Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DEN-1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver, at der er vigtige oplysninger vedr. betjening og vedligeholdelse i den medfølgende manual. Dette symbol angiver, at apparatet indeholder strømførende dele, der kan udgøre en fare for elektrisk stød. Læs denne vejledning. Gem denne vejledning. Vær opmærksom på advarslerne. Følg alle anvisninger. Undlad at anvende dette apparat nær vand. Apparatet må kun rengøres med en tør klud. Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger. Placér apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Placér eller betjen ikke apparatet i nærheden af varmekilder så som radiatorer, ovne eller andre indretninger, der afgiver varme. Under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget; hvis netledning eller stikprop er beskadiget, hvis der er spildt væske på det, eller en genstand er faldet ned i det, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt, samt hvis apparatet er blevet tabt. Advarsel: Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. en vase med blomster, ovenpå apparatet. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, ovenpå apparatet. Undlad at udsætte batterier (en batteripakke eller andre batterier) for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. Forsigtig: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, vil medføre, at garantien på produktet bortfalder. Forsigtig: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjenings-vejledningen, eller hvis bruger forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Undgå høreskader ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen. VIGTIGT Dette udstyr generere, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi som kan forstyrre radiokommunikation, hvis det ikke er installeret og anvendt i henhold til instruktionerne. Det kan dog ikke garanteres at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette apparat er skyld i generende udstråling, som forstyrrer radio- eller TVmodtagelse, og dette kan afgøres ved at slukke og tænde apparatet, anbefaler vi at man forsøger nedennævnte anvisninger for at udbedre problemet: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind dette udstyr til et udtag på en anden strømkreds end den, receiveren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren Radio/TV tekniker for yderligere hjælp. EL-INFORMATIONER Brug kun dette apparat med den medfølgende strømforsyning. Hvis du anvender en ikke-godkendt strømforsyning, bortfalder garantien. DEN-2

3 KLARGØRING PLACERING Placér radioen på et tørt, stabilt underlag, hvor den ikke udsættes for varme eller fugt, og hvor der ikke er risiko for, at den falder ned eller bliver væltet. KOM GODT I GANG DAB-/FM-ANTENNE Inden du anvender radioen til modtagelse af DAB- eller FM-radio, skal du altid strække teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen har en drejebase, så den kan justeres i forskellige positioner, til du opnår den bedst mulige lydkvalitet. KNAPPER, KONTROLLER OG TILSLUTNINGER FRONTPANEL 1. Bærehåndtag 2. Knappen Select/Station (vælg/ kanalvælger) 3. Knappen Standby 4. Knappen Info/Menu 5. Knappen Preset (fast station) 6. Knappen Mode (funktion) 7. Display 8. Knappen Scan (søg) 9. Knappen Alarm 10. Knappen Snooze/Sleep (autosluk) 11. Knappen Back (tilbage) 12. Volumenknap BAGPANEL 1. DAB-/FM-antenne 2. DC IN-stik 3. Stik til hovedtelefoner 4. AUX IN-stik 5. Batteridæksel (Batterier medfølger ikke) DA-2 DEN-3

4 TÆND OG SLUK KNAPPEN STANDBY Sådan tændes radioen: o Tryk på knappen for at tænde radioen. Radioen stiller ind på den station, du sidst lyttede til. Sådan stilles radioen på Standby: o Tryk på knappen for at stille radioen på Standby. Tid og dato vises på displayet. BEMÆRK:- Knappen fungerer som tænd-/slukknap, når radioen kører på batterier - displayet slukker helt, når radioen stilles på Standby, og funktionerne Alarm og Sleep autosluk er deaktiverede. INDLEDENDE KANALSØGNING Når du tænder din radio første gang, vil den foretage en kanalsøgning og gemme alle fundne stationer i alfabetisk rækkefølge - 1 Radio, 2 Radio, AA Radio, AB Radio... Den indledende søgning tager nogle få minutter. Efter søgningen vises antallet af fundne stationer, og radioen stiller ind på den første station på listen. Bemærk: Hvis der ingen stationer findes, skal du slukke radioen og flytte den til et sted med bedre modtageforhold. Når du tænder den igen, gentager den automatisk søgeprocessen. SÅDAN VÆLGER DU EN DAB-STATION Efter søgningen er stationerne gemt i alfabetisk rækkefølge på stationslisten. Sådan vælger du en anden station: Drej knappen Select/Station for at bladre gennem stationslisten. Tryk på knappen Select/Station for at stille ind på den viste station. Radioen stiller ind på den nye station. Displayet viser stationens navn og DLS rulletekst med informationer. JUSTERING AF LYDSTYRKEN Sådan justeres lydstyrken: o Drej Volumenknappen med uret for at skrue op for lyden og mod uret for at skrue ned. Lydstyrkeniveauet vises med en skydebjælke. DEN-4

5 DAB-/FM-BÅNDENE Din radio kan også modtage radiostationer fra FM-båndet. Hvis du vil skifte mellem DAB- og FM-båndet: o Tryk på knappen Mode. Radioen skifter bånd, og stationens navn (DAB) eller frekvens (FM) vises på displayet. MODTAGELSE AF FM o Vælg FM-båndet. Stationens navn og RDS informationstekst vises på displayet. Hvis der ingen RDS-data er tilgængelig, vises i stedet stationens frekvens. Sådan søger du efter FM-stationer: o Tryk på knappen Scan for at søge på FM-båndet efter stationer. Søgningen afbrydes automatisk, når radioen finder den næste tilgængelige station. Sådan ændrer du søgeretning: o Inden du trykker på knappen Scan, skal du dreje knappen Select/Station let med uret for at indstille radioen til at søge op ad båndet eller mod uret for at indstille den til at søge ned ad båndet. Sådan søger du manuelt efter FM-stationer: o Drej knappen Select/Station med uret for at gå op ad frekvensbåndet i trin à 0,05 MHz eller mod uret for at gå ned ad båndet i trin à 0,05 MHz. MODTAGELSE I STEREO / MONO Hvis du indstiller modtagelsen til mono, kan det forbedre lydkvaliteten i områder med dårligt antennesignal, hvor der er høje niveauer af baggrundsstøj. Sådan skifter du mellem Stereo og Mono: o Tryk på knappen Select/Station. Lyden skifter mellem stereo og mono. AUX-INDGANG AUX IN-stikket kan anvendes, hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde med en linjeudgang eller analog hovedtelefonudgang til at afspille gennem radioen. Disse kan f.eks. være - o En audioafspiller o En personlig computer eller laptop Tilslutning til AUX IN-stikket o Forbind et stereokabel med 3,5 mm jackstik (medfølger ikke) mellem hovedtelefon- eller LINJE-/AUX-udgangen på din personlige afspiller og AUX IN-stikket på denne radios bagpanel. DEN-5

6 Afspilning fra den eksterne kilde tilsluttet AUX o Tryk gentagne gange på knappen Mode for at vælge funktionen AUX IN. AUX IN vises på displayet. o Start afspilningen på den tilsluttede audioafspiller / computer. o Indstil lydstyrken til det ønskede niveau. Hvis der ingen lyd er, eller hvis lydstyrken ikke er høj nok, kan det være nødvendigt at skrue op for lyden på den tilsluttede audioafspiller / computer. FASTE DAB- & FM-STATIONER Din radio kan gemme op til 10 af dine foretrukne stationer fra hhv. DABog FM-båndet på faste programpladser. Sådan gemmer du en station som fast station: o Stil ind på den station, du vil gemme på en fast programplads. o Tryk og hold knappen Preset. Preset Store (gem fast station) vises på displayet sammen med nummeret på en fast programplads. Hvis der allerede ligger en fast station på programpladsen, vises denne stations oplysninger. o Hvis du vil vælge en anden programplads at gemme på i stedet, skal du dreje knappen Select/Station for at ændre nummeret på den faste programplads, der vises. o Hvis du vil gemme den station, der afspilles, på den viste faste programplads, skal du trykke på knappen Select/Station. Når du gemmer en station på en fast programplads, vises stored (gemt) på displayet som bekræftelse sammen med nummeret på den faste programplads. Sådan genkalder du en fast station: o Tryk på knappen Preset. Preset 1 (fast station 1) vises på displayet. o Drej knappen Select/Station for at bladre gennem de faste stationer, der er gemt i radioen. o Når du finder den ønskede station, skal du trykke på knappen Select/Station. Radioen stiller ind på den valgte faste station. Nummeret på den faste station, der afspilles, vises på displayet. DEN-6

7 DAB OPSÆTNINGSMENU DAB OPSÆTNINGSMENU En fuldstændig oversigt over menustrukturen vises på næste side. Sådan åbner du DAB opsætningsmenuen o Vælg indstillingen DAB. o Tryk og hold knappen Info/Menu. Menuen vises på displayet. o Drej knappen Select/Station for at bladre gennem de tilgængelige valgmuligheder. o Vælg et punkt i menuen ved at markere det og trykke på knappen Select/Station. Vælg menupunktet System for at åbne undermenuen med de forskellige indstillings- og valgmuligheder, som vist på oversigten over menuerne. Full Scan (fuld kanalsøgning): Vælg punktet Full Scan, hvis du vil gennemføre en ny søgning efter stationer på hele DAB-båndet for at opdatere stationslisten. Manual Tune (manuel kanalsøgning): Med manuel kanalsøgning kan du søge manuelt på frekvensbåndet ved at trykke på knapperne Tune + og Tune - og på den måde gå trinvist frem gennem de forskellige multipleksnumre for at tjekke, om nogle af dem har tilstrækkelig signalstyrke, som vist på signalstyrkebjælken. Manuel kanalsøgning er ikke nødvendig under normale forhold, hvor den automatiske søgning har oprettet en stationsliste bestående af alle tilgængelige stationer. DRC: DRC står for komprimering af dynamisk område. Hvis du slår DRC til, kan det forbedre modtagelsen af DAB-radio, hvis du lytter i et rum med megen baggrundsstøj. Prune (fjern utilgængelige): Hvis din stationsliste indeholder stationer, du ikke længere kan modtage (f.eks. hvis du er flyttet til et andet område), kan du vælge punktet Prune for at rydde op på listen og fjerne de utilgængelige stationer fra den. System > Equaliser: Du kan ændre equaliserindstillingerne og dermed ændre radioens lyd. Vælg mellem indstillingerne Normal, Klassisk, Jazz, Pop eller Rock. System > Time (tid): Vælg punktet tid for at åbne undermenuen, hvor du kan indstille uret manuelt og ændre indstillingerne for visning af tids- og datooplysninger på displayet. System > Time > Set Time/Date (indstil tid/ dato): Dette punkt kan være nyttigt, hvis du befinder dig i et område, hvor der ikke er adgang til DAB-stationer. Du kan både indstille tid og dato manuelt. System > Time > Auto update (automatisk opdatering): I denne undermenu vælger du, hvordan uret skal hente oplysninger om tid og dato. Du kan vælge at opdatere enten fra DAB- eller fra FM-radio eller fra begge. Du kan også slå automatisk opdatering fra, hvis du foretrækker at indstille uret manuelt. System > Time > Set 12/24 hour (vælg 12/24-timers format): Vælg dette punkt, hvis du vil indstille uret til 12- timers tidsvisning (med indikatorer for a.m. og p.m.) eller til 24-timersformat. DEN-7

8 System > Time > Set date format (vælg datoformat): Vælg dette punkt, hvis du vil ændre datoformatet fra DD/MM/ÅÅÅÅ til MM/DD/ÅÅÅÅ. System > Backlight (baggrundslys): I denne undermenu kan du indstille lysstyrken i displayet. Du kan vælge mellem to indstillinger - displaystyrke, når radioen er tændt og displaystyrke, når radioen står på Standby. Vælg mellem 3 niveauer for lysstyrke. System > Factory reset (nulstilling): Vælg Yes (ja) i underpunktet, hvis du vil nulstille radioen og gendanne alle de indstillinger, radioen var udstyret med fra fabrikken. Stationslisten bliver slettet, og alle faste stationer bliver ligeledes slettet. Når radioen er blevet nulstillet, foretager den en ny kanalsøgning og opretter en ny stationsliste. System > Software upgrade (softwareopdatering): Dette er ikke et brugerorienteret punkt. Hvis du vælger dette punkt ved en fejltagelse, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller fjerne batterierne. Vent lidt, inden du igen giver radioen adgang til en strømkilde. System > SW Version (softwareversion): Hvis du vælger dette punkt, vil du få vist versionsnummeret på den software, der pt. ligger i radioen. Denne oplysning vil være nyttig, hvis en tekniker skal reparere eller servicere din radio. DEN-8

9 SÅDAN ANVENDES ALARMERNE OPSÆTNING AF ALARMERNE Du kan sætte to fuldstændig separate alarmtider op (ALARM 1 og ALARM 2) og aktivere enten den ene eller den anden eller begge til at vække dig med radio eller buzzer. Du kan også vælge, hvilken fast station alarmen skal afspille, samt indstille den lydstyrke, alarmen skal anvende, når den vækker dig. Opsætning af alarmtider: o Tænd radioen (Alarmindstillingerne kan ikke ændres, mens radioen står på Standby). o Tryk én gang på knappen Alarm, hvis du vil sætte Alarm 1 op, eller to gange, hvis du vil sætte Alarm 2 op. I det følgende eksempel antager vi, at du vil sætte Alarm 1 op. Alarm 1 Setup vises på displayet. o Tryk på knappen Select/Station, hvis du vil sætte Alarm 1 op. Alarm 1 Wizard vises på displayet. Alarmen sættes nu op i den rækkefølge, der vises i oversigten her til højre. BEMÆRK: Du kan når som helst trykke på knappen Alarm, hvis du vil afbryde opsætning af alarmen uden at ændre indstillingerne. *BEMÆRK:- Hvis du ændrer indstillingen for, hvilken fast station der skal anvendes til vækningen, kan du vælge indstillingen Last listened, hvis du vil vækkes af den station, du sidst lyttede til, inden du stillede radioen på Standby. Sådan ændrer du en indstilling: Drej knappen Select/Station for at bladre gennem de tilgængelige valgmuligheder for opsætning (eller tidsindstillinger, når du sætter uret op). o Når du er færdig med en indstilling, skal du trykke på knappen Select/Station for at bekræfte denne indstilling og gå videre til næste punkt i rækkefølgen. o Gentag ovenstående to trin for hver af de enkelte punkter efter behov. Sådan gemmer du alarmindstillingerne: Dine alarmindstillinger gemmes automatisk, når du har foretaget den sidste af indstillingerne og trykker på knappen Select/Station. Displayet bekræfter dette ved at vise teksten Alarm saved (alarm gemt). DEN-9

10 Vækkehyppighed: Alarmen (eller alarmerne) gentages ud fra de indstillinger, du vælger, når du sætter den op. o Daily - Betyder, at alarmen lyder hver dag. o Weekdays - Betyder, at alarmen lyder på hverdage, men ikke i weekenden. o Weekends - Betyder, at alarmen lyder i weekenden, men ikke på hverdage. o Once - Betyder, at alarmen kun lyder én enkelt gang. Hvis du vælger denne indstilling, vil du desuden blive bedt om at indsætte den dato, hvor alarmen skal lyde. SÅDAN ANVENDES ALARMERNE SÅDAN SLÅR DU ALARMEN TIL Sådan tjekker du, om alarmen er slået til: o Inden du går i seng, skal du stille radioen på Standby og tjekke, at symbolerne for hhv. Alarm 1 og/eller Alarm 2 vises på displayet, hvis der er behov for det. Sådan slår du alarmerne til eller fra: o Stil radioen på Standby. Radioen slukker, og uret og datoen vises på displayet sammen med alarmsymbolet / -symbolerne. o Tryk gentagne gange på knappen Alarm for at aktivere den eller de alarmer, du har behov for. o Tryk på knappen Select/Station. Alarm Saved vises på displayet som tegn på, at indstillingerne er gemt. NÅR ALARMEN LYDER Når alarmen lyder, kan du vælge at aktivere funktionen snooze, som udsætter vækningen med yderligere 5 minutter, eller du kan vælge at slå alarmen fra. Hvis du vil aktivere snooze: o Tryk på knappen Snooze/Sleep, når alarmen lyder. Alarmen afbrydes, alarmindikatoren vises på displayet sammen med snooze-tælleren, der tæller ned. Efter 5 minutter lyder alarmen igen. Hvis du vil slå alarmen fra: o Hvis du vil slå alarmen fra, skal du trykke på knappen. Radioen går på Standby. SLEEP AUTOSLUK-FUNKTION Du kan indstille Sleep-timeren til at fortsætte afspilningen i en periode, mens du falder i søvn. Hvis du vil anvende sleep autosluk: o Start afspilning af den ønskede musik. o Tryk på knappen Snooze/Sleep. De mulige perioder til autosluk vises på displayet. o Drej knappen Select/Station for at bladre gennem DEN-10

11 valgmulighederne, som er 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter, 60 minutter, 90 minutter eller OFF (ingen autosluk). o Tryk på knappen Select/Station for at bekræfte dit valg af periode til autosluk. Sleeptimeren vises på displayet, og radioen fortsætter med at spille i den valgte periode, hvorefter den automatisk går på Standby. HOVEDTELEFONER Der sidder et stik til hovedtelefoner på radioens bagpanel. Hvis du forbinder hovedtelefoner til dette stik for at lytte i fred, vil radioens højttaler automatisk blive slået fra. NULSTILLING DAB er et jordbaseret system, og frekvenserne varierer fra område til område. Hvis du flytter radioen til en anden del af landet, er det muligvis ikke nok at udføre en ny kanalsøgning for at oprette en ny stationsliste, det kan være nødvendigt at nulstille radioen og starte forfra med en opsætning fra bunden. Nulstilling (factory reset) findes som et punkt i menuen opsætning. Sådan nulstiller du radioen til fabriksindstillingerne o Følg vejledningen i afsnittet DAB OPSÆTNINGSMENU og vælg menupunktet Factory Reset i menuen. Radioen genstarter og søger efter tilgængelige DAB-stationer i dit område. Efter nulstilling er alle indstillinger blevet nulstillet, og alle faste stationer er blevet slettet. FEJLFINDING Dårlig radiomodtagelse Antennesignalet er muligvis ikke tilstrækkeligt. Prøv at justere antennens position, mens du kigger på skydebjælken med signalstyrke på radioens display. Signalstyrken kan vises ved at stille ind på en DAB-station og trykke på knappen Info/Menu, indtil bjælken, der viser signalstyrken, vises på displayet. Der er kun få DAB-stationer tilgængelige efter en flytning Du bør nulstille radioen for at opdatere stationslisten. Se afsnittet Nulstilling på side 9. Dårlig modtagelse af FM Hvis du lytter til en station, hvis signal går svagt igennem, kan du prøve at vælge indstillingen mono. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Når du er færdig med at bruge radioen o Stil radioen på Standby eller sluk den helt. o Tag stikket til radioen ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge den i længere tid (i ferien eller lignende). Pleje og rengøring Al pleje og rengøring bør udføres, mens radioen ikke er forbundet til lysnettet. Tør jævnligt kabinettet over med en blød, fnugfri støveklud. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring af radioen. DEN-11

12 ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importør: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A. Soeften DK-8382 Hinnerup Danmark DEN-12

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det. www.facebook.com/denverelectronics Symboler

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PFF-1010BLACK www.denver-electronics.com Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din tablet og tager den i brug. DANSK 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Power Tryk for at slå

Læs mere

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+

Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+ Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+ www.facebook.com/denverelectronics MC-5230DAB+ Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tillykke med købet af dit nye

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3011/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på   SBA3011/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3011/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere