Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009"

Transkript

1 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern afrapportering om et lille pilotprojekt om uddannelse i at bo. Projektet løb fra januar-maj Rapporten er forfattet at speciallærerne Pernille Hørlyk Jensen og Kirsten Bastholm Nørgaard, pædagog Mette Møller og forstander Steffen Larsen. I kapitel 2 kan du læse en kort beskrivelse af projektet. I kapitel 3 du se en kort oversigt over resultaterne af vores projekt I kapitel 4 kan du se vores forslag til hvordan vi gør fremover Kapitel 5 består i en detaljeret gennemgang af projektets konkrete indhold, herunder rollefordelingen i projektet og vore forventninger til forskellige aktører. 6. kapitel rummer en række bilag som er produceret i forbindelse med projektet: materialer, kontrakter, cases, referater etc. Vi ønsker dig god læselyst. 2. Projektbeskrivelse I perioden januar-maj 2009 har vi på SPVV iværksat et pilotprojekt med den del af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, der retter sig mod det at bo selv. 2 unge, 2 lærere og en socialpædagog har deltaget i projektet. I forbindelse med projektet har skolen lejet en ungdomsbolig, der anvendes som undervisningslokale. Projektet handler om, uddannelse i at bo. I forbindelse med denne uddannelse indgår en række komponenter. - undervisning, eleven undervises på en række delområder, der indgår i det at bo selv. Undervisningsopgaven varetages af speciallærerne 1

2 - bo-praktik, eleven er i praktik i lejligheden. Omfang mv af praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger - vejledning, i forbindelse med bo-praktikken indgår et element af vejledning på en række praktiske og personlige områder. Vejledningsopgaven varetages af pædagogen - afklaring af bo-evne, elevens behov for støtte afklares i forbindelse med forløbet. Behovet for personlig støtte indgår i denne afklaring - evaluering, de enkelte elevforløb, herunder elevens oplevelser af forløbet, evalueres ved hjælp af en række værktøjer, blandt andet strukturerede interviews Målet med bo-uddannelsen er at eleven opnår indsigt i sine egne muligheder og potentialer med henblik på at kunne håndtere det at bo så selvstændigt som muligt med mindst muligt behov for støtte. Det er endvidere vores mål at vi på skolen får en konkret vurdering af elevens fremtidsmuligheder på området med henblik på fremtidig vejledning af eleven, elevens pårørende og andre aktører (fx kommunale forvaltninger) ift eleven. Projektet afsluttes med en intern evaluering, der munder ud i en skriftlig afrapportering. Rapporten danner grundlag for en fremlæggelse for det pædagogiske personale på pædagogisk råd 14. maj. 3. KONKLUSIONER Det er nu blevet tydeligt hvor meget tid det er realistisk at bruge på eleven/elever der er i praktik. Som ovenfor beskrevet er der mange praktiske opgaver i lejligheden, samt løbende samtaler med eleven. Da praktikken helst skal blive en positiv oplevelse, er det vigtigt at vi er afklaret omkring støtten til den enkelte elev, og at dette er på plads inden praktikken påbegyndes. Vi mener at eleverne med fordel kan komme i praktik mere end en gang mens de går på skolen. Det kan være en lang proces at lære at mestre alle de ting som er nødvendige for et godt bo liv. En praktikperiode kan også foregå når eleven selv har fået en lejlighed. Praktikken er den samme blot foregår det i elevens egen lejlighed. Praktikansvarlig er derudover ansvarlig for kontakten til interne og eksterne støttepersoner, og er bindeled mellem samtlige involverede. 2

3 Vi har nu fået en del erfaring i at planlægge og er blevet bevidste om hvilke ting vi skal være opmærksomme på, både ved indflytning og ved fraflytning. Det vil altid være nødvendigt at praktikansvarlig sørger for at der bliver gjort godt rent i lejligheden efter hver praktik. Eleverne gør det så godt de kan, men for at holde lejligheden så skadesløs som muligt, er det nødvendigt med en opfølgning på deres rengøring. Bopraktikken er en oplagt mulighed for at inddrage praksis i undervisningen på STU og opfylde kravet om at der bliver taget vare på bodelen på samme måde som de øvrige elementer i uddannelsen. Vi oplever helt klart at bopraktikken er en gave til både undervisere og elever. Efter praktikken har vi haft et veldokumenteret, velbegrundet og velbeskrevet grundlag, at arbejde ud fra. Både med hensyn til undervisning, og bolig. Men især i forhold til at beskrive elevens boevne og fremtidige behov for støtte. Dette materiale er videresendt til X`sagsbehandler som et arbejdsbilag. (se bilag.2.) Vi ser det som afgørende for succes og udvikling af botræningsprojektet at der er en gennemgående person, uafhængig af klasser og tilhørsforhold som er praktikansvarlig/tovholder på ind og udflytning og planlægning af nye praktikker. Derved sikres både stabilitet, ensartethed og udvikling i forhold til de forskellige elevtyper i bopraktikken. 4. PROJEKTFORLØBET Projektet indebærer leje af en to værelses lejlighed. Den elev der er i praktik må gerne have en ven/veninde boende efter aftale med praktikansvarlig. Dette kan være en god støtte for den enkelte. Der var afsat ca ,- til indretning af lejligheden. Eleverne kom med ideer til indretningen vigtigt for at føle ansvar og ejerskab. Der er lavet spilleregler i forhold til overnattende gæster, og gæster i det hele taget i samarbejde med eleverne. 3

4 KONTRAKT Der laves individuelle aftaler, alt efter hvilken type elev der skal i bopraktik. Alle aftaler indføjes i kontrakten. Kontrakten ligger som bilag 1. BOR MAN I LEJLIGHEDEN FLERE UGER FORESLÅR VI FØLGENDE: - første uge, dagligt tilsyn af praktikansvarlig - fra anden uge, alt efter den enkeltes behov besøg af hjemmevejleder og/eller praktikansvarlig I bopraktikken går eleven som sædvanlig i skole. Dette er med til at sikre en fortsat tæt kontakt til eleven. Morgensamling kan f.eks. bruges til, at eleven fortæller om hvordan det er at bo i lejlighed, hvilket kan inspirere og afmystificere bopraktikken for andre elever, der skal i praktik. Sideløbende tilgodeses: At der løbende gøres observationer til brug for slutevalueringen dels af kontaktlærer dels af praktikansvarlig, der også står for den endelige evaluering. KONTAKT: Vær opmærksom på at dette er et undervisningsprojekt. Lærerens primære opgave er derfor undervisning og ikke tilsyn. Inden praktikken afklares i samarbejde med praktikansvarlig hvem der har tilsynet i lejligheden hvornår. Der laves individuelle aftaler med eleven om hvem der kan kontaktes i weekends og efter skoletid. Dette indføjes i kontrakten. Det vil være naturligt at hjemmevejlederen, hvis en sådan er tilknyttet, bliver aktivt inddraget i praktikken. ELEVENS ØKONOMI: - undersøge elevens økonomiske situation, inden praktikken. - udarbejdelse af budget. FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN PÅ SKOLEN OG PRAKTIK I BOLIG ER BLA: AT KUNNE: - selv stå op om morgenen 4

5 - disponere sin tid - planlægge sin dag - styre økonomi - købe ind - sørge for mad til sig selv - lave nemme varme retter - vaske tøj - holde rent i boligen - holde sig selv ren (personlig hygiejne) - håndtere at have gæster/besøgende (spilleregler) - øve sig i at sige til og fra (krav om mindst en gang at have besøgende til f.eks. måltid, te, videofilm, eller andet) - aktivere sig selv EKSTERN UNDERVISNINGSLOKALE, IDEER: - Bruge lejligheden som ekstern undervisningslokale, når den ikke benyttes til praktik. - Rengøringsopgave, der er lagt spor ud som skal fjernes. F.eks. krummer på gulv, ringe på bordet, gul sodavand på toilettet, tandpasta i vasken, nullermænd under sengen. Skal der skiftes håndklæder? - Købe ind lave et måltid, bage, lægge sengetøj på m.m. EVALUERING/UDREDNING: - Hvad mestrer eleven? - Hvad skal der yderligere hjælp til? - Hvilken boligform er hensigtsmæssig for eleven fremover? - Netværk. Hvad er der, hvad kan/skal opbygges? Til evalueringen af praktikken kan evt. benyttes samtaleark, Skydeskivemodel, praktikcirkel og evalueringsark. Bilag. 8, 9,10 og 11. UNDERVISNING PÅ SKOLEN: Der skal bruges konkreter. Det vil sige rengøringsartikler, klude, spand, balje, tøj, strygejern osv. Eleverne skal have materialerne i hænderne! Der udarbejdes løbende materiale til undervisningen. Indholdsdelen i projektet er skalopgaver, som alle elever skal gennemføre. 5

6 Fælles intro de første tre til fire gange. Herefter opdeling af eleverne i to hold med tredje mand som buffer. Bufferen er nødvendig da vi ofte løber ind i uforudsete situationer, hvor en af os må gå fra. Sideløbende fungerer bufferen som referent. DER UNDERVISES I: - tøjvask, sortere i farver, hvilken temperatur vaskes tøjet ved? - strygning - rengøring - hvad gør man rent i? - hvilke remedier skal der bruges? - hvor meget skal man bruge, type og dosering? - hvordan gør man rent? - hvor tit gør man rent? - hvorfor gør man rent? - lidt om bakterier i hjemmet - hygiejne i køkkenet i forbindelse med madlavning EGENHYGIEJNE: Hvor tit vasker man: - sit hår - sig under armene - de intime steder - går helt i bad - hvad skal man bruge at vaske sig i? - hudpleje - hvorfor er det vigtigt at holde sig ren? TØJ - hvor tit skiftes underbukser, strømper osv.? - hvor tit skiftes det yderste tøj? - hvor tit skiftes sengetøj? EGENOMSORG: - hvor meget søvn har jeg brug for? - hvor meget ro har jeg brug for? - hvor meget motion har jeg brug for? - hvilken kost har jeg brug for? - hvornår vil jeg ha` gæster? - kan jeg sige nej til gæster? - hvad hvis jeg gør nogen ked af det, når jeg siger nej? - hvordan passer jeg på mig selv? 6

7 PRAKTIKANSVARLIGS ARBEJDE - Indkøb af startpakke ved hver praktikstart - Det er af stor betydning at praktikansvarlig har et tæt samarbejde med kontaktlæreren. - Kontaktlæreren er den der kender eleven bedst og som eleven har tillid til. Kontaktlæreren kan ofte sige ting som er til stor hjælp for den praktikansvarlige, i samarbejdet med eleven. - Praktikansvarlig noterer observationer fra bopraktikken. Observationerne bruges i forbindelse med afklaring af hvad eleven magter, skal have hjælp til og hvad der evt. kan udvikles yderligere. Observationerne bruges også som dokumentation i forbindelse med udredning af eleven, elevens boevne og fremtidige bosituation. - Praktikansvarlig sørger for at lejligheden bliver rengjort i forbindelse med til- og fra flytning. - Praktikansvarlig sørger for at tingene i lejligheden fungerer og at der forbliver en vis hygiejnisk standard i lejligheden. Eleverne er selvfølgelig med i opgaverne, men det er nødvendigt med en voksen ansvarlig for rengøring og klargøring. ERFARINGER OMKRING ET PRAKTIKFORLØB. X er den første elev der har været igennem en praktikperiode. Vi så X som en forholdsvis uproblematisk person at få i praktik. Hun glædede sig meget til at prøve at bo selv. Hun havde en hjemmevejleder tilknyttet. Desuden er hun i besiddelse af et stærkt netværk. Praktikperioden har givet os mulighed for, dels at lære X`s forcer og begrænsninger at kende. Når X er på skolen er der nogle klart afstukne rammer og der er ikke brug for at have overblikket selv i samme grad. I praktikken blev det meget synligt at X manglede overblik, og at hun i pressede situationer ofte mister overblikket fordi hun fokuserer snævert på detaljen. På trods af X og veninden havde gode hjælpe/støttepersoner omkring sig, viste det sig at det stadig krævede meget støtte og planlægning fra skolens side, for at tingene fungerede. På flere måder viste det sig at være hårdt at skulle bo sammen med nogen. Afsluttende gjorde X den ikke uvæsentlige erfaring, at 7

8 hun på sigt nok ville foretrække at bo for sig selv med støtte. Noget hun ellers ikke ville høre tale om inden praktikken. Boundervisningen er en integreret del af STU en Vi ser bopraktikken som en naturlig, om end frivillig del af uddannelsen. Bopraktikken skal derfor indgå som et tilbud i undervisningen. X har haft hjemmedag fra skoledelen en gang om ugen, hvor undervisningen så er flyttet til lejligheden. Det har været nødvendigt af flere årsager og er som de andre observationer, med til at tegne et realistisk billede af elevens ressourcer. Vi har haft fokus på at praktikdelen er det vigtigste i elevens skoleliv i den pågældende periode. Meningen med praktikken er at eleverne skal rustes til, så vidt det er muligt, at kunne klarer sig selv. Men også at vi kan komme med et kvalificeret bud på hvor der evt.er brug for hjælp/støtte. 5. UNDERVISNINGSFORLØBET Det er samtlige botræningselevers ønske at lære at lave lette retter, som de selv kan klare når de kommer til at bo i egen bolig. Samtidig vil de også gerne lære hvordan man planlægger mad til en uge og får økonomien til at hænge sammen. Da vi startede var vi meget optaget af sund kost, vores elever skulle leve sundt. Det vi kan se er at vi sigtede for højt. Vi kan præsentere dem for gode sunde retter der er lette at lave. Give dem let tilgængelige opskrifter, men den lange teori om hvorfor det er sundt med grønt og økologisk osv. Skal ikke overdrives. Derimod kan vi se at hvis vi spørger eleverne hvilke grøntsager de bryder sig om og tager udgangspunkt i det, så er interessen der. Vi foreslår derfor at det i næste skoleår er muligt at have madlavning som fag. Da vi har et lille skolekøkken, er der kun plads til at have 3 til 4 elever ad gangen, hvilket for manges vedkommende også vil være godt. Så kan man måske undervise i morgenmad, middagsmad, frokost, og bagning. Sideløbende kan der så være undervisning i de andre fag vi har været igennem, men som foregår på klassen samt på ture ud af huset. OPSTART PÅ KLASSEN - Hvad har i brug for at lære for at kunne bo selv? 8

9 - Jeg fortæller om det jeg har tænkt de skal lære. FOREKSEMPEL - selv stå op om morgenen - disponere sin tid - planlægge sin dag - styre økonomi - købe ind - sørge for mad til sig selv - lave nemme varme retter - vaske tøj - holde rent i boligen - holde sig selv ren - håndtere at have gæster/besøgende (spilleregler) - øve sig i at sige til og fra - aktivere sig selv GRUPPEOPGAVE: 1. Hvilke møbler har man brug for i en etværelses lejlighed? 2. Hvor kan man købe møbler? 3. Find på nettet, hvor det er billigst at købe møbler. IKEA JYSK SENGETØJSLAGER IDE MØBLER. EVT. ANDET STED 4. Hvad koster det hvis man skal have dem leveret? 5. Er der brug for at købe andre, eller flere møbler, hvis man har en to værelses lejlighed? 6. Hvis, hvilke møbler ville det så være? 7. Kan man købe færdigsyet gardiner, persienner, foldegardiner m.m.? 8. Hvad og hvor er det billigst? 9. Kan du selv sætte dem op? 10. Hvis ikke hvem kan hjælpe dig? 9

10 INDKØB TIL BADEVÆRELSET INVENTAR? - Hvad hører under inventar? RENGØRINGSARTIKLER? - Hvad hører under rengøringsartikler? - Hvilke ting er der brug for? I forretning og se hvilke produkter der er. - Hvad koster rengøringsartikler? - Hvor står rengøringsartiklerne i butikken? - Er de dyreste bedst? I forretning og se hvilke produkter der er. - Hvad koster rengøringsartikler? - Er de dyreste bedst? VASKE TØJ - Hvilke farver kan gå sammen? - Hvilken temperatur skal de forskellige ting vaskes ved? - Hvordan finder man ud af det? - Kan alt centrifugeres og ved hvor mange omdrejninger? - Hvilket vaskepulver skal bruges? - Skal man bruge skyldemiddel? - Kan alt puttes i en tørretumbler? - Ved hvor høj temperatur i tumbler? 10

11 - VI STARTER MED AT SE PÅ HINANDENS TØJ. HVAD OG HVEM KAN VASKES SAMMEN? - SENERE GÅR VI NED I VASKERUMMET OG SÆTTER VASKEMASKINEN OG TUMBLEREN I GANG. - VI SKAL PRØVE AT HÅNDVASKE, TØRRE OG STRYGE. - VI GÅR I BUTIKKER OG SER PÅ PRISER OG INDHOLD I VASKEPULVER. - I FÅR EN BRUGSANVISNING SÅ I KAN HENTE HJÆLP, NÅR I ER I TVIVL OM HVORDAN I VASKER. Bilag TIL JERES MAPPE FÅR I EN OVERSIGT OVER VASKESYMBOLER. Bilag TIL JERES MAPPE FÅR I HVAD BETYDER PARABENER. Bilag 5. HYGIEJNE: Bilag. 6. Vi tegnede en tændstikmand med en tap og to kugler, en tændstikdame med to boller med prik og en trekant. Det gjorde det meget let at tale om hygiejne for det var jo bare to tændstik mænd vi talte om. Ikke eleverne selv. OPGAVE: SPØRGSMÅL: - Hvor skal man vaske sig hver dag? - Hvilken sæbe bruger man på kønsdelene? INFO fra lærer: Man kan ødelægge bakteriefloraen i skridtet så man får svamp. Pigerne kommer til at klø, og drengene får blærer på tissemanden. Det behandles med f.eks. kanesten der fås på apoteket. Men gå altid til lægen hvis noget ikke er som det plejer at være. BRUG KUN INTIMSÆBE I SKRIDTET, SKYLD BARE GODT MED VAND. - Hvorfor kommer man til at lugte under armene? (pga. bakterier) - Hvor tit er det nødvendigt at vaske hår? at rense ører? at rense og klippe negle? 11

12 at gå helt i bad? HYGIEJNEARTIKLER? - Hvad bruger en pige? - Hvad bruger en mand? Info til eleverne Det anbefales, at man vasker hænder i følgende situationer: Når man har fået jord på hænderne. Før man går i gang med at lave mad. Mens man laver mad, dvs. hver gang man skifter fra en proces til en anden. Før man spiser. Når man har været på toilettet. Når man har hjulpet andre med toiletbesøg. Når man har pudset næse (og nyst eller hostet). Når man har sat snavset vasketøj til vask. HVOR TIT SKIFTER MAN SIT TØJ? - Undertøj og tøj der sidder direkte på kroppen? - Trøjer? - Strømper? - Lange bukser? - Hvad er det man gør hvis ens tøj kommer til at lugte af sved selvom det er nyvasket? ØKONOMI - Udarbejdelse af budget. Hvad er et budget? - Hvordan får man pengene til at slå til. KØBE PÅ AFBETALING ELLER LÅNE I BANK. Alle mulige advarsler og udregninger ang. det ufordelagtige i at købe på afbetaling. Dette kan i de fleste tilfælde ikke helt undgås fx til varige forbrugsgoder, men så er det rigtig smart at alliere sig med sin bank frem for hurtige lån og uigennemskuelige lejeaftaler. 12

13 OPGAVE: - Finde tilbud på afbetaling og sammenligne med at låne i bank. - Lave udregningerne på tavlen så de bliver visuelle. - Snakke med eleverne, om de taler med deres bankrådgiver/ved hvem det er. - Evt. besøge deres bank. BUDGET: Faste udgifter: Husleje incl. varme, vand, el, og licens: ca Internet: 200 Telefon: 200 Transport/benzin: 500 Indboforsikring og ansvarsforsikring: (vi undersøger prisen) Vægtafgift evt. Kontingent evt. Evt. medicin En daglig vitaminpille kan være en god ide når der ikke er så mange penge til mad. (Omnimin fra Aurion kan stærkt anbefales, ca.210 kr) Husholdning: Mad 250,00 Rengøring 20,00 Vask 40,00 Indboforsikring Ansvarsforsikring Cigaretter (20 cigaretter om dagen) 900,00 Faste udgifter ialt. 3900,00 IALT 5120,00 KONTANTHJÆLP UDBET. 6100,00 Diverse: Tøj gaver Fest og farver Udbetalt kontanthjælp for udeboende er ca I vores regnskab er der ca. 400 kr. alt efter pris på forsikringer og fritidsaktiviteter, tilbage til fest og 13

14 farver når faste udgifter og husholdning er betalt. Kvitter man cigaretterne er der en gevinst på yderligere 900 kr. om måneden. GODE SHOPPINGVANER: TAG EN TÆNKEPAUSE - Bliver du fristet af en vare, har du virkelig brug for den? - Er svaret nej, eller tja, læg varen tilbage på hylden. - Er svaret et ja venter du et par dage og ser om du stadig har brug for den. OPGAVE: - Kom med eksempler hvor du har købt uden at tænke. - Har du har brugt det du købte? - Kom med eksempler hvor du lagde varen tilbage. - Hvorfor lagde du varen tilbage? HVOR KAN DU SPARE? - Vand fra hanen er ikke gratis, men billigere end vand købt i supermarkedet og desuden er det sundt. - Lån bøger og musik på biblioteket frem for at købe. Du sparer penge og plads. - Gå i genbrug. Her kan du købe møbler, service, tøj osv. OPGAVE: - Kom med flere ideer til hvor der kan spares. - Tur i genbrug. Bilag 7. PLANLÆGNING AF DAGLIGVAREINDKØB: - Se på for at finde ugens tilbud. (opgave) - Lav en madplan for ugen. (opgave) - De billigste varer står som regel nederst på hylderne. - Køb ind 2 gange om ugen. - Saml boner for to uger og lær af dine indkøbsmønstre med tanke på at ændre dem.(opgave) 14

15 - Vælg så vidt muligt discountforretninger, til dine basis varer. - Hvad er basis varer? (opgave) - Fortæl hvad du gør nu og hvad du vil prøve at gøre fremover. Sæt jer sammen to og to og fortæl det til hinanden. Skriv det ned. VIDSTE DU: at hvis du halverer dit brusebad fra 10 til 5 min. Sparer du 1000,00 kr. om året. At en sparerbruser kan reducerer vandforbruget med 40 %. Hvis du lukker vandet når du sæber dig ind, vasker hår og børster tænder, så sparer du mellem liter vand pr. person. Find flere sparetips på sundoekonomi.dk BORDDÆKNING I dag skal der være fest til botræning! Eleverne deles i tre hold. Bedste bord får en præmie. Der gives karakterer fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste. OPGAVE: - Bordet skal dækkes til fire. - Gæsterne skal have forret hovedret og dessert. - De skal have vin til alle tre retter. - Find det service i mener i skal bruge. - Find duge og servietter. Servietterne skal foldes. - Find hjælp på nettet eller spørg lærerne, hvis i kommer i tvivl. - Blomster må plukkes ude, hvis i synes i har brug for bordpynt. Så var der lagt op til konkurrence i borddækning, servietfoldning, blomster m.m. alt under hensyntagen til en stram økonomi. 15

16 Eleverne, drenge såvel som piger var meget optaget af at lave et godt resultat. Der var ikke mangel på fantasi hvad enten det drejede sig om pynt, servietfoldning, bordkort og selskabslege. Der var ekstern dommer til at bedømme resultatet. Han var hård, men retfærdig og gammel kok (Mads K), og der blev ikke lagt fingre i mellem. Der var ros til begge hold og instruktion i hvorledes forholdet mellem bestik og tallerkener skal være. Der var også noget med rækkefølgen af de tre glas. Det er lidt af en videnskab faktisk. Små detaljer som bordkort og lave buketter blev set og rost, og i det hele taget var begge borde indbydende og man fik lyst til at sætte sig. OPGAVE: - Lav en tre retters menu til fire personer, som du selv kan lave. - Ca. pris til 4 personer. - Lav en tre retters menu til fire personer, som du kunne ønske dig. - Ca. pris til 4 personer. - Hvad vil du skrive på en invitation? RENGØRING OPGAVE: Hovedrengøring af det lille køkken med oprydning og udradering af gamle varer. - Tjek madvarerne i skabe, skuffer og køleskabe. - Kasser det der er for gammelt. - Tjek mel for eventuelle mider. - Vask hylderne af inden i sætter tingene på plads igen. - Tør alle hylder af og ryd op på dem. - Gør bestikskufferne rene og læg tingene på deres rette plads. 16

17 I denne opgave får eleverne et indblik i hvad man skal være opmærksom på i forhold til at tjekke datoer på madvarer og hvor det især er vigtigt at være opmærksomme EGENOMSORG: Et lille uddrag: - Hvor meget søvn har jeg brug for? - Hvordan giver jeg mig selv omsorg/passer på mig selv? - Er jeg god til at lytte til hvad jeg selv gerne vil, hvad der mærker rigtigt for mig? - Kan jeg tillade mig at sige nej? - Hvad nu hvis jeg gør en ked af det? - Hvordan vil du selv gerne siges nej til? Eleverne var meget optaget af om de gjorde nogen ked af det - Om man så kunne lide dem, hvis de sagde nej til noget, - Synes noget andet end den/dem de taler med. - Ikke havde lyst til at holde fest hos sig selv. - Ikke havde lyst til at få dem med de andre ville have med. 17

18 6. BILAG Bilag 1. Lejekontrakt 1 Parterne og det lejede Lejemålet: 2-værelses lejlighed Beliggenhed: Nordbovej 4 M, 9800 Hjørring Udlejer: Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring Tlf Lejer: Areal: Lejlighedens samlede bruttoetageareal udgør 45,3 m2 og består af 2 værelser Brugsret til: Lejer har ret til at benytte følgende lokaliteter: Fællesvaskeri i nr Fælles gårdanlæg Cykelskur Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end: Privat beboelse 2 Lejeforholdets begyndelse og ophør Periode: Lejeforholdet begynder den og stopper Opsigelse: Lejer og udlejer kan til hver en tid opsige aftalen. 3 Betaling af leje m.m. Lejen udgør: Der er ingen betaling for lejemål, forbrug og fællesantenne. 4 Lejemålets stand ved ind- og fraflytning Indflytning: Lejemålet leveres rengjort og ryddeligt ved indflytning. Fraflytning: Det er lejers pligt at aflevere lejligheden rengjort og ryddelig. Der skal ved fraflytning ske besigtigelse og godkendelse af lejligheden. 18

19 5 Vedligeholdelse i lejeperioden Pligt: Den indvendige oprydning og rengøring påhviler lejer. 6 Inventar Følgende inventar tilhører lejemålet: Komfur, køleskab, emhætte, TV, sofa, spisebord m/4 stole, 2 sofaborde, 1 lakskab, 2 senge (90x200), service. Lejligheden er fuldt møbleret. Lejer medbringer selv: Sengetøj, sengelinned og håndklæder. Eget tøj, toiletsager, vækkeur, madvarer osv. 7 Husdyrhold og husorden Husdyr: Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden. Husorden: Der skal holdes ro og orden i og omkring lejligheden. Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden 8 Særlige vilkår (Se tillæg til lejekontrakt) Herunder kontaktperson for den enkelte i og uden for skoletid. 9 Underskrift Hjørring, den Lejer Udlejer Tillæg til lejekontrakt 8 Særlige vilkår 1. Kontaktperson(er) inden for normal undervisningstid. 2. Kontaktperson(er) uden for normal undervisningstid. Der henvises desuden til at der ligger referater fra samtlige undervisningsforløb på skolekom (STU, b.1) 19

20 Bilag. 2. X ET EKSEMPEL PÅ BOPRAKTIK X bliver virkelig udfordret i botræningen! Efter den megen støtte i forbindelse med afklaring af X`s og Y`s arbejdsopgaver, valgte Y i sidste weekend at flytte tilbage til sin egen lejlighed. Det var uden dramatik og skyldtes nok først og fremmest at hun følte sig for styret med hensyn til diverse arbejdsopgaver opgaver som hun er vant til at løse på sin egen måde. Det akutte spørgsmål ang. hvem X skulle fortsætte i praktikken blev hurtigt løst (X ville under ingen omstændigheder bo alene i lejligheden). Z blev løsningen. Hun og X er gode venner og Z er netop selv flyttet i egen lejlighed, men ville gerne være sammen med X i praktikken, så sådan blev det. X har i hele boperioden været nedkørt på flere områder hun er træt (magter fx ikke valgfag i denne periode) ligesom hun har været/er på penicillin pga. halsbetændelse. Der har i hele perioden været mere behov for støtte end vi på forhånd havde forestillet os, og i forhold til hvad X selv havde givet udtryk for ville være nødvendigt. - det ved man af gode grunde ikke før man har prøvet! Langt hen ad vejen er det de små ting der fylder meget i hverdagen kontakter fx 3.lærere mandag aften fordi viskestykkerne er våde, og næste dag da der mangler et plaster! Oprydning, opvask alm. rengøring og tøjvask kræver meget tid og træning og det har været nødvendigt at hun fritages en del fra undervisningen for at få hjælp til at holde lejligheden i orden. X ved godt hvordan der skal se ud, og hvordan hun gerne vil have at lejligheden fremtræder, men det er meget hårdt for hende at tilrettelægge og strukturere disse skalting. I påsken skal X dels være hos mor og dels i sommerhus. Når hun mødes med Z 2. påskedag har det været magtpåliggende for hende at vi får aftalt med Z at hun skal sove i stuen da X forstyrres af Z s snorken! Disse erfaringer fra bopraktikken kan forhåbentlig være med til at få X`s erkendelse ang. egen situation endnu mere på plads, idet det følger samme mønster som vi har set i forbindelse med praktikker og andre nye ting. 20

21 Det korte af det lange er at X langt hen ad vejen har klaret og klarer bopraktikken fint, set i lyset af hvor meget hun har brug for en forudsigelig og struktureret hverdag. Samtidig bekræfter praktikken de observationer vi gentagne gange har gjort med hensyn til X: At hun har brug for en høj grad af guidning og mulighed for støtte både praktisk og på det mere følelsesmæssige plan. Hun stresses mere end godt er når der opstår uforudsete situationer, og hun bruger mange ressourcer på at prøve at kontrollere de problemer der evt. kan opstå. Noget som i bedste fald er overflødigt og i værste fald destruktivt da mange udfordringer/problemer opstår uden vi har nogen anelse om det på forhånd. 21

22 Bilag. 3. Hvordan skal jeg vaske mit tøj? (Kopi til mappen.) - Kig altid i mærket, der sidder på indersiden af dit tøj og se, hvor mange grader, det kan vaskes på. - Sort tøj, mister let farven. Kom evt. 2 spsk. eddike i skyllemiddelskålen, det holder bedre på farven. - Hvidt tøj, der er meget snavset kan lægges i blød i bio-tex, før det vaskes i maskinen. - Tøj, der skal håndvaskes kan man vaske i maskinen på max. 30 grader. - Tøj, der ikke kan vaskes, men skal renses, har sådan et symbol. - Uldtrøjer skal på uldprogram ved max. 30 grader. - Det er en god ide at vende vrangen ud af farvet tøj, så det bedre kan holde på farven. - Syntetisk tøj kan lugte fælt under armene, og det er bakterier, der får det til at lugte. Du kan fjerne den dårlige lugt og bakterierne ved at vaske det i RODALON. Vask det derefter normalt. - Du kan også vende vrangen ud af hvide sokker, mens de vaskes, så alt fnuller vaskes af. - For at undgå at bruge for meget skyllemiddel, kan du i stedet for at komme det i skyllemiddel-skålen, komme skyllemiddel på en klud og lægge den i tørretumbleren sammen med tøjet. - Skyllemiddel får tøj til at dufte godt og gøre det blødt. - Håndklæder, karklude og viskestykker vaskes normalt på 60 grader. - Almindeligt bomuldstøj vaskes normalt på 40 grader (del i farvet og hvidt tøj). - Har du problemer med eksem og allergi kan du f.eks. bruge vaskemidler fra Neutral. 22

23 - Plettet tøj skal vaskes så hurtigt som muligt, så er pletterne lettere at fjerne. - De fleste vaskemaskiner har plads til 4-5 kg tørt tøj. Den er fyldt helt op, når du kan holde din hånd lodret over det tørre tøj uden at presse det sammen. Ved vask af uld og syntetiske tekstiler bør maskinen kun fyldes 1/2 eller 1/3 op. - Det er vigtigt at dosere rigtigt, så får du det bedste resultat Kig på siden : Her finder du alt om produkter, vaskeråd og pletter 23

24 Bilag. 4. Til mappen Vaskesymboler Alm. vask 30, 40, 60 eller 95 grader Rens i mineralsk terpentin og kulbrinter Skånevask 30, 40, 60 eller 95 grader Rens i perchlor, mineralsk terpentin eller lign Ekstra skånevask 30, 40, 60 eller 95 gr Tåler ikke rens Håndvask Tørretumbles ved lav varme Tåler ikke vask Tørretumbles ved høj varme Strygning ved lav varme Må ikke tørretumbles Strygning ved middel varme Dryptørre Strygning ved høj varme Hængetørre Må ikke stryges Liggetørre Tåler ikke blegning Skal tørres i skygge 24

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp DINE PENGE 1 SIDE 1 / DINE PENGE Ha styr på dine penge! Det er skønt at ha penge! En gang imellem slipper de bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til husleje eller mad, er det slet ikke fedt.

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF 2012 Henrik Tingleff & Danske Spil Omslag og Grafik: Louise Løj Arce Foto: Fotograf Niels Djervad Forlag: Kognitivt Forlag, København, Danmark Fremstilling: Dystan Grafisk

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere