Askerød Tidende. September 2008 nr årgang. Dialog i Askerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød"

Transkript

1 Askerød Tidende September 2008 nr årgang Dialog i Askerød 1

2 Pensionistklubben. Program for september Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 02. Banko. Den 09. Frokost. Den 16. LUKKET.(p.g.a ferietur.) Den 23. Hyggedag. Den 30. Frokost. Tillykke til. Den 6. September. Marianne Kjøller. Den 24. Do. Anitta Schou. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. Erna Romero AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Vagttelefon Ejendomskontoret meddeler, at der er kommet nyt telefonnummer på vagttelefonen. Har du svigt i el, vand, varme eller brud på faldstammen, er det nye nummer Vær opmærksom på, at fejl på antennenettet ikke kan meldes på vagttelelefonen. Indboforsikring Det har desværre vist sig, at mange beboere ikke har en indboforsikring. Vær opmærksom på, at ejendommens forsikring alene dækker bygningsskader ved f. eks. brand. Ikke følgeskader på indbo. Det er således i din egen interesse, at tegne en indboforsikring. Kontakt derfor et forsikringsselskab. Mindeord En mangeårig beboer i Askerød, Pia Røjkjær, er afgået ved døden. Pia blev bisat lørdag den 23. august ved en meget smuk ceremoni. Pia boede den sidste tid i pensionistboligerne på Hundige Bygade, men har boet i Askerød i mange år. Pia har gennem årene været aktiv i det frivillige liv i Askerød, og har gennem flere perioder været bestyrelsesmedlem i forskellige klubber. Pia var blandt mange Askerødder kendt som et meget socialt og hjælpsomt menneske. Pia du vil blive savnet. Pia efterlader sig sønnen André. Æret være Pias minde. Lederen Det kan du læse om i AT Information Referat Læsebreve Aktiviteter Nye tiltag i Cafe Ask Cafe Ask Menu Side 4 Side 5, 10,11 Side 6,7,8,9 Side 9,18 Side 11 til 17 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 3

4 Lederen HÅB FOR FREMTIDEN? På initiativ af afdelingsbestyrelsen havde Askerød i sidste uge i forbindelse med en foredragsrække over emnet Unge uromagere med anden etnisk baggrund inviteret imam Abdul Wahid Pedersen som oplægsholder. Baggrunden var de alvorlige skudepisoder, der har ramt Askerød, og som med god grund, har gjort beboerne utrygge. Ingen kan være tjent med, at vor normalt rolige bebyggelse lægger jord til rivaliserende banders indbyrdes hævntogter. Alle ved også, at igennem årene har Askerøds afdelingsbestyrelser med fuld opbakning fra beboerne - gjort mange forsøg på at dæmme op for utilfredsheden blandt en forholdsvis lille gruppe børn og unge. Alligevel fortsætter balladen både her i bebyggelsen og i det øvrige Hundige. Vi i afdelingsbestyrelsen stillede derfor på et tidspunkt os selv det spørgsmål, hvorfor virker vore mange kostbare tiltag ikke på en mere synlig måde i urostatistikkerne? Til blandt andet at forsøge at kaste lys over dette, inviterede vi imamen. Vi havde vel forventet, at han ville undskylde urolighederne med manglende forståelse fra samfundets side. Undskylde med de vantros fordomme overfor muslimer og meget meget andet. Men nej. Abdul Wahid Pedersen forsøgte på ingen måde at undskylde de unges adfærd, og han fordømte ikke samfundets holdning til muslimer. Tværtimod revsede han de unges forældre for ikke at tage ansvar for deres børn. Han pålagde også uromagerne den skam, at når nogle lavede ballade ramte det hele det muslimske samfund i Danmark. Han påpegede, at som muslim var man i alle situationer ambassadør for et mindretal her i landet, og han gav udtryk for, hvor vigtigt det var, at dette netop også var en del af koranens lære. Men han sagde også, og det var efter min mening det mest opløftende for fremtiden i hans oplæg, at balladen efter hans mening dybest set bundede i, at integrationen endnu ikke har skabt en fælles drøm og en fælles vision om, hvad vi og de vil med vort samfund. Den dialog er både vigtig og påtrængende, og måske i den sidste ende netop det værktøj vi kan bruge for at dæmme op for urolighederne. Lad os starte her i Askerød. Jeg tror ikke, vi vil fortryde det. Niels Kjøller, formand for afdelingsbestyrelsen 4

5 B Information Husk! Husk! Husk! Søndag den 21. september i Stamhuset med påbegyndelse kl afholdes det årlige budgetbeboermøde. Indkaldelse med dagsorden er udsendt. Det er på dette møde, at afdelingsbestyrelsen og administrationen fremlægger budgettet for året Det er altså også på dette møde, at huslejen i Askerød for 2009 bliver fastlagt. Mød op og giv dine kommentarer til kende. Du har her lejligheden til at være medbestemmende om Askerøds budget for det kommende år. Onsdag den 24. september indkaldes til ekstraordinært beboermøde angående fokusgruppernes arbejde og indstilling til det, der skal udføres under den store helhedsplan. Dette møde afholdes ligeledes i Stamhuset med start kl Nærmere information vil blive hus omdelt. Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen 5

6 Referat fra ekstraordinært beboermøde d Referat fra ekstraordinært beboermøde søndag den 17. august 2008 kl i Stamhussalen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter beslutningsreferat og fyldestgørende referat 3. Valg af stemmeudvalg 4. Redegørelse fra afdelingsbestyrelsen 5. Mistillid til afdelingsbestyrelsen 6. Evt. valg af ny afdelingsbestyrelse 7. Valg af 3 beboerrepræsentanter til følgegruppe, der sammen med afdelingsbestyrelsen fastsætter retningslinier for forbrug på konto afdelingsbestyrelsen repræsentation og mødeudgifter. Gruppens oplæg fremlægges på beboermødet den 21. september Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat Kl er der 80 husstande repræsenteret Niels Kjøller bød velkommen og foreslog Henning Bjerre som dirigent og han blev valgt Valg af dirigent Dirigenten konstaterede, at beboermødet ifølge VA s vedtægter var rettidigt indkaldt. 2. Valg af referenter Tonni Rosendahl beslutningsreferat og Susanne Kristensson fyldestgørende referat blev foreslået og valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Connie Skovbro-Rasmussen, Villy Madsen og Ester Nielsen blev foreslået og valgt. Yrsa Mikkelsen bad om ordet og om at punkt 7 udgik, da det ikke hørte hjemme på dagsordenen. Dette blev vedtaget. 4. Redegørelse fra afdelingsbestyrelsen Niels Kjøller redegjorde for konto og oplyste, at der i 2007 havde været 49 nævnsrelaterede møder og oplyste at opgørelsen over konto kunne udleveres på ejendomskontoret fra mandag. Niels Kjøller oplyste, at afdelingsbestyrelsens forbrug svarede til kr. 50,- pr. lejemål/år og at midlerne hovedsagelig er brugt i Cafe Ask. Niels Kjøller anbefalede, at beboerne afviste mistillidsvotummet og håbede på at forsamlingen ville vise denne tillidserklæring til afdelingsbestyrelsen.

7 Referat fortsat 5. Mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen Yrsa Mikkelsen sagde, at hun ikke anfægtede gyldigheden af regnskabet fra Yrsa Mikkelsen oplyste, at hun i 2006, havde været kasserer i afdelingsbestyrelsen og at hun ikke havde kunnet overskue konto 119, og ønskede at afdelingsbestyrelsen redegjorde for regnskabet. Laila Cichos oplyste, at da hun havde siddet i Aktivbestyrelsen, var der højst drukket 2 øl til møderne. Lone Binderup sagde, at Askerød har en dygtig og kompetent formand, som arbejder for alle 722 lejemål og at Yrsa Mikkelsen, da hun sad i afdelingsbestyrelsen kun interesserede sig for sager, der kom hende selv til gode. Med hensyn til Yrsa Mikkelsens omdelte skrivelse, hvor det blev pointeret, at der ikke var hverken øl eller vin på beboermødet, sagde Lone Binderup, at dette blev afskaffet for 17 år siden, og at det samme gjaldt for nævnsmøder. Yrsa Mikkelsen bad om ordet til forretningsordenen, hvortil dirigenten sagde, at det måtte vente til efter Lone Binderups indlæg. Lone Binderup fortsatte og sagde, at Yrsa Mikkelsens indkaldelse virkede som hævn over det siddende nævn, som gør et kæmpe stykke arbejde for Askerød. Yrsa Mikkelsen fik ordet og sagde at mødet var indkaldt, så der kunne fremkomme oplysninger om regnskabet. Dirigenten sagde, at der ikke blev nogen kritisk gennemgang af regnskabet. Laila Chicos sagde, at der intet stod på indkaldelsen om regnskab. Svend Kjærgaard sagde, at Yrsa Mikkelsen burde skamme sig og trække sit mistillidsvotum tilbage. Charlotte Birkved pointerede, at der ikke drikkes på møderne. Karina Hansen, ville gerne vide, hvor meget der var forbrugt af øl, vin og spiritus. Anne Axboe sagde, at hun selv havde siddet i Nævnet sammen med Yrsa Mikkelsen og at hun ikke var fyldt med løgn. Annemarie Uldall bad om at forsamlingen kom til afstemning. Yrsa Mikkelsen oplyste, at hun var i besiddelse af papirer, hvor hun kunne bevise det hun havde sagt. Darin ønskede, at der var mulighed for tolkning. Kirsten Hansen syntes det hele var fjollet. Yrsa Mikkelsen ønskede en pause inden afstemningen. 7

8 Referat fortsat 8 Herefter satte dirigenten ønsket om pause til afstemning. Flertallet af forsamlingen ønskede ikke pause. Fra forsamlingen fremkom der kritik af dirigenten, der straks satte sit mandat som dirigent til rådighed. Herefter var der afstemning om dirigentens mandat og et flertal af forsamlingen ønskede at han skulle fortsætte. Mødet fortsatte herefter. Brian sagde, at han støttede den nuværende bestyrelse, men at det efter hans mening ikke var grund til at nægte en rygepause og opfordrede til at komme med noget sagligt. Claus Andersen ønskede at få at vide, hvad der blev af afdelingsleder Jens Egevang. Laila Chicos sagde, at Yrsa Mikkelsen ville blive ved med at indkalde, hvis hun ikke fik svar på sine spørgsmål. Niels Kjøller henviste til VA s vedtægter, som blev ændret i maj 2008, hvor der blev vedtaget en ændring om at det samme emne ikke kan tages op til behandling på et beboermøde, før der har været afholdt et ordinært møde. Kl er der 100 husstande repræsenteret På dette tidspunkt, var der en del beboere, som ikke respekterede forsamlingens nej til pause, der forlod salen. Da disse beboere vendte tilbage, var afstemningen i gang. Dirigenten gjorde opmærksom på at der skulle skrives ja, hvis man gik ind for et mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen og at der skulle skrives nej, hvis man ønskede at den siddende afdelingsbestyrelse fortsatte. Herefter gik man til afstemning på stemmeseddel nr stemmer var for et tillidsvotum og 131 stemmer var imod et mistillidsvotum. Herefter udgik punkt 6 valg af ny afdelingsbestyrelse. 6. Evt. valg af ny afdelingsbestyrelse Punkt udgået. 7. Valg af 3 beboerrepræsentanter til følgegruppe, der sammen med afdelingsbestyrelsen fastsætter retningslinier for forbrug på konto afdelingsbestyrelsen repræsentation og mødeudgifter. Gruppens oplæg fremlægges på beboermødet den 21. september 2008 Punkt udgået.

9 Referat fortsat Læserbrev 8. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat Beslutningsreferat oplæst og enstemmigt godkendt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Niels Kjøller gjorde opmærksom på at der indkaldes til budgetbeboermøde den 21. september 2008 og ekstraordinært beboermøde den 24. september, hvor focus gruppernes oplæg fremlægges. Møde slut kl Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. Benny Andersen skriver: En oplevelse rigere! Søndag den 17/8 08 blev der i Stamhuset afholdt ekstra ordinært beboermøde! Positivt var det at se så mange af vores to- sprogede beboere var mødt op. Det vidner om at integrationen i Askerød går i den rigtige, positive retning. Negativt var det så at se, at mange af dem var blevet forført, misvejledt, eller måske direkte løjet for. Det var sørgeligt at se, at mange af dem ikke vidste hvorfor de var mødt op! Yrsa Mikkelsen! Dit angreb på afdelingsbestyrelsen faldt, igen, med et brag. Så lad nu være med at fortsætte, og få dog noget indhold i dit liv. Du har i den tid jeg har boet i Askerød markeret dig, i min verden, som en evigt kværulende beboer, som kun er ude efter hævn og egen vinding. Yrsa, du skriver selv at du har siddet i nævnet/ afdelings- bestyrelsen! Hvorfor mon du ikke gør det mere?? Ku det være fordi jeg, og andre ikke har tillid til dig? Lad nu din personlige vendetta ligge og kom videre med dig selv og dit liv. Med venlig hilsen Benny Nymand, Digehuset 8, 1. tv. 9

10 Information Nyt fra Aktivitetskoordinatoren Siden sidst I sommer var Power Sommer i fuld gang, og der var næsten aktiviteter hver dag. Især badminton, bakken, hiphop, rullleskøjter og fodbold tiltrak mange børn. Tak til især Hanne, Murtadha og Sahar, som lavede mange fritidsaktiviteter for en masse børn og unge over sommeren. Forældrecafeen starter snart op, der hvor sundhedsbutikken tidligere lå, lige overfor Cafe Ask. Sundere liv i Greve Nord Sundhedsbutikken har igen åbent i Stamhuset hver mandag kl for sundhedssamtaler og sundhedstjek. Her kan de også informere om nye gratis aktiviteter, som typisk foregår i dagtimerne. Der er motionshold, slankehold, madlavning, rygestop, cykelkursus, leg og bevægelse, og flere andre ting. Kom forbi og få et program. Gå til en fritidsaktivitet Er du under 18 år? Er der en fritidsaktivitet du rigtig gerne vil gå til, men som du ikke føler der er råd til? Så kontakt mig og så kan vi søge støtte til kontingent, stævner og udstyr. Skab glæde 12. september ved Store Legedag og Talent 2008 i Askerød. Så er der konkurrencer, leg, dans og shows d. 12. september, da der bliver Store Legedag fra og Talent 2008 i Askerød fra Hundige Boldklub, Power Sport, Biblioteket, Grøften, Greve Produktionsskole og tandplejen er blandt deltagerne. Har du også lyst til at hjælpe på dagen med praktiske ting og spændende aktiviteter for Askerøds børn denne dag? Det kan være at arrangere en leg, en kamp, show, konkurrence eller noget helt tredje så kontakt mig venligst. Skab tryghed i Askerød Vil du gerne være med til at gøre Askerød mere hyggeligt om aftenen? Så brug et par timer om måneden til at gå en aften-tur med to andre forældre/voksne. Du får både lidt motion og møder dine naboer. De første to har meldt sig men der er brug for flere. Og til sidst vil jeg ønske en god Ramadan til de beboere som måtte holde Ramadan (faste) i september måned. Hvis i ønsker at holde en afslutningsfest (eid/bayram) for Askerødder i starten af oktober, så sig endelig til. Abdullah, Aktivitetskoordinator /

11 Information Aktiviteter Projekt Sundere liv i Greve Nord et tilbud til dig Projektets er et tilbud til borgere i Askerød, Gudekvarteret, Klyngen og Gersagerparken. Projektet tilbyder dig: Sundhedssamtaler Sundhedstjek Gratis deltagelse i sunde aktiviteter. Af aktiviteter tilbyder vi i efteråret 2008 blandt andet: Slankehold Madlavningshold Rygestop tilbud Cykelkursus Vil du høre mere om projektet og vores tilbud til dig, så kontakt os på: Lene/Lisbeth (opsøgende sundhedsmedarbejdere): eller Anne (projektleder): Eller kig indenfor i vores sundhedsbutik, der har åbent hver mandag kl i Stamhuset. Visitationszone Noget tyder på, at afdelingens konstante pres gennem pressen, VAs bestyrelse og Bo-Vest på myndighederne virker. I hvert fald er der nu igen indført visitationszone i Askerød, der er lovet øget politiovervågning i området, og Karlunde nærpoliti bliver udvidet. Afdelingsbestyrelsen byder ovennævnte tiltag velkomne. Vi fik en udfordring, vi ikke kunne sige nej til! ER DU LIGE SÅ MODIG SOM OS? Askerøds ejendomskontor har udfordret os til at lave en lækker middag til alle de beboere, der tør spise den. Vi har sagt ja. Endnu har vi dog ikke styr på menuen. Læs mere i næste nummer af AT. Reserver d. 22. oktober 2008 om aftenen Det er her, det går løs! Håbefulde hilsner Freddy, Kira, Abdullah, Najeh og Bente. Greve Nord Projektet og Askerødprojektet 11

12 Aktiviteter Pensionistklubben. Første klub med 25 års jubilæum i Askerød. 14. august august For at få et sådan jubilæum op og stå kræves en god og lang planlægning. I 2006 begyndte vi at planlægge en god dag for klubben, og en dag alle i Askerød kunne deltage i. Økonomien var her en vigtigt del af det hele, og derfor sendte vi budget til VA for at få godkendt en hel del penge. Hos Greve kommune søgte vi også midler til brug ved den store dag ligesom hos pensionisternes samvirke. For at fortælle hvordan vores klub er nået til 25 år, blev det vedtaget at vi skulle udgive en bog som fortæller, hvor mange mennesker der har måttet give mange timer af deres fritid. Med hjælp fra alle de frivillige har mange medlemmer nydt godt af de ture, rejser og hyggelige dage, det er blevet til gennem tiden. Det største projekt med bogen blev at få oplysninger fra alle, der havde noget i form af billeder og historier om klubben. For at gøre den så god og billig som mulig blev det til et hjemmegjort værk. Det tog mange timer, men Jørgen var gået på pension og ville godt afse den tid, der skulle bruges for at få så fin og god beskrivelse af klubbens virke gennem de 25 år. Så skulle der laves en reception. Her fik vi hjælp fra vores cafe med Inge i spidsen, som kom med et godt tilbud på lidt at spise på sådan en dag. I sidste øjeblik søgte vi om endnu et tilskud fra aktivbestyrelsen, for at kunne få alle vores ønsker opfyldt til denne store begivenhed. Vi fik et beløb ekstra. Herved blev økonomien sat på plads. Til den store dag havde vi inviteret en hel del gæster, som vi godt kunne tænke os at se. Nogle udeblev til stor skuffelse for bestyrelsen. Alligevel kom mange til stamhuset på dagen for at deltage og ønske tillykke, og vi fik en fin og dejlig dag ud af det. Bogen blev fremlagt, så alle der havde lyst kunne tage den med hjem og læse, hvor meget der foregår i en pensionistklub, der nu med mere end 25 år på bagen, fortsat er spillevende. For at alt dette kunne lade sig gøre vil vi gerne endnu en gang sige tak til alle som har støttet os. Jørgen Skovbro Rasmussen. 12

13 Aktiviteter 13

14 Aktiviteter Store Legedag og Talent 2008 i Askerød. Askerød afholder Store Legedag fredag den 12. september 2008, som vi har gjort før. Der vil som sædvanligt blive en masse sjove aktiviteter for børnene i løbet af dagen. Foreløbigt har biblioteket, vuggestuen Grøften, Sundere liv i Greve Nord, gademedarbejderne, Power Sport, Hundige Boldklub, Greve Produktionsskole og Sydkysten Kickboxing meldt, at de vil bidrage dagen. Efter Store Legedag vil der om aftenen fra kl i cafe Ask være underholdning og talentkonkurrence under overskriften Talent 2008 i Askerød. Danmarksmestrene i diskodans, Sandra og Natasja, vil underholde herunder, samt lokale musikere. Det er et arrangement under Aktivbestyrelsen i samarbejde med Musikklubben og Hanne Olsen. Der vil komme opslag i opgangene, og man kan henvende sig til Abdullah i Stamhuset for nærmere information om Store Legedag. For at tilmelde til Talent 2008 i Askerød kan man henvende sig hos Inge i cafe Ask eller hos Susanne på ejendomskontoret. Med venlig hilsen Abdullah Domurcuk, aktivitetskoordinator Charlotte Birkved, formand for Aktivbestyrelsen 14 Personalets gourmet-middag Det var flot. Det var varierende, og det var godt. Personalet fra ejendomskontoret overgik endnu en gang sig selv, da de den 6. august havde inviteret til gourmetmiddag i Stamhuset. Aftenen stod i det italienske køkkens tegn. Rigtig mange havde tilmeldt sig som gæster, og ingen gik skuffede fra aftenen. I det hele taget er disse middage, hvor henholdsvis cafeens madklub, personalet på ejendomskontoret og nu Greve Nord Projektets medarbejdere konkurrerer ud i den ædle madlavnings kunst, blevet de helt store tilløbsaftener for mange både i og udenfor Askerød.

15 Aktiviteter Høstfest fredag den 3. oktober 2008 Husk at købe billetter senest torsdag 18. september hos Susanne på ejendomskontoret eller hos Inge i cafe Ask. Hermed menuen til årets høstfest i Stamhuset fredag den 3. oktober Forret: Hovedret: Dessert: Varmrøget laks med Kina rejer i dildsauce Gammeldags oksesteg med kartofler, skysovs, bønner, perleløg. Italiensk dessert med melonsalat og mintchokolade Hele arrangementet med middag plus kaffe og te/musik/udsmykning og dans koster kun For Askerødbeboere: 125,-kr. For gæster, boende udenfor Askerød: 225,-kr. NB! Husk der er kun 80 pladser. Skynd jer at købe billet. Danseorkestret Ten-Four har bekræftet deres tilstedeværelse igen i år. Dansen begynder kl Billetten skal betales ved tilmelding. Nyt fra Billarden. Arrangementet lørdag den 6. september er lavet om til frokost med en lille overraskelse. NYT! STORT arrangement med frokost lørdag den 11. oktober 2008 kl Tilmelding er nødvendig. Arrangementerne er KUN for medlemmer, husk at tilmelde jer i klubben. Med venlig hilsen Billarden. 15

16 Aktiviteter Fisketur på Kattegat/Øresund. Hej alle fiskeinteresserede beboere i Askerød. Hermed en indbydelse til fisketur på Kattegat/Øresund søndag den 28. september 2008 kl med MS Sonte. MS Sonte sejler fra Kronborg kajen (ca m fra Helsingør station). Der skulle være fine muligheder for at fange høstsild, torsk samt muligvis lidt makrel/hornfisk. Blankålene vandrer på dette tidspunkt mod Sargassohavet, så mulighederne er der også for denne art, hvis man har erfaring med dette. Turen koster for: Askerødbeboere: 150,-kr. Gæster ikke boende i Askerød: 300, -kr. Betalingen skal foregå sammen med tilmelding. Morgenmad vil blive medbragt af nogle af dem, som kører selv. Frokost må man selv medbringe. Der vil kunne købes kaffe og pølser på båden. Turen er uden transport, men der kan arrangeres fælles transport. Fra Hundige station for ca. 80,-kr. (gråt klippekort/alle zoner). Der er plads til 20 personer, og tilmeldingslisten vil blive sat op i Billardklubbens lokaler fredag den 5. september. Tilmeldingen vil foregå efter princippet først til mølle, først malet. Sidste tilmelding 25. september. På tilmeldingen skal der oplyses: Navn, adresse, tlf. nr., evt. . Dette vil gøre det noget nemmere til næste gang, vi skal fiske, Så kan vi booke nogle flere pladser, hvis der er interesse for det. Tilmelding kan også ske til Billarden v/ John Aage Tofteng:

17 Aktiviteter Nyt fra Øl -og Vinlaug Pensionisternes jubilæumsudflugt. Pensionistklubbens jubilæumsudflugt var begunstiget af rigtigt dejligt sommervejr. Stemningen blandt Askerøds pensionister og deres gæster var lige fra starten positiv, og arrangementets kvalitet holdt til forventningerne hele dagen. Bromølle Kro Havnsø Vi starter med at besøge Braunstein Bryghus i Køge onsdag den 1. oktober 2008, hvor vi napper en bid mad bagefter. Egenbetaling: For medlemmer: For gæster: 100,-kr. 500,-kr. Klippet fra Braunsteins hjemmeside: Nu er der igen et bryggeri i Køge, hvilket der ikke har været siden 1941, hvor Køge Bryghus lukkede. Bryghuset Braunstein er Køge s lokale mikrobryggeri beliggende på Køges indre havn. Bryghuset Braunstein brygger 3 faste typer special øl, samt øl der er afstemt til årstiden. Målsætningen er, at øllet skal brygges med respekt for håndværket, og brygningen sker med de bedste råvarer. Øllet får den opmærksomhed, der skal til for at nå et slutprodukt, der er i en klasse for sig selv. Andre arrangementer i 2008: Onsdag den 29. oktober er det så hyggeaften i Cafe Ask, Stamhuset, med lidt godt til ganen og halsen. Her skal kontingentet på 125,-kr. betales. Onsdag den 26. november er det tid til lidt julehygge. Birkegårdens Haver Formand: Anne Marie Uldall 17

18 Læserbreve 18 Henrik Elsborg skriver: Hvad er det I byder ejendomsfunktionærerne??? Fast arbejde, det er helt klart. Askerød ligner efterhånden mere og mere en losseplads end en pæn bebyggelse. Ejendomsfunktionærerne udfører et kanon stykke arbejde med oprydning efter Jeres efterladenskaber. Der fjernes storskrald mandag og torsdag, men det bliver der ikke taget hensyn til. Alle ugens dage sættes der storskrald ud med risiko for, at uromagerne smadrer de ting, I ikke selv kan bruge mere. Det bliver ofte splittet i atomer og ligger spredt rundt i Askerød. Jeres affald bliver lagt ved siden af de dertil indrettede Monokler, i stedet for at komme affaldet ned i dem. Det er ganske enkelt ulækkert og tro mig, på et tidspunkt får vi en invasion af rotter. De firbenede væsner lider også under jeres mangel på respekt. De får skåret deres trædepuder op af de mange glasskår, der ligger i bebyggelsen. Det er meget smertefuldt for hundene. Det ender med en tur på dyrehospitalet, hvor man snart skal have klippekort til. Kære Askerød beboere, tænk jer om, vis hensyn. Henrik Elsborg Agerhuset 5 Jørgen Skovbro Rasmussen skriver: Natten mellem den 26. og den 27. august har nogen brugt min bil til terrænløb, så nu må jeg ofre et nyt tag og opretning af fronten på vores lille pensionistvogn. Det koster mig en del af min pension. ØV_ØV_ØV. Jørgen.

19 Nye tiltag i cafe Ask GÆSTEKOK Har du en yndlingsopskrift,som du har lyst til at andre skal smage. Så vil vi gerne møde dig og invitere dig til at være gæstekok for en aften I Cafe Ask (din beboercafe) Vi har brug for en gæstekok den første tirsdag i måneden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, du får selvfølgelig den hjælp som du har brug for, og din familie spiser gratis med. Vi ser frem til din henvendelse. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften Børne madklub Er du mellem 12 og 14 år og har du lyst til at lære at lave lidt mad, F.eks. pizza, burger, sandwich osv. så mød op I Café Ask Tirsdag d.9.september kl. 15,00 så vi kan aftale det videre forløb. Cafe Ask Det er nu muligt at betale med dankort i Cafe Ask, Dog kun på det pålydende beløb. Is Hvis du er lækkersulten efter is, så kom ned i Cafeen, vi har 4 forskellige at vælge imellem Brug Askerøds egen hjemmeside. Vores adresse er: Bo-Vest, Administrations telefonnummer:

20 Bemærk. Cafè Ask Følgende medarbejdere, ansat under den Sociale Helhedsplan og Greve Nord Projektet, kan kontaktes i Stamhuset, Digehuset 9 eller som oplyst nedenfor. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Eftermiddag: Hjemmebagt kage 5,- Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Under Askerødprojektet kan kontaktes: Hele dagen: Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Abdullah Domurcuk, Aktivitetskoordinator & Beboerrådgiver, Tlf / , Mail: Priser: Dagens ret - se menuplan Desserter og forretter - kr. 18 Ret til ændringer forbeholdes. 20

21 Cafè Ask september og oktober Cafe Ask September 2008 Tirs. d.2. Skinkemignongryde m/abricos, løse ris kr. 35,00 Karamelrand m/ is kr. 18,00 Tors.d.4. Hakkebøf m/bagte rodfrugter, rødvinssovs, kart.både kr. 32,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tirs. d.9. Sommerfrikasse`m/ oksebryst kr. 34,00 Frugt terrin m/ creme fraice kr. 18,00 Tors.d.11. Fiskelagsagne m/ salat kr. 34,00 Budding m/ bærsovs kr. 18,00 Tirs.d.16. Glaseret andebryst m/ rodfrugter, røsti kr. 34,00 Pandekager m/ is, appelsinsovs kr. 18,00 Tors.d.18. Pasta m/ kødsovs, salat kr. 32,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d. 23. Kyllingebryst m/ bacon, ris m/ærter, rød pebersovs kr. 34,00 Røget laks m/ flødepeberrod kr. 18,00 Tors.d.25. Paneret flæsk m/persillesovs, kart., rødbeder kr. 34,00 Hindbærfromage kr. 18,00 Tirs.d. 30. Røget culotte m/avokadosalat, ovnstegte kart. kr. 36,00 Frugt gratin kr. 18,00 Oktober 2008 Tors.d.2. Mørbradgryde m/ løse ris kr. 34,00 Ymerfromage kr. 18,00 Tirs.d.7. GÆSTEKOK Tors.d.9. Karbonade m/ grøntsager, kart. kr. 32,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.14. Kinesisk kylling m/ løse ris kr. 34,00 Hindbærdessert kr. 18,00 Tors.d.16. Revelsben m/ salat, ½ bagt kart. kr. 32,00 Vanille budding kr. 18,00 Tirs.d.21. Frikadeller m/ stv. Hvidkål, kart.,rødbeder kr. 32,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.23. Fiskefilet m/ remouladesovs,kart.,gulerødder kr. 34,00 Æblekage kr. 18,00 Tirs.d.28. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Aspargessuppe kr. 18,00 Tors.d.30. Svinekam m/ hjemmelavet rødkål,kart kr. 34,00 Fløderand kr. 18,00 21

22 Andre vigtige oplysninger Nye medarbejdere Ejendomskontoret Per Theisen, kaldet Theis, tiltrådte pr. 1. september som ejendomsfunktionær under team udeområder. Vi byder Theis velkommen og glæder os til samarbejdet. Greve Nord Projektet Najeh Haddad er pr. 1. september tiltrådt som opsøgende børne- og ungemedarbejder. Dermed er alle fem funktioner tilknyttet Greve Nord Projektet besat. Najeh Haddad skal primært fungere som projektmager for de helt unge af alle nationaliteter i hele Greve Nord området. Grillaften 29. august. Som lovet var aftenen en af årets rigtig dejlige indiansommeraftener. Mere end 50 beboere havde købt sig ind på arrangementet. Også denne aften er nu ved at blive en rigtig god Askerød-tradition. Sådan kan du selv hjælpe. Af og til klages der, ganske uretfærdigt, over ikke tilstrækkeligt rengjorte opgange og indgangspartier. Ved nærmere eftersyn viser det sig næsten altid at være begrundet i rengøringsmedarbejdernes og ejendomsfunktionærernes manglende mulighed for at komme til grundet henstillede sko, cykler, affaldsposer osv. osv. Derfor fej i bogstaveligste forstand først for egen dør. Så skal også opgangene nok blive rigtig pæne. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, telefon Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... 22

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

September 2011 nr. 355 36. årgang

September 2011 nr. 355 36. årgang Askerød Tidende September 2011 nr. 355 36. årgang HUSK: 14. sept. Budgetbeboermøde i Stamhuset kl. 19.00 Folketingsvalg 15. september Husk at stemme Folketingsvalget er udskrevet, og der skal stemmes d.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Velkommen til Morudgaard

Velkommen til Morudgaard Morudgaard findes i noget af Fyns smukkeste natur Cirka 15 km. vest for Odense ad Rugårdsvej (303). I Morud køres ad Åbakkevej ved den lokale slagter. Kommer I ad motorvejen (E20) kører I fra ved afkørsel

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase. Askerød Tidende Juli/August 2011 nr. 354 36. årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Askerød Tidende December/Januar 2010 nr. 348 35. årgang Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Ikke se, ikke høre ikke tale om greve kommune i forbindelse mediepolitisk

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning 5. udgave 2013 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning. Alle elever har mulighed for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere