Askerød Tidende. September 2008 nr årgang. Dialog i Askerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød"

Transkript

1 Askerød Tidende September 2008 nr årgang Dialog i Askerød 1

2 Pensionistklubben. Program for september Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 02. Banko. Den 09. Frokost. Den 16. LUKKET.(p.g.a ferietur.) Den 23. Hyggedag. Den 30. Frokost. Tillykke til. Den 6. September. Marianne Kjøller. Den 24. Do. Anitta Schou. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. Erna Romero AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Vagttelefon Ejendomskontoret meddeler, at der er kommet nyt telefonnummer på vagttelefonen. Har du svigt i el, vand, varme eller brud på faldstammen, er det nye nummer Vær opmærksom på, at fejl på antennenettet ikke kan meldes på vagttelelefonen. Indboforsikring Det har desværre vist sig, at mange beboere ikke har en indboforsikring. Vær opmærksom på, at ejendommens forsikring alene dækker bygningsskader ved f. eks. brand. Ikke følgeskader på indbo. Det er således i din egen interesse, at tegne en indboforsikring. Kontakt derfor et forsikringsselskab. Mindeord En mangeårig beboer i Askerød, Pia Røjkjær, er afgået ved døden. Pia blev bisat lørdag den 23. august ved en meget smuk ceremoni. Pia boede den sidste tid i pensionistboligerne på Hundige Bygade, men har boet i Askerød i mange år. Pia har gennem årene været aktiv i det frivillige liv i Askerød, og har gennem flere perioder været bestyrelsesmedlem i forskellige klubber. Pia var blandt mange Askerødder kendt som et meget socialt og hjælpsomt menneske. Pia du vil blive savnet. Pia efterlader sig sønnen André. Æret være Pias minde. Lederen Det kan du læse om i AT Information Referat Læsebreve Aktiviteter Nye tiltag i Cafe Ask Cafe Ask Menu Side 4 Side 5, 10,11 Side 6,7,8,9 Side 9,18 Side 11 til 17 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 3

4 Lederen HÅB FOR FREMTIDEN? På initiativ af afdelingsbestyrelsen havde Askerød i sidste uge i forbindelse med en foredragsrække over emnet Unge uromagere med anden etnisk baggrund inviteret imam Abdul Wahid Pedersen som oplægsholder. Baggrunden var de alvorlige skudepisoder, der har ramt Askerød, og som med god grund, har gjort beboerne utrygge. Ingen kan være tjent med, at vor normalt rolige bebyggelse lægger jord til rivaliserende banders indbyrdes hævntogter. Alle ved også, at igennem årene har Askerøds afdelingsbestyrelser med fuld opbakning fra beboerne - gjort mange forsøg på at dæmme op for utilfredsheden blandt en forholdsvis lille gruppe børn og unge. Alligevel fortsætter balladen både her i bebyggelsen og i det øvrige Hundige. Vi i afdelingsbestyrelsen stillede derfor på et tidspunkt os selv det spørgsmål, hvorfor virker vore mange kostbare tiltag ikke på en mere synlig måde i urostatistikkerne? Til blandt andet at forsøge at kaste lys over dette, inviterede vi imamen. Vi havde vel forventet, at han ville undskylde urolighederne med manglende forståelse fra samfundets side. Undskylde med de vantros fordomme overfor muslimer og meget meget andet. Men nej. Abdul Wahid Pedersen forsøgte på ingen måde at undskylde de unges adfærd, og han fordømte ikke samfundets holdning til muslimer. Tværtimod revsede han de unges forældre for ikke at tage ansvar for deres børn. Han pålagde også uromagerne den skam, at når nogle lavede ballade ramte det hele det muslimske samfund i Danmark. Han påpegede, at som muslim var man i alle situationer ambassadør for et mindretal her i landet, og han gav udtryk for, hvor vigtigt det var, at dette netop også var en del af koranens lære. Men han sagde også, og det var efter min mening det mest opløftende for fremtiden i hans oplæg, at balladen efter hans mening dybest set bundede i, at integrationen endnu ikke har skabt en fælles drøm og en fælles vision om, hvad vi og de vil med vort samfund. Den dialog er både vigtig og påtrængende, og måske i den sidste ende netop det værktøj vi kan bruge for at dæmme op for urolighederne. Lad os starte her i Askerød. Jeg tror ikke, vi vil fortryde det. Niels Kjøller, formand for afdelingsbestyrelsen 4

5 B Information Husk! Husk! Husk! Søndag den 21. september i Stamhuset med påbegyndelse kl afholdes det årlige budgetbeboermøde. Indkaldelse med dagsorden er udsendt. Det er på dette møde, at afdelingsbestyrelsen og administrationen fremlægger budgettet for året Det er altså også på dette møde, at huslejen i Askerød for 2009 bliver fastlagt. Mød op og giv dine kommentarer til kende. Du har her lejligheden til at være medbestemmende om Askerøds budget for det kommende år. Onsdag den 24. september indkaldes til ekstraordinært beboermøde angående fokusgruppernes arbejde og indstilling til det, der skal udføres under den store helhedsplan. Dette møde afholdes ligeledes i Stamhuset med start kl Nærmere information vil blive hus omdelt. Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen 5

6 Referat fra ekstraordinært beboermøde d Referat fra ekstraordinært beboermøde søndag den 17. august 2008 kl i Stamhussalen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter beslutningsreferat og fyldestgørende referat 3. Valg af stemmeudvalg 4. Redegørelse fra afdelingsbestyrelsen 5. Mistillid til afdelingsbestyrelsen 6. Evt. valg af ny afdelingsbestyrelse 7. Valg af 3 beboerrepræsentanter til følgegruppe, der sammen med afdelingsbestyrelsen fastsætter retningslinier for forbrug på konto afdelingsbestyrelsen repræsentation og mødeudgifter. Gruppens oplæg fremlægges på beboermødet den 21. september Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat Kl er der 80 husstande repræsenteret Niels Kjøller bød velkommen og foreslog Henning Bjerre som dirigent og han blev valgt Valg af dirigent Dirigenten konstaterede, at beboermødet ifølge VA s vedtægter var rettidigt indkaldt. 2. Valg af referenter Tonni Rosendahl beslutningsreferat og Susanne Kristensson fyldestgørende referat blev foreslået og valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Connie Skovbro-Rasmussen, Villy Madsen og Ester Nielsen blev foreslået og valgt. Yrsa Mikkelsen bad om ordet og om at punkt 7 udgik, da det ikke hørte hjemme på dagsordenen. Dette blev vedtaget. 4. Redegørelse fra afdelingsbestyrelsen Niels Kjøller redegjorde for konto og oplyste, at der i 2007 havde været 49 nævnsrelaterede møder og oplyste at opgørelsen over konto kunne udleveres på ejendomskontoret fra mandag. Niels Kjøller oplyste, at afdelingsbestyrelsens forbrug svarede til kr. 50,- pr. lejemål/år og at midlerne hovedsagelig er brugt i Cafe Ask. Niels Kjøller anbefalede, at beboerne afviste mistillidsvotummet og håbede på at forsamlingen ville vise denne tillidserklæring til afdelingsbestyrelsen.

7 Referat fortsat 5. Mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen Yrsa Mikkelsen sagde, at hun ikke anfægtede gyldigheden af regnskabet fra Yrsa Mikkelsen oplyste, at hun i 2006, havde været kasserer i afdelingsbestyrelsen og at hun ikke havde kunnet overskue konto 119, og ønskede at afdelingsbestyrelsen redegjorde for regnskabet. Laila Cichos oplyste, at da hun havde siddet i Aktivbestyrelsen, var der højst drukket 2 øl til møderne. Lone Binderup sagde, at Askerød har en dygtig og kompetent formand, som arbejder for alle 722 lejemål og at Yrsa Mikkelsen, da hun sad i afdelingsbestyrelsen kun interesserede sig for sager, der kom hende selv til gode. Med hensyn til Yrsa Mikkelsens omdelte skrivelse, hvor det blev pointeret, at der ikke var hverken øl eller vin på beboermødet, sagde Lone Binderup, at dette blev afskaffet for 17 år siden, og at det samme gjaldt for nævnsmøder. Yrsa Mikkelsen bad om ordet til forretningsordenen, hvortil dirigenten sagde, at det måtte vente til efter Lone Binderups indlæg. Lone Binderup fortsatte og sagde, at Yrsa Mikkelsens indkaldelse virkede som hævn over det siddende nævn, som gør et kæmpe stykke arbejde for Askerød. Yrsa Mikkelsen fik ordet og sagde at mødet var indkaldt, så der kunne fremkomme oplysninger om regnskabet. Dirigenten sagde, at der ikke blev nogen kritisk gennemgang af regnskabet. Laila Chicos sagde, at der intet stod på indkaldelsen om regnskab. Svend Kjærgaard sagde, at Yrsa Mikkelsen burde skamme sig og trække sit mistillidsvotum tilbage. Charlotte Birkved pointerede, at der ikke drikkes på møderne. Karina Hansen, ville gerne vide, hvor meget der var forbrugt af øl, vin og spiritus. Anne Axboe sagde, at hun selv havde siddet i Nævnet sammen med Yrsa Mikkelsen og at hun ikke var fyldt med løgn. Annemarie Uldall bad om at forsamlingen kom til afstemning. Yrsa Mikkelsen oplyste, at hun var i besiddelse af papirer, hvor hun kunne bevise det hun havde sagt. Darin ønskede, at der var mulighed for tolkning. Kirsten Hansen syntes det hele var fjollet. Yrsa Mikkelsen ønskede en pause inden afstemningen. 7

8 Referat fortsat 8 Herefter satte dirigenten ønsket om pause til afstemning. Flertallet af forsamlingen ønskede ikke pause. Fra forsamlingen fremkom der kritik af dirigenten, der straks satte sit mandat som dirigent til rådighed. Herefter var der afstemning om dirigentens mandat og et flertal af forsamlingen ønskede at han skulle fortsætte. Mødet fortsatte herefter. Brian sagde, at han støttede den nuværende bestyrelse, men at det efter hans mening ikke var grund til at nægte en rygepause og opfordrede til at komme med noget sagligt. Claus Andersen ønskede at få at vide, hvad der blev af afdelingsleder Jens Egevang. Laila Chicos sagde, at Yrsa Mikkelsen ville blive ved med at indkalde, hvis hun ikke fik svar på sine spørgsmål. Niels Kjøller henviste til VA s vedtægter, som blev ændret i maj 2008, hvor der blev vedtaget en ændring om at det samme emne ikke kan tages op til behandling på et beboermøde, før der har været afholdt et ordinært møde. Kl er der 100 husstande repræsenteret På dette tidspunkt, var der en del beboere, som ikke respekterede forsamlingens nej til pause, der forlod salen. Da disse beboere vendte tilbage, var afstemningen i gang. Dirigenten gjorde opmærksom på at der skulle skrives ja, hvis man gik ind for et mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen og at der skulle skrives nej, hvis man ønskede at den siddende afdelingsbestyrelse fortsatte. Herefter gik man til afstemning på stemmeseddel nr stemmer var for et tillidsvotum og 131 stemmer var imod et mistillidsvotum. Herefter udgik punkt 6 valg af ny afdelingsbestyrelse. 6. Evt. valg af ny afdelingsbestyrelse Punkt udgået. 7. Valg af 3 beboerrepræsentanter til følgegruppe, der sammen med afdelingsbestyrelsen fastsætter retningslinier for forbrug på konto afdelingsbestyrelsen repræsentation og mødeudgifter. Gruppens oplæg fremlægges på beboermødet den 21. september 2008 Punkt udgået.

9 Referat fortsat Læserbrev 8. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat Beslutningsreferat oplæst og enstemmigt godkendt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Niels Kjøller gjorde opmærksom på at der indkaldes til budgetbeboermøde den 21. september 2008 og ekstraordinært beboermøde den 24. september, hvor focus gruppernes oplæg fremlægges. Møde slut kl Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. Benny Andersen skriver: En oplevelse rigere! Søndag den 17/8 08 blev der i Stamhuset afholdt ekstra ordinært beboermøde! Positivt var det at se så mange af vores to- sprogede beboere var mødt op. Det vidner om at integrationen i Askerød går i den rigtige, positive retning. Negativt var det så at se, at mange af dem var blevet forført, misvejledt, eller måske direkte løjet for. Det var sørgeligt at se, at mange af dem ikke vidste hvorfor de var mødt op! Yrsa Mikkelsen! Dit angreb på afdelingsbestyrelsen faldt, igen, med et brag. Så lad nu være med at fortsætte, og få dog noget indhold i dit liv. Du har i den tid jeg har boet i Askerød markeret dig, i min verden, som en evigt kværulende beboer, som kun er ude efter hævn og egen vinding. Yrsa, du skriver selv at du har siddet i nævnet/ afdelings- bestyrelsen! Hvorfor mon du ikke gør det mere?? Ku det være fordi jeg, og andre ikke har tillid til dig? Lad nu din personlige vendetta ligge og kom videre med dig selv og dit liv. Med venlig hilsen Benny Nymand, Digehuset 8, 1. tv. 9

10 Information Nyt fra Aktivitetskoordinatoren Siden sidst I sommer var Power Sommer i fuld gang, og der var næsten aktiviteter hver dag. Især badminton, bakken, hiphop, rullleskøjter og fodbold tiltrak mange børn. Tak til især Hanne, Murtadha og Sahar, som lavede mange fritidsaktiviteter for en masse børn og unge over sommeren. Forældrecafeen starter snart op, der hvor sundhedsbutikken tidligere lå, lige overfor Cafe Ask. Sundere liv i Greve Nord Sundhedsbutikken har igen åbent i Stamhuset hver mandag kl for sundhedssamtaler og sundhedstjek. Her kan de også informere om nye gratis aktiviteter, som typisk foregår i dagtimerne. Der er motionshold, slankehold, madlavning, rygestop, cykelkursus, leg og bevægelse, og flere andre ting. Kom forbi og få et program. Gå til en fritidsaktivitet Er du under 18 år? Er der en fritidsaktivitet du rigtig gerne vil gå til, men som du ikke føler der er råd til? Så kontakt mig og så kan vi søge støtte til kontingent, stævner og udstyr. Skab glæde 12. september ved Store Legedag og Talent 2008 i Askerød. Så er der konkurrencer, leg, dans og shows d. 12. september, da der bliver Store Legedag fra og Talent 2008 i Askerød fra Hundige Boldklub, Power Sport, Biblioteket, Grøften, Greve Produktionsskole og tandplejen er blandt deltagerne. Har du også lyst til at hjælpe på dagen med praktiske ting og spændende aktiviteter for Askerøds børn denne dag? Det kan være at arrangere en leg, en kamp, show, konkurrence eller noget helt tredje så kontakt mig venligst. Skab tryghed i Askerød Vil du gerne være med til at gøre Askerød mere hyggeligt om aftenen? Så brug et par timer om måneden til at gå en aften-tur med to andre forældre/voksne. Du får både lidt motion og møder dine naboer. De første to har meldt sig men der er brug for flere. Og til sidst vil jeg ønske en god Ramadan til de beboere som måtte holde Ramadan (faste) i september måned. Hvis i ønsker at holde en afslutningsfest (eid/bayram) for Askerødder i starten af oktober, så sig endelig til. Abdullah, Aktivitetskoordinator /

11 Information Aktiviteter Projekt Sundere liv i Greve Nord et tilbud til dig Projektets er et tilbud til borgere i Askerød, Gudekvarteret, Klyngen og Gersagerparken. Projektet tilbyder dig: Sundhedssamtaler Sundhedstjek Gratis deltagelse i sunde aktiviteter. Af aktiviteter tilbyder vi i efteråret 2008 blandt andet: Slankehold Madlavningshold Rygestop tilbud Cykelkursus Vil du høre mere om projektet og vores tilbud til dig, så kontakt os på: Lene/Lisbeth (opsøgende sundhedsmedarbejdere): eller Anne (projektleder): Eller kig indenfor i vores sundhedsbutik, der har åbent hver mandag kl i Stamhuset. Visitationszone Noget tyder på, at afdelingens konstante pres gennem pressen, VAs bestyrelse og Bo-Vest på myndighederne virker. I hvert fald er der nu igen indført visitationszone i Askerød, der er lovet øget politiovervågning i området, og Karlunde nærpoliti bliver udvidet. Afdelingsbestyrelsen byder ovennævnte tiltag velkomne. Vi fik en udfordring, vi ikke kunne sige nej til! ER DU LIGE SÅ MODIG SOM OS? Askerøds ejendomskontor har udfordret os til at lave en lækker middag til alle de beboere, der tør spise den. Vi har sagt ja. Endnu har vi dog ikke styr på menuen. Læs mere i næste nummer af AT. Reserver d. 22. oktober 2008 om aftenen Det er her, det går løs! Håbefulde hilsner Freddy, Kira, Abdullah, Najeh og Bente. Greve Nord Projektet og Askerødprojektet 11

12 Aktiviteter Pensionistklubben. Første klub med 25 års jubilæum i Askerød. 14. august august For at få et sådan jubilæum op og stå kræves en god og lang planlægning. I 2006 begyndte vi at planlægge en god dag for klubben, og en dag alle i Askerød kunne deltage i. Økonomien var her en vigtigt del af det hele, og derfor sendte vi budget til VA for at få godkendt en hel del penge. Hos Greve kommune søgte vi også midler til brug ved den store dag ligesom hos pensionisternes samvirke. For at fortælle hvordan vores klub er nået til 25 år, blev det vedtaget at vi skulle udgive en bog som fortæller, hvor mange mennesker der har måttet give mange timer af deres fritid. Med hjælp fra alle de frivillige har mange medlemmer nydt godt af de ture, rejser og hyggelige dage, det er blevet til gennem tiden. Det største projekt med bogen blev at få oplysninger fra alle, der havde noget i form af billeder og historier om klubben. For at gøre den så god og billig som mulig blev det til et hjemmegjort værk. Det tog mange timer, men Jørgen var gået på pension og ville godt afse den tid, der skulle bruges for at få så fin og god beskrivelse af klubbens virke gennem de 25 år. Så skulle der laves en reception. Her fik vi hjælp fra vores cafe med Inge i spidsen, som kom med et godt tilbud på lidt at spise på sådan en dag. I sidste øjeblik søgte vi om endnu et tilskud fra aktivbestyrelsen, for at kunne få alle vores ønsker opfyldt til denne store begivenhed. Vi fik et beløb ekstra. Herved blev økonomien sat på plads. Til den store dag havde vi inviteret en hel del gæster, som vi godt kunne tænke os at se. Nogle udeblev til stor skuffelse for bestyrelsen. Alligevel kom mange til stamhuset på dagen for at deltage og ønske tillykke, og vi fik en fin og dejlig dag ud af det. Bogen blev fremlagt, så alle der havde lyst kunne tage den med hjem og læse, hvor meget der foregår i en pensionistklub, der nu med mere end 25 år på bagen, fortsat er spillevende. For at alt dette kunne lade sig gøre vil vi gerne endnu en gang sige tak til alle som har støttet os. Jørgen Skovbro Rasmussen. 12

13 Aktiviteter 13

14 Aktiviteter Store Legedag og Talent 2008 i Askerød. Askerød afholder Store Legedag fredag den 12. september 2008, som vi har gjort før. Der vil som sædvanligt blive en masse sjove aktiviteter for børnene i løbet af dagen. Foreløbigt har biblioteket, vuggestuen Grøften, Sundere liv i Greve Nord, gademedarbejderne, Power Sport, Hundige Boldklub, Greve Produktionsskole og Sydkysten Kickboxing meldt, at de vil bidrage dagen. Efter Store Legedag vil der om aftenen fra kl i cafe Ask være underholdning og talentkonkurrence under overskriften Talent 2008 i Askerød. Danmarksmestrene i diskodans, Sandra og Natasja, vil underholde herunder, samt lokale musikere. Det er et arrangement under Aktivbestyrelsen i samarbejde med Musikklubben og Hanne Olsen. Der vil komme opslag i opgangene, og man kan henvende sig til Abdullah i Stamhuset for nærmere information om Store Legedag. For at tilmelde til Talent 2008 i Askerød kan man henvende sig hos Inge i cafe Ask eller hos Susanne på ejendomskontoret. Med venlig hilsen Abdullah Domurcuk, aktivitetskoordinator Charlotte Birkved, formand for Aktivbestyrelsen 14 Personalets gourmet-middag Det var flot. Det var varierende, og det var godt. Personalet fra ejendomskontoret overgik endnu en gang sig selv, da de den 6. august havde inviteret til gourmetmiddag i Stamhuset. Aftenen stod i det italienske køkkens tegn. Rigtig mange havde tilmeldt sig som gæster, og ingen gik skuffede fra aftenen. I det hele taget er disse middage, hvor henholdsvis cafeens madklub, personalet på ejendomskontoret og nu Greve Nord Projektets medarbejdere konkurrerer ud i den ædle madlavnings kunst, blevet de helt store tilløbsaftener for mange både i og udenfor Askerød.

15 Aktiviteter Høstfest fredag den 3. oktober 2008 Husk at købe billetter senest torsdag 18. september hos Susanne på ejendomskontoret eller hos Inge i cafe Ask. Hermed menuen til årets høstfest i Stamhuset fredag den 3. oktober Forret: Hovedret: Dessert: Varmrøget laks med Kina rejer i dildsauce Gammeldags oksesteg med kartofler, skysovs, bønner, perleløg. Italiensk dessert med melonsalat og mintchokolade Hele arrangementet med middag plus kaffe og te/musik/udsmykning og dans koster kun For Askerødbeboere: 125,-kr. For gæster, boende udenfor Askerød: 225,-kr. NB! Husk der er kun 80 pladser. Skynd jer at købe billet. Danseorkestret Ten-Four har bekræftet deres tilstedeværelse igen i år. Dansen begynder kl Billetten skal betales ved tilmelding. Nyt fra Billarden. Arrangementet lørdag den 6. september er lavet om til frokost med en lille overraskelse. NYT! STORT arrangement med frokost lørdag den 11. oktober 2008 kl Tilmelding er nødvendig. Arrangementerne er KUN for medlemmer, husk at tilmelde jer i klubben. Med venlig hilsen Billarden. 15

16 Aktiviteter Fisketur på Kattegat/Øresund. Hej alle fiskeinteresserede beboere i Askerød. Hermed en indbydelse til fisketur på Kattegat/Øresund søndag den 28. september 2008 kl med MS Sonte. MS Sonte sejler fra Kronborg kajen (ca m fra Helsingør station). Der skulle være fine muligheder for at fange høstsild, torsk samt muligvis lidt makrel/hornfisk. Blankålene vandrer på dette tidspunkt mod Sargassohavet, så mulighederne er der også for denne art, hvis man har erfaring med dette. Turen koster for: Askerødbeboere: 150,-kr. Gæster ikke boende i Askerød: 300, -kr. Betalingen skal foregå sammen med tilmelding. Morgenmad vil blive medbragt af nogle af dem, som kører selv. Frokost må man selv medbringe. Der vil kunne købes kaffe og pølser på båden. Turen er uden transport, men der kan arrangeres fælles transport. Fra Hundige station for ca. 80,-kr. (gråt klippekort/alle zoner). Der er plads til 20 personer, og tilmeldingslisten vil blive sat op i Billardklubbens lokaler fredag den 5. september. Tilmeldingen vil foregå efter princippet først til mølle, først malet. Sidste tilmelding 25. september. På tilmeldingen skal der oplyses: Navn, adresse, tlf. nr., evt. . Dette vil gøre det noget nemmere til næste gang, vi skal fiske, Så kan vi booke nogle flere pladser, hvis der er interesse for det. Tilmelding kan også ske til Billarden v/ John Aage Tofteng:

17 Aktiviteter Nyt fra Øl -og Vinlaug Pensionisternes jubilæumsudflugt. Pensionistklubbens jubilæumsudflugt var begunstiget af rigtigt dejligt sommervejr. Stemningen blandt Askerøds pensionister og deres gæster var lige fra starten positiv, og arrangementets kvalitet holdt til forventningerne hele dagen. Bromølle Kro Havnsø Vi starter med at besøge Braunstein Bryghus i Køge onsdag den 1. oktober 2008, hvor vi napper en bid mad bagefter. Egenbetaling: For medlemmer: For gæster: 100,-kr. 500,-kr. Klippet fra Braunsteins hjemmeside: Nu er der igen et bryggeri i Køge, hvilket der ikke har været siden 1941, hvor Køge Bryghus lukkede. Bryghuset Braunstein er Køge s lokale mikrobryggeri beliggende på Køges indre havn. Bryghuset Braunstein brygger 3 faste typer special øl, samt øl der er afstemt til årstiden. Målsætningen er, at øllet skal brygges med respekt for håndværket, og brygningen sker med de bedste råvarer. Øllet får den opmærksomhed, der skal til for at nå et slutprodukt, der er i en klasse for sig selv. Andre arrangementer i 2008: Onsdag den 29. oktober er det så hyggeaften i Cafe Ask, Stamhuset, med lidt godt til ganen og halsen. Her skal kontingentet på 125,-kr. betales. Onsdag den 26. november er det tid til lidt julehygge. Birkegårdens Haver Formand: Anne Marie Uldall 17

18 Læserbreve 18 Henrik Elsborg skriver: Hvad er det I byder ejendomsfunktionærerne??? Fast arbejde, det er helt klart. Askerød ligner efterhånden mere og mere en losseplads end en pæn bebyggelse. Ejendomsfunktionærerne udfører et kanon stykke arbejde med oprydning efter Jeres efterladenskaber. Der fjernes storskrald mandag og torsdag, men det bliver der ikke taget hensyn til. Alle ugens dage sættes der storskrald ud med risiko for, at uromagerne smadrer de ting, I ikke selv kan bruge mere. Det bliver ofte splittet i atomer og ligger spredt rundt i Askerød. Jeres affald bliver lagt ved siden af de dertil indrettede Monokler, i stedet for at komme affaldet ned i dem. Det er ganske enkelt ulækkert og tro mig, på et tidspunkt får vi en invasion af rotter. De firbenede væsner lider også under jeres mangel på respekt. De får skåret deres trædepuder op af de mange glasskår, der ligger i bebyggelsen. Det er meget smertefuldt for hundene. Det ender med en tur på dyrehospitalet, hvor man snart skal have klippekort til. Kære Askerød beboere, tænk jer om, vis hensyn. Henrik Elsborg Agerhuset 5 Jørgen Skovbro Rasmussen skriver: Natten mellem den 26. og den 27. august har nogen brugt min bil til terrænløb, så nu må jeg ofre et nyt tag og opretning af fronten på vores lille pensionistvogn. Det koster mig en del af min pension. ØV_ØV_ØV. Jørgen.

19 Nye tiltag i cafe Ask GÆSTEKOK Har du en yndlingsopskrift,som du har lyst til at andre skal smage. Så vil vi gerne møde dig og invitere dig til at være gæstekok for en aften I Cafe Ask (din beboercafe) Vi har brug for en gæstekok den første tirsdag i måneden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, du får selvfølgelig den hjælp som du har brug for, og din familie spiser gratis med. Vi ser frem til din henvendelse. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften Børne madklub Er du mellem 12 og 14 år og har du lyst til at lære at lave lidt mad, F.eks. pizza, burger, sandwich osv. så mød op I Café Ask Tirsdag d.9.september kl. 15,00 så vi kan aftale det videre forløb. Cafe Ask Det er nu muligt at betale med dankort i Cafe Ask, Dog kun på det pålydende beløb. Is Hvis du er lækkersulten efter is, så kom ned i Cafeen, vi har 4 forskellige at vælge imellem Brug Askerøds egen hjemmeside. Vores adresse er: Bo-Vest, Administrations telefonnummer:

20 Bemærk. Cafè Ask Følgende medarbejdere, ansat under den Sociale Helhedsplan og Greve Nord Projektet, kan kontaktes i Stamhuset, Digehuset 9 eller som oplyst nedenfor. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Eftermiddag: Hjemmebagt kage 5,- Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Under Askerødprojektet kan kontaktes: Hele dagen: Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Abdullah Domurcuk, Aktivitetskoordinator & Beboerrådgiver, Tlf / , Mail: Priser: Dagens ret - se menuplan Desserter og forretter - kr. 18 Ret til ændringer forbeholdes. 20

21 Cafè Ask september og oktober Cafe Ask September 2008 Tirs. d.2. Skinkemignongryde m/abricos, løse ris kr. 35,00 Karamelrand m/ is kr. 18,00 Tors.d.4. Hakkebøf m/bagte rodfrugter, rødvinssovs, kart.både kr. 32,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tirs. d.9. Sommerfrikasse`m/ oksebryst kr. 34,00 Frugt terrin m/ creme fraice kr. 18,00 Tors.d.11. Fiskelagsagne m/ salat kr. 34,00 Budding m/ bærsovs kr. 18,00 Tirs.d.16. Glaseret andebryst m/ rodfrugter, røsti kr. 34,00 Pandekager m/ is, appelsinsovs kr. 18,00 Tors.d.18. Pasta m/ kødsovs, salat kr. 32,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d. 23. Kyllingebryst m/ bacon, ris m/ærter, rød pebersovs kr. 34,00 Røget laks m/ flødepeberrod kr. 18,00 Tors.d.25. Paneret flæsk m/persillesovs, kart., rødbeder kr. 34,00 Hindbærfromage kr. 18,00 Tirs.d. 30. Røget culotte m/avokadosalat, ovnstegte kart. kr. 36,00 Frugt gratin kr. 18,00 Oktober 2008 Tors.d.2. Mørbradgryde m/ løse ris kr. 34,00 Ymerfromage kr. 18,00 Tirs.d.7. GÆSTEKOK Tors.d.9. Karbonade m/ grøntsager, kart. kr. 32,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.14. Kinesisk kylling m/ løse ris kr. 34,00 Hindbærdessert kr. 18,00 Tors.d.16. Revelsben m/ salat, ½ bagt kart. kr. 32,00 Vanille budding kr. 18,00 Tirs.d.21. Frikadeller m/ stv. Hvidkål, kart.,rødbeder kr. 32,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.23. Fiskefilet m/ remouladesovs,kart.,gulerødder kr. 34,00 Æblekage kr. 18,00 Tirs.d.28. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Aspargessuppe kr. 18,00 Tors.d.30. Svinekam m/ hjemmelavet rødkål,kart kr. 34,00 Fløderand kr. 18,00 21

22 Andre vigtige oplysninger Nye medarbejdere Ejendomskontoret Per Theisen, kaldet Theis, tiltrådte pr. 1. september som ejendomsfunktionær under team udeområder. Vi byder Theis velkommen og glæder os til samarbejdet. Greve Nord Projektet Najeh Haddad er pr. 1. september tiltrådt som opsøgende børne- og ungemedarbejder. Dermed er alle fem funktioner tilknyttet Greve Nord Projektet besat. Najeh Haddad skal primært fungere som projektmager for de helt unge af alle nationaliteter i hele Greve Nord området. Grillaften 29. august. Som lovet var aftenen en af årets rigtig dejlige indiansommeraftener. Mere end 50 beboere havde købt sig ind på arrangementet. Også denne aften er nu ved at blive en rigtig god Askerød-tradition. Sådan kan du selv hjælpe. Af og til klages der, ganske uretfærdigt, over ikke tilstrækkeligt rengjorte opgange og indgangspartier. Ved nærmere eftersyn viser det sig næsten altid at være begrundet i rengøringsmedarbejdernes og ejendomsfunktionærernes manglende mulighed for at komme til grundet henstillede sko, cykler, affaldsposer osv. osv. Derfor fej i bogstaveligste forstand først for egen dør. Så skal også opgangene nok blive rigtig pæne. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, telefon Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... 22

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere