Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009"

Transkript

1 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern afrapportering om et lille pilotprojekt om uddannelse i at bo. Projektet løb fra januar-maj Rapporten er forfattet at speciallærerne Pernille Hørlyk Jensen og Kirsten Bastholm Nørgaard, pædagog Mette Møller og forstander Steffen Larsen. I kapitel 2 kan du læse en kort beskrivelse af projektet. I kapitel 3 du se en kort oversigt over resultaterne af vores projekt I kapitel 4 kan du se vores forslag til hvordan vi gør fremover Kapitel 5 består i en detaljeret gennemgang af projektets konkrete indhold, herunder rollefordelingen i projektet og vore forventninger til forskellige aktører. 6. kapitel rummer en række bilag som er produceret i forbindelse med projektet: materialer, kontrakter, cases, referater etc. Vi ønsker dig god læselyst. 2. Projektbeskrivelse I perioden januar-maj 2009 har vi på SPVV iværksat et pilotprojekt med den del af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, der retter sig mod det at bo selv. 2 unge, 2 lærere og en socialpædagog har deltaget i projektet. I forbindelse med projektet har skolen lejet en ungdomsbolig, der anvendes som undervisningslokale. Projektet handler om, uddannelse i at bo. I forbindelse med denne uddannelse indgår en række komponenter. - undervisning, eleven undervises på en række delområder, der indgår i det at bo selv. Undervisningsopgaven varetages af speciallærerne 1

2 - bo-praktik, eleven er i praktik i lejligheden. Omfang mv af praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger - vejledning, i forbindelse med bo-praktikken indgår et element af vejledning på en række praktiske og personlige områder. Vejledningsopgaven varetages af pædagogen - afklaring af bo-evne, elevens behov for støtte afklares i forbindelse med forløbet. Behovet for personlig støtte indgår i denne afklaring - evaluering, de enkelte elevforløb, herunder elevens oplevelser af forløbet, evalueres ved hjælp af en række værktøjer, blandt andet strukturerede interviews Målet med bo-uddannelsen er at eleven opnår indsigt i sine egne muligheder og potentialer med henblik på at kunne håndtere det at bo så selvstændigt som muligt med mindst muligt behov for støtte. Det er endvidere vores mål at vi på skolen får en konkret vurdering af elevens fremtidsmuligheder på området med henblik på fremtidig vejledning af eleven, elevens pårørende og andre aktører (fx kommunale forvaltninger) ift eleven. Projektet afsluttes med en intern evaluering, der munder ud i en skriftlig afrapportering. Rapporten danner grundlag for en fremlæggelse for det pædagogiske personale på pædagogisk råd 14. maj. 3. KONKLUSIONER Det er nu blevet tydeligt hvor meget tid det er realistisk at bruge på eleven/elever der er i praktik. Som ovenfor beskrevet er der mange praktiske opgaver i lejligheden, samt løbende samtaler med eleven. Da praktikken helst skal blive en positiv oplevelse, er det vigtigt at vi er afklaret omkring støtten til den enkelte elev, og at dette er på plads inden praktikken påbegyndes. Vi mener at eleverne med fordel kan komme i praktik mere end en gang mens de går på skolen. Det kan være en lang proces at lære at mestre alle de ting som er nødvendige for et godt bo liv. En praktikperiode kan også foregå når eleven selv har fået en lejlighed. Praktikken er den samme blot foregår det i elevens egen lejlighed. Praktikansvarlig er derudover ansvarlig for kontakten til interne og eksterne støttepersoner, og er bindeled mellem samtlige involverede. 2

3 Vi har nu fået en del erfaring i at planlægge og er blevet bevidste om hvilke ting vi skal være opmærksomme på, både ved indflytning og ved fraflytning. Det vil altid være nødvendigt at praktikansvarlig sørger for at der bliver gjort godt rent i lejligheden efter hver praktik. Eleverne gør det så godt de kan, men for at holde lejligheden så skadesløs som muligt, er det nødvendigt med en opfølgning på deres rengøring. Bopraktikken er en oplagt mulighed for at inddrage praksis i undervisningen på STU og opfylde kravet om at der bliver taget vare på bodelen på samme måde som de øvrige elementer i uddannelsen. Vi oplever helt klart at bopraktikken er en gave til både undervisere og elever. Efter praktikken har vi haft et veldokumenteret, velbegrundet og velbeskrevet grundlag, at arbejde ud fra. Både med hensyn til undervisning, og bolig. Men især i forhold til at beskrive elevens boevne og fremtidige behov for støtte. Dette materiale er videresendt til X`sagsbehandler som et arbejdsbilag. (se bilag.2.) Vi ser det som afgørende for succes og udvikling af botræningsprojektet at der er en gennemgående person, uafhængig af klasser og tilhørsforhold som er praktikansvarlig/tovholder på ind og udflytning og planlægning af nye praktikker. Derved sikres både stabilitet, ensartethed og udvikling i forhold til de forskellige elevtyper i bopraktikken. 4. PROJEKTFORLØBET Projektet indebærer leje af en to værelses lejlighed. Den elev der er i praktik må gerne have en ven/veninde boende efter aftale med praktikansvarlig. Dette kan være en god støtte for den enkelte. Der var afsat ca ,- til indretning af lejligheden. Eleverne kom med ideer til indretningen vigtigt for at føle ansvar og ejerskab. Der er lavet spilleregler i forhold til overnattende gæster, og gæster i det hele taget i samarbejde med eleverne. 3

4 KONTRAKT Der laves individuelle aftaler, alt efter hvilken type elev der skal i bopraktik. Alle aftaler indføjes i kontrakten. Kontrakten ligger som bilag 1. BOR MAN I LEJLIGHEDEN FLERE UGER FORESLÅR VI FØLGENDE: - første uge, dagligt tilsyn af praktikansvarlig - fra anden uge, alt efter den enkeltes behov besøg af hjemmevejleder og/eller praktikansvarlig I bopraktikken går eleven som sædvanlig i skole. Dette er med til at sikre en fortsat tæt kontakt til eleven. Morgensamling kan f.eks. bruges til, at eleven fortæller om hvordan det er at bo i lejlighed, hvilket kan inspirere og afmystificere bopraktikken for andre elever, der skal i praktik. Sideløbende tilgodeses: At der løbende gøres observationer til brug for slutevalueringen dels af kontaktlærer dels af praktikansvarlig, der også står for den endelige evaluering. KONTAKT: Vær opmærksom på at dette er et undervisningsprojekt. Lærerens primære opgave er derfor undervisning og ikke tilsyn. Inden praktikken afklares i samarbejde med praktikansvarlig hvem der har tilsynet i lejligheden hvornår. Der laves individuelle aftaler med eleven om hvem der kan kontaktes i weekends og efter skoletid. Dette indføjes i kontrakten. Det vil være naturligt at hjemmevejlederen, hvis en sådan er tilknyttet, bliver aktivt inddraget i praktikken. ELEVENS ØKONOMI: - undersøge elevens økonomiske situation, inden praktikken. - udarbejdelse af budget. FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN PÅ SKOLEN OG PRAKTIK I BOLIG ER BLA: AT KUNNE: - selv stå op om morgenen 4

5 - disponere sin tid - planlægge sin dag - styre økonomi - købe ind - sørge for mad til sig selv - lave nemme varme retter - vaske tøj - holde rent i boligen - holde sig selv ren (personlig hygiejne) - håndtere at have gæster/besøgende (spilleregler) - øve sig i at sige til og fra (krav om mindst en gang at have besøgende til f.eks. måltid, te, videofilm, eller andet) - aktivere sig selv EKSTERN UNDERVISNINGSLOKALE, IDEER: - Bruge lejligheden som ekstern undervisningslokale, når den ikke benyttes til praktik. - Rengøringsopgave, der er lagt spor ud som skal fjernes. F.eks. krummer på gulv, ringe på bordet, gul sodavand på toilettet, tandpasta i vasken, nullermænd under sengen. Skal der skiftes håndklæder? - Købe ind lave et måltid, bage, lægge sengetøj på m.m. EVALUERING/UDREDNING: - Hvad mestrer eleven? - Hvad skal der yderligere hjælp til? - Hvilken boligform er hensigtsmæssig for eleven fremover? - Netværk. Hvad er der, hvad kan/skal opbygges? Til evalueringen af praktikken kan evt. benyttes samtaleark, Skydeskivemodel, praktikcirkel og evalueringsark. Bilag. 8, 9,10 og 11. UNDERVISNING PÅ SKOLEN: Der skal bruges konkreter. Det vil sige rengøringsartikler, klude, spand, balje, tøj, strygejern osv. Eleverne skal have materialerne i hænderne! Der udarbejdes løbende materiale til undervisningen. Indholdsdelen i projektet er skalopgaver, som alle elever skal gennemføre. 5

6 Fælles intro de første tre til fire gange. Herefter opdeling af eleverne i to hold med tredje mand som buffer. Bufferen er nødvendig da vi ofte løber ind i uforudsete situationer, hvor en af os må gå fra. Sideløbende fungerer bufferen som referent. DER UNDERVISES I: - tøjvask, sortere i farver, hvilken temperatur vaskes tøjet ved? - strygning - rengøring - hvad gør man rent i? - hvilke remedier skal der bruges? - hvor meget skal man bruge, type og dosering? - hvordan gør man rent? - hvor tit gør man rent? - hvorfor gør man rent? - lidt om bakterier i hjemmet - hygiejne i køkkenet i forbindelse med madlavning EGENHYGIEJNE: Hvor tit vasker man: - sit hår - sig under armene - de intime steder - går helt i bad - hvad skal man bruge at vaske sig i? - hudpleje - hvorfor er det vigtigt at holde sig ren? TØJ - hvor tit skiftes underbukser, strømper osv.? - hvor tit skiftes det yderste tøj? - hvor tit skiftes sengetøj? EGENOMSORG: - hvor meget søvn har jeg brug for? - hvor meget ro har jeg brug for? - hvor meget motion har jeg brug for? - hvilken kost har jeg brug for? - hvornår vil jeg ha` gæster? - kan jeg sige nej til gæster? - hvad hvis jeg gør nogen ked af det, når jeg siger nej? - hvordan passer jeg på mig selv? 6

7 PRAKTIKANSVARLIGS ARBEJDE - Indkøb af startpakke ved hver praktikstart - Det er af stor betydning at praktikansvarlig har et tæt samarbejde med kontaktlæreren. - Kontaktlæreren er den der kender eleven bedst og som eleven har tillid til. Kontaktlæreren kan ofte sige ting som er til stor hjælp for den praktikansvarlige, i samarbejdet med eleven. - Praktikansvarlig noterer observationer fra bopraktikken. Observationerne bruges i forbindelse med afklaring af hvad eleven magter, skal have hjælp til og hvad der evt. kan udvikles yderligere. Observationerne bruges også som dokumentation i forbindelse med udredning af eleven, elevens boevne og fremtidige bosituation. - Praktikansvarlig sørger for at lejligheden bliver rengjort i forbindelse med til- og fra flytning. - Praktikansvarlig sørger for at tingene i lejligheden fungerer og at der forbliver en vis hygiejnisk standard i lejligheden. Eleverne er selvfølgelig med i opgaverne, men det er nødvendigt med en voksen ansvarlig for rengøring og klargøring. ERFARINGER OMKRING ET PRAKTIKFORLØB. X er den første elev der har været igennem en praktikperiode. Vi så X som en forholdsvis uproblematisk person at få i praktik. Hun glædede sig meget til at prøve at bo selv. Hun havde en hjemmevejleder tilknyttet. Desuden er hun i besiddelse af et stærkt netværk. Praktikperioden har givet os mulighed for, dels at lære X`s forcer og begrænsninger at kende. Når X er på skolen er der nogle klart afstukne rammer og der er ikke brug for at have overblikket selv i samme grad. I praktikken blev det meget synligt at X manglede overblik, og at hun i pressede situationer ofte mister overblikket fordi hun fokuserer snævert på detaljen. På trods af X og veninden havde gode hjælpe/støttepersoner omkring sig, viste det sig at det stadig krævede meget støtte og planlægning fra skolens side, for at tingene fungerede. På flere måder viste det sig at være hårdt at skulle bo sammen med nogen. Afsluttende gjorde X den ikke uvæsentlige erfaring, at 7

8 hun på sigt nok ville foretrække at bo for sig selv med støtte. Noget hun ellers ikke ville høre tale om inden praktikken. Boundervisningen er en integreret del af STU en Vi ser bopraktikken som en naturlig, om end frivillig del af uddannelsen. Bopraktikken skal derfor indgå som et tilbud i undervisningen. X har haft hjemmedag fra skoledelen en gang om ugen, hvor undervisningen så er flyttet til lejligheden. Det har været nødvendigt af flere årsager og er som de andre observationer, med til at tegne et realistisk billede af elevens ressourcer. Vi har haft fokus på at praktikdelen er det vigtigste i elevens skoleliv i den pågældende periode. Meningen med praktikken er at eleverne skal rustes til, så vidt det er muligt, at kunne klarer sig selv. Men også at vi kan komme med et kvalificeret bud på hvor der evt.er brug for hjælp/støtte. 5. UNDERVISNINGSFORLØBET Det er samtlige botræningselevers ønske at lære at lave lette retter, som de selv kan klare når de kommer til at bo i egen bolig. Samtidig vil de også gerne lære hvordan man planlægger mad til en uge og får økonomien til at hænge sammen. Da vi startede var vi meget optaget af sund kost, vores elever skulle leve sundt. Det vi kan se er at vi sigtede for højt. Vi kan præsentere dem for gode sunde retter der er lette at lave. Give dem let tilgængelige opskrifter, men den lange teori om hvorfor det er sundt med grønt og økologisk osv. Skal ikke overdrives. Derimod kan vi se at hvis vi spørger eleverne hvilke grøntsager de bryder sig om og tager udgangspunkt i det, så er interessen der. Vi foreslår derfor at det i næste skoleår er muligt at have madlavning som fag. Da vi har et lille skolekøkken, er der kun plads til at have 3 til 4 elever ad gangen, hvilket for manges vedkommende også vil være godt. Så kan man måske undervise i morgenmad, middagsmad, frokost, og bagning. Sideløbende kan der så være undervisning i de andre fag vi har været igennem, men som foregår på klassen samt på ture ud af huset. OPSTART PÅ KLASSEN - Hvad har i brug for at lære for at kunne bo selv? 8

9 - Jeg fortæller om det jeg har tænkt de skal lære. FOREKSEMPEL - selv stå op om morgenen - disponere sin tid - planlægge sin dag - styre økonomi - købe ind - sørge for mad til sig selv - lave nemme varme retter - vaske tøj - holde rent i boligen - holde sig selv ren - håndtere at have gæster/besøgende (spilleregler) - øve sig i at sige til og fra - aktivere sig selv GRUPPEOPGAVE: 1. Hvilke møbler har man brug for i en etværelses lejlighed? 2. Hvor kan man købe møbler? 3. Find på nettet, hvor det er billigst at købe møbler. IKEA JYSK SENGETØJSLAGER IDE MØBLER. EVT. ANDET STED 4. Hvad koster det hvis man skal have dem leveret? 5. Er der brug for at købe andre, eller flere møbler, hvis man har en to værelses lejlighed? 6. Hvis, hvilke møbler ville det så være? 7. Kan man købe færdigsyet gardiner, persienner, foldegardiner m.m.? 8. Hvad og hvor er det billigst? 9. Kan du selv sætte dem op? 10. Hvis ikke hvem kan hjælpe dig? 9

10 INDKØB TIL BADEVÆRELSET INVENTAR? - Hvad hører under inventar? RENGØRINGSARTIKLER? - Hvad hører under rengøringsartikler? - Hvilke ting er der brug for? I forretning og se hvilke produkter der er. - Hvad koster rengøringsartikler? - Hvor står rengøringsartiklerne i butikken? - Er de dyreste bedst? I forretning og se hvilke produkter der er. - Hvad koster rengøringsartikler? - Er de dyreste bedst? VASKE TØJ - Hvilke farver kan gå sammen? - Hvilken temperatur skal de forskellige ting vaskes ved? - Hvordan finder man ud af det? - Kan alt centrifugeres og ved hvor mange omdrejninger? - Hvilket vaskepulver skal bruges? - Skal man bruge skyldemiddel? - Kan alt puttes i en tørretumbler? - Ved hvor høj temperatur i tumbler? 10

11 - VI STARTER MED AT SE PÅ HINANDENS TØJ. HVAD OG HVEM KAN VASKES SAMMEN? - SENERE GÅR VI NED I VASKERUMMET OG SÆTTER VASKEMASKINEN OG TUMBLEREN I GANG. - VI SKAL PRØVE AT HÅNDVASKE, TØRRE OG STRYGE. - VI GÅR I BUTIKKER OG SER PÅ PRISER OG INDHOLD I VASKEPULVER. - I FÅR EN BRUGSANVISNING SÅ I KAN HENTE HJÆLP, NÅR I ER I TVIVL OM HVORDAN I VASKER. Bilag TIL JERES MAPPE FÅR I EN OVERSIGT OVER VASKESYMBOLER. Bilag TIL JERES MAPPE FÅR I HVAD BETYDER PARABENER. Bilag 5. HYGIEJNE: Bilag. 6. Vi tegnede en tændstikmand med en tap og to kugler, en tændstikdame med to boller med prik og en trekant. Det gjorde det meget let at tale om hygiejne for det var jo bare to tændstik mænd vi talte om. Ikke eleverne selv. OPGAVE: SPØRGSMÅL: - Hvor skal man vaske sig hver dag? - Hvilken sæbe bruger man på kønsdelene? INFO fra lærer: Man kan ødelægge bakteriefloraen i skridtet så man får svamp. Pigerne kommer til at klø, og drengene får blærer på tissemanden. Det behandles med f.eks. kanesten der fås på apoteket. Men gå altid til lægen hvis noget ikke er som det plejer at være. BRUG KUN INTIMSÆBE I SKRIDTET, SKYLD BARE GODT MED VAND. - Hvorfor kommer man til at lugte under armene? (pga. bakterier) - Hvor tit er det nødvendigt at vaske hår? at rense ører? at rense og klippe negle? 11

12 at gå helt i bad? HYGIEJNEARTIKLER? - Hvad bruger en pige? - Hvad bruger en mand? Info til eleverne Det anbefales, at man vasker hænder i følgende situationer: Når man har fået jord på hænderne. Før man går i gang med at lave mad. Mens man laver mad, dvs. hver gang man skifter fra en proces til en anden. Før man spiser. Når man har været på toilettet. Når man har hjulpet andre med toiletbesøg. Når man har pudset næse (og nyst eller hostet). Når man har sat snavset vasketøj til vask. HVOR TIT SKIFTER MAN SIT TØJ? - Undertøj og tøj der sidder direkte på kroppen? - Trøjer? - Strømper? - Lange bukser? - Hvad er det man gør hvis ens tøj kommer til at lugte af sved selvom det er nyvasket? ØKONOMI - Udarbejdelse af budget. Hvad er et budget? - Hvordan får man pengene til at slå til. KØBE PÅ AFBETALING ELLER LÅNE I BANK. Alle mulige advarsler og udregninger ang. det ufordelagtige i at købe på afbetaling. Dette kan i de fleste tilfælde ikke helt undgås fx til varige forbrugsgoder, men så er det rigtig smart at alliere sig med sin bank frem for hurtige lån og uigennemskuelige lejeaftaler. 12

13 OPGAVE: - Finde tilbud på afbetaling og sammenligne med at låne i bank. - Lave udregningerne på tavlen så de bliver visuelle. - Snakke med eleverne, om de taler med deres bankrådgiver/ved hvem det er. - Evt. besøge deres bank. BUDGET: Faste udgifter: Husleje incl. varme, vand, el, og licens: ca Internet: 200 Telefon: 200 Transport/benzin: 500 Indboforsikring og ansvarsforsikring: (vi undersøger prisen) Vægtafgift evt. Kontingent evt. Evt. medicin En daglig vitaminpille kan være en god ide når der ikke er så mange penge til mad. (Omnimin fra Aurion kan stærkt anbefales, ca.210 kr) Husholdning: Mad 250,00 Rengøring 20,00 Vask 40,00 Indboforsikring Ansvarsforsikring Cigaretter (20 cigaretter om dagen) 900,00 Faste udgifter ialt. 3900,00 IALT 5120,00 KONTANTHJÆLP UDBET. 6100,00 Diverse: Tøj gaver Fest og farver Udbetalt kontanthjælp for udeboende er ca I vores regnskab er der ca. 400 kr. alt efter pris på forsikringer og fritidsaktiviteter, tilbage til fest og 13

14 farver når faste udgifter og husholdning er betalt. Kvitter man cigaretterne er der en gevinst på yderligere 900 kr. om måneden. GODE SHOPPINGVANER: TAG EN TÆNKEPAUSE - Bliver du fristet af en vare, har du virkelig brug for den? - Er svaret nej, eller tja, læg varen tilbage på hylden. - Er svaret et ja venter du et par dage og ser om du stadig har brug for den. OPGAVE: - Kom med eksempler hvor du har købt uden at tænke. - Har du har brugt det du købte? - Kom med eksempler hvor du lagde varen tilbage. - Hvorfor lagde du varen tilbage? HVOR KAN DU SPARE? - Vand fra hanen er ikke gratis, men billigere end vand købt i supermarkedet og desuden er det sundt. - Lån bøger og musik på biblioteket frem for at købe. Du sparer penge og plads. - Gå i genbrug. Her kan du købe møbler, service, tøj osv. OPGAVE: - Kom med flere ideer til hvor der kan spares. - Tur i genbrug. Bilag 7. PLANLÆGNING AF DAGLIGVAREINDKØB: - Se på for at finde ugens tilbud. (opgave) - Lav en madplan for ugen. (opgave) - De billigste varer står som regel nederst på hylderne. - Køb ind 2 gange om ugen. - Saml boner for to uger og lær af dine indkøbsmønstre med tanke på at ændre dem.(opgave) 14

15 - Vælg så vidt muligt discountforretninger, til dine basis varer. - Hvad er basis varer? (opgave) - Fortæl hvad du gør nu og hvad du vil prøve at gøre fremover. Sæt jer sammen to og to og fortæl det til hinanden. Skriv det ned. VIDSTE DU: at hvis du halverer dit brusebad fra 10 til 5 min. Sparer du 1000,00 kr. om året. At en sparerbruser kan reducerer vandforbruget med 40 %. Hvis du lukker vandet når du sæber dig ind, vasker hår og børster tænder, så sparer du mellem liter vand pr. person. Find flere sparetips på sundoekonomi.dk BORDDÆKNING I dag skal der være fest til botræning! Eleverne deles i tre hold. Bedste bord får en præmie. Der gives karakterer fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste. OPGAVE: - Bordet skal dækkes til fire. - Gæsterne skal have forret hovedret og dessert. - De skal have vin til alle tre retter. - Find det service i mener i skal bruge. - Find duge og servietter. Servietterne skal foldes. - Find hjælp på nettet eller spørg lærerne, hvis i kommer i tvivl. - Blomster må plukkes ude, hvis i synes i har brug for bordpynt. Så var der lagt op til konkurrence i borddækning, servietfoldning, blomster m.m. alt under hensyntagen til en stram økonomi. 15

16 Eleverne, drenge såvel som piger var meget optaget af at lave et godt resultat. Der var ikke mangel på fantasi hvad enten det drejede sig om pynt, servietfoldning, bordkort og selskabslege. Der var ekstern dommer til at bedømme resultatet. Han var hård, men retfærdig og gammel kok (Mads K), og der blev ikke lagt fingre i mellem. Der var ros til begge hold og instruktion i hvorledes forholdet mellem bestik og tallerkener skal være. Der var også noget med rækkefølgen af de tre glas. Det er lidt af en videnskab faktisk. Små detaljer som bordkort og lave buketter blev set og rost, og i det hele taget var begge borde indbydende og man fik lyst til at sætte sig. OPGAVE: - Lav en tre retters menu til fire personer, som du selv kan lave. - Ca. pris til 4 personer. - Lav en tre retters menu til fire personer, som du kunne ønske dig. - Ca. pris til 4 personer. - Hvad vil du skrive på en invitation? RENGØRING OPGAVE: Hovedrengøring af det lille køkken med oprydning og udradering af gamle varer. - Tjek madvarerne i skabe, skuffer og køleskabe. - Kasser det der er for gammelt. - Tjek mel for eventuelle mider. - Vask hylderne af inden i sætter tingene på plads igen. - Tør alle hylder af og ryd op på dem. - Gør bestikskufferne rene og læg tingene på deres rette plads. 16

17 I denne opgave får eleverne et indblik i hvad man skal være opmærksom på i forhold til at tjekke datoer på madvarer og hvor det især er vigtigt at være opmærksomme EGENOMSORG: Et lille uddrag: - Hvor meget søvn har jeg brug for? - Hvordan giver jeg mig selv omsorg/passer på mig selv? - Er jeg god til at lytte til hvad jeg selv gerne vil, hvad der mærker rigtigt for mig? - Kan jeg tillade mig at sige nej? - Hvad nu hvis jeg gør en ked af det? - Hvordan vil du selv gerne siges nej til? Eleverne var meget optaget af om de gjorde nogen ked af det - Om man så kunne lide dem, hvis de sagde nej til noget, - Synes noget andet end den/dem de taler med. - Ikke havde lyst til at holde fest hos sig selv. - Ikke havde lyst til at få dem med de andre ville have med. 17

18 6. BILAG Bilag 1. Lejekontrakt 1 Parterne og det lejede Lejemålet: 2-værelses lejlighed Beliggenhed: Nordbovej 4 M, 9800 Hjørring Udlejer: Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring Tlf Lejer: Areal: Lejlighedens samlede bruttoetageareal udgør 45,3 m2 og består af 2 værelser Brugsret til: Lejer har ret til at benytte følgende lokaliteter: Fællesvaskeri i nr Fælles gårdanlæg Cykelskur Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end: Privat beboelse 2 Lejeforholdets begyndelse og ophør Periode: Lejeforholdet begynder den og stopper Opsigelse: Lejer og udlejer kan til hver en tid opsige aftalen. 3 Betaling af leje m.m. Lejen udgør: Der er ingen betaling for lejemål, forbrug og fællesantenne. 4 Lejemålets stand ved ind- og fraflytning Indflytning: Lejemålet leveres rengjort og ryddeligt ved indflytning. Fraflytning: Det er lejers pligt at aflevere lejligheden rengjort og ryddelig. Der skal ved fraflytning ske besigtigelse og godkendelse af lejligheden. 18

19 5 Vedligeholdelse i lejeperioden Pligt: Den indvendige oprydning og rengøring påhviler lejer. 6 Inventar Følgende inventar tilhører lejemålet: Komfur, køleskab, emhætte, TV, sofa, spisebord m/4 stole, 2 sofaborde, 1 lakskab, 2 senge (90x200), service. Lejligheden er fuldt møbleret. Lejer medbringer selv: Sengetøj, sengelinned og håndklæder. Eget tøj, toiletsager, vækkeur, madvarer osv. 7 Husdyrhold og husorden Husdyr: Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden. Husorden: Der skal holdes ro og orden i og omkring lejligheden. Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden 8 Særlige vilkår (Se tillæg til lejekontrakt) Herunder kontaktperson for den enkelte i og uden for skoletid. 9 Underskrift Hjørring, den Lejer Udlejer Tillæg til lejekontrakt 8 Særlige vilkår 1. Kontaktperson(er) inden for normal undervisningstid. 2. Kontaktperson(er) uden for normal undervisningstid. Der henvises desuden til at der ligger referater fra samtlige undervisningsforløb på skolekom (STU, b.1) 19

20 Bilag. 2. X ET EKSEMPEL PÅ BOPRAKTIK X bliver virkelig udfordret i botræningen! Efter den megen støtte i forbindelse med afklaring af X`s og Y`s arbejdsopgaver, valgte Y i sidste weekend at flytte tilbage til sin egen lejlighed. Det var uden dramatik og skyldtes nok først og fremmest at hun følte sig for styret med hensyn til diverse arbejdsopgaver opgaver som hun er vant til at løse på sin egen måde. Det akutte spørgsmål ang. hvem X skulle fortsætte i praktikken blev hurtigt løst (X ville under ingen omstændigheder bo alene i lejligheden). Z blev løsningen. Hun og X er gode venner og Z er netop selv flyttet i egen lejlighed, men ville gerne være sammen med X i praktikken, så sådan blev det. X har i hele boperioden været nedkørt på flere områder hun er træt (magter fx ikke valgfag i denne periode) ligesom hun har været/er på penicillin pga. halsbetændelse. Der har i hele perioden været mere behov for støtte end vi på forhånd havde forestillet os, og i forhold til hvad X selv havde givet udtryk for ville være nødvendigt. - det ved man af gode grunde ikke før man har prøvet! Langt hen ad vejen er det de små ting der fylder meget i hverdagen kontakter fx 3.lærere mandag aften fordi viskestykkerne er våde, og næste dag da der mangler et plaster! Oprydning, opvask alm. rengøring og tøjvask kræver meget tid og træning og det har været nødvendigt at hun fritages en del fra undervisningen for at få hjælp til at holde lejligheden i orden. X ved godt hvordan der skal se ud, og hvordan hun gerne vil have at lejligheden fremtræder, men det er meget hårdt for hende at tilrettelægge og strukturere disse skalting. I påsken skal X dels være hos mor og dels i sommerhus. Når hun mødes med Z 2. påskedag har det været magtpåliggende for hende at vi får aftalt med Z at hun skal sove i stuen da X forstyrres af Z s snorken! Disse erfaringer fra bopraktikken kan forhåbentlig være med til at få X`s erkendelse ang. egen situation endnu mere på plads, idet det følger samme mønster som vi har set i forbindelse med praktikker og andre nye ting. 20

21 Det korte af det lange er at X langt hen ad vejen har klaret og klarer bopraktikken fint, set i lyset af hvor meget hun har brug for en forudsigelig og struktureret hverdag. Samtidig bekræfter praktikken de observationer vi gentagne gange har gjort med hensyn til X: At hun har brug for en høj grad af guidning og mulighed for støtte både praktisk og på det mere følelsesmæssige plan. Hun stresses mere end godt er når der opstår uforudsete situationer, og hun bruger mange ressourcer på at prøve at kontrollere de problemer der evt. kan opstå. Noget som i bedste fald er overflødigt og i værste fald destruktivt da mange udfordringer/problemer opstår uden vi har nogen anelse om det på forhånd. 21

22 Bilag. 3. Hvordan skal jeg vaske mit tøj? (Kopi til mappen.) - Kig altid i mærket, der sidder på indersiden af dit tøj og se, hvor mange grader, det kan vaskes på. - Sort tøj, mister let farven. Kom evt. 2 spsk. eddike i skyllemiddelskålen, det holder bedre på farven. - Hvidt tøj, der er meget snavset kan lægges i blød i bio-tex, før det vaskes i maskinen. - Tøj, der skal håndvaskes kan man vaske i maskinen på max. 30 grader. - Tøj, der ikke kan vaskes, men skal renses, har sådan et symbol. - Uldtrøjer skal på uldprogram ved max. 30 grader. - Det er en god ide at vende vrangen ud af farvet tøj, så det bedre kan holde på farven. - Syntetisk tøj kan lugte fælt under armene, og det er bakterier, der får det til at lugte. Du kan fjerne den dårlige lugt og bakterierne ved at vaske det i RODALON. Vask det derefter normalt. - Du kan også vende vrangen ud af hvide sokker, mens de vaskes, så alt fnuller vaskes af. - For at undgå at bruge for meget skyllemiddel, kan du i stedet for at komme det i skyllemiddel-skålen, komme skyllemiddel på en klud og lægge den i tørretumbleren sammen med tøjet. - Skyllemiddel får tøj til at dufte godt og gøre det blødt. - Håndklæder, karklude og viskestykker vaskes normalt på 60 grader. - Almindeligt bomuldstøj vaskes normalt på 40 grader (del i farvet og hvidt tøj). - Har du problemer med eksem og allergi kan du f.eks. bruge vaskemidler fra Neutral. 22

23 - Plettet tøj skal vaskes så hurtigt som muligt, så er pletterne lettere at fjerne. - De fleste vaskemaskiner har plads til 4-5 kg tørt tøj. Den er fyldt helt op, når du kan holde din hånd lodret over det tørre tøj uden at presse det sammen. Ved vask af uld og syntetiske tekstiler bør maskinen kun fyldes 1/2 eller 1/3 op. - Det er vigtigt at dosere rigtigt, så får du det bedste resultat Kig på siden : Her finder du alt om produkter, vaskeråd og pletter 23

24 Bilag. 4. Til mappen Vaskesymboler Alm. vask 30, 40, 60 eller 95 grader Rens i mineralsk terpentin og kulbrinter Skånevask 30, 40, 60 eller 95 grader Rens i perchlor, mineralsk terpentin eller lign Ekstra skånevask 30, 40, 60 eller 95 gr Tåler ikke rens Håndvask Tørretumbles ved lav varme Tåler ikke vask Tørretumbles ved høj varme Strygning ved lav varme Må ikke tørretumbles Strygning ved middel varme Dryptørre Strygning ved høj varme Hængetørre Må ikke stryges Liggetørre Tåler ikke blegning Skal tørres i skygge 24

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

SELVEVALUERING 2014/15

SELVEVALUERING 2014/15 SELVEVALUERING 204/5 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad opnår skolens elever faglige kompetencer, så de selvstændig kan klare egen husholdning? Model: Med udgangspunkt i Målopfyldelsesevaluering Rødding

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

BEREADY TRIGE: KVALITATIV ANALYSE. Mia Kruse Rasmussen Seniorantropolog

BEREADY TRIGE: KVALITATIV ANALYSE. Mia Kruse Rasmussen Seniorantropolog BEREADY TRIGE: KVALITATIV ANALYSE Mia Kruse Rasmussen Seniorantropolog METODE OG OMFANG Kvalitative interviews med 15 personer i 13 forskellige lejligheder Hometours + billeder Lydoptagelser transkriberet

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste 3.1 Tjekliste Eleverne skal lære følgende: - At udføre korrekt håndvask med lunkent/varmt vand og sæbe - At identificere steder på deres hænder, de ikke får vasket tilstrækkeligt f.eks. ved neglene eller

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale Mosedamgaard Salen Beskrivelse af salen og omgivelser. Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. Indhold Introduktion Omgivelser Borde

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere