BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a samt 96b og 96c Hjørring Kommune har besluttet ikke at anvende muligheden for at udvide målgruppen jf. 96 stk. 3. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96. Bekendtgørelse om ydelser efter Lov om Social Service under midlertidige ophold i udlandet. Hvilket behov dækker indsatsen? Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til personlig pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse. Hvad er formålet med indsatsen? At skabe grundlag for en fleksibel ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse ved tilrettelæggelsen af hjælpen, og giver mulighed for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Ordningen skal sikre borgeren mulighed for at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse, både i og udenfor hjemmet. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af indsatsen? Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Ordningen er målrettet borgere, der har et ganske særligt behov for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i forhold til pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, og som ikke kan tilgodeses med hjælp efter Lov om Social Service og 97. (erstatter: omfattende og

2 særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, og som ikke fuldt kan tilgodeses med hjælp efter Lov om Social Service og 97.) For at kunne modtage hjælp gælder (erstatter: efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt) følgende betingelser: Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal desuden have et behov for pleje og praktisk bistand eller Borgeren skal have behov for overvågning og/ eller ledsagelse (erstatter: Borgeren skal have et omfattende behov for pleje og praktisk bistand Borgeren skal have behov for overvågning og/ eller ledsagelse Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. ) Behovet for hjælp skal være omfattende og forekomme ofte, på alle tidspunkter af døgnet og det er ikke nødvendigvis forudsigeligt, hvornår og til hvilke opgaver hjælpen skal ydes. Overvågning defineres ved overvågning i situationer, hvor borgeren risikerer at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. som fx (slettes: ved risiko for fejlsynkning, hjemmedialyse mv.) respiratorhjælp/ overvågning hos respiratorbrugere. Arbejdslederopgaven indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne dvs. at: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce Udvælge hjælpere/ gennemføre ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælpere Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering, om

3 borgeren er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for, at modtage tilskuddet. (erstatter: hjælp) Kun borgere over 18 år kan komme i betragtning til tilskuddet. (erstatter: ydelsen) Mål At borgeren oplever, at den daglige tilværelse fungerer, oplever sig som en del af det omkringliggende samfund og dermed oplever livskvalitet. Ansøgning Ansøgning vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance sendes som: Digital post til: Hjørring Kommune Eller som: Almindeligt brev til: Hjørring Kommune, Myndighed Handicap Springvandspladsen Hjørring Telefon (erstatter: ) i telefontiden. Yderligere oplysninger på Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Hjørring Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timeudmåling basistimer Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem, som led i oplysning af sagen. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse herunder: Timer udmålt til personalemøder Hvis der er ansat mere end en handicaphjælper i en BPA ordning udmåles der 4 timer årligt pr. fuldtidsstilling.

4 (erstatter: ansat hjælper) Timer udmålt til Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Hvis der er ansat mere end én handicaphjælper, udmåles der 2 timer årligt pr. fastansat hjælper. Timer udmålt til APV Der udmåles 3 timer årligt pr. fastansat handicaphjælper til gennemgang af arbejdsplads og udarbejdelse af arbejdspladsvurdering. Timer udmålt til introduktion/ oplæring/ kurser Hjørring Kommunes forflytningsvejledere tilbydes til nye fastansatte hjælpere i borgerens hjem: Fase 1 - vejledning i forflytning af en times varighed Fase 2 - forflytningskursus af syv timers varighed, herefter Fase 3 - årlig opfølgning i hjemmet af to timers varighed pr. hjælper. Hjørring kommune afholder udgifterne til forflytningskurser. Hvis borger vælger anden aktør, meddeles det Hjørring Kommune, der afregnes efter følgende takster: Fase 1 Fase 2 Fase kr. Inkl. kørsel og arbejdsskadeforsikring kr. Inkl. kørsel og arbejdsskadeforsikring 490 kr. Pr. hjælper inkl. kørsel og arbejdsskadeforsikring. I særlige tilfælde, hvor der er behov for specialoplæring, kan der her ud over udmåles op til 8 timer pr. nyansat handicaphjælper årligt. Pulje til ferie Udgangspunktet er, at borgeren kan benytte den hjælp, der i forvejen er bevilget. Nogle borgere kan i uvante omgivelser

5 have behov for mere støtte end sædvanligt, eller det kan være nødvendigt med to handicaphjælpere. Derfor skal der altid ske en individuel vurdering af behovet i forbindelse med ferieophold. På den baggrund kan Hjørring Kommune yde tilskud til dækning af ekstra timer forbundet med afholdelse af ferie af op til 2 ugers varighed årligt. Hjælpers rejse- og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til transport, diæter m.v. under rejser, dækkes som udgangspunkt ikke af Hjørring Kommune. Pulje til weekender Der kan efter en konkret og individuel vurdering bevilges ekstra timer, hvis borgeren har overnatning udenfor hjemmet fx i forbindelse med familiebesøg, fritidsinteresser, sportsudøvelse mv. Her kan bevilges ekstratimer til 3 weekender á to døgn pr. år. Pulje til aktiviteter Efter en konkret og individuel vurdering kan der bevilges ekstra timer til ledsagelse til udflugter og kulturelle arrangementer, som ikke kan fastlægges indenfor basis - timeudmålingen. Der kan max. bevilges 72 timer om året (6 timer mdl.) Tilskud til andre direkte eller indirekte udgifter Hjørring Kommune udmåler efter, en individuel vurdering, et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte handicaphjælpere i og udenfor hjemmet. Hjælperrelaterede udgifter i og udenfor hjemmet I Hjørring Kommune dækkes de omkostninger, der er forbundet med at have ansat handicaphjælpere, på baggrund af en gennemsnitsberegning af forbrug. Det kan fx være udgifter til ekstra håndsæbe, toiletpapir, handsker, IT, køb af ledsagerkort, entre m.v. Til dækning af

6 disse udgifter udbetales hver måned et fast beløb på 400 kr. pr. ordning. Borgeren skal ikke sende dokumentation for udgifterne. (slettes: til kommunen.) Hvor borger kan sandsynliggøre udgifter ud over 400 kr. pr. måned pr. ordning kan disse dækkes. (slettes: mod dokumentation) Arbejdsgiveropgaven Hvis borgeren uddelegerer arbejdsgiveropgaven til privat firma eller forening, yder Hjørring Kommune et tilskud hertil på kr. 7,15 pr. bevilget time (2017 niveau). (erstatter: 7,00 pr. bevilget time (2015 niveau)) Niveauet er baseret på KL s budgetvejledning (2009). Lønadministration Når borger eller nærtstående varetager lønadministration udmåles et tilskud på kr. årligt pr. hjælper (2017 niveau). (erstatter: kr. årligt pr. hjælper (2015 niveau)) Tilskud til lønomkostning Handicaphjælpere ansat i BPA ordning er ikke omfattet af en overenskomst. I forhold til udmåling af tilskud til løn, tages der udgangspunkt i grundlønstrin og pensionsprocent, som er fastsat for fastansat, ikke uddannet social- og sundhedspersonale, i overenskomst for social- og sundhedspersonale, indgået mellem FOA og KL: (erstatter: afspejler løntrin og regler for pension, sygedagpenge, ferie mv. FOA` s overenskomst for ufaglært timelønsansat personale:) Grundløn: Løntrin 11. Timelønnen reguleres løbende, når der er lønstigninger inden for det offentlige område. Derudover indlægges en rummelighed på 3,5 procent, der har til formål at dække funktionstillæg, anciennitetstillæg mm. Pension: Efter 52 ugers sammenlagt forudgående

7 beskæftigelse (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste 8 år, ydes der pensionsordning med 12,6 % til hjælpere, som er fyldt 21 år. Der ydes pensionstillæg på 4 % af aften- og nattillæg til fastansatte hjælpere. (erstatter: Efter 10 måneders ansættelse ydes der pensionsordning med 12,6 %. Hjælperen skal være fyldt 21 år, være fastansat og have haft mindst 352 timer, svarende til 8 timer ugentligt.) Arbejdstidsbestemte tillæg: Der tages udgangspunkt i bestemmelserne for fastansatte i aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale, indgået mellem FOA og KL. (Slettes: Omkostninger der dækkes efter regning, og forudgående aftale) Forsikringer Hjørring Kommune har indgået forsikringsaftale med HANDI Forsikring, som omfatter arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring og rejseforsikring. Hjørring Kommune beregner tilskuddet til forsikringer ud fra HANDI Forsikrings prisniveau. Borgeren beslutter selv i hvilket forsikringsselskab, hjælperforsikringen skal tegnes. Ønskes en dyrere forsikring, betaler borger selv differencen. Tilskud udbetales efter regning. Nødvendige kurser for hjælpere Er der behov for kurser, kan udgiften dækkes med op til kr. årligt pr. fastansat hjælper. Dette sker på grundlag af en individuel, konkret vurdering. Den afholdte udgift skal dokumenteres. Nødvendige omkostninger til overholdelse af arbejdsmiljøloven Hjælpemidler og instruktion i brugen af disse bevilges og stilles, som udgangspunkt, til rådighed af Hjørring Kommune ( 112) Opstår der særlige behov, fx i forbindelse med APV, er der mulighed for at få udgifterne dækket ud fra en individuel,

8 konkret vurdering. Sygdom Fastansatte handicaphjælpere og vikarer har ret til løn under sygdom, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt. Det vil sige, at handicaphjælperen har været ansat i mindst 8 uger før sygefraværet og har haft mindst 74 arbejdstimer. Barns 1. og 2. sygedag Fastansatte handicaphjælpere har ret til hel eller delvis frihed med løn ved hjemmeboende barns 1. og 2. sygedag, hvis hensynet til barnet gør det nødvendigt, forholdene på arbejdspladsen tillader det og barnet er under 18 år. G- dage Handicaphjælpere har kun ret til G-dage, hvis vedkommende er medlem af en A-kasse og inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret har haft minimum 74 arbejdstimer (svarende til gennemsnitligt 18,5 timer pr. uge). Bistands- plejetillæg Ved bevilling af BPA foretages en individuel vurdering af, i hvilket omfang borgerens bevilling evt. skal nedsættes, som følge af, at borgeren også har et bistands- eller plejetillæg. Hvad kan ikke indgå i indsatsen? Opgaver så som (erstatter: fx) hovedrengøring og vedligeholdelse i og udenfor hjemmet. Personlig assistance under jobudførelse henhører under Arbejdsmarkedslovgivningen. Specialpædagogisk støtte under uddannelse henhører under uddannelseslovgivningen. Oplæring af hjælpere i forhold til personer med respirationsinsufficiens henhører under sundhedslovgivningen. Hvis en hjælper efterfølgende samtidig kan dække både BPA og respiratorbetjeningen fordeles udgiften mellem region og kommune.

9 (erstatter: Behandling som ydes via sygehus (ex. Respirationsinsufficiens, ventilatørbistand). Ved respirarationshjælp er det Respirationscenter Vest, som er ansvarlig for oplæring af hjælpere, som vedrører respirationsdelen. Arbejdsmarkedsloven Arbejdsmarkedsområdet personlige bistand Uddannelsesloven Specialpædagogisk støtte Ved respirationsinsufficiens, aftales fordeling af udgiften til handicaphjælpere mellem Regionen og kommunen i hver enkelt sag.) Hvad er indsatsens omfang? Tilskuddets omfang udmåles (erstatter: Indsatsens omfang tilrettelægges) efter en konkret og individuel vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer (erstatter: hvad borgeren selv kan klare) samt husstandens samlede ressourcer, for så vidt angår de praktiske gøremål eksempelvis madlavning og rengøring. I udmålingen af tilskuddet (erstatter: vurderingen) tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Indsatsens varighed En borger, der har fået bevilget en BPA ordning, beholder ordningen så længe, borgeren opfylder betingelserne. (slettes: også efter det fyldte 65. år.) Det er borgerens sagsbehandler, der vurderer om pågældende fortsat opfylder betingelserne. Har borgeren fx haft en hjælpeordning i en årrække, men ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, så er borgeren ikke længere berettiget til ordningen. Der skal i stedet udarbejdes en handleplan for hvilken hjælp, der træder i stedet. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA - ordningen: Borgeren står selv for hele BPA ordningen,

10 herunder også lønadministration. (erstatter: lønudbetaling) Der overføres hver måned et tilskud fra Hjørring Kommune til dækning af omkostninger i forbindelse med lønadministration indenfor bevillingen. Borger opretter CVR. nr. og tilskuddet overføres til en særligt oprettet erhvervskonto hos borgeren. (erstatter: Der overføres hver måned et tilskud fra Hjørring Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres til en særligt oprettet konto hos borgeren.) Borgeren overgiver arbejdsgiveransvaret til anden part fx forening eller nærtstående. I dette tilfælde udbetaler Hjørring Kommune et tilskud til dækning af omkostningerne indenfor bevillingen. Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønadministrationen. (erstatter: lønudbetaling) Det kan være forening, firma eller Hjørring Kommune. Er lønadministrationen (erstatter: lønudbetalingen) overgivet til anden part udbetaler Hjørring Kommune tilskud til administrationsomkostninger indenfor bevillingen. Hjørring Kommune skal altid tilbyde at være lønadministrator uanset valg af ordning. Hvis Hjørring kommune vælges som løn administrator, kan ansættelseskontrakt, udarbejdet af Hjørring Kommune, anvendes. Hjørring Kommune fastlægger de nødvendige retningslinjer til at sikre, at kommunen kan varetage lønadministrationsopgaven. Leverandør Borgeren vurderer og ansætter selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Som hovedregel er hjælpere ikke-faglært personale og skal være fyldt 18 år. Hjørring kommune har ingen arbejdsgiverforpligtelser overfor de ansatte hjælpere. Borgeren kan vælge om en del af hjælpen, der vedrører personlig pleje, skal udføres af den kommunale hjemmepleje eller om den skal udføres af godkendt hjemmeplejefirma. Kompetencekrav til Som hovedregel er handicaphjælpere ikke-faglært

11 personalet personale, og skal være fyldt 18 år. Hos borgere, som har behov for handicaphjælpere med særlige kvalifikationer, foretager sagsbehandler en vurdering af, hvilken faggruppe, der kan løse opgaven og udmåler tilskuddet efter den overenskomst, der er gældende for pågældende faggruppe. Omkostninger for borgeren Som udgangspunkt bør selve BPA ordningen ikke være forbundet med omkostninger for borgeren. Kvalitetsmål Hjørring Kommune har fastsat følgende kvalitetsmål for kommunens forvaltning af BPA området: Afgørelse om bevilling til BPA ordning træffes indenfor 12 uger. På baggrund af sagsbehandlerens indstilling træffer Visitationsudvalget i Sundhed- Ældre og Handicap afgørelse i sagen. Brugerhåndbog revideres en gang årligt i 1. kvartal Der foretages som minimum opfølgning på BPA ordningerne en gang om året. Tilbagemelding på indsendte regnskab kan forventes indenfor 3 mdr. at regne fra 1. marts. Brugere af BPA ordningen skal generelt udtrykke tilfredshed med Hjørring Kommunes forvaltning af BPA området. Hvordan følges op på indsatsen? Opfølgning på bevilling Første opfølgning sker tre måneder efter bevilling af BPA ordning. Ved opfølgningen vurderer sagsbehandler på, om BPA ordningen er kommet godt i gang, og om den bevilligede hjælp evt. skal justeres. Herefter sker opfølgningen, som udgangspunkt, en gang om året, eller hvis der sker ændringer i hjælpebehovet. Ved opfølgningen skal sagsbehandler sikre, at hjælpen fungerer efter hensigten, herunder: om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp, om borgeren får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten med ordningen, om borgeren opfylder betingelserne for hjælpen,

12 herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver. om borgeren tilrettelægger og hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende, om der er for hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats. Opfølgning på ordningens økonomi, når borgeren selv administrerer sin ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling/ arbejdsgiveransvaret: Arbejdsgiveren skal aflægge regnskab til Hjørring Kommune én gang årligt, senest ved udgangen af februar måned det efterfølgende år. Regnskabet skal indeholde: Løn- og administrationsomkostninger, som skal udregnes hver for sig. Regnskabet skal tydeligt vise antallet af udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal indeholde dokumentation på udbetalt godtgørelse i henhold til vikardækning, kurser, aktiviteter og andre ekstra omkostninger. Tilskud til uforbrugte timer skal tilbagebetales til Hjørring Kommune, jf. servicelovens 96. Herudover skal der løbende indsendes dokumentation til Hjørring Kommune over udgifter, som Hjørring Kommune dækker efter regning (vikardækning, sygdom, kurser mv.). Arbejdslederen skal attestere fakturaer for udgifter, der dækkes efter regning, hvis arbejdsgiveransvaret er overdraget til eksternt firma eller forening. Når Hjørring Kommune varetager lønadministrationen, udarbejder kommunen regnskabet. Særlige forhold, der gør sig gældende? Hjørring Kommune har ingen forpligtelser i forhold til hjælpernes ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren (borger/ anden part) er forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer og overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Hjørring Kommune afholder udgifterne hertil.

13 (slettet: Udarbejdelse og opfølgning Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet den 17. september 2015 Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst en gang i hver valgperiode.)

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 96

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 96 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 96 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 96 Lov om Social Service Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

BILAG. Borgerstyret Personlig Assistance 96 Myndighedsfunktion på Handicapområdet

BILAG. Borgerstyret Personlig Assistance 96 Myndighedsfunktion på Handicapområdet BILAG Borgerstyret Personlig Assistance 96 Myndighedsfunktion på Handicapområdet 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1: Kvalitetsstandard for BPA 96... 4 BILAG 2: Ansættelseskontrakt... 11 BILAG 3: Lønsatser...

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 Bemærk at denne udgave er et udkast og at der derfor kan forekomme ændringer til dele af håndbogen. Har du forslag

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Kvalitetsstandard Borgerstyrede personlige assistanceordninger Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 1. april 2017 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Lovgrundlaget... 4 3.1 Hvad siger servicelovens 96... 4 3.2 Hvem er omfattet

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. jf. Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. jf. Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance jf. Lov om Social Service 96 Godkendt januar 2016 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. Lov om Social Service 96 (SEL 96) Visitationen

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere