Husorden2013godk af 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27"

Transkript

1 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013

2 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign Døre 7 8. Dørtelefon 7 9. Ferie Fodring af dyr Forsikringer, bygnings- og løsøreforsikring Hjemmeside og Blog Husdyrhold Hybridnet, antenner og paraboler Installationer: El, Varme, VVS Konstruktionsændringer Kørsel Markiser/Parasoller (Se tillige vejledningen sidst i husorden) Montering af udendørs nagelfaste installationer Musik Navneskilte Nøgler Parkering Renholdelse af fællesarealer Snerydning Støj Trappeopgang Tæppebankning 12 Husorden2013godk af 27

3 29. Træværk, vedligeholdelse af Udlejning af lejligheder Vand- og brandskade Vasketøj Vand Vedligeholdelse Vinduer Øvrige bestemmelser Udgået. Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen Bilag: Lodret markise Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur Bilag: Solafskærmning 1. sal Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal Vejledning - Markiser-Læskærme-Markisestof Vejledning - Termiske spændinger i vinduesglas Vejledning Rengøring af udvendig træværk Vigtige adresser 26 Husorden2013godk af 27

4 1. Indledning Velkommen: Ejerforeningen vil med denne husorden prøve at give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i ejendommen måtte have om praktiske forhold og regler i ejendommen. EF s bestyrelse: Bestyrelsen forestår drift og vedligeholdelse af fællesarealer, udvendig vedligeholdelse, fællesanlæg og andre opgaver af fælles interesse. (i.ht. Lokalplan ) På generalforsamlingen fastlægges rammerne for næste års arbejde og her har alle beboerne mulighed for at komme til orde og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Vedtægter og husorden: Foreningens vedtægter og denne husorden er de gældende regler for Kajhusene. Disse skal udleveres i forbindelse med salg eller fremleje. Ifølge vedtægterne 17 skal husordenen følges af alle beboere i Kajhusene, men den er ligeledes tiltænkt som en vejledning, man kan benytte, hvis der er noget, man er i tvivl om eller ønsker afklaret. EF s hjemmeside: EF har sin egen hjemmeside Her kan man finde mange nyttige oplysninger om foreningen. Bestyrelsen: Beboerne kan altid kontakte bestyrelsen, enten personligt, pr. telefon eller pr. Alle idéer, forslag til forbedringer, klager stort som småt bliver behandlet seriøst af bestyrelsen, og det respekteres, hvis man vil være anonym. Bestyrelsen skal dog kende personen. Forhold der udelukkende vedrører den enkelte lejlighed internt, kan ikke forventes behandlet af bestyrelsen, men det vil man i givet fald få meddelelse om. Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet og kan ind imellem være ubehageligt. Vær derfor venlig og tolerant overfor din bestyrelse de vil udføre hvervet, så godt de kan, og altid med afvejning af hensyn til helheden og den enkelte. Nogen skal påtage sig ansvar. Kajhusene: De fleste beboere kommer fra et parcelhus og skal nu til at lære at være meget tæt på mange andre mennesker overbo, underbo og naboer til begge sider. Vi skal til at lære at være demokratiske i alle beslutninger om vores hus og omgivelserne. Som bekendt virker demokratiet kun, hvis vi samtidig er solidariske med den enkelte og de få, der måske har helt andre problemer eller ønsker end flertallet. Vi skal selv sørge for. at alle i disse bygninger får det gode liv, der giver fred og ro i sjælen og overskud til at nyde den skønhed, der ligger for vore øjne. Nøgleordet er: Vis hensyn, vær tolerante, vær hjælpsomme og prøv at være aktiv i fællesskabet. Husorden2013godk af 27

5 2. Ansvar Den enkelte ejer skal efterkomme evt. påbud fra bestyrelsen og er erstatningspligtig for de skader eller udgifter vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster anretter på bygningerne udvendig eller vore fællesarealer. 3. Affald Affald skal anbringes i de opstillede containere i affaldsskuret og i henhold til kommunens regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage og problemaffald. Større papkasser o.l. skal foldes sammen så de fylder mindst muligt. Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald. Storskrald afleveres på kommunens genbrugsstation. Glasemballage (glasflasker og husholdningsglas samt skår heraf) anbringes tømt og evt. skyllet i særlige glascontainere i nærområdet. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. betragtes som dagrenovation. Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) batterier m.m. afleveres på kommunens genbrugsstation. Der må ikke henstilles affald på gulvet i affaldsskuret. 4. Altaner og terrasser Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige. Brug dem ikke til opmagasinering eller som pulterkammer. Det er ikke tilladt at anvende altaner og terrasser til husdyrhold, herunder fugle i voliere. Der må ikke permanent (max. 8 dage) opsættes overdækkede pavilloner/pergolaer/telte eller lignende. Altankasser eller andet udstyr må ikke rage uden for den lodrette flugt af værnets yderside. Hvis du har blomsterkasser eller urtepotter, der skal vandes, så tænk på at overskydende vand løber ned til din underbo. Det samme gælder, når du vasker vinduer (se også under vinduer). Grillning er tilladt, under forudsætning af at man tager hensyn til øvrige beboere. Der må kun opsættes de af generalforsamlingen godkendte læskærme. Husorden2013godk af 27

6 Vindafskærmning på terrasser mod havn/kanal: Skal monteres indvendigt på rækværk og have samme farve som på altaner. Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser Hegn mod offentlig sti: Hvis man ønsker et andet hegn end det eksisterende, kan det udføres på følgende måde: 1. Glas bag det eksisterende espalierhegn, højde 180 cm eller 125 cm. Skal udføres i hærdet glas 2x5mm. 2. Beklædning i lærketræ, højde 180. Hegnet skal foroven afsluttes med en zinkinddækning. Der skal retsidebeklædning på begge sider. Hegnet skal rykkes ind og sidde ca. 10 cm fra mur-kant, således at dækslet til nedløbsbrønd ikke dækkes. Det eksisterende hegn tages ned. Beklædning skal vandret flugte med brædder på depotrum. Hegnet skal males i samme farve som depotrum. Leverandør: Se under Vigtige adresser Maling til depotrum og hegn. Ønsker man tømrerarbejdet udført af en håndværker, kan man kontakte leverandør, se under Vigtige adresser Tømrermester. Hegn i naboskel: Der skal være enighed mellem naboer om opsætning af hegn. Hegnet skal være i lærketræ som beklædning på depotrum, og der skal være retsidebeklædning på begge sider. Højden skal være 180 cm. og med luft forneden, så brædderne vandret flugter med brædderne på depotrum. Hegnet afsluttes foroven med en zinkinddækning. Hegnet skal placeres i skel; men hvor der er nedløbsrør, kan man bygge det udenom nedløbsrøret, eller man må blive enige om på hvilken side af dette hegnet skal stå. Hegnet skal males i samme farve som depotrummet: Produkt Grundingsolie: Farveløse150 B3 grundingsolie Færdigbehandling: B3-01 K 168 halvdækkende grå. (Det er en tonet farve så opgiv nummeret). Leverandør: Se under Vigtige adresser Maling til depotrum og hegn. Ønsker man tømrerarbejdet udført af en håndværker, kan man kontakte leverandør, se under Vigtige adresser Tømrerfirmaer Låge mod indgangsparti: Markise som monteres lodret på muren og trækkes ud og hægtes på beslag på skur. Markisen er 175 cm høj og monteres således at markisens overkant er 180 cm. (Se punkt 38 - Bilag: Lodret Markise) Trædør 180 cm høj med beklædning udvendig og indvendig udført i vandfast finer med lodrette riller som døre i depotrum. Monteres ca. 15 cm fra murkant. (Se punkt 39 - Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur). Husorden2013godk af 27

7 Vindafskærmning på altaner mod vejen i Syd-Vest: 1.sal: Sidemarkise som monteres på altanen ovenover og trækkes ned til altangelænder hvor den fastgøres. (Se punkt 40 - Bilag: Solafskærmning 1. sal) 1. og 2 sal: Sidemarkise som fastgøres på mur/træmmevæg og trækkes ud og fastgøres i beslag der er monteret på altangelænder. (Se punkt 41 - Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal) Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser Klart lamineret glas i 2x5 mm. tykkelse for enden af altan kan udføres i max. 180 cm. i højden over gulv. Afskærmning mod indkig på altaner mod vejen i Syd-Vest: Markisestof kan monteres på indersiden af glasset og kun i glassets areal. Opsætningen af stoffet skal være glat og udstrammet og skal derfor også jævnligt justeres og renses/vaskes og eller nedtages. Alt i henhold til leverandørens anvisning og i godkendt farve som markiser. Glas for enden af altan kan udføres i matteret glas i max. 90 cm. i højden over gulv. Matteringens udseende skal forinden godkendes af bestyrelsen. 5. Afløb Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, så oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer. 6. Cykler, barnevogne o.lign. Cykler, o.lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper og opgange. Cykelstativ samt fællesskure der ikke anvendes til andet formål benyttes til cykelparkering. Permanent henstilling af barnevogne o.l. på ejendommens trapper og opgange er ikke tilladt, dog accepteres kortvarig henstilling. Beboere, som benytter handicaphjælpemidler, der ikke kan anbringes i eget depotrum, kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at henstille hjælpemidlet under trappen. 7. Døre Alle skal medvirke til at sikre at holde yderdøre lukket og låst. 8. Dørtelefon Beboerne skal udvise omtanke, når ubekendte personer beder om adgang til trappeopgange gennem hoveddørene. Husorden2013godk af 27

8 9. Ferie Hvis man er bortrejst i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre til at se efter lejligheden og tømme postkassen. 10. Fodring af dyr På grund af faren for at tiltrække rotter og andre skadedyr er det forbudt at fodre fugle og dyr ved at udlægge foder på fællesarealer. 11. Forsikringer, bygnings- og løsøreforsikring Ejerforeningen har tegnet en Bygnings- og løsøreforsikring omfattende en svampeskadeforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring samt en udvidet rørskadeforsikring, der indebærer, at også skader og gennemtæringer på skjulte rør er dækket. Glas- og kummeforsikring, skader på facadevinduer er dækket af ejerforeningens forsikring, ligesom skader på f.eks. glasdør i brusekabinen og den keramiske kogeplade er dækket. Det er vigtigt at understrege, at det er den enkeltes eget ansvar at sørge for tegning af øvrige forsikringer, man finder nødvendige, herunder indboforsikring, familieansvarsforsikring, fritidsulykkesforsikring eller anden husstandsforsikring. Hvis der opstår en skade, som man formoder skal dækkes af ejerforeningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen og ejendommens forsikringsmægler ( se Vigtige adresser ), så hurtigt som muligt. Bestyrelsen har adgang til at indberette en skade online. Hvis man undlader at anmelde til forsikringen hurtigt efter skaden er opstået, risikerer man, at forsikringen ikke dækker. Hvis du er i tvivl, om ejerforeningens forsikring dækker, bør du kontakte bestyrelsen, som kan undersøge, om forsikringen dækker. Se også omtalen under Vand- og brandskade m.v. Se tillige vor hjemmeside under fanen Forsikringer. 12. Hjemmeside og Blog Vi har vores egen hjemmeside Det er en nem og billig måde at holde alle orienteret om hvad der sker på Sydkajen, og ikke mindst hvilke aktiviteter vi fra bestyrelsen side har sat i gang. Hjemmesiden kan blive endnu bedre hvis I sørger for at opdatere og/eller rette jeres oplysninger i medlemsfortegnelsen. I kan komme med idéer til forbedringer etc. Klik ind under fanen "Kontakt foreningen" eller send en mail til: Vi har købt domænenavnet og web-hosting sker hos firmaet. one.com. Vi har derfor mulighed for, at tilbyde alle medlemmer en mailadresse som kunne se sådan ud: Hvis I vil have en sådan mail-adresse, kan I henvende jer til Erik i nr. 18. st. tv., eller I kan sende en mail til Erik vil give besked når adressen er oprettet og vil ligeledes være behjælpelig med, hvad I skal gøre for at få det hele til at virke på Jeres pc er. Husorden2013godk af 27

9 Bestyrelsen vil lave et månedligt nyhedsbrev, hvis vi kender jeres mail adresse vil vi kunne sende jer en mail, når der ligger nyheder på hjemmesiden. Ikke alle medlemmer har internet adgang, så det er vores håb, at man i hver enkelt opgang, finder ud af hvem der påtager sig at printe de nye informationer ud og lægge dem i postkassen hos de som ikke er på nettet. I medlemslisten på hjemmesiden kan man se hvem der ikke har mailadresse, det er sikkert de beboere som endnu ikke selv har adgang til nettet. Bloggen (bloggen.kajhusene.dk). Her kan alle medlemmer af Ejerforeningen Kajhusene udveksle meninger og give hinanden gode råd. Hvis du har problemer med bloggen, kan du sende en mail til web-master Erik Jørgensen: 13. Husdyrhold Det er tilladt at holde hund, kat eller andre mindre husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere, også når de færdes uden for lejligheden, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Husk plasticposen. Det er ikke tilladt at holde dyr i terrarier o.l. Såfremt der kommer berettigede klager på grund af støj og andre gener, kan bestyrelsen træffe beslutning desangående. (Det vil sige evt. forlange det pågældende husdyr ud af lejligheden). 14. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er tilsluttet TDC kabelnet, og der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facade, terrasser, altaner eller tage. Der kan frit vælges mellem alle udbydere på vores eksisterende hybridnet. Ejerforeningen kan oprette en antenneforening. 15. Installationer: El, Varme, VVS Fejl ved installationer i lejligheden er den enkelte ejers eget ansvar. Ejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde stigrør og faldstammer, men det er beboernes pligt straks at meddele eventuelle utætheder på disse rør. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Det er forbundet med store udgifter at reparere den slags skader. Hvis tilstopningen er ejerens fejl, skal den pågældende selv betale for udbedringen. Husorden2013godk af 27

10 16. Konstruktionsændringer Der må ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse foretages indgreb i bygningens bærende eller vitale dele samt ændringer, der er synlige udefra, herunder ændringer af altaner, terrasser, vinduer og lignende. Beboere med store terrasser kan, hvis de ønsker det, få tilladelse til at erstatte midtersektionen i rækværket med glas, hvis det udføres i en galvaniseret ramme på samme måde som de øvrige fag er udført. Skriftlig ansøgning skal tilsendes bestyrelsen inden udskiftningen påbegyndes. Der må ikke foretages farveskift på udvendige beklædninger, uden at dette er vedtaget på en generalforsamling. 17. Kørsel Al kørsel ved bebyggelsen skal foregå i langsomt tempo, maksimum 40 km/timen. 18. Markiser/Parasoller (Se tillige vejledningen sidst i husorden) Firmaet PROFIL MARKISER (se Vigtige adresser ) er valgt som leverandør af markiser og sol- og læafskærmning. Frederikssund Kommune har godkendt dette materialevalg og konstruktion, farvevalg lys grå nuance. Det henstilles, at markiserne får nogenlunde samme udfald, hvilket mod syd vil være 2,5 meter. Profil Markiser yder 30% rabat på den til enhver tid gældende listepris til Kajhusenes beboere. Der må ikke opsættes/monteres anden form for solafskærmning end de fra Profil Markiser godkendte. Parasoller må benyttes, dog ikke reklameparasoller. Man bør tilstræbe et farvevalg der er tæt på den godkendte farve på markiserne. 19. Montering af udendørs nagelfaste installationer Det er ikke tilladt at montere nogen form for udendørs nagelfaste installationer, uden at det er godkendt af bestyrelsen og/eller vedtaget på en generalforsamling. Dette gælder blandt andet, opsætning af aircondition, paraboler og andre antenner. Udendørs lamper (ikke projektører) må opsættes, hvis de ikke er til gene for andre beboere. 20. Musik Musiceren og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. 21. Navneskilte Opgangen fungerer som alles visitkort og derfor bestemmer ejerforeningen også skiltningen ved indgangsdøren samt ved døren til lejligheden, herunder placering, type, størrelse og skrifttype. Husorden2013godk af 27

11 Nye ejere og beboere som ønsker at få rettet deres navneskilte skal henvende sig til bestyrelsen (Erik Jørgensen 18,st.th. mailadr: ), som så, så hurtigt som muligt får fremstillet nye skilte. Beboerne skal selv betale for skiltene. 22. Nøgler Ejerne har fået udleveret et sikkerhedskort til deres låsesystem fra Carl F låsesystemer. Kortet skal sikre at kun de personer, du har udvalgt, kan bestille nøgler eller cylindre til låsesystemet. Sikkerhedskortet skal altid benyttes ved bestilling. Sikkerhedskortet bør opbevares et sikkert sted, så uvedkommende ikke kan bestille ekstra nøgler eller cylindre. Mister du dit sikkerhedskort, bør du omgående få din lås omkodet. Kontakt i disse tilfælde den nærmeste Carl F afdeling eller Carl F låsesystemer på telefon , eller Byens Låseservice Jernbanegade 34, 3600 Frederikssund Telefon Leverandører: Se under Vigtige adesser Nøgler. 23. Parkering Biler og motorcykler må kun parkeres på de mærkede pladser på parkeringspladserne. Der er beregnet 1½ parkeringsplads til hver lejlighed. Hver lejlighed tildeles 1 parkeringsplads foran bygningen, og parkeringspladserne mærkes med lejlighedsnumre, øvrige parkeringspladser er til fælles afbenyttelse til foreningens medlemmer og deres gæster. Det er beboerens pligt at sørge for at gæster informeres om, hvor det er tilladt at parkere i bebyggelsen. Trailere og campingvogne må kun parkeres kortvarigt (max. 48 timer), på ens egen parkeringsplads. Dog ikke bag eller foran et i forvejen parkeret køretøj. Lastbiler og uregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på ejendommens område. EF kan, under iagttagelse af de herom givne regler, lade motorkøretøjer fjerne for ejers regning, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger. 24. Renholdelse af fællesarealer For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på fællesarealerne, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig. 25. Snerydning EF har indgået aftale med en entreprenør om snerydning og saltning. Husorden2013godk af 27

12 26. Støj Beboerne skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd. Hvis nødvendig støjende adfærd udfoldes, skal omkringboende forud orienteres. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres så de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af støjende værktøj må kun finde sted mellem kl. 8 og 18 på hverdage og mellem 10 og 18 på søn- og helligdage. 27. Trappeopgang Som nævnt under Navneskilte er opgangen alles visitkort over for de gæster, der kommer i huset. Rengøring vil finde sted en gang pr. måned og i mellemtiden skal vi hjælpe hinanden med at holde trappen ren og pæn. Af hensyn til rengøringen og sygetransport mv. skal trappen holdes ryddelig. Midlertidig henstilling af fyldte affaldsposer o.lign. på reposen udenfor entredøren er ikke tilladt. Henstilling af fodtøj og andet bohave på reposen udenfor entredøren bør undgås. Vinteropbevaring af blomsterkrukker, havemøbler o.l. er ikke tilladt. Udover navneskilte må der ikke limes/skrues eller på anden måde opsættes nogen form for effekter på trappeopgangens vægge. Der må ikke ryges i trappeopgangen. 28. Tæppebankning Af hensyn til andre beboere med åbenstående eller nyvaskede vinduer er det forbudt at banke tæpper eller andre tekstiler fra vinduer og altaner. 29. Træværk, vedligeholdelse af For at bebyggelsen kan fremstå som en ensartet bebyggelse må evt. overfladebehandling kun ske efter aftale med bestyrelsen 30. Udlejning af lejligheder Der er flere årsager til, at bestyrelsen og administrator skal holdes orienteret om, hvilke lejligheder der er udlejet. F.eks. skal bestyrelsen og administrator vide, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår vandskader eller andre skader, der involverer ejendommens forsikringsselskab, hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen eller ejeren, hvis der opstår stridigheder mellem lejeren og naboer, eller for at sikre at (eventuelle) lejere er orienteret om husordenen og reglerne herfor. I forbindelse med udlejning af lejligheder skal udlejeren kende reglerne i lejeloven, herunder: Lejeren er erstatningspligtig for skade, som forvoldes af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejligheden. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold. Husorden2013godk af 27

13 Udlejeren skal selv sørge for, at der hersker god orden i lejligheden og ejendommen. Lejeren skal overholde vedtægterne og husorden, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud. Lejeren skal sørge for, at pligter, der påhviler ham, også iagttages af de personer, for hvis handlinger han er ansvarlig i relation til det lejede. Udlejeren kan hæve lejeaftalen, når lejeren trods udlejerens påmindelser tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, eller hans forhold trods udlejerens påmindelser er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. En udlejet ejerlejlighed må kun udlejes til helårsbeboelse for en familie eller et antal personer, hvor antallet ikke overstiger 2 person pr. rum. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelser af de af lejeren påhvilende forpligtelser som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med ejeren af lejligheden. Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsen til godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelser om, at lejeren er gjort bekendt med: Ejerforeningens vedtægter og husorden. At ejerforeningen kan optræde som selvstændig procespart eventuelt sideløbende med udlejer i forbindelse med lejerens eventuelle misligholdelse/overtrædelse af foreningens vedtægter og husorden eller lignende adfærd, der efter ejerforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejerens bortfjernelse fra ejendommen. 31. Vand- og brandskade Ved pludseligt vandoverløb fra vask eller toilet er det vigtigt at handle hurtigt for at begrænse eventuelle skader. Man skal straks kontakte beboerne i lejlighederne over en selv og bede dem undlade at bruge vand/toilet, indtil problemet er løst, eller kontakt underboerne, hvis der er fare for vandskader. Hvis det drejer sig om akut nødstilfælde, f.eks. vandskade eller sprængte vandrør (man kan lukke for vandet i teknikskab), skal beboerne kontakte VVS-firma (se Vigtige adresser ) eller Falck for at afhjælpe problemet. Efterfølgende skal bestyrelsen informeres. Ejerforeningen benytter sig af nogle udvalgte firmaer til at klare nødsituationer udenfor normal åbningstid (se vigtige adresser ). Alle vand- og brandskader m.v. skal meddeles til bestyrelsen umiddelbart efter skaden er opstået, idet foreningen er forsikret, og det kan være svært for den enkelte beboer at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af beboerens eller ejerforeningens forsikring. Husorden2013godk af 27

14 Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af EF s forsikring heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring. Dette gælder også, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. 32. Vasketøj Tørrestativ skal fjernes hurtigst muligt efter anvendelse. Tørrestativ kan placeres diskret bag skodderne. 33. Vand Vandspild skal undgås. Dryppende og utætte haner og cisterner skal repareres hurtigst muligt. 34. Vedligeholdelse I henhold til 16 i foreningens vedtægter varetager ejerforeningen forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre og rækværker mod fællesarealer, udvendige ruder, vinduer, altaner, terrasser, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Alt teknisk udstyr herunder varmeanlæg, opvaske- og vaskemaskiner og el-udstyr skal installeres og vedligeholdes som foreskrevet af leverandørerne. Specielt for varmeunitten skal man for at undgå skader følge leverandøren Metro Therms Brugervejledning, der kan findes på vores hjemmeside, under Vedligeholdelse. Medlemmerne skal være opmærksomme på, at de selv hæfter fuldt ud i tilfælde af skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, idet det af ejendomsforsikringens generelle undtagelsesbestemmelser fremgår, at sådanne skader ikke dækkes. Såfremt forsvarlig vedligeholdelse ikke kan dokumenteres i skadetilfælde, kan dette medføre store omkostninger for det enkelte medlem. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler medlemmerne og omfatter ikke alene maling, hvidtning og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, indvendige døre, egne dørlåse og ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, brugsvandrør, varmeforsyningsrør radiatorer og fjernvarmeunit med tilbehør, kort sagt alt hvad, der installeres inden for lejlighedens vægge. Medlemmerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling udvendig eller opsætte antenner, skilte, reklamer mm. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 35. Vinduer I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer på trapperne holdes lukkede. Husorden2013godk af 27

15 36. Øvrige bestemmelser Udover husordenen skal bestemmelser i Lokalplan 78, samt kommunens renovations- og parkeringsregulativer overholdes. 37. Udgået. Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen. Husorden2013godk af 27

16 Ændringer/tilføjelser: Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen 29. marts 2006 Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen 8. april Tilføjelser vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19. juni 2008 Tilføjelser, pkt. 34 Vedligeholdelse, vedtaget på generalforsamlingen 21. april Tilføjelser vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. september 2009: Pkt. 37 Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen udgår. Vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 14. April Pkt. 4 Altaner og terrasser. Under Vindafskærmning indsættes Klart lamineret glas i 2x5 mm. tykkelse for enden af altan kan udføres i max. 180 cm. i højden over gulv. Under Afskærmning mod indkig indsættes Glas for enden af altan kan udføres i matteret glas i max. 90 cm. i højde over gulv. Matteringens udseende skal forinden godkendes af bestyrelsen. Tilføjelser vedtaget på den Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013: Afsnit 12: Hjemmeside og Blog revideret. Afsnit 14: Hybridnet, antenner og paraboler revideret. Husorden2013godk af 27

17 38. Bilag: Lodret markise Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser. Husorden2013godk af 27

18 39. Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur MUR- STENS- VÆG Ca. 15 cm fra murkant Husorden2013godk af 27

19 Materialebeskrivelse: Stolper/karmstykker og anslagslister udføres i trykimprægneret træ. Dørblad udføres i en ramme af trykimprægneret træ 3,5 x 7,5 cm og beklædes på begge sider med vandfast finerplader med riller. Den bliver hængslet med stalddørsbeslag, og der monteres et stalddørsgreb. Der monteres alukant foroven af dørbladet. Evt. leverandør: Se under Vigtige adresser Tømrerfirmaer: Husorden2013godk af 27

20 40. Bilag: Solafskærmning 1. sal 41. Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal Leverandør: 1. Se under Vigtige adresser Markiser. Husorden2013godk af 27

21 42. Vejledning - Markiser-Læskærme-Markisestof EF-KAJHUSENE Rev.dato: Nov VEJLEDNING Denne vejledning indeholder alle godkendte typer - Markiser - Læskærme - Markisestof til opsætning på glas - fra Profil Markiser, som må anvendes i EF- Kajhusene i Frederikssund. Desuden indeholder den de gældende retningslinier for opsætninger og anvendelser af de forskellige typer produkter, som følger foreningens beslutninger jævnfør bestemmelserne i gældende Husorden. Lejlighedsejeren står selv for det fulde ansvar for opsætning, vedligeholdelse og alle typer skader. MARKISER-LÆSKÆRME-MARKISESTOF Materialer Godkendte materialer: (Ifølge Frederikssund Kommune) Materialer, konstruktioner og farver som Profil Markiser. Farvevalg: Lys grå nuance Godkendte Produkter: (Ifølge Husordenen) MARKISER til afskærmning mod sol over vinduespartier og terrasser/altaner Generelt (Max. udfald til hegn/350 cm) Stueetagen mod havn og kanal (Max. udfald til hegn/350 cm) Stueetagen mod P-plads (Max. udfald 350 cm) 1.- og 2. sal mod P-plads og i gavle (Max. udfald 250 cm) LÆSKÆRME til afskærmning mod vind Skiftende ibrugtagning ( Rullegardin ) Stueetagen mod P-plads (Vandret udtrækning, mellem facade og skur i max. højde o. terræn 180 cm) Husorden2013godk af 27

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme en veldrevet og solid virksomhed Som formand for bestyrelsen er det en fornøjelse for

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere