Husorden2013godk af 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27"

Transkript

1 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013

2 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign Døre 7 8. Dørtelefon 7 9. Ferie Fodring af dyr Forsikringer, bygnings- og løsøreforsikring Hjemmeside og Blog Husdyrhold Hybridnet, antenner og paraboler Installationer: El, Varme, VVS Konstruktionsændringer Kørsel Markiser/Parasoller (Se tillige vejledningen sidst i husorden) Montering af udendørs nagelfaste installationer Musik Navneskilte Nøgler Parkering Renholdelse af fællesarealer Snerydning Støj Trappeopgang Tæppebankning 12 Husorden2013godk af 27

3 29. Træværk, vedligeholdelse af Udlejning af lejligheder Vand- og brandskade Vasketøj Vand Vedligeholdelse Vinduer Øvrige bestemmelser Udgået. Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen Bilag: Lodret markise Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur Bilag: Solafskærmning 1. sal Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal Vejledning - Markiser-Læskærme-Markisestof Vejledning - Termiske spændinger i vinduesglas Vejledning Rengøring af udvendig træværk Vigtige adresser 26 Husorden2013godk af 27

4 1. Indledning Velkommen: Ejerforeningen vil med denne husorden prøve at give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i ejendommen måtte have om praktiske forhold og regler i ejendommen. EF s bestyrelse: Bestyrelsen forestår drift og vedligeholdelse af fællesarealer, udvendig vedligeholdelse, fællesanlæg og andre opgaver af fælles interesse. (i.ht. Lokalplan ) På generalforsamlingen fastlægges rammerne for næste års arbejde og her har alle beboerne mulighed for at komme til orde og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Vedtægter og husorden: Foreningens vedtægter og denne husorden er de gældende regler for Kajhusene. Disse skal udleveres i forbindelse med salg eller fremleje. Ifølge vedtægterne 17 skal husordenen følges af alle beboere i Kajhusene, men den er ligeledes tiltænkt som en vejledning, man kan benytte, hvis der er noget, man er i tvivl om eller ønsker afklaret. EF s hjemmeside: EF har sin egen hjemmeside Her kan man finde mange nyttige oplysninger om foreningen. Bestyrelsen: Beboerne kan altid kontakte bestyrelsen, enten personligt, pr. telefon eller pr. Alle idéer, forslag til forbedringer, klager stort som småt bliver behandlet seriøst af bestyrelsen, og det respekteres, hvis man vil være anonym. Bestyrelsen skal dog kende personen. Forhold der udelukkende vedrører den enkelte lejlighed internt, kan ikke forventes behandlet af bestyrelsen, men det vil man i givet fald få meddelelse om. Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet og kan ind imellem være ubehageligt. Vær derfor venlig og tolerant overfor din bestyrelse de vil udføre hvervet, så godt de kan, og altid med afvejning af hensyn til helheden og den enkelte. Nogen skal påtage sig ansvar. Kajhusene: De fleste beboere kommer fra et parcelhus og skal nu til at lære at være meget tæt på mange andre mennesker overbo, underbo og naboer til begge sider. Vi skal til at lære at være demokratiske i alle beslutninger om vores hus og omgivelserne. Som bekendt virker demokratiet kun, hvis vi samtidig er solidariske med den enkelte og de få, der måske har helt andre problemer eller ønsker end flertallet. Vi skal selv sørge for. at alle i disse bygninger får det gode liv, der giver fred og ro i sjælen og overskud til at nyde den skønhed, der ligger for vore øjne. Nøgleordet er: Vis hensyn, vær tolerante, vær hjælpsomme og prøv at være aktiv i fællesskabet. Husorden2013godk af 27

5 2. Ansvar Den enkelte ejer skal efterkomme evt. påbud fra bestyrelsen og er erstatningspligtig for de skader eller udgifter vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster anretter på bygningerne udvendig eller vore fællesarealer. 3. Affald Affald skal anbringes i de opstillede containere i affaldsskuret og i henhold til kommunens regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage og problemaffald. Større papkasser o.l. skal foldes sammen så de fylder mindst muligt. Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald. Storskrald afleveres på kommunens genbrugsstation. Glasemballage (glasflasker og husholdningsglas samt skår heraf) anbringes tømt og evt. skyllet i særlige glascontainere i nærområdet. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. betragtes som dagrenovation. Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) batterier m.m. afleveres på kommunens genbrugsstation. Der må ikke henstilles affald på gulvet i affaldsskuret. 4. Altaner og terrasser Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige. Brug dem ikke til opmagasinering eller som pulterkammer. Det er ikke tilladt at anvende altaner og terrasser til husdyrhold, herunder fugle i voliere. Der må ikke permanent (max. 8 dage) opsættes overdækkede pavilloner/pergolaer/telte eller lignende. Altankasser eller andet udstyr må ikke rage uden for den lodrette flugt af værnets yderside. Hvis du har blomsterkasser eller urtepotter, der skal vandes, så tænk på at overskydende vand løber ned til din underbo. Det samme gælder, når du vasker vinduer (se også under vinduer). Grillning er tilladt, under forudsætning af at man tager hensyn til øvrige beboere. Der må kun opsættes de af generalforsamlingen godkendte læskærme. Husorden2013godk af 27

6 Vindafskærmning på terrasser mod havn/kanal: Skal monteres indvendigt på rækværk og have samme farve som på altaner. Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser Hegn mod offentlig sti: Hvis man ønsker et andet hegn end det eksisterende, kan det udføres på følgende måde: 1. Glas bag det eksisterende espalierhegn, højde 180 cm eller 125 cm. Skal udføres i hærdet glas 2x5mm. 2. Beklædning i lærketræ, højde 180. Hegnet skal foroven afsluttes med en zinkinddækning. Der skal retsidebeklædning på begge sider. Hegnet skal rykkes ind og sidde ca. 10 cm fra mur-kant, således at dækslet til nedløbsbrønd ikke dækkes. Det eksisterende hegn tages ned. Beklædning skal vandret flugte med brædder på depotrum. Hegnet skal males i samme farve som depotrum. Leverandør: Se under Vigtige adresser Maling til depotrum og hegn. Ønsker man tømrerarbejdet udført af en håndværker, kan man kontakte leverandør, se under Vigtige adresser Tømrermester. Hegn i naboskel: Der skal være enighed mellem naboer om opsætning af hegn. Hegnet skal være i lærketræ som beklædning på depotrum, og der skal være retsidebeklædning på begge sider. Højden skal være 180 cm. og med luft forneden, så brædderne vandret flugter med brædderne på depotrum. Hegnet afsluttes foroven med en zinkinddækning. Hegnet skal placeres i skel; men hvor der er nedløbsrør, kan man bygge det udenom nedløbsrøret, eller man må blive enige om på hvilken side af dette hegnet skal stå. Hegnet skal males i samme farve som depotrummet: Produkt Grundingsolie: Farveløse150 B3 grundingsolie Færdigbehandling: B3-01 K 168 halvdækkende grå. (Det er en tonet farve så opgiv nummeret). Leverandør: Se under Vigtige adresser Maling til depotrum og hegn. Ønsker man tømrerarbejdet udført af en håndværker, kan man kontakte leverandør, se under Vigtige adresser Tømrerfirmaer Låge mod indgangsparti: Markise som monteres lodret på muren og trækkes ud og hægtes på beslag på skur. Markisen er 175 cm høj og monteres således at markisens overkant er 180 cm. (Se punkt 38 - Bilag: Lodret Markise) Trædør 180 cm høj med beklædning udvendig og indvendig udført i vandfast finer med lodrette riller som døre i depotrum. Monteres ca. 15 cm fra murkant. (Se punkt 39 - Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur). Husorden2013godk af 27

7 Vindafskærmning på altaner mod vejen i Syd-Vest: 1.sal: Sidemarkise som monteres på altanen ovenover og trækkes ned til altangelænder hvor den fastgøres. (Se punkt 40 - Bilag: Solafskærmning 1. sal) 1. og 2 sal: Sidemarkise som fastgøres på mur/træmmevæg og trækkes ud og fastgøres i beslag der er monteret på altangelænder. (Se punkt 41 - Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal) Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser Klart lamineret glas i 2x5 mm. tykkelse for enden af altan kan udføres i max. 180 cm. i højden over gulv. Afskærmning mod indkig på altaner mod vejen i Syd-Vest: Markisestof kan monteres på indersiden af glasset og kun i glassets areal. Opsætningen af stoffet skal være glat og udstrammet og skal derfor også jævnligt justeres og renses/vaskes og eller nedtages. Alt i henhold til leverandørens anvisning og i godkendt farve som markiser. Glas for enden af altan kan udføres i matteret glas i max. 90 cm. i højden over gulv. Matteringens udseende skal forinden godkendes af bestyrelsen. 5. Afløb Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, så oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer. 6. Cykler, barnevogne o.lign. Cykler, o.lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper og opgange. Cykelstativ samt fællesskure der ikke anvendes til andet formål benyttes til cykelparkering. Permanent henstilling af barnevogne o.l. på ejendommens trapper og opgange er ikke tilladt, dog accepteres kortvarig henstilling. Beboere, som benytter handicaphjælpemidler, der ikke kan anbringes i eget depotrum, kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at henstille hjælpemidlet under trappen. 7. Døre Alle skal medvirke til at sikre at holde yderdøre lukket og låst. 8. Dørtelefon Beboerne skal udvise omtanke, når ubekendte personer beder om adgang til trappeopgange gennem hoveddørene. Husorden2013godk af 27

8 9. Ferie Hvis man er bortrejst i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre til at se efter lejligheden og tømme postkassen. 10. Fodring af dyr På grund af faren for at tiltrække rotter og andre skadedyr er det forbudt at fodre fugle og dyr ved at udlægge foder på fællesarealer. 11. Forsikringer, bygnings- og løsøreforsikring Ejerforeningen har tegnet en Bygnings- og løsøreforsikring omfattende en svampeskadeforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring samt en udvidet rørskadeforsikring, der indebærer, at også skader og gennemtæringer på skjulte rør er dækket. Glas- og kummeforsikring, skader på facadevinduer er dækket af ejerforeningens forsikring, ligesom skader på f.eks. glasdør i brusekabinen og den keramiske kogeplade er dækket. Det er vigtigt at understrege, at det er den enkeltes eget ansvar at sørge for tegning af øvrige forsikringer, man finder nødvendige, herunder indboforsikring, familieansvarsforsikring, fritidsulykkesforsikring eller anden husstandsforsikring. Hvis der opstår en skade, som man formoder skal dækkes af ejerforeningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen og ejendommens forsikringsmægler ( se Vigtige adresser ), så hurtigt som muligt. Bestyrelsen har adgang til at indberette en skade online. Hvis man undlader at anmelde til forsikringen hurtigt efter skaden er opstået, risikerer man, at forsikringen ikke dækker. Hvis du er i tvivl, om ejerforeningens forsikring dækker, bør du kontakte bestyrelsen, som kan undersøge, om forsikringen dækker. Se også omtalen under Vand- og brandskade m.v. Se tillige vor hjemmeside under fanen Forsikringer. 12. Hjemmeside og Blog Vi har vores egen hjemmeside Det er en nem og billig måde at holde alle orienteret om hvad der sker på Sydkajen, og ikke mindst hvilke aktiviteter vi fra bestyrelsen side har sat i gang. Hjemmesiden kan blive endnu bedre hvis I sørger for at opdatere og/eller rette jeres oplysninger i medlemsfortegnelsen. I kan komme med idéer til forbedringer etc. Klik ind under fanen "Kontakt foreningen" eller send en mail til: Vi har købt domænenavnet og web-hosting sker hos firmaet. one.com. Vi har derfor mulighed for, at tilbyde alle medlemmer en mailadresse som kunne se sådan ud: Hvis I vil have en sådan mail-adresse, kan I henvende jer til Erik i nr. 18. st. tv., eller I kan sende en mail til Erik vil give besked når adressen er oprettet og vil ligeledes være behjælpelig med, hvad I skal gøre for at få det hele til at virke på Jeres pc er. Husorden2013godk af 27

9 Bestyrelsen vil lave et månedligt nyhedsbrev, hvis vi kender jeres mail adresse vil vi kunne sende jer en mail, når der ligger nyheder på hjemmesiden. Ikke alle medlemmer har internet adgang, så det er vores håb, at man i hver enkelt opgang, finder ud af hvem der påtager sig at printe de nye informationer ud og lægge dem i postkassen hos de som ikke er på nettet. I medlemslisten på hjemmesiden kan man se hvem der ikke har mailadresse, det er sikkert de beboere som endnu ikke selv har adgang til nettet. Bloggen (bloggen.kajhusene.dk). Her kan alle medlemmer af Ejerforeningen Kajhusene udveksle meninger og give hinanden gode råd. Hvis du har problemer med bloggen, kan du sende en mail til web-master Erik Jørgensen: 13. Husdyrhold Det er tilladt at holde hund, kat eller andre mindre husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere, også når de færdes uden for lejligheden, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Husk plasticposen. Det er ikke tilladt at holde dyr i terrarier o.l. Såfremt der kommer berettigede klager på grund af støj og andre gener, kan bestyrelsen træffe beslutning desangående. (Det vil sige evt. forlange det pågældende husdyr ud af lejligheden). 14. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er tilsluttet TDC kabelnet, og der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facade, terrasser, altaner eller tage. Der kan frit vælges mellem alle udbydere på vores eksisterende hybridnet. Ejerforeningen kan oprette en antenneforening. 15. Installationer: El, Varme, VVS Fejl ved installationer i lejligheden er den enkelte ejers eget ansvar. Ejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde stigrør og faldstammer, men det er beboernes pligt straks at meddele eventuelle utætheder på disse rør. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Det er forbundet med store udgifter at reparere den slags skader. Hvis tilstopningen er ejerens fejl, skal den pågældende selv betale for udbedringen. Husorden2013godk af 27

10 16. Konstruktionsændringer Der må ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse foretages indgreb i bygningens bærende eller vitale dele samt ændringer, der er synlige udefra, herunder ændringer af altaner, terrasser, vinduer og lignende. Beboere med store terrasser kan, hvis de ønsker det, få tilladelse til at erstatte midtersektionen i rækværket med glas, hvis det udføres i en galvaniseret ramme på samme måde som de øvrige fag er udført. Skriftlig ansøgning skal tilsendes bestyrelsen inden udskiftningen påbegyndes. Der må ikke foretages farveskift på udvendige beklædninger, uden at dette er vedtaget på en generalforsamling. 17. Kørsel Al kørsel ved bebyggelsen skal foregå i langsomt tempo, maksimum 40 km/timen. 18. Markiser/Parasoller (Se tillige vejledningen sidst i husorden) Firmaet PROFIL MARKISER (se Vigtige adresser ) er valgt som leverandør af markiser og sol- og læafskærmning. Frederikssund Kommune har godkendt dette materialevalg og konstruktion, farvevalg lys grå nuance. Det henstilles, at markiserne får nogenlunde samme udfald, hvilket mod syd vil være 2,5 meter. Profil Markiser yder 30% rabat på den til enhver tid gældende listepris til Kajhusenes beboere. Der må ikke opsættes/monteres anden form for solafskærmning end de fra Profil Markiser godkendte. Parasoller må benyttes, dog ikke reklameparasoller. Man bør tilstræbe et farvevalg der er tæt på den godkendte farve på markiserne. 19. Montering af udendørs nagelfaste installationer Det er ikke tilladt at montere nogen form for udendørs nagelfaste installationer, uden at det er godkendt af bestyrelsen og/eller vedtaget på en generalforsamling. Dette gælder blandt andet, opsætning af aircondition, paraboler og andre antenner. Udendørs lamper (ikke projektører) må opsættes, hvis de ikke er til gene for andre beboere. 20. Musik Musiceren og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. 21. Navneskilte Opgangen fungerer som alles visitkort og derfor bestemmer ejerforeningen også skiltningen ved indgangsdøren samt ved døren til lejligheden, herunder placering, type, størrelse og skrifttype. Husorden2013godk af 27

11 Nye ejere og beboere som ønsker at få rettet deres navneskilte skal henvende sig til bestyrelsen (Erik Jørgensen 18,st.th. mailadr: ), som så, så hurtigt som muligt får fremstillet nye skilte. Beboerne skal selv betale for skiltene. 22. Nøgler Ejerne har fået udleveret et sikkerhedskort til deres låsesystem fra Carl F låsesystemer. Kortet skal sikre at kun de personer, du har udvalgt, kan bestille nøgler eller cylindre til låsesystemet. Sikkerhedskortet skal altid benyttes ved bestilling. Sikkerhedskortet bør opbevares et sikkert sted, så uvedkommende ikke kan bestille ekstra nøgler eller cylindre. Mister du dit sikkerhedskort, bør du omgående få din lås omkodet. Kontakt i disse tilfælde den nærmeste Carl F afdeling eller Carl F låsesystemer på telefon , eller Byens Låseservice Jernbanegade 34, 3600 Frederikssund Telefon Leverandører: Se under Vigtige adesser Nøgler. 23. Parkering Biler og motorcykler må kun parkeres på de mærkede pladser på parkeringspladserne. Der er beregnet 1½ parkeringsplads til hver lejlighed. Hver lejlighed tildeles 1 parkeringsplads foran bygningen, og parkeringspladserne mærkes med lejlighedsnumre, øvrige parkeringspladser er til fælles afbenyttelse til foreningens medlemmer og deres gæster. Det er beboerens pligt at sørge for at gæster informeres om, hvor det er tilladt at parkere i bebyggelsen. Trailere og campingvogne må kun parkeres kortvarigt (max. 48 timer), på ens egen parkeringsplads. Dog ikke bag eller foran et i forvejen parkeret køretøj. Lastbiler og uregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på ejendommens område. EF kan, under iagttagelse af de herom givne regler, lade motorkøretøjer fjerne for ejers regning, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger. 24. Renholdelse af fællesarealer For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på fællesarealerne, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig. 25. Snerydning EF har indgået aftale med en entreprenør om snerydning og saltning. Husorden2013godk af 27

12 26. Støj Beboerne skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd. Hvis nødvendig støjende adfærd udfoldes, skal omkringboende forud orienteres. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres så de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af støjende værktøj må kun finde sted mellem kl. 8 og 18 på hverdage og mellem 10 og 18 på søn- og helligdage. 27. Trappeopgang Som nævnt under Navneskilte er opgangen alles visitkort over for de gæster, der kommer i huset. Rengøring vil finde sted en gang pr. måned og i mellemtiden skal vi hjælpe hinanden med at holde trappen ren og pæn. Af hensyn til rengøringen og sygetransport mv. skal trappen holdes ryddelig. Midlertidig henstilling af fyldte affaldsposer o.lign. på reposen udenfor entredøren er ikke tilladt. Henstilling af fodtøj og andet bohave på reposen udenfor entredøren bør undgås. Vinteropbevaring af blomsterkrukker, havemøbler o.l. er ikke tilladt. Udover navneskilte må der ikke limes/skrues eller på anden måde opsættes nogen form for effekter på trappeopgangens vægge. Der må ikke ryges i trappeopgangen. 28. Tæppebankning Af hensyn til andre beboere med åbenstående eller nyvaskede vinduer er det forbudt at banke tæpper eller andre tekstiler fra vinduer og altaner. 29. Træværk, vedligeholdelse af For at bebyggelsen kan fremstå som en ensartet bebyggelse må evt. overfladebehandling kun ske efter aftale med bestyrelsen 30. Udlejning af lejligheder Der er flere årsager til, at bestyrelsen og administrator skal holdes orienteret om, hvilke lejligheder der er udlejet. F.eks. skal bestyrelsen og administrator vide, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår vandskader eller andre skader, der involverer ejendommens forsikringsselskab, hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen eller ejeren, hvis der opstår stridigheder mellem lejeren og naboer, eller for at sikre at (eventuelle) lejere er orienteret om husordenen og reglerne herfor. I forbindelse med udlejning af lejligheder skal udlejeren kende reglerne i lejeloven, herunder: Lejeren er erstatningspligtig for skade, som forvoldes af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejligheden. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold. Husorden2013godk af 27

13 Udlejeren skal selv sørge for, at der hersker god orden i lejligheden og ejendommen. Lejeren skal overholde vedtægterne og husorden, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud. Lejeren skal sørge for, at pligter, der påhviler ham, også iagttages af de personer, for hvis handlinger han er ansvarlig i relation til det lejede. Udlejeren kan hæve lejeaftalen, når lejeren trods udlejerens påmindelser tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, eller hans forhold trods udlejerens påmindelser er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. En udlejet ejerlejlighed må kun udlejes til helårsbeboelse for en familie eller et antal personer, hvor antallet ikke overstiger 2 person pr. rum. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelser af de af lejeren påhvilende forpligtelser som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med ejeren af lejligheden. Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsen til godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelser om, at lejeren er gjort bekendt med: Ejerforeningens vedtægter og husorden. At ejerforeningen kan optræde som selvstændig procespart eventuelt sideløbende med udlejer i forbindelse med lejerens eventuelle misligholdelse/overtrædelse af foreningens vedtægter og husorden eller lignende adfærd, der efter ejerforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejerens bortfjernelse fra ejendommen. 31. Vand- og brandskade Ved pludseligt vandoverløb fra vask eller toilet er det vigtigt at handle hurtigt for at begrænse eventuelle skader. Man skal straks kontakte beboerne i lejlighederne over en selv og bede dem undlade at bruge vand/toilet, indtil problemet er løst, eller kontakt underboerne, hvis der er fare for vandskader. Hvis det drejer sig om akut nødstilfælde, f.eks. vandskade eller sprængte vandrør (man kan lukke for vandet i teknikskab), skal beboerne kontakte VVS-firma (se Vigtige adresser ) eller Falck for at afhjælpe problemet. Efterfølgende skal bestyrelsen informeres. Ejerforeningen benytter sig af nogle udvalgte firmaer til at klare nødsituationer udenfor normal åbningstid (se vigtige adresser ). Alle vand- og brandskader m.v. skal meddeles til bestyrelsen umiddelbart efter skaden er opstået, idet foreningen er forsikret, og det kan være svært for den enkelte beboer at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af beboerens eller ejerforeningens forsikring. Husorden2013godk af 27

14 Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af EF s forsikring heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring. Dette gælder også, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. 32. Vasketøj Tørrestativ skal fjernes hurtigst muligt efter anvendelse. Tørrestativ kan placeres diskret bag skodderne. 33. Vand Vandspild skal undgås. Dryppende og utætte haner og cisterner skal repareres hurtigst muligt. 34. Vedligeholdelse I henhold til 16 i foreningens vedtægter varetager ejerforeningen forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre og rækværker mod fællesarealer, udvendige ruder, vinduer, altaner, terrasser, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Alt teknisk udstyr herunder varmeanlæg, opvaske- og vaskemaskiner og el-udstyr skal installeres og vedligeholdes som foreskrevet af leverandørerne. Specielt for varmeunitten skal man for at undgå skader følge leverandøren Metro Therms Brugervejledning, der kan findes på vores hjemmeside, under Vedligeholdelse. Medlemmerne skal være opmærksomme på, at de selv hæfter fuldt ud i tilfælde af skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, idet det af ejendomsforsikringens generelle undtagelsesbestemmelser fremgår, at sådanne skader ikke dækkes. Såfremt forsvarlig vedligeholdelse ikke kan dokumenteres i skadetilfælde, kan dette medføre store omkostninger for det enkelte medlem. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler medlemmerne og omfatter ikke alene maling, hvidtning og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, indvendige døre, egne dørlåse og ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, brugsvandrør, varmeforsyningsrør radiatorer og fjernvarmeunit med tilbehør, kort sagt alt hvad, der installeres inden for lejlighedens vægge. Medlemmerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling udvendig eller opsætte antenner, skilte, reklamer mm. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 35. Vinduer I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer på trapperne holdes lukkede. Husorden2013godk af 27

15 36. Øvrige bestemmelser Udover husordenen skal bestemmelser i Lokalplan 78, samt kommunens renovations- og parkeringsregulativer overholdes. 37. Udgået. Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen. Husorden2013godk af 27

16 Ændringer/tilføjelser: Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen 29. marts 2006 Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen 8. april Tilføjelser vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19. juni 2008 Tilføjelser, pkt. 34 Vedligeholdelse, vedtaget på generalforsamlingen 21. april Tilføjelser vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. september 2009: Pkt. 37 Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen udgår. Vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 14. April Pkt. 4 Altaner og terrasser. Under Vindafskærmning indsættes Klart lamineret glas i 2x5 mm. tykkelse for enden af altan kan udføres i max. 180 cm. i højden over gulv. Under Afskærmning mod indkig indsættes Glas for enden af altan kan udføres i matteret glas i max. 90 cm. i højde over gulv. Matteringens udseende skal forinden godkendes af bestyrelsen. Tilføjelser vedtaget på den Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013: Afsnit 12: Hjemmeside og Blog revideret. Afsnit 14: Hybridnet, antenner og paraboler revideret. Husorden2013godk af 27

17 38. Bilag: Lodret markise Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser. Husorden2013godk af 27

18 39. Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur MUR- STENS- VÆG Ca. 15 cm fra murkant Husorden2013godk af 27

19 Materialebeskrivelse: Stolper/karmstykker og anslagslister udføres i trykimprægneret træ. Dørblad udføres i en ramme af trykimprægneret træ 3,5 x 7,5 cm og beklædes på begge sider med vandfast finerplader med riller. Den bliver hængslet med stalddørsbeslag, og der monteres et stalddørsgreb. Der monteres alukant foroven af dørbladet. Evt. leverandør: Se under Vigtige adresser Tømrerfirmaer: Husorden2013godk af 27

20 40. Bilag: Solafskærmning 1. sal 41. Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal Leverandør: 1. Se under Vigtige adresser Markiser. Husorden2013godk af 27

21 42. Vejledning - Markiser-Læskærme-Markisestof EF-KAJHUSENE Rev.dato: Nov VEJLEDNING Denne vejledning indeholder alle godkendte typer - Markiser - Læskærme - Markisestof til opsætning på glas - fra Profil Markiser, som må anvendes i EF- Kajhusene i Frederikssund. Desuden indeholder den de gældende retningslinier for opsætninger og anvendelser af de forskellige typer produkter, som følger foreningens beslutninger jævnfør bestemmelserne i gældende Husorden. Lejlighedsejeren står selv for det fulde ansvar for opsætning, vedligeholdelse og alle typer skader. MARKISER-LÆSKÆRME-MARKISESTOF Materialer Godkendte materialer: (Ifølge Frederikssund Kommune) Materialer, konstruktioner og farver som Profil Markiser. Farvevalg: Lys grå nuance Godkendte Produkter: (Ifølge Husordenen) MARKISER til afskærmning mod sol over vinduespartier og terrasser/altaner Generelt (Max. udfald til hegn/350 cm) Stueetagen mod havn og kanal (Max. udfald til hegn/350 cm) Stueetagen mod P-plads (Max. udfald 350 cm) 1.- og 2. sal mod P-plads og i gavle (Max. udfald 250 cm) LÆSKÆRME til afskærmning mod vind Skiftende ibrugtagning ( Rullegardin ) Stueetagen mod P-plads (Vandret udtrækning, mellem facade og skur i max. højde o. terræn 180 cm) Husorden2013godk af 27

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken

ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken ORDENSREGELEMENT Hjemmeside: www.rubjergparken.dk Velkommen til Rubjergparken Rubjergparken er en bebyggelse fra 1972-73 der er bygget på det skønneste område i Langå, med adgang til Langå Sø og til skoven

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere