Østervangskolen. Praktiske oplysninger Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten Mailadresse: Skolens kontor: Direkte mailadresser og telefonnumre: Skoleleder Jens Damkjær Viceskoleleder René Guldbrandsen Skolesekretær Marianne Tødt SFO leder Hans Handberg Skolens pædagogiske servicecenter og bibliotek Tekn. Serviceleder Peder Enevoldsen: SFO (Overgårdsvej): tlf SFO (Hammelvej): tlf Skoletandplejen: tlf Sundhedsplejerske: tlf / Madkassen Marianne Pedersen tlf Telefonnumre: Mobil Mobil Mobil

2 Indholdsfortegnelse Personaleliste Skolebestyrelsen for Østervangskolen Skolelederen Skolens målsætning Skolebestyrelsen PRAKTISKE OPLYSNINGER AKT Bøger/Skolebiblioteket Dimissionsfest Elevråd Erhvervspraktik Ferieplan for skoleåret 2012/ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Forsikring og erstatningspligt Fravær fra undervisningen Forældreforening Glemte sager Grøn skole og oprydningsuger Historisk Værksted Indsatsområder IT og Østervangskolen Klasseforældreråd/Trivselsråd Konfirmation Konflikthåndtering/legepatruljer Kontaktbog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret

3 Kor Lektiehjælp/Lektieklub Lejrskole/hytteture/skolerejser Mobiltelefoner Modtagelsesklasser Morgensang Musikskolen Ordensregler Praktikskole Prøver og test Prøveordningen for De nationale test Ringetider Rygning SFO Skolebus Skolefotografering Skole/Hjem-samarbejdet Skolemælk og skolemad Madkassen Skolepsykolog/ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR) Skolestart Skolesundhedstjenesten SOCIALE KOMPETENCER Anti-mobbepolitik Sorgberedskab Svømning

4 Særlig tilrettelagt undervisning/støttecenter SSP Trafik ved skolen Tværfaglig gruppe Ungdomsskolen UU-vejledning Personaleliste Pædagogisk perso nale Mailadresser AB Andrew Bjerregaard AH Anne Birgitte Holm AJ Ane-Louise Lerche Jensen AV Annette Vadgaard Christensen AØ Anne Ørskov BB Birgit Brændgaard BN Britt Nørgaard BS Bodil Spanner Schuler CC Christian Christensen CT Charlotte Thuesen FC Finn Nygaard Christensen GL Gert Rørbæk-Løcke HB Hanne Bested HC Henrik Møller Christensen HG Heidi Gleesborg IK Inger Marie Kjærgaard IS Inger Margrethe Simonsen IV Ingeborg Veje Jørgensen JD Jens Damkjær JO Jesper Olsen JQ Jane Qvist JU Jutta Christensen JT Janne Thøger Hansen KK Klaus Kjærgaard KM Kasper Munksgaard KS Kirsten Stougaard LD Louise Dolmer LH Lotte Hermansen LI Lisbeth Christensen LM Lone Kugle Munk LS Lars Ginge Skov MS Martin Strauss

5 RG René Baltzer Guldbrandsen RT Rikke Marie Thomasen SN Stina Nørgaard Hansen SP Susanne Pallesen SR Stina Rasmussen ST Susan Tiainen SW Sabine Kim Wittmann VB Vibeke Birch Teknisk og admini strativt personal Marianne Tødt Peder Enevoldsen Lizzie Skåning Madsen Mobil: SFO Se Skolebestyrelsen for Østervangskolen Forældrevalgte repræsentanter Kontaktperson Telefon for: Rikke Kjær Keld Hammerum Ulla Vestergaard Karin Hedemann Jesper Bøttern Pedersen Anne Windeballe Majbritt Olesen Peter Ditlev Rikke Myhlendorph Larsen Derudover deltager Anne Ørskov, lærer og mødeleder samt Rikke Thomasen, lærer og tillidsrepræsentant, ledelsen og, når det er relevant og muligt, to elevrepræsentanter. Skolelederen Velkommen til et nyt skoleår med mange nye udfordringer og spændende oplevelser. Sidste skoleår kunne Østervangskolen fejre sit 50 års jubilæum, og det blev til et brag af en uge, vi kan stadigvæk glæde os over mange konkrete resultater fra ugen: de nye træer, flotte bordbænkesæt i skolegården, gavludsmykningen på B-fløjen, aktivitetsmåtterne osv, men vigtigst af alt de oplevelser vi havde med hinanden, elever, forældre, medarbejdere og tidligere ansatte og elever i løbet af jubi-ugen, det var meget positivt! I skoleåret skal vi arbejde videre med sundhed både på det fysiske og mentale plan, inklusion, læsning og it vil præge skoleåret med 5. klasserne som projektårgang. Naturfag vil også være udviklingsområde næste skoleår. Vi må sige farvel til 2 lærere i begyndelsen af skoleåret, og det er Mette Boje Vinther og Bodil Lund Olesen, de ønskes begge alt godt i fremtiden og mange tak for deres indsats her på skolen, Mette har været her i ca. 4 år og Bodil i 35 år. Vi har ansat Stina Nørgaard, og Stina vil kunne overtage de mange musikhold, som Bodil har haft. I sommerferien vil der forhåbentlig komme nyt tag på A-fløjen, og de forskellige projekter i skolegården og i klasserne vil blive afsluttet

6 I SFO vil eleverne fra 4. årgang skulle benytte sig af klubtilbuddet på Kirkevej, og det håber vi, alle bliver glade for. En del af SFO-medarbejdere stopper også i den kommende tid, så tak til dem for en god indsats. Tak til alle for godt samarbejde i skoleåret, der er gået og jeg glæder mig over en skole, som er godt på vej, og hvor de gode oplevelser og læringssituationer heldigvis fylder mest. Skolens målsætning Undervisningen skal tage udgangspunkt i: dansk kultur og traditioner samværsregler, ansvar og respekt for andre førstehåndsoplevelser det enkelte barns trivsel i et forpligtende fællesskab høj grad af faglighed det tværfaglige, det praktisk/musiske og det internationale udvikling af børnenes livsmod og livsduelighed en forståelse for og indsigt i børns ændrede livsvilkår børnenes nysgerrighed og lyst til at lære Jens Lund Tranholm Damkjær Skoleleder Der skal være et tæt skole/hjem-samarbejde, som bygger på information, dialog, medindflydelse og deltagelse. Det er en naturlig ting, at forældre og skole udtrykker forventninger til hinanden og løbende justerer disse forventninger. Den enkelte medarbejders velbefindende og trivsel er både et kollegialt og ledelsesmæssigt ansvar. Der skal være gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Der skal være et udvidet samarbejde med det omgivende samfund - specielt i forbindelse med ind- og udskolingen. Skolebestyrelsen Bestyrelsen har bl.a. til opgave at udforme principper for skolens virksomhed, føre tilsyn med skolens undervisning, godkende budgetter, foretage indstillinger i forbindelse med ansættelser og meget andet. Bestyrelsen holder møde gange om året. Skolebestyrelsens principper Alle principperne kan findes på skolens hjemmeside under Bestyrelsen. Praktiske oplysninger AKT AKT er en del af undervisningstilbuddet på Østervangskolen. Formålet er at hjælpe den enkelte elev/ en gruppe/ en klasse, når der opstår problemer på det adfærds-, kontakteller trivselsmæssige område, således at han/hun/de kan fungere i normalklassen. AKT-forløb kan bl.a. bestå af: Observation af enkelte elever, grupper eller klasser i timerne og evt. i frikvartererne med henblik på, i samarbejde med klasseteamet at udarbejde handleplaner og konkrete tiltag for eleven/ gruppen/ klassen, hvad angår såvel den faglige som den sociale trivsel

7 Derudover er der samtaler med lærer og elev/er med efterfølgende respons på undervisningssituationen. Samtaleforløb med henblik på at afdække flest mulige kompetencer og potentialer. Samtalerne kan være med: Eleven/ elever Den enkelte lærer Klasselærer Klassens team Forældre og klasselærer Andet Vejledning om brug af materialer til elever med særlige behov Vejledning og sparring om skole/hjem-samarbejde med fx vanskelige samtaler. Kollegial sparring og vejledning Bøger/Skolebiblioteket Alle bøger skal forsynes med beskyttelsesbind. Ved skoleårets slutning udskriver ØPC en liste over de materialer, eleven har fået udleveret i løbet af skoleåret. Forældrene skal erstatte udleverede bøger m.v., såfremt de misligholdes eller bortkommer. Hvis en elev opbevarer regnemaskiner, bøger eller andet i klassen, sker dette på eget ansvar. I skolens undervisning er der brug for mange materialer. Skolebiblioteket råder over mange tusinde forskellige bøger, tidsskrifter, og av-materialer m.m. Hvad vi ikke selv råder over, fremskaffer vi. Materialerne er til stadig cirkulation mellem elever, lærere og skolebiblioteket. Vi har et udlånssystem, som bygger på gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at alle lånere passer godt på vore fælles materialer og sørger for at aflevere lånte materialer, når udlånsfristen udløber. Særligt til forældrene: Hjemlån af bøger begynder i børnehaveklassen. Der kan lånes 3 bøger. Senere kan lånes efter behov. Medarbejderne i servicecenteret sætter børnene ind i vort udlånssystem og prøver at give eleverne nogle gode læsevaner. Nye bøger, som er egnede til elevernes klassetrin, præsenteres og typisk læser bibliotekarerne op af en bog for at give eleverne appetit på at låne bøger. Det er vigtigt, at forældrene støtter skolens tiltag ved at vise interesse for deres lån, læse med dem og hjælpe med at overholde udlånsfristen for hjemlån, som er 4 uger. Forældrene opfordres til at hjælpe børnene til gode læsevaner - det er en investering for livet! Via vores hjemmeside er det muligt at søge bøger i vores bogbestand. Dimissionsfest Afgangseleverne fejres d. 26. juni 2013 kl ved Østervangskolens traditionsrige dimissionsfest, hvor 7. årgangs elever har pyntet op, der holdes taler, synges og afgangsbeviser uddeles m.m.. Elevråd Skolen har to elevråd: Det lille elevråd for klasse og det store elevråd for klasse. De to elevråd holder møder hver måned og der afholdes en årlig planlægningsdag/tur. 3. klasses elever inviteres til at deltage de sidste måneder før sommerferien, og der laves et lille oplæg om elevrådsarbejdet for 3. årgang. Susan Tiainen er vejleder

8 Erhvervspraktik Erhvervspraktik er en del af undervisningen på 9. klassetrin. Her kan eleverne i et kortere tidsrum være på arbejdspladser udenfor skolen for at opleve den erhvervs- og samfundsorienterende undervisning på en livsnær måde. Eleverne er gæster på arbejdspladsen og modtager ikke løn. De er forsikrede i arbejdspraktikperioden. Se mere på Ungdommens uddannelses hjemmeside Forsikring og erstatningspligt Eleverne er erstatningspligtige, når de med forsæt eller ved uagtsomhed forvolder skade på skolens ejendom eller inventar og på andre elevers ejendele. Skader på tænder og briller er omfattet af særlige regler - spørg i givet fald på skolen. Omkring IT-rygsække: Udstyret er indkøbt af skolen og skal tilbageleveres efter endt brug. Hvis der opstår problemer, kan skolen være behjælpelig. Beskadiges det udlånte udstyr forsætlig og/eller stjæles det, medens dit/jeres barn har ansvaret for det, er det jeres indboforsikring, som skal dække evt. udgifter til udbedring af skaden eller erstatte det stjålne. Har I ikke en indboforsikring vil I selv skulle dække evt. erstatningsudgifter. Fravær fra undervisningen I almindelighed er det ikke nødvendigt at underrette skolen om barnets sygdom, før barnet igen møder i skolen. I kontaktbogen skrives grunden til fraværet og varigheden. Er der tale om sygdom af mere end en uges varighed, bør klasselæreren dog kontaktes. Ved fravær på mere end 15 skoledage skal skolen sørge for hjemme- eller sygehusundervisning. Elever kan blive syge, mens de er i skole. I så tilfælde kontaktes hjemmet, og vi beder derfor om, at børnene så vidt muligt har viden om, hvor skolen kan få fat i en af forældrene. Send ikke syge børn i skole! Dels er det synd for barnet, dels kan barnet smitte andre elever. I de få tilfælde, hvor eleven har en meget høj fraværsprocent ca. 10 %, har vi en fast procedure. Det er altid forbundet med ulemper, hvis et barn skal have fri fra skole udenfor de normale ferie- og fridage, men hvis I som forældre ønsker barnet ekstraordinært fritaget for skolegang i en eller flere dage, bedes I give besked til klasselæreren i god tid forinden. Er fritagelsesperioden over tre dage skal kontaktbogen vises på kontoret. Skolen vil opfordre til, at ekstraordinær frihed begrænses, da det er et stigende problem, at elever fritages til ferier udenfor skoleferierne!! Favrskov Kommune har lavet en procedure for at nedsætte fraværet på kommunens skoler, læs denne på skolens hjemmeside! Skolen følger nøje elevfraværet og handler på dette. Nedenfor er et uddrag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ekstraordinær fritagelse fra undervisning. 5. Stk. 2. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. I nogle tilfælde kan man af lærerne få oplyst, hvad eleven skulle have arbejdet med, men man kan ikke forvente at få denne besked, og under alle omstændigheder foregår læringen i skolen - i læringsmiljøet - hjemmearbejder/feriearbejde kan kun blive en lille erstatning herfor

9 Loven om sygefravær eller andet fravær kan også findes i sin fulde udstrækning gennem Undervisningsministeriets hjemmeside på eller hentes som PDF-fil fra skolens hjemmeside under punktet Praktisk info. Forældreforening En gruppe forældre har taget initiativ til at stifte en forening, hvis formål er at skaffe økonomiske midler til at støtte skolen der, hvor skolens daglige økonomi ikke rækker. I første omgang handler det om at støtte op omkring Café Madkassen. Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt støtter foreningen, og der er behov for at så mange som muligt melder sig ind. Et forældremedlemskab koster 200,-, der kan betales gennem café Madkassens hjemmeside. Glemte sager Overtøj, idrætstøj, halstørklæder og andet, som glemmes, samles og anbringes på pedellens kontor, hvor man ved henvendelse kan få adgang til at efterse de glemte sager. I ugen før jul og ugen før sommerferien lægges glemte sager frem i en udstilling udenfor pedelkontoret. Hvad der ved denne lejlighed ikke afhentes, skaffer skolen sig af med på forskellig vis, bl.a. aflevering til tøjindsamlinger. Grøn skole og oprydningsuger Østervangskolen fik i skoleårene 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 og igen i skoleåret 2012/13 det grønne flag, som et bevis på, at skolen prioriterer miljøet i både undervisning og skolens drift. Arbejdet med: affald, natur og energi dannede baggrund for Friluftsrådets godkendelse af arbejdet, og borgmesteren kunne hejse Det grønne Flag første skoledag i 2007 og igen i 2008 og 2009, hvor temaerne var henholdsvis vand og energi. 2009/10 fik vi Det grønne Flag for 4. gang, og udvalgsformanden Erik Høeg overrakte flaget på skolens juleklippedag i slutningen af november Periodisk afvikles oprydningsuger, hvor elever og personale gør en ekstra indsats for at rydde op i klasselokalerne, og desuden gennemgår hver klasse et afsnit af skolens udearealer. Med passende mellemrum kåres skolens bedst holdte klasselokale mht.: orden, dekoration og tegn på aktuel undervisning. Elevråd, teknisk servicepersonale og skolens leder udgør bedømmelsesudvalget. Historisk Værksted Ved Østervangskolen er der etableret en aktivitet, hvor eleverne kan komme i direkte kontakt med stenalderen, jernalderen, vikingetiden eller husfolk i forrige århundrede. Historisk værksted, som har været startet og ledet af bl.a. Jørn Holm og Erik Smidt, har i år følgende lærere tilknyttet: Jesper Olsen og Rikke Thomasen. Indsatsområder Der henvises til skole-/kvalitetsrapporten, som vil kunne findes på hjemmesiden i efteråret. Desuden har vi stadigvæk fokus på flg. områder, hvor de fleste har været udviklingsområder i de foregående skoleår: det internationale, konflikthåndtering, naturfag/grøn skole og det fleksible læringsrum. Indsatsområderne i skoleåret 2012/13 er flg.: - Sundhed både fysisk og psykisk - Inklusion, herunder inklusion, læsning og IKT i alle fag - Naturfag og innovation - Samtænkning af de praktisk/musiske fag på mellemtrinnet - 9 -

10 IT og Østervangskolen Der gælder flg. regler for brug af nettet: Nettet må kun anvendes til uddannelsesformål i bred forstand Nettet må ikke anvendes på en måde, der strider mod almindelig lov og orden Nettet må i øvrigt ikke misbruges Der må kun anvendes programmer, der er installeret Du må ikke ændre i opsætningen på skolens maskiner Der må kun gemmes filer, der har med undervisningen at gøre Du må kun slette eller ændre filer, du selv har gemt Findes der filer gemt, som ikke har med undervisningen at gøre, vil disse blive slettet uden varsel. Kirsten Stougaard er skolens IT-vejleder sammen med Lisbeth Christensen. IT-vejlederne har udarbejdet en folder om brug af skolens maskiner, der udleveres til eleverne. Der er på skolen to uddannede pædagogiske it-vejledere: Lotte Hermansen og Lisbeth Christensen. Klasseforældreråd/Trivselsråd I hver klasse vælger forældrene et forældreråd/trivselsråd bestående af forældregrupper. Disse forældre kan være behjælpelige ved gennemførelsen af praktiske arrangementer, men kan også være samarbejdsorgan vedrørende forældremøders indhold. Der er udarbejdet en folder med ideer til arbejdet, og denne kan læses på skolens hjemmeside. Skolen opfordrer alle klasser til at engagere ALLE forældre i en eller anden form for opgave, og derfor ønskes Trivselsråd oprettet i flest mulige klasser. Skolebestyrelsen indkalder klasseforældreråd/trivselsråd til arrangementer på skolen bl.a. fremlæggelse af årsberetningen. Konfirmation Konfirmationsforberedelse afvikles i 7. klasse udenfor skoletiden på onsdage i perioden fra jul til påske kl. 13. Præsterne orienterer om tidsplanen. Derudover er der hele dage, hvor eleverne fra 7. årgang deltager i forskellige udflugter og arrangementer i forbindelse med konfirmationsundervisningen Konfirmationer er 26-4, 28-4 og 5-5. Uge 37 er præsteuge for 3.klasserne. Konflikthåndtering/legepatruljer Vi har taget initiativ til at gøre de små elevers frikvarterer bedre end tidligere. Vi har en legepatrulje, der består af elever fra 6. eller 7.årg.. Deres opgave er at sætte lege i gang med klasser og enkelte elever. Eleverne har deltaget i et kursus, hvor de har lært forskellige lege og det at formidle en leg. Derudover er de blevet introduceret til konfliktmægling, men eleverne skal ikke erstatte gang- og gårdvagter. Hvert frikvarter er ca. 2 elever ude for at hjælpe eller lege med elever fra årg. AKT-teamet er tovholdere. (Se også under AKT.) Kor Skolen tilbyder sangundervisning i fritiden: Skolekoret ledes af Lars Ginge Skov og Stina Nørgaard Hansen. Der vil i begyndelsen af skoleåret blive givet orientering direkte til eleverne

11 Koret deltager hvert år i mange forskellige arrangementer: korstævne, Lucia optog, dimissionsfesten og underholdning i mange andre sammenhænge Lektiehjælp/Lektieklub SFO tilbyder lektiehjælp en gang om ugen i tidsrummet Desuden kan der tilbydes lektiehjælp i begrænset omfang i støttecentret for både indskoling, mellemtrin og udskoling. Ungdomsskolen har tidligere tilbudt hjælp til elever i kl. i en lektiecafe på Kirkevej, og vi håber også denne ordning fortsætter i kommende skoleår. Elektronisk lektiehjælp er også et godt tilbud til skolens elever. Der har været frivillige lektiehjælpere for skolens tosprogede elever i skoleåret , og desuden arbejdes der på endnu et lektiehjælpstilbud fra Ungdomsafdelingen af Dansk Røde Kors, hvor gymnasieelever tilbyder deres hjælp om eftermiddagen. Lejrskole/hytteture/skolerejser Placering Der afvikles lejrskoler i 5. og i 9. klasse. Formål At styrke klassens sociale liv At give undervisning gennem førstehåndsoplevelser For 5.klasses vedkommende især mulighed for natur/teknik, historie og grundlag for den kommende geografi- og biologiundervisning For 9. klasses vedkommende især en styrkelse af sprogundervisningen, samfundsfag og inddragelse af den internationale dimension Rejsemål og varighed 5. klasse: 4 eller 5 dage i Danmark på vandrerhjem, campingplads el. lign. 9. klasse: 5-7 dage som udveksling med en af vore europæiske samarbejdspartnere Finansiering Skolen dækker basis -udgiften til transport, logi og entreer i det obligatoriske program, ledelsen på forhånd har godkendt Eleverne betaler det beløb, der er godkendt af byrådet I forbindelse med genbesøg ved udveksling betaler skolen transport og entreer i det obligatoriske program, ledelsen på forhånd har godkendt Aktiviteter derudover kan finansieres ved frivillig forældreindbetaling (f.eks. Tivoli-tur, overnatning i Berlin m.m.) Elev-/forældreindflydelse Elever og forældre bør så tidligt som muligt orienteres om de aktuelle lejrskoleplaner, og i det omfang, det er muligt, delagtiggøres i forarbejdet og planlægningen, så det bliver et fælles projekt. Der gennemføres i kommende skoleår flg.: 5abc: 4-dages lejrskole. 8a og 8.b: Besøg af en skole fra Uelzen/München 9a og 9.b: Genbesøg på skole i Uelzen/München

12 Mobiltelefoner Mobiltelefonen SKAL være slukket i undervisningstiden med mindre de bruges som en del af undervisningen. Hvis elever overtræder denne regel inddrages mobiltelefonen, som afleveres til kontoret, hvor forældrene skal afhente denne. Skolen opfordrer til begrænset brug af mobiltelefoner i frikvartererne, da det begrænser det sociale samvær. Elever skal gøres bekendte med, at alvorlige trusler og chikaner er kriminelle overtrædelser. Elever skal have/diskutere etiske regler, herunder den sproglige tone. Forældre skal påtage sig ansvaret for, at deres børn overholder de etiske regler. Regler og holdninger skal diskuteres på lige fod med anden form for mobning. Modtagelsesklasser Østervangskolen har som den eneste skole i kommunen undervisning af tosprogede elever i en modtagelsesklasse, og denne klasse modtager elever fra hele Favrskov Kommune. Aldersspredningen varierer, men aldersgruppen er fra år som hovedregel. De fleste elever er tilknyttet en alderssvarende dansk klasse. Foruden eleverne i modtagelsesklasserne har vi integreret flere tosprogede elever i skolens almindelige klasser, og disse elever får stadig sprogstøtte. Morgensang Indskolingen i A-fløjen og klasse i B-fløjen har morgensang hver morgen kl I C/Dfløjen vil klasse samles efter behov. Musikskolen Favrskov kommune giver mulighed for deltagelse i Musikskolen. Tilmeldingsblanket og nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skolens kontor. Tilmeldingssedlen findes også på Favrskov Kommunes hjemmeside Favrskov Musikskoles hjemmeside har flg. adresse: Musikskolens leder, Mette Sandahl Christiansen træffes på Tlf: Mail: Ordensregler Det overordnede princip for samværs- og ordensregler: - Østervangskolen skal være et godt lære- og værested for alle elever og en god arbejdsplads for alle personalegrupper. Klassens lærere og forældre har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klassen/årgangen får et skoleforløb præget af tryghed, trivsel og udvikling. Forudsætningen for dette er, at skolens overordnede regler overholdes, og at de enkelte klasser hvert år aftaler spilleregler for god adfærd i et samarbejde elever, lærere og forældre. Overtrædelse af samværsreglerne påtales af lærerne, som sørger for at forældre og skoleledelsen inddrages, hvis det skønnes nødvendigt. Tryghed, trivsel og udvikling har flg. som forudsætning:

13 Hensynsfuld opførsel betyder at: - alle skal vise hensyn og respekt for hinanden - alle skal vise ansvar overfor omgivelserne Positivt sprog betyder at: - alle skal bruge et sprog, som tilpasses situationer og omgivelser - ingen må bruge nedgørende ord om andre Undervisningsparathed betyder at: - alle elever møder til tiden og hver dag - alle møder udhvilede - alle møder velforberedte, har lavet lektier og har orden i tingene - mobiltelefonen er slukket i undervisningstiden Særlige regler: - Pauserne holdes som regel efter 1., 2. og 3. modul. Der gælder særlige regler for udeog indeophold i fløjene, disse regler er opsat på synlige steder. Der er legepatruljer i frikvartererne for 0.-3.årg. Udearealerne årg. må være i den lille skolegård, på skrænterne indtil sidste trappe ved nederste bane, på arealet foran A-fløjen og sfo og i den store skolegård til den hvide streg årg. kan være i den store skolegård, på græsarealerne, fodboldbanerne og på brandstien/skrænterne. Der føres tilsyn i alle pauser og fra kl Boldspil foregår på banerne, mod boldvæggene og i skolegårdene - Klasselokalerne og gangarealerne skal være rolige opholdssteder i både undervisningstid og i frikvartererne. Der skal være ryddeligt, og alle skal passe på tingene. Ingen voldsom leg eller løb indendørs. Efter sidste lektion i klassen skal lokalet efterlades ryddeligt, fejet og rengøringsklar. Der er dukseordning. Fællesarealerne i C/D-fløjene har egen dukseordning, som aftales med fløjformanden. - Rygning er forbudt for ALLE på skolens grund. Elever under 18 år må ikke købe cigaretter uden et Ungekort. - Sne/snevejr: Der må kun kastes med sne på boldbanerne, men også her skal man vise respekt for hinanden. Ingen må kaste med sne i skolegårdene eller ved bygningerne. - Trafikforhold: Elever skal placere deres cykler i cykelskurene årg. ved gymnastiksalen og årg. foran B-fløjen. Ophold ved cykelskurene er IKKE tilladt. Gående skal benytte fortovet, og ingen må cykle i skolegården eller på gangstierne. Der er skolepatruljer ved fodgængerovergangen på Hammelvej og ved Overgårdsvej hver morgen 10 min. før 1. lektion. P-pladsen ved Hammelvej er KUN for personale og må ikke benyttes af forældre og andre i skoletiden. Elever sættes af ved Østervangshallen. Kørselsretningen for færdselen skal foregå fra Over Hadstenvej via Overgårdsvej og udkørsel på Hammelvej. - Mobiltelefoner må medbringes, men skal være slukkede i undervisningssituationer med mindre de bruges i undervisningen. Hvis denne regel ikke overholdes inddrages mobiltelefonen, og forældrene skal afhente den på skolens kontor. I idræt samles mobiltelefoner ved timens begyndelse, og det samme sker efter aftale i bestemte klasser. Praktikskole Østervangskolen er uddannelsessted for lærerstuderende fra Århus Lærerseminarium. Informationsmaterialer udleveres til alle praktikanter. Inger Kjærgaard er praktikkoordinator og mentor. I skoleåret forventer vi at modtage 16 hold studerende

14 Prøver og test På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man orientere sig om de nationale test, og på vil der komme information om årets afgangsprøver for Folkeskolen. Vi orienterer også på hjemesiden løbende og datoerne for de skriftlige prøver ligger i kalenderen. Prøveordningen for I år er der obligatoriske prøver efter 9.klasse i mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk, skriftlig matematik og mundtlig/praktisk fysik/kemi. Der er udtræk til mundtlige prøver i tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt til skriftlig prøve i tysk, engelsk, geografi og biologi. Humanistiske fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B1 Engelsk B U Tysk U U Historie U Samfundsfag U Kristendomskundskab U Naturfag Matematik B2 Geografi U Biologi U Fysik og kemi B B: Bundne prøver U: Prøver til udtræk B1 Der indgår delprøver i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling B2 Der indgår delprøver i matematiske færdigheder og matematisk problemløsning Se mere på eller hent brochuren på skolens hjemmeside under Praktisk info. De nationale test Jeres barn skal gennemføre ti obligatoriske nationale test i løbet af sin skoletid. De ti obligatoriske test gennemføres i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk, læsning. Alle ti test kan desuden tages på frivillig basis, hvis skolen vælger det. Dertil kommer to test i dansk som andetsprog, som ikke er obligatoriske, men kan tages på frivillig basis. Af oversigten fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de nationale test gennemføres på obligatorisk og frivillig basis. Krydserne viser, på hvilke klassetrin testene er obligatoriske. De farvede felter viser, på hvilke klassetrin testene kan tages på frivillig basis. Læs mere på Fag og klassetrin Dansk, X X X X

15 læsning Matematik X X Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Dansk som andetsprog X X X X Ringetider 1. modul Pause 2. modul Spisepause 3. modul Pause 7. lektion lektion Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens grund. Overtrædes forbuddet, vil hjemmet få besked herom, og ved gentagne tilfælde er det bortvisningsgrund. SFO Østervangskolens fritidsordning ledes af Hans Handberg. SFO modtage elever fra klasse. SFO holder åbent hver dag kl Der er ferie lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne og 31, der er feriepasning på en af SFOerne i Hadsten. Ind- og udmeldelse skal ske digitalt via Fra den 1. marts er der tilbud om førskolegruppe i SFO. SFO udgiver sin egen informationsfolder til førskolegruppen, men SFO s mål- og indholdsbeskrivelse kan læses på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsen er også bestyrelse for SFO. Se en nærmere beskrivelse af SFO på skolen hjemmeside, hvor der er et link til SFO. Skolebus Der er gratis skolebuskørsel i Favrskov kommune med de lokale busser. For ruterne 115, 117, 314 m.v. ydes der gratis befordring, hvis eleven er kørselsberettiget. Nærmere oplysning om tilbuddet kan indhentes ved henvendelse til skolens kontor. Se køreplan på skolens hjemmeside. Skolefotografering Odense Skolefoto A/S kommer og fotograferer eleverne d september 2011 med syge-/omfoto d. 12. oktober

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere