Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab"

Transkript

1 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter lejelovens 66 af beboerrepræsentation vedrørende byggeprojekt bl.a. omfattende udskiftning af eksisterende vinduer. Dato: 9. april, 2015 Hermed følger vores svar på udlejers planer for byggeprojektet der bl.a. omfatter udskiftning af lejernes vinduer med en forventet ekstraordinær huslejestigning på kr./m2 per år. På baggrund af materiale tilsendt d. 30. januar, 2015 (vedrørende tilbud om altanopsætning) samt d. 13. februar, 2015 (vedrørende udskiftning af vinduer, samt renovering af facade og døre) samt udlejers 66 varsel af byggeprojektet tilsendt d. 19. marts, 2015 kan vi forstå at byggeprojektet primært drejer sig om vinduesudskiftning, facaderenovering samt altanopsætning. Vi formoder at facaderenoveringen er nødvendig for ejendommens vedligeholdelse og kan se i det tilsendte regnskab af 19. marts, 2015 at udgifterne hertil ikke direkte vedrører lejerne eller andelshavere men er 100% finansieret over hensættelser på ejendommens vedligeholdelseskonto. Altanopsætningen vedrører heller ikke lejerne eller andelshaverne da udgifterne hertil vil blive 100% finansieret af de lejere eller andelshavere der ønsker at få installeret en eller flere altaner i deres bolig. Udskiftningen af vinduer er derimod noget der vedrører alle lejere og andelshavere da kun 33% er finansieret via ejendommens vedligeholdelseskonto og desuden kan vi forstå/formode at det er udlejers plan at tvinge alle lejere og andelshavere til at udskifte deres vinduer samt at de resterende 67% af udgiften til vinduesudskiftningen skal finansieres via ekstraordinære huslejestigninger og for lejernes vedkommende med en forventet stigning på kr./m2 per år. Det har vi flere indvendinger imod. For overskuelighedens skyld er vores indvendinger nummereret nedenfor. 1) Problem at velfungerende og langtidsholdbare vinduer udskiftes med dyre og korttidsholdbare vinduer: De vinduer som lejerne og andelshaverne for nuværende har er trævinduer med et lag glas der er blevet vedligeholdt siden 1912 hvor de første bygninger i ejendomskomplekset blev opført og som for omkring 12 år siden blev opgraderet med nye forsatsvinduer ligeledes af træ og med et lag glas. Vinduerne er derfor i god stand for langt de fleste lejere og andelshaveres vedkommende. De kan nemt og billigt vedligeholdes i hundrede år mere uden nogen ekstraordinære huslejestigninger hvis de bliver malet, kittet og lejlighedsvis får udskiftet råddent træ. Beboerrepræsentation har efter en forespørgsel d. 27. marts, 2015 hos udlejer fået oplyst at de planlagte nye vinduer er såkaldte træ/alu vinduer med termoglas. Disse vinduer holder i op til 30 år hvorefter de skal totaludskiftes igen (og termoruderne holder kun 20 til 25 år)

2 2 med en ny omgang ekstraordinære huslejestigninger på over 10% af lejen til følge. De planlagte træ/alu vinduer har derfor langt større langtidsvedligeholdelsesomkostninger end de eksisterende vinduer. 2) Etisk og retsligt problem hvis man tvinger lejere og andelshavere til udskiftning af vinduer. Det er beboerrepræsentationens holdning at det skal være frivilligt for lejerne og andelshaverne om de vil have udskiftet deres vinduer og at de som ønsker udskiftningen selv skal betale for det. Denne frivillighed gælder for indeværende byggeprojekts altanopsætninger og på samme måde kan frivilligheden lade sig gøre med hensyn til vinduesudskiftningerne. Frivilligheden bør opretholdes da vinduesudskiftningerne på samme måde som altanopsætningerne ikke er nødvendige for ejendommens vedligeholdelsesmæssige ve og vel. Der bør være vigtige og substantielle grunde hvis man vil tvinge en lejer eller en andelshaver til en så omfattende og dyr ting som en totaludskiftning af vinduerne. Beboerrepræsentationen har ikke set anden argumentation for vinduesudskiftningerne end at det er blevet vedtaget af et flertal på andelsforeningens generalforsamling d. 10. november, 2014 (hvilke i sig selv er et problem da denne proces ikke er forløbet som den burde se nedenfor under punkt 4). Den mulige tvang er et retsligt problem da det generelt gælder at kontrakter eller væsentlige ændringer af kontrakter kun er juridisk gyldige hvis de indgås frivilligt og der er fuld information om alle væsentlige kontraktvilkår for alle kontraktens parter. En vedligeholdelsesmæssig unødvendig totaludskiftning af en lejers eller en andelshavers vinduer med en fordyrelses af boligudgiften på cirka 10% er derfor en meget væsentlig ændring af boligkontrakten der bør kræve lejers og andelshavers accept for at være juridisk gyldig. Den mulige tvang er også et etisk problem da en ekstraordinær huslejestigning på omkring 10% er en meget stor ekstraudgift for mange familier/lejere der dermed kan få svært ved at holde jul eller tage på ferie som de plejer. Med andre ord, for nogle beboere vil det få alvorlige og negative sociale konsekvenser hvis deres husleje stiger ekstraordinært med omkring 10%. 3) Det er primært subjektiv om den planlagte vinduesudskiftningen kan opfattes som en forbedring eller en forværring af det lejedes værdi. Ifølge lejelovens 58 så kan udlejer under iagttagelse af 66 og såfremt han har forbedret det lejede forlange lejen forhøjet med et beløb der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi. Da beboerrepræsentationen nu er blevet varslet efter 66 er det helt klart at udlejer legitimerer sin lejeforhøjelse med lejelovens 58. Problemet er bare at det er meget tvivlsomt om vinduesudskiftningen i vores tilfælde kan betragtes som en utvetydig forbedring af det lejede og dermed legitimeres via LL 58. Nogle vil mene at det æstetisk set er en forringelse af værdien af det lejede at de skal se på moderne fabriksfremstillede vinduer i stedet for de gamle håndværkerfremstillede trævinduer. Andre vil mene det modsatte. Der er muligvis en lille og objektiv varmeudgiftsbesparelse på mellem 0 og 3% af huslejen men den er for lille til at retfærdiggøre en tvungen vinduesudskiftning der vil koste lejeren omkring 10% i ekstraordinære huslejestigninger hvert 30 år plus udgiften til udskiftninger af punkterede termoruder. Hvis udlejer har lavet et estimat over eventuelle varmeforbedringer og de forventede besparelser i kr. per år/m2 vil beboerrepræsentationen gerne have det tilsendt (se også nedenstående spørgsmål som ønskes besvaret). Med hensyn til om der er tale om et forbedringsarbejde eller ej så er det meget interessant at bestyrelsen i andelsforeningen i referatet af generalforsamlingen d. 10. november, 2014 på side 5 henstiller til, citat begynd "at være tilbageholdende med en forhøjelse af andelskronen under henvisning til forestående vedligeholdelsesopgaver på ejendommen som facaderenovering hhv. vinduesudskiftning, som i fald forslagne under pkt. 5 bliver vedtaget vil forudsætte låneoptagelse, om ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen." citat slut. Med andre ord, så er andelsforenings bestyrelse ikke engang selv sikker på at byggeprojektet faktisk repræsenterer en værdimæssig forbedring.

3 3 4) På nuværende tidspunkt er det desværre blevet klart at der er foregået en lang række af uregelmæssigheder og ulovligheder under planlægningen og vedtagelsen af byggeprojektet der gør selve vedtagelsen på andelsforeningen generalforsamling d. 10. november, 2014 illegitim. For overskuelighedens skyld er uregelmæssighederne og ulovlighederne nummereret alfabetisk i det følgende. A) Lejeloves 65 siger at beboerrepræsentanterne har ret til at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren. Dette indbefatter ifølge LL 65, e) at beboerrepræsentationen har ret til at føre tilsyn med planlægningen og gennemførelsen af alle større arbejder i ejendomme. Problemet er at beboerrepræsentationen hverken i 2013 da vindues og facade projektet så vidt vides først blev drøftet på andelsforeningens generalforsamling og ej heller i 2014 da byggeprojektet blev vedtaget på andelsforeningens generalforsamling hverken skriftligt eller mundtligt eller på nogen anden måde er blevet informeret om projektet. Det var først med skrivelsen fra administrator d. 30. januar, 2015 (vedrørende tilbud om altanopsætning) samt d. 13. februar, 2015 (vedrørende udskiftning af vinduer, samt renovering af facade og døre) at alle beboerrepræsentationens medlemmer blev klar over at der var et stort byggeprojekt på vej. Det er klart at havde man involveret beboerrepræsentationen som man skal ifølge LL 65 fra projektets start så var den nuværende konflikt sandsynligvis aldrig opstået da vi ville have haft mulighed for at komme med forslag der ville være til glæde for et langt større antal beboere (se også nedenfor om beboerrepræsentationens forslag til problemløsning). Det er derfor at lejelovens 65 eksisterer i sin nuværende form. At man ved at tale om tingene tidligst muligt undgår større fremtidige konflikter. Der er også en del andre punkter i LL 65 som ikke er blevet efterlevet fra udlejers side men det vil vi ikke bruge tid på i denne skrivelse da det ikke har direkte relation til indeværende byggesag. B) Beboerrepræsentationen har erfaret ved at gennemlæse referaterne for andelsforeningens generalforsamling in 2013 og 2014 at generalforsamlingen i 2013 instruerede andelsforeningens bestyrelse om at indhente et oplæg til vindues- og facaderenovering fra en anden byggeteknisk rådgiver end Gaihede A/S. I referatet fra 2014 på side 6 skriver man at bestyrelsen har efterkommet dette ønske fra generalforsamlingen i 2013 men man nævner ikke den anden byggetekniske rådgiver med navn og skriver heller ikke et ord om det oplæg der måtte være udarbejdet. Dette er ikke godt nok. Beboerrepræsentationen vil gerne have navnet på denne anden byggetekniske rådgiver samt det udarbejdede oplæg fra denne rådgiver. Der er tale om en entreprise på over 50 millioner kr. så det er helt naturligt at man indhenter tilbud fra mindst to uafhængige byggerådgivere for at mindske risikoen for at der foregår noget som ikke er lovformeligt (for eksempel korruption). Beboerrepræsentationen har også erfaret at facaderne i bygningskomplekset Njalsaga ser meget velholdte ud stort set overalt 2 meter og opefter. Der er ingen for os synlige skader. Ingen i beboerrepræsentationen har dog den faglige ekspertise til at vurdere om det er nødvendigt at bruge 26 millioner på at renoverer facaderne men det ville være meget betrykkende at se en skriftlig rapport fra en anden byggeteknisk rådgiver om at dette skulle være nødvendigt. Det er dog især andelshaverne der bør være interesseret i dette da facaderenoveringen ikke har direkte økonomiske konsekvenser for lejerne. C) Det er også kommet beboerrepræsentation for øre at andelsforenings bestyrelse i mange år før vedtagelsen af facade og vinduesudskiftningsprojekterne bevidst har valgt at misligholde vinduerne i ejendommen. Dette er ulovligt og det er ekstra alvorligt hvis det er gjort for at skabe en situation hvor flere beboere vil have et ønske om at få udskiftet vinduerne. For nuværende er det dog kun et rygte at der er foregået en bevidst misligholdelse af vinduerne men såfremt det kommer til et retsligt opgør da vil

4 4 beboerrepræsentationen lave en tilbundsgående undersøgelse og indsamle de nødvendige beviser for denne påstand. D) I referatet for andelsforenings generalforsamlingen d. 10. november, 2014 kan man læse at der bliver stemt om en række forslag til vinduesudskiftning, facaderenovering og altanopsættelse. I referatet er der dog ingen beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for de forskellige forslag. Der står i referatet at en rådgiver fra Gaihede A/S beskriver de økonomiske konsekvenser. Det er ikke godt nok at noget så vigtigt som en vinduesudskiftning og facaderenovation til over 50 millioner kr. ikke er beskrevet yderligere i referatet for generalforsamlingen. Beboerrepræsentationen har som sagt ikke selv modtaget noget information om byggeprojektet før februar 2015 og skrivelse d. 19. marts, 2015 er det første vi har set på skrift til os om økonomien i projektet. Vi har på egen hånd og efter februar 2015 fundet frem til at andelsforeningen publicerer deres generalforsamlingsreferater på en password beskyttet hjemmeside. Men ellers har vi ikke fået nogen information. Da beboerrepræsentationen helt klart ikke er blevet informeret som vi burde har vi også grundt til at tro at andelshaverne heller ikke er blevet informeret som de burde og det vil vi have undersøgt. Det er vigtigt at undersøge fordi man ikke kan tage juridisk gyldige beslutninger hvis ikke alle relevante parter er blevet informeret som de skulle. E) Legitimiteten af generalforsamlingens beslutninger den 10. november, 2014 er også kompromitteret af at ikke alle relevante forslag er blevet fremstillet og at alt tyder på at der helt ensidigt er blevet argumenteret for de forslag som Gaihede A/S har haft størst økonomisk fordel ud af at få vedtaget. Det vil sige træ/alu løsningen der indebære de største langsigtede udgifter med totaludskiftninger af vinduer hvert 30 år og udskiftninger af termoruder hvert år samt en fuldstændig facaderenovering. I referatet redegøres der ensidigt for træ/alu løsningens lyksaligheder og ingen af ulemperne nævnes og som sagt under punkt D) heller ikke noget om økonomien for alternativerne. I referatet nævnes kun tre vinduesvalg 1) renovering af eksisterende vinduer, 2) nye træ/alu vinduer og 3) nye træ/træ vinduer. Et langt billigere alternativ og muligvis også en mere effektiv løsning til støj og energireduktion som også burde være blevet foreslået er at sætte en ekstra glasplade på bagsiden af forsatsvinduet. Det kan gøres for meget små penge og uden store gener for beboeren af en glarmester i de værelser beboeren finder det ønskeligt. I referatet skrives der endvidere intet om at det er blevet diskuteret om at det skal være frivilligt eller ej at få udskiftet sine vinduer. Det finder beboerrepræsentation meget underligt. Der burde være nogle som har ytret ønske om at vinduesudskiftningen skal være noget som folk selv vælger til og finansierer efter egen regning ligesom det er tilfældet med altaninstallationerne. Det burde under alle omstændigheder havde været et forslag det var kommet eksplicit til afstemning. Der er faktisk ikke skrevet noget i referatet der gør det klart om vinduesudskiftningerne kan tvinges igennem for de beboere der ikke er interesserede i en vinduesudskiftning. Det er derfor uklart hvad der reelt er blevet besluttet på dette punkt. F) Endelig er legitimiteten af generalforsamlingens beslutninger den 10. november, 2014 også kompromitteret af at der ifølge referatet kun var mødt 90 op enten fysisk eller ved fuldmagt ud af muligvis 270 mulige ejendomme (se nedenfor hvor vi beder udlejer om at oplyse beboerrepræsentation om det nøjagtige antal andelshavere og lejere d. 10. november, 2014). Flertallet er kun blevet konstateret ved håndsoprækning og der er ikke foretaget en fuldstændig stemmeoptælling. I princippet kunne 30 fremmødte med 20 yderligere fuldmagter have besluttet denne udgift på 50 millioner kr. på vegne af 270 beboere. Beboerrepræsentationen mener at der ved så væsentlig en beslutning bør udarbejdes et skriftligt materiale der beskriver alle relevante forslag i detaljer og som også indeholder en stemmeseddel for de

5 5 enkelte forslag og som så sendes ud til beboerne til deres postkasser. Herefter, kunne der indkaldes til en ny generalforsamling hvor man fik mulighed for at debattere det og aflevere sin stemmeseddel. Det ville være langt mere legitimt end den nuværende proces som grænser til det farceagtige. 5) Problem at man i generalforsamlings referat af 10. november, 2014 siger at man planlægger at optage lån til byggeprojektet allerede i foråret 2015 og inden byggeprojektet går i gang og derfor vil hæve boligafgifterne inden byggesagerne er færdiggjorte. Det er uklart for beboerrepræsentationen om dette også gør sig gældende for lejernes husleje. Vi vil under alle omstændigheder protestere at der skal betales forud for noget der ikke er leveret. De lejere og andelshavere som ønsker nye vinduer bør ikke betale for det før varen er leveret og godkendt. Desuden bør udlejer ikke starte byggeprojektet op før den indeværende konflikt med lejerne og utilfredse andelshavere er løst da det ellers kan ende i retten. Det er en stor og unødvendig økonomisk risiko at starte noget op uden først at have løst problemerne som beboerrepræsentationen ikke mener er spor vanskelige at løse jævnfør vores forslag til løsning nedenfor. 6) Problem at lejere og andelshavere som måtte ønske en vinduesudskiftning selv skal være ansvarlig for skader der opstår i deres bolig i forbindelse med vinduesudskiftningen. I det materiale som lejerne og andelshaverne fik tilsendt til deres postadresser d. 13. februar, 2015 står der at det er beboernes egen indboforsikring der skal dække evt. følgeskader på indbo, som måtte skyldes hændelige uheld. Beboerrepræsentationen kan ikke acceptere at beboerne hverken lejere eller andelshavere skal dække skader på deres indbo som kan relateres til udskiftningen af vinduer i deres lejligheder. Det skal betales af entreprenøren i alle de tilfælde det kan henføres til deres arbejde. Hvis udskiftningen af vinduerne støver så meget i lejligheden at det er nødvendigt at afdække møbler, computere, etc. med plastfolie da skal disse folier stilles vederlagsfrit til rådighed for beboerne. Afdækningsfolier kunne, for eksempel, afhentes efter behov af beboeren på viseværternes kontor. Det skal også garanteres fra entreprenørens side at såfremt vinduesudskiftningen ødelægger installationer i beboerens hjem, såsom, køkkenborde eller emhætteudhæng da skal disse installationer reetableres vederlagsfrit for beboeren. Beboerrepræsentationens forslag til problemløsning. Meget kort så mener vi at langt flere beboere vil kunne tilslutte sig byggeprojektet hvis vinduesudskiftningen gøres frivillig og at beboere som ønsker deres vinduer udskiftet også selv betaler for det ligesom det er tilfældet med altanerne. Da de eksisterende vinduer er af træ og derfor skal males cirka hvert 7. år da skal de nye frivillige vinduer også være af træ/træ typen så der ikke er noget nyt i vedligeholdelsen af alle vinduerne såvel gamle som nye. En anden fordel ved at vælge træ/træ vinduer frem for træ/alu vinduer er at træ/træ vinduerne kan holde i mange hundrede år såfremt de vedligeholdes. Træ/træ vinduerne er derfor meget billigere i det lange løb. Dog skal lejere og andelshavere huske på at der skal betales for udskiftning af termoruderne hvert 20. til hvert 25. år da det er deres levetid modsat de gamle enkeltglasvinduer og forsatsruder der holder evigt (eller til de baldres ved et uheld). Desuden bør der være flere relevante alternativer at vælge imellem for lejere og andelshavere. Hvis det første alternativ er ikke at få udskiftet vinduerne og det andet alternativ er at få nye træ/træ vinduer med termoruder så kan et tredje alternativ være at få sat en ekstra glasplade på bagsiden af forsatsvinduet med henblik på ekstra støj og varmeisolering. Det kan gøres for meget små penge af en glarmester (ved fælles bestilling kan prisen komme yderligere ned). Beboerrepræsentationen kan ikke se at der er nogle af de andre beboere der ikke

6 6 kan tiltræde denne løsning da alle kan få det præcis som de ønsker. Det er langt mere legitimt end at tvinge mange beboere til noget de ikke ønsker og som de måske har svært ved at kunne betale for. Spørgsmål til udlejer som beboerrepræsentationen ønsker besvaret vedrørende indeværende byggesag: 1) Hvilke argumenter har udlejer som skulle retfærdiggøre en tvungen udskiftning af alle lejernes og andelshavernes vinduer? 2) Hvor mange lejligheder er der i Njalsaga komplekset? Beboerrepræsentationen ved at der den 26. februar, 2015 var 35 lejerboliger og vi mener der er cirka 270 boliger i alt. Men hvad er det præcise antal i dag og den 10. november, 2014? 3) I andelsforeningens referat af generalforsamlingen d. 10. november, 2014 skrives det at andelsforeningens bestyrelse har efterkommet 2013 generalforsamlingens ønske om at indhente oplæg til vindues- og facaderenovering fra en anden byggeteknisk rådgiver end Gaihede A/S. Denne anden rådgiver nævnes dog ikke med navn i referatet. Beboerrepræsentationen vil gerne have kontaktinfo samt det udarbejdede oplæg fra denne alternative byggerådgiver som er blevet vraget af bestyrelsen til det forestående projekt? Der er tale om en entreprise på over 50 millioner kr. så det er helt naturligt at der indhentes et tilbud fra mindst to byggerådgivere så der er mindre tvivl om at alt er foregået på en hæderlig og lovformelig måde. 4) Har udlejer lavet nogen dokumentation for en eventuel varmebesparelse ved at bruge træ/alu med termoruder eller træ/træ vinduer med termoruder frem for at bevare de gamle vinduer med forsatsvinduerne? I så fald vil vi gerne have dokumentation fremsendt. 5) Beboerrepræsentationen vil gerne have udleveret tal for alle (270?) beboernes varmeregnskaber minus erhvervslejemål aggregeret så vi kan udregne det gennemsnitlige forbrug af varme til henholdsvis varmt vand og varmemålerdelinger. Tallene skal bruges til at lave et objektivt estimat for en eventuel varmebesparelse ved den foreslåede vinduesudskiftning. 6) Har udlejer lavet et regnskab der viser de langsigtede vedligeholdelsesudgifter for træ/alu vinduer versus træ/træ vinduer når der tages hensyn til at træ/alu vinduer skal totaludskiftes hvert 30 år og at termovinduerne kun holder i år? Er andelshaverne blevet gjort bekendt med dette regnskab og i så fald hvornår og på hvilke måde. Beboerrepræsentation vil naturligvis også have en kopi af disse regnskaber hvis de er lavet. 7) I andelsforeningens referat af generalforsamlingen d. 10. november, 2014 skrives det at der stemmes om en række forskellige forslag til vinduesudskiftning og facaderenovering. I referatet er der dog ingen beskrivelse af disse forslag eller deres økonomi. Beboerrepræsentationen vil gerne have tilsendt det skriftlige materiale til disse forslag der måtte foreligge samt en detaljeret redegørelse for hvordan og hvornår andelshaverne er blevet gjort bekendt med forslagene. Det er vigtigt at vi får dette materiale da vi skal vurdere det med henblik på om det har været retvisende omkring det der er blevet stemt om. Hvis ikke det er retvisende er afstemningen ikke legitim.

7 7 8) For at kunne undersøge om andelshaverne er blevet ordentligt informeret om byggeprojektet vil beboerrepræsentationen gerne have tilsendt alt det skriftlige materiale som andelshaverne har fået tilsendt til deres postkasser om byggeprojektet siden byggeprojektets start (minimum siden 2013) og som lejerne ikke har fået tilsendt til deres postkasser. 9) Mange af beboerne på 5. sal fik lavet deres lejligheder større med inddragelse af tagetagen i 2005/2006. Der sidder derfor næsten helt nye vinduer i denne tagetage. Beboerrepræsentationen vil gerne vide om disse vinduer er af træ/træ typen eller træ/alu typen samt om man også påtænker at tvangsudskifte disse vinduer i forbindelse med byggeprojektet. Med venlig hilsen Beboerrepræsentationen v/henrik Mathiesen

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation. Revision 3

Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation. Revision 3 Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation Revision 3 1. Navn Beboerrepræsentationen ved Nobel Kollegiet på Myrdalstræde 1-19 (ulige numre) samt 41-45 (ulige numre), 9220 Aalborg Øst navngives:

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2004/2005

Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Beretning Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Bestyrelsen vil herunder kort redegøre for de vigtigste begivenheder i året der gik. A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere