Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Kan udbudsbilagene (1-4 ) lægges i separate enkeltvise dokumenter så udfyldelse, samling og kopiering af materiale lettes. Overskueligheden når materialet skal afleveres især elektronisk er svær at bevare, når der kun kan arbejdes i ét stort dokument (på 81 sider). Ja det må de godt, blot at det fremgår klart af indeks, hvor vi kan finde det i papirmateriale eller en mappe for sig navngivet med udbudsbilag på USB en Alternativt må tilbudsgiver separerer dokumenterne selv så materialet kan afleveres i en logisk og læsevenlig form; både i elektronisk og papirversion. 1.2 Udbudsbetingelser - Pkt 1.15 Aflevering af tilbud + pos 10.4 Der skal ved indlevering af tilbuddet vedlægges 15 produktmapper indeholdende oversigt over hvilke delaftaler der er budt ind på og med henvisning til positionsnumre på tilbudslisten,samt med billedmateriale og produktdatablade på de tilbudte produkter. Virksomhedens produktblade inkl. fotos er helt i orden Kan virksomhedens produktdatablade incl foto accepteres som billedmateriale? Det bør præciseres i teksten om produktdatablade er 1) virksomhedens datablade eller 2) Sinerfa datablade. (se desuden næste sp. til kontraktbilag 3)

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbetingelser - Pkt 1.15 Aflevering af tilbud Bilagene nævnt i pkt. 1.5 bedes vedlagt på ovennævnte USB i det samme format som fremsendt/offentliggjort af ordregiver Hvis tilbuddet skal vedlægges i samme format (åbent) vil en underskrift ikke være gyldig. Hvis siden med underskrift scannes vil dokumentet være i pdf-format og således ikke være i samme format som fremsendt af ordregiver. Da papirversionen er den der er gældende i tilfælde af twister vil det være acceptabelt at medsende USB uden underskrifter. Ulåst dokumentformat ønskes. Vi ændrer antal originaleksemplar i papirform med underskrift til 1 sæt samt kopi i papirform også med underskrift til 1 sæt Hvilket format ønskes et.doc (dokument) som ikke er låst uden underskrift eller et.pdf (dokument) med underskrift? 1.4 Udbudsbilag 2 Pkt Vedlæggelse af bilag/dokumentation i materialet Udbudsbilag 2A-2F. Ja det må de godt, blot at det fremgår klart af indeks, hvor vi kan finde det i papirmateriale eller en mappe for sig navngivet med udbudsbilag på USB en Disse bilag kan ikke lægges ind i udbudsbilagene da det er selvstændige og officielle dokumenter - nogle på > 20 sider. Kan vi alternativt henvise med tekst Dokumentation er vedlagt under afsnit XX for udbudsbilag 2A - 2F og arkiverer disse i et særskilt afsnit XX? 2

3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbilag 2 pkt. 2.2 Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år i Danmark, og i Norge, Sverige og Finland Da vi er et dansk datterselskab og ikke har salg af produkter i de øvrige nordiske lande finder vi det ikke relevant at oplyse tal for Norge, Sverige og Finland, som varetages af tre andre søsterselskaber Er det acceptabelt at vi kun opgiver tal for salget i Danmark? Vi accepterer at udbudsgiver nøjes med at oplyse omsætningen i Danmark. Kun tallene fra det tilbudsgivende selskab skal oplyses Udbudsbilag 2 - Pkt. 3 Teknisk kapacitet Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden Søger I information fra tilsvarende salg fra de tre øvrige regioner? Vi søger det vi gør rede for uanset om det er til øvrige regioner i DK, til udlandet eller til andre modtagere f.eks. privathospitaler Skal udbudsbilag som eksempelvis udbudsbilag 2D + 2F + 2G og 4 som ikke er relevante for virksomheden vedlægges uden at de er udfyldt eller kan vi undlade at vedlægge disse? Udbudsbilagene skal ikke vedlægges, hvis de ikke er relevante Udbudsbetingelser - Pkt. 1.5 Samtlige bilag er listet op i tekst blandt andet Kontraktbilag 7. Sikkerhedsstillelse. Bilag vedrørende sikkerhedsstillelse udgår. Tjekliste er rettet til Men i tjekliste for tilbudsgiver pkt. 2 (s. 21) står der kontraktbilag 6. Dokumentation for sikkerhedsstillelse. Hvad er det korrekte og skal dette bilag vedlægges selvom det ikke er relevant for virksomheden? 3

4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbetingelser - Tjekliste Der er mangler på tjeklisten Kontraktbilag 6 Sikkerhedsdatablad vedr. mærkningspligtige klassificerede phthalater. Er det en fejl? Chekliste Udbudsbetingelser er opdateret med rettelse Udbudsbetingelser pkt. 1.7 & 1.9 I hht. loven kan der stilles spørgsmål i op til 6 dage før tilbudsfristen, hvilket vil sige, at evt spørgsmål der er ordregiver i hænde senest den 10/12 skal besvares. Ordregiver bedes derfor uddybe tidsplanen vedr. spørgsmål/svar, samt hvorledes det kan hænge sammen, at ordregiver kun frem til den 4/12 kan offentliggøre evt. rettelsesblade. Der vil kunne uploades de sidste svar på spørgsmål frem til og med den Det vil sige de spørgsmål der er indkommet den vil kunne besvares frem til og med den Spørgsmål efter den og frem til den vil blive besvaret i det omfang det er muligt Udbudsbilag 2A 2G Hvorledes forventer ordregiver, at tilbudsgiver skal kunne bruge disse bilag? Vil det alternativt være ok at navngive dokumenterne 2A, 2B... osv? Svar henvises til spørgsmål Udbudsbetingelser pkt & Udbudsbilag 2A Der er uoverensstemmelse mellem udbudsbilag 2A (her ønskes nøgletal for de seneste 2 regnskabsår) og pkt hvoraf fremgår, at der skal fremsendes oplysninger om samlet årsomsætning fra de seneste 3 år. Ordregivere bedes enesrette dette. Udbudsbilag 2 A er tilrettet Udbudsbetingelser pkt Menes der med produktdatablad et Sinerfadatablad? Der menes leverandørens produktdatablad Udbudsbetingelser pkt Hvilken form for billedmateriale ønsker ordregiver? Billede af de tilbudte produkter fra brochure eller fra produktdatablad. Billedet må godt være en del af brochurematerialet eller produktdatabladet. 4

5 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbetingelser pkt Tilbudsgiver gør ordregiver opmærksom på, at såfremt USB-nøglerne ikke må være skrivebeskyttede, så kan der ikke fremsendes 2 USB-nøgler indeholdende det samlede tilbud med underskrifter. Endvidere finder tilbudsgiver det problematisk, at der skal florere hele 17 USB-nøgler med det samlede tilbud incl tilbudslister (Kontraktbilag 2). Tilbudsgiver anmoder derfor ordregiver om, at dette ændres således, at de 2 USB-nøgler ikke skal være med underskrifter, og at de 15 USB-nøgler ikke skal indeholde kontraktbilag 2, som er dybt konfidentielt, og som kun bør være udbudsansvarlige i hænde Udbudsbetingelser pkt Kan udbyder oplyse hvilken evalueringsmodel der skal ligge til grund for selve evalueringen? 1.17 Afprøvning af TD-sæt og fækalsæt Ordregiver har planlagt afprøvning af timediuresesæt og fækalsæt på udvalgte intensivafdelinger i de 2 regioner. Tilbudsgiver finder afprøvningsperioden meget kort (6 dage), og antallet af vareprøver meget lille i forhold til, at skulle kunne evaluere produkterne sagligt. Hvad lægger til grund for at vælge så kort en afprøvningsperiode og så få afprøvningssæt, og hvorledes vil ordregiver sikre sig, at samtlige tilbudte produkter afprøves på samtlige afdelinger på tilfredstillende vis? Er der i forbindelse med afprøvingen udfærdiget evalueringsskemaer der sikrer, at der kun evalueres på opstillede BK? Sidst men ikke mindst finder vi det problematisk, at der ikke er nogen mulighed for brugerne til at hente hjælp fra tilbudgiver, såfremt der skulle være tvivl om hvordan produktet anvendes korrekt. De to USB-nøgler med underskrifter må gerne være skrivebeskyttede. Tilbudslister på de 15 USB-nøgler må gerne være uden priser. Bilag i henhold til udbudsbetingelser pkt må også gerne undlades på de 15 USBnøgler. Nej. Afprøvning foretages på få udvalgte afdelinger. Det er vurderet at antal prøver er tilstrækkeligt til at evaluere produkterne. Der kan kun evalueres på de BK der fremgår af kravsspecifikationerne. Hvis der er behov for produktundervisning i afprøvningsperioden vil henvendelse til tilbudsgiver ske gennem udbudsansvarlige indkøbere. 5

6 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbetingelser pkt For hver delaftale gælder, at der skal tilbydes samme pris såfremt prisfeltet er skraveret. Tilbudsgiver gør ordregiver opmærksom på, at hele 85 % af prisfelterne er skraverede. Har ordregiver overvejet hvilke konsekvenser dette kan få for selve tilbuddet? Tilbudgiver har på enkelte af delaftalerne en prisdifferens på op til 30 % på de tilbudte produkter Udbudsbetingelser pkt Ordregiver bedes uddybe hvad administrationsbidraget på 2 % skal dække, samt oplyse under under hvilken lovhjemmel Region Midt vil inddrive nævnte Udbudsbetingelser pkt og samt overskriften på Udbudsbetingelser og Udkast til kontrakt Eftersom udbuddet også omfatter fækalsæt, bør ordregiver tilrette udbudsmaterialet så der står urologiske produkter og fækalsæt (specielt relevant på udkast til kontrakt og kommende kontrakt). Gør opmærksom på, at der flere steder i materialet står urologiske produkter fordelt på 47 delaftaler, som retteligt burde lyde urologiske produkter og fækalsæt fordelt på 47 delaftaler Udbudsbetingelser pkt Kan tilbudsgiver, ud fra nævnte i pkt konkludere, at hvis vi ikke bliver inviteret til produktpræsentationen den 15/1, 16/1 eller 17/1, så er vores tilbudspris for høj, og dermed at vi er udelukket fra at bliver tildelt ordren? Alt er skraveret med undtagelse af øverste linie, hvor prisen skal skrives. Vi har overvejet konsekvenserne, idet vi har indsat bør-krav, hvor tilbudsgiver bliver evalueret på om de byder ind med alle størrelser eller kun 90%. Overskrifter ændres ved næstkommende upload hvor vi uploader Udbudsbetingelser og Udkast til kontrakt. Alle får besked, om de skal til produktpræsentation, og hvis de ikke er med vil årsagen også blive meldt ud Udbudsbilag 2, pkt 2.1 og udbudsbilag 2A Ordregiver bedes uddybe præcis hvad der forlanges i udbudsbilag 2, pkt. 2.1 samt udbudsbilag 2A. Der er ikke Udbudsbilag 2A er tilrettet og vi efterspørger årsrapport

7 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 overensstemmelse med hvad der efterspørges. I hht. udbudsbilag 2A virker det som om, at det er op til tilbudsgiver om denne vil vedlægge årsrapport eller nøgletal, men i hht. pkt. 2.1 er det et krav, at der vedlægges både årsrapport og nøgletal. Endvidere bedes ordregiver uddybe hvad der menes med nøgletal Udbudsbilag 2, pkt. 2.2 Hvad ligger til grund for at ordregiver ønsker årsomsætning for andre lande end Danmark? 1.24 Udbudsbilag 2, pkt 3.1 Referencelisten skal den være for Danmark eller hele Norden? Vil ordregiver genoverveje, om samtlige oplysninger i pkt. 3.1 har sin relevans og brugbarhed for regionen. Det er en meget omfattende opgave, at skulle sætte kontaktpersoner, kontaktoplysninger, og leveringsperioder op for så stor en varegruppe Er det korrekt at der ikke skal vedlægges en Soliditetserklæring? 1.26 Er det nok, at vi kommer med en referenceliste fra salg i DK. Har vi ingen salg kan vi evt. henvise til resten af Norden Udbudsbilag 2 Hvad menes med anden virksomheds tal? Det vurderes at være relevant. Tilbudsgiver afgør selv hvor mange af sine referancer der ønskes oplyst. Egnethed vurderes på dette punkt alene på de i bilaget oplyste referencer Ja. Se svar pkt Udbudpræsentation I det omfang tilbudsgiver ønsker, at der ved egnethedsvurderingen skal lægges vægt på en samarbejdspartners/underleverandørs økonomiske eller tekniske kapacitet, skal tilbuddet udover erklæring om solidarisk og ubegrænset hæftelse - vedlægges de i udbudsbetingelsernes punkt krævede oplysninger for sådanne samarbejdspartneres/underleverandørers vedkommende. Der henvises i det hele til punkt , sidste punkt Udbudpræsentation

8 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbetingelser pkt Tilbudsgiver mener at det er nødvendigt, at komme ud og introducere produkterne for de afdelinger der skal foretage afprøvning. Hvis det er et nyt produkt, har man som leverandør ingen chance for at få korrekt brug af produktet. Se svar pkt Udbudpræsentation Udbudsbetingelser - pkt Økonomisk og finansiel kapacitet I afsnit 3 henvises til en erklæring om der er indtrådt væsentlige ændringer menes der her en soliditetserklæring fra banken? 1.30 Udbudsbilag 2 - Pkt. 2.3 Tilbudsgiver har ikke nogle væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation, og derfor ingen erklæring. Men der kan kun svares JA til dette punkt. Skal tilbudsgiver her undlade at svare på dette punkt, med fare for at udbudsgiver tror at vi har overset at svare? 1.31 Udbudsbilag 2 - oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet, punkt 2.1 Vedlæg oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet: helt specifikt hvilke nøgletal kræves? 1.32 Udbudsbilag punkt 2.2 Oplysning om samlet årsomsætning for Danmark og for Norge, Sverige og Finland. Ønsker regionen? Ét samlet tal eller tal for henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland? Afsnit 3, hvor der henvises til at der er indtrådt væsentlige ændringer, udgår og udbudsbilag 2B udgår. Udbudsbilag pkt. 2.3 og udbudsbilag 2B udgår! Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål

9 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbilag Punkt 2.3 Hvis der ikke er indtrådt væsentlige ændringer i seneste regnskabsår hvordan besvares det? 1.34 Udbudsbilag 2 - pkt. 3.5 Teknisk kapacitet I bedes uddybe hvad der menes med udtrykket anden virksomhedens tekniske kapacitet Kan I give eksempler? 1.35 Spørgsmål til besvarelse af spørgsmål I skriver Bilag i henhold til udbudsbetingelserne pkt må gerne undlades på de 15 USB nøgler. Er det korrekt forstået at det er udbudsbilag 2 + 2A-2G og 3A + 3B. Hvis det forholder sig anderledes bedes I angive de udbudsbilag vi kan udelade? 1.36 Udbudsbilag 2 samtlige spørgsmål. Udfyldelse af spørgsmål med afkrydsning kan ikke anvendes. Skal vi blot skrive i tekst om det er et ja eller nej eller kan I åbne felterne til afkrydsning. Se svar på spørgsmål 1.29 og Det er korrekt. Alle udbudsbilag til Udbudsbilag 2 (dvs. 2 og 2A-2G) samt bilag 3A og 3B kan udelades på de 15 USB-nøgler. På ny uploaded version er der mulighed for afkrydsning. Viser det sig at man får behov for ekstra linier under pkt. 3.1 og 3.2 kan man indskrive oplysningerne i eget dokument, men med samme kolonneoverskrifter Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Fælleskrav til sterile produkter. Pos. 2.5 Med hvilken begrundelse skal der vedlægges procedure på 2.5 som er et mindste krav et mindstekrav skal ifølge jeres beskrivelse kun bekræftes. I beder desuden om samme procedurebeskrivelse under 2.6 så vi henstiller til at beskrivelse under 2.5 slettes. 9 Det er en fejl. Beskrivelsen er fjernet og det er korrekt at vi ønsker at evaluere beskrivelsen under pkt

10 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.2 Fælleskrav til sterile produkter Pos Samme udfordring - I ønsker beskrivelse vedlagt i et mindstekrav. mindstekrav skal normalt kun bekræftes så vi henstiller til at beskrivelse under 2.4 slettes. Denne beskrivelse skal påføres som en oplysning. Da det er et mindstekrav vil vi ikke evaluere på den Fælleskrav til sterile og usterile produkter Pos.7.1 Vi er som virksomhed klar til at kunne implementerer i løbet af 4 uger. Mht. Regioners implementering er vores generelle erfaring, at Regionernes interne arbejdsgange (opretning af data,, information til kunderne om nye produkter på udbud etc. ) kan kræve mere tid specielt nu hvor der er data, til to regioner, der givetvis skal behandles forskelligt. Har Regionen en intern plan for denne forholdsvis korte implementeringsperiode? 2.4 Fælleskrav til sterile og usterile produkter Pos. 8.3 Produkter leveret efter d må ikke være tilsat phthalater. Hvis I indgår aftale på produkter, hvor grænsen for klassificerede phthalater er under Reach anbefaling på 0,1% - hvordan vil I så forholde jer til indkøb af disse varer efter ? 2.5 Delaftale 6 pos. 6.3 findes mindstekravet: Det er et mindstekrav... Længder fremgår af tilbudslisten og henviser til kateterets fulde længde målt fra spidsen af kateteret til hvor kateteret er påsat indføringshåndtag. Bekræft at dette opfyldes. I tilbudsliste er længdeintervallet angivet til 38-43cm for pos Begge regioner mener, at der er tid nok til at implementere på 4 uger på de forskellige hospitaler. Den interne implementeringsplan er tænkt igennem og påbegyndes før kontraktstart. Længden på kateteret ændres fra cm til cm

11 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Vi har ikke en variant der opfylder den angivne længde. Et kateter i etui/hylster/transportmedie, som begge regioner indkøber p.t., ligger inden for intervallet cm, og kan derfor ikke bydes ind når målene i tilbudslisten er 38-40mm. Vil Regionerne overveje om længdemålene kan ændres til ml cm eller om kravet kan ændres til et Bør-krav, således at et kateter i etui/hylster/transportmedie kan tilbydes. Hvis der ikke ændres på kravet eller beskrivelsen, er der efter vores kendskab til markedet, ingen der kan byde på disse positioner. 2.6 Fælleskrav til sterile og usterile produkter - pkt Hvilken form for billedmateriale ønsker ordregiver? 2.7 Forside Ordregiver bedes uddybe hvorledes underkriterierne Undervisning-service og Medicinsk funktionalitet vil blive anvendt i evalueringen. Fx. er det ikke umiddelbart logisk, at underkriteriet er undervisning- service i delaftale 47 pkt Tilbudgiver finder samtlige nævnte punkter som værende medicinske funktionaliteter. Der findes i kontraktbilag 1 andre og tilsvarende eksempler på underkriterier, der efter tilbudgivers vurdering, burde være medicinsk funktionalitet, og ikke som valgt undervisning-service. Venligst uddyb. 2.8 Fælleskrav sterile produkter, pkt. 2.3 Her står fækalsæt fejlagtigt medtaget under sterile produkter. Ordregiver bedes slette fækalsæt. Billedmateriale må gerne fremgå af produktdatablade eller brochuremateriale. Underkriterierne vil blive rettet for fejl. Se uploaded version af kravsspecifikationerne version Korrekt. Fækalsæt slettes af teksten. 11

12 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.9 Fælleskrav pkt. 2.4, 2.5 & 2.6 Ordregiver bedes gennemgå forskellen på disse. Endvidere gør vi ordregiver opmærksom på, at et MK kun bør være et af- eller bekræftende svar. Felt vedr procedurebeskrivelse pkt. 2.5 bør derfor slettes Fælleskrav pkt. 8.1 Ordregiver anmodes om, at oplyse hvilken REACHkandidatliste(dato for offentliggørrelse) som der skal besvares ud fra i tilbudslisten. Listen er ikke statisk, og der kommer løbende nye kemikalier til Fælleskrav pkt. 8.2 Formoder at ordregiver mener mærkningspligtige ftalater og ikke ftalater generelt, eftersom der kun er mærkningsregler vedr de mærkningspligtigede ftalater. Bekræft venligst og tilret MK pkt Fælleskrav pkt. 9.1 Hvorledes vægter ordregiver de delaftaler hvor der kun bydes ind på 80-90% af forbruget? 2.13 Delaftale 11,12,13,14,15,16,20,21,22,23 og 45 Samtlige af disse delaftaler vedrører produkter i 100% silikone, hvorfor BK vedr mærksnigspligtige ftalater virker overflødig. Såfremt det er en fejl, bedes ordregiver slette disse BK Kontraktbilag 1, Mangler rubrik til afkrydsning af opfyldelse af MK Delaftale 31 til og med delaftale 35 Vi har erfaret, at brugerne af sengeposer ligger meget vægt på, at sengeposens forudstandsede huller er konstrueret således, at posen er let og hurtig at montere på urinposehængeren, og uden at der er risiko for at ødelægge urinposen. Ordregiver bedes derfor overveje, om der bør tilføjes et BK vedr delaftale 31 til 35 vedr. Se svar på pkt. 2.1 og 2.2. Den REACH-liste der var gældende ved offentliggørelse af udbuddet skal benyttes. Korrekt. Se uploaded version af kravsspecifikationerne version Under hver delaftale er der bør-krav til antal størrelser der bedes budt ind. Her evalueres om der bydes ind med 100% eller 90%. Disse er ændret til mærkningspligtige stoffer. Se uploaded version af kravsspecifikationerne version Tak. Er nu sat på i den uploadede version af kravsspecifikationerne version Nej det finder vi ikke nødvendigt. 12

13 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN nævnte Delaftale 33 pkt Slangelængden bør være cm med variant på op til 10%. Er det dermed korrekt forstået, at der på position 33.4 i Kontraktbilag 2 kan tilbydes en urinpose med en slangelængde på 100 cm? 2.17 Delaftale 37 Er det en forglemmelse, at ordregive ikke i delaftale 37, som øvrige delaftaler på urinposer med nålefri prøveudtagningsmembran, har opstillet et BK vedr. hvor mange gange den nålefri prøvetagningsmembran kan perforeres, uden at den bliver porøs og gennemtrængelig for bakterier? 2.18 Delaftale 40 - pkt og 40.6 Det er et MK at poserne ikke indeholder PVC. Det giver derfor ingen mening, at opstille BK 40.6 vedr. mærkningspligtige ftalater. Er dette en fejl og fastholder ordregiver at poserne skal være PVC frie? 2.19 Delaftale 47, pkt Udbyder gøres opmærksom på, at det ikke giver mening, at anføre et minimum antal ml for fyldning af cuff på port. Fyldning af cuff på et fækalkateter tilpasses individuelt til den enkelte patient for at opnå, at systemet slutter tæt, ikke giver lækage og dermed risiko for smittespredning samt for at øge patientkomforten. En øvre grænse er derimod relevant at angive ud fra et patientsikkerhedsmæssigt synspunkt, da en eventuel overfyldning af cuff en kan øge risikoen for at beskadige patientens rectum Delaftale 47 - pkt Tilbudsgiver forudsætter at det er systemets egenskaber Ja, det er korrekt forstået. Ja desværre, men vi kan ikke tilføje nye bør-krav på dette tidspunkt. Ja vi fastholder kravet. Vi ved ikke hvilket plastmateriale, der bydes ind med i stedet for PVC. Krav til minimumpåfyldning fjernes. Se uploaded version af kravsspecifikationerne version Det er korrekt, at det er systemets egenskaber, der tænkes på. 13

14 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN til at reducerer lugtgener her tænkes på venligst bekræft Flere delaftaler Hvordan vægtes det, hvis man kun byder ind med 90% Delaftale 1 pkt. 1.8 Hvordan vægter I positivt at et produkt ikke indeholder f.eks. DEHP 2.23 Delaftale 3 - overskrift Hvad menes med forstærket indføringsflade. Hvilken type kateter henviser I til? 2.24 Delaftale 7 pkt Der ønskes et kateter på 7 cm. Det efterspurgte kateter er i aktiveret længde 15 cm langt. Vi har et kort kvindekateter med en kateterlængde på 10 cm. Katetret er optimalt for tømning af blæren og har et integreret brugervenligt håndtag, som gør at kateteret totalt er 15 cm langt. For ikke at udelukke andre tilbudsgivere, kunne I så ændre kravet til et kateter på 7-15 cm Delaftale 47 - pkt Så vidt vides findes der kun én leverandør med denne feature, hvilket vil skabe et monopol da dette krav er et Mindste Krav. Dette er desuden en favorisering af nuværende leverandør så vi påpeger at dette punkt bør fjernes. Se svar på pkt Udbudpræsentation Vi vægter det således at jo færre eller ingen mærkningspligtige, klassificerede phtalater, jo bedre. Hermed menes, at den del af kateteret, som fingrene/handskerne berører ved indføring er af en anden dimension end kateterspidsen. Der kan kun bydes ind på delaftale 7, hvis længden er kortere end 9 cm. Er længden mellem 9 og 15 cm kan samme produkt bydes ind på delaftale 6. Mindstekrav bibeholdes Delaftale 47 Vi mener, at vores produkt besidder en væsentlig feature der ikke er taget højde for i materialet: En røntgendetekterbar strimmel. Retentionsballonen (Cuff) har en røntgendetekterbar 14 Der vil ikke blive tilføjet yderligere bør-krav på denne delaftale

15 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN strimmel, som kan visualisere kateterets placering under X-Ray eller Fluoroskopi. Vi mener, at denne feature bør indgå og vægtes under Medicinsk funktionalitet Delaftale 6 - Position 6.12 Hvad menes med emballage? produkt eller æske? 2.28 Delaftale 7 - Position Vores kvindekateter er 9cm. Kan dette accepteres accepteres? 2.29 Der er to felter i kravspecifikationen hvor vi ikke kan skrive tekst pos og Delaftale 42 - en delaftale på usterile benposer. Her har I et krav der vedrører steril udtagning. Det hænger ikke sammen og bør ændres eller slettes Delaftale 16 - Steile Foley hæmaturi /3vejs/100 silikone I beskriver ballonstørrelse til at være ml. Vi kan tilbyde tre ballonstørrelser (30, 50, 80 cm) Hvilken variant ønsker I eller kan vi tilbyde alle tre ved at påføre tre varenumre? 2.32 Delaftale 45 - Uridomer / 100 % silikone / med / uden klæb. I tilbudslisten under samtlige positioner er skrevet uridom xx længde med klæbestrip. Eftersom der ikke i kravspecifikation nævnes noget om klæbestrip er vi i tvivl om I mon ikke mener med udrulningsstrip (jf. krav 45.7)? Klæbestrip harmonerer ikke med overskriften. med/uden klæb, og vil udelukke at der kan tilbydes 1- dels varianter. I kravspecifikationen ser jeres beskrivelser ikke ud til at ville udelukke 1-dels varianter, hvorfor vi vil beder jer om at ændrer teksten i pos fra med klæbestrip til 15 Der menes den sterile indpakning. Der kan kun bydes ind hvis længden er kortere end 9 cm. Er længden mellem 9 og 15 cm kan samme produkt bydes ind på delaftale 6. Er påført i ny uploaded version. Det er en fejl. Bør-krav udgår. Det er op til tilbudsgiver at byde ind med det produkt, vedkommende finder bedst egnet til at opfylde kravene i delaftalen. Der kan kun tilbydes en variant

16 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN med udrulningsstrip eller sletter med klæbestrip Desuden kunne man overveje at ændrer overskriften til delaftale 45 til: Uridomer 100 % silikone Delaftale 23: 23.5 spørgsmål Hvor mange kabler for tilslutning mellem termokateret og monitor estimeres/år? Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.1 Delaftale 25 Hvad gør man med produktlinjer, hvor man har flere varianter af produkterne fra forskellige producenter, man gerne vil byde ind med? Kan / må man sætte linjer ind? 3.2 Tilbudsliste, delaftale 33 Ordregiver udbyder 2 slags sengeposer i delaftale 33 mhv. kryds- og drejeventil. Såfremt at ordregiver fastholder dette, begrænses antallet af tilbud os bekendt. Endvidere efterspørges der i samme delaftale sengeposer med en 40 cm slange. Vi undrer os over dette, da der ved så kort en slange er stor risiko for, at patienten kan seponere både kateter og urinpose. Fastholder ordregiver dette? 3.3 Tilbudsliste, delaftale 38 Vi undrer os over, at ordregiver kun efterspørger justerbare slanger på de sterile benposer. Det er i endnu højere grad aktuelt for de usterile poser, at disse kan tilpasses individuelt. Kan det accepteres, at der på position 38.3 og 38.5 tilbydes med justerbar slange? 16 Der må ikke sættes linjer ind. Det er ikke muligt at tilbyde flere varianter. Det er op til tilbudsgiver at vælge hvilket produkt der bydes ind med. Da vi kan se, at der er forbrugstal på 40 cm tager vi ikke stilling til om de risici der fremlægges. Grunden til at vi ikke har flere ventiltyper skyldes at der ikke er forbrug på dem. Vi vægter det positivt at der kan tilbydes justerbare slanger. Se bør-krav pkt i kravsspecifikationerne

17 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.4 Er det korrekt forstået, at der skal bydes ind med samme pris for Region Midt og Nord, og at de 2% Administrationsbidrag efterfølgende skal pålægges fakturaen til Region Midt? 3.5 Delaftale 7 - position Der bedes om ch8, hvor der er et lille forbrug under 1% af det samlede forbrug i denne delaftale. Fastholder regionen dette krav eller vil regionen åbne op for at denne ene position bliver et bør krav og ikke et skal krav. 3.6 Delaftale 40 - position 40.3 Der udbedes en urinpose u. aftapningsstuds til præmatur mindre end 2500 gr. forbruget er på 1 stk/år under 1 %, Vi har ikke dette produkt og er heller ikke bekendt med at det hidtil er blevet efterspurgt mon dette er en fejl med denne position? Er det muligt at positionen kan udgå? Det er korrekt forstået Udbudpræsentation Da vi har forbrug på positionen ændrer vi hermed mindstekrav på kravsspecifikationerne pkt Se uploaded version af kravsspecifikationerne version Vi lader positionen udgå på tilbudslisten. Se uploaded version af kravsspecifikationerne version Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Kontraktbilag 3 Produktdatablade Mener I virksomhedens produktdatablade med beskrivelse, foto og sortimentsliste eller Sinerfra datablade som er datablade udarbejdet i samarbejde med Medicoindustrien indeholdende b.la. produktet- og emballagens bestand. Vi mener tilbudsgiver egne produktdatablade med beskrivelse, foto og sortimentsliste eller Sinerfa datablade, såfremt tilbudsgiver ikke anvender egne datablade Kontraktbilag 3 Menes der med produktdatablad et Sinerfadatablad? Se svar på

18 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Udkast til kontrakt pkt til Ordregiver bedes uddybe hvad administrationsbidraget på 2 % skal dække, samt oplyse under under hvilken lovhjemmel Region Midt vil inddrive nævnte Udkast til kontrakt pkt Ordregiver bedes uddybe hvad der ligger til grund for et behov/ønske om fremsendelse af varedeklarationer og produktbeskrivelser mv. på samtlige produkter omfattet af kontrakten Endvidere bedes ordregiver præcisere hvortil materialet skal sendes, da det umiddelbart lyder mærkeligt, at skulle sende nævnte til bla Freja Transport & Logistik A/S som er eneste enhed nævnt for Region Midtjyllands vedkommende. Hvad menes med materiale? Er det tilbuddet henvises til pkt i Udbudsbetingelserne. Er det produkter, henvises til kontraktbilag 4 i Udkast til kontrakt. 4.6 Udkast til kontrakt pkt. 4.3 Ordregiver bedes uddybe hvad der menes med: Denne oversigt er ikke begrænset til kun at omfatte leverancer til Kunden, dog kan reklamationer fra andre anonymiseres. 4.7 Udkast til kontrakt pkt. 6.2 Såfremt at priserne, efter prisreguleringen i 2016, skal være gældende pr , skal der ændres i formuleringen: udviklingen i nettoprisindekset med udviklingen fra til til til , da indextal for marts måned først er tilgængeligt pr. den 10. i efterfølgende månded dvs. 10. april

19 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Udkast til kontrakt pkt Prisreguleringen skal meddeles til Kunden senest 30 dage før ikrafttræden samt vedlagt dokumentation (eksempelvis indextal). Hvorledes skal dette kunne lade sig praktisere sammenholdt med kravet i pkt. 6.2? Udkast til kontrakt pkt Er det korrekt antaget, at ordregiver ikke returnerer anbrudt emballage? 4.10 Udkast til kontrakt pkt og Offentliggørelse af priser krænker markedet bliver priser offentliggjort Kontraktbilag 4 I forbindelse med levering til logistikpartner vil vi bede jer overveje om vi kan få udleveret lister over hvilke hospitalsenheder eller rekvirenter/hospitalsafdelinger varerne videreleveres til. Kan/vil I evt. tilføje denne information i kontraktbilaget? 4.12 Kontraktbilag 7 Vi vurderer at kontraktbilag 7 kun er relevant hvis regionen vil foretage en forudbetaling er det korrekt? Hvis ikke hvad er så hensigten med bilaget vil I uddybe relevans? 4.13 De bilag som ligger i forlængelse af kontrakten - kontraktbilag 1-8 ser ud til at være bilag som indføjes efter kontraktunderskrivelse er det korrekt? Skal kontrakten/bilagene vedlægges udbudsmaterialet? Vi er opmærksom på at der findes særskilte dokumenter kaldet kontraktbilag 1 (kravspecifikation) og kontrakbilag 2 (tilbudsliste) Kontraktbilag 3 (Produktdatablade) der skal afleveres. Ja. Nej, priser bliver ikke offentliggjort.l Udbudpræsentation

20 5. Generelt til hele udbuddet 5.1 Eftersom man kan forvente at der løbende kommer rettelser og dermed nye versioner vil vi høre om det er i orden, at vi selv overføre nye/tilrettet data på de aktuelle delaftaler. Der kan jo være rettelser som ikke er relevante for de delaftaler man byder på og så er arbejdet med at overføre data temmelig stort og irrelevant for de aftaler man byder på

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt

Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Kan udbudsbilagene

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den 26.3.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S50-072267

Kommentar fra udbudspræsentationen den 26.3.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S50-072267 Kommentar fra udbudspræsentationen den 26.3.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S50-072267 Urologiske katetre, urinposer, uridomer, tilbehør mm. til Region Midtjylland Oplysninger fra Udbudspræsentationen

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Rettelsesblad til EU-udbud nr. 2015/S 189-342299 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer Rettelsesblad 3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Offentliggjort den 02.11.2015

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Kontraktbilag 6 Spørgsmål og svar til stomiprodukter. Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken

Kontraktbilag 6 Spørgsmål og svar til stomiprodukter. Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken Kontraktbilag 6 Spørgsmål og svar til stomiprodukter Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET: 1 - Kan tilbudsgiver byde ind

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter? Sagsnr. 1-23-4-101-13-12/ EU udbud 2012/S 215-354838 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 047-080882 Indkøb af Lukket veneblodprøvetagning Sagsnummer: 1-23-4-101-24-14 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Ordregivers forhold...3

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 33-053292 Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Er det muligt at byde på del aftalerne

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413 pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland 04-10-12 12-10-12 1 Udkast til kontrakt pkt. 10.1 Administrations bidrag. Dette er et nyt

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 171-310707 Indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe Sagsnummer: 1-23-4-101-35-15 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. Indkøb af Kardiologiske procedurepakker til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/9406 Region Syddanmark Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere