Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013"

Transkript

1 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

2 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af både offentlige veje og private fællesveje og stier. Det kan du læse om i dette regulativ. Offentlige veje og stier Retningslinjerne for offentlige veje og stier sker i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 140 af 25. marts 1970, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (herefter benævnt loven ), med efterfølgende ændringer. Efter forhandling med politiet kan kommunalbestyrelsen ifølge lovens 2-6 beslutte, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de veje, stier og pladser som Rudersdal Kommune bestyrer, skal udføres efter retningslinjer, beskrevet i dette regulativ. Private veje og stier Retningslinjerne for private fællesveje og stier sker i henhold til Trafikministeriets Lovbekendtgørelse nr af 21. december 2010 Bekendtgørelse af Lov om private fællesveje (herefter benævnt privatvejsloven ), med efterfølgende ændringer. Efter forhandling med politiet har kommunalbestyrelsen ifølge lovens besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de private fællesveje og stier, der ligger i Rudersdal kommune skal udføres efter retningslinjer, som er beskrevet i dette regulativ. Hvor gælder regulativet? Regulativ gælder for samtlige ejendomme, der ligger indenfor Rudersdal Kommunes kommunegrænse (se bilag 3). Undtaget er ejendomme, der ligger på private fællesveje- og stier i landzone, samt de ejendomme der er pålagt adgangsbestemmelser jf. lov om offentlige veje. Sådan læser du regulativet Regulativet er inddelt i to overordnede emner, hver med de samme underpunkter Vintervedligeholdelse Kommunale veje og stier kommunens forpligtelser grundejerens forpligtelser Private fællesveje og stier kommunens forpligtelser grundejerens forpligtelser 2

3 Renholdelse Kommunale veje og stier kommunens forpligtelser grundejerens forpligtelser Private fællesveje og stier kommunens forpligtelser grundejerens forpligtelser Hvis du er i tvivl om du bor ud til en privat fællesvej/sti eller offentlig vej/sti kan du kontakte kommunens vejafdeling. Enkelte ejendomme, herunder bl.a. hjørneejendomme, kan både grænse til offentlig vej/sti samt privat fællesvej/sti. Du kan derfor have flere forskellige forpligtelser med hensyn til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. 3

4 Vintervedligeholdelse Kommunale veje, stier og pladser Snerydning og bekæmpelse af glat føre på kommunale veje, stier og pladser iværksættes efter en plan, der er godkendt af kommunalbestyrelsen og godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt så de fastsatte servicemål, se bilag 1, kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Rudersdal Kommune etablerer et beredskab fra 1. november til 31. marts. Ved særlige vinterforhold kan en ændring i beredskabsperioden være nødvendig. De kommunale veje er opdelt i 3 vinterklasser, (I, II og III). Og de kommunale stier er opdelt i 2 vinterstiklasser (I og II). Klassificeringen og servicemål fremgår af Bilag 1. Kommunens forpligtelser Snerydning Kommunen begynder at rydde sne, når fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel. Det sker normalt afhængig af kørebanens eller stiens vinterklasse. Prioritering af vintervedligeholdelsen, fastlægges efter vintervej og vintersti klassificeringen, se Bilag 1. Rastepladser, holdebaner mv. Som udgangspunkt rydder kommunen først sne på rastepladser, holdebaner o.l. når der er genoprettet en acceptabel trafiksituation på kørebanerne. 4

5 Bortkørsel af sne Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, parkeringspladser, holdepladser, gågader og vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til fremkommeligheden. Snevolde Snevolde ved og på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt skubbet til side. Kommunen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsler til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af kommunen. Gennemgående veje og stier For samtlige gennemgående veje og stier over kommunegrænserne gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med de tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. Inden for normal arbejdstid foretager kommunen snerydning som en service, men kommunen overtager ikke herved grundejerforpligtelsen, se bilag 1. Glatførebekæmpelse Glatførebekæmpelse foretages, når glatføret er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes afhængig af kørebanens henholdsvis stiens vinterklasse. Prioritering af vintervedligeholdelsen, fastlægges efter vintervej og vintersti klassificeringen, se Bilag 1. Rastepladser, holdepladser mv. Glatførebekæmpelse ved rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. Gennemgående veje og stier For samtlige gennemgående veje og stier over kommunegrænserne gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med de tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. Inden for normal arbejdstid foretager kommunen glatførebekæmpelse som en service, men kommunen overtager ikke herved grundejerforpligtelsen, se bilag 1. 5

6 Grundejernes forpligtelser Snerydning I byer og bymæssige bebyggelser har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 5, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne. Grundejernes forpligtelser mht. snerydning er fastsat i lovens 11. Det er grundejernes forpligtelse at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladser omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. I henhold til lovens 11, stk. 3, bestemmes for byer og bymæssig bebyggelser, at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne altid pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. Samme forpligtelser pålægges jernbaner på strækninger, hvor anlæggets beliggenhed ved vej udnyttes eller kan udnyttes. Grundejerne af de tilgrænsende ejendomme har pligt til at foretage snerydning på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Pligten omfatter de første 10 m fra ejendommenes skel. Overdragelse af forpligtelser En grundejer kan overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis man eksempelvis ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget ikke anses for egnet til at opfylde forpligtelserne (lovens 14). Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov. Kommunen har ret til at udføre arbejdet på den ansvarliges regning, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden (lovens 16). For udgifter, som kommunen afholder i anledning af udførelse af foranstaltninger mod renholdelse, glatføre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Glatførebekæmpelse I byer og bymæssige bebyggelser har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 5, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at træffe foranstaltninger på fortov og sti mod glat føre, hurtigst muligt efter førets indtræden. Grundejernes forpligtelser mht. glatførebekæmpelse er fastsat i lovens 12. 6

7 I henhold til lovens 12 bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser, at den pligt der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at strø færdselsarealet med grus, sand el. lign. Anvendelsen af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse bør begrænses. Pladser omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes farbart. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, er det altid grundejernes pligt at gruse trapper til deres ejendomme. Samme forpligtelser pålægges jernbaner på strækninger, hvor anlæggets beliggenhed ved vej udnyttes eller kan udnyttes. Grundejerne af de tilgrænsende ejendomme har pligt til at foretage foranstaltninger mod glat føre på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Pligten omfatter de første 10 m fra ejendommenes skel. Overdragelse af forpligtelser En grundejer kan godt overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis man ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget ikke anses for egnet til at opfylde forpligtelserne (lovens 14). Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov. Kommunen har ret til at udføre arbejdet på den ansvarliges regning, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden (lovens 16). For udgifter, som kommunen afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glatføre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Private fællesveje og stier Snerydning og bekæmpelse af glat føre på private fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse varetages af de tilgrænsende grundejere med vej-ret til den private fællesvej. Vej-ret Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej- eller sti som færdselsareal for ejendommen. Ejeren af en ejendom skal have vej-ret til en privat fællesvej- eller sti, for at kunne benytte vejen som adgangsvej til sin ejendom. Det er muligt at have vej-ret til mere end en privat fællesvej- eller 7

8 sti. Det er uden betydning for vej-rettens eksistens, om vej-retten udnyttes eller blot kan udnyttes, herunder om der er etableret en overkørsel eller overgang til ejendommen. En vej-ret stiftes typisk ved en privatretlig aftale mellem ejendommens og vejens ejere. Vej-ret kan også erhverves ved hævd, eller kan være tildelt af en myndighed efter bestemmelser i lovgivningen eller ved ekspropriation. Hvis du har vej-ret til en tilgrænsende privat fællesvej- eller sti, har du pligt til at rydde sne efter de gældende regler. Hvis du som grundejer mener, at du ikke har vej-ret til en privat fællesvej- eller sti, skal du overfor Rudersdal Kommune, som vejmyndighed, kunne dokumentere din påstand om, at du ikke har vej-ret til en tilgrænsende privat fællesvej- eller sti. Tildeling af vej-ret er som udgangspunkt et privatretligt anliggende mellem ejeren af den ejendom, som vejen ligger på og ejeren af den ejendom, der ønsker at bruge eller faktisk bruger vej som adgangsvej til sin ejendom. Derfor kan hverken Rudersdal Kommune eller Vejdirektoratet tage stilling til spørgsmål om, hvem der har vej-ret. I tilfælde af uenighed mellem sagens parter, skal sagen afgøres ved domstolene. Har du vej-ret? Følgende forhold kan bidrage til at oplyse, om ejeren af en bestemt ejendom har vej-ret til en privat fællesvej- eller sti. Tingbogen. Domsudskrift fra en tidligere sag om vej-ret Vejejeren kan i nogle tilfælde be- eller afkræft vej-ret Offentligretlige afgørelser, herunder ekspropriation, godkendte vejudlæg efter 1973 m.fl. Geostyrelsen Ejendommens fysiske adgangsforhold Kommunens forpligtelser Snevolde ved og på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt undgået. Kommunen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for 8

9 indkørsler til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. Kommunen prøver så vidt muligt under snerydningen at undgå at kaste sne ind på arealer, hvor grundejeren har rydningspligten. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald i forhold til grundejerens forpligtelser.. Grundejernes forpligtelser Snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier, jf.privatvejslovens 79. Snerydning Det påhviler de tilgrænsende grundejere med vejret at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladser omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. I henhold til privatvejslovens 80, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelse, at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Overdragelse af forpligtelser En grundejer kan overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis man eksempelvis ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget ikke anses for egnet til at opfylde forpligtelserne (privatvejslovens 84). Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov. Kommunen har ret til at udføre arbejdet på den ansvarliges regning såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden, jf. privatvejslovens 85 stk. 2. Glatførebekæmpelse Den pligt, der påhviler tilgrænsende grundejere med vejret til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til hurtigst muligt efter førets indtræden at strø færdselsarealerne med grus, sand el. lign. Dette skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal, jf. privatvejslovens 81 stk. 3. Anvendelsen af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse bør begrænses. 9

10 Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme. Pladser omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes farbart. Overdragelse af forpligtelser En grundejer kan godt overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis man eksempelvis ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget, ikke anses for egnet til at opfylde forpligtelserne (privatvejslovens 84). Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov. Kommunen har ret til at udføre arbejdet på den ansvarliges regning, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden (privatvejslovens 85 stk. 2). 10

11 Renholdelse Kommunale veje, stier og pladser Kommunens forpligtelser Renholdelse af kørebaner, stier og pladser foretages af kommunen. Renholdelsespligten omfatter at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter kommunens renholdelsesforpligtigelse bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. kun den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden. Inden for normal arbejdstid foretager kommunen renholdelse som en service, men kommunen overtager ikke herved grundejerforpligtelsen, se Bilag 1. Grundejernes forpligtelser Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render for alt, der kan hindre vandets frie løb. Grundejerne af de tilgrænsende ejendomme har pligt til at foretage renholdelse på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Pligten omfatter de første 10 m fra ejendommenes skel. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. Samme forpligtelser pålægges jernbaner på strækninger, hvor anlæggets beliggenhed ved vej udnyttes eller kan udnyttes. Overdragelse af forpligtelser En grundejer kan godt overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis man ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget ikke anses for egnet til at opfylde forpligtelserne (lovens 14). Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov. Kommunen har ret til i nogle tilfælde at udføre arbejdet på den ansvarliges regning (lovens 16). 11

12 For udgifter, som kommunen afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glatføre, snerydning, renholdelse m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Private fællesveje og stier Renholdelse af kørebaner, stier og pladser foretages af de tilgrænsende grundejere med vejret. Vej-ret Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej- eller sti som færdselsareal for ejendommen. Ejeren af en ejendom skal have vej-ret til en privat fællesvej- eller sti, for at kunne benytte vejen som adgangsvej til sin ejendom. Det er muligt at have vej-ret til mere end en privat fællesvej- eller sti. Det er uden betydning for vejrettens eksistens, om vej-retten udnyttes eller blot kan udnyttes, herunder om der er etableret en overkørsel eller overgang til ejendommen. En vej-ret stiftes typisk ved en privatretlig aftale mellem ejendommens og vejens ejere. Vej-ret kan også erhverves ved hævd eller kan være tildelt af en myndighed efter bestemmelser i lovgivningen eller ved ekspropriation. Hvis du har vej-ret til en tilgrænsende privat fællesvej- eller sti, har du pligt til at rydde sne efter de gældende regler. Hvis du som grundejer mener, at du ikke har vejret til en privat fællesvej- eller sti, skal du overfor Rudersdal Kommune, som vejmyndighed, kunne dokumentere din påstand om, at du ikke har vejret til en tilgrænsende privat fællesvej- eller sti Tildeling af vej-ret er som udgangspunkt et privatretligt anliggende mellem ejeren af den ejendom, som vejen ligger på og ejeren af den ejendom, der ønsker at bruge eller faktisk bruger vej som adgangsvej til sin ejendom. Derfor kan hverken Rudersdal Kommune eller Vejdirektoratet tage stilling til spørgsmål om hvem der har vej-ret. I tilfælde af uenighed mellem sagens parter, skal sagen afgøres ved domstolene. Har du vej-ret? Følgende forhold kan bidrage til at oplyse, om ejeren af en bestemt ejendom har vej-ret til en privat fællesvej- eller sti. Tingbogen. Domsudskrift fra en tidligere sag om vej-ret Vejejeren kan i nogle tilfælde be- eller afkræft vej-ret Offentligretlige afgørelser, herunder ekspropriation, godkendte vejudlægefter 1973 m.fl. Geostyrelsen Ejendommens fysiske adgangsforhold 12

13 Kommunens forpligtelser Renholdelse af kørebaner, stier og fortove på private fællesveje udføres af de tilgrænsende grundejere med vejret. Grundejernes forpligtelser Den renholdelsespligt, der påhviler de tilgrænsende grundejere med vejret, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. Overdragelse af forpligtelser En grundejer kan godt overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis man eksempelvis ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget ikke anses for egnet til at opfylde forpligtelserne (privatvejslovens 84). Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov. Kommunen har ret til at udføre arbejdet på den ansvarliges regning såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden (privatvejslovens 85 stk. 2). 13

14 Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 2013 og erstatter det hidtil gældende Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune, dateret august

15 Bilag 1: Beskrivelse af vej- og stiklasser Vejklasse Trafikveje Lokalveje Vintervejklasse Klasse I Klasse II Klasse III Kørebaner Vejtype Omfatter overordnede trafikveje, som har afgørende betydning for fjerntrafikken Omfatter trafikveje og pladser samt overordnede lokalveje, som har betydning eller nogen betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller af afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller højest prioriterede veje i industri- og boligområder, vigtige p- pladser o.l. Omfatter øvrige lokalveje, blinde lokalveje og pladser, som har ringe betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis veje til enkeltbruger områder Servicemål Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle ugens dage og på alle tider af døgnet, ved at: - Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved jævnt snelag på 3-5 cm. - Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle ugens dage og på alle tider af døgnet, ved at: - Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved jævnt snelag på 5 cm. - Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning. - Sneryddes kun inden for normal arbejdstid, når indsatsen på vintervejklasserne I og II er afsluttet, såfremt der fortsat er behov for snerydning - Glatførebekæmpelse foretages ved saltning/grusning og foretages kun inden for normal arbejdstid, og kun når indsatsen på vintervejklasserne I og II tillader det. 15

16 Vinterstiklasse Stitype Klasse I - Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken. - Højest prioriterede hovedstier og fortove - Primære bustoppesteder ved stationer Klasse II - Stier med nogen betydning for afvikling af trafikken. - Øvrige hovedstier og fortove - Skolestier - Lokalstier til flerbruger områder - Øvrige bustoppesteder - Gågadearealer Stier og Fortove Servicemål - Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle ugens dage og på alle tider af døgnet, ved at: - Snerydning af cykelstier samt gangstier, hvor forpligtelsen påhviler Rudersdal Kommune, igangsættes når snefald indtræder. - Glatførebekæmpelse af cykelstier samt gangstier, hvor forpligtelsen påhviler Rudersdal Kommune, foretages ved præventiv saltning. - Vintervedligeholdelse af gangstier/fortove skal foretages af de tilgrænsende grundejere. - Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle hverdage og på alle tider af døgnet, ved at: - Snerydning af cykelstier samt gangstier, hvor forpligtelsen påhviler Rudersdal Kommune, igangsættes når snefald indtræder. - Glatførebekæmpelse af cykelstier samt gangstier, hvor forpligtelsen påhviler Rudersdal Kommune, igangsættes, når glat føre er konstateret. - Vintervedligeholdelse af gangstier/fortove skal foretages af de tilgrænsende grundejere. - På gangstier, fortove og gågadearealer, hvor kommunen udfører vintervedligeholdelsen som en service for grundejerne, overtager kommunen ikke hermed grundejerforpligtelsen. 16

17 Bilag 2: Oversigtskort over vintervejklasserne i Rudersdal Kommune 17

18 Bilag 3: Oversigtskort over by- og Landzone i Rudersdal Kommune 18

19

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV. Lyngby-Taarbæk Kommune November 2018

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV. Lyngby-Taarbæk Kommune November 2018 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Lyngby-Taarbæk Kommune November 2018 Indhold Indledning... 3 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier m.m.... 4 2. Vintervejklasser... 4 3. Prioritering

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Gældende fra 1. oktober 2009 Indhold 1. Indledning...1 2. Kommuneveje, stier og pladser...2 2.1 Vejbestyrelsens forpligtigelser...2 2.2 Grundejernes

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... side Snerydning offentlig vej.. side Kommunens forpligtelser side 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... side Snerydning offentlig vej.. side Kommunens forpligtelser side 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. Snerydning offentlig vej.. side 3 2.1 Kommunens forpligtelser side 3 2.2 Grundejernes forpligtelser... side 4 3. Glatførebekæmpelse offentlig vej... side

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Vinterregulativ for Viborg Kommune

Vinterregulativ for Viborg Kommune Vinterregulativ for Viborg Kommune Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Gældende fra 1. oktober 2011 Indhold 1. Indledning...1 2. Kommuneveje, stier og pladser...2 2.1 Vejbestyrelsens forpligtigelser...2

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 8. december 2015 Odense Kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 8. december 2015 Odense Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 8. december 2015 Odense Kommune Regulativ for vintervedligehold og renhold Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune

Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune 1 Indhold 1. Indledning og lovgivning...3 2. Opdeling af det kommunale vejnet...4 3. Servicemål for vintertjeneste

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinterregulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Vinterregulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Vinterregulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Dette regulativ træder i kraft den 1. december 2016 og erstatter hidtil gældende regulativ. 1. Generelle bestemmelser

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere Udgave 1.3 21. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Grundejerens pligter kommuneveje og offentlige

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ 2018 inkl. bilag Odsherred Kommune

Vinter- og Renholdelsesregulativ 2018 inkl. bilag Odsherred Kommune Sag: 306-2018-17666 Dok.: 306-2018-214407 Odsherred Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT 3 2. KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 4 2.3 Renholdelse

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 2017 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser HVIDOVRE KOMMUNE OKTOBER 2017 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Vintervedligeholdelse og renholdelse... 4 2.1 Snerydning... 4

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser og pladser 1 Indhold 1 Alment... 3 2 Kommunens pligter kommuneveje og stier m.v.... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Glatførebekæmpelse...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Solrød Kommune.

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Solrød Kommune. SOLRØD KOMMUNE - TEKNIK OG MILJØ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Solrød Kommune Oktober 2018 FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 2. VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG GLATFØREBEKÆMPELSE...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1 Rubrik Regulativ 1. oktober 2014. 1 Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Offentlige veje, stier og pladser 3 Private fællesveje og stier, samt

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 2017 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser HVIDOVRE KOMMUNE OKTOBER 2017 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Vintervedligeholdelse og renholdelse... 4 2.1 Snerydning... 4

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE MV. I VORDINGBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE MV. I VORDINGBORG KOMMUNE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE MV. I VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk Vordingborg Kommune Mønsvej 130 4760 Vordingborg Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV REGULATIV i henhold til lov nr. 714 af 11. september 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1 Indholdsfortegnelse: I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER... 3 A. Snerydning... 3 Vejbestyrelsens

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune REGLER FOR Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 3. oktober 2012 Roskilde Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

REGULATIV for Ikast-Brande Kommune

REGULATIV for Ikast-Brande Kommune REGULATIV for Ikast-Brande Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintervedligeholdelse - offentlige veje,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 26. OKTOBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune

Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune 2018 1 INDFORTEGNELSE 1. Generelt 2. Kommunens pligter 2.1. Sner- og glatførebekæmpelse 2.2. Renholdelse 3. Grundejerens pligter offentlig vej 3.1.

Læs mere

REGULATIV. om renholdelse af veje, stier, fortove og pladser

REGULATIV. om renholdelse af veje, stier, fortove og pladser REGULATIV om renholdelse af veje, stier, fortove og pladser AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Renholdelse 4. Mandskab 5. Grundejere 6. Private veje og stier 7. Forskrifter

Læs mere

Vinter og Renholdelsesregulativ

Vinter og Renholdelsesregulativ BY & MILJØ Vinter og Renholdelsesregulativ Oktober 2017 Side 2 Oktober 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT 4 2. KOMMUNENS FORPLIGTELSER 5 2.1 SNERYDNING 6 2.2 GLATFØREBEKÆMPELSE 7 2.3 RENHOLDELSE 7 3. GRUNDEJERENS

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2016 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2009-2010 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Indledning... 4

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 2 BILLUND KOMMUNES PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

Miljø og Teknik VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2019

Miljø og Teknik VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2019 Miljø og Teknik VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2019 2 Dette regulativ træder i kraft den 15. oktober 2019 og erstatter hidtil gældende regulativ af 1. oktober 2018 INDHOLD 1. ALMENT 4 2. KOMMUNENS PLIGTER

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune

REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere