer er at træ/træ vinduerne kan holde i mange hundrede år såfremt de vedligeholdes. Træ/træ vinduerne er derfor meget billigere i det lange løb. Dog skal lejere og andelshavere huske på at der skal betales for udskiftning af termoruderne hvert 20. til hvert 25. år da det er deres levetid modsat de gamle enkeltglasvinduer og forsatsruder der holder evigt (eller til de baldres ved et uheld). Desuden bør der være flere relevante alternativer at vælge imellem for lejere og andelshavere. Hvis det første alternativ er ikke at få udskiftet vinduerne og det andet alternativ er at få nye træ/træ vinduer med termoruder så kan et tredje alternativ være at få sat en ekstra glasplade på bagsiden af forsatsvinduet med henblik på ekstra støj og varmeisolering. Det kan gøres for meget små penge af en glarmester (ved fælles bestilling kan prisen komme yderligere ned). Beboerrepræsentationen kan ikke se at der er nogle af de andre beboere der ikke

6 6 kan tiltræde denne løsning da alle kan få det præcis som de ønsker. Det er langt mere legitimt end at tvinge mange beboere til noget de ikke ønsker og som de måske har svært ved at kunne betale for. Spørgsmål til udlejer som beboerrepræsentationen ønsker besvaret vedrørende indeværende byggesag: 1) Hvilke argumenter har udlejer som skulle retfærdiggøre en tvungen udskiftning af alle lejernes og andelshavernes vinduer? 2) Hvor mange lejligheder er der i Njalsaga komplekset? Beboerrepræsentationen ved at der den 26. februar, 2015 var 35 lejerboliger og vi mener der er cirka 270 boliger i alt. Men hvad er det præcise antal i dag og den 10. november, 2014? 3) I andelsforeningens referat af generalforsamlingen d. 10. november, 2014 skrives det at andelsforeningens bestyrelse har efterkommet 2013 generalforsamlingens ønske om at indhente oplæg til vindues- og facaderenovering fra en anden byggeteknisk rådgiver end Gaihede A/S. Denne anden rådgiver nævnes dog ikke med navn i referatet. Beboerrepræsentationen vil gerne have kontaktinfo samt det udarbejdede oplæg fra denne alternative byggerådgiver som er blevet vraget af bestyrelsen til det forestående projekt? Der er tale om en entreprise på over 50 millioner kr. så det er helt naturligt at der indhentes et tilbud fra mindst to byggerådgivere så der er mindre tvivl om at alt er foregået på en hæderlig og lovformelig måde. 4) Har udlejer lavet nogen dokumentation for en eventuel varmebesparelse ved at bruge træ/alu med termoruder eller træ/træ vinduer med termoruder frem for at bevare de gamle vinduer med forsatsvinduerne? I så fald vil vi gerne have dokumentation fremsendt. 5) Beboerrepræsentationen vil gerne have udleveret tal for alle (270?) beboernes varmeregnskaber minus erhvervslejemål aggregeret så vi kan udregne det gennemsnitlige forbrug af varme til henholdsvis varmt vand og varmemålerdelinger. Tallene skal bruges til at lave et objektivt estimat for en eventuel varmebesparelse ved den foreslåede vinduesudskiftning. 6) Har udlejer lavet et regnskab der viser de langsigtede vedligeholdelsesudgifter for træ/alu vinduer versus træ/træ vinduer når der tages hensyn til at træ/alu vinduer skal totaludskiftes hvert 30 år og at termovinduerne kun holder i år? Er andelshaverne blevet gjort bekendt med dette regnskab og i så fald hvornår og på hvilke måde. Beboerrepræsentation vil naturligvis også have en kopi af disse regnskaber hvis de er lavet. 7) I andelsforeningens referat af generalforsamlingen d. 10. november, 2014 skrives det at der stemmes om en række forskellige forslag til vinduesudskiftning og facaderenovering. I referatet er der dog ingen beskrivelse af disse forslag eller deres økonomi. Beboerrepræsentationen vil gerne have tilsendt det skriftlige materiale til disse forslag der måtte foreligge samt en detaljeret redegørelse for hvordan og hvornår andelshaverne er blevet gjort bekendt med forslagene. Det er vigtigt at vi får dette materiale da vi skal vurdere det med henblik på om det har været retvisende omkring det der er blevet stemt om. Hvis ikke det er retvisende er afstemningen ikke legitim.

7 7 8) For at kunne undersøge om andelshaverne er blevet ordentligt informeret om byggeprojektet vil beboerrepræsentationen gerne have tilsendt alt det skriftlige materiale som andelshaverne har fået tilsendt til deres postkasser om byggeprojektet siden byggeprojektets start (minimum siden 2013) og som lejerne ikke har fået tilsendt til deres postkasser. 9) Mange af beboerne på 5. sal fik lavet deres lejligheder større med inddragelse af tagetagen i 2005/2006. Der sidder derfor næsten helt nye vinduer i denne tagetage. Beboerrepræsentationen vil gerne vide om disse vinduer er af træ/træ typen eller træ/alu typen samt om man også påtænker at tvangsudskifte disse vinduer i forbindelse med byggeprojektet. Med venlig hilsen Beboerrepræsentationen v/henrik Mathiesen

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

MANDAG D. 19/8 2013, KL

MANDAG D. 19/8 2013, KL TIL EJERNE I E/F Sandalsparken Sandalsparken 3650 Stenløse OMDELES D. 3/8 2013 J.nr. 204951 Vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - om viceværtlejlighed, kloak og optagelse af lån. Efter

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME ,, FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen. En vejledning. 2. december facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 1:5

Generalforsamlingen. En vejledning. 2. december facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 1:5 Generalforsamlingen En vejledning 2. december 2014 www.fcmf.dk facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 1:5 Forberedelse HVIS ikke bestyrelsen er dus med vedtægterne er tiden kommet til at blive det.

Læs mere

Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation. Revision 3

Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation. Revision 3 Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation Revision 3 1. Navn Beboerrepræsentationen ved Nobel Kollegiet på Myrdalstræde 1-19 (ulige numre) samt 41-45 (ulige numre), 9220 Aalborg Øst navngives:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT ---------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- Ejerforeningen Sølvgade 102 104 1307 København K www 1307.dk Side 1 af 6 GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- År 2010, onsdag den 20. januar kl. 18.00 afholdtes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Referat Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Andelsboligforeningen Til stede: 91, 93, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 153, 155,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til udlejer Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til udlejere, som ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, og hvorledes

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Ekstraordinær rdinær generalforsamling

Ekstraordinær rdinær generalforsamling A/B STILLINGEHUS - REFERAT AF Ekstraordinær rdinær generalforsamling Mødet afholdt: 2. juni 2008 Sted: i Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby Referent: Annika Mønster Pedersen D ahler upsgade 1-3

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

De gamle termovinduer i punkthusene er fra ejendommens opførelse og udskiftes til nye tre-lags energiruder.

De gamle termovinduer i punkthusene er fra ejendommens opførelse og udskiftes til nye tre-lags energiruder. Beboerrepræsentation Blegkilde Alle 10 41 v/hans Ole Kristensen Blegkilde Allé 16 st. th. 9000 Aalborg København d. 18. oktober 2016 J. nr. 15-16413 Sek. PK pk@oadv.dk Vedr.: Blegkilde Alle - forbedringsforhøjelser

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik

Andelsboligforeningen Frederik Side 1 af 5 Der afholdtes i Bestyrelseslokalet, Godthåbsvej 13 C, kld., torsdag, klokken 19 : 30 Side 2 af 5 Dagsorden / Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent. 3 2) Afstemning om altaner 3 3) Eventuelt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere