Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have"

Transkript

1 Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog Morten Udsholt (MU) som dirigent. MU blev valgt. B. Godkendelse af forretningsorden. Forretningsordenen blev godkendt uden kommentarer. C. Valg af stemmeudvalg 3 personer. Stemmeudvalget udgjorde Birgitte Redin, Mette Pedersen og Lis Olsen. D. Forslag om udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer samt renovering af varmecentraler. Dirigenten gav ordet til formanden for en præsentation af panelet, der ud over repræsentantskabet bestod af: Morten Udsholdt, ejendomschef, KAB (MU) Nikolaj Kristensen, projektleder, KAB (NK) Torkild Sørensen, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniørfirma Henrik Larsen (TS) Bettina Carstensen, rådgivende ingeniørfirma Henrik Larsen (BC). NK gennemgik projektet. Der henvises til materialet, der er omdelt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. I forlængelse deraf nævnte MU, at der ca. 14 dage før arbejdet påbegyndes i en lejlighed, vil være et formøde i hver enkelt lejlighed, hvor arbejdet i lejligheden gennemgås og besluttes (herunder f. eks. valg af fliser til erstatning af fliser, der i forbindelse med arbejdet skal fjernes). Mødet bliver i dagtimerne. Der regnes med at møderne i en opgang kan klares på en formiddag eller en eftermiddag. MU opfordrer meget til, at man er hjemme, når møderne afholdes. MU foreslog at tematisere debatten, således at et emne færdiggøres, inden der tages hul på næste emne. Faldstammer og vandrør: Birgitte Redin kritiserede oplægget og nævnte, at i den tegning hun har fået, vil rørene, der føres fra badeværelset til køkkenet gå ud i komfuret. TS svarede, at tegningerne kun er vejledende. Der er ikke lavet en tegning for hvert enkelt badeværelse, men en tegning for hver badeværelsestype. TS henviste til tidligere nævnte formøder i den enkelte lejlighed, hvor sådanne detaljer vil blive endeligt fastlagt. Thea Olsen mente, at alle toiletter bør udskiftes i forbindelse med projektet. Thomas Norling spurgte, hvis ansvar det vil være, hvis et toilet, der ikke skal skiftes, går i stykker.

2 Side 2 af 8 TS svarede, at det er entreprenørens ansvar. Thea Olsen spurgte, hvorfor alle armaturer skal skiftes. NK svarede, at som udgangspunkt genbruges de nuværende armaturer, hvis det er teknisk muligt, jfr. det omdelte projektforslag. Hvis et armatur ikke kan genbruges, opsættes et nyt af den type, som anvendes, når der til daglig er nødvendigt at skifte et armatur. Birgitte Redin foreslog, at faldstammerne ikke laves i støbejern, men i rustfrit stål. Ved en tidligere reparation i BR s opgang, er der monteret faldstammer af rustfrit stål, og de er flotte. Thomas Norling ønskede faldstammer af plast. Der er plasttyper, som er lige så gode som støbejern. TS svarede, at materialevalget er nøje overvejet, både m.h.t. æstetik og funktionalitet. Rustfrie faldstammer lydisolerer dårligt, og fravælges derfor normalt i bebyggelser af vores type. TS medgav, at der er gode faldstammer af plast, men af bl.a. æstetiske grunde fravælges de oftest i byggeri af vores type. Ligeledes er støbejernsfaldstammer i dag af en meget bedre kvalitet, end de oprindelige. Villy Larsen mente, at faldstammer af støbejern med indvendig epoxybelægning var at foretrække. Han spurgte derefter, hvor mange, der har haft hul i rørene. Dirigenten gav spørgsmålet videre til salen. Der blev rakt mange hænder op. Birgitte Redin nævnte, at der i hendes opgang er skiftet faldstammer for nogle år siden, og spurgte, om det var nødvendigt at skifte dem igen. TS svarede, at hvis faldstammen er skiftet hele vejen igennem, helt ned til kælderen, kan den måske bibeholdes. Der vil blive foretaget en specifik vurdering. Der blev spurgt, om et flisegulv kan bibeholdes, eller om terassogulvet skal retableres. Spørgsmålet stilles, fordi det ved udskiftning af faldstammer og rør bliver nødvendigt at bore i gulvet, og at Kulturstyrelsen har den generelle holdning, at hvis der ændres ved gulv eller vægge, skal badeværelset retableres til det oprindelige (dvs. terrassogulv og hvide 15x15 fliser). NK svarede, at Kulturstyrelsen har accepteret projektet, uden det oprindelige badeværelse skal retableres. Birgitte Redin spurgte, hvor meget efterarbejde beboerne selv skal lave. NK svarede, at alt retableres af håndværkerne. Thomas Norling spurgte til dimensionerne på køkkenfaldstammer, og tilføjede, at i og med flere og flere får vaskemaskiner og opvaskemaskiner kan nuværende dimensioner vise sig at være for små, specielt de faldstammer, hvor vaskerierne har afløb. TS svarede, at der er dimensioneret i henhold til gældende normeringer og erfaring, men at han ville revurdere faldstammer, hvor der er afløb fra vaskerierne. Udbud af projektet. Thomas Norling sagde, at det er vigtigt at lære af erfaringer, og nævnte i den forbindelse, at et badeværelsesgulv kan være opfugtet med det resultat, at armeringsjernet er rustent. Måske kan gulvet ikke holde til, at faldstammen bores ud. TN foreslog derfor, at der først udbydes en sektion, og når den er renoveret, og erfaringerne samlet, udbydes de resterende fire sektioner.

3 Side 3 af 8 TS svarede, at intet tyder på at gulvene er dårlige, men hvis der viser sig at være dårligere gulve, er det en ny situation. Thea Olsen ønskede en begrundelse for at et samlet udbud var bedst. Formanden nævnte, at projektet tager 1½ år, og at der selvfølgelig samles erfaringer op undervejs. Desuden er det billigst at lave et samlet udbud. Der blev bedt om et skøn over de ekstra omkostninger ved at opdele udbuddet (se afsnit om økonomi). Anne-Mette Helveg nævnte, at VCH ved tidligere projekter (vinduer) har haft dårlige erfaringer med dårligere håndværkere. Derfor kunne det være en ide at opdele udbuddet. Der var flere forslag og spørgsmål med hensyn til opdeling af udbuddet for at sikre mod dårlige håndværkere, hhv. få en kvalitetskontrol med arbejdet. Mads Bjarnø Hansen spurgte til rådgiverens erfaring med tilsvarende projekter TS svarede, at han har arbejdet med tilsvarende projekter i mange år, og i mindre grad med nybygninger. Thea Olsen nævnte, at et projekt til 16,8 Mio kr. svarer til ca. kr pr. lejlighed, og kritiserede, at rådgivningen ikke har været i udbud, og foreslog en ny forundersøgelse med en anden rådgiver. Formanden nævnte, at firmaet Henrik Larsen ikke er den første, der er inde over projektet og tilføjede, at repræsentantskabet også har stillet mange spørgsmål til projektet. Repræsentantskabet har lænet sig op ad KAB s store erfaring med tilsvarende projekter, og føler sig trygge med projektet, som det foreligger, men understregede, at det er generalforsamlingens beslutning, om udbuddet skal deles op. Indretning, herunder vægge Der blev spurgt til toiletterne, og om det er nødvendigt at udskifte toiletter, der ikke har dobbeltskyl. Der blev spurgt til vandbesparelsen ved udskiftningen. MU svarede, at det er vanskeligt at vurdere, da det afhænger meget af, hvor mange der bor i lejligheden. Erfaringsmæssigt går mellem 1/4 og 1/5 af vandforbruget i en lejlighed til toilettet. Derfor vil udskiftningen af gamle toiletter til nye to-skyls toiletter give en besparelse på vandforbruget, som givetvis kan mærkes. Der blev spurgt om muligheden for at få et forhøjet toilet. TS svarede, at et toilet kan forhøjes ved at lægge en ring under. Det skal aftales ved det individuelle formøde. Der er ikke indregnet en ring i projektet, så beboeren betaler for ringen, men ikke monteringen. Thomas Norling spurgte, hvorfor der ikke er vandmålere med i projektet. Formanden svarede, at der på en tidligere generalforsamling var stillet forslag om opsætning af vandmålere, og at forslaget ikke var blevet vedtaget. Desuden tillader Kulturstyrelsen ikke vandmålere eller forberedelse til disse. Repræsentantskabets holdning er, at det er mest hensigtsmæssigt ikke at indsætte vandmålere.

4 Side 4 af 8 Thomas Norling nævnte, at Kulturstyrelsen svar ikke er konsekvente, og opfordrede til at spørge Kulturstyrelsen igen på en anden måde. Anne-Mette Helveg spurgte til rør, der ligger bag fliserne. Formanden svarede, at rørene genanvendes, hvis muligt, jfr. udsendt materiale. Ellers kobles rørene af og efterlades, hvis de ikke er i vejen. Endelig beslutning træffes på de individuelle formøder. Nye rør monteres uden på fliserne. Der blev spurgt til erstatningsfliser, i de tilfælde hvor nuværende fliser beskadiges. TS svarede, at håndværkerne er gode til at finde matchende fliser, men identiske fliser kan kun forventes, hvis man selv har reservefliser liggende, eller hvis flisetypen stadig er i produktion. Thomas Norling nævnte, at termostatblandingsbatterier, hvis de ikke er ordentligt vedligeholdt, kan give tilbageløb af varmt vand til det kolde vand, og spurgte, om termostatblandingsbatterier fjernes, eller der monteres kontraventiler for at forhindre tilbageløb. TS svarede, at termostatblandingsbatterier ikke fjernes, og at der ikke monteres kontraventiler. MU tilføjede, at KAB har erfaring med dette problem fra andre ejendomme. Problemet skal løses med vedligeholdelsesprocedurer. Der blev spurgt, om projektet kan udvides, hvis man ønsker andre ændringer i badeværelset. f. eks. om håndvasken kan hæves. TS svarede, at en udvidelse af projektet ikke er mulig, da det vil forstyrre tidsplanen. Med hensyn til mindre ændringer som at hæve eller evt. flytte en håndvask henvises til de individuelle formøder. TS nævnte, at det er nødvendigt at fjerne rørkasser. Rørkasserne vil ikke blive sat op igen. Dog kan en rørkasse eventuelt blive stående, hvis arbejdet kan udføres uden det bliver nødvendigt at få adgang til rørene i rørkassen (hvis de nye rør ikke skal placeres samme sted, og hvis de eksisterende rør kan afproppes forsvarligt). Igen henvistes til de individuelle formøder. Faldstamme og evt. gulvafløb skal bores fri. Hvis der er terrassogulv, genetableres terassogulvet. Hvis der er flisegulv, genetableres med beton, og der lægges fliser som før. Hvis beboeren ikke har reservefliser, lægges bedst matchende fliser. Dette aftales individuelt. Økonomi NK gennemgik økonomien i projektet med udgangspunkt i budgettet. Efter TS og BC sammen havde regnet på økonomien i en eventuel faseopdeling af projektet, vurderede TS, suppleret af MU, at et nyt forprojekt vil koste ca. det samme som det allerede udførte, nemlig kr. Hvis hele arbejdet med gennemgang af installationerne, herunder forholdene i de enkelte lejligheder, skal gentages, vil det koste ca. 1 mio. kr., altså ca. det samme som det allerede afholdte pilotprojekt. Håndværksudgifterne vil erfaringsmæssigt blive % dyrere, dvs. 1,4 2,1 mio. kr. MU understregede, at tallene kun var et skøn. Spørgsmål fra salen: Hvad ville det koste, hvis udbuddet faseopdeles, og anden fase er en option, således at arbejdet kun gives til samme entreprenør, hvis første fase er tilfredsstillende.

5 Side 5 af 8 MU svarede, at hvis vi gør brug af muligheden for at afbryde samarbejdet, risikerer vi en voldgiftssag. MU tilføjede, at der altid er en risiko for at få dårlige håndværkere. Denne risiko er lige stor ved et 1. og ved et 2. udbud. Spørgsmål fra salen: Hvad er konsekvensen for entreprenøren, hvis tidsplanen ikke overholdes. TS svarede, at der gælder de almindelige regler, dvs. dagbøder på 1 promille, dvs. ca kr. Processen TS forklarede om de praktiske aspekter ved arbejdet. Der skiftes fra fordeling af vand fra loft til fordeling fra kælder. Det betyder, at der skal fjernes vandrør fra loftet. Man skal være opmærksom på, at det kan give støvgener. Arbejdet i den enkelte lejlighed vil strække sig over ca. 4 uger. Man skal regne med 7 10 dage, hvor man ikke kan benytte toilet og bad. Det må forventes, at der i det meste af perioden er lukket for vandet i dagtimerne, men der vil altid være vand efter arbejdstid. Hvis det ikke er muligt at få vand i rørene, vil der blive lavet en interimistisk vandforsyning på køkkentrappen. Arbejdstiden vil være fra kl til kl Hver lejlighed vil få et tørkloset i den periode, hvor toilettet ikke kan benyttes. Entreprenøren sørger for tømning. Der vil blive opsat en badevogn i gården, hvor der også er et toilet. Derudover er der fem gårdtoiletter. Der vil i arbejdsperioden ikke være håndværkere i lejligheden hele tiden, men det er meget vigtigt at håndværkerne har uhindret adgang til lejligheden. I modsat fald vil der opstå forsinkelser, som kan udløse ekstra betaling ventepenge m.v. - til entreprenøren. Hvis et arbejdssjak går i stå på grund af manglende adgang vil det medføre en betragtelig ekstra udgift til ventepenge til entrepenøren. I den forbindelse skal man forstå arbejdsgangen: Når man sætter en faldstamme eller et stigrør op, starter man nedefra, da det nederste rør bærer røret hhv. faldstammen ovenover. Det er ikke nødvendigvis samme sjak, der monterer faldstammer, hhv. stigrør. Hvis der så ikke er adgang til en lejlighed, kører sjakket i stå. Håndværkerne skal have adgang via hoveddøren, da køkkentrappen er for snæver til der kan bæres rør og toiletter op. Det første håndværkeren gør er at lægge tæppe fra hoveddør til badeværelse/køkken, for at beskytte gulv/gulvtæpper. For at sikre uhindret adgang for håndværkerne vil der blive opsat nøglebokse på hver fordør. De hænges med en flad krog over døren, således de ikke kan fjernes, når døren er lukket. Nøgleboksen åbnes med en kode, som kun håndværkerne kender. Der skal afleveres nøgle, selvom man forventer at være hjemme, medens arbejdet udføres. Spørgsmål fra salen: Hvem dækker i tilfælde af tyveri. TS svarede, at hvis håndværkeren erkender, at det er hans fejl (ikke har fået låst lejligheden el. l.) dækker entreprenørens forsikring. I modsat fald dækker egen indboforsikring. Spørgsmål fra salen: Hvor mange opgange køres parallelt? Svar: To.

6 Side 6 af 8 Fra salen blev foreslået, at vandrørene ikke fjernes fra loftet i forbindelse med projektet, men bliver liggende indtil vi evt. skal have nyt radiatorsystem, da der så bliver flere rør, der skal fjernes. Så kan det hele laves på en gang. TS svarede, at der er asbest i isoleringen på vandrørene, og at det derfor kan være risikabelt at lade dem ligge. Når rørene fjernes forsegles stedet, hvor de skal skæres over, og når de er skåret over, trækkes der en plastpose fra begge ender ind over røret inden det bæres ned. Nedhængte lofter Det er nødvendigt at fjerne nedsænkede lofter for at kunne udføre rørarbejdet. Kulturstyrelsen har klart udtrykt, at de ikke godkender retablering af nedsænkede lofter. Nedsænkede lofter bliver derfor fjernet som en del af projektet. Det overliggende loft vil blive retableret og malet, så det kan afleveres i pæn stand. Lamellofter kan som udgangspunkt genopsættes. Dog hvis konstruktionen må ødelægges helt eller delvist for at der kan gives adgang til arbejdet, er der igen tale om en ny sag, og der skal indhentes godkendelse hos repræsentantskabet og Kulturstyrelsen før lamelloftet eventuelt kan retableres. Varmecentraler De nuværende varmecentraler består af en hovedcentral og fire undercentraler. Undercentralerne forsynes via et cirkulationsrør, der går gennem hele kælderen. Disse varmecentraler fjernes, og der monteres fem ens varmecentraler. Det betyder, at Københavns Energi laver fire nye stikledninger, således at hver varmecentral får en stikledning. Det sker uden omkostninger for VCH. TS nævnte, at det vil give besparelser ved sparet strafafgift ved for varmt returvand og sparet varmetab fra cirkulationsrøret i kælderen, som fjernes. TS skønner at besparelsen vil være ca KW. Fra salen blev spurgt, hvorfor denne besparelse ikke var indregnet i budgettet. NK svarede, at der til er skønnet for usikkert. Ændringsforslag og afstemning Der var fremmødt 42 stemmeberettigede beboere, der var 11 fuldmagter, i alt 53 stemmeberettigede. Under generalforsamlingen indkom to ændringsforslag fra salen, og et fra dirigenten. Første ændringsforslag Thea Olsen fremsatte et forslag om opdelt udbud. Der stilles forslag om at det på ekstraordinær generalforsamling fremsatte projektforslag, budgetteret til 16,6 mio. kr., om renovering af brugsvands- og afløbsinstallationer og af var-

7 Side 7 af 8 mecentraler, indledes med indhentelse af specifikt projektforslag fra en alternativ rådgivende ingeniør, m. h. p. at sikre et optimalt projekt til billig pris. Som det mest vidtgående blev ændringsforslag sat til afstemning først, idet alle andre forslag, herunder repræsentantskabets forslag, ville falde bort, såfremt dette forslag blev vedtaget. Der blev stemt ved håndsoprækning. Forslaget blev ikke vedtaget Andet ændringsforslag Thomas Norling fremsatte følgende forslag: Der skal i projektet indgå installation af vandmålere således vi tænker på vores fremtidige generation, vores fælles børn og ressourcer Der blev stemt ved håndsoprækning. Forslaget blev ikke vedtaget. Tredje ændringsforslag Foranlediget af den foregåede debat om faseopdeling af projektet, foreslog dirigenten at indsætte følgende ændring i hovedforslaget: I anden linje efter varmecentralerne i hovedforslaget indsættes hvor udbuddet inddeles i to faser. Der blev stemt ved håndsoprækning. Forslaget blev ikke vedtaget. Repræsentantskabets oprindelige forslag: Den ekstraordinære generalforsamling godkender renoveringsprojekt af brugsvands- og afløbsinstallationer og af varmecentralerne, som beskrevet i projektforslaget, der er vedlagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling og gennemgået på generalforsamling. Budget Projektet er budgetteret til kr. Finansiering Budgettet finansieres af selskabets opsparede/henlagte midler. Der blev krævet skriftlig afstemning. Dette afviste dirigenten, da der ikke stod mindst 10 beboere bag kravet, som krævet i forretningsordenen. Der blev derefter stemt ved håndsoprækning. 7 stemte imod. Ingen stemte hverken for eller imod, og ingen undlod at stemme. Forslaget var dermed vedtaget. Dermed var generalforsamlingens dagsorden udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden under forhandlingerne. Formanden opfordrede alle, der ikke følte, at de havde fået fyldestgørende information om projektet, til at kontakte repræsentantskabet.

8 Side 8 af 8 Mødet sluttede kl Formand Dirigent

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere